BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14463431
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół
 Protokół

komisji rewizyjnej

z posiedzenia

26 stycznia 2006 r.Pkt 1


Przewodniczący komisji radny Arkadiusz Czajkowski o godz. 18.30, stwierdzając quorum otworzył posiedzenie komisji, powitał radnych oraz gości.


Zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczyło 10 członków komisji.


Obecni na posiedzeniu nie będący członkami komisji rewizyjnej:

 • Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września;

 • Paweł Maciejewski, główny księgowy Urzędu Miasta i Gminy Września;

 • Roman Karowski, naczelnik wydziału infrastruktury technicznej;

 • Andrzej Górczyński, redaktor naczelny „Faktów Wrześni”;

 • Małgorzata Chojnacka, dziennikarz „Faktów Wrześni”;

 • Robert Klimczak, specjalista w Biurze Rady Miejskiej, protokolant.


Pkt 2


Komisja jednogłośnie przyjęła zaproponowany przez przewodniczącego komisji porządek obrad (załącznik nr 2).


Porządek obrad:


 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Ocena gospodarki finansowej w zakresie dochodów własnych Wrzesińskiego Ośrodka Kultury w 2004 r. - ciąg dalszy.

 4. Kontrola wykonania Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za pierwsze półrocze 2005 r. pod kątem realizacji finansowej – ciąg dalszy.

 5. Omówienie wniosków i uwag radnych, dotyczących: „Oceny stanu technicznego otwartego basenu kąpielowego we Wrześni wraz z propozycją napraw” - ciąg dalszy.

 6. Opracowanie planu pracy komisji na rok 2006.

 7. Wolne głosy i wnioski.

 8. Zakończenie posiedzenia.


Przewodniczący komisji radny Arkadiusz Czajkowski: 19 grudnia 2005 r. o godz. 11.33 Biuro Rady Miejskiej pocztą elektroniczną przesłało do burmistrza i jego zastępców oraz skarbnika wnioski i pytania komisji z posiedzenia, które odbyło się 15 grudnia. Przepraszam bardzo za to, że to się przedłużyło i niektóre materiały otrzymaliśmy dopiero dzisiaj, ale nie jest to z mojej winy. Jeżeli radni mają zastrzeżenia co do tego, to proszę zgłaszać wnioski formalne. Ja nie mam nic więcej do powiedzenia na ten temat. W piątek byłem tutaj do południa i razem z panią skarbnik dopracowywaliśmy te dokumenty.


Radna Maria Taciak: Wnioskuję do przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni, aby wystąpił do burmistrza, zgłaszając zastrzeżenia, co do terminów jak i kompletności przekazywanej dokumentacji na zgłaszane wnioski przez komisję rewizyjną. Dotychczasowa praktyka stosowana przez burmistrza jest niepoważna, podważa tym samym powagę sprawowanego urzędu i deprecjonuje członków komisji rewizyjnej. W takim trybie i przy takim sposobie traktowania zakres działania komisji jest ograniczony. Nie może tak być, że radny przychodzi na posiedzenie komisji o godz. 18.30 i dowiaduje się, że materiały zostały zdeponowane w Biurze Rady Miejskiej dzisiaj tuż przed godz. 15.00. Nie każdy jest w tak komfortowej sytuacji, że po otrzymanej informacji od pracownika biura o tym, że wyłożono na półki materiały może odwrotnie udać się do biura, by te materiały otrzymać. W ten sposób ogranicza mi się możliwość wykonywania mandatu radnego, a przede wszystkim ogranicza mi się wypełnianie zadań, jako członka komisji rewizyjnej, gdyż nie mam możliwości szczegółowego zapoznania się z dostarczonym w tej chwili materiałem.


Pkt 3


Komisja rewizyjna zapoznała się z następującymi dokumentami:

 • Odpowiedź na pytanie z 15 grudnia 2005 r., czy WOK od gminy w roku 2004 otrzymał tylko dotację (załącznik nr 3).

 • Plan finansowy WOK na rok 2004 (pakiet - załącznik nr 4).

 • Wyjaśnienia do planu finansowego WOK na rok 2004 (pakiet - załącznik nr 4).

 • Plan finansowy WOK na rok 2005 (pakiet - załącznik nr 4).

 • Pismo dotyczące stawek czynszu za lokale użytkowe na terenie miasta i gminy (pakiet - załącznik nr 4).


Radny Ryszard Szwajca: Komisja rewizyjna powinna kontrolować stan faktyczny finansów WOK-u ze stanem, jaki byłby wskazany i był założony w budżecie. W różny sposób uniemożliwia się nam przeprowadzenie tej kontroli. Nie wiem, czy udzielane teraz odpowiedzi przez panią skarbnik będą na miejscu, ponieważ w materiałach, które przed chwilą otrzymałem jest nie wykonanie finansów tylko są odpowiedzi na jedno czy drugie pytanie. Rozumiem, że odpowiedzi na pytania mogą uzupełniać, ale jeśli dobrze zrozumiałem na ostatniej komisji, to chcieliśmy otrzymać dokumenty, na podstawie których burmistrz rozliczył WOK od strony finansowej. Otrzymaliśmy wykaz imprez, a teraz otrzymaliśmy plany finansowe. Nas interesowałoby wykonanie tych planów finansowych. Czym innym jest plan finansowy, a czym innym jego realizacja. Uważam, że pismo, które podpisał zastępca burmistrza - pani Krystyna Poślednia nie pozwala komisji ocenić gospodarkę finansową WOK, ani za rok 2004, ani za I półrocze 2005 r.


Przewodniczący komisji radny Arkadiusz Czajkowski: Jeśli chodzi o rok 2004, to zgadzam się z tym, ponieważ powinniśmy otrzymać rozliczenie, a nie plan finansowy za rok 2004. Nie wiem jak jest z rokiem 2005, czy jest już rozliczony, ale można by dyskutować czy jest to plan, czy jest to rozliczenie.

Proszę o wyjaśnienie w sprawie, czy WOK od gminy w roku 2004 otrzymał tylko dotację?


Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września: Radni w materiałach otrzymali odpowiedź na to pytanie. W roku 2004 WOK oprócz dotacji w kwocie 517000,00 zł otrzymał środki na zorganizowanie festiwalu im. Anny Jantar w kwocie 139079,00 zł. Środki te zostały przekazane WOK-owi na zorganizowanie tego festiwalu, a organizatorem festiwalu był burmistrz i wszelkie wydatki związane z tą imprezą zostały wykazane w budżecie gminy. WOK stał się jak gdyby naszym „gospodarstwem pomocniczym”, za pomocą którego został ten festiwal zorganizowany. To była kwota, która tylko „przepłynęła” przez WOK. Wszelkie wydatki i faktury są zapisane w budżecie gminy. Nie ma tej kwoty w rozliczeniu WOK, ani po stronie przychodów, ani po stronie wydatków. WOK płacił fakturę i wystawiał notę księgową obciążającą budżet, wydatek ten był zapisywany w budżecie, natomiast środki przekazywane jak gdyby z budżetu do WOK-u kompensowały ten wydatek. Tak że de facto WOK był na zero. Wszystkie wydatki są zapisane w budżecie gminy.


Radny Ryszard Szwajca: Coś się nie zgadza, jeśli chodzi o kwotę. Rok temu w odpowiedzi na pytanie, ile kosztował festiwal im. Anny Jantar podano i wyszczególniono. Kwota była 121000,00 zł. Tyle podano. Taka była informacja z urzędu, bo w tej kwestii była interpelacja. Dziwię się, że przez ten czas przybyło i kwota się zwiększyła. Coś tutaj jest więc niejasne. Zdanie, że „WOK otrzymał środki na organizację”, otóż nie otrzymał.


Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września: WOK był, tak jak mówiłam, jak gdyby „gospodarstwem pomocniczym”. WOK w naszym imieniu realizował wydatki i dostawał na to środki. Wszelkie wydatki są zapisane i wykazane w budżecie gminy, a nie w budżecie WOK-u.


Radny Ryszard Szwajca: Zgoda. Czy jest pani w stanie te wydatki, czyli kwotę 139 tys. zł rozpisać, co było z tego finansowane?


Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września: Nie zrobię tego w tej chwili, ale mogę to zrobić bez problemu, ponieważ te wydatki są widoczne w budżecie gminy.


Radny Ryszard Szwajca: Nie bardzo są widoczne w budżecie gminy, bo ostatnio była inna kwota. Podana była kwota 121 tys. zł za rok 2004 na organizację festiwalu im. Anny Jantar. Taką kwotę podano przy okazji badania sprawozdania w kwietniu 2005 r., a teraz przybyło prawie 20 tys. zł, a to jeszcze nie są wszystkie środki, które „płynęły” pośrednio czy bezpośrednio do WOK-u, jako do „gospodarstwa pomocniczego”.

Możemy teraz dyskutować, natomiast sprawdzić gospodarki finansowej WOK-u nie można. Na podstawie przedstawionych materiałów ma na temat tej gospodarki finansowej nie możemy rozmawiać. Zgodzi się pani z tym? Nie możemy sprawdzić, czy ta gospodarka była dobrze prowadzona, jak nie mamy jasności, co do wysokości środków, jakimi WOK dysponował.

Prosiliśmy o materiały, może to nie jest wprost zapisane we wnioskach, na podstawie których burmistrz WOK za rok 2004 rozliczył i rozgrzeszył. I tego nie otrzymaliśmy. Albo otrzymujemy wykaz imprez, albo dwa zdania, które w połowie nie zgadzają sie z wiedzą, którą na ten temat mieliśmy. Cały czas mówiliśmy o co nam chodzi.


Przewodniczący komisji radny Arkadiusz Czajkowski: Nie znam się na organizacji festiwali, ale można było rozpisać na co te środki zostały wydane. Proponuję ten temat teraz zamknąć. Wrócimy do tego później, by podyskutować, a teraz będziemy omawiać w dalszym ciągu odpowiedzi.


Radna Maria Taciak: Stawki płacone przez dzierżawców lokali w WOK-u są wyższe niż stawki średnie, które podał ZGM. Choć trzeba wziąć pod uwagę, że lokal gastronomiczny zużywał na pewno dużo wody. Poza tym dane podane przez pana Sławomira Nowaka, kierownika ZGM-u na temat obowiązujących stawek są z roku 1999, natomiast domyślam się, że odpowiedź z 14 grudnia na temat stawek za lokale dzierżawione w WOK zawiera aktualne dane.


Przewodniczący komisji radny Arkadiusz Czajkowski: Dane podane przez kierownika ZGM są niedopracowane, ponieważ zamiast procentów mógł podać po prostu sumy. W każdym razie pewną orientację posiadamy. Wymieniono nawet lokal „Aleksandra”, który ma niższą stawkę niż średnia i nie wiadomo dlaczego.


Radna Maria Taciak: Trzeba pamiętać o tym, jak ten lokal wyglądał jeszcze kilka lat temu. Najemca tego lokalu poczynił tam bardzo duże remonty i zapewne nie jest to bez znaczenia, jeśli chodzi o wysokość czynszu.


Radny Piotr Matuszewski: Moim zdaniem powinno być tak, że udział w remontach powinien być odliczony od stawki, a stawka powinna być rynkowa.


Roman Karowski, naczelnik wydziału infrastruktury technicznej: „Aleksandra”, rzeczywiście dzierżawca poniósł duże nakłady, by ten lokal tak wyglądał, jak wygląda. Jak był poprzedni najemca, to wyglądał ten budynek zupełnie inaczej.


Przewodniczący komisji radny Arkadiusz Czajkowski: Komisja wnioskowała o sprawozdanie finansowe z rozliczenia otrzymanej przez WOK z UMiG dotacji za rok 2004 i I półrocze 2005 r. oraz o rozliczenie wydatkowe środków pochodzących z przychodów z prowadzonej przez WOK działalności w 2004 r. oraz I półroczu 2005 r. W ogóle nie otrzymaliśmy informacji na ten temat. Chciałbym, byśmy wspólnie opracowali, co jeszcze będziemy potrzebować do zakończenia tego tematu, żebyśmy mogli to przesłać do burmistrza przez przewodniczącego Rady Miejskiej. Jak był wysyłany mail do burmistrz z pytaniami, to też informowałem o tych pytaniach przewodniczącego Rady Miejskiej, tak że jest na bieżąco poinformowany. Co jeszcze potrzebujemy, żeby zakończyć ten temat?


Radna Maria Taciak: Odnoszę wrażenie, że kolejne formułowanie pytań zmierzające do pozyskania dokumentów umożliwiających „rozgrzeszenie” WOK-u naprawdę jest już niecelowe. Komisja rewizyjna od wielu miesięcy poświęca swój czas na zakończenie jednego tematu i mimo zgłaszanych pytań nie otrzymuje kompletnych dokumentów. Ta okoliczność sprawia, że my tej kontroli przeprowadzić nie możemy. Wnioskuję o zakończenie i sformułowanie wniosków. Nie powinniśmy dalej w to brnąć, bo my mamy określony plan i strategię działania, a my depczemy w miejscu. Myślę, że burmistrz, jako pracodawca, po zapoznaniu się z naszym wnioskiem, zastanowi się co dalej. Czy tak właśnie powinna przebiegać kontrola gospodarki finansowej? Proszę poddać mój wniosek pod głosowanie. Może ktoś ma inny?


Przewodniczący komisji radny Arkadiusz Czajkowski: Zgadzam się z tym. Napiszemy wniosek i go przegłosujemy.


Radny Ryszard Szwajca: Otrzymaliśmy plan finansowy WOK-u. Więcej wydaje się na wynagrodzenia bezosobowe niż na wynagrodzenia osobowe pracowników. Ciekawe to jest.


Przewodniczący komisji radny Arkadiusz Czajkowski: Głosujemy wniosek, że komisja rewizyjna na dzisiejszym posiedzeniu w tym stanie rzeczy kończy przegląd czy kontrolę informacji, które otrzymała od burmistrza. Komisja kończy kontrolę i w następnym etapie będziemy formułować wniosek, który przegłosujemy. Tak?


Radny Ryszard Szwajca: Jak można kończyć kontrolę, jak tej kontroli wręcz nie było?


Przewodniczący komisji radny Arkadiusz Czajkowski: Odstępujemy.


Radny Ryszard Szwajca: Odstępujemy, ponieważ...


Radna Maria Taciak: Z uwagi na niedostarczenie dokumentacji, która umożliwiłaby ocenić gospodarkę finansową WOK-u.


Radny Ryszard Szwajca: Przyjdzie kolejny burmistrz czy następna komisja rewizyjna i rozliczy ten WOK, bo prędzej czy później ten bałagan tam, te finansowe przepływy, niewłaściwe, do budżetu zostaną wykryte. Uchylanie się więc i robienie uników do niczego nie prowadzi.


Przewodniczący komisji radny Arkadiusz Czajkowski: Tak daleko bym tego nie formułował, ale to, że nam nie dostarczono dokumentów i zostaliśmy zlekceważeni, to bym przy tym pozostał.


Radny Ryszard Szwajca: Ponieważ nie było kontroli komisja powinna odstąpić od tego zadania. Nie możemy odstąpić od kontroli, bo kontrola się nie dobyła. Tutaj jest istotna różnica.


Przewodniczący komisji radny Arkadiusz Czajkowski: Też bym popierał wniosek radnego Ryszarda Szwajcy. Kontrola się nie odbyła, bo komisja nie miała dokumentacji.


Radny Piotr Matuszewski: Komisja nie ma uprawnień, żeby odstępować od kontroli, ponieważ dostaliśmy upoważnienie od Rady Miejskiej do przeprowadzenia kontroli. Komisja jest od tego, żeby przeprowadzić kontrolę, a podjęcie decyzji o odstąpieniu od kontroli należy do kompetencji Rady Miejskiej. Wniosku o odstąpienie komisja nie może głosować.


Przerwa.


Radny Piotr Matuszewski: Odnośnie planu finansowego WOK, który mamy przed sobą chciałbym wyjaśnić, że dzwoniłem do dyrektora WOK, by wyjaśnić, o co tutaj chodzi i powiedział mi, że ten plan finansowy to faktycznie jest realizacja. Podane kwoty są faktyczną realizacją planu finansowego. Zauważył, że jest to niefortunnie zatytułowane, ale faktycznie to są faktyczne wydatki w 2004 r. Źle jest zatytułowane.


