BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14274102
ostatnia aktualizacja BIP'u:
07-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół nr XXXVIII/2005
 

Protokół

nr XXXVIII/2005

z sesji Rady Miejskiej we Wrześni,

która odbyła się 28 grudnia 2005 r.

w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy WrześniaXXXVIII sesja Rady Miejskiej we Wrześni została zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami).


Pkt 1


Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Maciej Baranowski o godz. 16.30 otworzył sesję, stwierdzając quorum. Powitał radnych i gości.


Zgodnie z listą obecności w sesji uczestniczyło 21 radnych (załącznik nr 1).


Protokoły z sesji nr XXXVI/2005 oraz XXXVII/2005 zostały przyjęte przez aklamację; nikt z radnych nie wniósł uwag do ich treści.


Pkt 2

Przedstawiony porządek obrad (załącznik nr 2):


 1. Otwarcie sesji.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.

 4. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany uchwały nr XXI/187/04 Rady Miejskiej we Wrześni z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie: ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest burmistrz Miasta i Gminy Września;

b) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w Psarach Małych, obejmującego obszar działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 44/4, 43/8, 44/3;

c) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod budownictwo mieszkaniowe w Psarach Małych, obejmującego obszar ograniczony ulicami: Rolną, Długą, Przylesie i Nekielską;

d) uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów usługowo-rzemieślniczych w Psarach Małych w rejonie ulicy Dojazdowej;

e) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006;

f) zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie pod nazwą „Zakład zagospodarowania odpadów wraz z linią sortowniczą w Bardzie – I etap”;

g) zmiany budżetu na rok 2005;

h) wydatków budżetu, które w 2005 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

5. Debata budżetowa

a) przedstawienie projektu budżetu na rok 2006,

b) odczytanie opinii komisji stałych Rady Miejskiej we Wrześni oraz wniosków radnych,

c) dczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu,

d) odczytanie stanowiska burmistrza Miasta i Gminy Września w sprawie opinii komisji stałych, Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu i wniosków radnych,

e) odczytanie zmian do projektu budżetu, wnioskowanych przez burmistrza Miasta i Gminy Września,

f) dyskusja oraz przyjmowanie przez głosowanie wnoszonych wniosków,

g) podjęcie uchwały w sprawie: budżetu na rok 2006.

6. Opinia komisji rewizyjnej dotycząca kontroli zasadności i celowości wydatków rzeczowych, związanych z działalnością Wrzesińskich Obiektów Sportowo-Rekreacyjnych w 2004 r. oraz I półroczu 2005 r.

7. Informacja przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni.

8. Informacja burmistrza Miasta i Gminy Września.

9. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.

10. Zakończenie obrad.


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września wniósł o poszerzenie porządku obrad o projekty uchwał w sprawie:

 • zaskarżenia do sądu administracyjnego rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody wielkopolskiego;

 • zaskarżenia do sądu administracyjnego rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody wielkopolskiego stwierdzającego nieważność uchwały nr XXXVI/360/05 Rady Miejskiej we Wrześni z 24 listopada 2005 r.


Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wniosek o poszerzenie porządku obrad sesji o projekty uchwał w sprawie:

 • zaskarżenia do sądu administracyjnego rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody wielkopolskiego (jako pkt 4i);

 • zaskarżenia do sądu administracyjnego rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody wielkopolskiego stwierdzającego nieważność uchwały nr XXXVI/360/05 Rady Miejskiej we Wrześni z 24 listopada 2005 r. (jako pkt 4j).Pkt 3


Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Maciej Baranowski poinformował, że wojewoda wielkopolski orzekł nieważność uchwał Rady Miejskiej we Wrześni nr:

 • XXXVI/359/05 z 24 listopada 2005 r. w sprawie nadania Statutu Muzeum Regionalnemu im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni;

 • XXXVI/360/05 z 24 listopada 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, stanowiących własność gminy Września.


Radny Ryszard Szwajca: Zgłaszałem i kilka razy pytałem na komisjach panią skarbnik o to, gdzie została zapisana w dochodach gminy w sprawozdaniu za rok 2004 renta urbanistyczna otrzymana w roku 2004 ze starostwa?


Radny Paweł Lipiecki: Chciałem wyrazić niepokój rodziców dzieci, które uczęszczają do Gimnazjum nr 1 we Wrześni przy ul. Kosynierów. Chodzi o bezpieczeństwo dzieci. Elementy metalowe w ogrodzeniach oraz przy bocznych schodach do szkoły są powyrywane i stanowią zagrożenie dla dzieci. Także chodzi o stan ubikacji, w których brakuje ciepłej wody i w kabinach nie ma zamków. Poza tym w szkole jest zimno. Następną rzeczą, która denerwuje rodziców są rozpadające się szafki ubraniowe w klasach. Niedawno był przypadek, że taka szafka przewróciłaby się na uczniów. Chciałbym prosić, żeby przez odpowiednie służby zadziałać i coś zrobić w tym temacie.


