BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14466262
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół

Protokół

komisji rewizyjnej

z posiedzenia

23 marca 2006 r.Pkt 1


Przewodniczący komisji radny Arkadiusz Czajkowski o godz. 17.30, stwierdzając quorum otworzył posiedzenie komisji, powitał radnych oraz gości.


Zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczyło 8 członków komisji.


Obecni na posiedzeniu nie będący członkami komisji rewizyjnej:

 • Małgorzata Chojnacka, dziennikarz „Faktów Wrześni”;

 • Robert Klimczak, specjalista w Biurze Rady Miejskiej, protokolant.


Pkt 2


Komisja jednogłośnie przyjęła zaproponowany przez przewodniczącego komisji porządek obrad (załącznik nr 2).


Porządek obrad:


 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Ocena sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Września za rok 2005.

 4. Opracowanie planu pracy komisji na rok 2006.

 5. Wolne głosy i wnioski.

 6. Zakończenie posiedzenia.


Pkt 3


Komisja rewizyjna zapoznała się z następującymi dokumentami:

 1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Września za 2005 r. (załącznik nr 3).

 2. Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń – zbiorczo – za okres od początku roku do końca 4 kwartału roku 2005 (załącznik nr 4);

 3. Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń – gminnego, powiatowego lub wojewódzkiego funduszu celowego – za okres od początku roku do końca 4 kwartału roku 2005 (załącznik nr 5);

 4. Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń – samorządowej instytucji kultury – za okres od początku roku do końca 4 kwartału roku 2005 (załącznik nr 6);

 5. Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń – jednostki samorządu terytorialnego – za okres od początku roku do 31 grudnia roku 2005 (załącznik nr 7);

 6. Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń – jednostki samorządu terytorialnego – za okres od początku roku do 31 grudnia roku 2005 – korekta nr 1 (załącznik nr 8);

 7. Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności – zbiorczo - za okres od początku roku do końca 4 kwartału roku 2005 (załącznik nr 9);

 8. Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności – gminnego, powiatowego lub wojewódzkiego funduszu celowego - za okres od początku roku do końca 4 kwartału roku 2005 (załącznik nr 10);

 9. Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności – samorządowej instytucji kultury - za okres od początku roku do końca 4 kwartału roku 2005 (załącznik nr 11);

 10. Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności – jednostki samorządu terytorialnego - za okres od początku roku do 31 grudnia roku 2005 (załącznik nr 12);

 11. Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności – jednostki samorządu terytorialnego - za okres od początku roku do 31 grudnia roku 2005 – korekta nr 1 (załącznik nr 13);

 12. Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie – jednostki samorządu terytorialnego – za okres od początku roku do 31 grudnia roku 2005 (załącznik nr 14);

 13. Rb-30 sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych za okres od początku roku do 31 grudnia roku 2005 - „dział 700, rozdział 70001” (załącznik nr 15);

 14. Rb-30 sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych za okres od początku roku do 31 grudnia roku 2005 - „dział 700, rozdział 70001” - korekta nr 1 (załącznik nr 16);

 15. Rb-30 sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych za okres od początku roku do 31 grudnia roku 2005 - „dział 801, rozdział 80104” (załącznik nr 17);

 16. Rb-33 sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych nie posiadających osobowości prawnej za okres od początku roku do 31 grudnia roku 2005 - „dział 900, rozdział 90011” (załącznik nr 18);

 17. Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych – jednostki samorządu terytorialnego – za okres od początku roku do 31 grudnia roku 2005 (załącznik nr 19);

 18. Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych – jednostki samorządu terytorialnego – za okres od początku roku do 31 grudnia roku 2005 (załącznik nr 20);

 19. Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych – jednostki samorządu terytorialnego – za okres od początku roku do 31 grudnia roku 2005 w połączeniu z klasyfikacją budżetową (załącznik nr 21);

 20. Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych – jednostki samorządu terytorialnego – za okres od początku roku do 31 grudnia roku 2005 w połączeniu z klasyfikacją budżetową (załącznik nr 22);

 21. Pisemne odpowiedzi (załącznik nr 23) na pytania zadane przez przewodniczącego komisji w piśmie z 17 marca 2006 r. (załącznik nr 24).


