BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14273749
ostatnia aktualizacja BIP'u:
07-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół nr XXXIV/2005


Protokół

nr XXXIV/2005

z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni,

która odbyła się 27 lipca 2005 r.

w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy Września
XXXIV sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej we Wrześni została zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami).Pkt 1


Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Maciej Baranowski o godz. 16.30 otworzył sesję i po powitaniu radnych, sołtysów i gości oświadczył, że zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczy 19 radnych, co stanowi quorum.


Protokół z sesji nr XXXIII został przyjęty przez aklamację; nikt z radnych nie wniósł uwag do jego treści.


Pkt 2


Przedstawiony porządek obrad (załącznik nr 2):


 1. Otwarcie sesji.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.

 4. Podjęcie uchwał w sprawie:

  a) zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę kanalizacji,

  b) zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie pod nazwą „Zakład zagospodarowania odpadów wraz z linią sortowniczą w Bardzie – I etap",

  c) zmiany budżetu na rok 2005.

 1. Informacja przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni.

 2. Informacja burmistrza Miasta i Gminy Września.

 3. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.

 4. Zakończenie obrad.


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2005 (załącznik nr 3).


Pkt 3


Radna Maria Taciak: Panie przewodniczący, proszę aby skorzystał pan z §46 naszego regulaminu, a szczególnie z pkt. 2, który stanowi, że jeśli radny nie jest zadowolony z udzielonej odpowiedzi na zadane pytanie czy interpelację, to pan, jako przewodniczący może poinformować Radę Miejską o udzielonej odpowiedzi, a Rada na wniosek interpelującego może zarządać dodatkowych wyjaśnień na piśmie.

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej 17 czerwca br. zgłosiłam uwagę, że nie otrzymałam odpowiedzi na moje pytanie zgłoszone na sesji majowej. Burmistrz odniósł się do mojego pytania, uznając że udzielił mi odpowiedzi na piśmie. Ta odpowiedź faktycznie została mi dostarczona, ale chcę przypomnieć, że ja na sali sesyjnej przede wszystkim jestem radną i mam prawo pytać. Moje pytanie było precyzyjnie sformułowane. Udzielona przez burmistrza odpowiedź w zasadzie koresponduje z posiedzeniami komisji rewizyjnej. Burmistrz traktuje mnie tak, że nie uzyskałam akceptacji większości składu komisji rewizyjnej i dlatego uważa, że moje pytanie jest bezzasadne. Dalej wywodzi, że ta odpowiedź, którą otrzymałam wcześniej, ja ją w odpowiednim punkcie porządku obrad przytoczę, jest satysfakcjonująca i powinna mnie zadowalać. Chcę oświadczyć, że burmistrz nie zrozumiał mojego pytania. I w związku z tym odwołuję się do §46 pkt 2, bowiem w dalszym ciągu oczekuję rzetelnej i rzeczowej odpowiedzi. Burmistrz może korzystać z następujących dokumentów: z zapisów w protokole z sesji 17 czerwca br.; zapisów w protokole komisji rewizyjnej z 12 kwietnia br., gdzie tak bardzo artykułował, że to w normalnym trybie radny może interpelować i pytać na sesji, co uczyniłam. Udzielona odpowiedź burmistrza nie jest odpowiedzią na moje pytanie. Czekam trzeci miesiąc, by udzielono mi odpowiedzi. Finanse publiczne nie są Tomasza Kałużnego tylko burmistrza Tomasza Kałużnego, zatem są jawne i radny może na każdym etapie uczestniczenia w pracach Rady o informację wnosić.

Czy w roku bieżącym przewidziane jest czyszczenie stawu, który znajduje się przy ul. Piastów? W ubiegłym roku były tam prowadzone pewne renowacje. Niemniej jego stan na dzisiaj jest opłakany. Jest to siedlisko robactwa. Proponowałabym, żeby odpowiednie służby się tym zainteresowały. Bardzo proszę o to w imieniu mieszkańców tej części osiedla.

Chciałabym się dowiedzieć, jak burmistrz przewiduje rozwiązanie problemu składowania śmieci na wysypisku odpadów komunalnych w Bardzie przez najbliższe miesiące, ponieważ stan wypełnienia kwater jest zatrważający?

Na dawnym budynku hoteliku sportowego przy ul. Słowackiego, który do niedawna należał do Gimnazjum nr 2 zauważyłam tablicę z napisem: „Stowarzyszenie Ojczyzna”. Chciałabym wiedzieć, kto jest założycielem i jaki jest zakres przedmiotowy funkcjonowania tegoż stowarzyszenia?

Zdaję sobie sprawę z tego, że rondo w Obłaczkowie nie jest zlecone gminie w sensie utrzymania usytuowanej tam zieleni, ale z przykrością patrzę, jak odbiega porządek na nim od porządku na rondzie przy zbiegu ul.: Objazdowej, Wrocławskiej i Działkowców. Poprzez to rondo do Wrześni zjeżdżają samochody z autostrady i na wstępie mają widok bałaganu. Ta sama sytuacja jest na wysepkach. Nie wiem, czy ktoś dba, żeby tam skosić trawę czy pozbierać śmieci? Sytuacja jest fatalna.

Mamy praktycznie koniec lipca, a w zadaniach inwestycyjnych zapisano wiele zadań na 2005 rok i nie tylko, bo są zadania wieloletnie. Mnie interesuje jedna inwestycja. Na jakim etapie jest realizacja inwestycji: „Hala sportowa przy SSP nr 1”?


Radny Ryszard Szwajca: Kiedy będzie podany do publicznej wiadomości wykaz podatników, którym burmistrz umorzył zaległości podatkowe w 2004? Chciałbym otrzymać ksero tej informacji.

Na ostatniej sesji burmistrz obiecał przedstawić sprawę dotyczącą środków obrotowych netto z Wrzesińskiego Ośrodka Kultury. Otrzymałem notatkę podpisaną przez skarbnika Miasta i Gminy Września, ale oczywiście ta odpowiedź mnie nie satysfakcjonuje. Wrócę do tego przy omawianiu zmian w budżecie.


Radny Jan Drewniak: Ścieżka rowerowa budowana w kierunku Obłaczkowa. Wiem, że głównym inwestorem jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, a gmina tylko partycypuje w tej inwestycji. Rzecz dotyczy mieszkańca naszej gminy. Wiele czasu trwa przebudowa tego odcinka drogi, a przy okazji budowany jest odcinek pieszo-jezdni. Na etapie rozmów jeden z obywateli nie był skłonny do sprzedaży niewielkiej ilości swojej działki z przeznaczeniem na poszerzenie pasa ziemi potrzebnego do budowy tej pieszo-jezdni. Śmiechu warte, żeby GDDKiA przy współpracy z gminą nie potrafiła wykupić tego kawałka gruntu. Przy tak dużej i zaawansowanej inwestycji okazuje się, że w najbardziej newralgicznym miejscu niestety tej pieszo-jezdni nie będzie. Jeżeli środki finansowe, czy prawne nie przemawiają do takiego obywatela, a jest to postawa antyspołeczna, chodzi o pana Orzechowskiego, nie jest to tajemnicą, to może trzeba go napiętnować? Nie wiem, czy na tablicy wywiesić nazwisko, czy jeszcze inaczej, bo to jest karygodne, żeby przy takich dużych nakładach nie doprowadzić do końca całej inwestycji.

Pewnego razu, stojąc na światłach na krzyżówce na ul. Gnieźnieńskiej widziałem matkę z dzieckiem, które się przewróciło. Poszedłem zobaczyć to miejsce i okazało się, że studzienka kanalizacyjna w stosunku do chodnika jest obniżona o co najmniej 5 cm. Coś z tym trzeba zrobić, by nie doszło do większego nieszczęścia.

W Parku im. Dzieci Wrzesińskich stoi pomnik Marii Konopnickiej, wokół którego ustawione są tablice z ciekawymi cytatami. Nie można odczytać tych cytatów, ponieważ te tablice zaśniedziały. Jest rzeczą konieczną oczyszczenie tych tablic, bo bywa tam bardzo wiele osób, które zapewne chciałyby te ciekawe zgłoski przeczytać.


Radny Henryk Krukowski: Już kiedyś o to pytałem, ale nie uzyskałem odpowiedzi. Jaka przeszkoda istnieje, żeby uruchomić fontannę przy szpitalu? To miejsce obecnie szpeci i źle świadczy o naszym mieście. Czy istnieje możliwość uruchomienia tej fontanny?

Mówimy dużo o ochronie środowiska. Zobaczmy, jak wyglądają brzegi Wrześnicy. Są zarośnięte i nikt o nie nie dba. Trzeba chociażby skosić trawę na tych brzegach i byłoby już inaczej. Jestem ciekaw, czy burmistrz w tym temacie mógłby coś zrobić?


