BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14463666
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
 

Protokół

ze wspólnego posiedzenia

komisji edukacji i komisji rozwoju wsi

z 21 listopada 2005 r.Przewodnicząca Komisji Edukacji radna Bożena Nowacka o godz. 16.00 otworzyła posiedzenie komisji edukacji.


Komisja edukacji odbyła wizytację Muzeum Regionalnym im. Dzieci Wrzesińskich oraz Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy.


- bez uwag


Pkt 1


Przewodnicząca Komisji Edukacji radna Bożena Nowacka o godz. 17.00 otworzyła wspólne posiedzenie komisji i po powitaniu radnych i gości oświadczyła, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu komisji edukacji uczestniczyło 7 radnych (załącznik nr 1), a w posiedzeniu komisji rozwoju wsi uczestniczyło 4 radnych (załącznik nr 2).


Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:

 • Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września;

 • Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września;

 • Jan Maciejewski, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września;

 • Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września;

 • Hanna Bachorz, dyrektor Muzeum im. Dzieci Wrzesińskich;

 • Magdalena Michalska, naczelnik wydziału finansowo-budżetowego;

 • Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury;

 • Mirosław Morawski, komendant Straży Miejskiej;

 • Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału komunalnego i rozwoju wsi;

 • Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu;

 • Grażyna Polowczyk, inspektor wydziału komunalnego i rozwoju wsi;

 • Tomasz Małecki, dziennikarz „Wiadomości Wrzesińskich”;

 • Robert Klimczak, specjalista w Biurze Rady Miejskiej, protokolant posiedzenia.


Pkt 3


Przewodnicząca komisji edukacji radna Bożena Nowacka przedstawiła porządek obrad wspólnego posiedzenia (załącznik nr 3), który został przyjęty przez aklamację.


Porządek obrad:


 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Wizyta w Muzeum Regionalnym im. Dzieci Wrzesińskich oraz w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy – dotyczy tylko komisji edukacji.

 3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

 4. Omówienie materiałów na XXXVI sesję Rady Miejskiej.

 5. Omówienie projektu budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2006.

 6. Interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.

 7. Zakończenie posiedzenia.


Pkt 4


a) Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu omówił projekt uchwały w sprawie: rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2006 rok.


Radna Eugenia Potęga: Mam wątpliwość dotyczącą pkt b). Czy nie byłoby sensowniejsze, by punkt dotyczący prowadzenia badań archeologicznych był zlokalizowany w pkt g)? Mnie prowadzenie badań archeologicznych bardziej kojarzy się z ochroną dóbr kultury i tradycji.


Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu: We wcześniejszych latach zadania archeologiczne były przyporządkowane tak, jak w omawianym projekcie uchwały, ale sprawdzę, czy może ten zapis być w pkt g).


Komisja edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2006 rok.


Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2006 rok.


b)


Hanna Bachorz, dyrektor Muzeum im. Dzieci Wrzesińskich omówiła projekt uchwały w sprawie: nadania Statutu Muzeum Regionalnemu im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni.


Komisja edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania Statutu Muzeum Regionalnemu im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni.


Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania Statutu Muzeum Regionalnemu im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni.


c)


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych, stanowiących własność gminy Września.


Komisja edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych, stanowiących własność gminy Września.


Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych, stanowiących własność gminy Września.


d)


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego aktywizacji gospodarczej we Wrześni w rejonie ulicy gen. Sikorskiego.


Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września zgłosiła uwagę, że na str. 7 jest użyte sformułowanie: „strefa ochronna”, a w obecnym stanie prawnym nie ma takiego ustawowego sformułowania i do sesji należy to wyjaśnić.


Komisja edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego aktywizacji gospodarczej we Wrześni w rejonie ulicy gen. Sikorskiego.


Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego aktywizacji gospodarczej we Wrześni w rejonie ulicy gen. Sikorskiego.


e)


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września: Przedmiotowa uchwała dotyczy tylko wzorów formularzy, dlatego chciałbym wyjaśnić sprawę podatków lokalnych, które będą obowiązywać w gminie Września w roku 2006.

Podatek od nieruchomości. Nie wnoszę o zmianę tego podatku i wobec tego w roku 2006 będą obowiązywać stawki z roku 2005. Zakładając, że stawki maksymalne ogłaszane przez ministra zostały średnio podniesione w poszczególnych zakresach obejmowania tego podatku o 3%, to można powiedzieć, że w sposób pośredni, nie zmieniając tych stawek podatkowych, nasze stawki w roku przyszłym będą o 3% niższe, a nominalnie będą identyczne.

