BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14291833
ostatnia aktualizacja BIP'u:
13-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół nr XL/2006
 

Protokół

nr XL/2006

z sesji Rady Miejskiej we Wrześni,

która odbyła się 27 lutego 2006 r.

w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy WrześniaXL sesja Rady Miejskiej we Wrześni została zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami).


Pkt 1


Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Maciej Baranowski o godz. 16.30 otworzył sesję, stwierdzając quorum. Powitał radnych i gości.


Zgodnie z listą obecności w sesji uczestniczyło 20 radnych (załącznik nr 1).


Protokoły z sesji nr XXXVIII/2005 oraz XXXIX/2006 zostały przyjęte przez aklamację; nikt z radnych nie wniósł uwag do ich treści.


Pkt 2

Przedstawiony porządek obrad (załącznik nr 2):


 1. Otwarcie sesji.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.

 4. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) nadania imienia Gimnazjum nr 2 we Wrześni,

b) zawiadomienia o zamiarze i przyczynach likwidacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Grzybowie,

c) uchwalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonania prac społecznie użytecznych,

d) uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Września,

e) ustalenia górnych stawek opłat brutto za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu miasta i gminy Września,

f) regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków,

g) zbycia nieruchomości położonych w Goniczkach,

h) zbycia nieruchomości położonej w Nowym Folwarku,

i) zbycia udziałów w nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Sądowej,

j) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przeznaczonych pod rozbudowę składowiska odpadów w Bardzie,

k) zmieniająca Plan Rozwoju Lokalnego - stanowiący załącznik do uchwały nr XXVI/238/04 Rady Miejskiej we Wrześni z 29 listopada 2004 r.,

l) ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz akceptacji wartości jednego punktu w złotych zaproponowanej przez pracodawców - gminne jednostki organizacyjne,

m) szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Września z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych,

n) zmiany budżetu na rok 2006.

5. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2005.

6. Informacja przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni.

7. Informacja burmistrza Miasta i Gminy Września.

8. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.

9. Zakończenie obrad.


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września przedstawił wniosek, by poszerzyć porządek obrad o punkt: „Sprawozdanie z działalności komendanta powiatowego policji we Wrześni za rok 2005”.


Rada Miejska we Wrześni w obecności 17 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wniosek o poszerzenie porządku obrad o punkt: „Sprawozdanie z działalności komendanta powiatowego policji we Wrześni za rok 2005” - punkt 6 porządku obrad.


Pkt 3Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Maciej Baranowski: Mam pytanie w sprawie Tonsilu. Od 3 tygodni w tym zakładzie ogłoszone jest pogotowie strajkowe. W sierpniu 2005 roku zakład wskazywał na swoją trudną sytuację finansową i wówczas dzięki zaangażowaniu wielu osób, w tym także mojej osoby oraz rektor Wyższej Szkoły Handlu i Rachunkowości p. Aldony Kameli Sowińskiej, udało się pozyskać w Ministerstwie Skarbu środki na bieżącą działalność przedsiębiorstwa. Dzisiaj istnieje szansa na wejście Towarzystwa Finansowego „Silesia”, jako podmiotu restrukturyzującego Tonsil. Czy burmistrz może poinformować Radę Miejską o postępach w rozmowach z Silesią? Czy na dzień dzisiejszy istnieje szansa uratowania w praktyce kilkuset miejsc pracy i uratowanie mimo wszystko „okrętu”, a nie „szalupy” tego miasta?


Radny Jan Drewniak: Mimo, że zebrania wiejskie jeszcze się nie rozpoczęły, nie widać także wiosny, ale rolnicy są zaniepokojeni o swoje budżety. Jak wszyscy wiemy, produkcja rolna w ostatnich latach jest mało opłacalna. Jest duża grupa gospodarstw o dużej powierzchni. Mimo tego, że podatek rolny w jakimś sensie został obniżony, ale jest grupa rolników, którzy mają duże obszary, co wiąże się z dużymi nakładami na produkcję, czyli zakup nasion i nawozów. Ci rolnicy będą składali wnioski do burmistrza o przesunięcie pierwszej raty podatku gruntowego. Chciałbym prosić, by umożliwić tym rolnikom w pierwszej kolejności dokonanie zasiewu, a później będą regulować należności podatkowe.

Uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowych składali do burmistrza lub starosty wniosek w sprawie zainstalowania sygnalizacji świetlnej na wysokości WTZ. Wiem, że ta sprawa upadła, ale wnioskowałbym, by za pośrednictwem burmistrza, bo wiem, że jest to droga krajowa, aby na wysokości ZGM-u zamontować światło żółte pulsacyjne. Jest to przejście, z którego korzystają osoby niepełnosprawne, a kierowcy często przekraczają na tym odcinku dopuszczalną prędkość i w moim odczuciu zamontowanie tego światła jest w pełni uzasadnione.


Radny Sylwester Jałoszyński: Na jednej z sesji w ubiegłym roku pytałem w kwestii możliwości przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych boiska piłkarskiego w Gulczewie, żeby to prawnie uregulować. Jeden z mieszkańców tej wsi zadał mi pytanie, czy coś w tym temacie było ruszone. Chciałbym się więc dowiedzieć, czy jest coś ustalone?


Radna Ilona Łosińska przedstawiła apel do Rady Miejskiej we Wrześni w sprawie zmiany umiejscowienia pomnika Jana Pawła II (załącznik nr 3).


Radny Ryszard Szwajca: Mam zapytanie do przewodniczącego Rady Miejskiej. W trakcie prac komisji rewizyjnej, mającej na celu ocenić gospodarkę finansową Wrzesińskiego Ośrodka Kultury zaszła śmieszna sytuacja, gdyż zamiast materiałów, które pozwoliłyby ocenić tę gospodarkę finansową otrzymujemy od burmistrza śmieszne informacje typu: wykaz imprez organizowanych przez WOK, itd. Mam więc pytanie, czy komisja rewizyjna otrzyma te materiały, czy w dalszym ciągu będzie praca komisji uniemożliwiana?


Pkt 4


a)


Rada Miejska we Wrześni w obecności 17 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XL/385/06 w sprawie: nadania imienia Gimnazjum nr 2 we Wrześni (załącznik nr 4).