Radny Ryszard Szwajca: Otrzymaliśmy od burmistrza sprawozdania Rb, ale nie wszystkie. Brakuje sprawozdań: Rb-27 ZZ; Rb-PDP; Rb-50; Rb-34 (w szczególności z WOK); Rb-32 (w szczególności z WOK). W „Gazecie Prawnej” z 8 lutego 2006 r. jest artykuł, w którym napisano, że sprawozdania Rb-32 i Rb-34 za rok 2005 powinny być sporządzane. Burmistrz powinien takie sprawozdania za rok 2005 otrzymać. Wnioskuję o to, żeby komisja te sprawozdania otrzymała.


Przewodniczący komisji radny Arkadiusz Czajkowski: Myślę, że powinniśmy otrzymać także sprawozdanie WOK ze swojej działalności w 2005 r., które jest corocznie przedkładane burmistrzowi.


Radny Ryszard Szwajca: W piśmie z 14 grudnia 2005 r. do komisji rewizyjnej p. Michał Kosiński, dyrektor WOK napisał, że instytucje kultury są zobowiązane do sporządzania sprawozdań Rb-Z i Rb-N. Czy oprócz wymienionych sprawozdań WOK jest zobowiązany do sporządzania innych sprawozdań? Co ich obowiązuje? Co z pozostałymi? Zwróćmy się z tym zapytaniem do burmistrza.

Nie odpowiedziano na pytanie, które zadał przewodniczący komisji w piśmie z 23 lutego 2006 r. Wnioskował o sprawozdanie z rozliczenia finansowego WOK – dotacji z budżetu gminy i środków własnych za rok 2005 z komentarzem, obejmującym wydatki na poszczególne imprezy. Wnioskuję więc, by udzielono odpowiedź na to pytanie.


Radna Maria Taciak: Otrzymaliśmy sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu w 2005 r. W tym sprawozdaniu zawarto wiele szczegółów, ale nie jest ono sporządzone na zasadzie takiej, jak budżet. Jako przykład można podać WOK. Nie ma informacji jakie i za ile zorganizowano imprezy. Podzielam więc wnioski, które przedstawili radni przede mną.

Podobnie jak z WOK jest z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wnioskuję więc o rozpisanie wydatków tego programu, z podaniem co i za ile zostało zrealizowane. Poproszę także o informację na temat wydatków na funkcjonowanie Biura Profilaktyki przy ul. Gnieźnieńskiej. Chciałabym także dowiedzieć się, czy „skatepark” ma certyfikat bezpieczeństwa?

W roku 2005 ZGM otrzymał dotację przedmiotową w wysokości 132569,00 zł z przeznaczeniem na adaptację budynków w Kaczanowie i Sokołowie na lokale mieszkalne. Czy te zadania zostały zrealizowane? Wnioskuję o informację na temat zakresu wykonanej adaptacji.

„Zobowiązania i należności na koniec roku budżetowego”. Wystąpiły zobowiązania, które dotyczyły korekt umów zleceń wynikających z błędnych przeliczeń programu płacowego. Czego dotyczyły te umowy?

Dział 852, rozdział 85295, „Pozostała działalność”, „Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania w zakresie opieki społecznej”. Jaki podmiot otrzymał dotację w kwocie 35 tys. zł?

Dział 900, rozdział 90095, „Pozostała działalność”, „Wydatki bieżące, w tym: Roboty publiczne”. Jakie wydatki kryją się pod tą pozycją?

Podatki. Na str. 5 sprawozdania opisowego jest tabela, w której występuje kolumna „ulgi gminne”, co pod tą pozycją się kryje?

Mam drobną uwagę techniczną. Tabela nr 10 – są za małe litery, co powoduje, że trudno się pracuje na takim materiale.

Co do inwestycji, to procentowo może się wydawać, że względnie nie jest źle. Z treści sprawozdania jednak można wyczytać, że realizacja sztandarowych inwestycji wypada kiepsko.


Radny Ryszard Szwajca: Interesuje mnie wykonanie inwestycji, a w szczególności tych, które są realizowane od początku tej kadencji. Środki finansowe na te inwestycje są wydatkowane, a nie widać efektów. Zadania te nie są zakończone.

Takim przykładem jest budowa „Zakładu zagospodarowania odpadów wraz z linią sortowniczą w Bardzie – I etap rozbudowa kwatery”. Wnioskuję o informację, jakie środki od początku kadencji, z rozbiciem na poszczególne lata, wydatkowano na realizację tej inwestycji (z wyodrębnieniem środków wydatkowanych na I etap rozbudowy kwatery)?

