BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14456017
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół nr XXXIX/2006
 

Protokół

nr XXXIX/2006

z sesji Rady Miejskiej we Wrześni,

która odbyła się 18 stycznia 2006 r.

w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy WrześniaXXXIX sesja Rady Miejskiej we Wrześni została zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami).


Pkt 1


Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Maciej Baranowski o godz. 16.30 otworzył sesję, stwierdzając quorum. Powitał radnych i gości.


Zgodnie z listą obecności w sesji uczestniczyło 21 radnych (załącznik nr 1).


Protokół z sesji nr XXXVIII/2005 zostanie przyjęty na kolejnej sesji, gdyż nie było wystarczająco dużo czasu, by się z nim zapoznać.


Pkt 2

Przedstawiony porządek obrad (załącznik nr 2):


  1. Otwarcie sesji.

  2. Przedstawienie porządku obrad.

  3. Interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.

  4. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) przedłużenia obowiązujących taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta i Gminy Września,

b) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu aktywizacji gospodarczej, obejmującego obszar działki 46/6, położonej w Psarach Małych,

c) rozpatrzenia skargi rodziców uczniów z Zespołu Szkół w Nowym Folwarku na burmistrza miasta i gminy Września,

d) zmiany budżetu na rok 2006,

e) emisji obligacji komunalnych.

5. Informacja przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni.

6. Informacja burmistrza miasta i gminy Września.

7. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.

8. Zakończenie obrad.


- nikt nie zgłosił uwag i wniosków do przedstawionego porządku obrad

Pkt 3


Radny Ryszard Szwajca: W poprzedniej kadencji burmistrz był inicjatorem podjęcia przez Radę Miejską we Wrześni uchwały w sprawie budowy góry przy Wrześnicy. Teraz mamy już czwarty rok burmistrzowania i chciałbym się dowiedzieć, jak wygląda sprawa tego zadania? Na jakim etapie znajduje się budowa tej góry?


Radny Paweł Lipiecki: Cieszę się, że moja interwencja na poprzedniej sesji w sprawie Gimnazjum nr 1 odniosła skutek, ale jeszcze mój niepokój budzi stan toalet w tej szkole. Mamy XXI wiek i uważam, że walka z chorobą „brudnych rąk”, gdzie staramy się dzieciom pewne zasady wpoić to..., po prostu to zagadnienie w moim odczuciu jest jeszcze nie zakończone. Dziwi mnie i jestem zaskoczony, że większość problemów zgłoszonych przeze mnie została załatwiona w dniu przed kontrolą.


Radna Maria Grzeszczyk: Chciałabym zadać pytanie dotyczące SSP w Grzybowie. Z dniem 1 września zmienia się statut tej szkoły, a mianowicie stanie się ona szkołą niepubliczną. Jakie są zasady finansowania takiej placówki przez gminę?


Radny Arkadiusz Czajkowski: We wrześniu zwróciłem się do przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni z prośbą o zmianę regulaminu komisji rewizyjnej, stanowiącego załącznik do statutu gminy Września i do dzisiaj nie otrzymałem odpowiedzi.

Pkt 4


a)


Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXIX/380/06 w sprawie: przedłużenia obowiązujących taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta i gminy Września (załącznik nr 3).


b)


Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXIX/381/06 w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu aktywizacji gospodarczej, obejmującego obszar działki 46/6, położonej w Psarach Małych (załącznik nr 4).


c)


- na salę posiedzenia wszedł radny Waldemar Grześkowiak


Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXIX/382/06 w sprawie: rozpatrzenia skargi rodziców uczniów z Zespołu Szkół w Nowym Folwarku na burmistrza Miasta i Gminy Września (załącznik nr 5).


d)


Radny Ryszard Szwajca: Trzy tygodnie temu podejmowaliśmy uchwałę w sprawie budżetu na rok 2006. O projekcie tej uchwały wypowiedziała się RIO, co do wysokości deficytu i możliwości jego spłaty. Dzisiaj mamy zmianę budżetu, zwiększenie deficytu. Czy jest opinia RIO o tej zmianie?


