BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14476898
ostatnia aktualizacja BIP'u:
22-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
 


Protokół

wspólnego posiedzenia

komisji komunalno-finansowej

z

komisją edukacji

z 27 grudnia 2005 r.
Pkt 1


Przewodniczący komisji komunalno-finansowej radny Piotr Matuszewski o godz. 17.00 otworzył wspólne posiedzenie komisji stwierdzając quorum. Powitał radnych i gości.


Zgodnie z listami obecności w posiedzeniu uczestniczy 12 członków komisji komunalno-finansowej (załącznik nr 1) oraz 7 członków komisji edukacji (załącznik nr 2).


Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:

 • Krystyna Poślednia, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września,

 • Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września,

 • Jerzy Nowaczyk, sekretarz Miasta i Gminy Września,

 • Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września,

 • Roman Karowski, naczelnik wydziału infrastruktury technicznej,

 • Marek Przybyła, architekt miejski,

 • Lech Raczak, inspektor wydziału komunalnego i rozwoju wsi,

 • Monika Krysztofiak, referent w Biurze Rady Miejskiej, protokolantka.Pkt 2


Przewodniczący komisji komunalno-finansowej radny Piotr Matuszewski przedstawił porządek obrad wspólnego posiedzenia (załącznik nr 3), który został przyjęty przez aklamację.


Porządek obrad:


 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

 3. Omówienie materiałów na XXXVIII sesję Rady Miejskiej IV kadencji.

 4. Informacja na temat stopnia zaawansowania opracowania rozbudowy składowiska odpadów komunalnych w Bardzie – dotyczy komisji komunalno-finansowej.

 5. Interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.

 6. Zakończenie posiedzenia.Pkt 3


a)

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XXI/187/04 Rady Miejskiej we Wrześni z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie: ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest burmistrz Miasta i Gminy Wrześni.


Komisja edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XXI/187/04 Rady Miejskiej we Wrześni z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie: ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest burmistrz Miasta i Gminy Września.


Komisja komunalno-finansowa w obecności 10 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XXI/187/04 Rady Miejskiej we Wrześni z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie: ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest burmistrz Miasta i Gminy Września.


b)


Marek Przybyła, architekt miejski omówił projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w Psarach Małych, obejmującego obszar działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 44/4, 43/8, 44/3.


Komisja edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w Psarach Małych, obejmującego obszar działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 44/4, 43/8, 44/3.Komisja komunalno-finansowa w obecności 10 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w Psarach Małych, obejmującego obszar działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 44/4, 43/8, 44/3.


c)


Marek Przybyła, architekt miejski omówił projekt uchwały w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod budownictwo mieszkaniowe w Psarach Małych, obejmującego obszar ograniczony ulicami: Rolną, Długą, Przylesie i Nekielską.


Radny Ryszard Szwajca powiedział, że do tego planu opracowano prognozę ustaleń planu na dochody własne i wydatki gminy i w związku z tym poprosił o jej przedstawienie.


Marek Przybyła, architekt miejski poinformował, że w tej chwili szczegółowo nie odpowie.


Radny Ryszard Szwajca poprosił o przygotowanie tej informacji do sesji.


Radna Maria Taciak zadała pytanie czy jeżeli cała ścieżka procedowania odbywa się na wniosek osób fizycznych, to koszty związane z realizacją tej uchwały ponoszą wnioskodawcy?


Marek Przybyła, architekt miejski odpowiedział, że taka ścieżka procedowania jest często spotykana ale nie zawsze. W tym przypadku budżet gminy.


Radny Maciej Baranowski: Czy wartość stawki procentowej służącej naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości nie powinna być większa niż 10% skoro ktoś nie ponosi kosztów?


Jan Maciejewski, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września poinformował, że to Państwo o tym decydujecie.


Radny Ryszard Szwajca powiedział, że jest to różne traktowanie wnioskodawców. Jedni z urzędu mają sporządzony plan i rentę urbanistyczną w wysokości 10%, inni mają wkład własny i rentę urbanistyczną w takiej samej wysokości.


Przewodniczący komisji komunalno-finansowej radny Piotr Matuszewski zwrócił się z pytaniem: Jaki do tej pory był przedział stosowania renty urbanistycznej?


