BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14249871
ostatnia aktualizacja BIP'u:
03-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół
 


Protokół

komisji rewizyjnej

z posiedzenia

6 kwietnia 2006 r.
Pkt 1


Przewodniczący komisji radny Arkadiusz Czajkowski o godz. 17.30, stwierdzając quorum otworzył posiedzenie komisji we Wrzesińskim Ośrodku Kultury przy ul. Kościuszki 21, powitał radnych oraz gości.


Zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczyło 9 członków komisji.


Obecni na posiedzeniu nie będący członkami komisji rewizyjnej:

 • Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września;

 • Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września;

 • Paweł Maciejewski, naczelnik wydziału księgowości;

 • Małgorzata Chojnacka, dziennikarz „Faktów Wrześni”;

 • Łukasz Różański, dziennikarz „Faktów Wrześni”;

 • Robert Klimczak, specjalista w Biurze Rady Miejskiej, protokolant.

Pkt 2


Komisja jednogłośnie przyjęła zaproponowany przez przewodniczącego komisji porządek obrad (załącznik nr 2).


Porządek obrad:


 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Ocena sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Września za rok 2005.

 4. Sformułowanie wniosku o udzielenie absolutorium burmistrzowi Miasta i Gminy Września z tytułu wykonania budżetu Miasta i Gminy Września za 2005 rok.

 5. Wolne głosy i wnioski.

 6. Zakończenie posiedzenia.


Pkt 3


Komisja rewizyjna zapoznała się z następującymi dokumentami:

 • Pisemnymi odpowiedziami na wnioski sformułowane na posiedzeniu komisji 4 kwietnia br. (załącznik nr 3);

 • Pisemnymi odpowiedziami na wnioski sformułowane na posiedzeniu komisji 31 marca br. (załącznik nr 4);

 • Umową nr 149/WKW/04 zawartą we Wrześni 31 grudnia 2004 r. pomiędzy gminą Września, a Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych sp. z o.o. z siedzibą we Wrześni przy ul. Sikorskiego 38 w sprawie prowadzenia i utrzymania „Targowiska Miejskiego” przy ul. Kościuszki we Wrześni;

 • Umową nr 130/WIT/2005 zawartą we Wrześni 14 października 2004 roku pomiędzy gminą Września, a konsorcjum firm: Warsztat Blacharsko-Dekarski, Usługi Ogólnobudowlane Jerzy Kopczyński oraz Wrzesińską Remontowo-Budowlaną Spółdzielnią Pracy w sprawie wykonania robót remontowo-budowlanych i instalacyjnych związanych z adaptacją zajezdni wózków akumulatorowych na salę gimnastyczną przy SSP nr 6 we Wrześni;

 • Dokumentacją źródłową (faktury, umowy) dotyczącą: dział 750, rozdział 75095, „Pozostała działalność – wydatki bieżące, w tym: promocja i reklama gminy”. Pozycje:

a) „Projekty materiałów promocyjnych”;

b) „Wykonanie fotografii Wrześni”;

c) „Ziemia i powiat wrzesiński na starej pocztówce”;

d) „Zdjęcie Wrześni”;

e) „Inne wydatki (druki i ogłoszenia).

Radny Ryszard Szwajca: Chciałbym skomentować odpowiedź na wniosek komisji w sprawie WOK. Komisja w styczniu i na następnych posiedzeniach pracowała w kwestii WOK-u na nierzetelnych materiałach.


Przewodniczący komisji radny Arkadiusz Czajkowski: Mam odmienne zdanie, ponieważ w odpowiedzi jest wytłumaczone, że do stycznia WOK nie składał jeszcze całościowego sprawozdania. Przedmiotowe sprawozdanie był zobowiązany złożyć do 28 lutego.


Radny Ryszard Szwajca: Nie zgadzam się z opinią przewodniczącego komisji. Jeżeli sprawy były omawiane w roku 2006, to obojętnie czy były składane całkowite, czy częściowe sprawozdania, to plan finansowy, jaki był przyjęty na rok 2005 powinien być ostateczny.


Przewodniczący komisji radny Arkadiusz Czajkowski: Plan tak.


Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: Z tego, co kojarzę, to komisja w styczniu 2006 zajmowała się kontrolą WOK-u według programu kontroli przyjętego na rok 2005. W wyniku tego, że komisja żądała wielu dodatkowych dokumentów otrzymała ten dokument, który służył takiej kontroli, jaką zleciła komisji rewizyjnej Rada Miejska we Wrześni. Komisja rewizyjna kontrolowała dochody WOK-u za rok 2004 i półrocze 2005. Te dokumenty muszą być składane przez jednostki do końca lutego roku następnego.


Omówienie odpowiedzi na wniosek z posiedzenia 31 marca 2006 r.:

„3. Komisja wnioskuje o informację, jaka jest odpłatność za dzierżawę lokalu przy ul. Szkolnej 24 (świetlica socjoterapeutyczna)?”


 • bez uwag;


Omówienie odpowiedzi na wniosek z posiedzenia 31 marca 2006 r.:

„4. Dział 900, rozdział 90090 „Pozostała działalność”, w tym „utrzymanie targowiska”; 4300 „zakup usług pozostałych”. Komisja wnioskuje o podanie podstawy prawnej zawarcia umowy pomiędzy gminą, a PUK na prowadzenie targowiska. Komisja wnioskujęeo wgląd w przedmiotową umowę”.


 • bez uwag;


Omówienie odpowiedzi na wniosek z posiedzenia 31 marca 2006 r.:

„5. Dział 900, rozdział 90095, „Pozostała działalność”, „Wydatki bieżące, w tym: Roboty publiczne”. Komisja wnioskuje o informację, co należy rozumieć pod pojęciem: „Roboty publiczne”? Ile osób w roku 2005 pracowało w ramach tych robót? Jaki był udział współfinansowania tych robót przez gminę, a jaki przez powiat?”


 • bez uwag;

Omówienie odpowiedzi na wniosek z posiedzenia 31 marca 2006 r.:

„6. Komisja rewizyjna ma świadomość, że poniższe pytania wykraczają poza zakres przedmiotu kontroli, ale jednak prosi o odpowiedź na nie.

a) „Zakład zagospodarowania odpadów wraz z linią sortowniczą w Bardzie – I etap rozbudowa kwatery”. Jakie środki od początku kadencji, z rozbiciem na poszczególne lata, wydatkowano na realizację tej inwestycji (z wyodrębnieniem środków wydatkowanych na I etap rozbudowy kwatery)?

b) „Kanalizacja wsi wokół Zalewu Lipówka”. Jakie środki od początku kadencji, z rozbiciem na poszczególne lata, wydatkowano na realizację tej inwestycji?”


 • bez uwag;


Omówienie odpowiedzi na wniosek z posiedzenia 31 marca 2006 r.:

„7. Dział 750, rozdział 75095, „Pozostała działalność – wydatki bieżące, w tym: promocja i reklama gminy”. Komisja wnioskuje o wgląd w dokumentację źródłową (umowy oraz faktury), dotyczącą następujących pozycji:

a) „Projekty materiałów promocyjnych”;

b) „Wykonanie fotografii Wrześni”;

c) „Ziemia i powiat wrzesiński na starej pocztówce”;

d) „Zdjęcie Wrześni”;

e) „Inne wydatki (druki i ogłoszenia)”.


Radny Waldemar Grześkowiak: Jaka jest różnica między wykonaniem fotografii, a zdjęciem Wrześni?


Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: Różnica wynika z zapisu księgowania. Jedno, to wykonanie zdjęć lotniczych Wrześni, a drugie, to album „Przedwojenna Września. Fotografie Franciszka Włosika”.


Omówienie odpowiedzi na wniosek z posiedzenia 31 marca 2006 r.:

„8. Budowa sali sportowej przy SSP nr 6 we Wrześni”. Komisja wnioskuje o wgląd do umowy z konsorcjum firm: „Warsztat Blacharsko-Dekarski i Wrzesińska Remontowo-Budowlana Spółdzielnia Pracy”.


 • bez uwag;


Omówienie odpowiedzi na wniosek z posiedzenia 31 marca 2006 r.:

9. Zgodnie z art. 46 ustawy o finansach publicznych organ sprawujący, na podstawie odrębnych przepisów, nadzór nad jednostką sektora finansów publicznych kontroluje przestrzeganie przez tę jednostkę realizacji procedur kontroli finansowej. Kontrola, o której mowa obejmuje w każdym roku co najmniej 5% wydatków nadzorowanej jednostki. Komisja wnioskuje o informację, jakie burmistrz przeprowadził kontrole na podstawie tego artykułu w roku 2005 oraz jakie wynikały z nich wnioski?”.


