BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14458102
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół nr 30
 


Protokół

z 30 posiedzenia

komisji komunalno-finansowej

18 listopada 2005 r.Pkt 1


Przewodniczący komisji radny Piotr Matuszewski o godz. 14.00 otworzył posiedzenie komisji, po powitaniu radnych i gości oświadczył, że zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczy 10 członków komisji, co stanowi quorum oraz goście.


Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:


 • Roman Karowski, naczelnik wydziału infrastruktury technicznej,

 • Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału komunalnego i rozwoju wsi.

 • Robert Klimczak, specjalista w Biurze Rady Miejskiej, protokolant.


Pkt 2


Prowadzący posiedzenie komisji przedstawił porządek obrad (załącznik nr 2), który został przyjęty jednogłośnie.


Porządek obrad:


 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

 3. Analiza kosztów utrzymania bieżącego i budowy dróg i ulic gminnych.

 4. Interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.

 5. Zakończenie posiedzenia.


Pkt 3

Członkowie komisji dokonali objazdu i oględzin następujących dróg na terenie miasta i gminy Września:

 • ul. Ogrodowej we Wrześni,

 • ul. Konopnickiej we Wrześni,

 • w rejonie ul. 17 Dywizji Piechoty we Wrześni,

 • w rejonie osiedla Sokołowskiego we Wrześni,

 • w rejonie osiedla Lipówka we Wrześni,

 • w rejonie ul. Akacjowej i ul. Brzozowej we Wrześni,

 • w Chociczce,

 • w Przyborkach i Psarach Małych.


Radni zapoznali się z następującymi dokumentami:

 • informacja na temat dróg wybudowanych w latach 2003-2005 (załącznik nr 3),

 • informacja na temat budowy i remontów dróg na terenie wsi w latach 2002-2005 (załącznik nr 4).


Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału komunalnego i rozwoju wsi omówił informację na temat budowy i remontów dróg na terenie wsi w latach 2002-2005.


Radna Ilona Łosińska poprosiła o informację, czy w latach 2004-2005 były budowane drogi finansowane wspólnie z mieszkańcami?


Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału komunalnego i rozwoju wsi odpowiedział, że nie.


Radna Ilona Łosińska poprosiła o informację, czy w obecnym stanie prawnym jest możliwa budowa dróg przy współudziale finansowym mieszkańców?


Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału komunalnego i rozwoju wsi powiedział, że w roku 2003 w budżecie była na ten cel pula pieniędzy. To byłoby możliwe, jeżeli byłyby wyodrębnione na ten cel środki w budżecie.


Radna Ilona Łosińska poprosiła o informację, czy przepisy prawa nie zabraniają mieszkańcom współfinansować budowę dróg?


Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału komunalnego i rozwoju wsi powiedział, że do tej kwestii powinien odnieść się radca prawny. Jest to materia dość skomplikowana i trudno mi na ten temat zająć jakieś stanowisko.


Radna Ilona Łosińska powiedziała, że wnosiła o to, ponieważ były dwa wnioski mieszkańców i burmistrz wtedy odpowiedział, że nie można tego robić, gdyż przepisy prawa zabraniają, a w arkuszu nr 1 jest wykazane, że taka realizacja miała miejsce jeszcze w tym roku.


Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału komunalnego i rozwoju wsi wyjaśnił, że w nagłówku przedmiotowej informacji jest błędny zapis. Nie powinno być napisane, że są to drogi wybudowane wspólnie z mieszkańcami. W roku 2005 ja takiego zadania nie realizowałem. Sposób realizacji poszczególnych dróg jest opisany w uwagach.


Radna Ilona Łosińska poprosiła o wyjaśnienie, czy jest możliwość prowadzenia takich inwestycji przy współudziale finansowym mieszkańców?


