BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14077424
ostatnia aktualizacja BIP'u:
10-07-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół nr 28
 


Protokół

z 28 posiedzenia

komisji komunalno-finansowej

10 października 2005 r.Pkt 1


Przewodniczący komisji radny Piotr Matuszewski o godz. 17.00 otworzył posiedzenie komisji i po powitaniu radnych i gości oświadczył, że zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczy 12 członków komisji, co stanowi quorum oraz goście.


Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:


 • Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września,

 • Krystyna Poślednia, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września,

 • Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września,

 • Jerzy Nowaczyk, sekretarz Miasta i Gminy Września,

 • Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni,

 • Małgorzata Stankowska, dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Września,

 • Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury,

 • Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu,

 • Roman Karowski, naczelnik wydziału infrastruktury technicznej,

 • Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału komunalnego i rozwoju wsi.

 • Robert Klimczak, specjalista w Biurze Rady Miejskiej, protokolant.


Pkt 2


Prowadzący posiedzenie komisji przedstawił porządek obrad (załącznik nr 2), który został przyjęty jednogłośnie.
Porządek obrad:


 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

 3. Omówienie materiałów na XXXV sesję Rady Miejskiej we Wrześni IV kadencji.

 4. Interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.

 5. Zakończenie posiedzenia.


Pkt 3

ł)


Małgorzata Stankowska, dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Września omówiła projekt uchwały nadania statutu Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Września.


Radny Cezar Dubiel poprosił o przygotowanie informacji, dotyczącej ilości wypożyczanych książek, ilości wypożyczających oraz wielkości zasobów bibliotecznych Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Września w ostatnich kilku latach.

Małgorzata Stankowska, dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Września powiedziała, że od kilku lat tendencje są stałe. Szczegółowa informacja zostanie przedłożona radnemu jeszcze przed XXXV sesją Rady Miejskiej we Wrześni.


Radny Cezar Dubiel wnioskuje o informacje dotyczące Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Września w zakresie:

 • ilości wypożyczanych książek w ostatnich latach,

 • liczby wypożyczających,

 • wielkości zasobów bibliotecznych.Radna Maria Taciak powiedziała, że zapis w §7: „na czele” jest nieprecyzyjny. W §14 posługujemy się terminem „organizator”. Moim zdaniem powinno się dosłownie przywołać kto jest tym „organizatorem”.


Małgorzata Stankowska, dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Września powiedziała, że omawiany statut był redagowany według wzorca z WOKiSS i przedmiotowe uwagi musi przeanalizować radca prawny.Krystyna Poślednia, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedziała, że statut Biblioteki Publicznej powinien być zmieniony już w 1997 r. Statut ten jest zmieniany, ponieważ jest to jedno z ważniejszych zaleceń RIO po badaniu naszego budżetu za 2003 r. Także statut muzeum wymaga zmiany, by spełniał wymogi prawa, które weszło w życie już dawno temu. Nie ma go w porządku obrad sesji, ponieważ jego treść musi być jeszcze uzgodniona z ministrem.

Wypożyczający nie wczytuje się dokładnie w statut, a jeśli nawet i będzie miał pytania, to zawsze można pewne zagadnienia omówić i wyjaśnić. Określenie „organizator” jest powszechnie stosowane. Myślę, że statut jest spójny i zawiera wszystkie niezbędne elementy wymagane prawem.Uwagi radnej Marii Taciak do projektu uchwały w sprawie: nadania statutu Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Września:

 • zapis w §7: „na czele” jest nieprecyzyjny;

 • zapis w §14: „organizator” mógłby zostać zastąpiony dokładnym wskazaniem, kto jest tym organizatorem.Radny Waldemar Grześkowiak powiedział, że ma uwagi natury redakcyjnej:

 • w §2 jest zapis: „Gmina Września”, czy nie powinno być „Miasto i Gmina Września”?,

 • w §3 jest zapis: „miasto i gmina Września”, czy nie powinno być to zapisane, jako nazwa dużymi literami?,

 • w §13 ust. 2 jest zapis, że wysokość rocznej dotacji budżetowej dla Biblioteki ustala Gmina Września, czy nie powinno być, że Rada Miejska we Wrześni?Uwagi radnego Waldemara Grześkowiaka do projektu uchwały w sprawie: nadania statutu Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Września:

