BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14460839
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
 

Protokół

ze wspólnego posiedzenia

komisji komunalno-finansowej i komisji rozwoju wsi

z 24 lutego 2006 r.


Pkt 1

Przewodniczący komisji komunalno-finansowej radny Piotr Matuszewski o godz. 16.30, stwierdzając quorum otworzył wspólne posiedzenie komisji, powitał radnych oraz gości.


Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 11 członków komisji komunalno-finansowej (załącznik nr 1) oraz 4 członków komisji rozwoju wsi (załącznik nr 2).


Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:

 • Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września;

 • Jerzy Nowaczyk, sekretarz Miasta i Gminy Września;

 • Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września;

 • Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury;

 • Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału komunalnego i rozwoju wsi;

 • Roman Karowski, naczelnik wydziału infrastruktury technicznej;

 • Grażyna Polowczyk, inspektor wydziału komunalnego i rozwoju wsi;

 • Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni;

 • Mariola Zalepa, dyrektor SSP w Grzybowie;

 • Ryszard Szambelańczyk, prezes PWiK we Wrześni;

 • Monika Krysztofiak, referent w Biurze Rady Miejskiej, protokolantka.

Pkt 2

Przewodniczący komisji komunalno-finansowej radny Piotr Matuszewski przedstawił porządek obrad wspólnego posiedzenia (załącznik nr 3), który został przyjęty przez aklamację.


Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

 3. Omówienie materiałów na XL sesję Rady Miejskiej.

 4. Interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.

 5. Zakończenie posiedzenia.


Pkt 3

a)

Projekt uchwały w sprawie nadania imienia Gimnazjum nr 2 we Wrześni – omówiła Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września.


Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nadania imienia Gimnazjum nr 2 we Wrześni.


Komisja komunalno-finansowa w obecności 8 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nadania imienia Gimnazjum nr 2 we Wrześni.


b)

Projekt uchwały w sprawie zawiadomienia o zamiarze i przyczynach likwidacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Grzybowie – omówiła Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września.


Na posiedzenie przybyli radni: Maria Taciak i Waldemar Grześkowiak. Od tego momentu w posiedzeniu komisji komunalno-finansowej uczestniczy 10 radnych.


Mariola Zalepa, dyrektor SSP w Grzybowie poinformowała, że zmieni się sposób finansowania i pensum nauczycieli. Stowarzyszenie będzie mogło pozyskiwać środki pozabudżetowe.


Radny Waldemar Grześkowiak: Jestem pełen podziwu i odwagi w tych trudnych czasach dla tego pomysłu, ale wszyscy wiedzą od lat, że to środowisko jest tam bardzo zgrane. Mam pytanie: Porównując środki, które szkoła otrzymywała w świetle obowiązujących przepisów – na ile one wystarczały i jak to będzie wyglądało?


Mariola Zalepa, dyrektor SSP w Grzybowie odpowiedziała, że środki, które szkoła miała w budżecie w połowie stanowiła subwencja i w drugiej połowie były to środki otrzymywane z gminy. Natomiast obecnie stowarzyszenie będzie musiało tę drugą część pozyskać. Zakładamy, że pieniędzy wystarczy na wynagrodzenia, a stowarzyszenie będzie musiało się starać o środki na utrzymanie budynku.


Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września poinformowała, że będzie musiała być forma użyczenia obiektu szkoły nieodpłatnie. Koszty utrzymanie obiektu będą po stronie stowarzyszenia. Chcąc wspomóc takie przedsięwzięcie, które jest naprawdę trudne i odważne, chcielibyśmy mieć przyzwolenie Rady na uruchomienie pewnych środków remontowych, by móc przebudować ogrzewanie w tej szkole. Pani dyrektor wnioskowała i jest to możliwe, by umowa użyczenia była na czas nieokreślony.


Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zawiadomienia o zamiarze i przyczynach likwidacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Grzybowie.


Komisja komunalno-finansowa w obecności 10 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zawiadomienia o zamiarze i przyczynach likwidacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Grzybowie.


c)

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych – omówiła Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września.


Radny Sylwester Jałoszyński: Czy to dotyczy osób, które do tej pory były zatrudniane przy robotach interwencyjnych?


Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedziała, że to nie ma z tym nic wspólnego. Prace interwencyjne jest to zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę. Natomiast w przypadku tych prac społecznie użytecznych maksymalne zatrudnienie wynosi 10 godzin i jest to dobrowolne przychodzenie do pracy. Nie ma umowy o pracę i dodatkowych świadczeń.


Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych.


Komisja komunalno-finansowa w obecności 10 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych.


d)

Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Września – omówiła Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września.


Posiedzenie opuścił przewodniczący komisji rozwoju wsi radny Mirosław Zgoliński. Od tego momentu w posiedzeniu komisji rozwoju wsi uczestniczy 3 radnych.


Radny Waldemar Grześkowiak: w §5 ust. 4 jest zapis „...dopuszcza się spalanie na powierzchni ziemi suchych liści i resztek roślinnych w okresie od 1 października do 30 kwietnia...”. W planie gospodarki odpadami planowana jest budowa kompostowni na terenie składowiska odpadów w Bardzie i obecna ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przewiduje, że jeżeli w gminie istnieje kompostownia, to nie można spalać. Dlatego proponuję dopisać: „do czasu uruchomienia ogólnodostępnej kompostowni”.


Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedziała, że zanim wybudujemy kompostownię, to kilka lat może upłynie. A jeżeli nie ma takich urządzeń, to dopuszcza się możliwość spalania. Jeżeli powstanie kompostownia, to zmienimy regulamin.


Przewodniczący komisji radny Piotr Matuszewski: Z czego wynika zapisany w §5 ust. 4 o dopuszczalnym okresie spalania w okresie od 1 października do 30 kwietnia?


Grażyna Polowczyk, inspektor w wydziale komunalnym i rozwoju wsi odpowiedziała, że terminy te wynikają z pewnego doświadczenia. Nie spala się w okresie, gdy rosnące rośliny mogą pochłaniać spaliny.


Radny Waldemar Grześkowiak zgłosił kolejne uwagi i wnioski:

 • w §5 ust. 8 i 10 – pisownia łączna „nieprzeznaczonych”;

 • w §8 ust. 5 dopisać pkt dot. pojemników w kolorze brązowym na odpady ulegające biodegradacji;

 • w §8 ust. 6 – prośba, by sprawdzić przelicznik kg i m3;

 • w §12 ust. 2 – należy sprawdzić czy słowo „może” nie powinno być zastąpione słowem „musi”;

 • w §12 ust. 5 – dokonać zmiany kolejności w zapisie, by otrzymał brzmienie: „(...) aktualnych umów oraz dowodów płacenia (...)”

 • wniosek, by ujednolicić jednostkę pojemności stosowaną w projekcie uchwały – propozycja, by przejść na m3 (np. 120 l = 0,12 m3);


Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września poinformowała, że wnioski zostaną przeanalizowane.


Komisja rozwoju wsi w obecności 3 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Września.


Komisja komunalno-finansowa w obecności 10 radnych 8 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 2 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Września.


e)

Projekt uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat brutto za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżnianie zbiorników bezodpływowych, i transportu nieczystości ciekłych z terenu Miasta i Gminy Września – omówiła Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września.


Na posiedzenie przybył radny Arkadiusz Czajkowski. Od tego momentu w posiedzeniu komisji komunalno-finansowej uczestniczy 11 radnych.Radny Waldemar Grześkowiak: Ile wynosi w tej chwili najdroższa cena jaką pobiera przedsiębiorstwo odbierające odpady komunalne?


Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września: PUK pobiera 55,32 zł, trochę droższa jest firma pana Artura Zysa – kwota ta jest uzależniona od zbioru większych lub mniejszych pojemników.


Radny Waldemar Grześkowiak: Czy nie istnieje obawa, że przedsiębiorstwa korzystając z okazji podniosą ceny dla mieszkańców do tej ceny maksymalnej dopuszczalnej przez nas?


Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedziała, że właściciel nieruchomości podpisuje umowę z firmą wywozową. Te firmy konkurują na rynku ceną nie wyższą lecz niższą. Na terenie naszej gminy istnieje 5 podmiotów zajmujących się wywozem nieczystości stałych i można podpisać umowę z tańszym podmiotem.Komisja rozwoju wsi w obecności 3 radnych 2 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat brutto za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Miasta i Gminy Września.


Komisja komunalno-finansowa w obecności 11 radnych 8 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 2 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat brutto za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Miasta i Gminy Września ( jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu).


f)

Projekt uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków – omówił Ryszard Szambelańczyk, prezes PWiK we Wrześni.


Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września poinformowała, że w regulaminie jest błąd komputerowy w numeracji poszczególnych punktów – zostanie to poprawione.

W §8 ust. 2 wyraz „Przedsiębiorstwa” zostanie zastąpiony wyrazem „Przedsiębiorstwu”.


Komisja rozwoju wsi w obecności 3 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.


Komisja komunalno-finansowa w obecności 11 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.


Przerwa


Po przerwie w posiedzeniu komisji komunalno-finansowej uczestniczy 8 radnych.


g)

Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonych w Goniczkach – omówiła Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury.


Komisja rozwoju wsi w obecności 3 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonych w Goniczkach.


Komisja komunalno-finansowa w obecności 8 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położnych w Goniczkach.


h)

Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Nowym Folwarku - omówiła Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury.


Komisja rozwoju wsi w obecności 3 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej w nowym Folwarku.


Komisja komunalno-finansowa w obecności 8 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej w nowym Folwarku.


i)

Projekt uchwały w sprawie zbycia udziałów w nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Sądowej - omówiła Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury.


Komisja rozwoju wsi w obecności 3 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zbycia udziałów w nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Sądowej.


Komisja komunalno-finansowa w obecności 8 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zbycia udziałów w nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Sądowej.


j)

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przeznaczonych pod rozbudowę składowiska odpadów w Bardzie - omówiła Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury.


Radna Eugenia Potęga zadała pytanie do §15 co oznacza zwrot: „rehabilitacji istniejącej zabudowy”?


Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntowej i architektury odpowiedziała, że jest to zwrot przeniesiony z ustawy i dotyczy odtworzenia czegoś, co znajduje się na gruncie.


Posiedzenie opuścił radny Ryszard Szwajca. Od tego momentu w posiedzeniu komisji komunalno-finansowej uczestniczy 7 radnych.


Komisja rozwoju wsi w obecności 3 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przeznaczonych pod rozbudowę składowiska odpadów w Bardzie.


Komisja komunalno-finansowa w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przeznaczonych pod rozbudowę składowiska odpadów w Bardzie.


k)

Projekt uchwały zmieniający Plan Rozwoju Lokalnego – stanowiący załącznik do uchwały nr XXVI/238/04 Rady Miejskiej we Wrześni z 29 listopada 2004 r. - omówiła Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września.


Na posiedzenie powrócili radni: Ryszard Szwajca i Waldemar Grześkowiak. Od tego momentu w posiedzeniu komisji komunalno-finansowej uczestniczy 9 radnych.


Radny Sylwester Jałoszyński: Czy byłaby możliwość przedłużenia tej drogi przez skrzyżowanie z drogą krajową do Barda? Bardo jest miejscowością znaną, historyczną. W ubiegłym roku był organizowany rajd samochodowy i grupa turystów nie mogła znaleźć tej drogi. Czy nie byłoby zasadne przedłużenie tego odcinka o około 700 m?


Roman Karowski, naczelnik wydziału infrastruktury technicznej powiedział, że projekt techniczny, który posiadamy na drogę Chocicza Mała - Grzymysławice ma być zgłoszony do konkursu jaki zostanie wkrótce ogłoszony przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego z terminem do 21 marca. Będziemy teraz kompletować całość dokumentów potrzebnych do złożenia tego wniosku. Nie jesteśmy teraz w stanie objąć tym projektem dodatkowej drogi prowadzącej do Barda.


Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedziała, że na to już jest projekt. Lepiej jest już zrobić 2,52 km drogi, a następnie zastanawiać się co robić w dalszej kolejności w trybie następnych wniosków.


Komisja rozwoju wsi w obecności 3 radnych 2 głosami „za”, przy 0 „przeciw” o 1 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniający Plan Rozwoju Lokalnego – stanowiący załącznik do uchwały nr XXVI/238/04 Rady Miejskiej we Wrześni z 29 listopada 2004 r.


Komisja komunalno-finansowa w obecności 9 radnych 8 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniający Plan Rozwoju Lokalnego – stanowiący załącznik do uchwały nr XXVI/238/04 Rady Miejskiej we Wrześni z 29 listopada 2004 r.


l)

Projekt uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz akceptacji wartości jednego punktu w złotych zaproponowanej przez pracodawców – gminne jednostki organizacyjne – omówiła Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza miasta i Gminy Września.

