BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14457838
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
 

PROTOKÓŁ

ze wspólnego posiedzenia

komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej

z komisją komunalno-finansową

z 22 listopada 2005 r.Przewodniczący komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej radny Czesław Duch o godz. 14.00 otworzył posiedzenie komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej.


Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej dokonała wizytacji wysypiska śmieci w Bardzie.


Obecni:

 • członkowie komisji (lista obecności – załącznik nr 1);

 • Eugenia Potęga, radna;

 • Ryszard Pietrowicz, prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych;

 • Marek Bączkiewicz, kierownik wysypiska śmieci w Bardzie;

 • Grażyna Polowczyk, inspektor wydziału komunalnego i rozwoju wsi;

 • Maciej Wełnitz, inspektor wydziału infrastruktury technicznej;

 • Monika Krysztofiak, referent Biura Rady Miejskiej, protokolantka.


Członkowie komisji zapoznali się z funkcjonowaniem wysypiska śmieci oraz z planem budowy

I etapu zakładu zagospodarowania odpadów.


- bez uwag.


Pkt 1

Przewodniczący komisji komunalno-finansowej radny Piotr Matuszewski o godz. 16.30 otworzył wspólne posiedzenie komisji, stwierdzając quorum. Powitał radnych oraz zaproszonych gości.


Zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej uczestniczyło 6 członków komisji.

Zgodnie z listą obecności (załącznik nr 2) w posiedzeniu komisji komunalno-finansowej uczestniczyło 12 członków komisji.


Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:

 • Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września;

 • Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września;

 • Jan Maciejewski, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września;

 • Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września;

 • Jerzy Nowaczyk, sekretarz Miasta i Gminy Września;

 • Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury;

 • Magdalena Michalska, naczelnik wydziału finansowo-budżetowego;

 • Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu;

 • Roman Karowski, naczelnik wydziału infrastruktury technicznej;

 • Mirosław Morawski, komendant Straży Miejskiej;

 • Grażyna Polowczyk, inspektor wydziału komunalnego i rozwoju wsi;

 • Hanna Bachorz, dyrektor Muzeum Regionalnego im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni;

 • Monika Krysztofiak, referent w Biurze Rady Miejskiej, protokolantka.

Pkt 3

Przewodniczący komisji komunalno-finansowej radny Piotr Matuszewski przedstawił porządek obrad wspólnego posiedzenia (załącznik nr 3), który został przyjęty przez aklamację.


Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

 1. Wizyta na wysypisku śmieci w Bardzie – dotyczy tylko komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej.

 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

 3. Omówienie materiałów na XXXVI sesję Rady Miejskiej.

 4. Omówienie projektu budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2006.

 5. Interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.

 6. Zakończenie posiedzenia.


Pkt 4

a)

Projekt uchwały w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2006 rok – omówił Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września.


Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2006 rok.


Komisja komunalno-finansowa w obecności 8 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2006 rok.


b)

Projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Muzeum Regionalnego im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni – omówili: Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września oraz Hanna Bachorz, dyrektor Muzeum Regionalnego im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni.


Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Muzeum Regionalnego im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni.


Komisja komunalno-finansowa w obecności 8 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Muzeum Regionalnego im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni.


c)

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych, stanowiących własność gminy Września – omówił Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września.


Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych, stanowiących własność gminy Września.


Komisja komunalno-finansowa w obecności 8 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych, stanowiących własność gminy Września.


d)

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego aktywizacji gospodarczej we Wrześni w rejonie ulicy gen. Sikorskiego – omówił Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września.


Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego aktywizacji gospodarczej we Wrześni w rejonie ulicy gen. Sikorskiego.


Komisja komunalno-finansowa w obecności 8 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego aktywizacji gospodarczej we Wrześni w rejonie ulicy gen. Sikorskiego.


Na posiedzenie przybyli: radna Ilona Łosińska, radny Waldemar Grześkowiak, radny Arkadiusz Czajkowski. Od tego momentu w posiedzeniu komisji komunalno-finansowej uczestniczy 11 radnych.


e)

Projekt uchwały w sprawie ustalenia obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Września wzorów formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, składanych przez osoby fizyczne oraz wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny, składanych przez podatników będących osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi, spółkami nie posiadającymi osobowości prawnej, jednostkami Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, jednostkami organizacyjnymi Lasów Państwowych oraz osobami fizycznymi, które wraz z osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej lub spółkami nie posiadającymi osobowości prawnej są właścicielami lub posiadaczami nieruchomości lub obiektów budowlanych.


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września poinformował, że projekt uchwały dotyczy tylko wzorów formularzy, ale chciałby wyjaśnić sprawę podatków lokalnych, które będą obowiązywać w gminie Września w roku 2006.