Radny Ryszard Szwajca powiedział, że jest. Tylko trzeba to robić zgodnie z prawem. Trzeba zawrzeć umowę, w której ustala się zasady. Przykład ul. Zamysłowskiego, a w szczególności ul. Wczasowej jest ewidentnym złamaniem ustaw. W „Gazecie Prawnej” jest przedstawiona sprawa, jak to powinno się robić. Umowa musi mieć walory umowy, bo w przypadku ul. Wczasowej zawarto pseudoumowę.


Radna Ilona Łosińska poprosiła o opinię, jak od strony prawnej powinna być realizowana budowa dróg przez gminę przy współudziale finansowym mieszkańców i jak powinna wyglądać umowa między stronami współfinansującymi takie zadanie?


Komisja komnalno-finansowa wnioskuje o opinię, jak od strony prawnej powinna być realizowana budowa dróg przez gminę przy współudziale finansowym mieszkańców i jak powinna wyglądać umowa między stronami współfinansującymi takie zadanie?


Radny Ryszard Szwajca powiedział, że komisja zapoznała się z potrzebami, ale najgorszą ulicą we Wrześni jest ul. Konopnicka. Dobrze by było, żeby komisja zajęła jakieś stanowisko w zakresie tej ulicy, by burmistrz - ten lub następny - wziął ją w planach inwestycyjnych pod uwagę. Wydział inwestycyjny mógłby rozeznać się w tej kwestii tym bardziej, że w tej ulicy prawdopodobnie trzeba wymienić wszystkie media.


Radna Ilona Łosińska zwróciła uwagę na to, że także chodniki przy ul. Konopnickiej są w bardzo złym stanie.


Radny Czesław Duch powiedział, że można się zastanowić, by modernizację ul. Ogrodowej przeprowadzać etapami. Można np. kanalizację deszczową kłaść etapami, a na końcu położyć nową nawierzchnię.


Roman Karowski, naczelnik wydziału infrastruktury technicznej wyjaśnił, że ul. Ogrodowa na pewnych fragmentach nie ma kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej. Chcąc zrobić tę ulicę dobrze, tzn. z pełnym uzbrojeniem podziemnym i nawierzchnią drogową, to trzeba to właściwie zrobić w jednym etapie projektowym. Nie możemy tej ulicy przy takim natężeniu ruchu na niej robić w dwóch etapach. To musi być inwestycja w jednym etapie i praktycznie na całej długości i w jednym roku. Problemy komunikacyjne byłyby zbyt duże, by robić to w dwóch etapach.


Radny Henryk Krukowski powiedział, że jego zdaniem ul. Konopnickiej powinna być zrobiona w pierwszej kolejności. Tam jest także kwestia zrobienia więcej miejsc parkingowych.


Radna Maria Taciak powiedziała, że mówiąc o ul. Konopnickiej trzeba się liczyć z tym, że media w ul. Konopnickiej będą musiały być wymienione i z tym się wiążą ogromne koszty. Tę ulicę trzeba zrobić, ale trzeba z góry założyć, że będą to duże koszty.


Radny Henryk Krukowski powiedział, że zgadza się z tym, ale można przygotować kosztorys i wtedy można podejść do sprawy. Generalnie trzeba powiedzieć, że ta ulica jest najgorszą i w pierwszej kolejności trzeba się nią zająć.


Radna Ilona Łosińska powiedziała, że jest wiele dróg, gdzie w ogóle nie ma nawierzchni i chodników i ludzie chodzą w błocie, mimo że wnioski są składane do burmistrza. Powstają nowe osiedla, na których nie ma w ogóle dróg, chodników, ani uzbrojenia.


Przewodniczący komisji radny Piotr Matuszewski powiedział, że chodzi o to, aby wypracować jakiś system, bo może lepiej i taniej dokonywać generalnych remontów, niż łatać na bieżąco wciąż te same dziury.


Radna Ilona Łosińska powiedziała, że środki na utrzymanie bieżące dróg są zbyt małe, by za nie realizować inwestycje, a poza tym na utrzymanie bieżące muszą także być środki.

Czy można z zewnątrz ściągnąć środki na tego typu inwestycje?