Marek Przybyła, architekt miejski odpowiedział, że najczęściej było to 10% przy zabudowie mieszkaniowej i 15-20% w przypadku aktywizacji gospodarczej.


Radny Ryszard Szwajca uważa, że wszyscy wnioskujący powinni mieć takie same warunki.


Marek Przybyła, architekt miejski powiedział, że na terenie gdzie jest dużo właścicieli, trudno byłoby wszystkich zobowiązać do pokrycia kosztów związanych z opracowaniem planu i nie moglibyśmy ruszyć planu.


Jan Maciejewski, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września poinformował, że plany są zadaniem własnym gminy. Ponieważ tych planów na terenie naszej gminy jest nadal mało, dlatego chętnie przystępujemy do wariantu gdzie wnioskujący ponosi koszty opracowania planu, ponieważ pozwala to w sposób bardziej intensywny objąć większy obszar gminy planami.


Przewodniczący komisji komunalno-finansowej radny Piotr Matuszewski: Czy są jakieś propozycje do wysokości renty urbanistycznej w przedstawionym projekcie uchwały?


Na posiedzenie przybył radny Arkadiusz Czajkowski. Od tego momentu w posiedzeniu komisji komunalno-finansowej uczestniczy 11 radnych.


Komisja edukacji w obecności 7 radnych 6 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod budownictwo mieszkaniowe w Psarach Małych, obejmującego obszar ograniczony ulicami: Rolną, Długą, Przylesie i Nekielską.


Komisja komunalno-finansowa w obecności 11 radnych 8 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 3 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod budownictwo mieszkaniowe w Psarach Małych, obejmującego obszar ograniczony ulicami: Rolną, Długą, Przylesie i Nekielską.


d)


Marek Przybyła, architekt miejski omówił projekt uchwały w sprawie: uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów usługowo-rzemieślniczych w Psarach Małych w rejonie ulicy Dojazdowej.


Komisja edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów usługowo-rzemieślniczych w Psarach Małych w rejonie ulicy Dojazdowej.Komisja komunalno-finansowa w obecności 11 radnych 9 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 2 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów usługowo-rzemieślniczych w Psarach Małych w rejonie ulicy Dojazdowej.


e)

Jerzy Nowaczyk, sekretarz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006.


Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza poinformowała, że zaczynamy wprowadzać szczegółową realizację „Programu przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich” w gminie Września. Policja będzie legitymowała i sprawdzała młodzież przebywającą po godz. 22.00 w miejscach gdzie może być narażona na demoralizację. Taki miejscami są dyskoteki, pub-y i nawet sklepy w których jest sprzedawany alkohol. Prace nad tym programem były prowadzone kilka miesięcy przez zespół wyłoniony z dyrektorów szkół, pedagogów szkolnych, przedstawiciela sądu, policji. Program ten był także przedstawiony zainteresowanym środowiskom na konferencji.


Radna Maria Taciak: W projekcie budżetu na 2006 rok w pozycji – ochrona zdrowia, przewidziano wydatki majątkowe na kwotę 244,700 zł, natomiast w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o tym się nie mówi. Czy nie byłoby zasadne, żeby środki z tego działu znalazły swoje odzwierciedlenie w tym programie?


Na posiedzenie przybył radny Waldemar Grześkowiak. Od tego momentu w posiedzeniu komisji komunalno-finansowej uczestniczy 12 radnych.


Jerzy Nowaczyk, sekretarz Miasta i Gminy Września odpowiedział, że w budżecie na 2006 r. jest zapisana kwota na realizację tego programu. Natomiast odzwierciedleniem wydatków będzie preliminarz.


Radna Maria Taciak: Preliminarz będzie tylko sankcjonował, to co jest zapisane w budżecie. Preliminarz nie może być w sprzeczności z uchwałą budżetową, która będzie miała wyższą rangę. W związku z tym ponawiam pytanie czy zadania nie powinny mieć odzwierciedlenia w tym programie? Czy aktualnie obowiązująca ustawa o wychowaniu w trzeźwości daje taką możliwość realizowania zadań w zakresie np. budowy ścieżki rowerowej?


Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września poinformowała, że ustawa daje możliwość budowy i modernizacji miejsc spędzania czasu wolnego przez młodzież. Budowa ścieżki rowerowej była jedną z propozycji budowy takiego miejsca spędzania czasu wolnego przez młodzież i jest to zgodne z ustawą o wychowaniu w trzeźwości.