Radny Czesław Duch: Mniej więcej od pół roku istnieją we Wrześni dwa nielegalne wysypiska śmieci. Jedno jest przy ul. Objazdowej za torami, a drugie jest w Przyborkach, przy wyjeździe na drogę dwupasmową. Proszę, by burmistrz zadziałał, żeby to ukrócić.


Radny Sylwester Jałoszyński: Niedawno w lokalnej prasie wyczytałem, że rada powiatowa Ludowych Zespołów Sportowych zajęła zaszczytne I miejsce w spartakiadzie wojewódzkiej. Chciałem powiedzieć, że to nie jest tylko sukces rady powiatowej, gdyż około połowa z uczestników tej spartakiady, to sportowcy zrzeszeni w LZS przy radzie gminnej we Wrześni.


Pkt 4


a)


Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXVIII/369/05 w sprawie: zmiany uchwały nr XXI/187/04 Rady Miejskiej we Wrześni z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest burmistrz Miasta i Gminy Września (załącznik nr 3).


b)


Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXVIII/370/05 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w Psarach Małych, obejmującego obszar działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 44/4, 43/8, 44/3 (załącznik nr 4).


c)


Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXVIII/371/05 w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod budownictwo mieszkaniowe w Psarach Małych, obejmującego obszar ograniczony ulicami: Rolną, Długą, Przylesie i Nekielską (załącznik nr 5).


d)


Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXVIII/372/05 w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów usługowo-rzemieślniczych w Psarach Małych w rejonie ulicy Dojazdowej (załącznik nr 6).


e)


Radna Maria Taciak: Moje pytanie wiąże sie z projektem uchwały budżetowej na rok 2006, który koresponduje z gminnym programem. Sprawa dotyczy wydatkowania środków z tego funduszu na zadania inwestycyjne. Odpowiadano mi na to pytanie podczas posiedzeń komisji, ale odpowiedzi nie przekonywały mnie i chcę usłyszeć opinię radcy prawnego w tym temacie. W budżecie roku 2006 zapisane są środki na realizację ścieżki rowerowej na kwotę bodajże 94 tys zł. Czy z tego gminnego funduszu możemy przeznaczać środki na realizację właśnie tej inwestycji? Ustawa o wychowaniu w trzeźwości określa m.in. na jaki cel te środki finansowe mogą być przeznaczane.

Czy redagując program nie powinno się zamieścić wzmianki, że w programie przewidziano realizację tej inwestycji?


Hubert Świątkowski, radca prawny: W największym skrócie mogę powiedzieć tak, że oczywiście przepisy obowiązujące obecnie jak najbardziej dopuszczają taką formę ze względu na brzmienie ustawy, a także ze względu na brzmienie tejże uchwały Rady Miejskiej we Wrześni. Istnieje taka możliwość z prawnego punktu widzenia.

Istnieje możliwość, żeby szerzej opisać zadania realizowane w ramach gminnego programu. To należy do kompetencji Rady Miejskiej. To jest decyzja radnych, czy ma być szerszy opis realizowanych zadań.


Radna Maria Taciak: Chciałabym zgłosić wobec tego wniosek formalny, aby do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006 wpisać jedno z zadań właśnie planowaną inwestycję. Nie wiem, w którym punkcie musiałoby być to zapisane, ale jest na sali Jerzy Nowaczyk sekretarz Miasta i Gminy Września, który jest zarazem przewodniczącym Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i myślę, że razem z sekretarzem można tę informację tutaj zamieścić.


Jerzy Nowaczyk sekretarz Miasta i Gminy Września: Gminny program jest pewną ogólną regulacją tego, co zamierzamy robić w przyszłym roku i tam nie ujmuje się szczegółów. Szczegółowa realizacja zadań jest określana w preliminarzu wydatków na następny rok. Taki preliminarz w formie zarządzenia burmistrza radni otrzymują zawsze do wiadomości. Tylko wymóg budżetowy wymagał, żeby zapisać w projekcie budżetu wydatki majątkowe i tak to jest zapisane. Myślę, że w gminnym programie jest zapisany punkt, który wyczerpuje możliwość realizacji tego typu zadań. Jest zapis brzmiący, że finansuje się modernizacje i remonty, mające na celu poprawę warunków w bazie lokalowej, w której prowadzone są zajęcia z młodzieżą czy dziećmi. Takim właśnie wydatkiem jest realizacja obiektów sportowych, modernizacja boisk czy budowa ścieżek rowerowych.


