BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14460797
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół
 

Protokół

komisji rewizyjnej

z posiedzenia

31 marca 2006 r.


Pkt 1


Przewodniczący komisji radny Arkadiusz Czajkowski o godz. 17.30, stwierdzając quorum otworzył posiedzenie komisji, powitał radnych oraz gości.


Zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczyło 10 członków komisji.


Obecni na posiedzeniu nie będący członkami komisji rewizyjnej:

 • Małgorzata Chojnacka, dziennikarz „Faktów Wrześni”;

 • Łukasz Różański, dziennikarz „Faktów Wrześni”;

 • Robert Klimczak, specjalista w Biurze Rady Miejskiej, protokolant.

Pkt 2


Komisja jednogłośnie przyjęła zaproponowany przez przewodniczącego komisji porządek obrad (załącznik nr 2).


Porządek obrad:


 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Ocena sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Września za rok 2005.

 4. Wolne głosy i wnioski.

 5. Zakończenie posiedzenia.


Pkt 3


Komisja rewizyjna zapoznała się z następującymi dokumentami:

 • pisemne odpowiedzi na wnioski z posiedzenia 23 marca 2006 r. (załącznik nr 3);

 • sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego WOK za rok 2005 (załącznik nr 4);

 • dokumenty dotyczące użytkowania skateparku (załącznik nr 5);

 • Rb-27ZZ – kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami – zbiorczo – za okres od początku roku do końca IV kwartału roku 2005 (załącznik nr 6);

 • Rb-50 - kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za IV kwartał roku 2005 (załącznik nr 7);

 • Rb-PDP sprawozdanie z wykonania podstawowych dochodów podatkowych za okres od początku roku do 31 grudnia roku 2005 (załącznik nr 8);

 • Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń – zbiorczo – za okres od początku roku do końca IV kwartału roku 2005 (załącznik nr 9);

 • Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności – zbiorczo - za okres od początku roku do końca IV kwartału roku 2005 (załącznik nr 10);

 • Rb-34 kwartalne sprawozdania z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych za okres od początku roku do końca IV kwartału roku 2005 (załącznik nr 11);

 • Rb-32 sprawozdania z wykonania planów finansowych środków specjalnych jednostek budżetowych za okres od początku roku do 31 grudnia roku 2005 (załącznik nr 12).


Omówienie odpowiedzi na wnioski z posiedzenia 23 marca br.:

 1. Sprawozdania: Rb-27 ZZ; Rb-PDP; Rb-50; Rb-34 (w szczególności z WOK); Rb-32 (w szczególności z WOK). W „Gazecie Prawnej” z 8 lutego 2006 r. jest artykuł, w którym napisano, że sprawozdania Rb-32 i Rb-34 za rok 2005 powinny być sporządzane.

 2. Sprawozdanie WOK ze swojej działalności w 2005 r., które jest corocznie przedkładane burmistrzowi.

 3. W piśmie z 14 grudnia 2005 r. do komisji rewizyjnej p. Michał Kosiński, dyrektor WOK napisał, że instytucje kultury są zobowiązane do sporządzania sprawozdań Rb-Z i Rb-N. Czy oprócz wymienionych sprawozdań WOK jest zobowiązany do sporządzania innych sprawozdań?

 4. Udzielenie odpowiedzi na pytanie przewodniczącego komisji zawarte w piśmie z 23 lutego 2006 r., w którym wnioskował o sprawozdanie z rozliczenia finansowego WOK – dotacji z budżetu gminy i środków własnych za rok 2005 z komentarzem, obejmującym wydatki na poszczególne imprezy.


Radny Ryszard Szwajca: Ustawa o finansach publicznych, art. 4, pkt 1, ppkt 8, mówi że sektor finansów publicznych tworzą państwowe i samorządowe instytucje kultury. Czyli nasz WOK jest w sektorze finansów publicznych.