Komisja edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006.


Komisja komunalno-finansowa w obecności 12 radnych 11 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” (jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006.


f)

Jan Maciejewski, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie pod nazwą „Zakład zagospodarowania odpadów wraz z linią sortowniczą w Bardzie – I etap”.


Radna Maria Taciak: W uzasadnieniu do projektu uchwały użyto stwierdzenia, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu przyznał pożyczkę. Natomiast w opisie, który pan akceptował jest przedstawiona cała historia realizacji tego zadania i w końcowym akapicie zapis jest następujący „ w związku z tym Gmina złożyła nowy wniosek o przyznanie pożyczki w tej samej wysokości WFOŚiGW zakładający wykorzystanie środków finansowych na realizację robót w całości w 2006 r. W odpowiedzi na złożony przez gminę wniosek, WFOŚiGW w Poznaniu przesłał informację o zapewnieniu udzielenia gminie pożyczki w wysokości 1.500,000 zł”. Czy w związku z tym nie doszukuje się Pan tu różnicy? W uzasadnieniu jest zapis „przyznał” czyli czynność się dokonała.


Jan Maciejewski, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że słowo „przyznał” jest adekwatne do istniejącej sytuacji.


Komisja edukacji w obecności 7 radnych 5 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 2 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie pod nazwą „Zakład zagospodarowania odpadów wraz z linią sortowniczą w Bardzie – I etap”.


Komisja komunalno-finansowa w obecności 12 radnych 8 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 4 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie pod nazwą „Zakład zagospodarowania odpadów wraz z linią sortowniczą w Bardzie – I etap”.


g)

Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu na rok 2005.


Radny Ryszard Szwajca do załącznika nr 5 poprosił o wyjaśnienie jak wygląda obsługa długu?


Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września udzieliła następującej odpowiedzi:

126.000 zł jest to rata i do tego 12.317 zł są to odsetki;

248.000 zł jest to końcowa spłata i do tego 14.400 zł odsetek;

211 zł są to odsetki od pożyczki z wojewódzkiego funduszu na oczyszczalnię ścieków w Kaczanowie;

21.100 zł są to odsetki od kredytu obrotowego.


Radny Ryszard Szwajca powiedział, że w załączniku nr 8 stan środków obrotowych netto na początku roku to nie jest 81.430 zł lecz 224.990,23 zł.


Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września poinformowała, że na poprzedniej sesji w załączniku nr 8 w pkt. 1 widniał stan środków pieniężnych. W tej chwili jest podany stan środków obrotowych netto (są to środki pieniężne na rachunku bankowym „+” należności „-” zobowiązania).


Jan Maciejewski, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września uzupełniając wypowiedź pani skarbnik powiedział, że rzecz dotyczy zobowiązania, które należało uregulować, a które przeszło z roku 2004. To było zadanie związane z kanalizacją Sokołowa i kwota do zapłacenia za zadanie wykonane w 2004 r. została zapłacona w styczniu, ponieważ nie było wymagalne w grudniu.


Radny Ryszard Szwajca: To gdzie będzie uwidoczniona kwota wynikająca z tej różnicy?


Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września: Ta kwota, która była zobowiązaniem roku 2004 jest w sprawozdaniu roku 2004 i nie pojawi się w sprawozdaniu roku 2005.


Radna Maria Taciak: Czy zamykając rok 2004 jeśli chodzi o Gminny Fundusz Ochrony Środowiska, to czy również posługiwaliśmy się takim samym terminem – stan środków obrotowych netto na końcu roku? Jeżeli będzie ktoś porównywał dokument z końca roku w tym dziale i nie będzie tych samych wielkości - bo to są dwa różne parametry – to dojdzie do rozbieżności, nie zachowamy ciągłości w sprawozdawczości.


Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września: Nie jestem pewna, ale tam jest ogólnikowo wypisany stan środków. W sprawozdaniu Rb 33 nie istnieje pojęcie „wydatek” lecz „koszt”. Natomiast wpisując koszt w uchwałę budżetową mamy niezgodność z ustawą o finansach publicznych. Sprawozdanie Rb 33 jest sprawozdaniem ciągłym, narastającym. Żeby była zgodność załącznika uchwały budżetowej ze sprawozdaniem, to tutaj musi być doprecyzowany stan środków obrotowych netto.