 • w §2 jest zapis: „Gmina Września”, czy nie powinno być „Miasto i Gmina Września”?,

 • w §3 jest zapis: „miasto i gmina Września”, czy nie powinno być to zapisane, jako nazwa dużymi literami?,

 • w §13 ust. 2 jest zapis, że wysokość rocznej dotacji budżetowej dla Biblioteki ustala Gmina Września, czy nie powinno być, że Rada Miejska we Wrześni?Komisja komunalno-finansowa w obecności 12 radnych 10 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 2 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania statutu Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Wrześni.

m)Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni omówiła projekt uchwały w sprawie: nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej.Komisja komunalno-finansowa w obecności 12 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej.a)Krystyna Poślednia, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie: ustalenia sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Miasta i Gminy Września.


Radna Maria Taciak zapytała, czy podczas likwidacji placówki oświatowej w Gozdowie wyznaczono szkołę, do której mogą uczęszczać jej uczniowie?


Krystyna Poślednia, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września wyjaśniła, że wskazano Gimnazjum nr 2.


Radna Maria Taciak powiedziała, że duża grupa uczniów, którzy pobierali naukę w Gozdowie obecnie uczy się w Marzeninie.


Salę posiedzenia opuścił radny Arkadiusz Czajkowski.


Krystyna Poślednia, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września wyjaśniła, że w szkole w Gozdowie uczniowie pobierali naukę w dwóch trybach. Część młodzieży nie kwalifikowała się do tego, by uczęszczać do szkoły w Kaczanowie, ponieważ była to młodzież tzw. „trudna”. W szkole przy ul. Koszarowej mogła pobierać naukę w ramach OHP młodzież tylko do klasy II. Aby stworzyć możliwość dokończenia nauki w klasie III wybrano szkołę w Marzeninie, ponieważ w tej placówce bardzo szybko ubywa uczniów.


Radna Maria Taciak powiedziała, że rozumie ideę, ale „trudna” młodzież z Gozdowa zachowuje się inaczej niż inni uczniowie. Czy brano pod uwagę, przy podejmowaniu decyzji, aspekt wychowawczy? Czy nie można było podzielić tej młodzieży na kilka szkół?


Krystyna Poślednia, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedziała, że to były klasy przysposobienia do zawodu i dla tej grupy było za późno, by zorganizować taki tryb w kilku szkołach. Chodziło o to, żeby umożliwić im dokończenie nauki.

By zapobiec niepożądanym zachowaniom do tej placówki skierowano dodatkowego pedagoga. Jesteśmy świadomi tego, że jest trudno i mogą się z tym wiązać pewne problemy, ale jest tam dobry monitoring. Chcemy dać tej młodzieży szansę dokończenia nauki.


Komisja komunalno-finansowa w obecności 11 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Miasta i Gminy Września.b)Krystyna Poślednia, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie: ustalenia wysokości opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli.


Radny Ryszard Szwajca powiedział, że zapisy §5 powodują, że rodzice dzieci uczęszczających do przedszkoli zostaną zaskoczeni. Podwyżka powinna być wprowadzona z początkiem roku budżetowego albo z początkiem roku kalendarzowego.


Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu powiedział, że rodzice nie będą zaskoczeni, ponieważ byli informowani o tym, że taka podwyżka jest planowana.


Radna Maria Taciak powiedziała, że rodzice zapisując swoje dzieci do przedszkoli zapewne planowali wydatki budżetu domowego i wprowadzanie podwyżki w takich okolicznościach nie jest zasadne.


Krystyna Poślednia, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedziała, że podwyżka nie jest duża. W przedszkolach zrobiono remonty, które rodzice odbierają bardzo pozytywnie. Były prowadzone z rodzicami rozmowy na temat planowanych podwyżek i nie będzie to dla nich jakaś nowość. Przez kilka lat nie było podwyżek, ale trudno było je robić, gdy nie było żadnych poważniejszych remontów w tych placówkach.


Komisja komunalno-finansowa w obecności 10 radnych 6 głosami „za”, przy 1 „przeciw” i 3 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia wysokości opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli.


c)


Krystyna Poślednia, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz akceptacji wartości jednego punktu w złotych zaproponowanej przez pracodawców – gminne jednostki organizacyjne.