„Kanalizacja Lipówki”. Jakie środki od początku kadencji, z rozbiciem na poszczególne lata, wydatkowano na realizację tej inwestycji? Na jaką kwotę opiewała umowa z wykonawcą tej inwestycji i na jaką kwotę podpisano aneksy do tej umowy?

Proponuję, by komisja wybrała do kontroli jeden temat i się nim zajęła, łącznie z zajrzeniem do dowodów księgowych, gdyż jest tak, że my zadajemy pytania i otrzymujemy odpowiedzi na nie lub nie, albo kłamią.

Moim zdaniem zakup wielbłąda ze środków z GFOŚiGW, to była na pewno nieprawidłowość.

Proponuję, by komisja zbadała „dział 900, rozdział 90095, „Pozostała działalność”. Wnioskuję o informację, na co wydatkowano środki zapisane w tym rozdziale? Jakie ten rozdział obejmuje paragrafy i jakie są kwoty w tych paragrafach?


Radna Maria Taciak: Interesuje mnie „dział 750, rozdział 75095, „Pozostała działalność – wydatki bieżące, w tym: promocja i reklama gminy”. Na co wydatkowano środki zapisane w tym rozdziale?


Radny Ryszard Szwajca: To jest bardzo interesujący temat. Komisja powinna zbadać, na jakie gadżety burmistrz wydatkował aż 60 tys. zł. Ale najpierw zapoznajmy sie z informacją ogólną, a potem można dopytać.

„Budowa sali sportowej przy SSP nr 6 we Wrześni”. Na co wydatkowano środki przeznaczone w budżecie na ten cel? Tam nie widać żadnych efektów, a wydano 150 tys. zł.

Moim zdaniem komisja powinna do końca wyjaśnić sprawy finansowe dotyczące WOK-u. Myślę, że powinniśmy nawet iść do WOK-u, by na miejscu mieć dostęp do dokumentacji źródłowej.

Proszę, by komisja odbyła kolejne posiedzenie trzy dni po tym, jak otrzyma odpowiedzi na zadane pytania i wnioski.


Radny Sylwester Jałoszyński: Na stronach 23-25 sprawozdania opisowego przedstawiono informację o dotacjach. Chciałbym się dowiedzieć, na jakie konkretnie działania została wydatkowana dotacja:

 • pozycja nr 9. Uczniowski Klub Sportowy ISKRA Marzenin – szkolenie dzieci i młodzieży – szachy.

 • pozycja nr 7. Uczniowski Klub Sportowy TRÓJKA. - szkolenie tenis stołowy.

 • pozycja nr 11. Uczniowski Klub Sportowy ISKRA Marzenin – pierwszy krok szachowy.

 • pozycja nr 15. Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi w Marzeninie – festiwal szachowy dzieci.


Wnioski i zagadnienia do wyjaśnienia:


 1. Sprawozdania: Rb-27 ZZ; Rb-PDP; Rb-50; Rb-34 (w szczególności z WOK); Rb-32 (w szczególności z WOK). W „Gazecie Prawnej” z 8 lutego 2006 r. jest artykuł, w którym napisano, że sprawozdania Rb-32 i Rb-34 za rok 2005 powinny być sporządzane.

 2. Sprawozdanie WOK ze swojej działalności w 2005 r., które jest corocznie przedkładane burmistrzowi.

 3. W piśmie z 14 grudnia 2005 r. do komisji rewizyjnej p. Michał Kosiński, dyrektor WOK napisał, że instytucje kultury są zobowiązane do sporządzania sprawozdań Rb-Z i Rb-N. Czy oprócz wymienionych sprawozdań WOK jest zobowiązany do sporządzania innych sprawozdań?

 4. Udzielenie odpowiedzi na pytanie przewodniczącego komisji zawarte w piśmie z 23 lutego 2006 r., w którym wnioskował o sprawozdanie z rozliczenia finansowego WOK – dotacji z budżetu gminy i środków własnych za rok 2005 z komentarzem, obejmującym wydatki na poszczególne imprezy.

 5. Rozpisanie wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2005 r. z podaniem co i za ile zostało zrealizowane?

 6. Rozpisanie wydatków na funkcjonowanie Biura Profilaktyki przy ul. Gnieźnieńskiej.

 7. Informację, czy „skatepark” ma certyfikat bezpieczeństwa?

 8. W roku 2005 ZGM otrzymał dotację przedmiotową w wysokości 132569,00 zł z przeznaczeniem na adaptację budynków w Kaczanowie i Sokołowie na lokale mieszkalne. Czy te zadania zostały zrealizowane? Komisja wnioskuję o informację na temat zakresu wykonanej adaptacji.