Art. 12 mówi, że gospodarka środkami publicznymi jest jawna. W pkt 3, ppkt 5 tego artykułu czytamy, że zasada jawności gospodarowania środkami publicznymi jest realizowana przez zapewnianie radnym dostępu do:

„a) dowodów księgowych i dokumentów inwentaryzacyjnych - z zachowaniem przepisów o rachunkowości oraz o ochronie danych osobowych,

b) informacji o wynikach kontroli finansowej, będących w dyspozycji jednostki samorządu terytorialnego, której są radnymi”.

W kontekście ww przepisów oraz artykułu w „Gazecie Prawnej” sprawozdania, o które wnioskowała komisja WOK jest zobowiązany sporządzać. Burmistrz mówi, że nie. Burmistrz tyle razy wprowadzał radnych w błąd i dezinformował ich, że ja mu nie wierzę. Przedłożone wyjaśnienia, że WOK składa tylko sprawozdania Rb-Z i Rb-N są trudne do przyjęcia. Ustawa idzie dalej, bo zapewnia radnym dostęp do dowodów księgowych. Jeśli nie są sporządzane sprawozdania, to możemy na miejscu w WOK zajrzeć w dokumenty i sprawdzić, co chcemy. Proponuję, by kolejne posiedzenie komisji odbyło się w WOK.


Przewodniczący komisji radny Arkadiusz Czajkowski: Kwestie, jakie dokumenty krążą między burmistrzem a WOK zostały już wyjaśnione podczas kontroli WOK. Wyjaśniliśmy, że jeśli sprawozdania nie są sporządzane dla RIO, to nie są w ogóle sporządzane. Wydatki WOK i inne rzeczy mamy naświetlone w sprawozdaniach Rb-28, Rb-Z i Rb-N.


Radny Ryszard Szwajca: W Rb-28 jest tylko kwota wydatków i nic więcej. Nie ma tam, na co te środki zostały wydane. Można skorzystać z tego, że radnym udostępnia się dowody księgowe.


Przewodniczący komisji radny Arkadiusz Czajkowski: Powołaliśmy zespół, który mógł zaglądać gdzie chciał i nic z tego nie wyszło. Możemy to zrobić, ale tylko wtedy, gdy będą poważne wątpliwości.


Radna Maria Taciak: „Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego WOK na 31 grudnia 2005 r.” „Wydatki”; „Zakup usług pozostałych”, w tym „pozostałe usługi” - wykonania 158,787,23 zł. Wnioskuję, żeby komisja poprosiła o szczegółowe wyjaśnienie, jakie wydatki mieszczą się w tej pozycji? Wnioskuję, by komisja miała wgląd w dokumentację księgową, dotyczącą wydatków w tej pozycji.

Wnioskuję, by radca prawny oraz skarbnik MiG Września odnieśli się i sporządzili opinię, jakie sprawozdania ze swojej działalności był zobowiązany WOK sporządzić za rok 2005. Opinia ta będzie wiążąca dla komisji.


- wnioski radnej Marii Taciak zostały przyjęte przez aklamację;


Omówienie odpowiedzi na wnioski z posiedzenia 23 marca br.:

 1. Rozpisanie wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2005 r. z podaniem co i za ile zostało zrealizowane.

 2. Rozpisanie wydatków na funkcjonowanie Biura Profilaktyki przy ul. Gnieźnieńskiej.

 3. Informacja, czy „skatepark” ma certyfikat bezpieczeństwa?


Komisja rewizyjna zapoznała się ze sprawozdaniem z realizacji zadań GPPiRPA i nie wnosi do niego żadnych uwag.

Pozostałe wnioski bez uwag.


Omówienie odpowiedzi na wniosek z posiedzenia 23 marca br.:

8. W roku 2005 ZGM otrzymał dotację przedmiotową w wysokości 132.569,00 zł z przeznaczeniem na adaptację budynków w Kaczanowie i Sokołowie na lokale mieszkalne. Czy te zadania zostały zrealizowane? Komisja wnioskuje o informację na temat zakresu wykonanej adaptacji.


