BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14272407
ostatnia aktualizacja BIP'u:
07-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
 

Protokół

ze wspólnego posiedzenia

komisji komunalno-finansowej i komisji rozwoju wsi

z 24 kwietnia 2006 r.Pkt 1


Przewodniczący komisji komunalno-finansowej Piotr Matuszewski o godz. 17.00, stwierdzając quorum otworzył wspólne posiedzenie komisji, powitał radnych oraz gości.


Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 11 członków komisji komunalno-finansowej (załącznik nr 1) oraz 3 członków komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej (załącznik nr 2).


Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:

 • Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września,

 • Jan Maciejewski, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września,

 • Jerzy Nowaczyk, sekretarz Miasta i Gminy Września,

 • Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września,

 • Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury,

 • Paweł Maciejewski, naczelnik wydziału księgowości,

 • Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu,

 • Roman Karowski, naczelnik wydziału infrastruktury technicznej,

 • Robert Klimczak, specjalista w Biurze Rady Miejskiej, protokolant.


Pkt 2


Przewodniczący komisji komunalno-finansowej Piotr Matuszewski przedstawił porządek obrad wspólnego posiedzenia (załącznik nr 3), który został przyjęty przez aklamację.


Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

 3. Omówienie materiałów na XLI sesję Rady Miejskiej we Wrześni.

 4. Interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.

 5. Zakończenie posiedzenia.


Pkt 3


c)


Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie nadania imienia Samorządowej Szkole Podstawowej nr 6 we Wrześni.


Komisja komunalno-finansowa w obecności 9 radnych 6 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 2 „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nadania imienia Samorządowej Szkole Podstawowej nr 6 we Wrześni.

Jeden radny obecny na sali sesyjnej nie wziął udziału w głosowaniu.


Komisja rozwoju wsi w obecności 3 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nadania imienia Samorządowej Szkole Podstawowej nr 6 we Wrześni.d)


Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie likwidacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Grzybowie.


Komisja komunalno-finansowa w obecności 10 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie likwidacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Grzybowie.


Komisja rozwoju wsi w obecności 3 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie likwidacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Grzybowie.


e)


Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu omówił projekt uchwały w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Września.


Radny Czesław Duch poprosił o informację, ile kosztuje gminę realizacja obowiązującej uchwały w przedmiotowej sprawie.


Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu poinformował, że koszt wykonania obowiązującej uchwały wynosi około 60 tys. zł.


Komisja komunalno-finansowa w obecności 10 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Września.


Komisja rozwoju wsi w obecności 2 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Września.


f)


Jan Maciejewski, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. we Wrześni poprzez wniesienie aportu w postaci prawa własności nieruchomości gruntowej.


Komisja komunalno-finansowa w obecności 10 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. we Wrześni poprzez wniesienie aportu w postaci prawa własności nieruchomości gruntowej.


Komisja rozwoju wsi w obecności 2 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. we Wrześni poprzez wniesienie aportu w postaci prawa własności nieruchomości gruntowej.


g)


Jan Maciejewski, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na włączenie do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK-WISŁOSAN gruntów położonych na terenie miasta Wrześni.


Radna Maria Taciak: W podstawie prawnej projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na włączenie do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK-WISŁOSAN gruntów położonych na terenie miasta Wrześni przywołany został §4 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, natomiast aktem wykonawczym tej ustawy jest rozporządzenie Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, zmienione nowelą opublikowaną w Dz. U. 4 kwietnia 2006 r.

Wnioskuję o wyjaśnienie: jak przedstawiony projekt uchwały ma się do regulacji zawartych w ww rozporządzeniach?


Jan Maciejewski, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września: Podstawę prawną omawianego projektu uchwały przygotował radca prawny urzędu. Do wniosku radnej ustosunkuje się radca prawny.


Komisja komunalno-finansowa w obecności 10 radnych 5 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 5 „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na włączenie do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK-WISŁOSAN gruntów położonych na terenie miasta Wrześni.


Komisja rozwoju wsi w obecności 3 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na włączenie do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK-WISŁOSAN gruntów położonych na terenie miasta Wrześni.


h)


Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września oraz Jan Maciejewski, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września omówili projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XV/147/03 Rady Miejskiej we Wrześni z 15 grudnia 2003 r. w sprawie: ustalenia we Wrześni strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania (Dz.U.W.W. nr 1, poz. 10 z 2004 r.).


Radna Maria Taciak: Jakie przyjęto kryteria, dokonując obniżenia obowiązujących opłat abonamentowych?


