BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14273573
ostatnia aktualizacja BIP'u:
07-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
 


Protokół

ze wspólnego posiedzenia

komisji edukacji i komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej

z 22 lutego 2006 r.Pkt 1


Przewodnicząca komisji edukacji radna Bożena Nowacka o godz. 15.30, stwierdzając quorum otworzyła wspólne posiedzenie komisji, powitała radnych oraz gości.


Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 7 członków komisji edukacji

(załącznik nr 1) oraz 5 członków komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej (załącznik nr 2).


Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:

 • Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września,

 • Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września,

 • Jan Maciejewski, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września,

 • Jerzy Nowaczyk, sekretarz Miasta i Gminy Września,

 • Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września,

 • Mariola Zalepa, dyrektor SSP w Grzybowie,

 • Anna Prusak, dyrektor OPS we Wrześni,

 • Ryszard Szambelańczyk, prezes PWiK,

 • Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury,

 • Mirosław Morawski, komendant Straży Miejskiej,

 • Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu,

 • Roman Karowski, naczelnik wydziału infrastruktury technicznej,

 • Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału komunalnego i rozwoju wsi,

 • Robert Klimczak, specjalista w Biurze Rady Miejskiej, protokolant.


Pkt 2


Przewodnicząca komisji edukacji radna Bożena Nowacka przedstawiła porządek obrad wspólnego posiedzenia (załącznik nr 3), który został przyjęty przez aklamację.


Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

 3. Omówienie materiałów na XL sesję Rady Miejskiej we Wrześni.

 4. Interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.

 5. Zakończenie posiedzenia.


Pkt 4


Dotyczy tylko komisji edukacji


Komisja edukacji opracowała:

 • plan pracy na rok 2006;

 • sprawozdanie z działalności komisji w roku 2005.


Komisja zaplanowała wyjazdowe posiedzenie do przedszkoli nr 3 i 4 we Wrześni – 7 marca 2006 r., godz. 16.00.


Przewodniczący Rady Miejskiej Maciej Baranowski poinformował, że wpłynęło pismo od przewodniczącej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu z zapytaniem w sprawie profilaktyki próchnicy zębów i chorób przyzębia u dzieci na terenie naszej gminy.


Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu wyjaśnił, że profilaktyka stomatologiczna w szkołach w gminie Września jest realizowana. W tej sprawie zostanie przedstawione sprawozdanie.


Przewodnicząca komisji edukacji radna Bożena Nowacka, korzystając z obecności p. Marioli Zalepy, dyrektor SSP w Grzybowie, poprosiła o wyjaśnienie, czy wymiar zajęć w szkole niepublicznej w Grzybowie będzie taki, jak w szkole publicznej?


Mariola Zalepa, dyrektor SSP w Grzybowie wyjaśniła, że w szkole niepublicznej obwiązuje ramowy plan taki, jak w szkole publicznej. Ponadto mogą być inne zajęcia dodatkowe.


Przewodnicząca komisji edukacji radna Bożena Nowacka zapytała, czy likwidacja szkoły podstawowej spowoduje odprawy?


Mariola Zalepa, dyrektor SSP w Grzybowie powiedziała, że tak.


Przewodniczący Rady Miejskiej Maciej Baranowski zapytał, czy wszyscy nauczyciele szkoły publicznej zostaną zatrudnieni w szkole niepublicznej?


Mariola Zalepa, dyrektor SSP w Grzybowie wyjaśniła, że nie wszyscy. Nie przewiduję zatrudnienia dwóch nauczycieli i jedna pani przechodzi na emeryturę. Reszta nauczycieli wyraziła wolę pracy od września w szkole niepublicznej.


Przewodnicząca komisji edukacji radna Bożena Nowacka zapytała, czy w takim wypadku nauczyciele mogą zrezygnować z odprawy?


Mariola Zalepa, dyrektor SSP w Grzybowie wyjaśniła, że nie ma takiego czegoś, jak „zrezygnować”.


Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedziała, że sytuacja jest taka, że likwidowana jest szkoła i wszystkie obowiązki wynikające z Karty Nauczyciela i likwidacji placówki oświatowej muszą być poniesione przez gminę. Trudno, żeby nauczyciele zrezygnowali z trzymiesięcznej odprawy, bo będą dalej pracować w szkole, która mieści się w tym samym budynku, co zlikwidowana. Tutaj musimy ponieść te koszty. My nie wiemy, czy wszyscy nauczyciele dostaną tam pracę. Będzie taka sytuacja, że będą musiały być odprawy tak, jak we wszystkich procesach likwidacyjnych.