Roman Karowski, naczelnik wydziału infrastruktury technicznej powiedział, że jeśli chodzi o drogi lokalne, to nie ma większych szans, by pozyskać środki z zewnątrz, ponieważ np. środki z Unii Europejskiej mogą być pozyskane np. na obwodnicę wokół miasta czy modernizację dróg krajowych w centrum, gdy ma to na celu ochronę np. zabytków.


Radny Ryszard Szwajca powiedział, że na pewno nie da się potrzeb drogowych zrealizować z tych środków, które są na ten cel przeznaczane w budżetach. Można do remontów przygotować się poprzez rozeznanie się, które to są drogi, przygotować dokumentację. Na realizację tego muszą być środki.


Radny Henryk Krukowski powiedział, że to prawda, że są także ulice niezrobione w ogóle i ludzie piszą wnioski i ciekawi go, jaką ludzie otrzymali odpowiedź.


Radny Ryszard Szwajca powiedział, że w prasie burmistrz mówił o tym, że radni złożyli wnioski i radni zdecydują, które będą realizowane. Nikt tej komisji nie pytał o to. To jest niepoważne podejście do tematu. Dzisiaj rozmawiamy o potrzebach i nie jest to związane z budżetem tegorocznym czy przyszłorocznym. Muszą to być poważne środki i wszyscy się z tym zgadzamy. Muszą to być środki z zewnątrz, bo gminy nie stać na takie wydatki.

Przy omawianiu budżetu można się spytać, czym się kierowano, że akurat ta ulica, a nie inna jest realizowana.


Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału komunalnego i rozwoju wsi powiedział, że przy wyborze inwestycji do zrealizowania wybiera się te, które są najtańsze i te, które można szybko zrealizować.


Radna Maria Taciak powiedziała, że po zapoznaniu się z projektem budżetu radni będą mogli pewne sprawy przemyśleć i będą mogli je wyartykułować. Generalnie w kwestii infrastruktury drogowej można powiedzieć, że budżety naszej gminy w najbliższych latach nie będą tak dobre, by pozwoliły na realizację inwestycji w tym zakresie. Kiedy był omawiany projekt uchwały w sprawie udzielenia burmistrzowi pełnomocnictwa do przygotowania emisji obligacji komunalnych powiedziane zostało, że można by z tych środków finansować także infrastrukturę drogową, to wtedy burmistrz odpowiedział, że środki te planowane są tylko budowę dróg. Poczekajmy, skoro dano przyzwolenie burmistrzowi, by podjął działania w zakresie przygotowania emisji obligacji, do czasu, kiedy przedłoży sprawozdanie. Być może wtedy komisja komunalno-finansowa zapozna się z tym i być może opinia komisji sprawi, że te obligacje nie pójdą na inne zadania niż na infrastrukturę drogową.


Przewodniczący komisji radny Piotr Matuszewski powiedział, że zgłaszał poszerzenie zakresu inwestycji o remonty, a pozostała tylko budowa dróg w mieście i na wsi.


Radna Maria Taciak powiedziała, że problem nie zostanie rozwiązany dzisiaj. Temat wróci, gdy zostanie opracowany plan emisji obligacji. Wypracowywanie stanowiska dzisiaj jest przedwczesne.

Korzystając z okazji chciałabym zadać pytanie. Gdy był opracowywany plan modernizacji ul. Jana Pawła II, to ten projekt obejmował obszar od skrzyżowania do ratusza, czy większy?


Roman Karowski, naczelnik wydziału infrastruktury technicznej powiedział, że projekt modernizacji ul. Jana Pawła II w latach 1997-1998 obejmował dokładnie to, co zostało wykonane. To był pierwszy etap przebudowy tej ulicy.

Przebudowa rynku była przedmiotem opracowania, ale wiązało się to z wówczas zakładaną zmianą układu komunikacyjnego. Lansowany wtedy wariant obejmował wyłączenie ruchu kołowego z rynku. Rynek miał być salonem miasta. Miały być szerokie chodniki i kawiarenki. Taki był projekt, który nie został zrealizowany.


