BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
13210608
ostatnia aktualizacja BIP'u:
06-12-2019
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół ze wspólneg posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej

Protokół

ze wspólnego posiedzenia

komisji komunalno-finansowej i komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej

z 17 stycznia 2006 r.


Pkt 1


Przewodniczący komisji komunalno-finansowej Piotr Matuszewski o godz. 16.30, stwierdzając quorum otworzył wspólne posiedzenie komisji, powitał radnych oraz gości.


Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 12 członków komisji komunalno-finansowej (załącznik nr 1) oraz 4 członków komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej (załącznik nr 2).


Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:

 • Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września,

 • Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września,

 • Jan Maciejewski, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września,

 • Jerzy Nowaczyk, sekretarz Miasta i Gminy Września,

 • Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września,

 • Marek Przybyła, architekt miejski,

 • Roman Karowski, naczelnik wydziału infrastruktury technicznej,

 • Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału komunalnego i rozwoju wsi,

 • Wiesław Zieliński, inspektor w wydziale komunalnym i rozwoju wsi,

 • Jacek Mrowicki, prezes zarządu Inwest Consulting S.A.,

 • Robert Klimczak, specjalista w Biurze Rady Miejskiej, protokolant.


Pkt 2


Przewodniczący komisji komunalno-finansowej Piotr Matuszewski przedstawił porządek obrad wspólnego posiedzenia (załącznik nr 3), który został przyjęty przez aklamację.


Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

 3. Omówienie materiałów na XXXIX sesję Rady Miejskiej we Wrześni.

 4. Interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.

 5. Zakończenie posiedzenia.


Pkt 3


e)


Część wspólna następujących komisji:

 • komisji edukacji,

 • komisji rozwoju wsi,

 • komisji komunalno-finansowej,

 • komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej.


Jacek Mrowicki, prezes zarządu Inwest Consulting S.A. omówił analizę możliwości emisji obligacji przez miasto i gminę Września (załącznik nr 4).


Radny Ryszard Szwajca: Dlaczego w przedstawionej symulacji brane są do kalkulacji dochody ogółem, a nie dochody własne, bo takie podejście pozwoliłoby bardziej precyzyjnie określić wolne środki? Co do symulacji w zakresie sprzedaży nie mam zastrzeżeń, natomiast co do dochodów mam. Bardzo dużą część dochodów stanowią środki typu subwencje, które „robią”, gdzie gmina jest tylko pośrednikiem. Nie ma to wpływu na wysokość wolnych środków i możliwość finansowania inwestycji.


Jacek Mrowicki, prezes zarządu Inwest Consulting S.A.: Praktyka samorządowa pokazuje, że wynik symulacji wychodzi dokładnie taki sam. Podejście, że analizujemy dochody ogółem, a nie tylko wolne środki naszym zdaniem jest słuszne, gdyż to dobrze działa.


Radny Ryszard Szwajca: Mam pytanie w kwestii obciążenia gminy i możliwości zaciągania przez gminę zobowiązań. Na jakiej podstawie w opracowaniu zapisano dotacje na inwestycje w latach 2006-2008? Kto podał, że to są dotacje? (str. 20, pkt. 29)


Jacek Mrowicki, prezes zarządu Inwest Consulting S.A.: By opracować taki dokument musimy mieć wieloletni plan inwestycyjny. Według informacji, które uzyskaliśmy gmina będzie się ubiegać o środki pomocowe. W momencie, kiedy jest robiona prognoza realizacji inwestycji, to muszą być przyjęte pewne założenia, co do możliwości pozyskania środków unijnych. Gdy gmina chce pozyskać środki ZPORR-owskie, musi wykazać udział własny. Jeżeli nie będziecie mieli zapewnionego strumienia pieniądza, to nie jesteście w stanie w sposób efektywny starać się o środki pomocowe. Dlatego, gdy np. poziom dotacji będzie mniejszy, możecie wyemitować obligacje w mniejszym zakresie lub zmienić ich strukturę.