Przewodnicząca komisji edukacji radna Bożena Nowacka powiedziała, że istota odprawy polega na tym, żeby zabezpieczyć finanse nauczycieli, którzy tracą pracę w wyniku likwidacji placówki. Nauczyciele szkoły 1 września stają się nauczycielami tej samej szkoły tylko w innej strukturze. Fizycznie nie tracą pracy i nie mają z tego tytułu kłopotów. Pytam tylko z ciekawości jak to wygląda.


Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedziała, że nie będzie namawiać nauczycieli, żeby zrezygnowali z odprawy. To będzie tylko ich zabezpieczenie finansowe. Od ich woli zależy, co zrobią z tymi pieniędzmi. Mogą je przeznaczyć np. na cel stowarzyszenia. Nie okłamujmy się jednak, bo nikt nie ma pieniędzy za dużo. Powstała inicjatywa, na którą można pozyskać środki z zewnątrz, ale to nie będzie jakiś wielki biznes. Dla gminy będzie to natomiast na pewno jakieś odciążenie.


Przewodnicząca komisji edukacji radna Bożena Nowacka zapytała, czy rodzice deklarują, że ich dzieci będą uczęszczać do gimnazjum?


Mariola Zalepa, dyrektor SSP w Grzybowie powiedziała, że w tej chwili 100% rodziców uczniów deklaruje na piśmie, że chcą, by ich dzieci kontynuowały nauczanie w gimnazjum niepublicznym w Grzybowie. Między stowarzyszeniem a rodzicami musi być podpisana umowa, że dziecko będzie chodziło do takiej szkoły. By ubiegać się o subwencję musi być zapewnienie, że tyle, a tyle uczniów jest, stąd deklaracje pisemne. W pierwszej klasie będzie 12 gimnazjalistów.Pkt 3


Przewodniczący Rady Miejskiej Maciej Baranowski poinformował, że burmistrz podczas sesji będzie wnioskował o poszerzenie porządku obrad o pkt. „Sprawozdanie z działalności komendanta powiatowego policji we Wrześni za rok 2005”.


a)


Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie: nadania imienia Gimnazjum nr 2 we Wrześni.


Komisja edukacji w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania imienia Gimnazjum nr 2 we Wrześni.


Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania imienia Gimnazjum nr 2 we Wrześni.


- na salę posiedzenia wszedł radny Cezar Dubiel


b)


Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie: zawiadomienia o zamiarze i przyczynach likwidacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Grzybowie.


Komisja edukacji w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zawiadomienia o zamiarze i przyczynach likwidacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Grzybowie.


Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zawiadomienia o zamiarze i przyczynach likwidacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Grzybowie.


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września: W związku z tym, że zawsze w Grzybowie pojawiał się temat ogrzewania, to nie będzie niczym złym, tym bardziej że obiekt jest gminny, jak w ramach remontów placówek oświatowych ze środków w budżecie wydziału oświaty, kultury i sportu, które są planowane w wakacje zrobimy w tym budynku to ogrzewanie, jakby w ramach wiana. Myślę, że komisja edukacji zaakceptuje ten pomysł?


Przewodnicząca komisji edukacji radna Bożena Nowacka: Jak najbardziej pozytywnie odbieramy ten pomysł.


Mariola Zalepa, dyrektor SSP w Grzybowie: Bardzo dziękuję za ten gest. Mam jeszcze jedno pytanie, już rozmawiałam na ten temat z panią burmistrz, czy będzie możliwe podpisanie umowy na używanie budynku szkoły na czas nieokreślony? To jest konieczne ze względu na to, że chcąc brać udział we wszelkiego rodzaju konkursach ogłaszanych przez ministerstwo i różne fundacje trzeba przedłożyć np. oświadczenie o planach inwestycyjnych.


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września: Może to być umowa na czas nieokreślony z rocznym terminem wypowiedzenia.


c)


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września oraz Jan Maciejewski, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września omówili projekt uchwały w sprawie: uchwalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonania prac społecznie użytecznych.


