BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14294958
ostatnia aktualizacja BIP'u:
13-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
 

PROTOKÓŁ

wspólnego posiedzenia

komisji edukacji z komisją rozwoju wsi

z 11 października 2005 r.


Pkt 1

Przewodnicząca komisji edukacji radna Bożena Nowacka o godz. 16.00 otworzyła wspólne posiedzenie komisji stwierdzając quorum. Powitała radnych oraz zaproszonych gości.


Zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu komisji rozwoju wsi uczestniczyło 7 członków komisji.

Zgodnie z listą obecności (załącznik nr 2) w posiedzeniu komisji rozwoju wsi uczestniczyło 3 członków komisji.


Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:

 • Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września;

 • Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września;

 • Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września;

 • Jerzy Nowaczyk, sekretarz Miasta i Gminy Września;

 • Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury;

 • Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu;

 • Kazimierz Szymkowiak, inspektor wydziału infrastruktury technicznej;

 • Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni;

 • Małgorzata Klimowicz-Stankowska, dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy we Wrześni;

 • Monika Krysztofiak, referent w Biurze Rady Miejskiej, protokolantka.Pkt 2

Przewodnicząca komisji edukacji radna Bożena Nowacka przedstawiła porządek obrad wspólnego posiedzenia (załącznik nr 3), który został przyjęty przez aklamację.


Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

 3. Omówienie materiałów na XXXV sesję Rady Miejskiej.

 4. Interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.

 5. Zakończenie posiedzenia.


Pkt 3

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września poprosił, by na początku omówić projekt uchwały zapisany w pkt 4s) porządku obrad sesji.


Nikt z radnych obecnych na sali sesyjnej nie wniósł sprzeciwu.


s)

Projekt uchwały w sprawie podjęcia przez burmistrza Miasta i Gminy Września prac wstępnych związanych z emisją obligacji komunalnych – omówił Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września.


Komisja edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie podjęcia przez burmistrza Miasta i Gminy Września prac wstępnych związanych z emisją obligacji komunalnych.


Komisja rozwoju wsi w obecności 3 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie podjęcia przez burmistrza Miasta i Gminy Września prac wstępnych związanych z emisją obligacji komunalnych.


a)

Projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Miasta i Gminy Września – omówiła Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września.


Komisja edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Miasta i Gminy Września.


Komisja rozwoju wsi w obecności 3 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Miasta i Gminy Września.


b)

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli – omówiła Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września.


Komisja edukacji w obecności 7 radnych 5 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 2 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli.


Komisja rozwoju wsi w obecności 3 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli.


c)

Projekt uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz akceptacji wartości jednego punktu w złotych zaproponowanej przez pracodawców – gminne jednostki organizacyjne – omówiła Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września.


Przewodnicząca komisji edukacji radna Bożena Nowacka zwróciła się z pytaniem: Jakiego rzędu są środki na przeszacowanie?


Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedziała, że jest to w budżecie zabezpieczone i jeśli wejdzie to od 1 listopada, to średnia podwyżka na etat wyniesie 50-70 zł.


Komisja edukacji w obecności 7 radnych 6 głosami „za”, przy 1 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz akceptacji wartości jednego punktu w złotych zaproponowanej przez pracodawców – gminne jednostki organizacyjne.


Komisja rozwoju wsi w obecności 3 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz akceptacji wartości jednego punktu w złotych zaproponowanej przez pracodawców – gminne jednostki organizacyjne.


d)

Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia – omówiła Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września.


Radny Maciej Baranowski poprosił o wyjaśnienie czy regulamin może być załącznikiem do uchwały?


Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedziała, że zostanie to wyjaśnione z radcą prawnym.


Komisja edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia.


Komisja rozwoju wsi w obecności 3 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia.


e)

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługi rzemiosła w rejonie ulic Sokołowskiej i Łokietka we Wrześni i Gutowie Małym – omówiła Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury.


Komisja edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługi rzemiosła w rejonie ulic Sokołowskiej i Łokietka we Wrześni i Gutowie Małym.


Komisja rozwoju wsi w obecności 3 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługi rzemiosła w rejonie ulic Sokołowskiej i Łokietka we Wrześni i Gutowie Małym.


f)

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej we Wrześni w rejonie ulic Kaliskiej i gen. Sikorskiego – omówiła Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury.


Komisja edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej we Wrześni w rejonie ulic Kaliskiej i gen. Sikorskiego.


Komisja rozwoju wsi w obecności 3 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej we Wrześni w rejonie ulic Kaliskiej i gen. Sikorskiego.


g)

Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Białężyce i Obłaczkowo – omówiła Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury.


Komisja edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Białężyce i Obłaczkowo.