Radny Ryszard Szwajca: Powinni dać materiały, z których wynikałoby, że to jest wykonanie, bo plan... My tutaj wykonamy dużo pracy, a później się okaże, że całkowicie inne dane są, bo wykonanie planu jest inne.


Radny Piotr Matuszewski: W takim razie, panie radny proszę sformułować wniosek, że chcemy sprawdzić wszystkie wydatki związane z działalnością WOK-u. Proszę przeczytać, jakie komisja sformułowała pytanie. Jeśli uznamy, że dokument jest zatytułowany niefortunnie, to otrzymaliśmy dokładnie to, o co wnioskowaliśmy. Jeżeli dla radnego to jest niewystarczające, to proszę sformułować wniosek, co chcemy konkretnie skontrolować. Jak będzie trzeba, to będziemy kontrolować faktura po fakturze.


Przewodniczący komisji radny Arkadiusz Czajkowski: Nie. Wchodzimy...


Radny Piotr Matuszewski: Ja tylko wskazuję, że są takie możliwości. Zadaliśmy takie, a nie inne pytanie i mamy odpowiedź tylko ten dokument jest źle zatytułowany.


Radny Ryszard Szwajca: Mam przed sobą protokół z posiedzenia komisji. To, co otrzymaliśmy odbiega od tego, o co wnioskowaliśmy. Cokolwiek radny by mówił nie jest to żadnym usprawiedliwieniem.


Radny Piotr Matuszewski: Dla mnie jest to wystarczające. Jeżeli radny chce dalej kontrolować, to proszę sformułować konkretny wniosek.


Przewodniczący komisji radny Arkadiusz Czajkowski: Zostawimy po sobie protokoły i ktoś kiedyś do tego zajrzy i powie, że w ogóle nie mieliśmy pojęcia o kontrolowaniu. Wyraźnie napisaliśmy, o co nam chodziło. Odrobina przyzwoitości wymagała, nikt nie będzie wchodził w wynagrodzenia pracowników, chociaż czasami byłoby dobrze się dowiedzieć kto i ile zarabia, ale np. zakup wyposażenia, by w kilku zdaniach w części opisowej napisać, co zostało za te środki kupione.


Radny Piotr Matuszewski: To sformułujmy taki wniosek.


Przewodniczący komisji radny Arkadiusz Czajkowski: Ale jest to zapisane, jak „krowie na rowie”. Co jeszcze mamy napisać? Cała sprawa polega na tym, że przyzwoitość wymaga, żeby wyjaśnić członkom komisji w paru słowach...


Radny Piotr Matuszewski: Trzeba było zaprosić dyrektora na posiedzenie komisji.


Przewodniczący komisji radny Arkadiusz Czajkowski: Był tutaj. Po co nam dyrektor, gdy się zwracamy na piśmie i wystarczy w odpowiedzi napisać parę zdań. Nie będziemy urządzać dyskusji. Nikogo o nic nie posądzamy tylko, po prostu, chcemy wiedzieć.


Radna Maria Taciak: Zaproponuję wniosek kończący temat: Wobec nieprzedstawienia przez burmistrza Miasta i Gminy Września pełnej dokumentacji finansowej, dotyczącej gospodarki finansowej WOK-u - zgodnie z wnioskami komisji rewizyjnej zawartymi w protokole z posiedzenia 15 grudnia 2005 r. - stwierdza się, że dalsze procedowanie w tym zakresie staje się niemożliwe. Ta okoliczność uniemożliwia realizację planu pracy komisji rewizyjnej na rok 2005.


Radny Waldemar Grześkowiak: Proszę przeczytać wnioski komisji. Myślę, że taki wniosek jest zbyt daleko idący.


Radny Piotr Matuszewski: Myślę, że gdyby komisja przegłosowała tak sformułowany wniosek, to de facto komisja by się ośmieszyła, ponieważ sobie nie przypominam, żeby komisja, badając wydatki środków własnych WOK prosiła o pełną dokumentację. Pełna dokumentacja, to są wszystkie rachunki, cały zapis finansowy działalności WOK-u.


Radna Maria Taciak: Proszę więc zaproponować inny wniosek.


Radny Piotr Matuszewski: Ja nie jestem za takim wnioskiem i nie będę formułował wniosków. My nie wnioskowaliśmy o przedstawienie pełnej dokumentacji.


Radna Maria Taciak: W takim razie zapiszmy, że komisja nie otrzymała dokumentacji, o której mowa.


Radny Waldemar Grześkowiak: Moim zdaniem, by przeprowadzić kontrolę komisja powinna rozpocząć od ustalenia, jakie dokumenty krążą między Ratuszem a WOK-iem. Powinniśmy zacząć od tego, co jest możliwe do skontrolowania.


Radny Ryszard Szwajca: Możliwe jest wszystko, tylko kwestia, czy się chce skontrolować.


Radny Waldemar Grześkowiak: Kontrola nie może się odbywać na zasadzie, że dzisiaj radny poprosi o to, a jak jutro przyjdzie mu do głowy coś innego, to poprosi na następne spotkanie o coś następnego itd.


Radny Sylwester Jałoszyński: Jeśli chodzi o kontrolę WOK-u, to spotykamy się już trzeci raz.


Radna Maria Taciak: Na posiedzeniach komisji rewizyjnej w momencie, kiedy są formułowane pytania, to tylko niektóre osoby starają się je formułować. Mam wrażenie, że pozostałe osoby słuchają i jeśli uznają, że pytania są mało precyzyjne i mogą budzić kontrowersje, to zasadnym byłoby włączyć się do dyskusji i przedstawić swoje uwagi, a nie dzisiaj, kiedy omawiamy temat trzeci raz, bo zaczynamy jakby od początku. Należy ustalić, co my tak naprawdę chcemy skontrolować.


Radny Waldemar Grześkowiak: Musimy określić, o jakie dokumenty finansowe nam chodzi?


Przewodniczący komisji radny Arkadiusz Czajkowski: Nie istnieją druki rachunkowe, których WOK, jako jednostka kultury nie sporządza, ale daje roczne sprawozdanie finansowe do gminy. Rozliczenie poszczególnych imprez. Tak?


Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września: Rozliczenie otrzymanej dotacji.


Przewodniczący komisji radny Arkadiusz Czajkowski: A rozliczenie środków własnych?


Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września: Nie pamiętam, jak było w zeszłym roku, ale w tym roku na pewno będzie.


Radny Waldemar Grześkowiak: Jeśli nie możemy się dogadać, to zacznijmy od początku, od podstaw. Powinniśmy wnioskować o wykaz dokumentów, którymi dysponuje WOK i będziemy wiedzieć o co poprosić. Czy ktoś z członków komisji może mi powiedzieć, jakie dokumenty funkcjonują w WOK-u?


Przewodniczący komisji radny Arkadiusz Czajkowski: Wiem, bo widziałem sprawozdanie roczne, jakie dyrektor daje burmistrzowi z rozliczenia poszczególnych imprez i z rozliczenia dotacji i środków, które w zakresie własnym pozyska. Gdybyśmy takie coś mieli, to nikt by nie powiedział ani słowa i spokojnie moglibyśmy zakończyć tę kontrolę.


Radny Waldemar Grześkowiak: Poproszę, by na ten temat wypowiedziała się pani skarbnik.


Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września: W zakresie sprawozdawczości budżetowej składają dwa sprawozdania: Rb-Z i Rb-N o stanie należności i zobowiązań zgodnie z rozporządzeniem o państwowym długu publicznym oraz składają sprawozdanie do burmistrza z wykonania dotacji, czyli środków, które otrzymali w ramach dotacji.


Radny Waldemar Grześkwiak: Czy to są wszystkie dokumenty finansowe, które znajdują się w WOK-u?


Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września: Dokumentem finansowym jest przelew, faktura, dokument księgowania, rachunek, sprawozdanie, takich dokumentów jest mnóstwo.


Radny Waldemar Grześkowiak: Właśnie dlatego pytam, żeby wszyscy wiedzieli, co powinni mieć na myśli, mówiąc o pełnej dokumentacji finansowej. Dlatego powinniśmy się dowiedzieć, jakie dokumenty istnieją i poprosić o te, które nas interesują.


