BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14249965
ostatnia aktualizacja BIP'u:
03-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
ZARZĄDZENIE Nr 79/2006
 

ZARZĄDZENIE Nr 79

Burmistrza Miasta i Gminy Września

z dnia 16 marca 2006 r.


w sprawie: przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 6 we Wrześni.


Na podstawie § 1 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 października 2003 r. W sprawie: regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 189 poz. 1855) zarządzam, co następuje:

§ 1.

  1. Postanawia się ogłosić konkurs na stanowisko dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 6 we Wrześni.

2. Treść ogłoszenia określa załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Regulamin konkursu, określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 października 2003 r. w sprawie: regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 189 poz. 1855)

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Burmistrz Miasta i Gminy Września

Tomasz Kałużny

/-/


OGŁOSZENIE O KONKURSIE

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WRZEŚNIA
ogłasza konkurs na stanowisko
DYREKTORA

Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 6 we Wrześni

ul. Batorego 8, 62-300 Września1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

a) jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, który:

  1) ukończył studia wyższe magisterskie lub wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole;


  2) ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

  3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

  4) w okresie pięciu lat bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska dyrektora uzyskał co najmniej dobrą ocenę pracy w przedszkolu, szkole lub placówce, a w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej, jeżeli stanowisko dyrektora obejmuje bezpośrednio po ustaniu zatrudnienia w szkole wyższej, albo w okresie roku bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskał pozytywną ocenę dorobku zawodowego;

  5) posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

  6) nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003r. Nr 118, poz.1112 ze zmianami), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

  7) nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;

  8) nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi ,o którym mowa w art 32 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 14,  poz. 114, ze zmianami)


b) jest osobą niebędącą nauczycielem, która:

1) ukończyła studia wyższe magisterskie;
2) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy;
3) posiada wykształcenie i przygotowanie zawodowe odpowiadające kierunkowi kształcenia w szkole lub zakresowi zadań placówki,
4) spełnia wymagania określone w punkcie 1 podpunkt 2 i 5-8. 

    

2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły;

  2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu

pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego;

  3) akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia - w przypadku osoby będącej nauczycielem;

  4) dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, wykształcenia i przygotowania zawodowego - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

  5) dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

  6) ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek;

  7) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym; 

  8) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa  w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 styczna 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003r. Nr 118, poz.1112 ze zmianami), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

  9) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;

10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art 32 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 14,  poz. 114, ze zmianami);

  11) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

  1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem "Konkurs na stanowisko dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 6 we Wrześni",w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia, na adres:

Urząd Miasta i Gminy
ul. Ratuszowa 1
62-300 Września

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Gminy i Miasta Września.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.Burmistrz Miasta i Gminy Września

Tomasz Kałużny

/-/

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.