Stefan Tomczak, dyrektor Gimnazjum nr 2 w imieniu własnym oraz Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 2 we Wrześni podziękował za podjęcie uchwały, nadającej szkole imię Andrzeja Prądzyńskiego.


b)


Rada Miejska we Wrześni w obecności 17 radnych 16 glosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym” podjęła uchwałę nr XL/386/06 w sprawie: zawiadomienia o zamiarze i przyczynach likwidacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Grzybowie (załącznik nr 5).


c)


- na salę sesyjną weszła radna Maria Taciak


Rada Miejska we Wrześni w obecności 18 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XL/387/06 w sprawie: uchwalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonania prac społecznie użytecznych (załącznik nr 6).


d)


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września przedstawił autopoprawkę do omawianego projektu uchwały (załącznik nr 7).


Radna Maria Taciak: Z projektu uchwały i ustawy wynika, że do omawianego projektu regulaminu powinna być wyrażona opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Czy taka opinia została wyrażona?


- na salę posiedzenia wszedł radny Waldemar Grześkowiak


Krystyna Poślednia, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września wyjaśniła, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wyraził opinię, która jest pozytywna.


Radna Maria Taciak: Rada podejmuje uchwałę w sprawie przedmiotowego regulaminu po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, a radni nie znają tej opinii.


Krystyna Poślednia, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedziała, że przedmiotowa opinia zostanie przewodniczącemu Rady Miejskiej we Wrześni za chwilę dostarczona.


Przerwa.


Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Maciej Baranowski poinformował, że opinia, o którą wnioskowała radna została dostarczona radnym.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XL/388/06 w sprawie: uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Września (załącznik nr 8).


e)


Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XL/389/06 w sprawie: ustalenia górnych stawek opłat brutto za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu miasta i gminy Września (załącznik nr 9).


f)


- na salę posiedzenia wszedł radny Arkadiusz Czajkowski


Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XL/390/06 w sprawie: regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (załącznik nr 10).


g)


Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XL/391/06 w sprawie: zbycia nieruchomości położonych w Goniczkach (załącznik nr 11).


h)


Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XL/392/06 w sprawie: zbycia nieruchomości położonej w Nowym Folwarku (załącznik nr 12).


i)


Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XL/393/06 w sprawie: zbycia udziałów w nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Sądowej (załącznik nr 13).


j)


Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XL/394/06 w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przeznaczonych pod rozbudowę składowiska odpadów w Bardzie (załącznik nr 14).


k)


Radny Ryszard Szwajca: W związku z propozycją podjęcia uchwały zmieniającej PRL chciałbym usłyszeć od burmistrza, jak w ogóle ten plan jest realizowany, ponieważ plan obejmuje lata 2004-2006? W tym planie mamy takie priorytetowe inwestycje, jak budowa hali sportowej, rozbudowa zakładu składowania odpadów w Bardzie, budowa kanalizacji, itd. Czy należy dodawać kolejne zadania, kiedy tych ważnych i priorytetowych zadań dla gminy się nie realizuje?


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września: To, o co pyta radny nie jest tematem omawianego projektu uchwały. Odpowiedź na to pytanie zostanie przygotowana i udzielona na piśmie.

Zmiana PRL jest związana z tym, że istnieją możliwości złożenia projektów o środki z funduszów strukturalnych na budowę odcinków dróg położonych na terenach wiejskich.


Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych 19 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym” podjęła uchwałę nr XL/395/06 w sprawie: zmieniająca Plan Rozwoju Lokalnego - stanowiący załącznik do uchwały nr XXVI/238/04 Rady Miejskiej we Wrześni z 29 listopada 2004 (załącznik nr 15).


l)


Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XL/396/06 w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz akceptacji wartości jednego punktu w złotych zaproponowanej przez pracodawców - gminne jednostki organizacyjne (załącznik nr 16).


m)


Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych 19 glosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym” podjęła uchwałę nr XL/397/06 w sprawie: szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Września z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych (załącznik nr 17).


n)


Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września omówiła autopoprawkę do omawianego projektu uchwały (załącznik nr 18).


Radny Ryszard Szwajca: Na komisji pytałem z jakiego tytułu powstała nienależna część wyrównawcza subwencji ogólnej. Okazuje się, że jest to związane z korektą sprawozdań za rok 2003. Miałem obiecane, że te korekty sprawozdań otrzymam na sesji. Do tej pory ich nie otrzymałem.


Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września: Przedmiotowe korekty są przygotowane i złożę je na ręce przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni.


Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Maciej Baranowski przekazał radnemu Ryszardowi Szwajcy korekty sprawozdań.


Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych 18 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 2 „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr XL/398/06 w sprawie: zmiany budżetu na rok 2006 (załącznik nr 19).


Pkt 5


Anna Prusak, dyrektor OPS-u we Wrześni przedstawiła sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2005 (załącznik nr 20).


Radny Ryszard Szwajca: Chciałem zabrać głos w sprawie przekazanych mi sprawozdań. Nie ma sprawozdania Rb-27S.


Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Maciej Baranowski: Bardzo proszę, by przekazane materiały zostały uzupełnione.


Radna Maria Taciak: Zważywszy na wyjątkowość tegorocznej zimy chciałabym sie dowiedzieć, czy odnotowano w naszej gminie potrzebę kierowania do noclegowni osób bezdomnych. Jeśli tak, to ile osób skorzystało z tej noclegowni. Czy były to osoby z terenu naszej gminy, czy także spoza?

Jeśli chodzi o noclegownię, to chciałabym się dowiedzieć, czy nastąpiło doinwestowanie pomieszczeń w wyposażenie?

Przy ul. Słowackiego we Wrześni działa fundacja, gdzie zlokalizowano ośrodek interwencji dla rodzin, w których występuje przemoc. Ile rodzin skorzystało z tego ośrodka? Czy to są wyłącznie rodziny z terenu naszej gminy? Czy OPS udziela pomocy? Jeśli tak, to w jakiej formie?


Anna Prusak, dyrektor OPS-u we Wrześni: Fundacja „Odrodzeni” jest stowarzyszeniem i w związku z tym ja mam wiedzę, ile osób korzysta z pomocy ze sprawozdań, których nie muszą przedstawiać, ale które przedstawili. W tej chwili 29 osób korzysta z poradnictwa, psychologa i prawnika, którzy pracują w tej fundacji jako wolontariusze. W ostatnim czasie nocował ojciec z dzieckiem. My nie musieliśmy partycypować w kosztach pobytu tego ojca, a umieszczenie w ośrodku interwencji kryzysowej osoby, która wymaga wsparcia w tej chwili kosztuje około 3 tys. zł miesięcznie. W tym momencie nie zapłaciliśmy ani złotówki, z czego jesteśmy zadowoleni. Ta fundacja z nami współpracuje i nas wspiera. My np. nie mamy pełnej możliwości wsparcia ofiary przemocy i taka osoba może skorzystać z pomocy psychologa zatrudnionego w tej fundacji. Jest to uzupełnienie naszego poradnictwa instytucjonalnego. Widzę, że są nam pomocni.