Radny Piotr Matuszewski: Nasuwa się pytanie, co my kontrolujemy. To, co kiedyś przegłosowaliśmy, rozszerzając zakres kontroli, zagnaliśmy się w kozi róg.


Radna Maria Taciak: Proszę, by przewodniczący sformułował wniosek i poddał go pod głosowanie.


Przewodniczący komisji radny Arkadiusz Czajkowski: Przesłałem do pani Krystyny Pośledniej, zastępcy burmistrza MiG Września pytanie, czy WOK w 2004 roku otrzymał od gminy tylko dotację, czy jeszcze inne środki (pismo – załącznik nr 5). Poinformowali nas o tym, że dostał na realizację festiwal im. Anny Jantar. To też jest niecelowa odpowiedź, ponieważ wystarczyło odpowiedzieć „tak” lub „nie”. O to prosiłem i też tego nie ma. Tłumaczyłem pani burmistrz, że ma powiedzieć, czy „tak”, czy „nie”. Pytanie nie dotyczyło ile, ale czy otrzymał.

Proponuję wniosek o treści: Wobec nieprzedstawienia przez burmistrza Miasta i Gminy Września sprawozdania finansowego z rozliczenia otrzymanej przez WOK z UMiG dotacji za rok 2004 i I półrocze 2005 r. oraz rozliczenia wydatkowego środków, pochodzących z przychodów z prowadzonej przez WOK działalności w 2004 r. oraz I półroczu 2005 r. - zgodnie z wnioskami komisji rewizyjnej zawartymi w protokole z posiedzenia 15 grudnia 2005 r. - stwierdza się, że dalsze procedowanie oceny gospodarki finansowej w zakresie dochodów własnych Wrzesińskiego Ośrodka Kultury w 2004 r. staje się niemożliwe. Ta okoliczność uniemożliwia realizację tego punktu planu pracy komisji rewizyjnej na rok 2005.

Komisja rewizyjna w obecności 10 radnych 4 głosami „za”, przy 2 „przeciw” i 4 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała następujący wniosek: Wobec nieprzedstawienia przez burmistrza Miasta i Gminy Września sprawozdania finansowego z rozliczenia otrzymanej przez WOK z UMiG dotacji za rok 2004 i I półrocze 2005 r. oraz rozliczenia wydatkowego środków, pochodzących z przychodów z prowadzonej przez WOK działalności w 2004 r. oraz I półroczu 2005 r. - zgodnie z wnioskami komisji rewizyjnej zawartymi w protokole z posiedzenia 15 grudnia 2005 r. - stwierdza się, że dalsze procedowanie oceny gospodarki finansowej w zakresie dochodów własnych Wrzesińskiego Ośrodka Kultury w 2004 r. staje się niemożliwe. Ta okoliczność uniemożliwia realizację tego punktu planu pracy komisji rewizyjnej na rok 2005.


Pkt 4


Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września omówiła informację na temat wpływów składających się na kwotę 314601,14 zł, którą wykazano w: „Rozliczeniu GFOŚ na 30.06.2005 rok. Wpływy z różnych opłat” (załącznik nr 6).


Radny Ryszard Szwajca: Mam przed sobą operacje na koncie GFOŚ za okres, o którym mówimy. Tam mamy całkowicie inną kwotę przychodów.


Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września: W informacji, którą omówiłam są wykazane rzeczywiste wpływy na rachunek bankowy. Natomiast to, co ma radny, czyli wydruk z konta „135”, to są obroty (załącznik nr 7). Wystarczy, że jest mylny wpływ na rachunek i on jest tutaj zarachowany. Nie zawsze obroty są równe dochodom rachunku, czy danego funduszu, jak jest w tej chwili. Może się zdarzyć, że jest mylny wpływ i to zawyża obroty na rachunku, a nie jest dochodem funduszu.


Radny Ryszard Szwajca: Rozumiem, bo widzę, że dwa razy wprowadzono refundację z Agencji Nieruchomości Rolnych.


Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września: Pierwszy wpływ nastąpił na konto „135”, to jest wydruk, który radni mają, z kontem przeciwstawnym „853-017”. Konto „853-017” było błędnym kontem. Kwotę tę zaksięgowano ponownie z kontem korespondującym „853-GF-90011-0690”, są to konta dochodowe. Następną operacją było wyksięgowanie tego pierwszego przelewu, który w wydruku jest, jako pierwsza pozycja. Program tak grupuje operacje, że jeżeli jest zaksięgowanie, to musi nastąpić wyksięgowanie i zaksięgowanie ponowne.


Radny Ryszard Szwajca: Takich operacji jest tutaj kilka.


Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września: Mogą się zdarzyć.


Radny Ryszard Szwajca: Czyli mogę przyjąć, że jeżeli obroty bieżące na koncie pomniejszę o te mylnie zaksięgowane, to otrzymamy kwotę, która jest prawidłowa i jest zawarta w sprawozdaniu, które otrzymali radni. Tak?


Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września: Tak.

Pytał pan na ostatniej komisji, gdzie są zapisane środki pieniężne, czyli tzw. bilans otwarcia, stan środków na rachunku bankowym, proszę spojrzeć na dokument, widać saldo początkowe, w podsumowaniu jest ono wskazane, jest to stan środków pieniężnych, czyli tzw. bilans otwarcia GFOŚ.


Radny Ryszard Szwajca: W tej kwestii sprawa jest jasna.


Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września omówiła odpowiedź na pytanie, gdzie są wykazane zobowiązania GFOŚ z roku 2004? (załącznik nr 8).


Radny Ryszard Szwajca: Dzisiaj otrzymaliśmy Rb-33, ale nie chodziło o kwotę zobowiązań, ale o wykaz zobowiązań. Jakie zadania były do zapłacenia? Kwotę zobowiązań rzeczywiście z Rb można wyczytać. Dostaliśmy je dzisiaj.


Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września: Pytanie było, gdzie są wykazane.


Radny Ryszard Szwajca: To w takim razie poproszę o wyjaśnienie, jakie mamy te zobowiązania? Radni Rb nie otrzymują. Radni otrzymują sprawozdanie z wykonania realizacji budżetu w kwestii GFOŚ i dobrze byłoby, żebyśmy te zobowiązania mieli. Jakie zobowiązania były do zapłacenia za rok 2004? Proszę o przygotowanie tego.


Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września: W sprawozdaniu za I półrocze 2005 r. była informacja z kwotami. Była to faktura o wartości 144929,08 zł za wykonanie zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Sokołowie”, za którą zapłacono 28 stycznia 2005 r.


Radny Ryszard Szwajca: Sprawozdanie to jest tabela i to jest istotne, a to, co jest pod nią napisane, jako uwagą czy odnośnik, to gdzie te środki, te zobowiązania, zostały wpisane? Tutaj ich nie ma, a gdzie powinny być zapisane?


Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września: Odnośnie tego, co pan mówił, że radni nie mają sprawozdań, to ja się z tym nie zgadzam, ponieważ wszystkie sprawozdania zostały państwu przekazane. Jestem zaskoczona tym, co mówi radny, że radni nie mają sprawozdań.

Sprawozdanie Rb-33 za okres od początku roku do 31 grudnia 2004 (załącznik nr 9) jasno wskazuje, jaka była kwota. Dodatkowo za I półrocze w sprawozdaniu było wyszczególnione, jaka kwota, za co i kiedy zostały zapłacone zobowiązania z roku 2004.


Radny Ryszard Szwajca: Mam przed sobą sprawozdanie Rb-33 za okres, o którym mówimy i jest tylko kwota zobowiązań, a nawet w części „B” tych zobowiązań nie ma.


Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września: Są.


Radny Ryszard Szwajca: Mam sprawozdanie Rb-33 z 9 marca 2005 r. i nie ma tego.


Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września: Są wyszczególnione. Dzisiaj radni otrzymali sprawozdanie Rb-33, korekta nr 1 z 22 kwietnia 2005 r. W kolumnie „15” jest kwota 145229,00 zł.