 • bez uwag;

Omówienie odpowiedzi na wniosek z posiedzenia 23 marca br.:

 1. „Zobowiązania i należności na koniec roku budżetowego”. Wystąpiły zobowiązania, które dotyczyły korekt umów zleceń wynikających z błędnych przeliczeń programu płacowego. Czego dotyczyły te umowy?


Radny Ryszard Szwajca: Wydajemy 300 tys. zł rocznie na komputeryzację urzędu i mamy błędny program płacowy. Jeżeli zawarto umowę, to w tej umowie jest zapisane na co, za ile i w jakim terminie? Znów się zwala na błędne przeliczenia programu komputerowego.


Radna Maria Taciak: Chciałabym się dowiedzieć, jaka jest odpłatność za dzierżawę lokalu przy ul. Szkolnej 24? Chodzi mi o świetlicę socjoterapeutyczną.


Omówienie odpowiedzi na wniosek z posiedzenia 23 marca br.:

 1. Dział 852, rozdział 85295, „Pozostała działalność”, „Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania w zakresie opieki społecznej”. Jaki podmiot otrzymał dotację w kwocie 35 tys. zł?

 • bez uwag;


Omówienie odpowiedzi na wniosek z posiedzenia 23 marca br.:

 1. Dział 900, rozdział 90095, „Pozostała działalność”. Na co wydatkowano środki zapisane w tym rozdziale? Jakie ten rozdział obejmuje paragrafy i jakie są kwoty w tych paragrafach?


Radna Maria Taciak: Dział 900, rozdział 90090 „Pozostała działalność”, w tym „utrzymanie targowiska”; 4300 „zakup usług pozostałych”. Chciałabym wiedzieć, jaka jest podstawa prawna zawarcia umowy pomiędzy gminą, a PUK na prowadzenie targowiska. Chciałabym także zapoznać się z umową zawartą przez gminę z PUK na prowadzenie tego targowiska.


Omówienie odpowiedzi na wniosek z posiedzenia 23 marca br.:

 1. Dział 900, rozdział 90095, „Pozostała działalność”, „Wydatki bieżące, w tym: Roboty publiczne”. Jakie wydatki kryją się pod tą pozycją?


Radna Maria Taciak: Ja chciałam się dowiedzieć, co należy rozumieć pod pojęciem: „Roboty publiczne”? Ile osób w roku 2005 pracowało w ramach tych robót? Jaki był udział współfinansowania tych robót przez gminę, a jaki przez powiat?


Omówienie odpowiedzi na wniosek z posiedzenia 23 marca br.:

 1. Str. 5 sprawozdania – tabela: „ulgi gminne”, co pod tą pozycją się kryje?


- bez uwag;


Omówienie odpowiedzi na wniosek z posiedzenia 23 marca br.:

14. Realizacja zadań inwestycyjnych w IV kadencji.

  a) „Zakład zagospodarowania odpadów wraz z linią sortowniczą w Bardzie – I etap rozbudowa kwatery”. Jakie środki od początku kadencji, z rozbiciem na poszczególne lata, wydatkowano na realizację tej inwestycji (z wyodrębnieniem środków wydatkowanych na I etap rozbudowy kwatery)?

  b) „Kanalizacja Lipówki”. Jakie środki od początku kadencji, z rozbiciem na poszczególne lata, wydatkowano na realizację tej inwestycji? Na jaką kwotę opiewała umowa z wykonawcą tej inwestycji i na jaką kwotę podpisano aneksy do tej umowy?


Radna Maria Taciak: Muszę wyrazić w tym miejscu co myślę, gdyż dwa stwierdzenia mnie bolą. Rozumiem, że komisja kontroluje sprawozdanie, czyli przychody i wydatki w roku 2005, ale to absolutnie nie ogranicza dostępu do wiedzy, która jest kompatybilna z tym sprawozdaniem. Burmistrz odpowiadając na pytania komisji pisze, że pytania wykraczają poza zakres, jaki jest przedmiotem kontroli komisji rewizyjnej. Cały czas się mówi, że w tym urzędzie nie ma nic do ukrycia.