Komisja komunalno-finansowa w obecności 11 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz akceptacji wartości jednego punktu w złotych zaproponowanej przez pracodawców – gminne jednostki organizacyjne.d)Krystyna Poślednia, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia.


Komisja komunalno-finansowa w obecności 11 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia.e)


Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługi rzemiosła w rejonie ulic Sokołowskiej i Łokietka we Wrześni i Gutowie Małym.


Radna Maria Taciak zapytała, kto poniesie koszty związane z opracowaniem omawianego planu?


Krystyna Poślednia, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedziała, że to jest zadanie własne gminy.


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że nie wszystkie tereny można przekształcić na tereny budowlane, ponieważ gmina nie ma na to środków. Podpisując umowy o współfinansowaniu opracowania tego typu planów wymuszaliśmy to jak gdyby na ludziach. W tym przypadku sytuacja jest o tyle nietypowa, że właścicieli tego gruntu jest bardzo wielu. Poza tym teren ten ma nietypową strukturę. Można powiedzieć, że bez udziału gminy nie dałoby się nigdy opracować planu tego terenu. Dodatkowo utrudnia tam sytuację rurociąg „Przyjaźń”.


Radny Waldemar Grześkowiak zapytał, że w tym przypadku nie można zastosować renty urbanistycznej?


Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury powiedziała, że rentę urbanistyczną określa się na etapie uchwalenia planu.


Komisja komunalno-finansowa w obecności 11 radnych 8 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 3 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługi rzemiosła w rejonie ulic Sokołowskiej i Łokietka we Wrześni i Gutowie Małym.


f)


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej we Wrześni w rejonie ulic Kaliskiej i gen. Sikorskiego.


Komisja komunalno-finansowa w obecności 11 radnych 9 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 2 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej we Wrześni w rejonie ulic Kaliskiej i gen. Sikorskiego.g)Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Białężyce i Obłaczkowo.


Komisja komunalno-finansowa w obecności 11 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Białężyce i Obłaczkowo.h)Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonej we Wrześni w rejonie ul. gen. Sikorskiego.


Komisja komunalno-finansowa w obecności 10 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonej we Wrześni w rejonie ul. gen. Sikorskiego.i)Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonej w Białężycach.


Komisja komunalno-finansowa w obecności 10 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonej w Białężycach.j)Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: nadania nazw ulicom powstałym na osiedlu mieszkaniowym we Wrześni w rejonie ul. Szosa Witkowska.


Komisja komunalno-finansowa zapoznała się z projektem uchwały w sprawie: nadania nazw ulicom powstałym na osiedlu mieszkaniowym we Wrześni w rejonie ul. Szosa Witkowska.k)Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: nadania nazwy ulicy powstałej na osiedlu mieszkaniowym we Wrześni w rejonie ul. Słowackiego.


Komisja komunalno-finansowa zapoznała się z projektem uchwały w sprawie: nadania nazwy ulicy powstałej na osiedlu mieszkaniowym we Wrześni w rejonie ul. Słowackiego.l)Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału komunalnego i rozwoju wsi omówił projekt uchwały w sprawie: nadania nazwy dla nowo powstałej ulicy w Kaczanowie gm. Września.


Komisja komunalno-finansowa w obecności 11 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania nazwy dla nowo powstałej ulicy w Kaczanowie gm. Września.


n)


Komisja komunalno-finansowa w obecności 11 radnych 7 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 4 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2005 r.o)Krystyna Poślednia, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie: przejęcia zadania od Powiatu Wrzesińskiego dotyczącego zimowego utrzymania dróg powiatowych położonych na terenie Miasta i Gminy Września.


Komisja komunalno-finansowa w obecności 11 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przejęcia zadania od Powiatu Wrzesińskiego dotyczącego zimowego utrzymania dróg powiatowych położonych na terenie Miasta i Gminy Września.


p)


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie pod nazwą „Zakład zagospodarowania odpadów wraz z linią sortowniczą w Bardzie – I etap”.


