BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14298849
ostatnia aktualizacja BIP'u:
13-08-2020
Portal - Sprawy finansowe
UCHWAŁA NR XXXVIII/379/05
 


UCHWAŁA NR XXXVIII/379/05

Rady Miejskiej we Wrześni

z dnia 28 grudnia 2005 r.

w sprawie: budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2006


Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz.U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591, z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 214, poz. 1806 z 2003r. nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568, nr 153, poz. 1271 oraz z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203), art. 109, art. 110, 112, 116, 122, 124 ust. 1, 2, 3, art. 128, ust. 2, art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych(tekst jednolity - Dz.U. z 2003 r. nr 15, poz. 148, nr 45, poz. 391, nr 65, poz. 594, nr 96, poz. 874, nr 166, poz. 1611 nr 189 poz. 1851 z 2004 r. nr 19, poz. 177, nr 93, poz. 890, nr 121, poz. 1264, nr 123, poz. 1291, nr 273 poz. 2703 z roku 2005 nr 14, poz. 114, nr 64 poz. 656) Rada Miejska we Wrześni uchwala, co następuje:

§1

Ustala się dochody budżetu na rok 2006 w kwotach: DOCHODY : 65.445.987 zł.
w tym:
 -
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie: 9.295.300 zł.
 -
dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. 51.000 zł.
 -
dotacje celowe otrzymywane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. 35.600 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§2

Ustala się wydatki budżetu na rok 2006 w kwotach: WYDATKI : 70.727.487 zł.
w tym:
 -
wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie: 9.295.300 zł.
 - wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień między j.s.t. 86.600 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 2.

§3

Deficyt budżetu w wysokości 5.281.500 zł. sfinansowany zostanie przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.
zgodnie z załącznikiem nr 5.

§4

Ustala się plany finansowe zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych do realizacji gminie w wysokości:
Dochody: 9.295.300 zł.
Wydatki: 9.295.300 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 3.

§5

Ustala się wydatki na zadania majątkowo – inwestycyjne w wysokości 11.611.997 zł w tym:
 -
ze środków własnych budżetu w wysokości 5.509.997 zł.
 -
ze środków WFOŚiGW w Poznaniu 1.400.000 zł.
 -
ze środków pochodzących z umorzenia pożyczki NFOŚiGW 258.000 zł.
 -
z kredytów bankowych 4.194.000 zł.
 -
ze środków Agencji Nieruchomości Rolnych w Poznaniu 250.000 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 4.

§6

Ustala się dotacje z budżetu gminy dla gminnych zakładów budżetowych i instytucji kultury w wysokości: 3.363.306 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 6.

§7

Określa się plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych i instytucji kultury.
zgodnie z załącznikiem nr 7.

§8

Określa się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
zgodnie z załącznikiem nr 8.

§9

Ustala się limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.
zgodnie z załącznikiem nr 9.

§10

Określa się plany przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych.
zgodnie z załącznikiem nr 10.

§11

Ustala się plan dotacji z budżetu gminy dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy.
zgodnie z załącznikiem nr 11.

§12

Określa się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.
zgodnie z załącznikiem nr 12.

§13

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 500.000 zł i wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 500.000 zł.

§14

Tworzy się w budżecie rezerwy:
 -
ogólną w kwocie 580.000 zł.
 -
celową z tytułu udzielonych poręczeń w kwocie 190.000 zł. dla TBS-ów sp. z o. o. na budowę mieszkań

§15

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Września do dokonywania zmian w budżecie polegających na:
 -
przenoszeniu wydatków bieżących budżetu gminy między rozdziałami w ramach działu z wyjątkiem środków przeznaczonych na dotacje 
 -
przenoszeniu wyodrębnionych kwot wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w ramach środków w danym dziale
 -
przenoszeniu pozostałych wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i odwrotnie w ramach jednego działu
 -
przenoszeniu wydatków bieżących na inwestycyjne i odwrotnie w ramach jednego działu za wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych
 -
przenoszeniu wydatków inwestycyjnych między zadaniami w ramach jednego działu.

§16

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Września do dokonywania spłat zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz udzielonych poręczeń.

§17

Ustala się wysokość sumy do której Burmistrz Miasta i Gminy Września może samodzielnie zaciągać zobowiązania w imieniu gminy na kwotę 945.000 zł.

§18

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Września do lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę finansową budżetu.

§19

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.

§20

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§21

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni

Maciej Baranowski

/-/

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.