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września: Nie ma, nie będzie i nigdy nie było.


Radny Ryszard Szwajca: W załączniku nr 13 do proponowanej zmiany budżetu mamy planowaną na rok 2006 spłatę zadłużeń w kwocie 1054309,00 zł, a na rok 2007 mamy plan 1570000,00 zł. Z materiałów, które otrzymaliśmy przy analizie emisji obligacji wynikają całkowicie inne kwoty. Dlaczego te dwie rzeczy są niespójne?


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września: Po pierwsze, są niespójne, ponieważ nie muszą. A po drugie, uchwała o emisji obligacji nie została jeszcze uchwalona.


Radny Ryszard Szwajca: Proszę, by burmistrz przedstawił sposób finansowania dwóch planowanych inwestycji, chodzi mi o budowę hali sportowej oraz budowę kanalizacji na terenie Psar Polskich. Są to inwestycje planowane na najbliższe dwa lata na kwotę 20 mln zł, gdzie znaczna część środków, to są kredyty bankowe. Tego obciążenia gminy nie uwzględniono przy analizie emisji obligacji.


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września: Pytanie radnego w ogóle nie dotyczy projektu uchwały, o którym w tej chwili rozmawiamy. Ale odpowiem na to pytanie, mimo że radny zna odpowiedź. Tak, jak radny zauważył, trzy tygodnie temu podjęta została uchwała budżetowa i ta sprawa wtedy była dokładnie omawiana. Sprawa budowy hali sportowej przy SSP nr 1 oraz budowa kanalizacji wokół zalewu „Lipówka” jest znana Radzie Miejskiej, która w ciągu ostatnich dwóch lata podejmowała uchwały w tej sprawie przynajmniej kilka razy. Sprawa jest wszystkim znana, co wielokrotnie powtarzałem, można zajrzeć do protokołów z sesji. Inwestycje te będziemy wykonywać tylko wtedy, gdy otrzymamy środki z Unii Europejskiej.


Radny Ryszard Szwajca: Jestem bardzo zdziwiony, bo w budżecie na rok 2006 środki na budowę hali i na kanalizację są rozpisane, jako środki własne budżetu i kredyt bankowy. Nie mówi się o żadnych środkach unijnych.


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września: Dziwię się radnemu, ponieważ jest wzorcowym czytelnikiem RIO. Gdyby radny zapoznał się z opinią RIO do budżetu, to by zauważył, że jedną z uwag było zapisywanie środków z Unii Europejskiej w planie budżetu w takiej postaci do momentu przyznania tych środków i odpisania umowy z komitetem sterującym i wojewodą. Do tego czasu należy te środki zapisywać jako środki własne, albo kredyt, albo pożyczka, albo inny sposób finansowania. Tak też zostało to zapisane. Zaznaczę jeszcze, że na początku, przed opinią RIO, mieliśmy zapisane: „środki z Unii Europejskiej”. Pod koniec listopada złożyliśmy wniosek o na budowę I etapu kanalizacji zalewu „Lipówka” na odcinku od ul. Gnieźnieńskiej do świetlicy w Psarach Polskich.


Radny Ryszard Szwajca: To, że burmistrz miał zapisane środki unijne w projekcie budżetu, to słusznie RIO zwróciła na to uwagę. W tej chwili jest budżet obowiązujący i środki te są zapisane, jako kredyt bankowy i środki własne. Jest to więc obowiązujące. W inwestycjach na budowę hali zaplanowano 8 mln zł. W tym roku proponuje się na tę inwestycję 2 mln zł, a w przyszłym roku 6 mln zł. Na „Lipówkę” zaplanowano 4 mln zł i 8 mln zł, a więc 12 mln zł ogółem. Na te dwie inwestycje bierzemy większe kredytowanie niż planowane obligacje. Jestem tym zaniepokojony.