Radna Maria Taciak powiedziała, że rozumie, iż realizowana w tej chwili modernizacja chodników na rynku jest wykonywana według nowego projektu.


Roman Karowski, naczelnik wydziału infrastruktury technicznej powiedział, że tak. Obecny remont obejmuje chodniki wokół rynku, ulicę Sienkiewicza do skrzyżowania ul. Harcerskiej z ul. Warszawską, ul. Warszawską do skrzyżowania z ul. 3 Maja. Są remontowane tylko chodniki bez zmiany ich szerokości. Inwestycja ta jest realizowana ze środków budżetowych, które są w budżecie. Zakończenie zadania jest przewidziane na czerwiec 2006 r. Wykonawca ma płacone za wykonaną pracę, czyli są wystawiane faktury cząstkowe.

Chciałbym jeszcze dodać, że wnioski rzeczywiście wpływają od mieszkańców różnych ulic. Faktem jest, że kilka ulic jest zapisanych w budżecie i są realizowane.


Radna Ilona Łosińska poprosiła i informację, jakie kryteria są stosowane przy wyborze wniosków do realizacji?


Roman Karowski, naczelnik wydziału infrastruktury technicznej powiedział, że jest lawina wniosków i jakieś muszą być zrealizowane. We wszystkich gminach, które są porównywalne do naszej jest ten sam problem dróg.


Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału komunalnego i rozwoju wsi powiedział, że przy rozpatrywaniu wniosków trzeba także pamiętać o tym, że powstaje bardzo dużo terenów budowlanych, które są sprzedawane za niezłą cenę. Ktoś te tereny kupuje, zdając sobie z tego sprawę, że nie ma dojazdu, że nie ma mediów itd. Musi mieć świadomość, że kiedy się wybuduje nie od razu powstanie tam cała infrastruktura.


Komisja komunalno-finansowa zapoznała się ze stanem nawierzchni dróg na terenie miasta i gminy Września.


Pkt 4


Radna Maria Taciak powiedziała, że bardzo dużo ludzi z Wrześni jeździ PKP do Poznania do pracy. Wielu z tych ludzi dojeżdża do dworca samochodem, który pozostawiają w otoczeniu dworca. Dzieją się tam dantejskie sceny. Czy nie byłoby zasadne, aby z poziomu gminy wystosować do dyrekcji PKP pismo z zapytaniem, czy nie byłoby możliwości na terenie przyległym do dworca wytyczyć miejsca parkingowe. Wskazanym byłoby także zamontować tam oświetlenie. Zdaję sobie sprawę z tego, że to coś będzie kosztować, ale być może miasto zaangażuje w to jakieś środki? Gmina mogłaby partycypować w kosztach wykonania tego zadania. W ten sposób uporządkowalibyśmy ten kwartał miasta. Tam panuje totalny chaos. Zdaję sobie sprawę z tego, że gmina nie ma kurateli nad PKP, ale naciskać, proponować i pisać można.


Komisja komunalno-finansowa wnioskuje, by wystosować pismo do dyrekcji PKP z zapytaniem, czy nie byłoby możliwości na terenie przyległym do wrzesińskiego dworca wytyczyć miejsca parkingowe. Bardzo dużo ludzi z Wrześni jeździ PKP do pracy w Poznaniu. Wielu z tych ludzi dojeżdża do dworca samochodem i pozostawia go w jego otoczeniu. Panuje tam duży chaos.

Wskazanym byłoby także zamontować tam oświetlenie. Gmina mogłaby partycypować w kosztach wykonania tego zadania. W ten sposób zostałby uporządkowany ten kwartał miasta.


Pkt 5


Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący komisji o godz. 17.00 zamknął posiedzenie komisji.

Protokół zawiera 8 ponumerowanych stron.

Wszystkie ww. załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

Przewodniczący komisji

radny Piotr Matuszewski

/-/

Protokolant

Robert Klimczak

/-/Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.