Radny Bolesław Święciochowski: Chcę poinformować z przyjemnością, że ul. Reymonta we Wrześni wreszcie została utwardzona. Starania czynione wspólnie z mieszkańcami zostały uwieńczone powodzeniem. Oprócz ul. Reymonta została utwardzona również ul. Kosińskiego i ul. Mierosławskiego. Nie ma tam chodników, ale w każdym razie zrobiono już sporo, za co w imieniu mieszkańców bardzo dziękuję. Dziękuję także za to, że dotrzymano słowa.

Jak dalece są zaawansowane prace przy opracowaniu projektów czy innych planów, jeśli idzie o ul. Wincentego Pola?

Na ul. Szerokiej zostały zamontowane progi zwalniające. Zgłosiłem ten wniosek na prośbę niektórych mieszkańców, uważając, że jest to zło konieczne, ponieważ kierowcy w tym miejscu nadużywali przepisy ruchu drogowego. Był to taki 2-kilometrowy szlak, gdzie odbywały się wyścigi i to na szczęście ustało. Także taki próg zamontowany jest na ul. Powstańców Wielkopolskich. Był to na pewno wysiłek Urzędu MiG Września, za co w imieniu miejscowego społeczeństwa chciałbym w tym miejscu podziękować.

Także trafną decyzją było zamontowanie na ul. Szerokiej pojemnika na odpady z tworzyw sztucznych. Od 10 czerwca, kiedy ten pojemnik zamontowano już po raz trzeci jest zapełniany.

Chciałbym państwa zaprosić na uroczyste złożenie kwiatów z okazji Święta Żołnierza 15 sierpnia br. o godz. 11.00 przy Pomniku 68. Pułku Piechoty.


Radny Sylwester Jałoszyński: Dzisiaj do Chwalibogowa zostały przywiezione bardzo ładne pojemniki na odpady szklane. W marcu zabiegałem o to, żeby jeszcze zostały dostarczone pojemniki na odpady plastikowe, które są składowane w tych dużych pojemnikach na śmieci i te pojemniki bardzo szybko się zapełniają. Wiem, że na ten cel była przeznaczona chyba kwota 30 tys. zł. Od marca jakoś do dzisiaj tego nie ma.

Druga sprawa dotyczy „zmierzchu jantaryzmu”. Doczytałem się tego w lokalnej prasie. Okazuje się, że nie tylko lokalna prasa, ale również prasa ogólnokrajowa o tym pisze. Nie wiem, czy jako Rada Miejska we Wrześni, podejmując uchwałę dotyczącą nazwy amfiteatru nie popełniliśmy jakiegoś błędu? Festiwal ten w ubiegłym roku kosztował 123 tys. zł, a w tym roku około 150 tys. zł. Zacytuję uwagę Natalii Kukulskiej i jej ojca, którzy twierdzą, że nie chcą obecnie swoim nazwiskiem firmować festiwalu we Wrześni.


Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Maciej Baranowski: Czy nie jest tak, że na cele publiczne możemy dokonać wywłaszczenia?

Kiedy rozpocznie się inwestycja przy ul. 17 Dywizji Piechoty?

Chciałbym się wypowiedzieć w kwestii progów zwalniających. Mam dziwne przeświadczenie, że wszędzie, gdzie pojawiają nowe ładne ulice, to tam są od razu garby. Czy one na pewno są sytuowane w odpowiednich miejscach? Na ul. Szerokiej są trzy garby, przy czym jeden jest tak wysoki, jak kopiec pod Sokołowem. Na ul. Powstańców Wielkopolskich jest jeden garb, ale nie tam, gdzie trzeba, bo tak naprawdę powinien być na zakręcie, gdyż tam faktycznie jest niebezpieczeństwo. Nie ma tam ani łańcuchów, ani innego zabezpieczenia i przechodnie są zagrożeni. Co decyduje o lokalizacji garbu?


Radny Czesław Duch: Nie mam pytania do burmistrza, ale nawiążę do wypowiedzi radnego Bolesława Święciochowskiego. Jeżeli chodzi o utwardzenie ul. Reymonta, to chciałbym tylko powiedzieć, że wszystkie ulice, które znajdują się w trójkącie ul. Kosynierów, po lewej i prawej stronie, które są nieutwardzone, to z mojej wiedzy i doświadczenia wynika, że długość ulicy zbliżonej do długości ul. Reymonta można utwardzić za 2-3 tys. zł. Mówię o utwardzeniu samej jezdni, nie o krawężnikach i przygotowaniu pod położenie asfaltu, bo samo utwardzenie też by zadowoliło mieszkańców ulic, które są nieutwardzone. Tym niskim kosztem podanym przeze mnie powinni być zainteresowani pracownicy urzędu. Jeżeli oni nie będą zainteresowani tym, żeby te ulice takim niskim kosztem utwardzić, to wiadomo, że będziemy ponosić, jako gmina niepotrzebnie horrendalne koszty.


Pkt 4


a)


Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę kanalizacji.


Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych 15 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 4 „wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr XXXIV/335/05 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę kanalizacji (załącznik nr 4).


b)


Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie pod nazwą „Zakład zagospodarowania odpadów wraz z linią sortowniczą w Bardzie – I etap".

Kwota omawianej pożyczki poprzednio wynosiła 1525500,00 zł, ale gmina otrzymała stosowne dokumenty z WFOŚiGW, które wskazują jednoznacznie, że przyznał kwotę do 1500000,00 zł. W związku z tym jest zmiana wysokości tej pożyczki.


Radna Maria Taciak: Wcześniej podjęta uchwała, dotycząca tej pożyczki koresponduje z uchwałą budżetową. Na str. 5 używa się terminu: „zmniejsza się plan przychodów o kwotę... Korekta jest wynikiem uzyskanych pożyczek z WFOŚiGW w Poznaniu w kwotach mniejszych niż wnioskowała i planowała gmina. Wprowadzenie tych zmian jest zatem zasadne”. Jakie były plany, a jakie środki otrzymała gmina?


Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września: Gmina wnioskowała na realizację tego zadania o kwotę 1525500,00 zł, natomiast otrzymała już w formie dokumentów zapewnienie WFOŚiGW w Poznaniu o kwocie 1500000,00 zł.


Radny Ryszard Szwajca: Prosiłbym, żeby burmistrz tę sprawę pożyczkową przybliżył i przedstawił finalny stan tego, co WFOŚiGW gminie Września na zadanie pt.: „Zakład zagospodarowania w Bardzie” przyznał.

W ubiegłym roku mieliśmy zapewnienie pożyczki 600000,00 zł, z której nie skorzystaliśmy. Nieważne. W roku 2005 mamy 31 marca 850000,00 zł na Bardo; 17 czerwca 1525500,00 zł; teraz mamy propozycję 1500000,00 zł. Przecież w planie wieloletnim zapisane są znaczące kwoty właśnie z WOŚiGW. Co projekt uchwały, to następują zmiany. Zmiany, można tak powiedzieć, nieuzasadnione. Ja nie przyjmuję wyjaśnienia pani skarbnik w tym temacie, bo 17 czerwca na sesji podjęliśmy uchwałę o wysokości 1525500,00 zł. To nie była tylko uchwała na Bardo, bo w tamtej uchwale zbito 850000,00 zł na Bardo, a reszta miała iść na budowę kanalizacji Białężyce- Obłaczkowo.

Tutaj musimy powiedzieć sobie jeszcze jedną rzecz. Nikt radnych nie poinformował, że właśnie ta wspomniana m.in. niefortunna uchwała, dotycząca pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu jest przyczyną zwołania przez panią burmistrz dzisiejszej sesji, ponieważ RIO orzekła nieważność naszej uchwały w §1, który dotyczył tej kwoty 1525500,00 zł, gdyż przekroczyliśmy zaplanowaną w wydatkach budżetową granicę.


Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Maciej Baranowski: Miałem o tych decyzjach poinformować w punkcie: „Informacja przewodniczącego Rady Miejskiej”.


Radny Ryszard Szwajca: Chciałbym uzyskać odpowiedź na zadane przeze mnie pytania. Ponadto w uzasadnieniu do projektu tej uchwały jest zapis: „Ponadto projekt niniejszej uchwały uwzględnia wskazanie RIO, dotyczące wyraźnego podziału pożyczki na dwie części na lata 2005-2006”. Mam uchwałę Kolegium RIO, dotyczącą uchylenia §1 uchwały z 17 czerwca i nigdzie tam nie mogę się doczytać, żeby RIO wyraźnie wskazywała na podział tej pożyczki na dwie części, tak jak jest napisane w uzasadnieniu.


Krystyna Poślednia, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września: We wniosku o zwołanie tej sesji były podane przyczyny jej zwołania. Przyczyną był omawiany projekt uchwały, a także inne rzeczy. W międzyczasie przyszła informacja o wysokości nowej pożyczki i ujęliśmy to w porządku obrad, co prowadzi oczywiście także do zmian w budżecie.

Uchwała w sprawie pożyczki wskazywała tylko jedną kwotę, a podział na poszczególne transze był wykazany w uzasadnieniu, a także w wieloletnim planie inwestycyjnym oraz w prognozie długu. Opinię w kwestii długu otrzymaliśmy bardzo ładną, tzn. bez zastrzeżeń w tym zakresie.