Podatek rolny. Rada Miejska w przypadku tego podatku ma tylko prawo obniżać stawkę podatku, a dokładniej cenę skupu żyta. Od lat Rada Miejska nie podnosiła tego podatku, bo utrzymywała go, tzn. cenę skupu żyta, na poziomie 33 zł, co skutkowało obniżeniem stawki podatku. W tym roku według komunikatu GUS ta cena wynosi 27 zł i wobec tego, podejmując uchwały w tej sprawie stawka podatku rolnego na rok 2006 będzie niższa od tej, która obowiązywała w roku 2005 o około kilkanaście procent. Będzie to skutkowało niższymi wpływami do budżetu z tego tytułu.

Podatki od środków transportowych. Również nie zmieniamy tych stawek. Będą obowiązywać stawki z roku 2005 z wyjątkiem dwóch przypadków. Minister finansów ogłasza limity minimalne lub maksymalne stawek w poszczególnych kategoriach pojazdów. W dwóch kategoriach pojazdów stawki minimalne ogłoszone przez ministra są wyższe od naszych stawek, które obowiązywały w roku 2005, co oznacza, że w tych kategoriach w roku 2006 będą obowiązywać takie stawki, jak ogłosił minister finansów. Czyli w dwóch kategoriach pojazdów zostanie o parę złotych podniesiony ten podatek.


Radny Maciej Baranowski: Jak burmistrz to robi, że w poprzedniej kadencji wciąż były podwyższane podatki i wciąż brakowało pieniędzy? W tej kadencji podatki są na tym samym poziomie, albo są obniżane, a wpływy do budżetu są większe.


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września: Przedstawiałem radnym informację o ściągalności podatków. To nie jest może sympatyczne, ale trzeba ścigać podatników. Pewne procedury zaczęły być bardziej rygorystycznie przestrzegane i mimo obniżenia stawek wpływy są większe. W dużej mierze jest to kwestia ściągalności.

W ciągu ostatnich trzech latach z takich dużych podatników udało się ściągnąć długi np. od PKP, które istniały blisko 10 lat, były to wpływy do budżetu rzędu kilkuset tysięcy złotych, np. od PEBEROL-u, to było około 1 mln zł, od Mikromy, to było też kilkaset tysięcy zł, a nie jest tak łatwo dogadać się z Mikromą. Z tych dużych dłużników pozostał nam teraz tylko TONSIL, de facto syndyk, ale pojawiają się pewne szanse.


Magdalena Michalska, naczelnik wydziału finansowo-budżetowego omówiła projekt uchwały w sprawie: ustalenia obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Września wzorów formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, składanych przez osoby fizyczne oraz wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny, składanych przez podatników będących osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi, spółkami nie posiadającymi osobowości prawnej, jednostkami Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, jednostkami organizacyjnymi Lasów Państwowych oraz osobami fizycznymi, które wraz z osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej lub spółkami nie posiadającymi osobowości prawnej są współwłaścicielami lub posiadaczami nieruchomości lub obiektów budowlanych.


Komisja edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Września wzorów formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, składanych przez osoby fizyczne oraz wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny, składanych przez podatników będących osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi, spółkami nie posiadającymi osobowości prawnej, jednostkami Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, jednostkami organizacyjnymi Lasów Państwowych oraz osobami fizycznymi, które wraz z osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej lub spółkami nie posiadającymi osobowości prawnej są współwłaścicielami lub posiadaczami nieruchomości lub obiektów budowlanych.


Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:ustalenia obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Września wzorów formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, składanych przez osoby fizyczne oraz wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny, składanych przez podatników będących osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi, spółkami nie posiadającymi osobowości prawnej, jednostkami Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, jednostkami organizacyjnymi Lasów Państwowych oraz osobami fizycznymi, które wraz z osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej lub spółkami nie posiadającymi osobowości prawnej są współwłaścicielami lub posiadaczami nieruchomości lub obiektów budowlanych.


f)


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XV/147/03 Rady Miejskiej we Wrześni z 15 grudnia 2003 r. w sprawie: ustalenia we Wrześni strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania (Dz. U. W. W. nr 1, poz. 10 z 2004 r.).