Radny Ryszard Szwajca poprosił o wydruk operacji finansowych.


Przerwa


Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września przedstawiła wydruk z kart księgowych zawierający przychody, jakie wpływają na Gminny Fundusz Ochrony Środowiska.

W sprawozdaniu Rb 33 kończącym rok 2004 w części B są wykazane koszty. W kolumnie – zobowiązania – są wpisane kwoty faktur, które przeszły jako zobowiązania roku 2004 zapłacone w roku 2005. One tylko z konta „schodzą” w roku 2005, natomiast w sprawozdaniu są w roku 2004.


Radny Ryszard Szwajca: Prosiłem o wydruk operacji finansowych na koncie, a pani przedstawiła symulację, co nie jest jednoznaczne. Kwota 165.948 zł jest przelewem środków z konta gminy na konto GFOŚ, co jest naruszeniem dyscypliny finansów publicznych.


Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września powiedziała, że to są środki, które powinny trafić na konto GFOŚ. Nikt z urzędników nie jest w stanie stać przy pracowniku banku i sprawdzać na jakie konto dana kwota powinna być przekazywana.


W posiedzeniu komisji edukacji obecnie uczestniczy 4 radnych.


Komisja edukacji w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu na rok 2005.


Komisja komunalno-finansowa w obecności 12 radnych 9 głosami „za”, przy 1 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” (jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu na rok 2005.


h)

Jan Maciejewski, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: wydatków budżetu, które w 2005 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.


Radny Ryszard Szwajca poprosił o udzielenie informacji na temat wydatkowania kwoty 95 tys. zł związanej z zadaniem o nazwie: Zakład Zagospodarowania Odpadów w Bardzie wraz z linią sortowniczą w Bardzie – etap 1 rozbudowa kwatery (z podaniem kwot na poszczególne wydatki).


Jan Maciejewski, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września poinformował, że odpowiedź w tej sprawie zostanie przygotowana na piśmie.


Komisja edukacji w obecności 4 radnych 3 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wydatków budżetu, które w 2005 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.


Komisja komunalno-finansowa w obecności 12 radnych, 8 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 4 „wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wydatków budżetu, które w 2005 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września omówiła dodatkowy projekt uchwały w sprawie zaskarżenia do sądu administracyjnego rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody wielkopolskiego.


Komisje zapoznały się z ww. projektem uchwały.


Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie: budżetu na rok 2006.Przewodnicząca komisji edukacji radna Bożena Nowacka poinformowała członków komisji edukacji, że w styczniu komisja odbędzie wyjazdowe posiedzenie w celu dokonania wizytacji przedszkoli.

Następnie zamknęła posiedzenie komisji edukacji.


Przewodniczący komisji komunalno-finansowej radny Piotr Matuszewski poinformował, że przewodniczący komisji otrzymali z Biura Rady Miejskiej materiał pod nazwą „ Wieloletni Plan Finansowy na lata 2006-2014 Miasta i Gminy Września”. Jeżeli ktoś z radnych chciałby się zapoznać, to jest taki materiał do dyspozycji.


Jan Maciejewski, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września zachęcił do zapoznania się z tym dokumentem, ponieważ na sesji styczniowej będziemy wnosić projekt uchwały dot. emisji obligacji i realizacji zadań z obligacji. Jednym z podstawowych dokumentów, które umożliwiają podjęcie takiej decyzji jest to, co wynika z wieloletniego planu finansowego.


Pkt 4

Informacja na temat stopnia zaawansowania opracowania rozbudowy składowiska odpadów komunalnych w Bardzie – dotyczy komisji komunalno-finansowej.


Jan Maciejewski, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września omówił przedstawiony materiał (załącznik nr 4).


Radny Ryszard Szwajca: Jaka jest wartość kosztorysowa?


Roman Karowski, naczelnik wydziału infrastruktury technicznej odpowiedział, że 1.397.722 zł netto.


Przewodniczący komisji radny Piotr Matuszewski poprosił o przedstawienie istniejącego obecnie wysypiska oraz tego, co ma tam być wybudowane.


