BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14460872
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół
 

Protokół

komisji rewizyjnej

z posiedzenia

4 kwietnia 2006 r.Pkt 1


Przewodniczący komisji radny Arkadiusz Czajkowski o godz. 18.30, stwierdzając quorum otworzył posiedzenie komisji we Wrzesińskim Ośrodku Kultury przy ul. Kościuszki 21, powitał radnych oraz gości.


Zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczyło 10 członków komisji.


Obecni na posiedzeniu nie będący członkami komisji rewizyjnej:

 • Michał Kosiński, dyrektor WOK;

 • Agnieszka Nowak, główna księgowa WOK;

 • Małgorzata Chojnacka, dziennikarz „Faktów Wrześni”;

 • Łukasz Różański, dziennikarz „Faktów Wrześni”;

 • Robert Klimczak, specjalista w Biurze Rady Miejskiej, protokolant.

Pkt 2


Komisja jednogłośnie przyjęła zaproponowany przez przewodniczącego komisji porządek obrad (załącznik nr 2).


Porządek obrad:


 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Ocena sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Września za rok 2005.

 4. Wolne głosy i wnioski.

 5. Zakończenie posiedzenia.


Pkt 3


Komisja rewizyjna zapoznała się z następującymi dokumentami:

 • Pisemne odpowiedzi na wnioski sformułowane na posiedzeniu komisji 31 marca br. (załącznik nr 3), w tym:

  a) szczegółowe zestawienie kosztów składających się na „pozostałe usługi” w pozycji „Zakup usług pozostałych” Wrzesińskiego Ośrodka Kultury,

  b) opinia w sprawie sporządzania sprawozdań przez Wrzesiński Ośrodek Kultury za rok 2005.


Radna Maria Taciak: Mam wniosek formalny, żeby komisja z zestawienia kosztów składających się na „pozostałe usługi” w ramach „Zakup usług pozostałych” wybrała kilka pozycji i sprawdziła je pod względem formalnym i rachunkowym (faktura, forma zapłaty etc.).


Radny Waldemar Grześkowiak: Poproszę o przybliżenie wydatków na „usługi transportowe”.


Michał Kosiński, dyrektor WOK: W tej pozycji są ujęte wszystkie usługi transportowe, które zostały wykonane na rzecz WOK. Kwota 34.433,19 zł być może szokuje, ale w zeszłym roku orkiestra ta była na dwóch wyjazdach zagranicznych (wyjazd do Ostrawy i Rzymu). Oprócz tego są także inne wyjazdy, bo wyjeżdżał chór „Lutnia”, zespół „Takt”, „Studio Piosenki”, itd. W tym roku będą również wyjazdy do Turcji i Włoch. Przejazd do Włoch np. kosztował 7148 zł. W przypadku tego typu wyjazdów my pokrywamy tylko koszty transportu.

Zawsze szukamy najtańszego przewoźnika, ale raczej jest on stały. Różnie to bywa. Stosujemy zapytanie o cenę.


Komisja wybrała do szczegółowej kontroli następujące pozycje:

  a) „Druk plakatów i okładek płyt wydawanych przez jednostkę”;

  b) „Scenografia na festiwal oraz elementy montażowe sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego”;

  c) „Usługi transportowe”;

  d) „Usługi kapelmistrza orkiestry oraz instruktorów”;

  e) „Usługi hotelowe, konsumpcyjne”.


Komisja podzieliła się na zespoły robocze, które dokonały źródłowej kontroli ww. pozycji.

Radny Ryszard Szwajca: Chciałbym otrzymać wyciąg z konta bankowego, żeby się dowiedzieć, ile posiadał środków na koncie WOK 31 grudnia.


Michał Kosiński, dyrektor WOK: To nie jest przedmiotem kontroli. Kontrolowany jest zupełnie inny rozdział.


Radny Ryzard Szwajca: Jeśli tak mamy stawiać sprawę to w ogóle nie ma po co kontrolować. Przyszliśmy skontrolować, jak dyrektor gospodaruje środkami.


Michał Kosiński, dyrektor WOK: To jest nieprawda.


Waldemar Grześkowiak: Proszę, by przewodniczący komisji uporządkował obrady komisji. Mnie nie interesują tego typu wymiany zdań. Nie po to tutaj przyszedłem. Chciałbym, żeby radny raz na zawsze nauczył się, że jak jest coś ustalane, to powinno być to przestrzegane.


Radny Marek Zielnik: Jeżeli to nie jest tajemnica, to dlaczego nie chce się pokazać radnemu Ryszardowi Szwajcy tych dokumentów?