 9. „Zobowiązania i należności na koniec roku budżetowego”. Wystąpiły zobowiązania, które dotyczyły korekt umów zleceń wynikających z błędnych przeliczeń programu płacowego. Czego dotyczyły te umowy?

 10. Dział 852, rozdział 85295, „Pozostała działalność”, „Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania w zakresie opieki społecznej”. Jaki podmiot otrzymał dotację w kwocie 35 tys. zł?

 11. Dział 900, rozdział 90095, „Pozostała działalność”. Na co wydatkowano środki zapisane w tym rozdziale? Jakie ten rozdział obejmuje paragrafy i jakie są kwoty w tych paragrafach?

 12. Dział 900, rozdział 90095, „Pozostała działalność”, „Wydatki bieżące, w tym: Roboty publiczne”. Jakie wydatki kryją się pod tą pozycją?

 13. Str. 5 sprawozdania – tabela: „ulgi gminne”, co pod tą pozycją się kryje?

 14. Realizacja zadań inwestycyjnych w IV kadencji.

  a) „Zakład zagospodarowania odpadów wraz z linią sortowniczą w Bardzie – I etap rozbudowa kwatery”. Jakie środki od początku kadencji, z rozbiciem na poszczególne lata, wydatkowano na realizację tej inwestycji (z wyodrębnieniem środków wydatkowanych na I etap rozbudowy kwatery)?

  b) „Kanalizacja Lipówki”. Jakie środki od początku kadencji, z rozbiciem na poszczególne lata, wydatkowano na realizację tej inwestycji? Na jaką kwotę opiewała umowa z wykonawcą tej inwestycji i na jaką kwotę podpisano aneksy do tej umowy?

 15. Dział 750, rozdział 75095, „Pozostała działalność – wydatki bieżące, w tym: promocja i reklama gminy”. Na co wydatkowano środki zapisane w tym rozdziale?

 16. „Budowa sali sportowej przy SSP nr 6 we Wrześni”. Na co wydatkowano środki przeznaczone w budżecie na ten cel?

 17. „Dotacje udzielone z budżetu dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na wsparcie realizacji zadania w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu w 2005 r. w ramach ogłoszonych konkursów”. Pozycja nr 9. Uczniowski Klub Sportowy ISKRA Marzenin – szkolenie dzieci i młodzieży – szachy. Na jakie konkretnie działania została wydatkowana ta dotacja?

 18. „Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na wsparcie realizacji zadania w zakresie organizacji masowych imprez sportowych w 2005 r. przyznane w ramach ogłoszonych konkursów”. Pozycja nr 7. Uczniowski Klub Sportowych TRÓJKA. - szkolenie tenis stołowy. Na jakie konkretnie działania została wydatkowana ta dotacja?

 19. „Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na wsparcie realizacji zadania w zakresie organizacji masowych imprez sportowych w 2005 r. przyznane w ramach ogłoszonych konkursów”. Pozycja nr 11. Uczniowski Klub Sportowy ISKRA Marzenin – pierwszy krok szachowy. Na jakie konkretnie działania została wydatkowana ta dotacja?

 20. Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na wsparcie realizacji zadania w zakresie organizacji masowych imprez sportowych w 2005 r. przyznane w ramach ogłoszonych konkursów”. Pozycja nr 15. Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi w Marzeninie – festiwal szachowy dzieci. Na jakie konkretnie działania została wydatkowana ta dotacja?Kolejne posiedzenie komisji odbędzie się 31 marca, o godz. 17.30. Komisja wnioskuje, by odpowiedzi na ww. wnioski zostały udzielone najpóźniej trzy dni przed posiedzeniem komisji.Pkt 4


Plan pracy komisji na 2006 rok:

 1. Ocena sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Września za rok 2005.

 2. Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej Wrzesińskiego Ośrodka Kultury w 2005 r.
Pkt 5 - 6


Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący komisji o godz. 20.00 zamknął posiedzenie.

Protokół zawiera 6 ponumerowanych stron.

Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.


Przewodniczący komisji rewizyjnej

radny Arkadiusz Czajkowski

/-/

Protokolant:

Robert Klimczak

/-/


Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.