Sesję zwołuje się z powodu wielu okoliczności. M.in. wtedy, kiedy są wskazania RIO i nigdy tego nie ukrywaliśmy. Przy kontroli uchwał wskazuje się pewne uchybienia czy kwestie i stąd nastąpił podział. RIO wskazała, że należy przedmiotową kwotę w uchwale tak podzielić, jak w prognozie długu i planie wieloletnim. Tak zostało to zapisane.

Nie można stwierdzić, że są to pomyłki, które można przewidzieć. Okazało się, że w 1999 r. pożyczka na kanalizację os. Lipówka i os. Sławno także była zaciągnięta jedną kwotą i także było rozstrzygnięcie RIO. Także należało podzielić ją na transze i na poszczególne lata. Takie rzeczy się dzieją. Dobrze, że jest taka RIO, która koryguje takie rzeczy.

Co do tego, że były dwie pożyczki w jednej uchwale. Trudno się tego doszukać, ponieważ my zawsze składaliśmy wniosek i zaciągaliśmy pożyczkę na dany temat. Nie wiem, skąd radny taką informację ma.

Występowaliśmy o dużo większe środki, a otrzymaliśmy zapewnienie z WFOŚiGW na mniejsze środki. Po naszych pismach zwiększono te środki. Stąd, mając pismo z 14 sierpnia, że zwiększa się nam o kolejną kwotę 650000,00 zł, to zasadnym jest, że uwzględniamy to już w tej uchwale i robimy to jednorazowo.

Rozmawiałam z prezesem WFOŚiGW na temat, skąd się wzięły dodatkowe środki. Dużo zadań inwestycyjnych było warunkowanych środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej i WFOŚiGW jak gdyby blokował na te zadania pieniądze. Te pieniądze się jeszcze nie pojawiły i jakoś nie ma możliwości, żeby się pojawiły do końca tego roku i dlatego WFOŚiGW podjął uchwałę, że uruchamia te pieniądze na inne zadania, które mają być realizowane.


Radny Ryszard Szwajca: Wysłuchałem tego, co miała pani burmistrz do powiedzenia, a powiedziała to, co chciała.

Mnie interesuje konkretnie, bo w uzasadnieniu do uchwały jest napisane: „Ponadto projekt niniejszej uchwały uwzględnia wskazanie RIO, dotyczące wyraźnego podziału pożyczki na dwie części na lata 2005-2006”. Mam przed sobą uchwałę nr 16 Kolegium RIO i prosiłbym, żeby pani burmistrz wskazała mi, gdzie RIO odnosi się i sugeruje podział tej pożyczki na dwie transze.


Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września: Konsekwencją tego, co napisała RIO w swojej uchwale jest właśnie podział tej pożyczki na dwie kwoty, ponieważ w roku 2005 nie możemy przekroczyć wysokości zadłużenia. Kwota wysokości pożyczki będzie realizowana tak, jak jest zapisana. Na rok 2005 byłaby to kwota 620000,00 zł. Wzięcie całej pożyczki skutkowałoby przekroczeniem kwoty zadłużenia, a nie możemy jej przekroczyć i aby móc w ogóle realizować to zadanie i rozpocząć tę inwestycję zaplanowano w roku 2005 właśnie tę podaną kwotę. I tak jest to zapisane w budżecie i w uchwale o pożyczce.


Radny Ryszard Szwajca: Pani skarbnik mówi prawdę. Konsekwencja rozbicia jest ze strony gminy, bo byśmy przekroczyli próg finansowania. Natomiast ja pytałem o to, gdzie RIO dała takie wskazanie? RIO po prostu takiego wskazania nie dała. Proszę się nie powoływać i zapisywać w uzasadnieniach czegoś, czego RIO nie wskazała.

Chciałbym, żeby radni byli świadomi tego i żeby burmistrz informował Radę Miejską, co się z poszczególnymi zadaniami czy projektami uchwał dzieje, żeby nas po prostu nie okłamywano.


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września: Chciałbym się odnieść do tej uwagi, ponieważ jak zwykle przekracza pan granicę, co panu łatwo przychodzi.

Pytałem dzisiaj pana Roberta Klimczaka, od kiedy opinie RIO przekazywane są w ogóle radnym i Radzie Miejskiej? Chcę pana poinformować, że nigdy nie były przekazywane. Mało tego, bo cały segregator z takimi opiniami znalazłem w pokoju byłego skarbnika i tam kończyły swój żywot.

Odszukałem, jak zarząd, którego był pan członkiem brał pożyczkę z NFOŚiGW w wysokości 3440000,00 zł. Była podjęta uchwałą Rady Miejskiej 24 maja 1999 r. Mam uchwałę Kolegium RIO i nikt radnym nie pokazał, że uchwałą 23 czerwca 1999 r. rozstrzygnięto nieważność tej uchwały. W sierpniu podejmowaliśmy nową uchwałę, ponieważ rozstrzygnięcie RIO uchyliło naszą uchwałę. Zarzutem RIO było to, że nie były wskazane transze pożyczek. Tak, że niech pan nie używa takich argumentów, bo może pan sprawdzić w Biurze Rady Miejskiej, pan Robert Klimczak pracował w poprzedniej kadencji, czy do radnych docierały jakiekolwiek uchwały Kolegium RIO. Nigdy nie trafiały.


Radny Ryszard Szwajca: Chciałbym zwrócić uwagę burmistrzowi, że w roku 1999 nie byłem zastępcą burmistrza. W związku z tym niech pan sobie nie pozwala, albo nie myli tych faktów.

Tak się jakoś składa, że dzisiaj mówiąc o pożyczce, co koresponduje faktycznie ze zmianami w budżecie, to jakby nie było mamy siódmy miesiąc roku budżetowego, a ciągle jesteśmy w trakcie zmian, które się robi metodą prób i błędów. Chciałbym, żeby burmistrz wykazał więcej inicjatywy w tworzeniu dobrego budżetu, poprawnych zapisów, a historię samorządności niech zostawi historykom, albo niech się tym zajmie po ukończeniu kadencji.


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września: 8 lipca br. byłem u prezesa RIO i na rozstrzygnięciu. Uczestnikiem tych posiedzeń, na których RIO uchylała nasze uchwały, o czym muszę państwa poinformować, był jeden radny z Wrześni. Przyjechał ochotniczo i aktywnie uczestniczył w posiedzeniu Kolegium RIO. Mamy więc radnego, który chętnie jeździ i uczestniczy w tym, aby właśnie takie sytuacje miały miejsce.

Odnosząc się do tego, co pan powiedział przed chwilą na temat zmian budżetowych. Przygotowałem wykaz zmian budżetu od 1996 r. (załącznik nr 5). Nie jest to niczym nadzwyczajnym, że co roku były zmiany budżetu. Wykaz ten mam przygotowany dla wszystkich radnych. Typowo w ciągu roku, uchwałami Rady Miejskiej, następują ośmiokrotnie zmiany budżetu.

Przygotowałem także powody dokonywania zmian budżetowych w trakcie roku (załącznik nr 6), pomijając uchwały Kolegium RIO, które zwracają uwagi na temat jakichś błędów lub niedociągnięć. Wykaz ten mam także przygotowany dla wszystkich radnych.


Radna Maria Taciak: Jesteśmy w punkcie porządku obrad, który dotyczy zaciągnięcia pożyczki na Bardo, a burmistrz odnosi się szeroko do zmian budżetu na 2005 r. Oczywiście ma do tego prawo, ale nie w tym punkcie. Nie bardzo rozumiem, czemu ma służyć ten potok słów i ta lekcja, którą w tej chwili burmistrz przeprowadza na sali sesyjnej? Nie jest konieczne, by radnym, przynajmniej większości, na tej sali przywoływał takie sprawy i marnować papier. Wszyscy szczędzą na administracji, a ja widzę, że tutaj się nie szczędzi na administracji, bo kseruje się radnym materiał poglądowy. Z całym szacunkiem, już kiedyś to powiedziałam, że żyje pan historią, a nie przyszłością. Myślę, że do końca kadencji będzie pan tę przeszłość kultywował i na każdej sesji kserował dokumenty dla radnych. Proszę się nad tym zastanowić.


Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Maciej Baranowski: Trudno zapomnieć o przeszłości, mając na sali sesyjnej byłego burmistrza i jego zastępcę.

Odniosę się do kwestii dotyczącej wypowiedzi burmistrza. On po prostu się broni przed kąśliwymi atakami pani kolegi, czyli radnego Ryszarda Szwajcy, który swój tok myślenia doprowadził do uchwały budżetowej. Mówił radny o uchwale budżetowej, że jest zmieniana po raz kolejny. Na to poruszone zagadnienie burmistrz wyciągnął stosowne dokumenty, by pokazać, jak wygląda informacja. Pokazał materiał poglądowy na temat zmian budżetu.