Radny Ryszard Szwajca: Odnalazłem w swoich materiałach ten dokument. Jest podana kwota 145229,00 zł. To jest tylko kwota. Jakie zadania z tego..., jakie to były zobowiązania? O jednym wiemy, bo o tym się mówi, za tą kanalizację Sokołowa, a reszta?


Radny Piotr Matuszewski: Chciałem zwrócić uwagę na sposób pracy radnego. Radny formułuje pytania w nieskończoność. Było konkretne pytanie do pani skarbnik, gdzie są wykazane. Niektórzy radni mają pretensje, że zbieramy się po raz trzeci i nie możemy skończyć. Jest tak dlatego, że radny Ryszard Szwajca na jednej komisji zada pytania, a na następnej komisji wymyśli dalsze pytania i jak my będziemy tak procedować, to nawet przez rok nie skontrolujemy żadnego tematu. Tak nie można. Proszę, by przewodniczący komisji spowodował, żebyśmy naprawdę posuwali się do przodu, bo w przeciwnym razie nic nie skontrolujemy i będziemy mieć do wszystkich pretensje tylko nie do siebie.


Radny Ryszard Szwajca: Jest tylko kwota, a co pod tą kwotą się kryje...


Przewodniczący komisji radny Arkadiusz Czajkowski: Nie pytaliśmy o to. Odpowiedź na zadane pytanie jest w materiałach, które otrzymaliśmy.


Radna Maria Taciak: Przyznaję rację.


Przewodniczący komisji radny Arkadiusz Czajkowski: Komisja wnioskowała o wydruk dziennych obrotów (koszty) na rachunku GFOŚiGW od 1 stycznia 2005 r. Wszyscy to otrzymali. Czy ktoś ma jakieś pytania do tego?


Radny Ryszard Szwajca: Przy tym przeksięgowywaniu, o którym mówiła pani skarbnik trudno na gorąco porównać otrzymane materiały. Jeżeli się otrzymuje na komisji materiały, to trudno przejrzeć wszystkie operacje i porównać je ze sprawozdaniami. Trudno więc odnieść się do tego i wydać ocenę tym bardziej, że są inne kwoty w sprawozdaniach, a inne, jak zaczęła wyjaśniać pani skarbnik. Prosiłem o obroty na koncie GFOŚ za rok 2003 i niestety nie otrzymałem ich.


Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września: Chodziło o obroty na koncie za I półrocze 2005, a nie o rok 2003. Jeśli chodzi o rok 2003, to prosił pan o sprawozdania Rb-33 i wszystkie radni otrzymali dzisiaj w materiałach.

Radni otrzymali:

 • Rb-33 sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych nie posiadających osobowości prawnej za okres od początku roku do 31 grudnia roku 2003 (załącznik nr 10).

 • Rb-33 sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych nie posiadających osobowości prawnej za okres od początku roku do 31 grudnia roku 2003 – Korekta nr 1 z 25 lutego 2004 r. (załącznik nr 11).

 • Rb-33 sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych nie posiadających osobowości prawnej za okres od początku roku do 31 grudnia roku 2003 – Korekta nr 2 z 27 lipca 2004 r. (załącznik nr 12).


Na salę posiedzenia wszedł Andrzej Górczyński, redaktor naczelny „Faktów Wrześni”.

Przewodniczący komisji radny Arkadiusz Czajkowski: Komisja wnioskowała o wyjaśnienie, dlaczego firmie EKO-TECH-BUD za wykonaną inwestycję (faktura wystawiona 27 grudnia 2004 r.) na kwotę około 110 tys. zł zapłacono w grudniu 2004 cząstkowo?


Roman Karowski, naczelnik wydziału infrastruktury technicznej: Żeby odpowiedzieć na to pytanie muszę wyjść od sprawy umorzenia pożyczki z NFOŚiGW w roku 2004, bo jakby odpowiedź na pytanie, dlaczego przedmiotowa faktura została w grudniu zapłacona cząstkowo z tego wynika. W ramach umorzenia części pożyczki z NFOŚiGW w kwocie 945 tys. zł w roku 2004, na co gmina z NFOŚiGW zawarła umowę, która została zaciągnięta przed laty na oczyszczalnie ścieków zostały wyznaczone zadania inwestycyjne do realizacji: budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Akacjowej, ul. Brzozowej, ul. Działkowców i ul. Leśnej we Wrześni oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Sokołowie etap I. Ponieważ wartość wykonania tych inwestycji po przetargach była niższa od kwoty 945 tys. zł, czyli zapisanej w umowie wysokości umorzenia pożyczki trzeba było wyznaczyć trzecie zadanie. Budowa kanalizacji w ul. Akacjowej, ul. Brzozowej, ul. Działkowców i ul. Leśnej we Wrześni kosztowała 571 tys. zł, a w Sokołowie 85 tys. zł, co razem dało 656 tys. zł. Po odjęciu wynikła kwota, która musiała być przeznaczona jeszcze na trzecie zadanie, to była kwota 289 tys. zł. Na taką wartość przewidziano budowę kanalizacji sanitarnej w Sokołowie etap II. Był to okres jesienny i w związku z tym były poważne problemy z wykonaniem pewnych prac ustalonych w harmonogramie do tej umowy. W związku z tym kwoty 289 tys. zł nie byliśmy w stanie jesienią wykonać na tym zadaniu, polegającej na budowie przepompowni na głębokości prawie 5 metrów w bardzo nawodnionych gruntach, wystąpiliśmy do NFOŚiGW w Warszawie o zmianę harmonogramu. Zaproponowaliśmy, by kwotę 289 tys. zł podzielić w ten sposób, że 100 tys. zł zostałoby wydatkowane do końca roku 2004, a kwota 189 tys. zł zostałaby przesunięta na rok 2005. Z takim aneksem i z takim harmonogramem zwróciliśmy się do NFOŚiGW w Warszawie. Niestety ostatecznie ta nasza propozycja zmiany harmonogramu nie została przez NFOŚiGW na posiedzeniu zarządu 30 grudnia 2004 r. zaakceptowana. Natomiast my, zapłaciliśmy wykonawcy 27 grudnia 2004 r. kwotę, która wynikała z tej propozycji zmiany harmonogramu, czyli 100 tys. zł. Stąd ta faktura, o którą pyta komisja rewizyjna, wystawiona przez wykonawcę EKO-TECH-BUD na kwotę 100 tys. zł została przez nas 27 grudnia 2004 r. zapłacona, natomiast reszta, tak jak wnioskowaliśmy do NFOŚiGW, została zapłacona w roku 2005. Niestety, realizacja faktury nastąpiła 27 grudnia, natomiast 30 grudnia było posiedzenie zarządu NFOŚiGW w Warszawie, o godz. 15.00 ja dzwoniłem do Warszawy, bo o tej godzinie się skończyło posiedzenie zarządu, który niestety się nie przychylił do naszej propozycji zmiany harmonogramu, uznając, że podpisana umowa jest obowiązująca.


Radny Ryszard Szwajca: Kwestia nie jest w tym, jaka była umowa finansowania zadania na III etap tylko chodzi o środki, jakie były na GFOŚ za wykonanie tego etapu na kwotę 651 tys. zł, który jest całkowicie rozliczony, z tym że w wydatkach wpłata Agencji Nieruchomości Rolnych na kwotę 351948,00 zł jest jako umniejszenie.

Mam obroty na koncie GFOŚ w roku 2004. Gdyby pani skarbnik była łaskawa mi powiedzieć, mam tutaj to sprawozdanie z zadaniami, które koresponduje ze sprawozdaniem, które otrzymali radni, faktura na 181729,00 zł, w ogóle takiej faktury tu nie ma.


Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września: Nie dysponuję tymi dokumentami i nie mogę odpowiedzieć w tej chwili na to pytanie.


Radny Ryszard Szwajca: Jest to faktura 21/I/12/2004. Są to materiały, które otrzymałem od pani w kwietniu ubiegłego roku przy ocenie budżetu. Piąta pozycja od góry, jest to budowa kanalizacji w Sokołowie. Z tego wynika, że całe Sokołowo za te 651 tys. zł zostało zapłacone. Z tym, że są inne faktury, inne numery i inne kwoty. I chodzi o to, żeby to wyjaśnić. W księgowości na pewno to państwo macie, bo to otrzymałem od pani.


Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września: Na pewno mam, ale nie mam tego przy sobie. Trudno dyskutować, gdy nie ma się przed sobą materiałów.

W budowie kanalizacji i wodociągów w gminie ma pan 100 tys. zł ujęte.


Radny Ryszard Szwajca: Ja się nie pytam o 100 tys. zł, bo to jest odrębna historia. Chodzi mi o kwotę 181 tys. zł. Jest to jedna z faktur, która całkowicie finansowała to zadanie na 651 tys. zł.


Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września: Muszę odszukać tę fakturę i sprawdzić to, czego ona dotyczy.


Radny Ryszard Szwajca: Nie uważa pani, że jak pani robi takie zestawienie, a takiej faktury, ani tego numeru nie ma w obrocie na koncie, to...


Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września: Przepraszam, ma pan zestawienie faktur zapłaconych w 2004 r.?


Radny Ryszard Szwajca: Oczywiście.


Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września: A obroty na koncie, które otrzymał radny dzisiaj, to obroty w I półroczu 2005 r.


Radny Ryszard Szwajca: W kwietniu dostałem od pani za 2004 r.


Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września: Być może, ale ja nie mam przy sobie tego w tej chwili. Jak w takim razie w tej chwili mam z panem dyskutować?


Radny Ryszard Szwajca: jest taka możliwość, żeby na obrocie na koncie nie było numeru i wartości faktury? Mówimy o roku 2004. Jest faktura, jest numer, natomiast nie jest wykazane, że została zapłacona.

Są jeszcze takie wydatki, których pani w ogóle nie ujęła w wykazie. Np. 18300 zł nie wiadomo za co, 9150 zł nie wiadomo za co. Mam przed sobą materiały, które otrzymali członkowie komisji w kwietniu 2005 r., kiedy omawialiśmy rok 2004, a dzisiaj dochodzimy do sprawy faktur i okazuje się, że inne numery i inne kwoty są podane w tym, co mieli radni, a co innego pani ma w obrotach na koncie. Lepiej już tego pani nie wytłumaczę.


Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września: Ja tłumaczyłam panu, że obroty, to niekoniecznie wydatki. Obroty, to niekoniecznie dochody. Nie będę z panem dyskutować, bo nie mam przed sobą tych materiałów, a poza tym, jeżeli jest przelew, to może to być np. zapłata trzech faktur. To nie jest tak, że jest przelew i jest faktura. Niektóre faktury są płacone zbiorczo. Ja nie wiem, za co jest to 181 tys. zł. Jeżeli pan poczeka, to ja pójdę sprawdzić, co to jest, czy to jest przejściowa, czy zbiorówka.

Poproszę o konkretne pytanie.


Przewodniczący komisji radny Arkadiusz Czajkowski: Było konkretne pytanie. Komisja wnioskowała o wyjaśnienie, dlaczego firmie EKO-TECH-BUD za wykonaną inwestycję (faktura wystawiona 27 grudnia 2004 r.) na kwotę około 110 tys. zł zapłacono w grudniu 2004 cząstkowo? Odpowiedź została udzielona. Czy wszyscy członkowie komisji zrozumieli odpowiedź?


Radny Ryszard Szwajca: Poproszę o odpowiedź na to pytanie na piśmie.


Przewodniczący komisji radny Arkadiusz Czajkowski: To było wyjaśnione i w protokole będzie to odnotowane wyjaśnienie. Wyjaśnił to Roman Karowski, naczelnik wydziału infrastruktury technicznej.


Radny Ryszard Szwajca: Pan Roman Karowski wyjaśnił sprawę, jak wyglądało rozliczenie umorzenia pożyczki z NFOŚiGW. A wygląda tak, że zapłaciliśmy 26 tys. zł kary za to.


Radny Waldemar Grześkowiak: Nie zapłaciliśmy kary. Po prostu nie umorzono nam tej kwoty.


Radny Ryszard Szwajca: To na jedno wychodzi.


Radny Waldemar Grześkowiak: Nie wychodzi na jedno, to radny chce, by tak wyglądało i tak mówi. Wyjaśniono, dlaczego doszło do takiej sytuacji.


Radny Ryszard Szwajca: Ja w tej kwestii chciałbym otrzymać odpowiedź na piśmie.


Radny Waldemar Grześkowiak: Otrzymaliśmy informację i wyjaśnienia.


Radny Ryszard Szwajca: Nie jest na temat. Nie koresponduje z wydatkami GFOŚ. To może kolega by mi wyjaśnił?


Radny Waldemar Grześkowiak: Nie będę powtarzał po skarbniku.


Radny Ryszard Szwajca: Akurat, to nie skarbnik wyjaśnił.


Radny Waldemar Grześkowiak: To akurat nie, ale jeśli chodzi o korespondowanie, to tak.


Radny Ryszard Szwajca: W dokumentach nie potwierdza się to, o czym tutaj państwo mówicie. Kiedyś ktoś to rozliczy.


Przewodniczący komisji radny Arkadiusz Czajkowski: Składam wniosek pod głosowanie, czy wszyscy państwo rozumieją, dlaczego firmie EKO-TECH-BUD za wykonaną inwestycję (faktura wystawiona 27 grudnia 2004 r.) na kwotę około 110 tys. zł zapłacono w grudniu 2004 cząstkowo?


Radny Ryszard Szwajca: Nie. Panie przewodniczący prosiłbym, żeby pan odpowiedział na pytanie: dlaczego ta kwota została zapłacona w grudniu cząstkowo?


Radny Waldemar Grześkowiak: To było wyjaśnione. Jak radnemu nie wystarcza to, to niech złoży oświadczenie do protokołu. Wszystkim wystarczyło, a radnemu Ryszardowi Szwajcy nie.


Radny Ryszard Szwajca: Nie płacimy faktury całkowicie i z tego tytułu nie umarzają nam środków.


Przewodniczący komisji radny Arkadiusz Czajkowski: To nie ma żadnego znaczenia w kwestii naszego pytania.


Radny Ryszard Szwajca: Jest końcówka roku i inna faktura jest wykazana w sprawozdaniu dla radnych na kwotę 181 tys. zł, a inne płacimy. Mało tego, tej kwoty nie ma na koncie obrotów.


Przerwa.


Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września: Mam przed sobą fakturę nr 21/I/12/2004. Dam radnemu ją do wglądu. Z tyłu tej faktury jest opis, z którego wynika, że kwota 181 tys. zł jest rozbita na należność, która trafiła do wykonawcy (175 tys. zł) oraz na część na konto bankowe, które nazywa się „należyte zabezpieczenie umowy”, ale z rachunku gminnego schodzi cała kwota. Kosztem jest cała kwota.


Radny Ryszard Szwajca: A obroty 2003 r., dostanę to?


Radna Maria Taciak: Odnośmy się do pytań, które zadała komisja rewizyjna.


Radny Ryszard Szwajca: Tak się będą ślizgać z roku na rok?


Radny Andrzej Rzeźnik: Czy wątpliwości radnego zostały wyjaśnione? Jeśli nie ma zastrzeżeń, to przejdźmy do dalszych pytań. Wyglądało to na jakąś sprawę kryminalną, a sprawa została wyjaśniona.


Radny Ryszard Szwajca: Co wyjaśnione? Inwestycja, która była według umowy na 651 tys. zł, to w jednym dokumencie jest cząstkowe 181 tys. zł, a się okazuje, że jest o 6 tys. zł mniej, ponieważ jakieś środki na zabezpieczenie zostały.


Radny Waldemar Grześkowiak: Nie jakieś, bo nie pracujemy w tej branży i się na tym nie znamy.


Radny Andrzej Rzeźnik: Nie możemy w ten sposób rozmawiać.


Radna Maria Taciak: Przejdźmy do kolejnego punktu.

Przewodniczący komisji radny Arkadiusz Czajkowski: Komisja rewizyjna wnioskowała o przedstawienie sprawozdań Rb-33 za 2003 i 2004 r. oraz o wgląd w protokół kompleksowej kontroli gospodarki finansowej Miasta i Gminy Września za okres od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r. na podstawie kryterium zgodności z prawem i zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym, przeprowadzonej przez inspektorów Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.


Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września: Wszystkie sprawozdania zostały radnym dostarczone, a protokół kompleksowej kontroli mam do wglądu i mogę go udostępnić. Ten protokół znajduje się chyba w Biurze Rady Miejskiej.


Robert Klimczak, specjalista w Biurze Rady Miejskiej: W Biurze Rady Miejskiej nie ma tego protokołu. Z tym protokołem zapoznawał się zespół komisji rewizyjnej, którym I półroczu 2005 r. przeprowadził źródłową kontrolę realizacji zamówień publicznych w roku 2003 oraz kontrolę wydatków na inwestycje zakończone w roku 2003.


Radny Piotr Matuszewski: Zespół nie przedstawił komisji wniosków, że kontrolował to i komisja nic o tym nie wie. Nie było zastrzeżeń?


Przewodniczący komisji radny Arkadiusz Czajkowski: Przegłosowaliśmy to na jednej z komisji.


Robert Klimczak, specjalista w Biurze Rady Miejskiej: W protokołach ze spotkań zespołu jest zapisane, że członkowie zespołu zapoznali się z tym protokołem.


Przewodniczący komisji radny Arkadiusz Czajkowski: Napiszemy taki wniosek, że komisja rewizyjna zapoznała się ze sprawozdaniami Rb-33 za 2003 i 2004 r. Natomiast z protokołem kompleksowej kontroli gospodarki finansowej Miasta i Gminy Września za okres od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r. na podstawie kryterium zgodności z prawem i zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym, przeprowadzonej przez inspektorów Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu zapoznał się zespół komisji rewizyjnej (pod przewodnictwem radnego Ryszarda Szwajcy), który w I półroczu 2005 r. przeprowadził źródłową kontrolę realizacji zamówień publicznych w roku 2003 oraz kontrolę wydatków na inwestycje zakończone w roku 2003, nie wnosząc do tego zastrzeżeń.

Przegłosujemy taki wniosek. To było przerabiane i nie ma z tym problemu.


Radny Ryszard Szwajca: Zastrzeżenia są.


Przewodniczący komisji radny Arkadiusz Czajkowski: Ale my to już głosowaliśmy.


Radny Ryszard Szwajca: Przyznano np. pani M. M. nagrodę pieniężną w wysokości 600 zł za zaangażowanie w sprawie przygotowania od strony prawnej możliwości stworzenia ogródków letnich, itd. Komisja nie ma woli...


Radny Andrzej Rzeźnik: Nie. Komisja ma zaufanie do zespołu, który to badał. To byłoby absurdem, gdybyśmy badali to, co zostało już zbadane.


Przewodniczący komisji radny Arkadiusz Czajkowski: Proponuję poddać pod głosowanie wniosek.


Radny Ryszard Szwajca: Z tak daleko idącym wnioskiem się nie zgadzam. Mam przed sobą pismo prezesa RIO, w którym jest napisane: „Nieprawidłowości, dotyczące gospodarki finansowej, w tym gospodarki środkami finansowymi GFOŚ, ujawnione zostały w toku przeprowadzonej przez tutejszą Izbę kompleksowej kontroli gospodarki finansowej gminy. Na podstawie dokonanych ustaleń prezes RIO złożył 9 czerwca 2005 r. zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych do rzecznika dyscypliny finansów publicznych, w którym postawiono burmistrzowi Wrześni zarzuty”. W związku z tym, nie możemy powiedzieć, że to wszystko dobrze. Jak chcecie, to możecie przegłosować wszystko, ale to nie jest moja fanaberia.


Radny Waldemar Grześkowiak: O ile sobie przypominam, to burmistrz to sam zgłosił.


Ryszard Szwajca: Nie. W roku 2004, a to jest rok 2005. To jest na podstawie kontroli Izby.

Przewodniczący komisji radny Arkadiusz Czajkowski: Z tego, co wiem do nikogo nie dotarła informacja o jakiejś karze dla burmistrza z tytułu uwag w protokole pokontrolnym RIO.


Radny Waldemar Grześkowiak: Burmistrz wniósł wcześniej zawiadomienie i burmistrzowi to odrzucili, a teraz ci zgłosili to samo i się okazuje, że wszystko się obraca przeciwko burmistrzowi.


Radny Ryszard Szwajca: To jest zgłoszone przez prezesa Izby na podstawie ustaleń. Fakt jest taki, że bałagan na GFOŚ w tej gminie jest.


Radny Waldemar Grześkowiak: Jeśli to wykażemy, to nie odkryjemy Ameryki, ponieważ burmistrz sam złożył doniesienie w tej sprawie.


Radny Ryszard Szwajca: Nie w tej samej sprawie.


Radny Waldemar Grześkowiak: Wszyscy o tym wiedzą, bo burmistrz mówił o tym na sesji. Było o tym mówione i nie jest to żadne odkrycie Ameryki. Była na ten temat dyskusja na przełomie kadencji. Sprawy się ciągnęły tak daleko, że zajęła się tym RIO, że burmistrz złożył doniesienie. Na końcu sprawy te zostały wyprostowane.


Radny Ryszard Szwajca: Jak te sprawy zostały wyprostowane, jeżeli burmistrz wykazuje, że oddaje prawie 2 mln zł? Musiał w takim razie te 2 mln zł z tego funduszu wziąć. Jeżeli by się nie brało, to by się nie oddawało.


Radny Piotr Matuszewski: Ty też brałeś.


Radny Ryszard Szwajca: Jeżeli jest realizowana uchwała Rady Miejskiej, to wszystko jest w porządku, ale jeśli ktoś sobie coś robi bez uchwały, to jest nieprawidłowość.


Radny Waldemar Grześkowiak: Tak samo było w pierwszym i drugim przypadku.


Radny Ryszard Szwajca: A kto pożyczał? Burmistrz Tomasz Kałużny pożyczał.


Radny Piotr Matuszewski: Radny Ryszard Szwajca pożyczał, jak był zastępcą burmistrza.


Przewodniczący komisji radny Arkadiusz Czajkowski: Te sprawy były już wyjaśniane. Panowie starczy już tego.


Radny Waldemar Grześkowiak: Te sprawy były 10 razy wyjaśniane tylko radnemu Ryszardowi Szwajcy nic nie wystarczy.


Radny Ryszard Szwajca: Nie ma woli, by wyjaśnić te sprawy. Ktoś musi za to „beknąć”. Jeżeli wszystko jest „cacy”, to proszę o dokumenty.


Przewodniczący komisji radny Arkadiusz Czajkowski: Proponuję poddać pod głosowanie wniosek.


Radny Ryszard Szwajca: Jako członek zespołu i komisji nie tylko, że nie zgadzam się z takim wnioskiem...


Radny Piotr Matuszewski: Radny nie musi się zgadzać z wnioskiem.


Przewodniczący komisji radny Arkadiusz Czajkowski: Nie będę głosował takiego wniosku.

Komisja rewizyjna w obecności 10 radnych 6 głosami „za”, przy 2 „przeciw” i 1 „wstrzymującym” pozytywnie zaopiniowała następujący wniosek: Komisja rewizyjna zapoznała się ze sprawozdaniami Rb-33 za 2003 i 2004 r. Natomiast z protokołem kompleksowej kontroli gospodarki finansowej Miasta i Gminy Września za okres od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r. na podstawie kryterium zgodności z prawem i zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym, przeprowadzonej przez inspektorów Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu zapoznał się zespół komisji rewizyjnej (pod kierownictwie radnego Ryszarda Szwajcy), który w I półroczu 2005 r. przeprowadził źródłową kontrolę realizacji zamówień publicznych w roku 2003 oraz kontrolę wydatków na inwestycje zakończone w roku 2003, nie wnosząc do tego zastrzeżeń.

Jeden radny, będący na posiedzeniu komisji nie wziął udziału w głosowaniu.


Radny Ryszard Szwajca: Proszę w protokole zapisać, że wniosek został sformułowany przez przewodniczącego, z którym absolutnie się nie zgadzam, ponieważ korekty sprawozdań Rb-33 za 2003 r. i 2004 r. budzą wątpliwości, co do ich rzetelności. Natomiast nieprawidłowości dotyczące gospodarki finansowej GFOŚiGW za lata 2003-2004 nie zostały wyjaśnione.