Podatek rolny – cena kwintala żyta obowiązująca w roku 2005 wynosiła 33 zł i kilkadziesiąt groszy i została obniżona uchwałą Rady Miejskiej na rok 2005, ponieważ podatek rolny jest wyliczany w wyniku podawanej przez GUS ceny skupu żyta. A ta cena obecnie wynosi 27 złotych i kilkadziesiąt groszy. Nasza stawka obowiązująca w 2005 r. jest wyższa od tej, którą opublikował GUS. W związku z tym, nie dokonując żadnego obniżenia ceny, będzie obowiązywała cena skupu żyta około 15% niższa od ceny obowiązującej po obniżeniu ceny uchwałą Rady Miejskiej na rok 2005. To oznacza, że stawka podatku będzie również o 15% niższa, a tym samym potencjalne dochody budżetu gminy z tego podatku będą również o 15% niższe.

Podatek od nieruchomości – podawane stawki maksymalne przez Ministerstwo Finansów w poszczególnych przedmiotach obowiązywania tego podatku zostały na rok 2006 podniesione o około 3%. W związku z tym, nie podejmując żadnej uchwały spowodujemy, że w gminie Września będą obowiązywały stawki podatku od nieruchomości w wysokościach takich, jak w roku 2005. Co oznacza obniżkę o około 3% stawki podatku, aczkolwiek jeśli chodzi o wartość nominalną, to stawki podatku od nieruchomości będą identyczne jak w roku 2005.


Na posiedzenie dotarła radna Maria Taciak. Komisja komunalno-finansowa od tego momentu liczy 12 radnych.


Podatki od środków transportowych – minister finansów podaje tabele zawierające stawki minimalne i maksymalne. Nie podejmując uchwały w sprawie stawek podatku na rok 2006, będą obowiązywały stawki z roku 2005, z wyjątkiem dwóch przypadków, w których nasze stawki minimalne są niższe od minimalnych podanych przez ministra. W związku z tym w dwóch przypadkach będą obowiązywały stawki, które są podane w tabelach przez ministerstwo. Dodam w tym miejscu, że były prowadzone rozmowy przeze mnie z pewną firmą leasingową, która chciała podpisać umowę z gminą Września na rejestrowanie wszystkich swoich pojazdów pod warunkiem obniżenia stawek podatku od środków transportowych. Taki projekt już jest przygotowany, nie został jednak przedstawiony, ponieważ rozmowy z tą firmą nie zakończyły się pozytywnie, ponieważ wybrano inną gminę. Firma ta rejestruje rocznie około 1500 pojazdów w miejscu, w którym prowadzi działalność. Przyrost o 1500 pojazdów rocznie oznaczałby prawie trzykrotny wzrost pojazdów, a więc byłby też wzrost środków wpływających z tytułu tych podatków. Dlatego warto byłoby dopasować stawki do oczekiwań tej firmy, bo spowodowałoby to wzrost pobieranych przez naszą gminę podatków od środków transportowych. Niemniej rozmowy nie zakończyły się jeszcze. W przypadku gdy nie dojdziemy do porozumienia, będą obowiązywały stawki takie jak w roku 2005.


Magdalena Michalska, naczelnik wydziału finansowo-budżetowego omówiła projekt uchwały w sprawie ustalenia obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Września wzorów formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, składanych przez osoby fizyczne oraz wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny, składanych przez podatników będących osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi, spółkami nie posiadającymi osobowości prawnej, jednostkami Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, jednostkami organizacyjnymi Lasów Państwowych oraz osobami fizycznymi, które wraz z osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej lub spółkami nie posiadającymi osobowości prawnej są właścicielami lub posiadaczami nieruchomości lub obiektów budowlanych.


Radny Ryszard Szwajca zadał pytanie: Jaka jest ustalona cena jednego kwintala żyta do obliczenia podatku rolnego na rok 2006 w naszej gminie?


Magdalena Michalska, naczelnik wydziału finansowo-budżetowego odpowiedziała, że na rok 2006 będzie obowiązywała stawka 27,88 zł, ale zaznaczam, że jest to średnia cena skupu żyta ogłaszana przez prezesa GUS. Natomiast na potrzeby wymiaru podatku rolnego stosuje się przelicznik 2,5 kwintala żyta i ta stawka będzie wynosiła 69,70 zł od jednego hektara przeliczeniowego. To stanowi różnicę względem podatku obowiązującego w tym roku na kwotę 12,80 zł.


Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Września wzorów formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, składanych przez osoby fizyczne oraz wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny, składanych przez podatników będących osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi, spółkami nie posiadającymi osobowości prawnej, jednostkami Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, jednostkami organizacyjnymi Lasów Państwowych oraz osobami fizycznymi, które wraz z osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej lub spółkami nie posiadającymi osobowości prawnej są właścicielami lub posiadaczami nieruchomości lub obiektów budowlanych.


Komisja komunalno-finansowa w obecności 12 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Września wzorów formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, składanych przez osoby fizyczne oraz wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny, składanych przez podatników będących osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi, spółkami nie posiadającymi osobowości prawnej, jednostkami Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, jednostkami organizacyjnymi Lasów Państwowych oraz osobami fizycznymi, które wraz z osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej lub spółkami nie posiadającymi osobowości prawnej są właścicielami lub posiadaczami nieruchomości lub obiektów budowlanych.


f)

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XV/147/03 Rady Miejskiej we Wrześni z 15 grudnia 2003 r. w sprawie: ustalenia we Wrześni strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania (Dz. Urzędowy Województwa Wielkopolskiego nr 1 poz. 10 z 2004 r.) - omówił Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września.


Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XV/147/03 Rady Miejskiej we Wrześni z 15 grudnia 2003 r. w sprawie: ustalenia we Wrześni strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania (Dz. Urzędowy Województwa Wielkopolskiego nr 1 poz. 10 z 2004 r.).


Komisja komunalno-finansowa w obecności 12 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XV/147/03 Rady Miejskiej we Wrześni z 15 grudnia 2003 r. w sprawie: ustalenia we Wrześni strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania (Dz. Urzędowy Województwa Wielkopolskiego nr 1 poz. 10 z 2004 r.).


g)

Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji – omówiła Grażyna Polowczyk, inspektor wydziału komunalnego i rozwoju wsi.


Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji.


Komisja komunalno-finansowa w obecności 12 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji.


h)

Projekt uchwały w sprawie utworzenia Związku Gmin Szlaku Piastowskiego i przyjęcia jego statutu – omówił Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września.


Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie utworzenia Związku Gmin Szlaku Piastowskiego i przyjęcia jego statutu.


Komisja komunalno-finansowa w obecności 12 radnych, 10 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 2 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie utworzenia Związku Gmin Szlaku Piastowskiego i przyjęcia jego statutu.


i)

Projekt uchwały w sprawie: zmieniająca regulamin schroniska – przechowalni dla zwierząt – załącznik do uchwały nr XXXV/254/97 Rady Miejskiej we Wrześni z 20.06.97 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy – schronisko dla zwierząt we Wrześni – omówił Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września.


Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmieniająca regulamin schroniska – przechowalni dla zwierząt – załącznik do uchwały nr XXXV/254/97 Rady Miejskiej we Wrześni z 20.06.97 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy – schronisko dla zwierząt we Wrześni.


Komisja komunalno-finansowa w obecności 12 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmieniająca regulamin schroniska – przechowalni dla zwierząt – załącznik do uchwały nr XXXV/254/97 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 20.06.97 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy – schronisko dla zwierząt we Wrześni.


j)

Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2005 – omówił Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września.


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września poinformował również o autopoprawkach do ww. projektu uchwały.


Radny Ryszard Szwajca zwrócił się z pytaniem: Czy kredyt na Bardo z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska już został zaciągnięty i czy te pieniądze w tym roku wpłynęły?


Jan Maciejewski, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział: Jeszcze nie.


Radny Ryszard Szwajca zapytał: Jakie kredyty gmina w tym roku spłaciła i w jakiej wysokości?


Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września odpowiedziała, że obrazuje to załącznik nr 10.


Radny Ryszard Szwajca poinformował, że akurat nie ma załącznika nr 10.


Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września poinformowała, że są to następujące kwoty:

 • pożyczka długoterminowa z NFOŚiGW na oczyszczalnię ścieków: 126 000,00 zł;

 • pożyczka długoterminowa z NFOŚiGW na kanalizację miasta os. Sokołowskie, Lipówka i Sławno: 248 000,00 zł;

 • kredyt bankowy: 187 500,00 zł.Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych, 5 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2005.


Komisja komunalno-finansowa w obecności 12 radnych, 9 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2005.


Radny Ryszard Szwajca powiedział, że zał. nr 10 jest prognozą natomiast pytanie brzmiało: Jakie kredyty zostały sfinalizowane? Prognoza może być różna, a mnie chodzi o fakt - które z tych pożyczek zostały spłacone?


Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września odpowiedziała, że dokładnie tak jak przedstawiła:

 • 126 000,00 zł – z pożyczki na oczyszczalnię ścieków;

 • 248 000,00 zł – na kanalizację;

 • 187 500,00 zł – na kredyt bankowy.


Przerwa.


Pkt 5 i 6

Omówienie projektu budżetu na rok 2006 (załącznik nr 4).