Nawiasem mówiąc, pani radna odnosiła się do materiałów kserowanych, przecież są radni, którzy nie wierzą w słowo i muszą mieć wszystko skserowane. Jakby mogli, to by cały urząd skserowali. Tak to wygląda i wszyscy wiemy, o których radnych mówimy. Mało tego. Te dokumenty trafiają do publikatorów i są donoszone do gazet. Zastanawia mnie, skąd publikator ma dokładne decyzje RIO? Żaden z dziennikarzy nie był w Ratuszu i takich dokumentów nie kserowano dla nich. Marnujemy papier na takie rzeczy. Marnujemy jeszcze czas urzędników na obronę przed atakami i takimi pytaniami, które burzą, a nie tworzą. Ktoś musi się bronić i przekazuje informację, że zmiany budżetowe w roku budżetowym są rzeczą zwyczajną.


Radny Arkadiusz Czajkowski: W kuluarach RIO mówi się, że wręcz radnego Ryszarda Szwajcę powinno się adoptować do RIO. Więc nie dziwmy się tym pytaniom i tym, że radna Maria Taciak mówi, że marnuje się papier, jak wszystko trzeba kserować.


Radna Maria Taciak: Czy radny chce jeszcze raz prostować i przepraszać pracowników RIO? Proszę zważać na to, co się mówi, panie radny.


Radny Ryszard Szwajca: Wysłuchałem burmistrza, a potem przewodniczącego Rady Miejskiej. Odniosę się w takiej samej kolejności.

Burmistrz raczył Radzie przedstawić 13 powodów dokonywania zmian budżetowych w trakcie roku budżetowego. I dobrze. Niektórzy o tym nie wiedzą więc im się to przyda. Ale w tym wykazie powodów nie podał powodu, który jest najistotniejszy, że dzisiaj mamy sesję i o tym mówimy. RIO wyznaczyła Radzie Miejskiej we Wrześni termin do 2 sierpnia br. na usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości pod rygorem skutków określonych w ustawie o RIO. W związku z tym jest to przyczyna. Gdyby burmistrz przedstawił Radzie projekt zmian w budżecie zgodnie z przepisami prawa, to niepotrzebna byłaby dzisiejsza sesja.

Wywód przewodniczącego o oszczędności i o tym, co raczył powiedzieć skwituję tak, że finanse publiczne są jawne. To gwarantuje ustawa o finansach publicznych. Jeżeli burmistrz nie ma nic do ukrycia przed opinią publiczną w sprawie gospodarki finansowej w tym urzędzie i za jego kadencji, to proszę takich rzeczy nie mówić, bo sobie pomyślimy, że macie coś do ukrycia.


Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Maciej Baranowski: Chcę oświadczyć, że jak zostałem przewodniczącym Rady Miejskiej, to ma pan wszystkie dokumenty przekazywane na bieżąco, do ręki, łącznie z drukami Rb i uchwałami RIO, co w poprzedniej kadencji było niemożliwe.


Radny Ryszard Szwajca: Co się dzieje z uchwałą Rady Miejskiej z ubiegłego roku, dotyczącą też inwestycji w Bardo w kwocie 600000,00 zł, która nie została sfinalizowana? Z niektórych dokumentów wynika, że 600000,00 zostało przesunięte na rok 2005. Czy ta poprzednia uchwała w kwocie 600000,00 zł jest wypełniona tą, którą dzisiaj mamy podjąć, czy to jest osobna uchwała? Mam tylko, że ta uchwała unieważnia uchwałę z 17 czerwca. Nie wiem, czy to jest potrzebne, bo przecież to już RIO orzekła nieważność tej uchwały z 17 czerwca.


Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września: W zeszłym roku rzeczywiście podejmowaliśmy uchwałę o zaciągnięciu pożyczki z WFOŚiGW na zadanie w Bardzie. Dziś to zapotrzebowanie w postaci pożyczki na realizację tego zadania wynosi 1500000,00 zł i to jest kwota, na którą uzyskaliśmy zapewnienie WFOŚiGW.


Radny Ryszard Szwajca: Chciałbym uzyskać odpowiedź, czy ta uchwała na 600000,00 zł jest obowiązująca, czy ona została uchylona, a jeżeli tak, to przez kogo?


Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września: W tej chwili podejmujemy uchwałę o zaciągnięciu pożyczki na kwotę 1500000,00 zł i tamta uchwała, z punktu widzenia zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW na realizację tego zadania, jest nieistniejąca.


Radny Ryszard Szwajca: Uchwała, którą podjęła Rada i jeżeli ona nie została uchylona przez Radę lub RIO nie orzekła o jej nieważności, to obowiązuje. Chyba, że się mylę? Chciałbym więc usłyszeć, czy na Bardo zaciągamy 600000,00 zł oraz 1500000,00 zł, czy tylko 1500000,00 zł?


Renata Mikołajczak-Masłowska, radca Urzędu Miasta i Gminy Września: Zgodnie z obowiązującymi regułami interpretacyjnymi, akt prawny późniejszy, dotyczący tej samej kwestii, uchyla akt prawny wcześniejszy. Dla porządku można ewentualnie wprowadzić, że traci moc również ta wcześniejsza uchwała. Jeżeli nie jest to zapisane, to stan prawny jest taki, jaki przedstawił burmistrz, że wcześniejsza uchwała, podjęta w ubiegłym roku, przestaje obowiązywać, bo tę samą materię reguluje akt późniejszy.


Rada Miejska we Wrześni w obecności 17 radnych 16 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” podjęła uchwałę nr XXXIV/336/05 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie pod nazwą „Zakład zagospodarowania odpadów wraz z linią sortowniczą w Bardzie – I etap" (załącznik nr 7).


Przerwa


c)


Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2005 oraz autopoprawkę, którą burmistrz wniósł na początku sesji.


Krystyna Poślednia, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września: Można się zapytać, dlaczego tak późno wszedł ten temat, dotyczący zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Węgierki? Zarząd OSP czynił starania o zakup takiego wozu i corocznie w planie budżetu OSP wchodził ten temat, ale nigdy to nie dotyczyło takiej rzeczowej realizacji tego zadania. Wcześniej niż otrzymaliśmy pismo z wojewódzkiego zarządu OSP była przeprowadzana analiza, czy zasadne do końca jest to, żeby taki samochód nabyć. Czy spełniane są wymogi funkcjonowania całego systemu ratowniczo-gaśniczego, który gmina ma obowiązek dofinansowywać poprzez włączone do tego systemu ochotnicze straże pożarne? W zasadzie, kiedy udało mi się skompletować wszystkie dokumenty, bo były w dużym rozproszeniu, okazało się, że jednostka, która właściwie jako pierwsza w tym momencie, kiedy powstawał system została wpisana do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego w roku 1995, przez ten cały okres nie została doposażona. Z bilansu i danych, które posiadamy w tej chwili, dotyczących ilości wyjazdów do zdarzeń okazało się, że najlepiej wyposażona jednostka, którą jest Kaczanowo, tych wyjazdów ma najmniej, a najwięcej jednostka, która jest w tym zakresie mniej i gorzej wyposażona. Kiedy przyszło zapewnienie, że zarząd wojewódzki udziela tych środków finansowych, w pierwszych zapewnieniach wskazywano, że będzie to samochód nabywany w formie leasingu i spłacany będzie np. przez 5 lat i byłoby to prawie niezauważalne dla naszego budżetu, uznaliśmy, że takiej okazji już może nie być i przekierowaliśmy na ten cel środki z GFOŚiGW. Dobrze, że ta sesja odbywa się w tym momencie, ponieważ do 29 lipca należy złożyć stosowne dokumenty do zarządu wojewódzkiego, żeby takie przedsięwzięcie mogło być zrealizowane. Myślę, że po tym zakupie będziemy wyposażeni właściwie i z rozmów ze strażakami wiemy, że to wystarczy. Nawet jest taka sugestia, że w Kaczanowie jest za dużo samochodów i być może będą chcieli jednego się pozbyć, ale te decyzje będą zapadać jak gdyby w innym miejscu i innym czasie.

Jeżeli Rada Miejska pozwoli, to głos chciał zabrać prezes OSP w Węgierkach Krzysztof Zielichowski.


Nikt nie wyraził sprzeciwu, by głos zabrał Krzysztof Zielichowski, prezes OSP w Węgierkach.


Krzysztof Zielichowski, prezes OSP w Węgierkach: To były trudne rozmowy. Nasza jednostka jest pierwszą jednostką w krajowym systemie, a jesteśmy jedną z najgorzej wyposażonych jednostek w gminie. Jeden samochód ma już 18 lat, a drugi praktycznie raczej nie wyjeżdża już do akcji. Wymogi są takie, że w takiej jednostce, jak nasza powinien być samochód klasy średniej albo ciężkiej. Odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa ponoszą wszyscy. Burmistrz daje środki, a Rada Miejska musi to jeszcze przegłosować, a my musimy je jakoś dobrze wykorzystać, żeby one były wykorzystane z pożytkiem. Okazuje się, że ten samochód jest nam niezbędny. Praktycznie w naszej gminie jest jeden nowy samochód. To jest samochód w Kaczanowie. Pozostałe samochody są już stare i mogłyby już być przekazane na kasację. Nie wiadomo, jakby te samochody się zachowały przy akcji długoterminowej?