Radny Piotr Matuszewski: Wielokrotnie były zastrzeżenia podczas innych kontroli i były pretensje, że komisja bardzo długo kontroluje jakiś temat. Powodem przedłużających się kontroli były takie zachowania radnego Ryszarda Szwajcy, ponieważ w nieskończoność stawia kolejne wnioski i zapytania. Jeżeli mamy zbadać sprawozdanie z budżetu, to musimy ściśle procedować tak, jak to ustaliliśmy. Ustaliliśmy, że jako komisja rewizyjna nie jesteśmy w stanie zbadać całego budżetu. Ustaliliśmy, że zbadamy szczegółowo wycinki wykonania budżetu. Na ostatnim posiedzeniu komisji ustaliliśmy, że z WOK-u akurat sprawdzimy „pozostałe usługi”. Bardzo proszę, byśmy się tego trzymali. Proszę, by przewodniczący dyscyplinował członków komisji, by się „nie rozchodzili” na różne wątki, bo kontrola może nie zostać wykonana rzetelnie.


Radny Ryszard Szwajca: Koledzy znów chcą sprawę rozmydlić. Nie pytałbym o saldo, gdyby dokumenty, które dostarczono radnym pokrywały się. Jest różnica między sprawozdaniem, które dyrektor WOK dostarczył burmistrzowi, a sprawozdaniem, które otrzymaliśmy 10 stycznia od pani burmistrz Krystyny Pośledniej. Żeby ustalić, która wersja jest prawdziwa poprosiłem o wyciąg z konta bankowego, żeby się dowiedzieć, ile WOK 31 grudnia posiadał środków na koncie.


Radny Waldemar Grześkowiak: W związku z różnicą, o której mówił radny wnioskuję o wyjaśnienie, z jakich powodów występuje różnica między sprawozdaniem z wykonania planu finansowego WOK za rok 2005 przekazanym przez dyrektora WOK burmistrzowi MiG Września, a dokumentacją przekazaną komisji rewizyjnej 10 stycznia 2005 r.


Radny Ryszard Szwajca: Chodzi tylko o jeden wyciąg z banku. Ustawa o finansach publicznych daje komisji kompetencje, by móc wnioskować o dokumenty źródłowe.


Radny Waldemar Grześkowiak: Znam radnego, jak nie będzie pasował mu ten jeden wyciąg, to będzie prosił o następne dokumenty i tak w nieskończoność. Jest wniosek, który utnie te dyskusje i pozwoli wyjaśnić różnice, o których mówi radny.


Komisja rewizyjna w obecności 10 radnych 8 glosami „za”, przy 2 „przeciw” i 0 „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała wniosek o wyjaśnienie, z jakich powodów występuje różnica między sprawozdaniem z wykonania planu finansowego WOK za rok 2005 przekazanym przez dyrektora WOK burmistrzowi MiG Września, a dokumentacją przekazaną komisji rewizyjnej 10 stycznia 2005 r.

Radna Maria Taciak: Wspólnie z radnym Andrzejem Rzeźnikiem dokonaliśmy kontroli dokumentacji źródłowej pozycji: „Druk plakatów i okładek płyt wydawanych przez jednostkę”. W sprawozdaniu jest to kwota 4414,00 zł. Przedłożono nam do wglądu 8 faktur. Po podliczeniu otrzymaliśmy faktycznie kwotę wykazaną w sprawozdaniu. Przy jednej fakturze udzielono nam wyjaśnień, gdyż faktura została wystawiona 5 stycznia, a zapłacono za nią 4 stycznia. Pani księgowa Agnieszka Nowak tę okoliczność wyjaśnia tym, że się pomyliła. Jedyna rzecz, która mnie zastanawia w przedłożonym materiale, to fakt, że do tych faktur nie dołączono zleceń na wykonanie zamówienia. Dyrektor WOK wyjaśnił, że są to wielokrotnie sprawy wymagające podjęcia natychmiastowych działań z jego strony, by wykonać przedmiot zamówienia. Oświadczył, że nie ma zleceń, na podstawie których były realizowane te zamówienia. Wnioskujemy o wyjaśnienie, czy stosowany tryb postępowania jest zgodny z procedurą, wynikającą z ustawy prawo zamówień publicznych oraz ustawy o rachunkowości? Czy przedłożona komisji dokumentacja spełnia wszystkie wymogi prawa? Nie chcę formułować ostatecznego wniosku, bo nie znam się na tym. Wydawałoby się, że na każdą fakturę powinno być zlecenie, umowa, itd. Poddaję do wyjaśnienia tę wątpliwość.


Radny Marek Zielnik: Wspólnie z radnym Waldemarem Grześkowiakiem dokonaliśmy kontroli dokumentacji źródłowej pozycji: „Usługi kapelmistrza orkiestry oraz instruktorów”. Specjalnych uwag nie mamy. Z wyjaśnień dyrektora wynika, że od początku, kiedy został dyrektorem stawki nie uległy zmianie.


Radny Piotr Matuszewski: Wspólnie z radnymi Maciejem Gawronem i Pawłem Lipieckim dokonaliśmy kontroli dokumentacji źródłowej pozycji: „Scenografia na festiwal oraz elementy montażowe sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego”. Suma kwot netto z rachunków zgadza się z wykazem otrzymanym przez komisję.