Roman Karowski, naczelnik wydziału infrastruktury technicznej przedstawił radnym projekt w części dotyczącej rozbudowy istniejącego składowiska odpadów – I etap.


Radna Maria Taciak poprosiła o wyjaśnienie następującego zapisu: „Równocześnie powinien także zostać opracowany projekt odwodnienia z wód powierzchniowych ze składowiska i przyległego terenu, dla starej jak i nowej kwatery składowej”.


Roman Karowski, naczelnik wydziału infrastruktury technicznej odpowiedział, że w tej chwili musimy opracować dokumentację zamknięcia starej kwatery i uzyskać decyzję na jej zamknięcie. Jednocześnie przy okazji dokumentacji zamknięcia tej kwatery musi być opracowany układ rowów odwadniających, zbierających wody opadowe ze skarpy dookoła. Te rowy muszą być zaprojektowane, jak również musi być opracowany system pozyskiwania gazów z części starej i nowej kwatery.


Radna Maria Taciak: Czy funkcjonowanie nowej kwatery jest możliwe bez odwodnienia?


Roman Karowski, naczelnik wydziału infrastruktury technicznej odpowiedział, że odwodnienie będzie, ale ono nie jest potrzebne w tej chwili do tego, by wybudować i uruchomić tę kwaterę.


Jan Maciejewski, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września poinformował, żeby uzyskać pozwolenie na użytkowanie tej kwatery musi być komplet dokumentacji, nawet jeśli odwodnienie i odgazowanie znajdzie swoje zastosowanie dopiero po jakimś czasie. Czyli musi być całościowe rozwiązanie kwatery.


Radny Ryszard Szwajca: Co obejmowała wykonana dokumentacja?


Roman Karowski, naczelnik wydziału infrastruktury technicznej odpowiedział, że dokumentacja obejmowała cały teren budowy pierwszej i drugiej kwatery, sortowni i tych wszystkich linię zasilającą, ogrodzenie. Nie obejmowała zamknięcia starej kwatery.


Radny Ryszard Szwajca: Ile do tej pory kosztowały nas te wszystkie dokumentacje i sprawy związane z tą inwestycją?


Roman Karowski, naczelnik wydziału infrastruktury technicznej odpowiedział, że to jest kwota około 70 tys. zł na opracowanie dokumentacji technicznej, raportów oddziaływania, raporty pozwolenia na budowę.


Radny Czesław Duch powiedział, że nowa kwatera jest mniejsza od obecnie funkcjonującej w związku z tym zapytał czy wielkość tej projektowanej kwatery ma związek z przygotowaniem linii sortowniczej?Roman Karowski, naczelnik wydziału infrastruktury technicznej odpowiedział, że były projektowane dwie kwatery z linią sortowniczą czyli z założeniem, że część odpadów będzie wysortowana zarówno u źródła powstawania tych odpadów jak i drugi raz będą sortowane w sortowni. Natomiast dopóki sortowni nie ma, to odpady będą wstępnie wysortowane u źródeł i następnie wtórna segregacja odbywać się będzie na wysypisku.


Jan Maciejewski, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września poinformował, że przyszłość tego wysypiska będzie zależeć w dużej mierze od ustaleń międzygminnych (porozumienia powiatu gnieźnieńskiego i wrzesińskiego). Z tego, co zostanie ustalone na tym szczeblu, będzie zależało jaki kształt i rozwój będzie miało nasze składowisko w przyszłości.


Przewodniczący komisji radny Piotr Matuszewski: Na jaki okres czasu ta pierwsza część rozbudowy wysypiska nam wystarczy?Roman Karowski, naczelnik wydziału infrastruktury technicznej odpowiedział, że jeżeli będziemy prowadzić właściwe zagęszczanie tych odpadów poprzez używanie kompaktora, to powinno nam wystarczyć na 4-5 lat.


Pkt 5 i 6

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący komisji komunalno-finansowej radny Piotr Matuszewski o godz. 19.45 zamknął posiedzenie komisji.


Protokół zawiera 9 ponumerowanych stron. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy Września.


Przewodniczący komisji komunalno-finansowej

radny Piotr Matuszewski

/-/
Przewodnicząca komisji edukacji

radna Bożena Nowacka

/-/


Protokolant:

Monika Krysztofiak

/-/Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.