Proszę więc o pozytywne przegłosowanie tego budżetu.


Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Maciej Baranowski: Załącznik nr 7. Jak widać w rozdziale: „92109, Wrzesiński Ośrodek Kultury” została poprawiona kwota. Jak pamiętam z sesji 17 czerwca było tam minus 29895,00 zł, a teraz mamy plus 29895,00 zł i tutaj do tego wątpliwości nie ma, tak?


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września: Okazuje się, że załącznik nr 7 był wykonywany od lat wg wzoru jeszcze poprzedniego skarbnika, a są to informacje ani niezbędne, ani konieczne do istnienia w załączniku nr 7 pt.: „Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych i instytucji kultury”. Prezes RIO zwrócił nam uwagę, że informacja o środkach obrotowych WOK na początku roku jest zbędna i nie ma wpływu na treść załącznika nr 7. Treść załącznika nr 7 w pozycji WOK była błędna, ale nie miała wpływu na ważność tego załącznika.


Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Maciej Baranowski: Niemniej kwota 29895,00 zł jest zgodna ze stanem środków obrotowych wykazanych w druku Rb-30.

Mam pytanie do działu: „70001, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej”. Tam jest wpisana kwota 356025,00 zł, która jest zgodna z załącznikiem nr 7 uchwały budżetowej tak z 17 czerwca, jak dzisiejszego projektu zmian, natomiast według stanu środków obrotowych na 31 grudnia 2004 r. w druku Rb-30 jest kwota 557928,00 zł. Proszę o wyjaśnienie tych rozbieżności.


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września: Okazuje się, że to jest też dosyć proste. Druk Rb-30 ZGM został poprawiony. Główna księgowa zakładu Bogumiła Fic 26 kwietnia br. dostarczyła do urzędu poprawki i ta informacja była późniejsza niż przygotowanie zbiorczego druku Rb przekazywanego do RIO. Dlatego 27 kwietnia br. została przygotowana korekta.


Radna Maria Taciak: Załącznik nr 5. Podaje się plan po zmianach 800000,00 zł, wpisując pożyczkę z WFOŚiGW, określając jedno zadanie – „ZZO Bardo”. Nie rozumiem tego zapisu w kontekście wcześniej podjętych uchwał. Czy nie jest to kolejny błąd, jeśli mówimy o planie po zmianach?


Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września: To jest błąd.


Radna Maria Taciak: No właśnie. Panie burmistrzu, zmian w budżecie dokonuje się nie tylko tytułem kosmetyki, ale także z powodu błędów merytorycznych. W związku z tym, jak będzie pan szykował materiały na następną sesję, to proszę dać również informację, jakie były błędy merytoryczne, a nie tylko kosmetyka, wynikająca z dotacji i innych podobnych spraw.


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września: Dotacje, subwencje i wszystkie sprawy inne niż planowe, które wypływają w roku budżetowym, to nie jest kosmetyka.


Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września w imieniu burmistrza zgłosiła autopoprawkę. W załączniku nr 5 w §952 w rubryce „Treść: Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów bankowych” w pkt.: „Pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu – ZZO Bardo” wykreśla się: „- ZZO Bardo”.


Radny Ryszard Szwajca: Patrząc na kolejną zmianę budżetu z przyczyn, które m.in. wymieniła radna Maria Taciak, to jest jeszcze dużo innych rzeczy, które w tym budżecie nie korespondują ze sobą. W związku z tym proszę, by udzielono radnym informacji, jak została zrealizowana uchwała o środkach niewygasających w roku 2004 i jak to rzutuje na proponowane zmiany w tej uchwale budżetowej? Dalsze pytania będę miał po udzieleniu wyjaśnień na ten temat.


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września: Odpowiedź na to pytanie została udzielona podczas przedstawiania projektu uchwały przez panią skarbnik. Wprowadzono kwoty w §60016 oraz §90095.


Radny Ryszard Szwajca: To, co mówi burmistrz, to jest minimalizm. Podjęliśmy 29 grudnia 2004 r. uchwałę, dotyczącą środków niewygasających z roku 2004. Uchwała zobowiązywała burmistrza do tego, że ją wykona do 30 czerwca 2005 r. Dotyczyło to 7 zadań inwestycyjnych. Były podane kwoty na te zadania i terminy wydatków. Prosiłbym, żeby burmistrz poinformował Radę Miejską, jak ta uchwała została zrealizowana, bo to jest niebagatelna kwota 500000,00 zł.


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września: Co do rozliczenia kwoty, to nie ma znaczenia, czy to jest 10000,00 zł, czy pół miliona zł. Rozliczenie musi nastąpić zgodnie z przepisami.

Co do tego, o co pan prosi, to nie widzę żadnego związku z omawianym projektem uchwały. Takie rozliczenie mamy przygotowane i radny otrzyma je na piśmie.


Radny Ryszard Szwajca: Ustawa o finansach publicznych wymaga od burmistrza podania Radzie informacji o realizacji wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego. Uchwała miała być wykonana do 30 czerwca, a mamy koniec lipca. Tym bardziej, że próbujemy środkami z tej kwoty niewygasającej dysponować. Nie wiem, skąd ta rezerwa się pojawiła. Tym bardziej, że dotyczy to zadań, które powinny być zrealizowane i zapłacone. Te same zadania próbuje się kuchennymi drzwiami wprowadzić tą uchwałą zmieniającą budżet. Przecież zadania takie jak: „Budowa ścieżki rowerowej” oraz „Modernizacja sieci energetycznej przy A-2” powinny być zrealizowane i zapłacone. Dlaczego tak się nie stało? Właśnie chciałbym, żeby burmistrz te sprawy wyjaśnił. Jak ta uchwała o środkach niewygasających została zrealizowana?


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września: Takie rozliczenie oczywiście radni otrzymają, ponieważ jest przygotowane, ale to nie ma żadnego związku z obecnie procedowaną uchwałą.


Radny Ryszard Szwajca: Jak nie ma związku? Przecież z tych środków niewygasających wprowadzacie dochody. Przecież środki niewygasające w kwocie 460000,00 zł, które Rada uchwaliła i które 29 grudnia burmistrz zaproponował były przeznaczone na zapłatę inwestycji, które burmistrz wskazał, gdyż z różnych powodów nie zostały zrealizowane. W związku z tym nim się te środki wprowadzi po raz drugi na dochody budżetu, to trzeba je rozliczyć. Ustawa o finansach publicznych mówi wyraźnie, że niezrealizowane środki niewygasające wprowadza się na dochody budżetu. A tutaj się wprowadza, rozlicza, po raz kolejny próbuje się kontynuować zadania, które już dawno powinny być zakończone.


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września: Mogę tę informację przekazać w informacji burmistrza, bo nie widzę związku z procedowaną uchwałą.


Radny Ryszard Szwajca: Związek jest bardzo ścisły. Pan proponuje Radzie wprowadzenie do budżetu 2005 r. środków, których pan jeszcze nie rozliczył.


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września: Obojętnie, jakie bym panu przedstawił liczby, nieważne czy prawdziwe, czy nieprawdziwe, to kwot, które wprowadzam tym projektem zmiany budżetu, nie jest pan w stanie sprawdzić ani ocenić, ani zakwestionować. Pod każdą z tych kwot, które dzisiaj omawiamy należałoby przedstawić dokumenty. Za każdą wprowadzaną zmianą są różne dokumenty, z których to wynika. Nigdy w historii samorządu nie było tak, by podczas posiedzenia Rady Miejskiej ktoś oczekiwał, żeby w danym momencie przedstawiano dokumenty, które dotyczą wprowadzanych zmian. Wszystkie zmiany wynikają z tego, że przychodzą różne pisma, porozumienia, decyzje i inne dokumenty, na podstawie których tworzony jest projekt budżetu i zmiany w budżecie.


Radna Maria Taciak: Podzielam stanowisko burmistrza w kwestiach subwencji i dotacji, ale wydaje się zasadnym zadanie pytania, skąd wzięły się oszczędności związane z realizacją inwestycji, które były wpisane do realizacji w roku 2004? Na te inwestycje przecież były zawarte umowy. Mówię o dwóch inwestycjach, tj. o budowie ścieżki pieszo-rowerowej i opracowaniu projektu modernizacji sieci energetycznej. Burmistrz, jako załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2004 podał realizację finansową, jeśli chodzi o budowę ścieżki rowerowej było to 136077,00 zł, natomiast w uchwale o środkach niewygasających, to było zrozumiałe, bo aura pogodowa czy inne mogły być powody, nie można było do końca roku zapłacić kwoty, która zamykała realizację umowy wcześniej zawartej, była to kwota 64089,00 zł.

Podobna sytuacja wystąpiła przy zadaniu związanym z opracowaniem projektu modernizacji sieci energetycznej. Wykonanie było 60000,00 zł, a 28000,00 zł było m.in. zawarte w uchwale o środkach niewygasających.