Noclegownia. Podczas mrozów byliśmy szczególnie uczuleni na sprawy bezdomnych. Straż Miejska oraz pracownicy socjalni również w dni wolne od pracy zaglądali w miejsca, gdzie przebywają bezdomni, żeby te osoby nam nie zamarzły. W noclegowni były dwa pomieszczenia dla 4 kobiet i 4 mężczyzn. Tej zimy zaadoptowano również sąsiednie pomieszczenia, żeby można było pomieścić wszystkich potrzebujących. W czasie niskich temperatur przebywało w noclegowni 12 osób. Dokupiliśmy komplety pościeli, tak że te osoby przebywały w dobrych warunkach. Otrzymali także ciepłe posiłki w Domu Pomocy Społecznej. Każdy mieszkaniec naszej gminy, który potrzebował pomocy znalazł w noclegowni miejsce. W przeciwieństwie do innych gmin, gdzie ludzie zamarzali, to w naszej gminie żaden bezdomny nam nie zamarzł i nie umarł.

Co do remontów, to nie jest to mój zakres.


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września: W tej chwili na ukończeniu są prace, co do przejęcia budynku noclegowni od PKP za zaległości podatkowe. Tylko kwestią czasu jest podpisanie w tej sprawie umowy. Jak będziemy właścicielem tego obiektu, będziemy się zastanawiać nad dalszymi pracami. Jest problem z dojazdem do tej działki, ponieważ jest to teren PKP.


Pkt 6


Mł. insp. Jarosław Gruszczyński, komendant Powiatowej Policji we Wrześni przedstawił sprawozdanie z działalności Komendanta Powiatowego Policji we Wrześni za rok 2005 (załącznik nr 21).


Radny Jan Drewniak: Policja prowadzi wiele dochodzeń. Czy państwo wiedzą o dalszych losach prowadzonych spraw, czy skutecznie znalazły zakończenie w sądach? Czy praca policji w części nie jest marnowana?


Mł. insp. Jarosław Gruszczyński, komendant Powiatowej Policji we Wrześni: Policja w ramach systemu wymiaru sprawiedliwości jest pierwszym etapem. Drugi etap, to prokuratura i sąd. Nie mnie oceniać pracę prokuratury i sądu w zakresie podejmowanych decyzji. Gwoli informacji, przeanalizowaliśmy dane statystyczne podawane przez policję z danymi prokuratorskimi i sądowymi. Okazało się, że z 70% zostaje 15%. Taka jest rzeczywistość. 15% spraw kończy się prawomocnym wyrokiem sądu. Otrzymujemy informację, by zainteresować się osobami w zakresie tego, w jakim stopniu stosują się do orzeczeń sądu.


Radny Piotr Matuszewski: Zostały przywołane dane dotyczące ilości patroli policjantów i dzielnicowych. Dzielnicowi w stosunku do policjantów mieli dość niską ilość patroli. Ilu policjantów i ilu dzielnicowych uczestniczy w tych patrolach? Czy nie uważa pan, że powinna być zwiększona ilość dzielnicowych na terenie działania komendy?


Mł. insp. Jarosław Gruszczyński, komendant Powiatowej Policji we Wrześni: Jestem zdania, że powinna się zwiększyć ilość policjantów, ale stan etatowy nie ode mnie zależy. Stan etatowy - mamy 126 funkcjonariuszy. O ilości etatów decyduje komenda główna, która na dzień dzisiejszy nie przewiduje zwiększenia stanu etatowego. Jeśli chodzi o ilość służby patrolowej i obchodowej, to wynika z ilości funkcjonariuszy. Jeśli chodzi o rewir obchodowy, to mamy 8 funkcjonariuszy, natomiast ogniwo patrolowo-interwencyjne to jest 14 funkcjonariuszy. Jest jeszcze tzw. ogniwo konwojowe policji sądowej, które też jest efektywnie wykorzystywane do, jak tylko jest rezerwa, służby patrolowej. Z tego wynika, że ta ilość służby patrolowej jest znacznie większa aniżeli służby obchodowej.

Jeśli chodzi o dzielnicowych, to są różne teorie na ich temat. Stara instrukcja mówiła, że dzielnicowy może mieć od 3 do 5 tys. mieszkańców w ramach swojego rejonu odpowiedzialności. Dzisiaj średnia na terenie powiatu wrzesińskiego wynosi 4,4 tys. mieszkańców. W mojej ocenie dzielnicowy ma zbyt duże obciążenie innymi czynnościami i on nie może się angażować w ramach swojej służby w rejonie odpowiedzialności. Prowadzimy czynności organizacyjne w ramach komendy powiatowej, żeby odciążyć dzielnicowych od pewnych czynności, przez co dzielnicowi będą częściej u ludzi. Wprowadziłem także tzw. maksymalny czas pobytu w jednostce. Dzielnicowy w jednostce w ramach czynności administracyjnych może być maksymalnie od godziny do półtorej godziny. Resztę czasu musi spędzić w terenie. To przyczyni się do tego, że dzielnicowi będą bardziej widoczni i znani. W 2006 roku wprowadziłem ankietę bezpieczeństwa. Ta ankieta jest po to, żeby dzielnicowi dotarli do mieszkańców i porozmawiali z nimi o stanie bezpieczeństwa.


Krystyna Poślednia, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września: W najbliższym czasie odbędą się zebrania wiejskie i sołtysi wyrażają prośbę, by brali w nich udział także dzielnicowi. Te zebrania odbywają się w porach popołudniowych. Czy jest taka możliwość?


Mł. insp. Jarosław Gruszczyński, komendant Powiatowej Policji we Wrześni: To dzielnicowy powinien dotrzeć do sołtysa i sam powinien zainicjować to, że tam będzie. Dzielnicowy tam powinien być. Takie jest moje zdanie. Jeśli otrzymam terminarz, to spowoduję, że dzielnicowi będą uczestniczyć w tych spotkaniach. Dzielnicowy w ramach swojego rejonu odpowiedzialności z własnej inicjatywy powinien wiedzieć, że takie zebranie wiejskie się odbywa i tam powinien być. Taka jest rzeczywistość, jeśli chodzi o rolę i zadania dzielnicowego.