Przewodniczący komisji komunalno-finansowej radny Piotr Matuszewski zaproponował, by w pierwszej kolejności skupić się nad paragrafami opisowymi i dochodami, następnie zająć się wydatkami, a na końcu omówić sprawy ogólne. Jeśli chodzi o załączniki, to byłyby omawiane łącznie z wydatkami i dochodami.


Nikt z członków komisji obecnych na sali nie wniósł sprzeciwu do przedstawionej propozycji.


Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września omówiła stronę dochodową projektu budżetu na rok 2006.


Przewodniczący komisji komunalno-finansowej radny Piotr Matuszewski zwrócił się: Czy są pytania dot. strony dochodowej projektu budżetu na rok 2006?

Nie widzę.


Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września omówiła stronę wydatkową projektu budżetu na rok 2006.

Poinformowała, że od 8 grudnia samorządy będzie obowiązywał program, w którym będzie opracowywany budżet i wysyłany do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Przedstawiony Państwu projekt budżetu został już w takiej wersji przygotowany.


Radny Waldemar Grześkowiak zwrócił uwagę, że w zał. nr 2, który przedstawia wydatki, dział 756 ma brzmienie: dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.


Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września odpowiedziała, że jest określony dział i jego nazwa jest obligatoryjna. Nie jest ważne czy on ma zastosowanie po stronie wydatków czy po stronie dochodów.


Przewodniczący komisji komunalno-finansowej radny Piotr Matuszewski zwrócił się z pytaniem: Czy są jakieś pytania do tego, co przed chwilą zostało omówione?

Nie widzę.

Następnie zwrócił się do radnych: Czy są ogólnie jakieś pytania do projektu budżetu na rok 2006?

Nie widzę i nie słyszę.

Zadał kolejne pytanie: Czy są jakieś wnioski w związku z budżetem na rok 2006?

Nie widzę i nie słyszę.


Radny Ryszard Szwajca zwrócił się do przewodniczącego komisji komunalno-finansowej: Jeżeli pan myśli, że w kwestii tego budżetu pytania wystarczą, to ja mam wręcz zastrzeżenia do tego budżetu. Nie tak będziemy nad budżetem pracowali.


Przewodniczący komisji komunalno-finansowej radny Piotr Matuszewski zwrócił się z pytaniem: Czy są jakieś wolne wypowiedzi na temat projektu budżetu na rok 2006?


Nie widzę i nie słyszę. W związku z tym zamykam dyskusję i przechodzimy do głosowania.


Radna Maria Taciak zadała pytanie: Rozumiem, że jest to jedno posiedzenie komisji dot. projektu budżetu Miasta i Gminy Września na 2006 rok, pan przewodniczący podda to pod głosowanie, by członkowie jednej i drugiej komisji wyrazili opinię i już się nie będziemy spotykać?


Przewodniczący komisji komunalno-finansowej radny Piotr Matuszewski odpowiedział, że jeżeli byłyby jakieś wnioski, to komisja ma obowiązek jeszcze raz się spotkać.


Radny Ryszard Szwajca zadał pytanie: O której komisji pan mówi?


Przewodniczący komisji komunalno-finansowej radny Piotr Matuszewski odpowiedział, że o komisji komunalno-finansowej. Teraz omawialiśmy projekt budżetu na 2006 rok. Omawiały to dwie komisje jednocześnie. W związku z tym, że nie ma żadnych pytań, wypowiedzi, ani zastrzeżeń do projektu budżetu, więc rozumiem, że dla wszystkich budżet jest zrozumiały. Więc w związku z tym zamykam dyskusję. Chyba, że ktoś chciałby jeszcze zadać pytanie.


Radny Ryszard Szwajca powiedział, że zastrzeżeń jest aż za dużo.


Przewodniczący komisji komunalno-finansowej radny Piotr Matuszewski powiedział: Ja nie słyszałem żadnych zastrzeżeń.


Radny Ryszard Szwajca powiedział: To usłyszy pan na sesji. Jest uchwała o sposobie procedowania nad projektem uchwały budżetowej. A dzisiejsze wspólne posiedzenie komisji, to co się tu dzieje, to w ogóle nie wyczerpuje tego, co zawiera ta uchwała. Państwo spłycacie do minimum. Najlepiej jakbyśmy w ogóle zrezygnowali z oceny i dyskusji na temat projektu budżetu.


Przewodniczący komisji komunalno-finansowej radny Piotr Matuszewski zadał pytanie: Na jakiej podstawie pan twierdzi, że spłycamy?


Radny Ryszard Szwajca powiedział: Należy wziąć uchwałę o procedurach uchwalania budżetu i zobaczy pan jaka jest różnica między tym, co tam jest napisane, a tym, co tu się dzieje.