Komisja rozwoju wsi w obecności 3 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Białężyce i Obłaczkowo.


h)

Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej we Wrześni w rejonie ul. gen. Sikorskiego – omówiła Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury.


Radny Maciej Baranowski powiedział, że działka jest gminna, a obiekty nie są gminne i w związku z tym zadał pytanie: Kto i kiedy wydał decyzję na taką konstrukcję prawną?


Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury odpowiedziała, że umowa dzierżawy jest z 1992 r. kiedy to likwidator Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zawarł tę umowę z aktualnym dzierżawcą. Z treści tej umowy wynika, że przedmiotem dzierżawy jest to, co wówczas znalazło się na tym gruncie. Umowa dzierżawy i najmu nie zawiera w sobie żadnych uregulowań co do rozliczeń wzajemnych gminy z dzierżawcą odnośnie poniesionych nakładów.


Komisja edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej we Wrześni w rejonie ul. gen. Sikorskiego.


Komisja rozwoju wsi w obecności 3 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej we Wrześni w rejonie ul. gen. Sikorskiego.


i)

Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Białężycach – omówiła Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury.


Komisja edukacji w obecności 7 radnych 6 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Białężycach.


Komisja rozwoju wsi w obecności 3 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Białężycach.


j)

Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulicom powstałym na osiedlu mieszkaniowym we Wrześni w rejonie Szosy Witkowskiej – omówiła Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury.


Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września poinformowała, że do pięciu minut przed rozpoczęciem sesji burmistrz oczekuje na propozycje nadania nazw ulicom.


Komisja edukacji zapoznała się z projektem uchwały w sprawie nadania nazw ulicom powstałym na osiedlu mieszkaniowym we Wrześni w rejonie Szosy Witkowskiej.


Komisja rozwoju wsi zapoznała się z projektem uchwały w sprawie nadania nazw ulicom powstałym na osiedlu mieszkaniowym we Wrześni w rejonie Szosy Witkowskiej.


k)

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy powstałej na osiedlu mieszkaniowym we Wrześni w rejonie ul. Słowackiego – omówiła Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury.


Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września poinformowała, że jest to ulica oparta na gruntach prywatnych i należy nazwę skonsultować z właścicielem gruntu.


Komisja edukacji zapoznała się z projektem uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy powstałej na osiedlu mieszkaniowym we Wrześni w rejonie ul. Słowackiego.


Komisja rozwoju wsi zapoznała się z projektem uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy powstałej na osiedlu mieszkaniowym we Wrześni w rejonie ul. Słowackiego.


l)

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy dla nowo powstałej ulicy w Kaczanowie gm. Września wraz z autopoprawką – omówiła Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września.


Komisja edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nadania nazwy dla nowo powstałej ulicy w Kaczanowie gm. Września wraz z przedstawioną autopoprawką.


Komisja rozwoju wsi w obecności 3 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nadania nazwy dla nowo powstałej ulicy w Kaczanowie gm. Września wraz z przedstawioną autopoprawką.


Radny Maciej Baranowski powiedział, że jest we Wrześni ul. Wawrzyniaka i w związku z tym zadał pytanie: Czy można dopisać skrót „ks.”, ponieważ to był ksiądz Wawrzyniak?


Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedziała: Tak.


ł)

Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Września – omówiła Małgorzata Klimowicz-Stankowska, dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Września.Komisja edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Września.


Komisja rozwoju wsi w obecności 3 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Września.


Przewodnicząca komisji edukacji radna Bożena Nowacka poinformowała, że w najbliższym czasie komisja odbędzie wizytę w bibliotece i muzeum.


m)

Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej – omówiła Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni.


Pani dyrektor poinformowała, że w projekcie są drobne błędy kosmetyczne dotyczące pisowni z małej i dużej litery.


Komisja edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej.


Komisja rozwoju wsi w obecności 3 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej.


n)

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2005 r. - omówił Maciej Baranowski, przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni.


Radna Ilona Łosińska zwróciła się do przewodniczącego, że to jest lekceważenie radnych, by w październiku zatwierdzać plan, którego realizacja jest we wrześniu 2005 r. To jest niepoważne w tym momencie. Proponuję ten plan wycofać, by został uaktualniony. Nie wyobrażam sobie w październiku zatwierdzać coś, co powinno być zrealizowane we wrześniu.


Przewodnicząca komisji edukacji radna Bożena Nowacka zadała pytanie: Kto jest za wnioskiem radnej, by wycofać ten plan?


Maciej Baranowski, przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni uważa, że powinny nastąpić poprawki. Złożył wniosek, by wykreślić z planu kontroli terminy.


Głosowanie w sprawie wniosku o wykreślenie z projektu uchwały terminów ujętych w nawiasach:


Komisja edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wniosek o wykreślenie z projektu uchwały terminów ujętych w nawiasach.