W prognozie długu budżetu nie uwzględnia się obligacji. Natomiast przy analizie możliwości kredytowych gminy i emisji obligacji nie uwzględnia się kredytów bankowych. Nim się otrzyma jakiekolwiek środki zewnętrzne, które nigdy w stu procentach nie zostaną zrefundowane, to trzeba wziąć kredyt na prefinansowanie. Chyba, że się sztucznie zapisało, kolejny rok, jedną i drugą inwestycję tylko po to, żeby w roku budżetowym z tych inwestycji zrezygnować. Powiedzcie od razu, że zaplanowano, a nie zrobimy.


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września: Rezygnuję, poddaje się.

- na salę posiedzenia weszła radna Maria Taciak


Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych 19 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 2 „wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr XXXIX/383/06 w sprawie: zmiany budżetu na rok 2006 (załącznik nr 6).e)


Radny Ryszard Szwajca: Chciałbym zadać pytanie na temat spraw dotyczących obciążeń budżetowych, które posłużyły do przedstawienia analizy w sprawie możliwości emisji obligacji. O symulacjach na przyszłość możemy jeszcze dyskutować, ale powiedzmy o roku 2006, gdzie wykazano „wolne środki obrotowe” w kwocie 6772000,00 zł. Na jakiej podstawie została przyjęta taka kwota w obciążeniach budżetu z tytułu emisji obligacji komunalnych?


Analiza możliwości emisji obligacji przez Miasto i Gminę Września (załącznik nr 7).


Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Maciej Baranowski: Taką kwotę przyjęto na podstawie danych podanych przez pracowników urzędu. Takiej odpowiedzi udzielono na to pytanie podczas posiedzenia komisji.


Jacek Mrowicki, prezes zarządu Inwest Consulting S.A.: Opracowywaliśmy analizę na podstawie informacji i danych otrzymanych od państwa, czyli od stosownych służb finansowych. Jeżeli więc są jakieś różnice w stosunku do budżetu, to trudno mi się na ten temat wypowiadać.

Istnieje możliwość, że my otrzymaliśmy dane wcześniejsze niż dane, które posłużyły do opracowania budżetu.


Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września: Materiały, które otrzymała firma Inwest Consulting S.A., to były sprawozdania Rb za lata 2002 – 2005 oraz projekt budżetu na rok 2006. Na podstawie tych materiałów firma ta przygotowała analizę możliwości emisji obligacji przez miasto i gminę Września.


Radny Ryszard Szwajca: Kwota jest niebagatelne, bo chodzi o 1300000,00 zł, str. 19 analizy „wolne środki” w 2006 r. i budżet, który przed chwilą został zmieniony.


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września: Różnica, o której mówi radny jest opisana na str. 12 analizy.


Jacek Mrowicki, prezes zarządu Inwest Consulting S.A.: Różnica bierze się stąd, że chyba w różny sposób rozumiemy, co to są „wolne środki” zapisywane w budżecie i w analizie. Na str. 12 jest definicja, w jaki sposób są rozumiane przez nas „wolne środki”. Istotnym elementem jest to, że jest to różnica między nie „dochodami własnymi” tylko „dochodami operacyjnymi”, a „wydatkami operacyjnymi”, czyli patrzymy na to z punktu widzenia płynności finansowej. Co to są „dochody operacyjne”? To są dochody ogółem minus dotacje i środki na zadania inwestycyjne. Natomiast „wydatki operacyjne” są to „wydatki bieżące” i tu jest ta różnica, minus wydatki na obsługę długu. Jeżeli byśmy tego nie odjęli, to kwota byłaby odpowiednio mniejsza.


Radny Ryszard Szwajca: Tylko obsługa długu nie wynosi 1300000,00 zł. Obsługa zobowiązań finansowych w sumie wynosi ledwo 860000,00 zł.