Radny Waldemar Grześkowiak: Czy te ustawowe 5% zostało zrealizowane?


Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: Można powiedzieć, że zostało skontrolowanych więcej, ponieważ dokonano kontroli 5% w każdej jednostce.


Radny Waldemar Grześkowiak: Czy w ramach tych kontroli zostały sformułowane jakieś poważniejsze wnioski?


Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: Głównym zarzutem i rzeczą do naprawy było wprowadzenie instrukcji obiegu dokumentów i obróbki tych dokumentów, wynikającej z zapisów ustawy o finansach publicznych, która w ostatnim czasie uległa zmianie. Zrobiliśmy więc szkolenie. Przeszkolono wszystkich księgowych z tych jednostek.


Radny Ryszard Szwajca: Gdzie te kontrole się dobywały, jeżeli komórka finansowa dla szkół jest osobna? Jak kontrolowano którąś ze szkół i są zalecenia do księgowych, jeżeli ta księgowa nie jest w szkole tylko w referacie księgowości oświatowej w wydziale oświaty, kultury i sportu?


Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: Miejsce siedzenia księgowej nie ma wpływu na to, ponieważ każda jednostka prowadzi osobną księgowość oraz osobną księgę główną. Prowadzi także osobne rozliczenie pieniędzy, które są przekazywane im przez gminę. Weźmy, jako przykład SSP nr 2. Część uwag dotyczy księgowej, która zajmuje się księgowością danej szkoły oraz osób, które fizycznie znajdują sie poza budynkiem przy ul. Chopina. Wniosek dotyczący SSP nr 2: „zobowiązania wobec kontrahentów regulować w terminach wynikających z faktur”. Ten wniosek dotyczy księgowej oraz kierownika jednostki.

Kontrole przeprowadzała firma zewnętrzna.


Radny Ryszard Szwajca: Całkowicie nie jest prawdą, że w wyniku przeprowadzonych kontroli przeszkolono pod koniec roku 2005 personel, bo zmieniła się ustawa o finansach publicznych. Ustawa się zmieniła w styczniu 2006 r. jest więc to sprawa roku 2006, a nie roku 2005, którego wniosek dotyczył.


Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: Po przeprowadzonych badaniach i w związku z tym, że Sejm uchwalił w roku 2005 nową ustawę o finansach publicznych, która zaczęła obowiązywać od 1 stycznia 2006 r. postanowiono, mając wnioski z kontroli, przeszkolić kierowników jednostek plus księgowe tych jednostek, aby pod kątem nowych przepisów finansowych zwrócić uwagę na błędy wykazane podczas kontroli.


Omówienie odpowiedzi na wniosek z posiedzenia 31 marca 2006 r.:

„10. Sprawozdanie opisowe str. 55; „Tabela nr 5. Przychody i rozchody”. §992 „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów”, w tym „Spłata pożyczki z NFOŚiGW”. Komisja wnioskuje o informację, o spłatę jakich pożyczek chodzi w tej pozycji?”.


Radny Ryszard Szwajca: Jeśli chodzi o spłatę pożyczki z NFOŚiGW, to jest to pożyczka długoterminowa, ale jest ona długo przeterminowana. 126 tys. zł, to jest kara, jaka gmina zapłaciła za własną nieudolność, bo pożyczka już dawno się skończyła i była szansa umorzenia kwoty 945 tys. zł i gmina się nie wywiązała z podpisanej umowy. 126 tys. zł i do tego odsetki, to jest kara, jaką gmina musi teraz płacić. Czyli nie wykazujcie tego państwo, jako spłata pożyczki, bo pożyczka już dawno powinna być i była spłacona, bo jest to kara, że nie wykorzystano całkowicie umorzenia, które było możliwe.


Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: Nie jest oczywiście prawdą, to co powiedział radny. Tłumaczyłem to już wielokrotnie. Pożyczka była zaciągnięta w 1996 r. i w okresie zaciągnięcia pożyczki, skarbnikiem wówczas i w kolejnej kadencji oraz na początku tej kadencji był pan Alfred Bogucki, czyli osoba przygotowywała i renegocjowała warunki tej pożyczki, tłumaczono, że po spłaceniu 50% pożyczki reszta zostanie umorzona pod warunkiem, że oczyszczalnia będzie działać. W kolejnych latach NFOŚiGW zmieniał, na gorsze oczywiście, co chwilę zasady umarzania pożyczek. Nawet w pewnym momencie, była to chyba końcówka roku 2003, rada nadzorcza tego funduszu ogłosiła tak niekorzystną regulację, że w myśl wówczas istniejących przepisów, a istniały te przepisy dwa miesiące tylko, ponieważ razem z gminą Września zaprotestowało jeszcze kilka innych gmin, które miały skorzystać z umorzenia na gorszych zasadach niż obowiązywały w dniu podpisywania umowy, umorzenie może nastąpić tylko wtedy, gdy wartość umorzenia pomnożona razy cztery zostanie zainwestowana w działania ochrony środowiska. W tamtym momencie oznaczało to, że gdybyśmy mieli umorzone 25% pożyczki z 9 mln zł, to musielibyśmy zainwestować około 10 mln zł w inwestycję ekologiczną w roku 2004, aby móc skorzystać z tego umorzenia. Było to niewykonalne. Rzadko robimy inwestycję w jednym roku o wartości 10 mln zł, tym bardziej w zakresie ochrony środowiska. Złożyliśmy wtedy protest do NFOŚiGW wraz z innymi gminami, protestując przeciwko takim zmianom. Było to w momencie, kiedy gmina Września nabyła prawa do umorzenia. W połowie stycznia 2004 r. ponownie zmieniono zasady umorzenia. Tym razem na takie, że można było uzyskać umorzenie, ale 25%, nawet nie 15% tylko do 15%. Przyznano nam to umorzenie pod warunkiem zainwestowania w inwestycje podlegającą przepisom ochrony środowiska. To działo się w trakcie roku. Decyzje NFOŚiGW o umorzeniu otrzymaliśmy w trakcie roku budżetowego, inwestycje w budżecie mieliśmy już zaplanowane, dlatego zrezygnowaliśmy z tego. Jak się okazało słusznie, bo elementem skorzystania z tego umorzenia miała być budowa kwatery na wysypisku w Bardzie, a protest rolników ze Skotnik i uzgodnienia w urzędzie marszałkowskim tak długo trwały, że nie zrobilibyśmy tego w roku 2004. Wtedy musieliśmy błyskawicznie podjąć decyzję i podpisać umowę na jakąkolwiek inwestycję, którą już wykonywaliśmy w ramach ochrony środowiska. Tą inwestycją była budowa kanalizacji w Sokołowie, która według kosztorysu projektowego była wyceniona na kilkaset tysięcy zł. Ogłosiliśmy przetarg i podpisaliśmy umowę z NFOŚiGW na chęć skorzystania z umorzenia w ramach tej inwestycji, ale okazało się, że inwestycja ta w przetargu była dużo tańsza niż wynikałoby to z kosztorysu projektowego. Wyłoniliśmy wykonawcę i znaleźliśmy się w sytuacji, to był sierpień, jak ruszyły prace, a jeszcze w 80% ta inwestycja była współfinansowana przez Agencję Nieruchomości Rolnych, bo były to tereny popegeerowskie, że kwoty, którą mamy według umowy zapisaną w decyzji o umorzeniu do 15% nie jesteśmy w stanie przerobić fizycznie, ponieważ te prace nie są tyle warte. W listopadzie 2004 r. wystąpiliśmy do NFOŚiGW z prośbą o przełożenie daty końcowej umorzenia na okres wiosenny, kiedy będą mogły ruszyć prace. Zima w naszym klimacie może się zacząć w listopadzie, grudniu czy w styczniu i chcieliśmy, żeby NFOŚGiW uwzględnił fakt istnienia w naszym klimacie zimy i pozwolił na przeniesienie tego terminu na dokończenie tej inwestycji. Mimo wielokrotnych listów, które wysyłaliśmy, o czym informowałem podczas sesji na początku roku 2005, gdy było omawiane absolutorium za 2004 NFOŚiGW nie zgodził się na to. Ostatnią fakturę wystawiliśmy chyba 30 lub 31 grudnia, bo akurat pogoda w roku 2004 była sprzyjająca i inwestor wykonywał prace do końca w Sokołowie i wystawił fakturę za wykonane roboty częściowe na tyle, na ile się dało do tego dnia. Gdybyśmy byli nieuczciwi, to byśmy wystawili fakturę za całą wartość i zapłacilibyśmy za to, oczywiście w terminie późniejszym. Nie chcieliśmy robić takiego „przekrętu”, żeby wystawiać i płacić za niewykonaną pracę. Liczyliśmy na to, że NFOŚiGW zachowa się w sposób logiczny i uwzględni fakt, że skoro jest podpisana umowa na umorzenie i umowa wykonawcza z wykonawcą, a jedyną przeszkodą niewykonania roboty jest mróz, uwzględni fakturę za wykonane prace w roku 2005. Ale NFOŚiGW z tego nie skorzystał.