Radny Maciej Baranowski: Ile osób ma wydanych kart parkingowych, uprawniających do darmowego parkowania w oznaczonych miejscach dla inwalidów w strefie płatnego parkowania? Pytam o to, ponieważ może być tak, że te osoby, po podjęciu tej uchwały, będą mogły zablokować wiele miejsc, z których dotychczas wyjeżdżały. Byłoby to całkowicie sprzeczne z ideą strefy. Osoby niepełnosprawne mieszkające przy Rynku mogą stawiać auta i nie wyjeżdżać w ogóle. Może rozwiązaniem byłoby wytyczenia większej ilości „kopert”?


Mirosław Morwaski, komendant Straży Miejskiej: W całym powiecie wydano takich kart około 700. Z dotychczasowego doświadczenia wynika, że takich parkujących jest 2-3 dziennie. Jeżeli wyznaczymy więcej miejsc oznaczonych „kopertą”, to istnieje możliwość, że te miejsca będą wolne, nie zajęte, ponieważ tak naprawdę nie mamy wiedzy, ile takich osób parkuje auta w tej strefie.

Wielokrotnie osoby niepełnosprawne wskazują, że w innych miastach w związku z tym, że posiadają taką kartę są uprawnieni do parkowania w całej strefie. Wiele osób wnosi pretensje w tej sprawie. Nie będzie to duży uszczerbek finansowy dla gminy, tym bardziej, że po zamontowaniu parkomatów wpływy z opłat za parkowanie w strefie znacznie wzrosły.


Salę posiedzenia opuścił radny Maciej Baranowski.


Komisja edukacji w obecności 6 radnych 5 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XV/147/03 Rady Miejskiej we Wrześni z 15 grudnia 2003 r. w sprawie: ustalenia we Wrześni strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania (Dz. U. W. W. nr 1, poz. 10 z 2004 r.).


Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych 3 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XV/147/03 Rady Miejskiej we Wrześni z 15 grudnia 2003 r. w sprawie: ustalenia we Wrześni strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania (Dz. U. W. W. nr 1, poz. 10 z 2004 r.).


g)


Grażyna Polowczyk, inspektor wydziału komunalnego i rozwoju wsi omówiła projekt uchwały w sprawie: zaopiniowania projektu planu aglomeracji.


Komisja edukacji w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaopiniowania projektu planu aglomeracji.


Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaopiniowania projektu planu aglomeracji.


h)


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: utworzenia Związku Gmin Szlaku Piastowskiego i przyjęcia jego statutu.


Radna Ilona Łosińska: Ile kilometrów od Wrześni będzie lokalizacja składowiska?


Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września: Istniejące składowisko dla Gniezna i tamtej części jest w Lulkowie. Patrząc od naszej strony, to jest miejscowość za Gnieznem. Jest to składowisko komunalno-przemysłowe. Dla niektórych podmiotów gospodarczych to składowisko nasz teren obsługuje. To jest odległość od nas około 35 km. Ale na dzisiaj, tak jak mówiliśmy, taki podsystem tego będzie funkcjonował w Bardzie. To składowisko dla tych celów, jakie będzie spełniała Września, będzie funkcjonowało przy założeniu, że mamy dokonywać coraz większego procentowego odzysku odpadów, a składowany będzie tylko balast, to znaczy to, czego nie da się wykorzystać w jakiś sposób. Funkcja samego składowania będzie coraz mniejsza.


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września: Są takie miejsca w Polsce i gmina Września również może tak do tego tematu podejść, żeby w ogóle się tym nie zajmować. Jest tak, że firmy, które zajmują sie zbiórką i wywożeniem śmieci z kosza muszą mieć podpisane umowy i koncesje na to, żeby się pozbyć tych śmieci. Tylko za koszty takiego działania, czyli wywozu w dowolne miejsce zapłaci mieszkaniec. To mieszkaniec ma podpisaną umowę z firmą wywożącą. Tak się dzieje z odpadami płynnymi, które wywozi z Wrześni firma z Konina, ze spółdzielni mieszkaniowej w Sokołowie. Beczkowozy wywożą te nieczystości gdzieś daleko do miejscowości w byłym województwie konińskim.

Na dzisiaj większość gmin posiada własne wysypisko, ale dlatego tak się staraliśmy o rozbudowę kwatery w Bardzie, ponieważ by otrzymać pozwolenie na budowę muszą być m.in. uzgodnienia z urzędem wojewódzkim i urzędem marszałkowskim, a oni pierwsze co robią, to otwierają wojewódzki program ochrony środowiska. Sprawdzają, czy dana gmina jest ujęta i ma zgodę na wysypisko. W niektórych gminach wysypiska więc zakończą swoją działalność i nikt się nie zgodzi na budowę nowego.