Skoro znane były rzeczowe zakresy realizacji inwestycji, a przede wszystkim finansowe, to interesuje nas, na jakim poziomie zamknęła się inwestycja pierwsza i ta druga? Wystarczyłoby tylko radnym podać, że oto z takich powodów gmina miała jeszcze to szczęście, że pozostały jeszcze jakieś kwoty właśnie ze środków niewygasających.


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września: Już odpowiedziałem na to 15 minut temu, że takie dokumenty szczegółowe otrzymają radni. Sesja Rady Miejskiej nie jest miejscem, na które można przynieść wszystkie dokumenty, z których wynikają poprzednie dokumenty stworzone w wyniku zsumowania różnych faktur i różnych dokumentów.

Już mówiłem, że kwoty rozliczeniowe środków niewygasających zostały wprowadzone w §60016 oraz §90095. Nie ma możliwości, nawet technicznych i zwyczaju, by znosić dokumenty, by udowodnić, skąd te kwoty się wzięły. Nigdy przez 15 lat tak nie było.


Radny Ryszard Szwajca: Chciałbym burmistrzowi zwrócić uwagę, że cokolwiek mówi, a dużo mówi, nie odpowiedział na pytanie w związku z informacją o realizacji wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego. Zacytuję burmistrzowi art. 102 ustawy o finansach publicznych po to, aby to znalazło się w protokole z tej sesji, żeby kompetentne osoby z nadzoru przeczytały i wiedziały, że upór, z jakim burmistrz uniemożliwia mi otrzymanie informacji, o którą proszę jest nieuzasadniony.

Cytuję art. 102: „Środki finansowe niewykorzystane w terminie określonym przez Radę Miejską podlegają przekazaniu na dochody budżetu gminy”. Rada Miejska określiła termin 30 czerwiec 2005 r. Koresponduje z tym art. 103, gdzie Radzie Miejskiej należy się informacja w tej sprawie.


Radny Cezar Dubiel: Oczywiście nie mam pytania, bo jak się analizuje spokojnie materiały, to wszystko widać. Jak się również słucha w odpowiednim czasie, co mówią burmistrz czy skarbnik, to się również wie. Jeśli się w tym czasie nie uważa i szuka się dziury w całym i planuje się kolejne obrzucanie błotem oraz sugerowanie kłamstw itd., to się nie wie, co było mówione i się później o to pyta zupełnie niepotrzebnie. Zresztą większość dzisiejszych pytań jest zadawana moim zdaniem bez sensu. Radziłbym radnemu Ryszardowi Szwajcy trochę się czasami zastanowić o co pyta, bo tylu radnych rozumie, a on nie.


Radny Henryk Krukowski: W załączniku nr 8, który dotyczy GFOŚ proponuje się zmiany. Pod koniec lipca proponuje się nowy §6120: „wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych”, przypuszczam, że tzn. zakup wielbłąda. Przecież wielbłąda kupił burmistrz za 16000,00 zł w czerwcu, a teraz w lipcu Rada Miejska ma dopasować ten zakup w GFOŚ. Proszę, by radca potwierdził czy się mylę lub nie, bo art. 28 ustawy o finansach publicznych mówi: „Wydatki publiczne mogą być ponoszone na cele i w wysokości ustalonej w uchwale budżetowej”. Zakupu wielbłąda w GFOŚ nie było więc uważam, że burmistrz kupił go niezgodnie z prawem, a teraz próbuje naprawić swój błąd tym paragrafem. Gdybyśmy dzisiaj nie przyjęli tej poprawki, to co? Burmistrz odeśle tego biednego wielbłąda tam, gdzie go zakupił? Proszę, by pani radca powiedziała, czy burmistrz zrobił to zgodnie z prawem.

Renata Mikołajczak-Masłowska, radca Urzędu Miasta i Gminy Września: Z tego, co mi wiadomo zakup wielbłąda był poczyniony ze środków przewidzianych na ochronę środowiska, ale ja nie jestem skarbnikiem i dokładnej informacji nie mogę podać.


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września: Powtórzę jeszcze raz radnemu Ryszardowi Szwajcy. Kwoty niewykorzystane środków niewygasających z roku 2004, które zgodnie z ustawą należy przekazać do budżetu, to właśnie na tej sesji jest to czynione w uchwale, którą w tej chwili omawiamy. Dokładnie w załączniku nr 1 roz. 60016, §0970: „Wpływy z różnych dochodów” mamy 25752,00 zł oraz w pozycji roz. 90095, §0970: „Wpływy z różnych dochodów” mamy 31701,00 zł. Rozliczenie szczegółowe poszczególnych zadań będzie dostarczone Radzie Miejskiej.


Radny Ryszard Szwajca: Inwestycja: „Opracowanie projektu modernizacji sieci przy autostradzie” powinna być zrealizowana do końca I półrocza 2005 r., łącznie z tym, że powinna być zapłacona. Zaplanowano na tę inwestycję 88000,00 zł w 2004 r. i 28000,00 zł w ramach środków niewygasających w roku 2005. W związku z tym, cóż się takiego stało, że ta inwestycja w tej chwili jakby odradza się na nowo i jeszcze trzeba na nią przeznaczyć 31701,00 zł?


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września: Czy mógłby pan powtórzyć pytanie?


Radny Ryszard Szwajca: Dokumentacja na inwestycję: „Opracowanie projektu modernizacja sieci energetycznej przy autostradzie A-2” była realizowana w roku 2004. Była finansowana w roku 2004 w kwocie 60000,00 zł i ze środków niewygasających 28000,00 zł w roku 2005. Rozumiem, że powinna być zrealizowana i zapłacona, ale burmistrz informuje Radę, że środki w kwocie 31701,00 zł na to zadanie czekają. Z jednej strony zaoszczędził, a z drugiej strony próbuje kontynuować, czyli wydać w II półroczu 2005 r. 31701,00 zł na to samo zadanie. Cóż takiego się stało? Proszę mi to wyjaśnić panie burmistrzu. Chyba, że radny Cezar Dubiel, który wszystko rozumie, to wyjaśni, jeśli burmistrz go do tego upoważni. Byłbym wdzięczny.


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września: Całą odpowiedź pan sam sobie udzielił. Myślę, że pan wszystko rozumie i nie bardzo rozumiem po co pan zadaje takie pytania, bo pan na wszystko sobie odpowiedział właśnie swoją wypowiedzią i wyjaśnił pan dlaczego tak jest z wyjątkiem 3701 zł. Żeby odpowiedzieć na to pytanie musiałbym dokładnie powiedzieć to samo, co radny Ryszard Szwajca przed chwilą powiedział z wyjątkiem jednego sarkastycznego słowa, że „zaoszczędził”. Nikt nie zaoszczędził, ponieważ ta inwestycja jest w toku i w związku z tym faktura nie została wystawiona i nie została zapłacona. Ta kwota więc po prostu nie jest zrealizowana, gdyż ta inwestycja nie jest zrealizowana.

W środkach niewygasających z roku 2004 inwestycja, która zaplanowana była na kwotę coś pod 100000,00 zł, nie została zrealizowana cała, ponieważ toczy się projektowanie sieci energetycznej z Miłosławia do Obłaczkowa. W związku z tym, że nie było zakończone zadanie, zgodnie z przepisami stworzyliśmy tzw. środki niewygasające na zadanie, które nie zakończyło się. Została uchwalona kwota 28000,00 zł na dokończenie tego zadania. Ta inwestycja toczy się. Trwają uzgodnienia. Procedury są niezmiernie skomplikowane, ponieważ właściciele nieruchomości, którzy mieszkają po drodze tej modernizowanej linii nie zgadzają się na proponowaną wysokość odszkodowania od ENEA i projekt nie jest zakończony. Nie można więc mówić o oszczędności, ponieważ nie zostały te pieniądze po prostu jeszcze wydane. Ale zgodnie z ustawą o finansach publicznych środki, które są przeznaczone, jako środki niewygasające na dzień 30 czerwca muszą być rozliczone i przekazane do budżetu gminy następnego roku, co niniejszym czynimy w tym projekcie uchwały. Projekt ten jest w realizacji i żeby za niego zapłacić musi być ten wydatek zaplanowany.


Radny Ryszard Szwajca: Już jesteśmy bliżej prawdy, czyli informacji, od której się tak burmistrz próbował uchylić. Co prawda dotyczy to tylko jednego zadania, a tych zadań było siedem, ale trzymajmy się tego jednego. Jak została zrealizowana uchwała Rady Miejskiej we Wrześni o środkach niewygasających, którą pan zaproponował, a Rada Miejska przegłosowała i termin realizacji upłynął 30 czerwca 2005 r.?


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września: Odpowiadam całkowicie wyczerpująco. Wykonałem ją prawidłowo.