Pkt 7


Informacja przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni:


 • Do Biura Rady Miejskiej wpłynęło „Sprawozdanie z realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2005 roku”.

 • Do Biura Rady Miejskiej wpłynęło „Sprawozdanie merytoryczne oraz finansowe z działalności Muzeum Regionalnego za 2005 rok”.

 • Radny Arkadiusz Czajkowski przedłożył pisemną prośbę o wprowadzenie pod obrady Rady Miejskiej zmiany w regulaminie komisji rewizyjnej. Pismo to zostało radnym skserowane. Jeśli radni mają uwagi na temat proponowanych zmian, to proszę je sformułować na piśmie i skierować do mnie.

 • Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski zwróciło się z prośbą o rozważenie możliwości przyjęcia w gminie polskiej rodziny z Kazachstanu. Poproszę o wyrażenie opinii radnych w tej sprawie.

 • Wpłynęło pismo w sprawie obniżenia kwoty abonamentowej w strefie płatnego parkowania (pismo zostało odczytane).

 • Wpłynęło pismo Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych dotyczące profilaktyki stomatologicznej w zakresie fluoryzacji. W naszej gminie fluoryzacja w szkołach jest prowadzona.

 • Urząd Gminy Siedlec przesłał apel samorządu Gminy Siedlec i Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 Koło w Siedlcu w sprawie Święta Wielkopolski. Poproszę radnych o wyrażenie opinii radnych w tej sprawie.

 • Uczestniczyłem w spotkaniu Rady Rodziców SSP nr 6, które dotyczyło spraw własnościowych sali sportowej po jej remoncie oraz nadania SSP nr 6 imienia Jana Pawła II.

 • Skład Orzekający RIO w Poznaniu 16 stycznia 2006 r. podjął uchwałę nr SO.-0951/25/17/2006 w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu MiG Września. Opinia ta jest pozytywna.

 • Skład Orzekający RIO w Poznaniu 16 stycznia 2006 r. podjął uchwałę nr SO.-0951/26/17/2006 w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu MiG Września. Opinia ta jest pozytywna.

 • Kolegium RIO w Poznaniu 1 lutego 2006 r. podjęło uchwałę nr 3/97/2006 stwierdzającą, że uchwała nr XXXVIII/375/2005 Rady Miejskiej we Wrześni z 28 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2005 w części dotyczącej zwiększenia przychodów sklasyfikowanych w §2320 w załączniku nr 8 „Plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” została podjęta z naruszeniem prawa.

 • W Biurze Rady Miejskiej znajduje się informacja o terminach zebrań sołeckich w 2006 r.


Radna Bożena Nowacka, przewodnicząca komisji edukacji przedstawiła plan pracy komisji na rok 2006 (załącznik nr 22).


Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Maciej Baranowski: Odpowiem na pytanie radnego Ryszarda Szwajcy. Uważam, że komisja rewizyjna materiały powinna otrzymywać takie, jakie zażąda. Zresztą otrzymuje radny te materiały, ale mam niezbite przekonanie, że zawsze będzie pan niezadowolony w tej kwestii, bo tych materiałów jest bardzo dużo. Uważnie przeczytałem uwagę zgłoszoną podczas posiedzenia komisji rewizyjnej przez radną Marię Taciak dotyczącą dostarczania materiałów komisji. Udzieliłem radnej odpowiedzi na piśmie. Odbyłem rozmowę z burmistrzem na ten temat i burmistrz wyraził wolę przekazywania wszystkich dokumentów i o ile to możliwe odpowiednio wcześniej. To jest oczywiste i zrozumiałe, nic innego w tej kwestii nie ustaliliśmy. W udzielonej odpowiedzi prosiłem radną, żeby w razie niezadowolenia z kompletności przekazywanych dokumentów na piśmie wskazała, których dokumentów brakuje i wówczas osobiście przekażę uwagi radnej burmistrzowi. Po dokonaniu analizy ustawy o samorządzie gminnym i statutu Gminy Września muszę stwierdzić, że niestety nie ma zapisów precyzujących termin dostarczania materiałów roboczych komisjom stałym. Komisje stałe odbywają posiedzenia robocze, podczas których można omawiać dostarczone materiały, a burmistrz wyznacza pracowników, którzy te materiały omawiają podczas posiedzeń nawet „na gorąco”. Jeżeli komisja wnioskuje, by te materiały były dostarczone odpowiednio wcześniej, to oczywiście jest intencją przewodniczącego, by o to zadbać, ale nie zawsze taka możliwość istnieje. Co innego jest, jeśli chodzi o materiały na sesję, bo tutaj wykładnia wyraźnie stanowi, mamy to zapisane w statucie. Chcę tylko nadmienić, że to Rada Miejska stanowi o szczegółowości jak i terminowości przekazywania materiałów. Jeżeli jest taka wola Rady, by te materiały były odpowiednio wcześniej przekazywane na posiedzenia robocze komisji, jak na sesje, to można taką uchwałę podjąć. Będzie to jednak trudne do realizacji ze względów organizacyjnych.

Czy materiały, o których wspomniał radny Ryszard Szwajca, to są te druki, które ode mnie radny otrzymał dzisiaj? Czy jakichś jeszcze innych dokumentów radny oczekiwał? Chciałbym, żeby to zostało wyjaśnione.


Radny Ryszard Szwajca: Jeżeli chodzi o materiały, o które prosiłem na posiedzeniu komisji komunalno-finansowej, to nie mam uwag.

Wracając do interpelacji, którą złożyłem, to przewodniczący wyjaśnił wiele spraw, natomiast nie wyjaśnił podstawowej sprawy. Komisja rewizyjna, która zebrała się na końcu stycznia, a pracowała od listopada prosiła o materiały dotyczące WOK-u, jego gospodarki finansowej. Otrzymywaliśmy z posiedzenia na posiedzenie coraz śmieszniejsze materiały, łącznie w wykazem imprez jakie dyrektor WOK-u organizował, gdzie nie było ani jednej pozycji, która by świadczyła o finansach, które mieliśmy kontrolować. Komisja była bezsilna do tego stopnia, że sformułowano wniosek. To jest wniosek komisji, nie mój. Komisja odstąpiła od kontroli, ponieważ uniemożliwiono jej kontrolę poprzez niedostarczanie dokumentów. Przewodniczący Rady Miejskiej jest odpowiedzialny za kierowanie Radą. To, co burmistrz w tej kwestii wyczynia, to jest kpina. To jest kpina nie tylko z członków komisji rewizyjnej, ale również przewodniczącego Rady.


Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Maciej Baranowski: Gdybym te materiały miał i nimi dysponował, to z przyjemnością te materiały bym panu przywiózł, choćby taczką. Ja tych materiałów nie posiadam. Rozmawiałem na ten temat z burmistrzem i jego zdanie w tej kwestii jest zupełnie odmienne.


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września: Plan pracy komisji na rok 2005 został uchwalony przez Radę Miejską, w którym pkt 3 brzmi: „Ocena gospodarki finansowej w zakresie dochodów własnych WOK w roku 2004”. Taki zakres kontroli uchwaliła Rada Miejska. Jakiego rzekomo radny czy komisja rewizyjna nie otrzymała dokumentu, co do realizacji kontroli określonej uchwałą?

Treść wniosku jest następująca: „Wobec nieprzedstawienia przez burmistrza Miasta i Gminy Września sprawozdania finansowego z rozliczenia otrzymanej przez WOK z UMiG dotacji za rok 2004 i I półrocze 2005 r. oraz rozliczenia wydatkowego środków, pochodzących z przychodów z prowadzonej przez WOK działalności w 2004 r. oraz I półroczu 2005 r. - zgodnie z wnioskami komisji rewizyjnej zawartymi w protokole z posiedzenia 15 grudnia 2005 r. - stwierdza się, że dalsze procedowanie oceny gospodarki finansowej w zakresie dochodów własnych Wrzesińskiego Ośrodka Kultury w 2004 r. staje się niemożliwe. Ta okoliczność uniemożliwia realizację tego punktu planu pracy komisji rewizyjnej na rok 2005”. Absolutnie się z tym wnioskiem nie zgadzam, ponieważ jest nieprawdziwy i nielogiczny. Rada w ogóle nie określiła w uchwale takiego zakresu kontroli. Trudno mówić, że czegoś nie przedstawiono i w związku z tym są problemy z badaniem, jeżeli to wykracza poza zakres badań, które określiła Rada Miejska w uchwale. Wniosek poza tym jest nielogiczny, ponieważ wszyscy o tym wiedzą, że wszystkie dochody „lądują w jednym worku”, z którego są wydawane. Zdanie: „rozliczenia wydatkowego środków, pochodzących z przychodów z prowadzonej przez WOK działalności...” jest nielogiczne i absurdalne, ponieważ nie można rozdzielić, czy pieniądze wydane na oświetlenie podczas imprezy gwiazdkowej dla dzieci były z przychodów w ramach działalności gospodarczej, czy w ramach dotacji, którą przekazuje gmina. To jest dla mnie nielogiczne, nieprawdziwe i chciałbym wiedzieć, jakiego dokumentu nie otrzymała komisja do zrealizowania kontroli, której zakres określiła Rada Miejska w uchwale.


Radny Ryszard Szwajca: Jeżeli burmistrz uważa, że wniosek komisji jest nielogiczny i ma uwagi do tego, to niech kieruje to pod adresem komisji. Burmistrz świadomie unika kontroli WOK-u i poprzez kolejne posiedzenia komisji...

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września: Niech radny uważa na słowa, ponieważ będzie pan odpowiadał za te pomówienia.


Radny Ryszard Szwajca: Ja burmistrzowi nie przeszkadzałem jak mówił i proszę, by pozwolono mi dokończyć swoją wypowiedź.

Nie dostaliśmy dokumentów, które pozwoliłyby komisji rewizyjnej tę gospodarkę finansową WOK-u skontrolować. Już niewiele czasu zostało, jeżeli nie ta Rada, to następny burmistrz i następna Rada i tak tę gospodarkę skontrolują i stwierdzą, czy są tam nieprawidłowości, czy nie. Takie uniki do niczego nie prowadzą.


Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Maciej Baranowski: Zdecydowanie radny nie ma podstaw, by tak twierdzić.


Radny Waldemar Grześkowiak: Obserwując ogromne zaangażowanie radnego Ryszarda Szwajcy w tropienie nieprawidłowości w urzędzie, muszę powiedzieć, że tyle, ile czasu, energii i sił na to poświęca, to można byłoby pozazdrościć niejednokrotnie. Zauważam jednak, muszę to stwierdzić z przykrością, że wiele zaangażowania radny wkłada w rozmywanie tematu i wprowadzanie w błąd opinii publicznej. Byliśmy świadkami na posiedzeniu komisji rewizyjnej, jak w wyniku kolejnych żądań o dodatkowe dokumenty w końcu komisja straciła wątek i taki właśnie protokół powstał. Przecież ten protokół, to nie jest protokół ostateczny. Z każdej kontroli komisji rewizyjnej protokół trafia do burmistrza, który się do niego odnosi i wtedy dopiero ostateczny wniosek komisja rewizyjna może przyjąć. To, że radny Ryszard Szwajca twierdzi teraz, że wniosek, który został przegłosowany zawiera zarzuty, to nie znaczy, że te zarzuty są prawdziwe. Radny Ryszard Szwajca czeka na kolejnego burmistrza. Mogę zapewnić radnego, że ten burmistrz nic nie znajdzie. Po burmistrzu Celestynie Bachorzu także szukano różnych rzeczy i nic nie znaleziono.


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września: Prosiłem radcę prawnego o opinię w sprawie zapytań komisji rewizyjnej. Ta opinia zostanie przewodniczącemu przekazana. To nie jest moja interpretacja tylko Rada Miejska uchwaliła taki plan kontroli. Komisja otrzymała wszystkie istniejące możliwe zestawienia i inne sprawozdania, które przedstawiają rozliczenia w zakresie dochodów własnych WOK za rok 2004. Jeżeli jakiegoś dokumentu rzekomo komisja nie otrzymała, to proszę podać jakiego, w zakresie kontroli oczywiście?


Radny Ryszard Szwajca: Brak słów na to, co mówi burmistrz. Odniosę się do tego, co mówił radny Waldemar Grześkowiak. Gdyby radny chciał aktywnie uczestniczyć w pracach komisji rewizyjnej, a nie oceniać moją osobę, to może i ta komisja by efektywniej pracowała, ale radny Waldemar Grześkowiak jest pierwszym rozmydlaczem na komisji, który tylko torpeduje wszelkie działania prowadzące do wyjaśnienia sprawy. Panie radny, niech sie pan zajmie tym, czym się radny powinien zajmować, natomiast ocenianie mnie niech pan pozostawi innym.