Radny Sylwester Jałoszyński: Wspólnie z radnym Ryszardem Szwajcą dokonaliśmy kontroli dokumentacji źródłowej pozycji: „Usługi hotelowe, konsumpcyjne”. Suma kwot netto z rachunków zgadza się z wykazem otrzymanym przez komisję i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń.


Komisja zapoznała się z opinią w sprawie sporządzania sprawozdań przez Wrzesiński Ośrodek Kultury za rok 2005.


Michał Kosiński, dyrektor WOK: Przedłożona radnym opinia potwierdza naszą wcześniejszą odpowiedź na ten sam temat. Jakie sprawozdania są przedkładane burmistrzowi wynika z ustaw i my to realizujemy w terminie.


Radna Maria Taciak: Wątpliwości komisji miały źródło w artykule zamieszczonym w „Gazecie Prawnej”.


Radny Ryszard Szwajca: Mam pytanie dotyczące sprawozdania przedstawionego przez dyrektora WOK burmistrzowi, z którego wynika, że stan środków pieniężnych na rachunku bankowym wynosił 247 zł. Na tę okoliczność podczas posiedzenia komisji poprosiłem o potwierdzenie tego faktu saldem wystawionym przez bank, w którym WOK ma swoje konto. Okazuje się, że to jest niemożliwe. Z innych przeliczeń wynika, że wyżej wymieniona kwota nie jest właściwą kwotą. W związku z tym chciałbym tę sprawę wyjaśnić. Dla mnie podstawą jest to sprawozdanie z 28 lutego, które dyrektor WOK przedstawił burmistrzowi, gdyż to sprawozdanie stało się podstawą do rozliczenia finansów tej jednostki.


Przewodniczący komisji radny Arkadiusz Czajkowski: To jest ujęte we wniosku radnego Waldemara Grześkowiaka. Jest tylko kwestia kwot.


Michał Kosiński, dyrektor WOK: Jeżeli burmistrz wyda zalecenie, to na pewno odpowiem na to pytanie. Na pewno jest to taka sama kwota, którą wykazano w sprawozdaniu. Trudno mi się odnieść do pytania radnego, który mówi, że z innych przeliczeń, a nikt nie wie z jakich, że z różnych sprawozdań, a nikt nie wie jakich, z różnych różnic, a nikt nie wie z jakich. Radny nie przedstawia, o jakie różnice chodzi i jakie przeliczenia. Nikt nie jest samobójcą i nie przedstawi dwóch różnych sprawozdań burmistrzowi i komisji rewizyjnej. Ja nie wiem, o jakich różnicach mówi radny.


Radny Ryszard Szwajca: Chodziło mi o potwierdzenie stanu konta, zapisanego w sprawozdaniu dokumentem bankowym.


Michał Kosiński, dyrektor WOK: Gdyby takie pytanie było zadane przez komisję, to przygotowałbym odpowiedź na dzisiaj.


Komisja rewizyjna wnioskuje o:

 1. Wyjaśnienie, z jakich powodów występuje różnica między sprawozdaniem z wykonania planu finansowego WOK za rok 2005 przekazanym przez dyrektora WOK burmistrzowi MiG Września, a dokumentacją przekazaną komisji rewizyjnej 10 stycznia 2005 r.

 2. „Szczegółowe zestawienie kosztów WOK składających się na pozostałe usługi”, w tym: „Druk plakatów i okładek płyt wydawanych przez jednostkę – 4414,00 zł”. Komisja zapoznała się z 8 fakturami, dotyczącymi tej pozycji. Do tych faktur nie dołączono zleceń na wykonanie zamówienia. Dyrektor WOK wyjaśnił, że są to wielokrotnie sprawy wymagające podjęcia natychmiastowych działań z jego strony, by wykonać przedmiot zamówienia. Oświadczył, że nie ma zleceń, na podstawie których były realizowane te zamówienia. Komisja wnioskuje o wyjaśnienie, czy stosowany tryb postępowania jest zgodny z procedurą, wynikającą z ustawy prawo zamówień publicznych oraz ustawy o rachunkowości? Czy przedłożona komisji dokumentacja spełnia wszystkie wymogi prawa?


Pkt 4


Komisja zaplanowała kolejne posiedzenie 6 kwietnia br. o godz. 17.30. Komisja zaprasza na to posiedzenie Tomasza Kałużnego, burmistrza MiG Września oraz Jolantę Kościańską, skarbnika MiG Września.Pkt 5


Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący komisji o godz. 20.00 zamknął posiedzenie.

Protokół zawiera 5 ponumerowanych stron.

Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.


Przewodniczący komisji rewizyjnej

radny Arkadiusz Czajkowski

/-/

Protokolant:

Robert Klimczak

/-/

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.