Przy analizie możliwości finansowych gminy załatwiono sprawę kredytu na kwotę 4194000,00 zł, który ma być zaciągnięty (str. 14 analizy) na dwie inwestycje, czyli budowa hali i kanalizacji. Jak ja mam rozumieć tę tabelę? W roku 2006 kredyt się weźmie i w roku 2007 zostanie on spłacony?


Jacek Mrowicki, prezes zarządu Inwest Consulting S.A.: Tak jest, bo kredyt na prefinansowanie zostanie spłacony.


Radny Ryszard Szwajca: Jest to część kredytu na dwie duże inwestycje, które będą rozpoczęte w tym roku, a w przyszłym mają być skończone. Tak duży kredyt, ponad 4 mln zł nie licząc jeszcze do tego prawie 700000,00 zł odsetek, zostanie spłacony w przyszłym roku?


Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września: Kredyt zostanie wzięty wtedy, gdy będziemy mieli przyznane środki z Unii Europejskiej i to jest podstawowy warunek. Jeżeli jest mowa o rozpoczęciu inwestycji to, gdy uzyskamy promesę na środki unijne, to wtedy pozyskamy kredyt pomostowy krótkoterminowy po to, żeby zrealizować inwestycję. Później kredyt zostanie zwrócony w postaci środków przekazanych z Unii Europejskiej. Nasz udział w tym zadaniu jest wpisany w postaci udziału własnego. Tutaj nie ma żadnego znaku zapytania i problemu. Nie wiem, w czym radny widzi problem.


Radny Ryszard Szwajca: Problem jest w tym, że jesteście państwo niekonsekwentni. Kilka minut temu burmistrz Tomasz Kałużny mówił, że RIO zwróciła uwagę na to, że środki na prefinansowanie inwestycji mają być zapisane, jako środki własne lub kredyt bankowy. W tej chwili burmistrz Jan Maciejewski mówi, że to jest zapisane, bo Unia dopiero zwróci, kiedy środki zostaną wydatkowane. Przecież te 4 mln zł, to nie jest cała pula kredytu na te inwestycje.


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września: Wprowadza pan niepotrzebne zamieszanie. Te dwie inwestycje mają być wykonane, o czym mówiłem od dawna, tylko i wyłącznie, jeśli uzyskamy i przyznane nam zostaną środki z Unii Europejskiej. Środki z Unii Europejskiej otrzymuje się w ten sposób, że jak się podpisze umowę z wojewodą, to się otrzymuje promesę otrzymania zwrotu 75% kosztów inwestycji, czyli 25% to środki własne i one są zapisane. Pozostałe 75% otrzymuje się w ten sposób, że jeżeli podpisze się umowę z wojewodą, to te pieniądze otrzymuje się po zrealizowaniu inwestycji i po rozliczeniu faktur, czyli środki te otrzymuje się z kasy po zrealizowaniu inwestycji. Na ten moment RIO nie zezwala zapisywać środków pt. „środki z Unii Europejskiej” tylko jakoś inaczej. Można zapisać to, jako pożyczka, kredyt, środki własne czy obligacje. My zapisaliśmy to jako kredyt. To jest wszystko. Nie wiem, czy jeszcze ktoś oprócz pana tego nie rozumie.


Radny Ryszard Szwajca: Ja to rozumiem tylko dopiero teraz pan powiedział w czym jest rzecz. Trzeba było zapisać i potraktować to jako..., tak jak to miało miejsce w roku 2005, że zapisano, skreślono i nie ma.