Radna Maria Taciak: Co do terminowości otrzymywania dokumentów, to zgadzam się z tym, że nie ma w ustawie i statucie określonego terminu, w jakim burmistrz przedkłada komisjom dokumentację. Myślę jednak, że dla uszanowania pracy i zachowania dobrych obyczajów, to przyzna pan, że jak komisja odbyła sie 15 grudnia, a radni otrzymują 26 stycznia dokumenty, to jest to niepoważne. Zgodzę się z tym, że komisja winna pracować na tych dokumentach, ale najpierw trzeba się z tymi dokumentami zapoznać. Głównie o to mi chodziło. Być może przy najbliższej zmianie regulaminu należałoby wprowadzić zapis, który te kwestie by regulował.


Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Maciej Baranowski: Jest normalną rzeczą, że pracuje się na dokumentach, które są dostarczane „na stół”, np. autopoprawki do projektów uchwał. Radni taką autopoprawką się zajmują, ona nie „przeszła” przez komisje, jest ona omawiana i uzasadniana i jest to normalna procedura. Rozumiem, że materiał obszerny powinien do radnych trafiać wcześniej i z takimi intencjami rozmawiałem z burmistrzem, żeby obszerne materiały trafiały do radnych w miarę możliwości szybciej. Nic więcej w tej kwestii nie mogę zrobić.


Radny Waldemar Grześkowiak: Miarą zaangażowania w pracę komisji rewizyjnej jest siła rażenia i chęć „dowalenia” burmistrzowi. To się obserwuje dość powszechnie u radnego Ryszarda Szwajcy. Jeżeli radny myśli, że będę chciał w ten sposób udowodnić swoje zaangażowanie w pracę komisji, to sie grubo myli. Radny najchętniej sięga tam, gdzie by można coś na burmistrza znaleźć, np. chętnie sprawdziłby jeszcze raz RIO, żeby podkreślić błędy, które gdzieś tam Izba wyłapała. Radny nawet doniesie na burmistrza czasami do urzędu wojewódzkiego, a potem nie zgadza się z kontrolą wojewody, która nic złego nie znalazła. Ja z takim stylem pracy się nie identyfikuję. Jak w ten sposób chce mnie radny oceniać, czy jestem zaangażowany, to ja jestem niezaangażowany.


Radny Ryszard Szwajca: To niech się radny wykreśli ze składu komisji rewizyjnej.

Pkt 8


Informacja burmistrza Miasta i Gminy Września (załącznik nr 23).


Pkt 9


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września: Odniosę się do apelu osób prowadzących działalność gospodarczą przy ul. Rynek, o którym mówił przewodniczący Rady Miejskiej, aby zmniejszyć opłatę parkingową. Na jutro jestem umówiony z przedstawicielem tej grupy osób, która ten apel podpisała. Mam nadzieję, że jutro jestem w stanie wytłumaczyć tym osobom, że istnienie strefy płatnego parkowania przy Rynku jest zbawienne wręcz dla tych firm, ponieważ moi zdaniem, gdyby tego nie było, to osoby przyjeżdżające do pracy zaparkowałyby samochody, które stałyby do popołudnia i nikt tam by nie przyjechał i nie zaparkował, by zrobić zakupy. Ideą strefy jest to, aby na parkingu był ruch, by ten parking nie był blokowany.

Sprawą Tonsilu zajmuję się od początku kadencji cały czas.

Wielokrotnie odbywałem spotkania w Warszawie razem z przedstawicielami Rady Nadzorczej Tonsil SA z ministrami finansów i Skarbu Państwa, a także z wicepremierem Hausnerem. Razem z prezesem Tonsilu uczestniczyłem w spotkaniach z Agencją Rozwoju Przemysłu, w wyniku których m.in. Tonsil otrzymał 7-milionową pomoc publiczną. Ta pomoc, jak wszyscy wiedzą nie dała zamierzonych skutków. Tym niemniej te rozmowy i spotkania odbywały się bardzo często. Jakiś czas temu, gdy okazało się, że sąd podjął decyzję o ogłoszeniu postępowania upadłościowego wobec Tonsilu SA pojawił się syndyk, którym była pani Maria Rutkowska – Sobczak. Zadaniem syndyka było przeprowadzenie sprzedaży masy upadłościowej Tonsilu w taki sposób, aby zaspokoić wierzycieli.

W związku z tym, że istniało ryzyko, że syndyk zechce sprzedawać maszyny i nieruchomości w taki sposób mało uregulowany i mało racjonalny, nie w sensie finansowych, a w sensie istnienia we Wrześni tej fabryki, dopatrzyliśmy się razem ze starostą w prawie upadłościowym, że wierzyciele, którzy posiadają powyżej 20% wierzytelności mogą stworzyć radę wierzycieli. Dogadaliśmy się z ZUS-em i została powołana taka rada, w skład której wchodzą: starosta, przedstawiciel ZUS-u i burmistrz Wrześni. Od tego momentu było bezpieczniej, jeśli chodzi o sprzedaż majątku Tonsilu, że syndyk nie może sprzedać żadnej nieruchomości bez zgody rady wierzycieli. W ciągu istnienia tej rady odbyło się kilka spotkań, m.in. w sprawie sprzedaży mieszkań w blokach tonsilowskich. Wszystko toczyło się w kierunku wyceny poszczególnych nieruchomości i szukania rozwiązania, które by spowodowało, żeby na terenie Tonsilu w przyszłości nadal były produkowane głośniki, być może pod inną nazwą. Po koniec roku 2005 została wykonana taka wycena. Niespodziewanie okazało się, że sąd postanowił skorzystać z zapisów prawa upadłościowego, które mówi, że jeżeli syndyk nie ma środków na przeprowadzenie procesu upadłościowego, to może wystąpić o umorzenie tego procesu. Wcześniej sąd wystąpił do największych wierzycieli, m.in. banków, o wpłacenie zaliczek w kwocie do 450 tys. zł każdy. Banki nie były zainteresowane tym, żeby wpłacić taką kwotę. 8 lutego 2006 r. niespodziewanie decyzją Sądu Gospodarczego w Poznaniu zostało umorzone postępowanie upadłościowe.