Radny Waldemar Grześkowiak: Chciałbym stwierdzić, że stanowisko przekazane do protokołu przez radnego Ryszarda Szwajcę nie zostało przez niego poparte żadnymi dokumentami.


Radny Ryszard Szwajca: To jest na podstawie opinii. Są dokumenty, proszę bardzo: uchwała RIO 27 kwietnia 2005 r. i pismo prezesa RIO z 29 czerwca 2005 r. Mam te dokumenty przed sobą.


Radny Piotr Matuszewski: Proszę, by do zastrzeżeń radnego Ryszarda Szwajcy ustosunkowała się pani skarbnik.


Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września: Nie mogę zrobić tego teraz, ponieważ nie mam dostępu do dokumentów, ale jak państwo pozwolą, to jutro jestem w stanie wydrukować i pogrupować dokumentację i wyjaśnić zarzuty radnego.


Przewodniczący komisji radny Arkadiusz Czajkowski: Ja sie z tym nie zgadzam, ponieważ w ten sposób będziemy przedłużali sprawę. Proszę, by dokumenty i wyjaśnienia w formie opisowej, jeśli mógłbym prosić, dołączyć do protokołu. Chodzi mi o to, żeby wniosek radnego Waldemara Grześkowiaka „nabrał prawdomówności”. Nie będziemy na ten temat więcej dyskutować tylko będzie wyjaśnienie opisowe dołączone do protokołu, bez faktur.


Radny Piotr Matuszewski: Ja uważam, że ta propozycja jest bez sensu, ponieważ radny Ryszard Szwajca zawsze będzie miał wątpliwości.


Radny Ryszard Szwajca wnioskuje o wydruk dziennych obrotów na rachunku GFOŚiGW w 2003r.


Pkt 5


Przewodniczący komisji radny Arkadiusz Czajkowski: Czy mają państwo pytania w zakresie: „Oceny stanu technicznego otwartego basenu kąpielowego we Wrześni wraz z propozycją napraw”?


Odpowiedzi na wnioski z posiedzenia komisji 15 grudnia 2005 r. - załącznik nr 13.


Radna Maria Taciak: Byłam autorem niektórych pytań. Prosiłam, by radca prawny urzędu, po zapoznaniu sie z dokumentacją na realizację inwestycji „budowa basenu” wyraził opinię prawną, czy na dzień dzisiejszy istnieją prawne możliwości ewentualnego dochodzenia naprawienia wyrządzonej szkody przez wykonawcę (nienależyte wykonanie robót budowlanych) przed sądem. Muszę przyznać, że odpowiedź na to pytanie mnie nie satysfakcjonuje. Oczekuję opinii radcy prawnego, w której przywołane zostaną odpowiednie przepisy prawne, które posłużyły do sformułowania takiego stanowiska. Na jakie dokumenty powołuje się burmistrz udzielając odpowiedzi na ten wniosek. W odpowiedzi napisano, że „na podstawie przedstawionej oceny przez radcę prawnego...”. Ja tej oceny nie widzę i nie wiem, na co powoływał się radca.

Interesuje mnie także, czy forma udzielonego pisemnego zlecenia, które mam przed sobą na wykonanie ekspertyzy wyczerpuje prawo zamówień publicznych? Czy w świetle art. 4 pkt 6 tej ustawy zlecenie nie powinno być zawarte w formie umowy? Czy zlecenie zastępuje umowę? Czy prawa i obowiązki stron nie powinny być bardziej precyzyjnie zawarte? Poproszę o wyjaśnienie tego.


W związku z udzieloną odpowiedzią na wniosek, by radca prawny urzędu - po zapoznaniu się z dokumentacją na realizację inwestycji – budowa basenu – wyraził opinię prawną, czy na dzień dzisiejszy istnieją prawne możliwości ewentualnego dochodzenia naprawienia wyrządzonej szkody przez wykonawcę (nienależyte wykonanie robót budowlanych) przed sądem radna Maria Taciak stwierdziła, że ta odpowiedź ją nie satysfakcjonuje. Radna oczekuje na opinię radcy prawnego, w której przywołane zostaną odpowiednie przepisy prawne, które posłużyły do sformułowania takiego stanowiska. Na jakie dokumenty powołuje się burmistrz udzielając odpowiedzi na ten wniosek (w odpowiedzi napisano, że „na podstawie przedstawionej oceny przez radcę prawnego...”)?


Radna Maria Taciak wnioskuje o wyjaśnienie, czy forma udzielonego pisemnego zlecenia na wykonanie ekspertyzy („Ocena stanu technicznego otwartego basenu kąpielowego we Wrześni wraz z propozycją napraw”) wyczerpuje prawo zamówień publicznych? Czy w świetle art. 4 pkt 6 tej ustawy zlecenie nie powinno być zawarte w formie umowy? Czy zlecenie zastępuje umowę?


Radny Ryszard Szwajca: Czy dostanę od pani skarbnik ten rok 2003?


Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września: Zobaczę, czy się da „wyciągnąć” i postaram się to radnemu dać. Dzienny obrót na koncie, nie koszty.


Radny Ryszard Szwajca: Do tego, o co radna pytała proszę dodać jeszcze, z czego zapłacono za sporządzoną „Ocenę stanu technicznego otwartego basenu kąpielowego we Wrześni wraz z propozycją napraw”? Z jakiej klasyfikacji budżetowej?


Radny Ryszard Szwajca wnioskuje o informację, z czego zapłacono za sporządzoną „Ocenę stanu technicznego otwartego basenu kąpielowego we Wrześni wraz z propozycją napraw”? Z jakiej klasyfikacji budżetowej?


Salę posiedzenia opuścili:

 • Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września;

 • Paweł Maciejewski, główny księgowy Urzędu Miasta i Gminy Września.


Przewodniczący komisji radny Arkadiusz Czajkowski: Odpowiedzi na zadane pytania będą dołączone do protokołu z dzisiejszego posiedzenia. Każdy będzie miał do tego wgląd i będzie się mógł z tym zapoznać lub sobie to skserować.


Radna Maria Taciak: Jeśli chodzi o odpowiedź na pytanie w sprawie opinii inwestora i wykonawcy na temat zaistniałej sytuacji, to brakuje mi spójności. Opracowujący ekspertyzę artykułował najpierw, że nie otrzymał pełnej dokumentacji, a teraz stwierdza w piśmie, że brak dokumentów nie ma żadnego wpływu na wnioski końcowe zawarte w opinii. Odnoszę jednak wrażenie, że w dokumencie opracowanym przez eksperta można się doczytać, że posiadanie tych dokumentów było okolicznością utrudniającą i ograniczającą wydanie pełnej i szerszej wykładni. Nie bardzo więc rozumiem wypowiedź eksperta. Prawdą jest, że około 140 tys. zł musimy wydać na naprawienie zaistniałej sytuacji.


Radny Ryszard Szwajca: A weksle leżą. Panie naczelniku, czy uruchomiono weksle?


Roman Karowski, naczelnik wydziału infrastruktury technicznej: Ja na ten temat się nie mogę wypowiedzieć, ponieważ się tym nie zajmuję. To jest zakres pani skarbnik.


Radny Ryszard Szwajca: Czy jest już certyfikat na stację?


Roman Karowski, naczelnik wydziału infrastruktury technicznej: Tak. Jest.


Przewodniczący komisji radny Arkadiusz Czajkowski: Zamykamy temat: „Oceny stanu technicznego otwartego basenu kąpielowego we Wrześni wraz z propozycją napraw”. Odpowiedzi na pytania szczegółowe będą dołączone do protokołu z dzisiejszego posiedzenia. Po wyjaśnieniu kwestii finansowych związanych z tym, czy można jeszcze uzyskać jakieś pieniądze od wykonawcy będziemy się dalej zastanawiać, co zrobić , by ten temat załatwić.


Pkt 7


Komisja rewizyjna wypracowała stanowisko, że spotka się przed najbliższą sesją Rady Miejskiej i wypracuje plan pracy na rok 2006.


Pkt 8


Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący komisji o godz. 22.00 zamknął posiedzenie.

Protokół zawiera 19 ponumerowanych stron.

Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.


Przewodniczący komisji rewizyjnej

radny Arkadiusz Czajkowski

/-/

Protokolant:

Robert Klimczak

/-/


Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.