Kończąc, nie jest prawdą, że ta kwota była karą, bo tak, jak powiedziałem według przepisów umorzenie jest do 15%. W związku z tym akurat te 126 tys. zł obniża kwotę umorzenia z 15% na około 14%, bo tyle NFOŚiGW ostatecznie nam umorzył. I tę ratę po prostu musieliśmy spłacić, ponieważ otrzymaliśmy umorzenie nie w wysokości 15%, a około 14%.


Radny Ryszard Szwajca: To nie jest tak, jak burmistrz opowiadał, bo umowa była podpisana na 945 tys. zł i to jest fakt, że z tego, z różnych przyczyn, burmistrz się nie wywiązał. Skutkiem tego jest to, że musimy 126 tys. zł zapłacić. I to jest drugi fakt. Natomiast, co do tej uczciwości, czy nieuczciwości, gdyby pan zapłacić fakturę z 31 grudnia 2004 r., to umorzenie najprawdopodobniej by było.


Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: Pan myli datę wystawienia faktury z terminem płatności.


Radny Ryszard Szwajca: Jedna faktura była wystawiona 30 i zapłacona została 31, a druga była wystawiona też 30 i zapłacona 14 czy 20 stycznia. Jeżeli ta sama firma na tym samym zadaniu wystawiła dwie faktury... Jedną zapłacono z dnia na dzień, a drugą...


Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: Było tak dlatego, że były wykonywane różne odcinki robót i żeby wystawić fakturę, a tym bardziej za nią zapłacić, musieliśmy dokonać odbioru technicznego w obecności inspektora nadzoru i były pewnie dokonywane odbiory 28 i 29, i zostały wystawione dwie faktury. Jedna faktura była za jakiś odcinek, a druga za jakiś inny. Data płatności nie ma nic do umorzenia, bo liczyła się data wystawienia faktury w roku 2004, a nie była istotna data płatności.


Radny Ryszard Szwajca: Fakturę wystawia się dopiero po odbiorze.


Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: Powiedziałem to.


Radny Ryszard Szwajca: Dlaczego więc jedna została zapłacona, a druga nie?


Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: Termin płatności za fakturę nie miał żadnego znaczenia.


Radny Waldemar Grześkowiak: Radny Ryszard Szwajca najprawdopodobniej zapomniał, jak wyglądają faktury i inwestycje związane z budową kanalizacji. Jak był wiceburmistrzem, to też miał problemy. Były aneksy na ogromne kwoty. Albo tego nie wie, albo ma tak kiepską pamięć. W ogóle na ten temat nie powinien się wypowiadać.


Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: Ta sprawa była wyjaśniana w 2005 r. Są protokoły i można to sprawdzić. To, co ja teraz mówiłem wtedy wyjaśniał Roman Karowski, naczelnik wydziału infrastruktury technicznej.


Radny Piotr Matuszewski: Obserwowałem radnego Ryszarda Szwajcę. Zadając pytanie już wiedział, że to gmina była winna. Burmistrz odpowiadał na pytanie, a radny się z tego śmiał. Przerabialiśmy to już i nie chce mi się tego słuchać po raz kolejny. Radny robi sobie tutaj hecę z tego, bo to było tłumaczone już 3 lub 4 razy.


Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: Dotyczy to roku 2004 i zostało zapłacone, to po pierwsze. Po drugie, to nie jest żadną karą. Po trzecie, umorzenie jest do 15%. Po czwarte, jest absolutną nieprawdą, że data płatności ma znaczenie i wpływ na to, czy było umorzenie, bo liczy się data wystawienia faktury, a nie data płatności.