Radna Maria Taciak: Skoro pan sekretarz wskazuje ppkt k), że należy to tak szeroko rozumieć, to proszę, by wszyscy radni otrzymali ksero preliminarza wydatków na rok 2006 i wycofuję mój wniosek.


Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXVIII/373/05 w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006 (załącznik 7).


f)


Radny Ryszard Szwajca: Kiedy otrzymałem materiały i projekty uchwał na dzisiejszą sesję i zobaczyłem kolejny raz zaciągnięcie pożyczki z WFOŚiGW na zakład zagospodarowania odpadów w Bardzie, to pozwoliłem sobie zobaczyć, kiedy to się zaczęło. Pomijam rok 2003 z wydatkami. Pierwsza uchwała była w kwietniu 2004 r. Nie będę mówił wszystkiego na temat tej inwestycji, bo pytałem na komisjach, co się z tym Bardem dzieje i jak to wygląda. Działo się tak, że przez rok 2005 podejmowaliśmy 4 razy uchwałę w tej sprawie (31 marca, 17 czerwca, 27 lipca, 13 października), a dzisiaj będziemy podejmować po raz piąty. Tam praktycznie od 2,5 roku nic się nie dzieje. Teraz znów są plany na rok 2006. Mam nadzieję, że to jest ostatni projekt uchwały w tej kwestii.

Ciekawe jest uzasadnienie. Wojewódzki Fundusz przyznał pożyczkę, tak było w marcu; w czerwcu było, że zapewnił; w lipcu przyznał pożyczkę; w październiku udzielił zapewnienia. Teraz mamy różnie, bo w uzasadnieniu jest, że przyznał pożyczkę, natomiast w materiałach otrzymanych wczoraj na komisji, że obiecał. Chyba jest różnica. Najgorsze jest to, że inwestycja stoi. Chyba, że jest tak, jak jest tam napisane, że to jest przedsięwzięcie i to przedsięwzięcie przerosło obecne władze, a góra śmieci tam rośnie.


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września: Chciałbym się odnieść do kilku stwierdzeń radnego. Tak się składa, że to obecna władza zajęła się problemem, jakim jest kończące się miejsce na wysypisku śmieci. Jakoś będąc w poprzednim zarządzie, czy będąc zastępcą burmistrza nie podejmował pan specjalnie działań, żeby wrześnianie mieli gdzie wywozić śmieci.

Wszyscy w całej Polsce wiedzą o tym, że problem wysypisk śmieci istnieje i będzie istniał. Jedną z najmniej przyjemnych rzeczy dla każdego człowieka jest mieszkanie w pobliżu wysypiska śmieci.

Jestem zaskoczony pana zdziwieniem, co do ilości uchwał w tej sprawie. Nie wierzę w to, że pan o tym nie wie, bo uważam, że mówi pan to tylko tak pod publiczkę, że procedury inwestycyjne, zwłaszcza tak trudnych inwestycji, jakimi są inwestycje w zakresie wysypiska śmieci są czasochłonne i są związane z określonymi procedurami.

Jest tak, że dopóki nie mamy w budżecie zaplanowanych pieniędzy i pokrycia środków na daną inwestycję, to nie możemy nic zrobić. Nie możemy np. wystąpić o pozwolenie na budowę, uruchamiać budowy itd. Ze względu na przepisy obowiązujące w WFOŚiGW w Poznaniu te kredyty, o których mówimy muszą być zaciągane z procedurami. Ponieważ najczęściej są to pożyczki preferencyjne, nie są to takie pożyczki, że się idzie do banku i oddaje kwotę taką, jaką ustalił bank tylko odbywa się to na specjalnych zasadach, to też instytucja, która nam udziela tej pożyczki, czyli w tym przypadku WFOŚiGW może chcieć i zawsze chce, żeby spełniać specjalne warunki. Jednym z takich specjalnych warunków jest to, że jeżeli środki zostały zapisane i były przyznane, to powinny być wykorzystane w ilościach i proporcjach takich, jak było uchwalone. Jeżeli więc w ostatniej uchwale Rada Miejska zdecydowała o pożyczce w dwóch transzach, jedna w wysokości 100 tys. zł na rok 2005, a pozostała kwota na rok 2006, to WFOŚiGW właśnie takiej proporcji wykorzystania tych środków wymaga. Nie będziemy oszukiwać, ani fałszować faktur i innych robić operacji, żeby udowadniać coś WFOŚiGW, że coś zostało zrobione w roku 2005, jeżeli tego nie możemy zrobić. Nie możemy tego zrobić z powodów, które zostały przedstawione na posiedzeniach komisji, a mianowicie z takiego powodu, że nie został rozstrzygnięty z dwóch powodów przetarg. Te powody to błędy w dokumentacjach złożonych przez startujących w przetargu. Po drugie, nie chcieliśmy i nie mogliśmy rozstrzygać przetargu na kwotę wyższą niż kwota zaplanowana w budżecie przez Radę Miejską. Z tych powodów przetarg został unieważniony i ogłaszamy nowy, by startujący w przetargu mogli naprawić uchybienia w dokumentacji oraz zaproponować niższą kwotę, abyśmy mogli wykonać tę inwestycję za jak najniższe pieniądze. Nie widzę w tym nic złego, że chcemy zrobić tę inwestycję dla dobra mieszkańców naszej gminy, żeby było gdzie wywozić śmieci oraz żeby wydać jak najmniejsze pieniądze na to. W najtańszej ofercie było 350 tys. zł więcej niż zaplanowano w budżecie.