Przewodniczący komisji komunalno-finansowej radny Piotr Matuszewski odpowiedział, że uważa, że wszystko dzieje się prawidłowo. Jeżeli nie widzę żadnych propozycji, ani dyskusji nad projektem budżetu, to rozumiem, że dla każdego jest on jasny i zrozumiały. Dlatego nie wiem, o co jeszcze radnemu chodzi. Jeżeli pan radny nie ma żadnych zastrzeżeń, nie chce pan dyskutować, to ja nie zmuszę nikogo do dyskusji.

Następnie przewodniczący zwrócił się do radnych z pytaniem: Czy ktoś ma jakieś wnioski, zastrzeżenia lub wolne wypowiedzi do projektu budżetu na rok 2006?


Radny Arkadiusz Czajkowski zadał pytanie: Jak wygląda procentowo zwiększenie wydatków na Urząd Miasta i Gminy biorąc pod uwagę poprzedni rok a obecnie?


Radny Ryszard Szwajca powiedział, że jeszcze 3 lata temu wydatki na Urząd były około 4 mln. Teraz mamy prawie 7 mln.


Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września poinformowała, że w ostatnim roku przyjęliśmy do budżetu gminy księgowość oświatową. Dostaliśmy również nowe zadanie w postaci wypłaty zasiłków. Jeżeli ktoś śledzi pewne rzeczy i wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu, to do przeszacowania budżetu były przyjęte wskaźniki ministerstwa finansów. 3% na wynagrodzenia, 1,5% w oświacie.


Radna Eugenia Potęga powiedziała, że w wydatkach bieżących była kwota około 1,5 mln, a teraz jest kwota 2 mln 550 tys. zł na 2006 r.


Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września udzieliła wyjaśnień, że tutaj została zabezpieczona kwota podatku VAT. W gospodarce mieszkaniowej zaplanowana jest sprzedaż po stronie dochodów. Wszystkie te kwoty są opodatkowane. Dlatego 1 mln złotych został zabezpieczony na opłaty związane z podatkiem VAT. Jest to 22% od kwoty przyjętej ze sprzedaży.


Radny Ryszard Szwajca zadał pytanie: Gdy tej sprzedaży nie będzie, to co z tymi pieniędzmi się stanie?


Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września odpowiedziała, że wtedy te pieniądze nie zostaną wydane.


Radny Ryszard Szwajca zadał pytanie: Ile w tym roku odprowadziliśmy pieniędzy z tytułu podatku VAT?


Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września odpowiedziała, że na dzień dzisiejszy jest to kwota ponad 300 tys. zł.


Radny Ryszard Szwajca zapytał: Dlaczego na przyszły rok planuje się 1 mln zł?


Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września odpowiedziała, że była niższa sprzedaż, a na kolejny rok sprzedaż jest zaplanowana na kwotę ponad 5 mln zł.


Radny Ryszard Szwajca powiedział: Jak sobie dobrze przypominam, to dwa razy zmienialiśmy w tej kwestii wysokość. Następnie wprowadzono kwotę większą niż wynosiła wartość sprzedaży.


Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września powiedziała, że w tym jest uwzględniony VAT z zieleniaka.


Radny Ryszard Szwajca powiedział, że utrzymanie zieleniaka nie jest w administracji.


Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września odpowiedziała, że podatek VAT jest płacony z administracji, ponieważ podatnikiem VAT nie jest zieleniak, lecz Urząd.


Radny Ryszard Szwajca zadał pytanie: Ile wynosi podatek VAT z zieleniaka?


Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września powiedziała, że to jest tylko jeden z fragmentów działalności.


Radny Ryszard Szwajca powiedział, że należałoby ten plan rozbić, a nie w jednym worku planować milion złotych.


Jan Maciejewski, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września poinformował, że to nie jest nasz wymysł, tylko takie są przepisy.


Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedziała, że jeżeli jest kwota 5 mln zł i jest opodatkowana 22% VAT-em, to proporcjonalnie muszą być zabezpieczone pieniądze na VAT. Jeżeli nie będzie zrealizowana sprzedaż, to nie będą zrealizowane pieniądze na podatek VAT.


Radny Ryszard Szwajca powiedział, że jest to może dobrze, ale jest nieuczciwie wobec radnych. W ubiegłym roku były zarówno zaplanowane pieniądze ze sprzedaży, jak i zwiększane były w przyszłym roku środki na płatności VAT. Chciałbym zobaczyć jak to rozliczenie chociażby za obecny rok wygląda.


Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedziała: Panie radny proszę nie używać słowa „nieuczciwie”. Proszę zadać pytanie z jakich działów był płacony VAT. I to jest zupełnie inne pytanie niż stwierdzenie, że coś się nie zgadza w tamtym budżecie. Jest inna konstrukcja tego budżetu, nie my to wymyśliliśmy. Wprowadzony jest pilotaż, stąd może wydaje się, że te kwoty są poukrywane, ale wszystko jest rozpisane.


Przewodniczący komisji komunalno-finansowej radny Piotr Matuszewski powiedział, że taką kwestię szczegółową może zająć się komisja rewizyjna, a tutaj dyskutujemy nad planem budżetu i w związku z tym, że został zaplanowany taki plan wydatków w tej kwestii, to możemy dyskutować czy jest za wysoki lub za niski. Jeżeli radny ma konkretną propozycje, to proszą przedstawić.


Radny Arkadiusz Czajkowski: Po stronie dochodów w dziale 758 – różne rozliczenia: rozdziały 75801, 75807, 75831 rozumiem, że jest to subwencja oświatowa, którą otrzymamy z budżetu centralnego? Wydatki oświatowe to kwota 28 145 994 zł. Chciałbym się zapytać, ile tych pieniędzy, które dokładamy z naszego budżetu, które z tych szkół najwięcej pochłaniają dopłaty? Jak to się bilansuje w momencie, kiedy odejmiemy sumę wydatków od sumy dochodów? To jest różnica około 9 mln zł. Gdzie najwięcej dokładamy?


Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedziała, że z całego działu – oświata i wychowanie trzeba wyjąć jak gdyby porównując subwencję oświatową z pewnością dział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach, ponieważ to jest zadanie własne gminy, na które nie otrzymujemy subwencji - jest to kwota 870 467 zł. Dział 80104 – przedszkola – dotacja podmiotowa 2 133 835 zł – nie wchodzi w rozliczenie subwencji. Dział 80113 – dowożenie uczniów do szkół – około 1 mln. W tym momencie jeżeli z 28 mln odejmiemy 4,5 mln, to wychodzą nam 24 mln. Z naszych przeliczeń, patrząc w ten sposób, ile otrzymujemy subwencji, a ile wydajemy ogólnie na oświatę, to jest to 12 mln zł. Drugi sposób, który wskazałam, to jest 8 mln zł. A gdybyśmy wyłączyli wszystkie części z ustawy o systemie oświaty, to byłaby to kwota około 4,5 mln zł dokładanych do subwencji oświatowej. Który dział najwięcej pochłania środków i która szkoła? Nie mam w tej chwili przeliczeń na poszczególne placówki. Na pewno w 80% są to wynagrodzenia. W tym roku dodatkową kwotę, jaką uwzględniliśmy w budżetach szkół, to jest: dla 19 nauczycieli, którzy poszli na urlop na poratowanie zdrowia (dla 13 nauczycieli, którym przeliczyliśmy to była kwota 390 tys. zł). W tym budżecie przewidzieliśmy również kwotę 300 tys. zł na odprawy emerytalne. W 2006 roku wchodzi również nowe zadanie – wypłata wynagrodzenia dla pracodawców, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowy. Jest to kształcenie 24-miesięczne i 36-miesięczne. Kwota na ten cel wynosi prawie 400 tys. zł. Przewidujemy, że w cyklu rocznym zaczynając od 2006 r. będziemy wypłacać, więc połowę musimy przewidzieć w budżecie. Z kwot, które są jeszcze zaplanowane w tym budżecie, to jest: awans zawodowy – około 100 tys. zł, na remonty – około 700 tys. zł. Jest podtrzymana duża progresja wydatków na oświatę, ale ona jest jak gdyby stałą, tylko są kwoty przenoszone na poprawę substancji jak gdyby obiektu szkolnego, bo nie mogliśmy przewidzieć urlopu na poratowanie zdrowia.


Radna Ilona Łosińska zwróciła się z pytaniem: Jeżeli pani skarbnik przygotowuje budżet i wiadomo, że weszły nowe przepisy i budżet musi być w odpowiedniej formie zapisany i wysłany. Natomiast w momencie, gdy pani skarbnik stwarza budżet, to z pewnością go szczegółowo rozpisuje, bo nie wierzę, że momentalnie go pani w takiej wersji tworzy, w jakiej jest wysyłany. Czy nie uważa pani, że radni powinni dostać bardziej rozpisany budżet? Przecież to nie jest żaden problem.


Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września odpowiedziała, że ten budżet jest zgodny z uchwałą Rady Miejskiej dot. procedur budżetowych.


Radna Ilona Łosińska powiedziała, że gdyby było to szczegółowo rozpisane, to można by uniknąć wielu pytań, ponieważ byłoby to bardziej zrozumiałe.


Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września poinformowała, że kiedyś budżet był przedstawiany jak gdyby w formie materiału roboczego.