Radny Waldemar Grześkowiak: Myślę, że możemy zwrócić się o informację na temat tych inwestycji, ale zupełnie w innej sytuacji i w innym terminie.


Radna Maria Taciak: Żeby sprawdzić wydatek w globalnej kwocie, to trzeba mieć wiedzę o wydatkach poniesionych wcześniej.


Radny Ryszard Szwajca: Zgadzam się z radną. Mnie chodziło o kanalizację wsi wokół Zalewu Lipówka, a nie o kanalizację osiedla. Na osiedlu kanalizacja jest już założona. Pytałem o to, bo co roku, jak pan Tomasz Kałużny został burmistrzem przeznacza się środki na dokumentację na te dwie inwestycje. W roku 2005 były kolejne środki na te inwestycje – 83 tys. zł. W innych pozycjach budżetu są także środki na ten cel. W GFOŚiGW są środki na te same zadania przeznaczone. Chodzi o to, żeby podano faktyczne nakłady na jedną i drugą inwestycję. A że dokumentacja była prowadzona i zlecona z naruszeniem prawa, to wszyscy wiedzą.


Radny Waldemar Grześkowiak: Możemy przy najbliższej okazji skontrolować procedury, a teraz nie mówmy o czymś, czego nie możemy skontrolować. Na to, co mówi radny teraz nie mamy żadnych dowodów.


Radny Ryszard Szwajca: Cztery lata się robi inwestycję, mało powiedziane, dokumentację na inwestycję. Co roku na to wydaje się określoną sumę pieniędzy. Pytanie dotyczyło tego, jakie środki od początku kadencji poszły na to.


Radny Waldemar Grześkowiak: Jeśli chcemy tę inwestycję sprawdzić od początku, to może my to ująć w naszym planie kontroli na rok 2006. Ta inwestycja nie dotyczy tylko tej kadencji, ale także poprzedniej. W ubiegłej kadencji robiliśmy na to koncepcję. Także cały czas się mówiło o zleceniu projektu technicznego. Proponuję ująć to w planie pracy komisji.

Dzisiaj spotkaliśmy się, by kontrolować rok 2005.


Radna Maria Taciak: RIO na moje pytanie wydała opinię, że komisja rewizyjna ma prawo kontrolować gospodarkę finansową gminy również za lata poprzednie.


Radny Waldemar Grześkowiak: Jeżeli chcemy kontrolować lata poprzednie, to do planu pracy komisji możemy wpisać konkretnie co chcemy kontrolować, a nie przy kontroli np. baseny będziemy kontrolować, np. korty.


Radny Ryszard Szwajca: Chodzi tylko o jedno zadanie. Chodzi o to, ile wydano na dokumentację na Bardo?


Radna Maria Taciak: Proponuję, żeby komisja jeszcze raz zwróciła się do burmistrza z tym wnioskiem, zaznaczając, że wie o tym, że przekraczają one zakres kontroli. Nic naprawdę by się nie stało, gdybyśmy otrzymali te kwoty.


Omówienie odpowiedzi na wniosek z posiedzenia 23 marca br.:

 1. Dział 750, rozdział 75095, „Pozostała działalność – wydatki bieżące, w tym: promocja i reklama gminy”. Na co wydatkowano środki zapisane w tym rozdziale?


Radna Maria Taciak: Proponuję, byśmy z tego działu wybrali kilka pozycji, by je skontrolować wraz z wglądem w dokumentację (zlecenie, umowa, faktura). Proponuję skontrolować:

a) „Projekty materiałów promocyjnych”;

b) „Wykonanie fotografii Wrześni”;

c) „Ziemia i powiat wrzesiński na starej pocztówce”;

d) „Zdjęcie Wrześni”;

e) „Inne wydatki (druki i ogłoszenia)”.


Omówienie odpowiedzi na wniosek z posiedzenia 23 marca br.:

 1. „Budowa sali sportowej przy SSP nr 6 we Wrześni”. Na co wydatkowano środki przeznaczone w budżecie na ten cel?