Nie chodzi o to, żeby zaspokoić tylko oczekiwania radnego, żeby szybko coś zrobić i zapłacić 350 tys. zł więcej dlatego, że tak by było przyjemniej i nie byłoby konieczności podejmowania kolejnej uchwały.

Są procedury, które wynikają z kwestii budżetowych, przetargowych i zasad narzucanych przez pożyczającego, czyli w tym wypadku przez WFOŚiGW, a my, chcąc skorzystać z tego, musimy się dostosować. Jeżeli mieliśmy podjętą uchwałę, że wykorzystana zostanie kwota 100 tys. zł w roku 2005, a reszta w roku 2006 i nie możemy tego zrobić to jest rzeczą naturalną, prawidłową i poprawną, że nie korzystamy z tej umowy, bo jest nie do wykonania i przystępujemy do podpisania nowej umowy tak, jak sobie życzy ten, który chce nam dać te pieniądze.


Na salę posiedzenia wszedł radny Waldemar Grześkowiak.


Radny Ryszard Szwajca: Rozumiem to, co mówi burmistrz i to, że ma problemy, ale jest niepokojące to, że wykonanie inwestycji zaczyna sie od przygotowania dokumentacji i jak to przygotowanie trwa 2 lata, to nie wiem, jak długo będzie trwało wykonanie tej inwestycji. I etapem ma być kwatera, która jest jak najbardziej potrzebna, czyli minimum tego całego zakładu, który był kosztorysowany początkowo na 9 mln zł, a potem na 7 mln zł. Dziwi to, że ta inwestycja mocno się opóźnia, że przygotowanie dokumentacji trwało 2 lata i okazuje się, że jeszcze są tam pewne rzeczy do załatwienia.


Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych 16 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 4 „wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr XXXVIII/374/05 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie pod nazwą „Zakład zagospodarowania odpadów wraz z linią sortowniczą w Bardzie – I etap” (załącznik nr 8).

Jeden radny, będący na sali nie wziął udziału w głosowaniu.


g)


Radny Ryszard Szwajca: Stwierdzam, że w załączniku nr 8 do zmiany budżetu, to znaczy plan GFOŚ na rok 2005 próbuje się z niewiadomych mi powodów w pozycji: „Stan środków obrotowych na początku roku” umieścić kwotę 81430,00 zł, kiedy ta kwota w wielu dokumentach od początku roku wynosiła 224990,00 zł. Nie chcę tutaj prowadzić szerokiej dyskusji w tej kwestii, natomiast stwierdzam, że w otrzymanych wczoraj dokumentach, o które prosiłem wydatku na kwotę około 145000,00 zł nie ma. Wynika z tego, że w GFOŚiGW nie wypłacono tej kwoty w styczniu 2005 r.


Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Maciej Baranowski: Ten wątek był omawiany na posiedzeniu komisji komunalno-finansowej i jak rozumiem tę kwestię wyjaśnienia burmistrza i skarbnika wyczerpały, ale niemniej proszę o skrótowe wyjaśnienie jeszcze raz tego wątku i wątpliwości.


Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września: Jak państwo spojrzycie na załącznik nr 8, to w punkcie pierwszym jest „stan środków obrotowych na początku roku”. Jest to kwota 81430,00 zł i jest to jak najbardziej prawidłowa kwota. Poprzednio figurowała tutaj kwota „środków finansowych na rachunku bankowym”. Dość szczegółowo było to omawiane wczoraj na posiedzeniu komisji i wszelkie wyjaśnienia były udzielane. Niemniej jednak, bodajże 19 stycznia 2006 r. będzie posiedzenie komisji rewizyjnej, która będzie się zajmowała wykonaniem GFOŚiGW w I półroczu i na tę komisję są przygotowywane bardzo szczegółowe materiały. Myślę, że krok po kroku pokażę państwu całą procedurę sporządzania sprawozdania Rb-33 GFOŚiGW i sposób, w jaki został sporządzony załącznik nr 8 do uchwały budżetowej na rok 2004 i 2005.


Radny Ryszard Szwajca: Wczoraj tłumaczono, że wypłacona została ta kwota 145 tys. zł, która umniejsza. Z dokumentów, jakie pani skarbnik dostarczyła, tzn. na wydatkach GFOŚiGW, na kosztach GFOŚiGW, w okresie od stycznia do czerwca br., takiego wydatku nie ma. To jest różnica między tym, co do tej pory było, jako „stan środków obrotowych” od początku roku we wszystkich dokumentach, łącznie przy okazji badania budżetu za rok 2004, bo mam tutaj stwierdzenie podpisane przez burmistrza i skarbnika, że „stan środków” na koncie bankowym 31 grudnia wynosił tyle i tyle, a pod koniec roku się okazuje, że trzeba tę kwotę jednak zmienić. W budżecie można wszystko zmieniać, bo to jest plan, ale to, co było na koncie bankowym to jest na koncie i nie można z powodów mnie nie wiadomych dopasowywać tak, żeby pasowało.


Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września: „Stan środków obrotowych netto” jest zupełnie czymś innym, wczoraj to tłumaczyłam, niż „stan środków pieniężnych” na rachunku bankowym.

Skoro już mówimy o kosztach, to te 145 tys. zł było zapisane w kosztach roku 2004. Nie mogło być zapisane w roku 2005, bo skoro coś jest kosztem roku 2004, to jest zapisane w roku 2004, a nie w roku 2005.


Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Maciej Baranowski: Nawet, jak jest wypłacane w roku 2005?


Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września: Tak.


Radny Ryszard Szwajca: Zarówno w sprawozdaniu Rb-33, jak i dokumentach, które pani razem z burmistrzem dostarczyła w kwietniu radnym, to „stan środków obrotowych netto na początku roku” i „stan na koncie GFOŚiGW” jest taki sam, jest taka sama kwota.


Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Maciej Baranowski: Sugeruje radny jakieś nieprawidłowości, natomiast zupełnie nie rozumiem tej sytuacji w kontekście tego, że radny otrzymuje wszystkie dokumenty, łącznie z takimi, których ja czy pozostali radni nie otrzymujemy, choćby przelewy księgowe, stany kont, wszystkie dokumenty, o które radny prosi. Nie sądzę, żeby ktoś próbował pana oszukać, bo dostaje pan dokumenty. Nie widzę tutaj sensu i logiki, bo jak ktoś chciałby pana oszukać, to tych dokumentów, by panu nie udostępniono.


Radny Ryszard Szwajca: Niech pan przewodniczący nie przesadza, bo prosiłem o pewne dokumenty nawet przez pana i do dzisiaj ich nie otrzymałem.

GFOŚiGW, to nie moje prywatne konto. Są to środki publiczne. Jest to fundusz celowy, który powinien być, tak jak budżet, wydatkowany. Po prostu nie zgadza się. I ja dochodzę, co jest przyczyną tych różnych posunięć, powodujących niekonsekwencję w różnych dokumentach.

Przez cały rok „stan środków” był 224 tys. zł, a trzy dni przed końcem roku budżetowego trzeba to zmienić na 81 tys. zł.


Radny Arkadiusz Czajkowski: Kwestie, o których teraz dyskutujemy wiążą się z pojęciami ekonomicznymi. Ja sie nie dziwię, że radny, jako fizyk mówi takie rzeczy. Ja tego początkowo też nie rozumiałem, ale przejrzałem to i do mnie w tej chwili to dociera.


Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września: 224 tys. zł, to „stan środków na początku roku”. Rzeczywiście tyle pieniędzy było w kasie GFOŚiGW, ale pieniądze te były obarczone zobowiązaniem z roku 2004, które musiało został uregulowane na kwotę 145 tys. zł. A że tak było będzie miał radny okazję przekonać się na posiedzeniu komisji rewizyjnej 19 stycznia 2006 r. Ta dzisiejsza niepewność radnego zostanie rozwiana. W związku z tym w sprawozdaniu za I półrocze zasygnalizowaliśmy państwu w załączniku, dotyczącym GFOŚiGW, że ten „stan środków na początku roku” de facto nie wynosił 224 tys. zł, ponieważ jest obciążony zobowiązaniem i dzisiaj to znajduje odzwierciedlenie przy zamykaniu budżetu na rok 2005.