Radna Ilona Łosińska zapytała w związku z tym: Czy takiego materiału roboczego nie można otrzymać?


Przewodniczący komisji komunalno-finansowej radny Piotr Matuszewski powiedział, że my nie możemy pracować nad formą roboczą tylko nad projektem budżetu.


Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września odpowiedziała radnej, że to by była forma stworzenia drugiego projektu budżetu.


Radny Arkadiusz Czajkowski wracając do wcześniej zadanego pytania poprosił o wyjaśnienie, ile przeznaczamy środków na administrację szkół – jak to wygląda w tym roku w stosunku do roku poprzedniego w sytuacji kiedy księgowość szkół jest scentralizowana, a wcześniej była w poszczególnych szkołach? Jak to finansowo wygląda - czy zwiększa się ilość pieniędzy, które na to przeznaczamy czy zmniejsza się?


Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedziała, że księgowych jest mniej o 3 osoby.


Radny Arkadiusz Czajkowski poprosił o wyjaśnienie jak to wygląda finansowo i procentowo? Następnie poinformował, że to pytanie przedstawi na piśmie.


Radna Maria Taciak zadała pytanie: Jaka kwota była w tym roku zaplanowana w dziale 750 jeśli chodzi o komputeryzację?


Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września odpowiedziała, że kwota ta to 188 tys. zł.


Radna Maria Taciak zadała pytanie: W dziale 851 i 852 – adaptacja budynku ul. Witkowska, razem jest to 200 tys. zł; z opisu wynika, że ma to być przeznaczone na biuro profilaktyki i na referat świadczeń rodzinnych; co się stanie z budynkiem przy ul. Gnieźnieńskiej?


Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września odpowiedziała, że budynek ten zostanie sprzedany.


Radny Ryszard Szwajca zwrócił się z pytaniem: Dlaczego właśnie remont tego budynku jest rozpisany w trzech różnych działach budżetu? Czy nie można w części opisowej tego wyjaśnić?


Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września odpowiedziała, że z załącznika nr 4 wynika, że pieniądze pochodzą z różnych działów i źródeł finansowania.


Radny Ryszard Szwajca odpowiedział, że nie mówi o załączniku nr 4 lecz o części opisowej.


Przewodniczący komisji komunalno-finansowej radny Piotr Matuszewski zwrócił się do członków komisji: Czy są pytania lub wnioski do projektu budżetu na rok 2006?


Radna Maria Taciak powiedziała, że ostatnio komisja komunalno-finansowa odbyła sesję wyjazdową. Dyskutowaliśmy na temat ul. Konopnickiej, wtedy sygnalizowałam, że do tego wrócimy uznając, że można ją w pewnym sensie kontynuować właśnie przy uchwalaniu budżetu. Warto by było zastanowić się nad ul. Konopnickiej, patrząc na niektóre zadania, które tu są wymienione. Oczywiście one są również ważne dla tej lokalnej społeczności, ale myślę, że ul. Konopnickiej wymagałaby gruntownej przebudowy. Sądzę, że można by było się zastanowić co jest priorytetem, czy docelowa przebudowa ul. Konopnickiej czy realizowanie jakiegoś fragmentu inwestycji, który tak naprawdę przez najbliższe lata...oczywiście życzę, by był zrealizowany, ale patrząc na kondycję finansową samorządu, to to są takie zapisy czysto teoretyczne. Dlatego przywołuję jakby temat pt. ul. Konopnickiej, a budżet na rok 2006.


Przewodniczący komisji komunalno-finansowej radny Piotr Matuszewski zadał pytanie: W jakiej formie pani to przywołuje?


Radna Maria Taciak odpowiedziała: Być może wyzwolę swoim głosem dyskusję. Wiem, że za 40 tys. zł ul. Konopnickiej się nie wybuduje.


Jan Maciejewski, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września poinformował, że przy omawianiu projektu budżetu na rok 2006 pominęliśmy pewien katalog dość ważnych inwestycji, które mam nadzieję za zgodą Rady Miejskiej będziemy mogli realizować, a mianowicie – inwestycje związane z emisją obligacji. W niedługim czasie przedstawimy Radzie Miejskiej propozycję emisji obligacji i inwestycji, które będą realizowane. Ul. Konopnicka będzie ujęta w tym programie realizacji nawierzchni drogowych, jako jedna z tych ulic, która rzeczywiście wymaga remontu i będzie w trybie 3-letnim inwestycji drogowych realizowana.


Radny Ryszard Szwajca zwrócił się z pytaniem: Czy mógłbym się dowiedzieć na jakie drogi wiejskie będą wydane środki, które są zaplanowane w budżecie, bo się mówi, że przeznacza się środki na asfaltowanie dróg na wsi?