W §1 pkt. 3 i w §2 pkt. 3 wyraz „Warsztaty” zostanie zastąpiony wyrazem „Warsztat”.


Komisja rozwoju wsi w obecności 3 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz akceptacji wartości jednego punktu w złotych zaproponowanej przez pracodawców – gminne jednostki organizacyjne.


Komisja komunalno-finansowa w obecności 9 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz akceptacji wartości jednego punktu w złotych zaproponowanej przez pracodawców – gminne jednostki organizacyjne.


m)

Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Września z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych – omówiła Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września.


Komisja rozwoju wsi w obecności 3 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Września z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych.


Komisja komunalno-finansowa w obecności 9 radnych 8 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Września z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych.


n)

Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2006 wraz z autopoprawką – omówiła Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września.


Radny Ryszard Szwajca zadał pytanie dotyczące zwrotu nienależnie otrzymanej w 2005 r. części wyrównawczej subwencji ogólnej. Na jakiej podstawie nastąpiła ta korekta, że należy te pieniądze zwrócić?


Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września: Na podstawie kompleksowej kontroli dostaliśmy wskazanie, by skorygować sprawozdania Rb 27 i Rb PDP. Zostało to uczynione w grudniu. Nie należy tego interpretować jako „zwrócić”, ponieważ jest to kwota, którą nienależnie dostaliśmy. Otrzymaliśmy po prostu za dużo tej subwencji.


Radny Ryszard Szwajca: Rozumiem, że dotyczyło to roku 2003, a korekta została zrobiona w końcu 2005?


Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września: Tak.


Radny Ryszard Szwajca: Czyli sprawozdania Rb 27S o dochodach i Rb PDP za 2003 r., które otrzymaliśmy były nierzetelne?

Czy można otrzymać korekty tych sprawozdań na najbliższą sesję?


Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września: Tak myślę, że nie będzie żadnego problemu.


Komisja rozwoju wsi w obecności 3 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2006.


Komisja komunalno-finansowa w obecności 9 radnych 5 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 4 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2006.


Na posiedzenie komisji przybył Przewodniczący Rady Miejskiej radny Maciej Baranowski.


Komisje zadecydowały, by sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2005 przedstawić na sesji Rady Miejskiej we Wrześni.


Pkt 4

Przewodniczący komisji komunalno-finansowej radny Piotr Matuszewski zaproponował, by komisja komunalno-finansowa zastanowiła się nad planem pracy komisji na 2006 rok.Pkt 5

Komisja rozwoju wsi zakończyła obrady i opuściła salę sesyjną.


Na sali pozostali członkowie komisji komunalno-finansowej w celu zastanowienia się nad planem pracy komisji na rok 2006.


Przewodniczący komisji komunalno-finansowej radny Piotr Matuszewski odczytał plan pracy komisji z roku ubiegłego i zaproponował, by pierwsze dwa punkty pozostawić bez zmian w roku 2006 o treści:

 1. Opiniowanie projektów uchwał przedstawianych Radzie Miejskiej we Wrześni.

 2. Opiniowanie zmiany przeznaczenia rezerwy celowej zaproponowanej przez burmistrza Miasta i Gminy Września.


Radny Ryszard Szwajca powiedział, że w budżecie na rok 2006 nie ma żadnej rezerwy celowej.


Przewodniczący komisji komunalno-finansowej radny Piotr Matuszewski powiedział, że może być w każdej chwili zmiana budżetu.


Radna Ilona Łosińska zaproponowała, by zastanowić się nad planem i na kolejnym posiedzeniu komisji to omówić.


Członkowie komisji poparli propozycję radnej Ilony Łosińskiej.


Radna Eugenia Potęga zaproponowała następujący punkt planu pracy komisji: Opiniowanie spraw wynikających z kompetencji komisji komunalno-finansowej.


Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący komisji komunalno-finansowej radny Piotr Matuszewski o godz. 19.00 zamknął posiedzenie komisji.


Protokół zawiera 9 ponumerowanych stron.


Wszystkie ww załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.Przewodniczący komisji komunalno-finansowej

radny Piotr Matuszewski

/-/Przewodniczący komisji rozwoju wsi

radny Mirosław Zgoliński

/-/

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.