Radna Maria Grzeszczyk: Chciałabym się odnieść nie do projektu uchwały o emisji obligacji, ale do tego, co się z tym wiąże. Wczoraj wspominałam już o tym na jednej z komisji. Chodzi mi o wykaz ulic na terenie miasta i gminy Września. Po rozmowie z mieszkańcami wsi Kaczanowo oraz przyległych i po kilku telefonach, jakie miałam stwierdzamy, że środki oraz ilość dróg na terenie wsi jest za mała w tym wykazie. Z trzydziestu kilku sołectw jest tylko 8 sołectw, w których drogi będą budowane i modernizowane, a takich dróg na terenie innych wiosek jest na pewno sporo. Proszę mnie źle nie zrozumieć, ja nie jestem przeciwko budowie dróg w mieście, bo wiem, jak te drogi wyglądają, a szczególnie na nowych osiedlach. Mnie się wydaje, że jednak wieś została trochę potraktowana po macoszemu. Chciałabym prosić, żeby zrobiono jeszcze raz analizę tego wykazu i zwiększyć w nim ilość dróg wiejskich.


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września: Muszę przyznać, że w jednej sprawie z radną się zgadzam, że nie zostały zachowane proporcje liczby mieszkańców. Na miejscu radnej nie wnosiłbym, żeby doprowadzić do tych proporcji, bo wtedy dróg na terenie wsi zbudujemy mniej, ponieważ jest zachwiana proporcja. Większą pulę pieniędzy przeznaczamy na tereny wiejskie. Rzeczą umowną jest, że 2/3 mieszkańców gminy mieszka na terenie miasta, a 1/3 na terenie wsi, ponieważ bałbym się 99% mieszkańców Sokołowa lub Bierzglinka czy Kaczanowa nazywać mieszkańcami wsi, gdyż tak naprawdę są to dzielnice miejskie położone poza granicami administracyjnymi miasta, które zostały zmienione w 1939 r.

Zdecydowanie więcej niż 1/3, licząc stosunek liczby mieszkańców, pieniędzy na drogi idzie w wymienionych latach, czyli 2006-2008 na tereny położone poza granicami miasta. Łatwo to sprawdzić, ponieważ w materiałach, które otrzymali radni zapisano, że jest to kwota 5 mln zł, a do tego trzeba dodać kwotę 250000,00 zł, trzeba dodać z trzech lat kwotę z FOGR-u i jeszcze do tego dołożyć środki, które mamy zamiar pozyskać z Unii Europejskiej. Po podliczeniu tych kwot wyjdzie, że proporcje są rzeczywiście zachwiane na niekorzyść miasta, ale staramy się nie dzielić mieszkańców na tych z miasta i na tych ze wsi. Nowe osiedla pobudowane w Kaczanowie, Bierzglinku czy Nowym Folwarku są zamieszkiwane przez mieszkańców, którzy wyprowadzili się z miasta na wieś.


Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Maciej Baranowski: Panie burmistrzu, dlaczego pan tak dyskryminuje, sam pan się do tego przyznał, miasto i tak pan zachwiał proporcje.


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września: Dlatego, że jest to umowne określenie, ponieważ ani w Psarach Małych, ani w Nowym Folwarku, Bierzglinku, Sokołowie i Kaczanowie nie powstają budynki nazywane „gospodarczymi” tylko tam się sprowadzają mieszkańcy miasta.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych 19 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 2 „wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr XXXIX/384/06 w sprawie: emisji obligacji komunalnych (załącznik nr 8).


Pkt 5


Informacja przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni:

  • Informacja o nieobecnościach radnych Rady Miejskiej we Wrześni na sesjach w II półroczu 2005 r. (załącznik nr 9).

  • Uprzejmie proszę, by przewodniczący stałych komisji Rady Miejskiej we Wrześni przygotowali na najbliższych posiedzeniach sprawozdania z działalności komisji za rok 2005 oraz plany pracy na rok 2006.

  • Uprzejmie proszę, by komisja rewizyjna przygotowała plan pracy na rok 2006, celem podjęcia uchwały w tej sprawie.

  • Wojewoda wielkopolski za pośrednictwem Rady Miejskiej we Wrześni złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na uchwałę nr XVI/162/03 Rady Miejskiej we Wrześni z 19 grudnia 2003 r., w sprawie przyznania nagrody burmistrzowi Miasta i Gminy Września. Skarga została 2 stycznia 2006 r. przesłana do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu.