Radny Cezar Dubiel: Trzy lata temu, znając wiedzę oraz dociekliwość radnego Ryszarda Szwajcy wybraliśmy go do komisji rewizyjnej. I tam jest pole do szczegółowego badania dokumentów. Omawialiśmy ten problem na komisji wczoraj, poświęcając temu dosyć dużo czasu. Kilkanaście osób zrozumiało, jedna nie zrozumiała lub nie chciała zrozumieć, bo lubi rzucać oskarżenia obojętnie słuszne, czy niesłuszne. Przed chwilą zostało powiedziane, że w połowie stycznia ten temat będzie kolejnym tematem obrad komisji rewizyjnej. Po co ten temat w dalszym ciągu ciągniemy. Jeżeli radnego nie przekonują dokumenty, to niech złoży doniesienie do prokuratury i nie męczy kilkunastu ludzi swoimi maniami prześladowczymi.


Radny Ryszard Szwajca: Perspektywa, że sprawa zostanie wyjaśniona na komisji rewizyjnej w styczniu, tak jak mówi burmistrz Jan Maciejewski, wystarcza mi. Jeżeli już lekarz zrozumiał, to przypuszczam, że za rok to i ja dorosnę do tego, żeby zrozumieć.


Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych 18 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 3 „wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr XXXVIII/375/05 w sprawie: zmiany budżetu na rok 2005 (załącznik nr 9).
h)


Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych 18 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 3 „wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr XXXVIII/376/05 w sprawie: wydatków budżetu, które w 2005 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego (załącznik nr 10).


i)


Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych 20 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” podjęła uchwałę nr XXXVIII/377/05 w sprawie: zaskarżenia do sądu administracyjnego rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody wielkopolskiego (załącznik nr 11).


j)


Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych 20 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” podjęła uchwałę nr XXXVIII/378/05 w sprawie: zaskarżenia do sądu administracyjnego rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody wielkopolskiego stwierdzającego nieważność uchwały nr XXXVI/360/05 Rady Miejskiej we Wrześni z 24 listopada 2005 r. (załącznik nr 12).


Pkt 5


a)


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września: Budżet Miasta i Gminy Września na rok 2006 został radnym udostępniony 15 listopada 2005 r. następnie został szczegółowo przedstawiony na posiedzeniach komisji stałych Rady Miejskiej. W związku z tym, że nie było żadnego wniosku o zmianę któregokolwiek z punktów projektu budżetu przedstawionego przez projektodawcę w projekcie, który w tej chwili przedstawiam pod obrady wystąpiły jedynie poprawki, wynikające z dwóch czynników. Pierwszy, to uwagi RIO wydane w postaci opinii o projekcie budżetu Gminy Września na rok 2006. Wszystkie uwagi RIO zostały uwzględnione. Drugi powód zmiany, to podjęta kilkanaście minut temu uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu.

Wnoszę więc o uchwalenie projektu budżetu w wersji zgłoszonej 15 listopada 2005 r. z poprawkami, wynikającymi z uwag RIO oraz ze zmianą wartości pożyczki z WFOŚiGW. Poszczególne zmiany omówi pani skarbnik.


Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września: W związku z opinią RIO wprowadzono następujące poprawki do wersji projektu budżetu z 15 listopada 2005 r.:

 • W rozdziale 85212 - „świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 50000,00 zł, przeznaczając ją na wydatki bieżące; wykreślono z realizacji zadanie nr 16 w załączniku nr 4 o nazwie: „adaptacja budynku przy ul. Witkowskiej 3 na potrzeby referatu świadczeń rodzinnych”. Spowodowało to odpowiednio zmiany w numeracji kolejnych zadań w załączniku nr 4 do uchwały.

 • Doprecyzowano zakresy rzeczowe zadań nr 3, 5 i 9 w załączniku nr 4 do uchwały oraz zmieniono nazwy ww. zadań.

 • Skorygowano załącznik nr 9 - „wieloletnie plany inwestycyjne” poprzez określenie wysokości wydatków w roku budżetowym oraz w dwóch kolejnych latach budżetowych.

 • Skorygowano zapisy w załączniku nr 7 poprzez usunięcie zapisów dotyczących przychodów i wydatków instytucji kultury.