Komisja komunalno-finansowa w obecności 11 radnych 9 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 2 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie pod nazwą „Zakład zagospodarowania odpadów wraz z linią sortowniczą w Bardzie – I etap”.q)Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Września na lata 2004-2008.


Komisja komunalno-finansowa w obecności 11 radnych 9 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 2 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Września na lata 2004-2008.r)Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września oraz Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września omówili projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu na rok 2005.


Radny Ryszard Szwajca powiedział, że wyjaśnienia do zmiany budżetu są bardzo mało czytelne.

Na czym polegała różnica interpretacji zapisywania środków niewygasających w Opalenicy?


Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września różnica w interpretacji dotyczyła zapisywania w innym rozdziale i paragrafie tych środków. Teraz środki niewygasające są zapisane w rozdz. 75814 §97: „różne rozliczenia”.


Radny Ryszard Szwajca zapytał, na czym polegały koszty sądowe w rozdz. 0700?


Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września wyjaśniła, że pod pożyczkę z NFOŚiGW była ustanowiona hipoteka i aby wykreślić hipotekę gmina musi zapłacić za to 10 tys. zł.


Radny Ryszard Szwajca zapytał, co się stało, że dochody w rozdz. 75618 trzeba zmniejszyć o 900 tys. zł?


Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września wyjaśniła, że była zaplanowana renta urbanistyczna w wysokości 1 mln zł i te dochody nie zostały wykonane.


Radny Ryszard Szwajca zapytał, jakie dochody nie zostały wykonane? Czy powiat wpłacił tę kwotę, którą miał zapłacić.


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że wpłacił. Kontrolował to pan już.


Radny Ryszard Szwajca zapytał: Kiedy?


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że nie pamięta kiedy to było. Chyba w kwietniu. Dotyczy to budżetu roku 2004.


Radny Ryszard Szwajca powiedział, że w sprawozdaniu tego nie było.


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że na pewno było.


Radny Ryszard Szwajca zapytał, co się stało, że trzeba przeszacować planowane dochody ze sprzedaży o 3 mln zł?


Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września wyjaśniła, że planowano sprzedaż nieruchomości przy zbiegu ul. Kaliskiej i ul. gen. Sikorskiego. Ale procedury wymagają więcej czasu i w tym roku nie nastąpi sprzedaż tej nieruchomości, stąd to przeszacowanie wpływów.


Radny Ryszard Szwajca poprosił o informację, ile gmina płaci podatku VAT z tytułu wieczystego użytkowania.


Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września wyjaśniła, że około 300 tys. zł, ale dokładnie ile nie pamięta i musi to sprawdzić.


Radny Ryszard Szwajca poprosił o wyjaśnienie, dlaczego zrezygnowano z adaptacji na archiwum budynku przy ratuszu?


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września wyjaśnił, że co do tego budynku wystąpiły roszczenia. Rozstrzygnięcie zapadnie na drodze sądowej i dopiero wtedy gmina będzie mogła ewentualnie inwestować w tę nieruchomość.


Komisja komunalno-finansowa w obecności 11 radnych 7 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 4 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu na rok 2005.

s)


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: podjęcia przez burmistrza Miasta i Gminy Września prac wstępnych
związanych z emisją obligacji komunalnych.


Radny Piotr Matuszewski zapytał, czy przewiduje się w ramach omawianego przedsięwzięcia przystąpienie także do remontu nawierzchni kilku ulic?


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września wyjaśnił, że omawiany projekt przewiduje tylko budowę nawierzchni ulic, które w ogóle nie mają nawierzchni utwardzonej.


Radny Ryszard Szwajca zapytał, czy komisja komunalno-finansowa będzie uczestniczyła merytorycznie w pracach związanych z emisją obligacji?


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiedział, że wykonanie uchwały jest powierzone tylko organowi wykonawczemu.


Komisja komunalno-finansowa w obecności 11 radnych 9 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 2 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: podjęcia przez burmistrza Miasta i Gminy Września prac wstępnych związanych z emisją obligacji komunalnych.Pkt 4-5


Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący komisji o godz. 20.00 zamknął posiedzenie komisji.

Protokół zawiera 13 ponumerowanych stron.

Wszystkie ww. załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

Przewodniczący komisji

radny Piotr Matuszewski

/-/

Protokolant

Robert Klimczak

/-/Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.