Radny Ryszard Szwajca: To jest jasne, ale chodzi o to, że by pozyskać środki unijne, to wszyscy wiemy, musi nastąpić prefinansowanie, czyli gmina powinna zaciągnąć na te inwestycje kredyt. Jeżeli tych środków się nie uwzględnia w prognozie długu tylko zapisuje się je jako dotacje...

Jacek Mrowicki, prezes zarządu Inwest Consulting S.A.: To nie jest tak. Nie może pan powiedzieć, że mamy uwzględniać kredyt na prefinansowanie. Mamy to zapisane (str. 21). Istotna jest kwota obsługi zadłużenia. Jest zaciągany efektywnie kredyt, potem otrzymuje się środki unijne, czyli dodatkowym kosztem jest obsługa tego długu.


Radny Ryszard Szwajca: W 2006 r. tych środków na prefinansowanie jest ponad 4 mln zł. Cały ten kredyt zostanie spłacony w 2007 r.?


Jacek Mrowicki, prezes zarządu Inwest Consulting S.A.: W momencie, kiedy gmina dostanie.


Radny Ryszard Szwajca: Zgoda, ale dostaje się na całą inwestycję, a to, co wyszczególniono, to tylko część inwestycji.


Jacek Mrowicki, prezes zarządu Inwest Consulting S.A.: Musi być założony margines bezpieczeństwa. Gdyby pan powiedział dzisiaj, że dostaje pan środki w pewnej kwocie, to można by inaczej rozłożyć strukturę obsługi, ale my poruszamy się na dość dużym poziomie abstrakcji, ponieważ nie wiemy, czy w ogóle dostaniecie jakieś środki unijne. Tak naprawdę nie wiemy, co będzie jutro, a robimy prognozę do roku 2018 i to musimy wziąć pod uwagę. Nie wiemy, jak będą wyglądały nasze finanse po wejściu do strefy euro i to też musimy wziąć pod uwagę. Nie wiemy, jak będzie wtedy wyglądał poziom dochodów. Musimy więc przyjąć jakieś założenia.


Radny Ryszard Szwajca: Według tej prognozy przy spłacaniu i wykupie obligacji w latach 2008-2010, ile będzie miała gmina wolnych środków, które będzie mogła zadysponować na coś innego?


Jacek Mrowicki, prezes zarządu Inwest Consulting S.A.: Weźmy jako przykład 2008 r., gdzie planowany poziom wolnych środków wynosi 3 mln zł. Jeżeli na spłatę zobowiązań pójdzie 36%, to zostanie około 2 mln zł. W roku następnym sytuacja będzie inna i tutaj zaczyna się problem. W roku 2009 będzie 4 mln zł, a na obsługę długu przeznaczamy 80%, to zostaje 800 tys. zł wolnych środków. To jest dolna granica bezpieczeństwa, jeśli nie zakładamy „rolowania”.


Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września: Było pytanie o to, że uwzględniono subwencje i dotacje w opracowaniu analizy. Do obsługi zaciągniętych długów są brane tzw. wolne środki. Prognozy są według stanu dzisiejszego, a na pewno dochody własne będą większe, ponieważ gmina będzie się rozwijać. Z analizy wynika, że obsługa długu jest bezpieczna i jeszcze coś zostanie.


Jacek Mrowicki, prezes zarządu Inwest Consulting S.A.: Jeśli chodzi o inne zadania inwestycyjne, to jest problem w tym, czy uzyskacie środki unijne. Wtedy można przesunąć emisję obligacji, by mieć większe środki własne, by starać się o większy poziom dotacji unijnych. Myślę, że państwa problem będzie taki: w jaki sposób zarządzać tymi pieniędzmi? Przesuwanie emisji obligacji w czasie nie ma związku z żadnymi problemami, to nie stanowi problemu.

Państwa budżet jest naprawdę przyzwoity. Nie macie budżetu mocno zadłużonego.