Radny Cezar Dubiel: W nawiązaniu do przedstawionej informacji o nieobecnościach radnych na sesjach, to myślę, że w notatce prasowej w biuletynie gminnym „Wieści z Ratusza” też by się godziło zaznaczyć, że nieobecności były usprawiedliwione.


Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Maciej Baranowski: W przyszłości będę się starał tak przedstawić informację, jak radny wnioskuje.


Pkt 6


Informacja burmistrza Miasta i Gminy Września (załącznik nr 10).


Pkt 7


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września: Pytanie radnego Ryszarda Szwajcy, dotyczące projektu budowy góry przy Wrześnicy. W tej chwili nie dysponuję materiałami i nie mogę podać dat, liczby i poszczególnych zdarzeń, a nie mam możliwości tego w tej chwili poszukać. Odpowiem więc na to pytanie w dużym skrócie. W roku 2003 zostało wykonane własnymi siłami opracowanie. Rozpatrywano wtedy koncepcję umiejscowienia tej górki rekreacyjnej w miejscu, o którym była mowa od początku pod względem własności gruntów, będących w zasobach gminy, pod kątem wszystkich przepisów dotyczących sąsiedztwa rzeki, dostępu do punktów poboru wody, sąsiedztwa podmiotów gospodarczych (spółdzielnia mleczarska), pod względem przylegania do torów kolejowych i dróg. Takie opracowanie zostało wykonane i znajduje się w materiałach należących do urzędu. Wszystko wskazuje na to, że istnieje taka możliwość usypania górki o wysokości 40 m, o ile dobrze pamiętam, co spowodowałaby powstanie zbocza o długości około 120 m. Następnie powstała koncepcja architektoniczna tejże rekreacyjnej górki. Ta koncepcja została opracowana na koszt Zespołu Elektrociepłowni Poznań. Przypomnę, że jest to udziałowiec PEC we Wrześni. Na podstawie tego projektu zlecono wykonanie makiety, która ostatnie dwa lata znajdowała się na tej sali sesyjnej, a ostatnio została przeniesiona do biura, w którym znajduje się wydział komunalny i rozwoju wsi. Prace, o których mówię zostały zakończone na początku 2004 r. Wtedy, kiedy powstała koncepcja i można było inwestować w działki, które musiałaby obejmować okazało się, że wygodnym rozwiązaniem byłoby pozyskanie fragmentów terenów leżących poza płotem WOSiR, aby ten kompleks stanowił w przyszłości całość. Wtedy również rozpoczęliśmy starania pozyskania od Tonsilu budynku dawnego przedszkola. Wystąpiliśmy także na piśmie do Spółdzielni Mleczarskiej. Odbyły się oczywiście wizje lokalne w terenie, chyba dwie. Wspólnie z władzami Spółdzielni Mleczarskiej wystąpiliśmy do rady nadzorczej spółdzielni mleczarskich z propozycją wykupu lub zamiany terenów, które znajdują się między Wrześnicą a Spółdzielnią Mleczarską, aby była możliwość pozyskania większego terenu pod budowę tej góry. Sprawa toczyła się około roku. Powiem szczerze, że przychodziły bardzo mylne informacje na ten temat. Po wstępnej zgodzie, po jakimś czasie, spółdzielnia wycofała się z propozycji. Taka była informacja na piśmie, ale podczas rozmowy z prezesem, którą prowadziłem chyba w grudniu, wspomniał, że być może zmienią decyzję i zgodzą sie na przekazanie tych terenów, na których można byłoby rozpocząć budowę tej góry rekreacyjnej.

W pewnym momencie, w związku z pracami nad ustawą o partnerstwie publiczno-prywatnym i wizytą inwestorów z bogatych krajów arabskich przedstawiliśmy im tę koncepcję. To była jedna z takich istotniejszych prób sfinansowania tego przedsięwzięcia, bo oczywiście problemem jest także kwestia finansowania tejże budowy.