Jan Maciejewski, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września: Projektodawcy kierowali się postulatami mieszkańców nieruchomości oraz wnioskami właścicieli podmiotów gospodarczych wokół Rynku.


Radny Jan Drewniak: Moim zdaniem obniżka jest zdecydowana. Wychodzi, że mieszkańcy za parkowanie mieliby płacić tylko 80 gr za dzień. Może nastąpić zablokowanie miejsc parkingowych. Moim zdaniem zaproponowana kwota przez projektodawcę jest za niska. Ilu mieszkańców posesji wokół Rynku posiada samochody?


Radny Czesław Duch: Kilka miesięcy temu ustalaliśmy stawki i wtedy ja zaproponowałem dokładnie takie same stawki, jak przedkłada teraz burmistrz. Poczułem się dyskryminowany.


Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września: Nikt z mieszkańców posesji wokół Rynku nie wykupił abonamentu. Tylko 3-4 podmioty gospodarcze wykupiły abonament, czyli bardzo nieliczna grupa. Burmistrz odbył dyskusję z właścicielami sklepów wokół Rynku, podczas której argumentował, że obowiązujące stawki zapewniają dobrą przepustowość parkingów, a w momencie obniżenia stawek ta przepustowość może się zmniejszyć. Właściciele firm odpowiedzieli, że płacą podatki i opłacanie dodatkowo abonamentu parkingowego odbierają, jako kolejny podatek. Obniżyliśmy abonament podmiotom gospodarczym i obniżka dla mieszkańców nastąpiła proporcjonalnie.

W najbliższym czasie podejmiemy dyskusję z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej na temat powiększenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości opłat parkingowych.


Radny Piotr Matuszewski: Obniżając tak radykalnie abonamenty zakłócamy ideę strefy płatnego parkowania. Możemy spowodować taką sytuację, że będzie trzeba podnieść abonament, ponieważ wprowadzimy za dużą obniżkę.


Radna Ilona Łosińska: Proponuję, by opłaty zostały uchwalone na poziomie, który zaproponował projektodawca. Zobaczymy, jak to funkcjonuje i ewentualnie wtedy możemy wrócić do tematu.


Radny Jan Drewniak: Proponuję, by abonament dla podmiotów gospodarczych ustalić na poziomie 60 zł, a dla mieszkańców na poziomie 30 zł za miesiąc.


Radna Ilona Łosińska: Jak ma to być podwyżka w stosunku do tego, co proponuje burmistrz symboliczna, to wnioskuję, żeby podjąć stawki zaproponowane w projekcie uchwały.


Radna Maria Taciak: Czy któraś z komisji stałych zajmowała się tym problemem? Nie można podczas posiedzenia komisji wypracowywać stawek na kolanie.


Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września: Jak burmistrz chce poznać opinie komisji w jakiejś sprawie, to zgłasza projekt uchwały, który jest dyskutowany na komisjach. Wola radnych w tej kwestii jest pełna. Jak nie będzie woli, by takie stawki podjąć, to wtedy można wyłączyć ten projekt uchwały z porządku obrad w celu wywołania szerszej dyskusji w komisjach.


Radny Jan Drewniak: Wycofuję swój wniosek.


Komisja komunalno-finansowa w obecności 11 radnych 6 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 4 „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XV/147/03 Rady Miejskiej we Wrześni z 15 grudnia 2003 r. w sprawie: ustalenia we Wrześni strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania (Dz.U.W.W. nr 1, poz. 10 z 2004 r.).

Jeden radny obecny na sali posiedzenia nie wziął udziału w głosowaniu.


Komisja rozwoju wsi w obecności 3 radnych 2 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XV/147/03 Rady Miejskiej we Wrześni z 15 grudnia 2003 r. w sprawie: ustalenia we Wrześni strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania (Dz.U.W.W. nr 1, poz. 10 z 2004 r.).


i)


Jan Maciejewski, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonych we Wrześni w rejonie ul. gen. Romana Abrahama.


Komisja komunalno-finansowa w obecności 11 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonych we Wrześni w rejonie ul. gen. Romana Abrahama.


Komisja rozwoju wsi w obecności 3 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonych we Wrześni w rejonie ul. gen. Romana Abrahama.


j)


Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Grzybowie.


Komisja komunalno-finansowa w obecności 11 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Grzybowie.


Komisja rozwoju wsi w obecności 3 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Grzybowie.


k)


Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Września.