 • salę posiedzenia opuścił radny Andrzej Rzeźnik,

Radny Piotr Matuszewski, przewodniczący komisji komunalno-finansowej: Jeśli chodzi o prognozę udziału w podatkach dochodowych, to chciałbym się dowiedzieć, jakie były uwzględniane możliwości, że ta prognoza jest taka, jak wykazaliście państwo w swojej analizie?


Jacek Mrowicki, prezes zarządu Inwest Consulting S.A.: Pracowaliśmy na danych źródłowych z urzędu. W roku 2006 mamy 17% dynamikę, to wynika z planu waszego budżetu, a w roku 2007 zakładamy nawet mały spadek tej dynamiki w stosunku do roku 2006. Przyjęliśmy, że w latach następnych ta dynamika nie będzie tak wielka, bo nie wiemy, jaka w przyszłości ona będzie. Woleliśmy przyjąć zero, gdyż nie mamy na ten temat wiedzy. To jest element ostrożnościowy.


Radny Ryszard Szwajca: Na te dochody nie mamy wielkiego wpływu i jak najszybciej powinniśmy przyjąć dynamikę zerową, ponieważ państwo nie będzie się z samorządami dzielić pół na pół.


Jacek Mrowicki, prezes zarządu Inwest Consulting S.A.: W tej sprawie każdy ma swój pogląd. Dochód w podatku dochodowym jest uzależniony od rozwoju państwa. Ja przyjmuję bardzo ostrożną prognozę. Ja zakładam, że państwo będzie się rozwijało tak jak przedstawiliśmy w prognozie, ale zapewne będzie się rozwijać szybciej. Byłoby dobrze i wtedy nasza prognoza okaże się przesadnie ostrożna. Dochody z tego tytułu mogą być większe, ale istnieje groźba, że wasze obciążenia będą rosły z tytułu zadań zleconych.


Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie: emisji obligacji komunalnych.


Komisja edukacji w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: emisji obligacji komunalnych.


Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: emisji obligacji komunalnych.


Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: emisji obligacji komunalnych.


Komisja komunalno-finansowa w obecności 12 radnych 10 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 2 wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: emisji obligacji komunalnych.


a)


Jan Maciejewski, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: przedłużenia obowiązujących taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta i gminy Września.


Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przedłużenia obowiązujących taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta i gminy Września.


Komisja komunalno-finansowa w obecności 10 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przedłużenia obowiązujących taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta i gminy Września.b)


Jan Maciejewski, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu aktywizacji gospodarczej, obejmującego obszar działki 46/6, położonej w Psarach Małych.


Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu aktywizacji gospodarczej, obejmującego obszar działki 46/6, położonej w Psarach Małych.


Komisja komunalno-finansowa w obecności 11 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu aktywizacji gospodarczej, obejmującego obszar działki 46/6, położonej w Psarach Małych.


c)


Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi rodziców uczniów z Zespołu Szkół w Nowym Folwarku na burmistrza Miasta i Gminy Września.


Radny Arkadiusz Czajkowski: Od 8 lat mam kontakt z tą placówką oświatową, ponieważ uczą się w niej moje dzieci. Środki finansowe zostały rozdysponowane zgodnie z tym, czego oczekiwała rada rodziców. Ja nie słyszałem nic o jakichkolwiek skargach. To jest bardzo dobra szkoła, a z dyrektorem tej szkoły nie ma żadnych konfliktów.


Radny Waldemar Grześkowiak: Przedstawione zarzuty w piśmie mają taki charakter, że można je postawić każdemu.


Radna Maria Taciak: Mam wątpliwości, co do zapisu z §1, ponieważ pisma, które nie zawierają imienia i nazwiska, nazwy oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania. Czy te wymienione „identyfikatory” pismo z czerwca zawierało?


Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września: Pismo z czerwca było podpisane: „Rodzice Zespołu Szkół z Nowego Folwarku i szereg rodziców”. To nie była skarga, a pismo, żeby burmistrz zwrócił uwagę, że coś złego dzieje się w tej szkole. Ta informacja nie została pozostawiona bez rozstrzygnięcia. Zwróciliśmy się do rady rodziców, zostały zorganizowane spotkania, na których w obecności dyrektora tej placówki sprawa została przedyskutowana. Na tę okoliczność jest spisany protokół. Rozpoznanie, że jest grupa z czegoś niezadowolona zostało dokonane.


Radna Maria Taciak: Rozumiem, że mimo tego, że nie zostały spełnione wszystkie przesłanki podjęto procedury wyjaśniające? Gdyby ściśle trzymać się litery prawa, to ta skarga w ogóle nie podlegała rozpoznaniu.


Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września: Tak. Niemniej burmistrz nie mógł pozostawić informacji, że coś złego się dzieje bez rozpoznania.


Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi rodziców uczniów z Zespołu Szkół w Nowym Folwarku na burmistrza Miasta i Gminy Września.


Komisja komunalno-finansowa w obecności 12 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi rodziców uczniów z Zespołu Szkół w Nowym Folwarku na burmistrza Miasta i Gminy Września.


d)


Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu na rok 2006.


Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu na rok 2006.


Komisja komunalno-finansowa w obecności 11 radnych 9 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 2 „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu na rok 2006.


Pkt 4


Jan Maciejewski, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września omówił:

 • Informację na temat budowy nawierzchni drogowych wraz z infrastrukturą drogową na terenie gminy Września (załącznik nr 5).

 • Informację na temat planowanych źródeł finansowania budowy dróg wiejskich (załącznik nr 6).


Radna Maria Taciak: Kto typował drogi do wykonania? Jakie kryteria zastosowano wskazując drogi, które są ujęte w przedstawionym wykazie? Kiedy komisja komunalno-finansowa zapoznawała się ze stanem dróg w gminie zatrzymaliśmy się przy ul. Konopnickiej. Przy omawianiu budżetu nie wskazywałam zmian do budżetu, ponieważ przewodniczący komisji mówił, ze niebawem podejmiemy temat pt. „obligacje”, które będą skierowane przede wszystkim na infrastrukturę drogową i do tematu wrócimy. Wróciliśmy, a ja ul. Konopnickiej w wykazie nie widzę.


Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września: Jest.


Radna Maria Taciak: Tak jest, przepraszam. Czy jest w planach przewidziana kontynuacja przebudowy ul. Słowackiego? To jest główna arteria komunikacyjna miasta. Wybudowano rondo, które nie rozwiązało problemu. Skoro przewidujemy emisję obligacji, to może należałoby również rozważyć dalszą przebudowę tej ulicy?


Radny Piotr Matuszewski, przewodniczący komisji komunalno-finansowej: Odnośnie wypowiedzi radnej w sprawie ul. Konopnickiej, to ja tego nie powiedziałem. Pamiętam dokładnie, że przy omawianiu uchwały w sprawie udzielenia burmistrzowi przyzwolenia do emisji obligacji było powiedziane, że chodzi tylko o budowę nowych dróg, a nie o remonty.


Radna Maria Taciak: Przepraszam, a budowa ronda u zbiegu dróg przy ul. Kaliskiej i ul. Opieszyn? Te drogi funkcjonują.


Jan Maciejewski, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września: Na to rondo złożono wniosek w celu pozyskania środków.


Radna Maria Taciak: A na przebudowę ul. Słowackiego nie można pozyskać środków? Czym się różni ul. Słowackiego od ul. Opieszyn?


Jan Maciejewski, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września: Chodzi o współczynnik wypadkowości. Jeśli na skrzyżowaniu wypadkowość przekracza pewien pułap, to jest możliwość pozyskania środków na poprawę bezpieczeństwa na tym skrzyżowaniu poprzez jego przebudowanie. Taka możliwość przy skrzyżowaniu ul. Opieszyn z ul. Kaliską jest.

