BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14054680
ostatnia aktualizacja BIP'u:
08-07-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
 

Protokół

ze wspólnego posiedzenia

komisji rozwoju wsi

oraz

komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej

27 grudnia 2005 r.
Pkt 1Przewodniczący komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej radny Czesław Duch o godz. 15.00 otworzył wspólne posiedzenie komisji stwierdzając quorum. Powitał radnych i gości.


Zgodnie z listami obecności w posiedzeniu uczestniczyło 4 członków komisji rozwoju wsi (załącznik nr 1) oraz 6 członków komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej (załącznik nr 2).


Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:

 • Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września,

 • Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września,

 • Jerzy Nowaczyk, sekretarz Miasta i Gminy Września,

 • Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września,

 • Mirosław Morawski, komendant Straży Miejskiej we Wrześni,

 • Danuta Miś, kierownik referatu księgowości oświatowej,

 • Roman Karowski, naczelnik wydziału infrastruktury technicznej,

 • Marek Przybyła, architekt miejski,

 • Lech Raczak, inspektor w wydziału komunalnego i rozwoju wsi,

 • Robert Klimczak, specjalista w Biurze Rady Miejskiej, protokolant.Pkt 2


Przewodniczący komisji przedstawił porządek obrad (załącznik nr 3), który został przyjęty jednogłośnie.


Porządek obrad:


 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

 3. Omówienie materiałów na XXXVIII sesję Rady Miejskiej IV kadencji.

 4. Interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.

 5. Zakończenie posiedzenia.


Pkt 3


a)


Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września oraz Lech Raczak, inspektor wydziału komunalnego i rozwoju wsi omówili projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XXI/187/04 Rady Miejskiej we Wrześni z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie: ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest burmistrz Miasta i Gminy Wrześni.


Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XXI/187/04 Rady Miejskiej we Wrześni z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie: ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest burmistrz Miasta i Gminy Września.


Komisja rozwoju wsi w obecności 3 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XXI/187/04 Rady Miejskiej we Wrześni z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie: ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest burmistrz Miasta i Gminy Września.


b)


Marek Przybyła, architekt miejski omówił projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w Psarach Małych, obejmującego obszar działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 44/4, 43/8, 44/3.


Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w Psarach Małych, obejmującego obszar działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 44/4, 43/8, 44/3.Komisja rozwoju wsi w obecności 3 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w Psarach Małych, obejmującego obszar działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 44/4, 43/8, 44/3.


c)


Marek Przybyła, architekt miejski omówił projekt uchwały w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod budownictwo mieszkaniowe w Psarach Małych, obejmującego obszar ograniczony ulicami: Rolną, Długą, Przylesie i Nekielską.


Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod budownictwo mieszkaniowe w Psarach Małych, obejmującego obszar ograniczony ulicami: Rolną, Długą, Przylesie i Nekielską.


Komisja rozwoju wsi w obecności 3 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod budownictwo mieszkaniowe w Psarach Małych, obejmującego obszar ograniczony ulicami: Rolną, Długą, Przylesie i Nekielską.


d)


Marek Przybyła, architekt miejski omówił projekt uchwały w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów usługowo-rzemieślniczych w Psarach Małych w rejonie ulicy Dojazdowej.


Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów usługowo-rzemieślniczych w Psarach Małych w rejonie ulicy Dojazdowej.Komisja rozwoju wsi w obecności 3 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów usługowo-rzemieślniczych w Psarach Małych w rejonie ulicy Dojazdowej.


e)


Jerzy Nowaczyk, sekretarz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006.


Radna Maria Grzeszczyk: Czy radni otrzymają sprawozdanie z działalności gminnej komisji przeciwdziałania alkoholizmowi za 2005 r.?


Jerzy Nowaczyk, sekretarz Miasta i Gminy Września: Tak, radni otrzymają takie sprawozdanie, jak tylko zostanie przygotowane.


Radna Bożena Nowacka: Czy członkowie komisji mają kompetencje do tego, aby sprawdzać, czy sprzedawcy sprzedają alkohol nieletnim?


Jerzy Nowaczyk, sekretarz Miasta i Gminy Września: Członkowie komisji mają takie uprawnienia. Członkowie komisji dokonywali takich kontroli w ramach podjętej akcji w tym roku. Można powiedzieć, że akcja ta odniosła skutek.


Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006.


Komisja rozwoju wsi w obecności 3 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006.


f)


Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie pod nazwą „Zakład zagospodarowania odpadów wraz z linią sortowniczą w Bardzie – I etap”.


Radny Henryk Krukowski: Czy będzie budowana linia sortownicza w Bardzie?


Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września: Nazwa tego zadania to „Zakład zagospodarowania odpadów wraz z linią sortowniczą w Bardzie – I etap”, ale my będziemy budować w I etapie tylko kwaterę.


Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych 4 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 2 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie pod nazwą „Zakład zagospodarowania odpadów wraz z linią sortowniczą w Bardzie – I etap”.


Komisja rozwoju wsi w obecności 3 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie pod nazwą „Zakład zagospodarowania odpadów wraz z linią sortowniczą w Bardzie – I etap”.


g)


Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu na rok 2005.


Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu na rok 2005.


Komisja rozwoju wsi w obecności 3 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu na rok 2005.


h)


Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie: wydatków budżetu, które w 2005 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.


Salę posiedzenia opuściła radna Bożena Nowacka.


Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych 4 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 2 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wydatków budżetu, które w 2005 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.


Komisja rozwoju wsi w obecności 2 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wydatków budżetu, które w 2005 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.


Na salę posiedzenia wróciła radna Bożena Nowacka.


Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie: budżetu na rok 2006.


Radny Mirosław Zgoliński: Czy już ustalono, jakie drogi będą remontowane na terenach wiejskich w roku 2006?


Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września: Jeszcze nie wiadomo, które drogi będą remontowane w roku 2006 na terenach wiejskich. Na początku przyszłego roku taka propozycja zostanie radnym przedstawiona.


Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych 3 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 3 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: budżetu na rok 2006.


Komisja rozwoju wsi w obecności 3 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: budżetu na rok 2006.


Pkt 4


Na salę posiedzenia wszedł radny Sylwester Jałoszyński.


Radny Czesław Duch: Jak ktoś nie uiści opłaty w parkometrze na Rynku, to w tym samym dniu, od razu, otrzymuje za szybę auta wezwanie do zapłaty kary. Wtedy idzie do siedziby Straży Miejskiej w Ratuszu i okazuje się, że nie ma kto przyjąć tej opłaty. Dyżurujący strażnik miejski informuje, że ktoś, kto te opłaty może przyjąć będzie np. za 20 minut. Po tym czasie idzie się ponownie do siedziby Straży Miejskiej i okazuje się, że nadal tej osoby nie ma. Czy nie można tego jakoś usprawnić? Te opłaty mógłby pobierać np. dyżurujący strażnik miejski. Trzeba to natychmiast zmienić, ponieważ takie sytuacje psują nasz wizerunek.


Mirosław Morawski, komendant Straży Miejskiej we Wrześni: Do pewnego momentu taka sytuacja nie mogła zaistnieć, ponieważ zajmowały się tym dwie osoby, będące na stażu. Za dwa tygodnie tym stażystom kończy się ten staż. Odbywają w tej chwili należny urlop. Mogło być tak, że jeden z tych stażystów odbywał kontrolę na parkingu, a drugiego w tym dniu nie było w pracy, stąd nie było osoby, która mogła pobierać opłaty. Są to sprawy finansowe i nie chcemy angażować w nie osób trzecich.


Radny Czesław Duch: To nie jest problem ostatnich dni, bo wcześniej też tak było. To są druki ścisłego zarachowania i strażnik dyżurujący może się rozliczyć na podstawie tych druków z pobranych opłat.


Mirosław Morawski, komendant Straży Miejskiej we Wrześni: Nie ma wyznaczonej stałej osoby dyżurującej i mogłoby być tak, że w okresie np. tygodnia pobieraniem opłat zajmowałoby się kilka osób. W takiej sytuacji mogłyby zaistnieć kłopoty.

Zapewniam, że zaraz po zejściu do komendy zajmę się tą sprawą i wyjaśnię wszystkie okoliczności takich sytuacji. A jeśli będą nadal się zdarzać takie sytuacje, to będziemy wyciągać konsekwencje.


Radny Czesław Duch: Dziękuję. Mam jeszcze jedno pytanie. Pod czyją jurysdykcją i nadzorem jest noclegownia?


Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września: Noclegownią administruje Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. A o jaki problem chodzi?


Radny Czesław Duch: Podobno w tej noclegowni dzieją się różne rzeczy. Są tam sprowadzane różne osoby, które nie powinny znajdować się w tym miejscu. Odbywają się tam ponoć także libacje alkoholowe. Czy gmina ma nad tą noclegownią jakiś dozór?


Mirosław Morawski, komendant Straży Miejskiej we Wrześni: Problem jest nam znany, jednak kłopot polega na tym, że przy noclegowni znajdują się mieszkania socjalne. To właśnie lokatorzy mieszkań socjalnych zapraszają do siebie osoby, o których mówi radny. Ci ludzie są u siebie i jeśli nie ma zakłóceń porządku publicznego, to my nie mamy prawa interweniować.Pkt 5


Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący komisji rozwoju wsi o godz. 16.30 zamknął posiedzenie komisji.

Protokół zawiera 6 ponumerowanych stron.

Wszystkie ww. załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.


Przewodniczący komisji

rozwoju wsi

radny Mirosław Zgoliński

/-/Przewodniczący komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej

radny Czesław Duch

/-/

Protokolant

Robert Klimczak

/-/


Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.