Radny Bolesław Święciochowski: Czy osoby zatrudnione w ramach prac społeczno-użytecznych mogą być wykorzystane do porządkowania miasta, np. do odśnieżania?


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września: Problem odśnieżania chodników w tym roku był szczególnie analizowany, ponieważ mamy taką, a nie inną zimę. Temat ten budzi duże emocje i potrzeba rozwiązania tego problemu jest na pewno. Problem polega na tym, że odśnieżanie chodnika, to zadanie właściciela posesji, która przylega do chodnika. To wynika z ustawy. Problem ten można rozwiązać na trzy sposoby. Można przeprowadzić referendum w gminie, że mieszkańcy sami się opodatkowują na taką rzecz. Wtedy tę usługę wykonuje firma, której się to zleci. Drugie rozwiązanie, to nękanie przez straż miejską mieszkańców, by odśnieżali. Nie jest to sposób popularny i nie zawsze jest uzasadniony, bo przy posesji może mieszkać np. ktoś starszy i trudno go przymusić, żeby odśnieżał. Myślimy o takim rozwiązaniu prawnym, pośrednim między jednym i drugim. Teraz nie można zrobić tej usługi i obciążyć kosztami za nią właściciela przylegającej posesji do chodnika. W centrum miasta ratowaliśmy się podsądnymi i śnieg był usuwany. Był też pomysł, by przyporządkować konkretnym zatrudnionym osobom określone ulice, o które musieliby dbać.


Przewodnicząca komisji edukacji radna Bożena Nowacka: Czy podjęta uchwała może być formą aktywizacji i przeciwdziałaniem mentalnej bierności osób, które przez wiele lat są bezrobotne? Chodzi o to, że czasem jest praca, a niektórzy nie chcą pracować.


Anna Prusak, dyrektor OPS we Wrześni: Tak, to może być sposób na to, żeby takie osoby były aktywne.


Komisja edukacji w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchwalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonania prac społecznie użytecznych.


Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchwalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonania prac społecznie użytecznych.


d)


Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie: uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Września.


Radna Ilona Łosińska: §4, pkt 2; czy ten zapis jest zgodny z prawem, że „do odśnieżania chodników należy przystąpić niezwłocznie po ustaniu opadów śniegu i podczas opadów...”?


Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału komunalnego i rozwoju wsi: Jest napisane, że „... w przypadku, gdy zalegający śnieg utrudnia poruszanie się pieszych”. Nie ma standardów określonych w przepisach. To radni określają je w uchwale. Jest napisane, że właściciel nieruchomości musi zadbać o chodnik tak, żeby poruszanie po nim było bezpieczne.


Radna Ilona Łosińska: Wzdłuż jezdni gromadzi się śnieg, który zalega. Ten śnieg powinien być usuwany. Także przejścia dla pieszych powinny być szczególnie dobrze i starannie odśnieżone, a tak nie jest.


Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września: Cały czas było to robione. Wczorajszy atak zimy był niespodziewany, bo każdy myślał, że przyjdzie wiosna. Trudno uruchomić mnóstwo ludzi do wywożenia tego śniegu, gdy on może za chwilę stopnieć. Miasto jest bezpieczne. Prawie całe miasto w jednej chwili odśnieżało chodniki.


Radny Henryk Krukowski: Pani burmistrz mówi, że miasto było odśnieżone. Wiadukt w kierunku Poznania jest gminny i okazuje się, że ludzie, którzy szli po schodach z dworca oraz odwrotnie mieli duże trudności, ponieważ te schody były nieodśnieżone. Ludzie młodzi jeszcze jakoś sobie mogli poradzić, ale osoby starsze... Są punkty, oprócz centrum, które muszą być zadbane. Takie miejsca powinny być wskazane, żeby w szczególnych sytuacjach o nie zadbać.

Czasem jest tak, że jedzie odśnieżarka i zagarnia śnieg na chodnik, który został odśnieżony.