Radny Ryszard Szwajca: Wnioskuje, by komisja mogła zapoznać się z umową z Konsorcjum firm: „Warsztat Blacharsko-Dekarski i Wrzesińska Remontowo-Budowlana Spółdzielnia Pracy”.


Omówienie odpowiedzi na wnioski z posiedzenia 23 marca br.:

 1. „Dotacje udzielone z budżetu dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na wsparcie realizacji zadania w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu w 2005 r. w ramach ogłoszonych konkursów”. Pozycja nr 9. Uczniowski Klub Sportowy ISKRA Marzenin – szkolenie dzieci i młodzieży – szachy. Na jakie konkretnie działania została wydatkowana ta dotacja?

 2. „Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na wsparcie realizacji zadania w zakresie organizacji masowych imprez sportowych w 2005 r. przyznane w ramach ogłoszonych konkursów”. Pozycja nr 7. Uczniowski Klub Sportowy TRÓJKA. - szkolenie, tenis stołowy. Na jakie konkretnie działania została wydatkowana ta dotacja?

 3. „Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na wsparcie realizacji zadania w zakresie organizacji masowych imprez sportowych w 2005 r. przyznane w ramach ogłoszonych konkursów”. Pozycja nr 11. Uczniowski Klub Sportowy ISKRA Marzenin – pierwszy krok szachowy. Na jakie konkretnie działania została wydatkowana ta dotacja?

 4. „Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na wsparcie realizacji zadania w zakresie organizacji masowych imprez sportowych w 2005 r. przyznane w ramach ogłoszonych konkursów”. Pozycja nr 15. Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi w Marzeninie – festiwal szachowy dzieci. Na jakie konkretnie działania została wydatkowana ta dotacja?


- bez uwag;


Radny Marek Zielnik: W „Wiadomościach Wrzesińskich” była informacja o festynie zorganizowanym z okazji „Dnia Dziecka”. Jest na tę imprezę dotacja w kwocie 2200,00 zł dla Unii Wrześnian. Było napisane, że organizatorem festynu była Unia Wrześnian, a tutaj się okazuje, że było to finansowane z pieniędzy gminnych.


Radny Waldemar Grześkowiak: Jako Unia Wrześnian zgłosiliśmy się na ogłoszony konkurs w zakresie zorganizowania „Dnia Dziecka”. My, jako Unia Wrześnian daliśmy na to 800,00 zł, a miasto 2200,00 zł. Takich rzeczy jest organizowanych bardzo wiele. Każde ugrupowanie czy organizacja może wziąć udział w takim konkursie.


Radny Ryszard Szwajca: Burmistrz także powinien przeprowadzać kontrole w jednostkach. Zgodnie z art. 46 ustawy o finansach publicznych organ sprawujący, na podstawie odrębnych przepisów, nadzór nad jednostką sektora finansów publicznych kontroluje przestrzeganie przez tę jednostkę realizacji procedur kontroli finansowej. Kontrola, o której mowa obejmuje w każdym roku co najmniej 5 % wydatków nadzorowanej jednostki. Wnioskuję o informację, jakie burmistrz przeprowadził kontrole na podstawie tego artykułu w roku 2005 oraz jakie wynikały z nich wnioski?

Sprawozdanie opisowe str. 55; „Tabela nr 5. Przychody i rozchody”. §992 „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów”, w tym „Spłata pożyczki z NFOŚiGW”. Wnioskuję o informację, o spłatę jakich pożyczek chodzi w tej pozycji?Wnioski


 1. Wrzesiński Ośrodek Kultury: „Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego WOK na 31 grudnia 2005 r.” „Wydatki”; „Zakup usług pozostałych”, w tym „pozostałe usługi” - wykonania 158,787,23 zł. Komisja wnioskuje o szczegółowe wyjaśnienie, jakie wydatki mieszczą się w tej pozycji? Komisja wnioskuje o wgląd w dokumentację księgową, dotyczącą wydatków w tej pozycji.

 2. Komisja wnioskuje, by radca prawny oraz skarbnik MiG Września odnieśli się i sporządzili opinię, jakie sprawozdania ze swojej działalności był zobowiązany WOK sporządzić za rok 2005.