Radny Ryszard Szwajca: Jedna faktura była wystawiona na 110 tys. zł i 100 tys. zł zostało zapłacone, a 10 tys. zł zostało dołożone do tej drugiej i było płacone w styczniu.


Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: Radny nie rozumie sposobu płatności.


Przewodniczący komisji radny Arkadiusz Czajkowski: Sprawa 126 tys. zł została wyjaśniona. Czy ktoś zgłasza jeszcze jakieś niejasności?

Skoro nikt nie zgłasza zapytań, to chciałbym przeczytać jeszcze pismo, które otrzymałem od burmistrza z zapytaniem, czy radny Ryszard Szwajca udzielił odpowiedzi na pismo, dotyczące określenia przez niego materiałów, których nie otrzymał podczas dokonywania przez komisję kontroli dochodów własnych WOK w 2004 r. (załącznik nr 5).

Nadmieniam, że do chwili obecnej nie otrzymałem żadnej odpowiedzi.

Czy ktoś ma jeszcze jakieś zapytanie a propos sprawozdania z wykonania budżetu za 2005 r.?


Radny Ryszard Szwajca: Starczy już tych pytań. Odpowiedzi było aż za dużo.


Radny Waldemar Grześkowiak: Przecież nikt ich nie zadaje oprócz ciebie, no cicho bądź.


Radny Ryszard Szwajca: Panie przewodniczący, przepraszam, ale w tych warunkach nie będę pracował. Proszę o zwolnienie mnie z dalszego uczestnictwa w pracach komisji.


Salę posiedzenia komisji opuścił radny Ryszard Szwajca.

Przewodniczący komisji radny Arkadiusz Czajkowski: Na tym zakończyliśmy część budżetową. Komisja rewizyjna opracuje teraz wnioski.


Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: Chciałbym jeszcze uzupełnić treść przedstawionego pisma. Na ostatniej sesji Rady Miejskiej radny Ryszard Szwajca rzucił cały stek różnych pomówień pod moim adresem, jakoby z jakichś względów komisja rewizyjna nie dostała wszystkich dokumentów dotyczących WOK-u. W związku z tym miesiąc temu wysłałem listem poleconym pismo do radnego, które przesłałem do wiadomości przewodniczego Rady Miejskiej we Wrześni oraz przewodniczącego komisji rewizyjnej, z prośbą o wskazanie, jakich to rzekomo dokumentów nie otrzymał, które jemu uniemożliwiły dokonanie kontroli dochodów WOK za rok 2004 i w I półroczu 2005 r. Nie otrzymałem odpowiedzi na to pismo, a mam podejrzenie, że może taką odpowiedź otrzymał przewodniczący Rady Miejskiej lub przewodniczący komisji rewizyjnej. Dlatego przesłałem zapytanie do nich w tej sprawie. Chcę mieć pewność, ponieważ podejmę czynności niezbędne do tego, żeby radny Ryszard Szwajca odpowiedział za to, jeżeli nie potrafi w żaden sposób przedstawić wykazu rzekomo nieotrzymanych dokumentów, a formułuje zarzuty publicznie. Podejmę działania, które z pewnością umożliwią radnemu wypowiedzenie się w tej sprawie.


Przewodniczący komisji radny Arkadiusz Czajkowski: Zobowiązuję się, że podczas przeglądania protokołów z posiedzeń komisji postaram się wychwycić to, o co chodziło i przekażę to burmistrzowi.


Salę posiedzenia opuścili:

 • Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września;

 • Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września;

 • Paweł Maciejewski, naczelnik wydziału księgowości.

Pkt 4

Komisja rewizyjna w obecności 8 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Września za 2005 rok.


Komisja Rewizyjna w obecności 8 radnych 6 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 2 „wstrzymujących” wnioskuje o udzielenie absolutorium burmistrzowi Miasta i Gminy Września z tytułu wykonania budżetu Miasta i Gminy Września za 2005 rok.


Pkt 5-6


Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący komisji o godz. 19.30 zamknął posiedzenie.

Protokół zawiera 8 ponumerowanych stron.

Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.


Przewodniczący komisji rewizyjnej

radny Arkadiusz Czajkowski

/-/
Protokolant:

Robert Klimczak

/-/


Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.