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września: Na każdą rzecz można się zabezpieczyć. Można podpisać umowy z firmami, w których zapiszemy, że np. w ciągu godziny od momentu, kiedy zacznie padać śnieg wszystkie chodniki mają być odśnieżone, a ulice mają być przejezdne. Poruszamy się w rzeczywistości, którą sami tworzymy. Pewnym rozwiązaniem jest samo opodatkowanie się na ten cel. W §4 pkt 3 jest rozwiązanie dopuszczalne prawem, ale nie rozwiązuje tego problemu. To jest element pośredni między skrajnościami. Jedno, to referendum, a drugie, to karanie mandatami, że ktoś nie przestrzega przepisów.


Jan Maciejewski, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września: System oczyszczania miasta, ze śniegu przede wszystkim, nie jest idealny. Być może warto byłoby od PUK otrzymać rozpiskę o kolejności odśnieżania ulic. Wtedy na tym materiale można popracować i ustalić tę kolejność i poprawić istniejącą rzeczywistość.


Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września: Jest podpisana umowa z PUK-iem, który wygrał przetarg, w której są wypisane wszystkie miejsca, gdzie ma się odbywać odśnieżanie. Jest zapisana także kolejność i sposób. Wiadukt i schody też były przewidziane. Ten śnieg trochę wszystkich zaskoczył i być może stąd ten problem.


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września: W ramach podpisanej umowy odśnieżane są tylko ulice. Jakie są rozwiązania tego mówiłem wcześniej. Niemniej niewiele gmin w Polsce, albo żadna, nie wiem, zdecydowało się na referendum w sprawie samoopodatkowania mieszkańców na odśnieżanie chodników.


Radna Ilona Łosińska: Nie może być tak, że na zarządców nieruchomości nakłada się pewne obowiązki, a ze strony gminy nie ma dobrej woli. Są takie przypadki, że śnieg z ulic jest zgarniany na chodniki, gdzie jest skomasowany i nawet na przejściach dla pieszych nie można przejść. Z miejsc, gdzie są przejścia dla pieszych śnieg powinien być szczególnie dobrze usuwany.


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września: Zupełnie nie zrozumiałem wypowiedzi radnej. Radna nie odnosiła się do tego, co ja mówiłem. Ta wypowiedź była nielogiczna i nie odnosiła się do tematu.


Radna Ilona Łosińska: Bardzo proszę, by pan burmistrz powstrzymał się w swoich wypowiedziach, bo ja wiem, co powiedziałam.


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września: Ta uchwała nie rozdziela na przypadki gminne, komunalne i niekomunalne. Regulamin dotyczy wszystkich podmiotów. Jeżeli cała społeczność podejmie decyzję w referendum, że postanawia się opodatkować na ten cel, to całe uzyskane w ten sposób środki można przeznaczyć na odśnieżanie. W innym razie „poodkręcanie” regulaminu wiąże się z kosztami dla gminy, bo to także nas by obowiązywało. Musimy wziąć pod uwagę koszty.


Przewodniczący Rady Miejskiej Maciej Baranowski: Bardzo bym prosił, żeby przedsiębiorstwo, które zajmuje się odśnieżaniem ulic przestrzegało w drugą stronę §5 pkt 5. Paragraf ten nie mówi, że zabrania się zgarniania z jezdni na chodnik, ale jak przejedzie szybko odśnieżarka ulicą, to odśnieżone chodniki są od nowa zasypane. Tak nie może być. Odśnieżarki muszą pracować wolniej i dokładniej.


Radny Cezar Dubiel: Zrobiłem sobie dzisiaj spacer po fragmencie miasta. Przy mniej więcej połowie nieruchomości prywatnych były chodniki posypane piaskiem. Mijałem trzy instytucje publiczne i tylko przy jednej chodnik był posypany piaskiem, przy WOK-u. Przy SSP nr 2 i przy Starostwie piasku nie było. Regulamin jest więc bardziej przestrzegany przez właścicieli prywatnych niż przez instytucje.

Komisja edukacji w obecności 7 radnych 6 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Września.


Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 5 radnych 4 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Września.


e)


Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie: ustalenia górnych stawek opłat brutto za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu miasta i gminy Września.


Komisja edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia górnych stawek opłat brutto za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu miasta i gminy Września.


Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia górnych stawek opłat brutto za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu miasta i gminy Września.


f)


Ryszard Szambelańczyk, prezes PWiK omówił projekt uchwały w sprawie: regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.


Komisja edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.


Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.


g)


Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonych w Goniczkach.


Komisja edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonych w Goniczkach.


Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonych w Goniczkach.


h)


Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonej w Nowym Folwarku.


Komisja edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonej w Nowym Folwarku.


Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonej w Nowym Folwarku.


i)


Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: zbycia udziałów w nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Sądowej.


Komisja edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia udziałów w nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Sądowej.


Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia udziałów w nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Sądowej.j)


Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przeznaczonych pod rozbudowę składowiska odpadów w Bardzie.


Przewodniczący Rady Miejskiej Maciej Baranowski: Kończymy przygotowanie rozbudowy stanowiska w Bardzie. Mieliśmy spotkanie z prezydentem Gniezna w sprawie przystąpienia do związku gmin. Na jakim etapie są rozmowy dotyczące zawiązania tego związku?


Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września: Prawie wszystkie gminy z obszaru, które miały wyrazić wolę przystąpienia do związku taką wolę wyraziły. Nie wyraziły takiej woli dwie gminy, które w najbliższych dniach będą miały sesję, na których wyrażą swoją wolę oraz gmina Gniezno. Została już wykonane w miarę zadowalające studium wykonalności. Byłam na spotkaniu w tej sprawie i przywiozłam materiały. Jest umówione walne zgromadzenie tego związku, podczas którego wyłoniony zostanie zarząd i organ wykonawczy. Niezależnie od tego każda z gmin realizuje swoje zadania. Materialny udział poszczególnych gmin będzie jeszcze dyskutowany. Ma być także opracowana cała logistyka przedsięwzięcia. Z opracowania wyszły dość dobre wnioski, że na bramie za składowanie odpadów dla każdej gminy tona będzie kosztować 90 zł. Średnia cena, przy spełnieniu wszystkich wymogów składowania odpadów, wynosi około 150 zł, tak że ta cena jest dobra, do tego cena transportu, czyli około 15 zł za tonę. Daje to cenę za tonę około 105 zł. To jest oczywiście liczone „długim ołówkiem”. My naszą kwaterę do składowania zaczniemy budować niezależnie w tym roku.


Komisja edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przeznaczonych pod rozbudowę składowiska odpadów w Bardzie.


Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przeznaczonych pod rozbudowę składowiska odpadów w Bardzie.


k)


Jan Maciejewski, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: zmieniająca Plan Rozwoju Lokalnego - stanowiący załącznik do uchwały nr XXVI/238/04 Rady Miejskiej we Wrześni z 29 listopada 2004 r.


Komisja edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmieniająca Plan Rozwoju Lokalnego - stanowiący załącznik do uchwały nr XXVI/238/04 Rady Miejskiej we Wrześni z 29 listopada 2004 r.


Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmieniająca Plan Rozwoju Lokalnego - stanowiący załącznik do uchwały nr XXVI/238/04 Rady Miejskiej we Wrześni z 29 listopada 2004 r.


l)


Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz akceptacji wartości jednego punktu w złotych zaproponowanej przez pracodawców - gminne jednostki organizacyjne.


Komisja edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz akceptacji wartości jednego punktu w złotych zaproponowanej przez pracodawców - gminne jednostki organizacyjne.


Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz akceptacji wartości jednego punktu w złotych zaproponowanej przez pracodawców - gminne jednostki organizacyjne.


m)


Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Września z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych.


Komisja edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Września z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych.


Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Września z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych.


n)


Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2006.


Komisja edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu na rok 2006.


Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu na rok 2006.


Anna Prusak, dyrektor OPS we Wrześni przedstawiła sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2005.


Radna Ilona Łosińska: W sprawozdaniu podano ilość osób, które skorzystały z pomocy OPS w roku 2005, a jak było w poprzednich latach?


Anna Prusak, dyrektor OPS we Wrześni: Ilość osób korzystających z naszej pomocy utrzymuje się mniej więcej na tym samym poziomie. Zwiększa się ilość rodzin, które przekraczają kryteria, a które sporadycznie znajdują się przejściowo w trudnej sytuacji.


Pkt 5


Wobec wyczerpania porządku obrad prowadząca obrady o godz. 18.30 zamknęła posiedzenie komisji.

Protokół zawiera 10 ponumerowanych stron.

Wszystkie ww. załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.Przewodnicząca komisji edukacji

radna Bożena Nowacka

/-/Protokolant:

Robert Klimczak

/-/

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.