Pod koniec roku 2005 okazało się, że znalazła się spółka Silesia, w której 100% udziałów posiada minister Skarbu Państwa. Spółka ta została powołana kilka lat temu do procesu restrukturyzacji hut śląskich. Proces ten został zakończony i firma ta dysponuje pokaźnymi środkami finansowymi. Minister Skarbu Państwa poprosił Silesię o pomoc w restrukturyzacji Tonsilu. Odbyło się kilka spotkań, m.in. z ówczesnym członkiem zarządu, panem Mirosławem Soborakiem, który przedstawił projekt restrukturyzacji. W międzyczasie zmieniły się władze spółki. W tej chwili pełniącym obowiązki prezesa Silesia Sp. z o.o. jest pan Marian Uherek, który w zeszłym tygodniu był w ratuszu i przedstawił swoją propozycję i wizję w jaki sposób chciałby dokonać tej restrukturyzacji.

W międzyczasie odbyłem kilka spotkań. 9 lutego spotkałem się z syndykiem Tonsil SA panią Marią Rutkowską - Sobczak, a 13 lutego z zarządem Tonsilu Polska, tj. z panią Anetą Pawlak i Markiem Dutkiewiczem. Kilkakrotnie rozmawiałem w sprawie Tonsilu z członkiem Komisji Krajowej Solidarności panem Bogdanem Narożnym. Oraz z prezesem Tonsil SA panem Romanem Tutakiem. Odbyłem także spotkanie z prezesem Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w sprawie cofnięcia decyzji o odłączeniu Tonsilu od dostaw wody.

23 lutego, tak jak już wcześniej wspomniałem, odbyłem spotkanie z p.o. prezesa spółki Silesia panem Marianem Uherkiem, który nie ukrywał, że został poproszony przez Skarb Państwa o przeprowadzenie restrukturyzacji, która w dużym uproszczeniu miałaby polegać na utworzeniu nowej spółki. Nowa spółka zajmowałaby się produkcją tych samych elementów, które produkuje Tonsil Polska. Produkcja odbywałaby się w jednej hali, która jest położona najbliżej ul. Daszyńskiego. Słabą i niekorzystną stroną tego procesu byłaby niewątpliwie, choć pewności nie mam, utrata pracy przez sporą część załogi obecnej firmy Tonsil Polska, której właścicielem jest Tonsil SA. W związku z tym godzinę później odbyło się spotkanie z kierownikiem Urzędu Pracy panem Eugeniuszem Wiśniewskim w sprawie możliwości skorzystania z programów pomocowych dla pracowników Tonsilu w przypadku ewentualnej utraty pracy przez część z nich.

Poinformowałem także na tym spotkaniu prezesa Silesii o dość nieprzyjemnej informacji, która akurat wtedy wpłynęła z Sądu Gospodarczego, że zostało decyzją z 8 lutego umorzone postępowanie upadłościowe wobec Tonsilu SA, co powoduje w praktyce, że po uprawomocnieniu się tej decyzji wkraczają do firmy komornicy i sprzedają w dowolny sposób majątek.

Ponieważ, jak mówiłem istnieje rada wierzycieli, która ma prawo w ciągu 7 dni złożyć zażalenie na postanowienie sądu w sprawie umorzenia postępowania upadłościowego zleciliśmy razem ze starostą kancelarii prawnej przygotowanie wniosku w sprawie takiego zażalenia. W dniu dzisiejszym zostało ono przygotowane i jutro zostanie wysłane do Sądu. Być może zostanie uwzględnione, tym bardziej że są konkretne podstawy do tego. Sąd postanowił umorzyć postępowanie w momencie, kiedy istnieją realne szanse na pozbycie się zbędnych obiektów, a zarazem pozyskanie środków na działalność syndyka.

28 września 2005 r. wpłynął wniosek syndyka o odroczenie płatności, o odroczenie terminu płatności podatku, zwolnienie z podatku i przekwalifikowanie nieruchomości oraz zastosowanie niższej stawki podatku, oraz o zawieszenie poboru podatku od masy upadłościowej Tonsilu, który na dzień dzisiejszy za okres działania syndyka zalega ponad 1,7 mln zł podatku od nieruchomości wobec Gminy Września. Ponieważ proces ten wymaga dostarczenia różnych dokumentów i nie został zakończony decyzja jeszcze nie została podjęta. Gmina Września nie egzekwuje więc od syndyka tej kwoty wynikającej z podatku od nieruchomości.

Od decyzji Sądu Gospodarczego w Poznaniu, Ministerstwa Skarbu Państwa, syndyka masy upadłościowej oraz towarzystwa finansowego Silesia zależą losy firmy, która mogłaby budować w istniejących obiektach dalej głośniki, bo losy istniejącej firmy są już raczej przesądzone. Ja natomiast czynię wszystko, żeby zmobilizować te instytucje, by podejmowały szybkie i dobre decyzje, pozwalające uratować Tonsil. I to jest właśnie moje zadanie.

Pojawił się dodatkowy problem dotyczący praw spadkowych czy też odzyskania terenów, na których obecnie działa Tonsil przez pana Romana Mycielskiego, z którym dzisiaj odbyło się w tej sprawie spotkanie w starostwie.

Pytanie w sprawie przesunięcia pierwszej raty podatku rolnego, aby nie obciążać rolników w okresie wiosennym podatkiem. Zwyczajowo robię to zawsze, aczkolwiek jest to proste, gdy dany rolnik nie zalega z innymi wcześniejszymi płatnościami.

Światło ostrzegawcze na drodze nr 92 w okolicach WTZ-ów. To jest droga krajowa i w takich sytuacjach musimy występować do GDDKiA. Odbyły się rozmowy na ten temat i oni wyrażą zgodę na to, gdy my to zaprojektujemy i wykonamy.

Kolejna sprawa dotyczy przejęcia boiska sportowego w Gulczewie. Takich miejsc na terenie naszej gminy, na których znajdują się boiska piłkarskie, a które są własnością Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa jest więcej. 30 marca 2004 r. zwróciłem się do agencji o nieodpłatne przekazanie gminie tych gruntów. Otrzymaliśmy odpowiedź odmowną ze względu na to, że aby mogło takie coś nastąpić musi taka nieruchomość być uwzględniona w szczegółowym planie zagospodarowania przestrzennego. Żeby można tego dokonać, musielibyśmy na wszystkie te miejsca opracować taki plan i przekształcić te tereny na rekreacyjne. Jest to możliwe, ale jest to długi proces i kosztowny.