 3. Komisja wnioskuje o informację, jaka jest odpłatność za dzierżawę lokalu przy ul. Szkolnej 24 (świetlica socjoterapeutyczna)?

 4. Dział 900, rozdział 90090 „Pozostała działalność”, w tym „utrzymanie targowiska”; 4300 „zakup usług pozostałych”. Komisja wnioskuje o podanie podstawy prawnej zawarcia umowy pomiędzy gminą, a PUK na prowadzenie targowiska. Komisja wnioskuje o wgląd w przedmiotową umowę.

 5. Dział 900, rozdział 90095, „Pozostała działalność”, „Wydatki bieżące, w tym: Roboty publiczne”. Komisja wnioskuje o informację, co należy rozumieć pod pojęciem: „Roboty publiczne”? Ile osób w roku 2005 pracowało w ramach tych robót? Jaki był udział współfinansowania tych robót przez gminę, a jaki przez powiat?

 6. Komisja rewizyjna ma świadomość, że poniższe pytania wykraczają poza zakres przedmiotu kontroli, ale jednak prosi o odpowiedź na nie.

a) „Zakład zagospodarowania odpadów wraz z linią sortowniczą w Bardzie – I etap rozbudowa kwatery”. Jakie środki od początku kadencji, z rozbiciem na poszczególne lata, wydatkowano na realizację tej inwestycji (z wyodrębnieniem środków wydatkowanych na I etap rozbudowy kwatery)?

b) „Kanalizacja wsi wokół Zalewu Lipówka”. Jakie środki od początku kadencji, z rozbiciem na poszczególne lata, wydatkowano na realizację tej inwestycji?

 1. Dział 750, rozdział 75095, „Pozostała działalność – wydatki bieżące, w tym: promocja i reklama gminy”. Komisja wnioskuje o wgląd w dokumentację źródłową (umowy oraz faktury), dotyczącą następujących pozycji:

a) „Projekty materiałów promocyjnych”;

b) „Wykonanie fotografii Wrześni”;

c) „Ziemia i powiat wrzesiński na starej pocztówce”;

d) „Zdjęcie Wrześni”;

e) „Inne wydatki (druki i ogłoszenia).

 1. „Budowa sali sportowej przy SSP nr 6 we Wrześni”. Komisja wnioskuje o wgląd do umowy z Konsorcjum firm: „Warsztat Blacharsko-Dekarski i Wrzesińska Remontowo-Budowlana Spółdzielnia Pracy”.

 2. Zgodnie z art. 46 ustawy o finansach publicznych organ sprawujący, na podstawie odrębnych przepisów, nadzór nad jednostką sektora finansów publicznych kontroluje przestrzeganie przez tę jednostkę realizacji procedur kontroli finansowej. Kontrola, o której mowa obejmuje w każdym roku co najmniej 5% wydatków nadzorowanej jednostki. Komisja wnioskuje o informację, jakie burmistrz przeprowadził kontrole na podstawie tego artykułu w roku 2005 oraz jakie wynikały z nich wnioski?

 3. Sprawozdanie opisowe str. 55; „Tabela nr 5. Przychody i rozchody”. §992 „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów”, w tym „Spłata pożyczki z NFOŚiGW”. Komisja wnioskuje o informację, o spłatę jakich pożyczek chodzi w tej pozycji?


Komisja zaplanowała kolejne posiedzenie 4 kwietnia br. o godz. 18.30 w WOK. Podczas tego posiedzenia komisja będzie zajmować się tylko pkt 1 wniosków. Odpowiedzi na pozostałe wnioski zostaną omówione podczas posiedzenia 6 kwietnia br, godz. 17.30.

Pkt 4-5


Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący komisji o godz. 20.00 zamknął posiedzenie.

Protokół zawiera 7 ponumerowanych stron.

Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.


Przewodniczący komisji rewizyjnej

radny Arkadiusz Czajkowski

/-/Protokolant:

Robert Klimczak

/-/

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.