 • W załączniku nr 10 wskazano poprawną nazwę załącznika - „plany przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych”.

 • Poprawiono błąd rachunkowy powstały w załączniku nr 2 w dziale 851 - „ochrona zdrowia”.

W związku ze zmianą transzowania pożyczki, jaką gmina otrzyma z WFOŚiGW w Poznaniu zwiększa się przychody z tytułu kredytów i pożyczek (załącznik nr 5) o kwotę 100000,00 zł oraz zwiększa się wydatki (załącznik nr 2, rozdział 90002) o 100000,00 zł. Poszerzone zostaje finansowanie zadania nr 18 (załącznik nr 4) do kwoty 2110811,00 zł.


b)


Radny Piotr Matuszewski, przewodniczący komisji komunalno-finansowej: Wszystkie komisje stałe Rady Miejskiej we Wrześni pozytywnie zaopiniowały projekt budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2006 i nie wniosły żadnych uwag i wniosków.

Komisja komunalno-finansowa po zapoznaniu się z opiniami komisji stałych Rady Miejskiej we Wrześni w sprawie projektu budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2006 pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Miasta i Gminy Września na 2006 rok.


c)


Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września odczytała uchwałę nr 12/SO-17/05/Po Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z 1 grudnia 2005 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Gminy Września na 2006 rok (załącznik nr 13).


d)


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września: W obliczu pozytywnej opinii komisji stałych Rady Miejskiej we Wrześni i braku wniosków do projektu uchwały budżetowej nie chciałbym się do tego odnosić. Natomiast uwagi RIO w Poznaniu zostały w całości uwzględnione w poprawkach, które zostały już przedstawione w pkt 5a).


e)


Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Maciej Baranowski: Punkt 5e) został wyczerpany w pkt 5a).


f)


Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Maciej Baranowski: Otwieram punkt: „Dyskusja oraz przyjmowanie przez głosowanie wnoszonych wniosków”. Kto z państwa radnych chce zabrać głos w tym punkcie?


- nikt z obecnych na sali sesyjnej nie wyraził woli zabrania głosu;


Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Maciej Baranowski: Nie widzę, by ktoś z państwa radnych chciał zabrać głos więc zamykam dyskusję.


g)


Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych 14 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 7 „wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr XXXVIII/379/05 w sprawie budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2006 (załącznik nr 14).Pkt 6


Radny Arkadiusz Czajkowski, przewodniczący komisji rewizyjnej przedstawił opinię komisji rewizyjnej dotycząca kontroli zasadności i celowości wydatków rzeczowych, związanych z działalnością Wrzesińskich Obiektów Sportowo-Rekreacyjnych w 2004 r. oraz I półroczu 2005 r. (załącznik nr 15).


- bez uwag;


Pkt 7


Informacja przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni:

 • Do Biura Rady Miejskiej wpłynęły dla radnych liczne życzenia bożonarodzeniowe oraz noworoczne.

 • Pan Józef Lepczyk nadesłał pismo w sprawie tragicznie zmarłego przed kilku laty swojego syna.

 • Do wiadomości Rady Miejskiej wpłynęło pismo od pana Michała Wesołowskiego, który wnosi protest przeciwko zamknięciu ulicy Koszarowej od strony ul. Kościuszki i próbie stworzenia wąskich jednokierunkowych dojazdów.

 • Do wiadomości Rady Miejskiej wpłynęło pismo od pana Mirosława Pery, który składa stanowczy protest przeciwko projektowanej zmianie organizacji ruchu drogowego w rejonie ul. Koszarowej.

 • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Wrześni przedłożyło wniosek o przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.


Pkt 8


Informacja Tomasza Kałużnego, burmistrza Miasta i Gminy Września (załącznik nr 16):

- Na początku grudnia miała miejsce w Poznaniu bardzo miła uroczystość. Zostały wręczone nagrody w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych oraz marszałka województwa wielkopolskiego pt. „Grunt na medal”. W konkursie tym startowały 342 gminy. Komisja wyróżniła 70 gmin. Tereny inwestycyjne w Białężycach i Obłaczkowie zostały wybrane jako najlepsze miejsce inwestycyjne w Wielkopolsce. Maksymalnie można było zdobyć 125 punktów. Grunt zgłoszony przez nasz urząd uzyskał 105 punktów i zwyciężył, dzięki czemu zainteresowanie tymi terenami bardzo wzrosło. Jest to obszar ponad stuhektarowy i jest obiektem zainteresowania dużych firm, które poszukują dużego terenu w jednym kawałku. Takich miejsc rzeczywiście za wiele nie ma. W tej chwili są prowadzone rozmowy z pewną firmą azjatycką z branży produkcyjnej i mam nadzieję, że te rozmowy zakończą się sukcesem.