Jeśli chodzi o kontynuację przebudowy ul. Słowackiego, to w przedstawionej koncepcji w ramach środków, które chcemy przeznaczyć na poprawę nawierzchni drogowych nie przewidzieliśmy zmiany nawierzchni na ul. Słowackiego. Jeżeli radni uznają, że jest to zadanie konieczne i można je zrealizować kosztem innych dróg, to można to przegłosować i będziemy to realizować.


Radna Maria Taciak: Rozumiem cel, na który przeznacza się środki pozyskane z obligacji tylko nie bardzo mogę pojąć właśnie kryteria, jakimi się kierowano przy wyborze dróg do realizacji. Co do tego, że będą budowane nowe drogi, a nie remonty, to po części się z tym zgadzam. Myślę, że należałoby dokonać oceny tych ulic, które rzeczywiście są w stanie opłakanym, a na których jest największe nasilenie ruchu drogowego. Z ulic korzystają mieszkańcy całej gminy, a nie tylko z miasta. Wszystko powinno sprowadzać się do tego, żeby polepszyć m.in. drożność tych ulic. Każdy będzie zadowolony, że robi się wreszcie nawierzchnię ulic przy jego posesji, ale należy wziąć pod uwagę natężenie ruchu w stosunku do przywołanej przeze mnie ul. Słowackiego. Czy nie wydaje się radnym, że powinno się kontynuować modernizację tej ulicy?


Radny Piotr Matuszewski, przewodniczący komisji komunalno-finansowej: Koszty modernizacji kilkuset metrów tej ulicy, to były koszty liczone w milionach złotych. Gdybyśmy mieli iść w kierunku o którym mówi radna, czyli do ul. Gnieźnieńskiej, to prawdopodobnie środki z obligacji by nie wystarczyły.


Radna Maria Taciak: Trzeba pamiętać o tym, że to nie była sama budowa drogi, ale także wymiana całej infrastruktury. Trzeba pamiętać o charakterze tej ulicy. Jeśli coś zostało zaczęte, to dlaczego miałoby nie być kontynuowane? Wnioskuję, by radni się nad tym zastanowili.


Radna Ilona Łosińska: Czy na ul. Konopnicką jest zrobiony projekt?


Jan Maciejewski, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września: Nie. Będzie realizowany w tym roku.


Radna Ilona Łosińska: Czyli na rok przyszły jest przewidziana realizacja, na rok 2007.

Kanalizacja deszczowa w ul.: Kosynierów, Witkowska, Kopernika, Kossaka oraz Matejki we Wrześni. Rozumiem, że po wykonaniu tej kanalizacji deszczowej te drogi będą wykonywane w pierwszej kolejności? Jakie były kryteria wyboru akurat tych dróg? Tutaj nie ma nic. Dopiero przygotowujemy to pod budowę w przyszłości.


Jan Maciejewski, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września: Jeżeli będzie zakończony projekt i wykonana infrastruktura drogowa, to w następnej kolejności będzie wykonywana nawierzchnia.

Co do kryteriów wyboru, to były one takie, jak w przypadku innych dróg. Akurat ten obszar miasta historycznie jest szczególnie zapóźniony, jeśli chodzi o inwestycje drogowe i infrastrukturalne i dlatego znalazły się te ulice w planie.


Radny Arkadiusz Czajkowski: Na całym świecie coraz częściej media lokuje się pod chodnikami wzdłuż jezdni. Może trzeba się zastanowić, czy nie przyjąć takiego rozwiązania przy budowie ulic we Wrześni.


Pkt 5


Wobec wyczerpania porządku obrad prowadzący obrady o godz. 19.00 zamknął wspólne posiedzenie komisji.

Protokół zawiera 7 ponumerowanych stron.

Wszystkie ww załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.Przewodniczący komisji komunalno-finansowej

radny Piotr Matuszewski

/-/Przewodniczący komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej

radny Czesław Duch

/-/Protokolant:

Robert Klimczak

/-/Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.