Radna Ilona Łosińska: Nie wiadomo, czy przystąpienie do tego związku będzie tańsze dla naszych mieszkańców. To jest bardzo duża inwestycja dla naszej gminy i tylko na 10 lat.


Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września: W przyszłości będzie tak, że na składowisku będziemy mogli składować tylko 25% z tego, co jest przywożone. Najpierw będziemy się musieli wykazać, że odszykujemy wszystkie elementy biodegradowalne. I to jest 2007 r. Musimy wykazać się procentowym odzyskiem papieru, szkła, metalu itd.


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września: Są tylko dwie możliwości. Jedna prezentowana, a druga zdecydowanie gorsza, tzn. taka, że my się tym nie przejmujemy i do mieszkańca za jakiś czas przyjdzie rachunek za kosz na śmieci rzędu 100-200 zł za miesiąc, ponieważ firma wywozowa będzie musiała wywieźć śmieci do segregacji gdzieś daleko, a to będzie kosztować. Najbliższa taka stacja segregacji jest w Koninie.

Komisja edukacji w obecności 6 radnych 5 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: utworzenia Związku Gmin Szlaku Piastowskiego i przyjęcia jego statutu.


Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: utworzenia Związku Gmin Szlaku Piastowskiego i przyjęcia jego statutu.

i)


Mirosław Morawski, komendant Straży Miejskiej omówił projekt uchwały w sprawie: zmieniająca regulamin schroniska – przechowalni dla zwierząt – załącznik do uchwały nr XXXV/254/97 Rady Miejskiej we Wrześni z 20.06.97 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy – schronisko dla zwierząt we Wrześni.


Salę posiedzenia opuścił radny Andrzej Rzeźnik.


Komisja edukacji w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmieniająca regulamin schroniska – przechowalni dla zwierząt – załącznik do uchwały nr XXXV/254/97 Rady Miejskiej we Wrześni z 20.06.97 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy – schronisko dla zwierząt we Wrześni.


Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmieniająca regulamin schroniska – przechowalni dla zwierząt – załącznik do uchwały nr XXXV/254/97 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 20.06.97 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy – schronisko dla zwierząt we Wrześni.


j)


Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu na rok 2005.


Salę posiedzenia opuścił radny Sylwester Jałoszyński.


Komisja edukacji w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu na rok 2005.


Komisja rozwoju wsi w obecności 3 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu na rok 2005.


Pkt 5


Na salę posiedzenia wrócił radny Maciej Baranowski.


Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września omówiła projekt projektu budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2006.


Radny Mirosław Zgoliński: Proszę, by rozważyć możliwość przemontowania na wysięgniki nad ulicę lamp oświetlających na przejściach dla pieszych na ulicy Kaliskiej w celu poprawy widoczności.

Radny Maciej Baranowski: Można się zastanowić nad taką możliwością, by w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego salę widowiskową przy SSP nr 1 wybudował inwestor prywatny, który dzierżawiłby ten obiekt następnie gminie.Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września: Zorientować się w tej sprawie można, ale moim zdaniem nie jest to dobre rozwiązanie. Nasz projekt nie jest nierealny, gdyż w końcu urząd marszałkowski poda termin składania wniosków.Radny Mirosław Zgoliński: W projekcie budżetu nie ma funduszy sołeckich, dlaczego?Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września: Fundusze sołeckie są, ale ze względu na nowy program komputerowy nie są widoczne. Te fundusze są w pozostałych wydatkach bieżących. Na rok 2006 zostały zwiększone o 1,5%.Radny Mirosław Zgoliński: Sołtysi zgłaszali wnioski do budżetu. Jak się odbywa wybór inwestycji do realizacji na terenach wiejskich?Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września: Uczestniczyłem w 6 lub 7 zebraniach sołeckich. Większość pytań dotyczyło budowy dróg. W związku z tym, że przystępujemy do emisji obligacji na budowę dróg, to plan jest taki, by te drogi zrobić.Komisja edukacji w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2006.


Komisja rozwoju wsi w obecności 3 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2006.


Pkt 6-7


Wobec wyczerpania porządku obrad prowadząca obrady o godz. 20.00 zamknęła posiedzenie komisji.

Protokół zawiera 8 ponumerowanych stron.

Wszystkie ww. załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.Przewodnicząca komisji edukacji

radna Bożena Nowacka

/-/Przewodniczący komisji rozwoju wsi

radny Mirosław Zgoliński

/-/Protokolant:

Robert Klimczak

/-/


Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.