Pkt 9


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września: Pytanie radnego Ryszarda Szwajcy, gdzie w sprawozdaniu została zapisana w dochodach roku 2004 renta urbanistyczna? Została zapisana w „dziale 700, rozdziale 70005, §077”. W opinii RIO z 14 grudnia 2004 r., dotyczącej wyrażenia opinii o projekcie budżetu MiG Września na rok 2005 na str. 3 „Skład Orzekający wskazuje, że zgodnie z pismem ministra finansów Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego opłaty pobierane na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowywaniu przestrzennym z tytułu wzrostu wartości nieruchomości są pobierane na rzecz gminy i powinny być ujmowane w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w rozdziale 75618, §0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw”.

Pytanie radnego Pawła Lipieckiego, dotyczące stanu szafek i innych elementów, będących na wyposażeniu Gimnazjum nr 1 we Wrześni. Ten temat przekażę mojemu zastępcy Krystynie Pośledniej, która tę sprawę wyjaśni i przygotuje dla radnego odpowiedź.

Pytanie radnego Czesława Ducha, dotyczące istnienia nielegalnych wysypisk. Chciałbym wyjaśnić, że nie są to wysypiska śmieci, ani legalne, ani nielegalne. Tereny te są własnością podmiotów gospodarczych. Właściciele tych terenów wystąpili o pozwolenie na budowę. Tereny te są położone niżej niż przyległe do nich drogi i po prostu te podmioty nawożą gruz budowlany w celu wypiętrzenia terenu, na którym mają być budowane ich firmy. Jedna, to firma, która będzie produkować części do maszyn, a druga firma zajmuje się handlem paliwami. Firma przy ul. Działkowców już zaczęła budować nieruchomość. Zgodnie z prawem właściciele tych terenów mogą magazynować czy gromadzić gruz do trzech lat w celu dalszego wykorzystywania. Podsumowując, jest to świadome zwożenie gruzu w celu podwyższenia terenu.


Radny Ryszard Szwajca: W związku z odpowiedzią burmistrza na zadane przeze mnie pytanie, chciałbym się jeszcze spytać, czy ten zapis jest zgodny z obowiązującą klasyfikacją budżetową?


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września: Sprawdzałem tę sprawę, jak to się miało wcześniej. Projekt budżetu na rok 2004 przygotowywał ówczesny skarbnik Alfred Bogucki. Tak się składa, że rzeczywiście gmina Września w ostatnich latach przed tą kadencją nie wykonywała za dużo planów zagospodarowania przestrzennego i nie wpisywała renty urbanistycznej. Taki przypadek wystąpił tylko raz. Było to w październiku 2001 r. Decyzję wydała pani burmistrz Maria Taciak. Dotyczyło to terenów, będących własnością osób prywatnych. Podobnie, jak w roku 2004 ten przychód został źle zaklasyfikowany. Zgodnie z odczytaną przed chwilą opinią RIO została zmieniona klasyfikacja wpływów z renty urbanistycznej.


Radny Ryszard Szwajca: Dziękuję za odpowiedź. Chciałbym otrzymać to na piśmie.

Prosiłbym, żeby pana Alfreda Boguckiego już nie wykorzystywać, bo sprawozdanie z budżetu za rok 2004 nie było robione przez pana Alfreda Boguckiego tylko robiła je obecna pani skarbnik.


Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Maciej Baranowski: Jeżeli chodzi o udzielenie odpowiedzi na piśmie, to sądzę, że jeżeli została udzielona teraz wyczerpująca odpowiedź, to radny może otrzymać po prostu wyciąg z protokołu.


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września: Chciałem powiedzieć, to samo, że odpowiedź na zadane pytanie będzie zapisana w protokole.

A jeśli chodzi o nie posługiwanie się nazwiskiem pana Alfreda Boguckiego, to z pewnością jak radny wie, a jeśli nie wie, to jeszcze gorzej, klasyfikacja zapisana w sprawozdaniu z budżetu nie może się różnić od uchwalonej przez Radę Miejską w budżecie. Wykazywanie w sprawozdaniu za rok 2004 innej klasyfikacji niż uchwalonej w budżecie byłoby niezgodne z prawem.


Pkt 10


Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni radny Maciej Baranowski o godz. 19.00 zamknął posiedzenie Rady. Protokół zawiera 11 ponumerowanych stron.

Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie MiG Września.


Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni:

Maciej Baranowski

/-/


Protokolant:

Robert Klimczak

/-/

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.