Komisja rozwoju wsi w obecności 3 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wniosek o wykreślenie z projektu uchwały terminów ujętych w nawiasach.


Komisja edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2005 r. wraz z przegłosowanym wcześniej wnioskiem.


Komisja rozwoju wsi w obecności 3 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2005 r. wraz z przegłosowanym wcześniej wnioskiem.o)

Projekt uchwały w sprawie przejęcia zadania od Powiatu Wrzesińskiego dotyczącego zimowego utrzymania dróg powiatowych położonych na terenie miasta i gminy Września – omówiła Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września.


Maciej Baranowski, przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni poinformował, że droga krajowa od ronda w kierunku na Środę Wlkp. nie jest utrzymana w żadnym stopniu; poprosił o reagowanie i interweniowanie w tej sprawie.


Radna Ilona Łosińska zwróciła się z pytaniem: Dlaczego nie jest wpisana kwota 20 tys. zł?


Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedziała, że przyjmujemy zadanie, które nastąpi w drodze porozumienia, a wykonanie porozumienia powierza się burmistrzowi.

Komisja edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przejęcia zadania od Powiatu Wrzesińskiego dotyczącego zimowego utrzymania dróg powiatowych położonych na terenie miasta i gminy Września.


Komisja rozwoju wsi w obecności 3 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przejęcia zadania od Powiatu Wrzesińskiego dotyczącego zimowego utrzymania dróg powiatowych położonych na terenie miasta i gminy Września.


p)

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie pod nazwą „Zakład zagospodarowania odpadów wraz z linią sortowniczą w Bardzie - I etap” - omówiła Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września.


Komisja edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie pod nazwą „Zakład zagospodarowania odpadów wraz z linią sortowniczą w Bardzie - I etap”.


Komisja rozwoju wsi w obecności 3 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie pod nazwą „Zakład zagospodarowania odpadów wraz z linią sortowniczą w Bardzie - I etap”.


q)

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Września na lata 2004-2008 – omówił Kazimierz Szymkowiak, inspektor wydziału infrastruktury technicznej.


Radny Sylwester Jałoszyński zwrócił się z pytaniem czy przy okazji budowy kanalizacji sanitarnej Września-Białężyce-Obłaczkowo jest możliwość wykonania punktu zlewczego w Obłaczkowie do którego trafiałyby ścieki z Chwalibogowa?


Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedziała, że nie będzie punktu zlewczego w Obłaczkowie. Przyjmowanie ścieków z szamb przez beczkowozy jest obarczone pewnymi procedurami, a w tej chwili mamy pełną rejestrację na oczyszczalni ścieków. Budowa takiego punktu zlewczego niesie za sobą bardzo ogromne środki finansowe. W przyszłości przewidziane jest łatwiejsze skanalizowanie Chwalibogowa i „przerzucenie” ścieków pompownią do konstrukcji Obłaczkowa. Natomiast kolejnego punktu zlewczego nie będziemy budować.


Komisja edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Września na lata 2004-2008.


Komisja rozwoju wsi w obecności 3 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Września na lata 2004-2008.


r)

Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2005 wraz z autopoprawką – omówiła Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września oraz Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września.


Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września poinformowała, że w załączniku nr 2 po stronie wydatków w planie po zmianach przy dofinansowaniu klubów i imprez sportowych jest błąd – kwota 373 100 powiększona o kwotę 4 900 daje kwotę 378 000 zł. Poprosiła o naniesienie korekty.


Komisja edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2005.


Komisja rozwoju wsi w obecności 3 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2005.


Pkt 4

Radny Sylwester Jałoszyński zwrócił się z pytaniem: Czy jest możliwość wypożyczenia z WOS-R-u na okres zimowy jednego kontenera na plastiki i ustawienia go w Chwalibogowie?

Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedziała, że jeżeli dyrektor WOS-R-u ma zapisany pewien majątek na księgach inwentarzowych, to ja nie zadecyduję o przestawieniu kontenera. Może musiałby się pan do PUK-u zwrócić?


Radny Sylwester Jałoszyński odpowiedział, że był w tej sprawie w PUK-u i otrzymał informację, że przedsiębiorstwo ma swoje pojemniki, ale nie ma umowy na wywóz plastików ponieważ robi to firma prywatna.


Pkt 5

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodnicząca komisji edukacji radna Bożena Nowacka o godz. 18.00 zamknęła wspólne posiedzenie komisji.


Protokół zawiera 8 ponumerowanych stron.

Załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy Września.


Przewodnicząca komisji edukacji

radna Bożena Nowacka

/-/


Protokolant:

Monika Krysztofiak

/-/

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.