Apel o zmianę usytuowania miejsca pod pomnik Jana Pawła II z terenu przy muzeum na teren przy wrzesińskiej farze. Rada Miejska we Wrześni, podejmując uchwałę o budowie pomnika wskazała to miejsce. Wierzę w to, że są mieszkańcy, którzy oczekują zmiany tego położenia, ale nie che mi się wierzyć, żeby to byli księża, gdyż komitet budowy rozmawiał z wszystkimi proboszczami parafii na terenie gminy Września w tej sprawie. Społeczny komitet budowy tworzą osoby wydelegowane czy wskazane przez proboszczów wszystkich parafii wrzesińskich. Członkiem tego komitetu jest ks. proboszcz Kazimierz Głów. Na posiedzeniu tego komitetu, w którym uczestniczyłem w grudniu ten temat nie był poruszany. Decyzja w tej sprawie należy do Rady Miejskiej. Ja na temat zmiany lokalizacji nic nie wiem, a brałem udział w spotkaniu tego komitetu i taki temat się nie pojawił.


Radna Ilona Łosińska: Ten temat urodził się niedawno. Na spotkaniu na przełomie stycznia i lutego tego roku, ale niemniej m.in. ks. kanonik wnioskował o to, żeby przeanalizować to jeszcze raz z tego względu, że mieszkańcy zgłaszali, że skwer to miejsce, gdzie zbierają się nieciekawe grupy środowiskowe. Po analizie i sugestiach do takich wniosków doszli. Przyszli do mnie i poprosili, żebym wystąpiła z takim apelem, to taki apel przedstawiłam, a decyzja należy do Rady Miejskiej.


Radny Waldemar Grześkowiak: Wcale bym się nie dziwił, gdyby któryś z księży miał uwagi co do lokalizacji pomnika, gdyż zdania są podzielone, co do potrzeby i przesłanek budowy tego pomnika i mogą być także co do lokalizacji. Natomiast z ks. kanonikiem spotykam się dość często i nigdy z jego ust to nie padło. Być może ma jakieś przemyślenia najświeższe. Myślę, że w najbliższym czasie będzie okazja o tym porozmawiać. Jest jednak taka formalna przeszkoda. Dość dawno została podjęta uchwała w tej sprawie. Następnie został powołany społeczny komitet, którego zostałem przewodniczącym. Minęło kilka miesięcy i komitet przygotował procedurę konkursu na ten pomnik. Staraliśmy się robić to przy otwartej kurtynie i bardzo skrupulatnie, żeby nie było żadnych zastrzeżeń. Został ogłoszony konkurs, którego regulamin można przeczytać na stronie internetowej miasta. Wszyscy uczestnicy konkursu nawiązują do tego terenu opracowując projekt i teraz, gdybyśmy chcieli zmieniać, to nie wiem, co by z tego wyszło. Takie było założenie, że ten pomnik ma pasować do tego konkretnego miejsca. Tutaj więc występuje problem natury projektowej, jak do tego podejść.

Jeśli chodzi o różnych ludzi, którzy tam siadają, to faktycznie jest to prawda, ale mam nadzieję, że gdyby udało się ten pomnik w końcu postawić właśnie w tym miejscu, to już więcej w tym miejscu siadać nie będą. Jestem o tym przekonany.


Radna Ilona Łosńska: Nie chodziło o projekt tego pomnika. Nikt tego nie kwestionował. Chodzi o samą lokalizację. Ja myślę, że teren przy farze jest terenem bardziej otwartym. Tutaj chodzi tylko o przesunięcie lokalizacji, o nic więcej. Teren przy ul. ks. Laskowskiego jest mniejszym miejsce niż miejsce przy kościele farnym.


Radny Waldemar Grześkowiak: Tutaj zgodność poglądów trudno będzie osiągnąć. Argument „za” jest taki, że pomnik ma nawiązywać do nauczania dzieci przez Jana Pawła II. Pisaliśmy już o tym w uzasadnieniu do uchwały. Lokalizacja tego pomnika w bezpośrednim sąsiedztwie Muzeum im. Dzieci Wrzesińskich jest takim naturalnym powiązaniem. Wówczas nie znalazłem kontrargumentów, a dzisiaj..., czas wskazał, że są inne poglądy. Jeśli chodzi o teren przed farą, to ja bym nie chciał, żeby niektóre rzeczy były gromadzone koniecznie tylko w jednym miejscu, bo to byłoby troszeczkę jak w muzeum, że wszystko w jednym miejscu sobie stoi. Jan Paweł II jest autorytetem nie tylko dla katolików i chrześcijan, ale także dla ludzi niewierzących i wyznawców innych religii. Zamykanie pomnika w obrębie terenu kościoła tę wartość Jana Pawła II jak gdyby umniejsza. Temat na pewno jest dyskusyjny.


Radna Ilona Łosińska: Nie zgodziłabym się z radnym Waldemarem Grześkowiakiem, czy ważne jest to, czy jest to teren przy kościele, czy nie. Jak ktoś chce oddać cześć to odda. Chodzi tylko o zmianę lokalizacji. Jest wniosek mieszkańców, ks. kanonika i innych księży i ja myślę, że powinniśmy jeszcze zmianę lokalizacji usytuowania tego pomnika rozpatrzyć.


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września: Chciałbym zwrócić uwagę, że w takiej sytuacji ten pomnik w najbliższym czasie nie powstanie, ponieważ konkurs został ogłoszony i w warunkach konkursu zostało określone miejsce utytułowania pomnika. Od ponad dwóch miesięcy uczestnicy konkursu już projektują. Komisja konkursowa, której mam zaszczyt być członkiem określiła warunki otoczenia tego pomnika i przedstawiony apel kłóci się z ogłoszonym konkursem.


Radna Ilona Łosińska: Bardzo bym prosiła, by radny Waldemar Grześkowiak, który jest przewodniczącym społecznego komitetu skontaktował się z ks. kanonikiem i jeszcze w tej kwestii z nim porozmawiał, bo w tej chwili dalsza dyskusja na ten temat nie ma sensu.


Pkt 10


Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni radny Maciej Baranowski o godz. 20.00 zamknął posiedzenie Rady.

Protokół zawiera 14 ponumerowanych stron.

Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie MiG Września.


Przewodniczący Rady Miejskiej


we Wrześni:


Maciej Baranowski

/-/


Protokolant:

Robert Klimczak

/-/

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.