Jan Maciejewski, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września poinformował, że nie ma szczegółowego wykazu tych dróg. Została przewidziana przy tworzeniu budżetu kwota 250 tys. zł. Propozycja tych dróg będzie Państwu przedstawiona do przedyskutowania i zaakceptowania. Przygotuje ją wydział komunalny i rozwoju wsi.


Radny Ryszard Szwajca powiedział: W prasie pan burmistrz wypowiadał się, że będzie wykonywane utwardzenie parkingu przed budynkiem spółki Amica. Były różne inne zadania inwestycyjne, przynajmniej ponad 1 mln zł., a tutaj w projekcie budżetu tego nie widzę.


Jan Maciejewski, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września przywołując temat inwestycji drogowych realizowanych z obligacji poinformował, że inwestycje, które zawarte są w projekcie budżetu nie zawierają inwestycji drogowych właśnie z tej przyczyny, że wszystkie inwestycje o tym charakterze będziemy realizować z emisji obligacji.


Radny Ryszard Szwajca powiedział, że niektóre inwestycje drogowe są w budżecie wpisane. Następnie zadał pytanie: Czyżby to, co ma być z obligacji, to ma być tak jak te środki unijne w tym roku?


Jan Maciejewski, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział: Niepotrzebnie pan ironizuje, bo o emisji obligacji Państwo będziecie decydować a nie Bruksela i myślę, że będzie atmosfera do tego, żeby tę emisję obligacji przygotować i inwestycje drogowe zrealizować.


Radny Ryszard Szwajca zadał pytanie: Czy wniosek o fundusz norweski został złożony?


Jan Maciejewski, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że na dniach zostanie dostarczony do Warszawy.


Przewodniczący komisji komunalno-finansowej radny Piotr Matuszewski zakończył dyskusję w sprawie projektu budżetu na rok 2006 i poprosił o przegłosowanie projektu.


Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych, 3 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 3 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie projektu budżetu na rok 2006.


Komisja komunalno-finansowa w obecności 12 radnych, 7 głosami „za”, przy 1 „przeciw” i 4 „wstrzymujących” się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie projektu budżetu na rok 2006.Przewodniczący komisji komunalno-finansowej radny Piotr Matuszewski powiedział, że w związku z tym, że nie wpłynęły żadne wnioski do projektu budżetu na rok 2006, komisja komunalno-finansowa nie będzie procedowała nad wnioskami z poszczególnych komisji Rady Miejskiej we Wrześni. Komisja edukacji oraz komisja rozwoju wsi również nie sformułowały żadnych wniosków w sprawie projektu budżetu na 2006 r.


Radny Ryszard Szwajca powiedział: Nie zgadzam się z takim sposobem procedowania nad projektem budżetu na rok 2006. Narusza to uchwałę o procedurach uchwalania budżetu. Takie stwierdzenie, że nie wpłynęły żadne wnioski i nie będziemy rozmawiali jest nieuczciwe. Jest to spłycanie tematu.


Przewodniczący komisji komunalno-finansowej radny Piotr Matuszewski odczytał §6 uchwały nr XVIII/136/99 Rady Miejskiej we Wrześni z 20 grudnia 1999 r. w sprawie procedury uchwalenia budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. Następnie przewodniczący stwierdził, że paragraf, który odczytał został w 100% wyczerpany. Nie było żadnych uchybień i sugestia pana radnego nie ma żadnego uzasadnienia.


Radny Waldemar Grześkowiak zwrócił się z zapytaniem czy odbędzie się druga część posiedzenia komisji związana z omówieniem propozycji pozostałych komisji?


Przewodniczący komisji komunalno-finansowej radny Piotr Matuszewski odpowiedział, że nie, ponieważ wczoraj obradowały dwie komisje i nie wypracowały żadnych wniosków do projektu budżetu na rok 2006. Odczytał opinię komisji edukacji i komisji rozwoju wsi – obydwie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie projektu budżetu na rok 2006.


Radny Ryszard Szwajca zwrócił się z pytaniem czy komisja edukacji zrezygnowała z rozpoczęcia budowy sali gimnastycznej w Kaczanowie?


Przewodniczący komisji radny Piotr Matuszewski odpowiedział, że my nie możemy decydować o sprawach komisji.


Pkt 7

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący komisji komunalno-finansowej radny Piotr Matuszewski o godz. 19.00 zamknął wspólne posiedzenie komisji.


Protokół zawiera 14 ponumerowanych stron.

Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy Września.


Przewodniczący komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej

radny Czesław Duch

/-/
Przewodniczący komisji komunalno-finansowej

radny Piotr Matuszewski

/-/Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.