Komisja komunalno-finansowa w obecności 11 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Września.


Komisja rozwoju wsi w obecności 3 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Września.


l)


Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod aktywizację gospodarczą, obejmującego obszar ograniczony autostradą A-2 i drogą powiatową nr 455 w miejscowościach Nadarzyce i Gozdowo.


Komisja komunalno-finansowa w obecności 11 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod aktywizację gospodarczą, obejmującego obszar ograniczony autostradą A-2 i drogą powiatową nr 455 w miejscowościach Nadarzyce i Gozdowo.


Komisja rozwoju wsi w obecności 3 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod aktywizację gospodarczą, obejmującego obszar ograniczony autostradą A-2 i drogą powiatową nr 455 w miejscowościach Nadarzyce i Gozdowo.


m)


Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod budownictwo mieszkaniowo-rzemieślnicze w Gutowie Małym w obrębie nieruchomości o numerze geodezyjnym 71.


Radny Piotr Matuszewski: Ile nasza gmina ma gruntów przekształconych pod działalność gospodarczą? Ile było w poprzedniej kadencji, a ile jest teraz?


Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury: W tej chwili jest przekształconych lub w najbliższym czasie zostanie zakończone przekształcenie około 300 ha gruntów. Przedtem obowiązywał plan ogólny zagospodarowania przestrzennego.


Komisja komunalno-finansowa w obecności 11 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod budownictwo mieszkaniowo-rzemieślnicze w Gutowie Małym w obrębie nieruchomości o numerze geodezyjnym 71.


Komisja rozwoju wsi w obecności 3 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod budownictwo mieszkaniowo-rzemieślnicze w Gutowie Małym w obrębie nieruchomości o numerze geodezyjnym 71.

n)


Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkalno-usługowego w obrębie nieruchomości ozn. nr 1295/7, 1295/8, 1295/9 i 1295/10 położonych we Wrześni w rejonie ul. Słowackiego.


Komisja komunalno-finansowa w obecności 10 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkalno-usługowego w obrębie nieruchomości ozn. nr 1295/7, 1295/8, 1295/9 i 1295/10 położonych we Wrześni w rejonie ul. Słowackiego.


Komisja rozwoju wsi w obecności 3 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkalno-usługowego w obrębie nieruchomości ozn. nr 1295/7, 1295/8, 1295/9 i 1295/10 położonych we Wrześni w rejonie ul. Słowackiego.


o)


Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2006.


- salę posiedzenia opuścił radny Waldemar Grześkowiak


Radna Maria Taciak: Czy przetarg na emisję obligacji został już rozstrzygnięty?


Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września: Tak.


Komisja komunalno-finansowa w obecności 10 radnych 8 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 2 „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2006.


Komisja rozwoju wsi w obecności 3 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2006.


a)


Radny Arkadiusz Czajkowski, przewodniczący komisji rewizyjnej omówił projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Września.


Komisja komunalno-finansowa w obecności 10 radnych 5 głosami „za”, przy 1 „przeciw” i 4 „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Września.


Komisja rozwoju wsi w obecności 3 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Września.


b)


Radny Arkadiusz Czajkowski, przewodniczący komisji rewizyjnej omówił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli komisji rewizyjnej na 2006 r.


Komisja komunalno-finansowa w obecności 10 radnych 8 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 2 „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli komisji rewizyjnej na 2006 r.


Komisja rozwoju wsi w obecności 3 radnych 2 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli komisji rewizyjnej na 2006 r.


Pkt 4


Komisja komunalno-finansowa ustaliła plan pracy na rok 2006:

 1. Opiniowanie projektów uchwał przedstawianych Radzie Miejskiej we Wrześni.

 2. Formułowanie ostatecznej opinii o projekcie budżetu na podstawie wniosków poszczególnych komisji stałych Rady Miejskiej.

 3. Zapoznanie się z realizacją uchwały Rady Miejskiej we Wrześni nr VIII/79/03 z 31 marca 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikat przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych oraz ustalenia zasad ich zbywania.Pkt 5


Wobec wyczerpania porządku obrad prowadzący obrady o godz. 19.00 zamknął wspólne posiedzenie komisji.

Protokół zawiera 8 ponumerowanych stron.

Wszystkie ww załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.Przewodniczący komisji komunalno-finansowej

radny Piotr Matuszewski

/-/Przewodniczący komisji rozwoju wsi

radny Mirosław Zgoliński

/-/


Protokolant:

Robert Klimczak

/-/
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.