Krystyna Poślednia, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września: Co do stanu toalet w Gimnazjum nr 1, to państwo może tego nie wiedzą, ale ta szkoła została tak pobudowana, że nie ma tam doprowadzonej ciepłej wody do toalet. Toalety faktycznie wyglądają tak, jak wyglądają i można ubolewać nad tym, że tak jest. Pewne prace w tej szkole jednak wykonano. Zostały w pewnym okresie wymienione wszystkie okna. Najpilniejszą rzeczą, którą wykonaliśmy w tej kadencji była wymiana posadzek na korytarzach. W roku 2005 w tej szkole nic nie było robione, ponieważ na remonty szkół przeznaczyliśmy 600 tys. zł. Za te środki zaczęto pewne rzeczy robić w kilku szkołach. Faktycznie w Gimnazjum nr 1 nie zaczynaliśmy żadnych remontów toalet, radny ma rację, były tam zwykłe zaniedbania porządkowe, ale planujemy coś zrobić, bo w tym roku w budżecie także są środki na remonty szkół i jest przewidziane to gimnazjum, by ten system sanitariatów został poprawiony. Będzie to robione prawdopodobnie nie jednym rzutem, a etapami, będą robione poszczególne piony. Dużo rzeczy naprawdę zależy od urzędników, to znaczy od zarządcy szkoły. Przeprowadzona kontrola pokazała już, że pewne zmiany można zrobić.

Jeśli chodzi o pytanie, dotyczące szkoły w Grzybowie, to SSP w Grzybowie, czyli nasza szkoła nie zmienia swojego statusu. Jest natomiast inicjatywa społeczna, która powołała swoją szkołę społeczną. Ta szkoła ma funkcjonować od 1 września. Sposób finansowania szkoły społecznej jest taki, że my, otrzymując subwencję z ministerstwa, przeliczamy ją. Jest na to długi wzór. Otrzymujemy w ten sposób kwotę subwencji przypadającą na jednego ucznia. Jeśli ta szkoła od 1 września rozpocznie działanie, to tak naliczymy środki. Mamy zabezpieczone środki na uczęszczanie wszystkich naszych dzieci do szkół tak, że nie ma żadnego zagrożenia. Zasada jest taka, że szkoła otrzyma taką samą subwencję na jednego ucznia, jak my otrzymujemy z budżetu państwa na prowadzenie szkół.


Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i Gminy Września: Jeśli chodzi o pytanie w sprawie powolnej zmiany zapisów regulaminu komisji rewizyjnej, to muszę się przyznać, że wynika to trochę z winy urzędu, ponieważ zaproponowane przez radnego zmiany w statucie są bardzo liczne i sprawę przekazałem radcom urzędu, ale jedna z pań przebywa na urlopie macierzyńskim i w związku z tym pozostali radcowie mają dużo pracy, a to, co zaproponował radny wymaga dużej obróbki. Obiecuję, że zostanie to jak najszybciej przygotowane w formie projektu uchwały. Przeglądałem ten materiał wraz z poprawkami radcy i stwierdziłem, że trzeba jeszcze nad tym popracować. Zaproponowane zmiany radnego były opracowywane na podstawie regulaminów komisji rewizyjnej innych gmin i można do tego nawiązać. Jednym z autorów tych zapisów jest chyba obecny prezes RIO, a wówczas sekretarz gminy Gostyń. Przepraszam za zwłokę. Pamiętam o tym i obiecuję, że zostanie opracowany projekt uchwały w tej sprawie na kolejną sesję.


Pkt 8


Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni radny Maciej Baranowski o godz. 18.00 zamknął posiedzenie Rady.

Protokół zawiera 8 ponumerowanych stron.

Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie MiG Września.


Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni:

Maciej Baranowski

/-/


Protokolant:

Robert Klimczak

/-/

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.