Radny Ryszard Szwajca: Zmiany w tym budżecie, projekt tej uchwały jest obarczony jeszcze wieloma błędami rachunkowymi. Nie chcę już polemizować w sprawie merytoryczności uchwały o środkach niewygasających. Jest bardzo skąpo zapisany w załącznikach. Jeżeli burmistrz twierdzi, że załącznik o środkach obrotowych netto jest zbędny, to po co go do uchwały budżetowej załącza? Jak 17 czerwca zwracałem uwagę, że jest błąd i należy to poprawić, to niestety burmistrz na dokumenty mówił „karteczki”, a dzisiaj mamy tę sesję i musimy to poprawiać. W związku z tym będziemy znów musieli poprawiać tę dzisiejszą uchwałę. Jest to nie tylko kompromitacja burmistrza, ale także kompromituje to Radę Miejską we Wrześni. Szczególnie zwracam się tutaj do radnego Cezara Dubiela, który zawsze tak ochoczo głosuje i wszystko rozumie tylko później te niedoróbki RIO wykazuje i zamiast siedzieć na plaży siedzimy na sali sesyjnej.


Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Maciej Baranowski: Pan mówił o licznych nieprawidłowościach. Czy pan, mając świadomość tych nieprawidłowości, nie chce ich przedstawić Radzie Miejskiej?


Radny Ryszard Szwajca: Trudno mi je przedstawić, gdy nie mam informacji o realizacji uchwały o środkach niewygasających.


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września: Jeśli chodzi o załącznik nr 7, to informacja ta, sposób przekazywania tej informacji i konstrukcji załączników, w różnych gminach jest różny. Np. radny Marek Zielnik mówił, żeby zachować formę przedstawiania zmian do budżetu taką, jak w zeszłym roku. Formę, która była wypracowana w głównej mierze przez tradycję i poprzedniego skarbnika. Przyczyny więc takiej, a nie innej konstrukcji załączników do zmian budżetu są wynikiem wielu lat opracowywań i przyzwyczajeń. Informacja zamieszczona w załączniku nr 7, dotycząca wolnych środków obrotowych na początku roku nie jest informacją konieczną, by ją zamieszczać w tym załączniku.

Chciałbym powiedzieć, że żaden z trzech punktów, które zakwestionowała RIO nie był zgłaszany przez radnego Ryszarda Szwajcę. Punkt, dotyczący środków obrotowych owszem, ale on nie jest istotny dla uchwały budżetowej.

Odnosząc się do tego, co mówił przewodniczący, że jak pan posiada wiedzę o nieprawidłowościach, to trzeba ją przedstawić. Wydaje mi się, że obowiązkiem radnego jest, gdy zauważy jakiś błąd podzielenie się tym tutaj na posiedzeniu Rady Miejskiej, a nie jeżdżenie i donoszenie do RIO na posiedzenia Kolegium.

Radny Ryszard Szwajca: Pozwolę sobie zwrócić uwagę na to, co mówi burmistrz. Przeczytam to, co napisano w uchwale nr 16 Kolegium RIO na str. 3: „Kolegium Izby wskazuje na rozbieżności pomiędzy danymi zawartymi w załączniku nr 7 do uchwały zatytułowanym „Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych i instytucji kultury”, a danymi wykazanymi w sprawozdaniu Rb-30 wg stanu na 31.12.04 rok; które obrazuje poniższa tabela”. W rozdziale 92109 jest właśnie przedstawiony ten problem, o którym mówiłem 17 czerwca o środkach obrotowych netto. Czy te środki obrotowe netto, jeżeli to jest dodatnie, wpłynęły do budżetu gminy, czy pozostały na koncie WOK?


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września: Odnośnie tego, co zostało zacytowane z uchwały Kolegium RIO, to Kolegium wskazuje na rozbieżności i nie zawarło tego w I części, która wymagała zwołania sesji Rady Miejskiej. RIO nie jest tutaj ani katem, ani prokuratorem tylko instytucją, która ma pomagać samorządom w prowadzeniu gospodarki finansowej.


Radny Ryszard Szwajca: Mnie, jako radnemu zależy na tym, żeby gospodarka finansowa gminy Września była prowadzona prawidłowo. Jeżeli nie mogę tego wyartykułować na sesji, bo burmistrz woli reagować bardziej na uwagi RIO, a nie radnego, to jest wola burmistrza.

Mam następne pytanie. Dlaczego w rozchodach, w spłacie pożyczki z WFOŚiGW jest planowany wydatek 211000,00 zł, kiedy ma być pożyczka z kadencją?


Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września: Jest zaplanowana taka kwota, ponieważ nie ma podpisanej umowy i nie znamy dokładnie harmonogramu spłat tej pożyczki. W związku z powyższym została zaplanowana kwota 211000,00 zł, jako zabezpieczenie i to nie znaczy, że ta kwota zostanie zrealizowana.


Radny Ryszard Szwajca: Jak się ma informacja, którą pani skarbnik przedstawiła do uzasadnienia tej półtoramilionowej pożyczki z WFOŚiGW? Przeznaczamy więcej pieniędzy na spłatę niż otrzymamy, w tym roku oczywiście?


Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września: Prognoza spłaty długu jest tylko prognozą. To nie znaczy, że ona dokładnie będzie zrealizowana tak, jak zaplanowano. To jest tylko plan. Taka kwota została zabezpieczona, podkreślam to jest tylko plan i w najbliższym czasie, kiedy zostanie podpisana umowa, kiedy gmina będzie wiedziała, że rzeczywiście te pieniądze już ma, to prognoza długu zostanie przeszacowana do harmonogramu. Do końca lipca mamy złożyć wszelkie dokumenty i będziemy czekać na odpowiedź i na decyzję WFOŚiGW.


Radny Ryszard Szwajca: Nastąpiła zmiana poziomu dochodów i wydatków zadań zleconych na realizację o kwotę 7980,00 zł. To jest na str. 5 uzasadnienia do projektu uchwały. Uchwaliliśmy budżet, gdzie ten poziom dotacji wynosi 7422659,00 zł, czyli coś tam nie gra w tych rachunkach.


Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września: Następuje zmniejszenie planu wydatków, jak i planu dochodów, ponieważ Krajowe Biuro Wyborcze zmniejszyło nam środki pieniężne.


Radny Ryszard Szwajca: Problem dotyczy nie tylko strony dochodów, ale i strony wydatków. To jest oczywiste. Natomiast poziom, do którego się obniża wysokość tych dochodów i wydatków nie jest zgodny z tym, co Rada Miejska uchwaliła, a tym, co się proponuje po zmianie decyzji Krajowego Biura Wyborczego. Jest to błąd rachunkowy.


Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Maciej Baranowski: W załączniku nr 3 jest wpisany dochód 7398459,00 zł.


Radny Ryszard Szwajca: To jest po zmianie, a mnie interesuje kwota przed zmianą.


Przerwa.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Maciej Baranowski: Bardzo proszę o sprecyzowanie pytania, ponieważ ja sprawdzałem w przerwie i mnie się zgadza, ale być może gdzieś popełniłem błąd.


Radny Ryszard Szwajca: Jaki poziom dochodów i wydatków zadań zleconych uchwaliła Rada Miejska we Wrześni 25 lutego br., przyjmując budżet gminy?


Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Maciej Baranowski: Proszę wybaczyć, ale nie pamiętam.


Radny Ryszard Szwajca: Jeżeli od tego odejmiemy kwotę, którą koryguje Krajowe Biuro Wyborcze, to nie mamy kwoty 7398459,00 zł.


Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września: Kwoty uchwalone w lutym w międzyczasie w kwietniu i w czerwcu były zmieniane. W czerwcu zmieniła się również kwota na zadania zlecone. Dzisiejsze zmiany planu budżetu zawierają wszystkie dotychczasowe zmiany. Podana kwota uwzględnia zmiany.


Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Maciej Baranowski: Bardzo proszę o zadawanie kolejnych pytań.


Radny Ryszard Szwajca: Przychody, które zmniejsza się o kwotę 31384,00 zł, z której pozycji planowanej pożyczki tę kwotę się zmniejsza?


Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września: Jest to zmniejszenie pożyczki z WFOŚiGW o 25500,00 zł.


Radny Ryszard Szwajca: Pytałem się o zmniejszenie planu przychodów o kwotę 31384,00 zł. Na tę kwotę oczywiście składa się kwota 25500,00 zł z pożyczki, o której pani skarbnik wspomniała, ale również zmienia się kwota kredytu, zmniejsza się planowany kredyt bankowy. Pytam się którego? Mamy planowany kredyt na kanalizację Psar, mamy kredyt konsumpcyjny, są dwa kredyty. W związku z tym się pytam. Mamy jeszcze kredyt, który wyniknął, te półtora miliona, z błędu. Który kredyt zmniejszono o tę kwotę?


Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września: Zmniejszony został kredyt na pokrycie deficytu budżetowego do kwoty 1235912,00 zł.


Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Maciej Baranowski: W tej kadencji tak jakoś prognozujemy, że wszystko trzeba co do złotówki przewidzieć. Jak pamiętam w poprzedniej kadencji, kiedy skarbnikiem był Alfred Bogucki były takie rezerwy, że nic specjalnie nie trzeba było zmieniać i wszystko się mieściło w założeniach, które przyjmowała Rada Miejska. Nie było żadnych problemów. Nie wiem, dlaczego też nie możemy przyjąć takich zakładek, w ramach których wówczas wszystko nam wyjdzie i będzie pasować.


Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września: Jeżeli zmienia się kwota pożyczki, to musi nastąpić zmiana budżetu. Budżet musi być równoważony.


Radny Ryszard Szwajca: Z czego wynika, że można było kwotę z obsługi długu i kredytów zmniejszyć o 20000,00 zł?


Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września: Planowana kwota była dość spora i ona nie zostanie w tej wysokości zrealizowana. W związku z tym mniejsze będą także odsetki. Stąd ta kwota 20000,00 zł.


Radny Ryszard Szwajca: Rozumiem, że zostały zaplanowane wirtualne pożyczki i kredyty oraz środki na ich obsługę i w związku z tym można dzisiaj środki na obsługę kredytów ciąć.


Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września: Taka jest istota budżetu.


Radny Ryszard Szwajca: Wydaje mi się, że dobrze by było, żeby ten budżet burmistrz urealnił i żebyśmy zaczęli chodzić po ziemi, a nie bujać się w obłokach, bo mamy już 7 miesięcy roku budżetowego, a my ustawiamy plan.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Maciej Baranowski: Budżet to plan, który zmieniamy i pewnie w następnych miesiącach będzie jeszcze wiele razy zmieniany.


Radny Ryszard Szwajca: Oczywiście, ale oby to nie były zmiany spowodowane złym planem, niezgodnym z prawem. Dzisiaj musieliśmy zwołać sesję, bo zmusiła nas do tego RIO.


Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Maciej Baranowski: Czy radny ma jeszcze jakieś merytoryczne pytania? Rozumiem, że wszystkie wątpliwości zostały wyjaśnione?


Radny Ryszard Szwajca: Wszystkie wątpliwości nie zostały wyjaśnione, ponieważ brakuje informacji burmistrza o realizacji środków niewygasających. Ta kwestia nie została wyjaśniona. Są jakieś fragmenty. Jestem pewien, że informacja o realizacji uchwały o środkach niewygasających powinna być radnym podana przy okazji zmian w budżecie właśnie teraz, kiedy te środki, które zostały nam jakoby wygospodarowane, znowu są angażowane. Mówi o tym ustawa o finansach publicznych.


Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Maciej Baranowski: Czy ma pan jeszcze, jakieś merytoryczne pytania dotyczące zmian budżetu, albo uwagi do kwestii prawnych omawianego projektu uchwały?


Radny Ryszard Szwajca: Właśnie chodzi o te sprawy związane z dochodami i wydatkami, czyli o realizację uchwały o środkach niewygasających.


Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Maciej Baranowski: W projekcie zmian budżetu z tych 7 punktów są tylko umieszczone 2. Pierwszy dotyczy projektu sieci energetycznej, a drugi ścieżki pieszo-rowerowej. Te wątpliwości zostały przez burmistrza wyjaśnione. Czy są jeszcze jakieś inne pytania?


Radny Ryszard Szwajca: Jest ponad 460000,00 zł środków niewygasających. Nie wiadomo, w jakim stopniu zostały te środki zrealizowane. Nie mamy informacji o rozliczeniu. Natomiast, uchwalając już tę zmianę angażujemy środki właśnie z tych środków, które były na subkoncie. Te zadania powinny być zakończone do 30 czerwca.


Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Maciej Baranowski: Jaka była przyczyna nie zakończenia tych zadań? Proszę o udzielenie wyjaśnień.


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września: Nie wiem na jakiej podstawie radny wysnuł teorię, że powinna być przedstawiona informacja. Nie widzę żadnych podstaw, by takie zdanie wygłaszać. Środki mają być rozliczone i tylko tyle.

Informacja o tym rozliczeniu jest zawarta w projekcie uchwały w pozycjach, o których mówiłem. Wszystkie kwoty podane w projekcie budżetu opierają się na danych księgowych i wszelkich innych informacjach o dochodach, wydatkach, pożyczkach itd. Gdyby każdą informację o tym, że np. Krajowe Biuro Wyborcze przekazuje mniejsze środki udokumentowywać, to musielibyśmy kserować wszystkie informacje o dochodach i wydatkach. Każda taka informacja byłaby niewiarygodna, bo byłaby tylko informacją i trzeba by było do tego jeszcze pewnie kserować faktury, z których wynikałyby kwoty, albo umowy itd.


Radny Ryszard Szwajca: Chciałbym jednak zwrócić burmistrzowi uwagę, że niezależnie od tego, jakie burmistrz ma poglądy na temat realizacji uchwał, to jest ustawowo zobowiązany, cytowałem ustawę o finansach publicznych, do podania informacji w związku z niewykorzystanymi środkami niewygasającymi i o realizacji w tym względzie uchwały Rady Miejskiej we Wrześni 29 grudnia 2004 r.


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września: Ustawę o finansach publicznych oczywiście należy przestrzegać i ją przestrzegam. Nie jest nigdzie napisane, że interpretacje radnego Ryszarda Szwajcy mają być wiążące dla jakiegokolwiek ciała.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Maciej Baranowski: Czy ktoś jeszcze chce zabrać głos w sprawie zmiany budżetu na rok 2005?

Nie widzę, zatem zamykam dyskusję i zarządzam głosowanie. Głosujemy projekt uchwały wraz z autopoprawką burmistrza oraz poprawkami, wynikłymi podczas obrad.


Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych 11 głosami „za”, przy 4 „przeciw” i 4 „wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr XXXIV/337/05 w sprawie: zmiany budżetu na rok 2005 (załącznik nr 8).


Pkt 5


Informacja przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni:

 • Informacja o nieobecnościach radnych na sesjach Rady Miejskiej we Wrześni IV kadencji za I półrocze 2005 r. (załącznik nr 9).

 • Regionalna Izba Obrachunkowa nadesłała następujące uchwały:

  a) uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu nr 16/421/2005 z 6 lipca 2005 r. orzekająca nieważność postanowienia §1 uchwały nr XXXIII/316/05 Rady Miejskiej we Wrześni z 17 czerwca 2005 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Zakład zagospodarowania odpadów wraz z linią sortowniczą w Bardzie – I etap”;

  b) uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu nr 16/437/2005 z 6 lipca 2005 r. wskazująca błędy oraz konieczność ich wyeliminowania w uchwale nr XXXIII/319/05 Rady Miejskiej we Wrześni z 17 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2005;

  c) uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu nr 15/388/2005 z 22 czerwca 2005 r., dotycząca umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXII/302/05 Rady Miejskiej we Wrześni z 27 kwietnia 2005 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2005;

 • Wpłynęło pismo od Przemysława Opielińskiego w sprawie wypłaty czynszu dzierżawnego za bezumowne korzystanie z nieruchomości na terenie Wrześni.

 • Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 3 czerwca 2005 r. podjął uchwałę w sprawie 15. rocznicy odrodzenia samorządu terytorialnego w Polsce.

 • Od mieszkańców ul. Słowackiego i Wojska Polskiego wpłynęła prośba o podjęcie działań w celu cofnięcia zezwolenia na sprzedaż alkoholu w czynnym całą dobę sklepie „Sphink” znajdującym się u zbiegu ulic Wojska Polskiego i Słowackiego.

 • W tym punkcie chciałbym odnieść się do interpelacji radnej Marii Taciak. Pytanie radnej dotyczyło przedstawienia wykazu operacji dokonanych przez burmistrza służbową kartą płatniczą.

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września: Większość radnych nie zna kontekstu sprawy i udzielonych przeze mnie wyjaśnień, dlatego chciałbym odczytać odpowiedź, którą udzieliłem 4 lipca radnej Marii Taciak.

Podczas posiedzenia komisji rewizyjnej 6 kwietnia 2005 r. radna wnioskowała, cytuję: „Radna Maria Taciak: Wnioskuję o zestawienie operacji dokonanych przez burmistra służbową kartą płatniczą. Jakiego rodzaju usługi były realizowane tą kartą? W jakim dziale i rozdziale wykazano te koszty?”.

26 kwietnia przekazałem do Biura Rady Miejskiej odpowiedź (odczytano - załącznik nr 10). Radna nie była zadowolona z tej odpowiedzi, co zgłosiła na sesji. Wtedy udzieliłem drugiej odpowiedzi z 4 lipca (odczytano - załącznik nr 11).

Dodam, że w okresie I półrocza 2005 r. pracował 4-osobowy zespół, składający się z członków komisji rewizyjnej, który na miejscu w urzędzie 2 razy w tygodniu po kilka godzin zajmował się wieloma dokumentami, które były dostarczane do Biura Rady Miejskiej.

Treść udzielonej odpowiedzi radnej była konsultowana z radcą prawnym. Ja sobie tego nie wymyśliłem.


Radna Maria Taciak: Rozpocznę od ostatniej wypowiedzi burmistrza. Burmistrz do jednego wora wrzucił wszystko to, co chciał powiedzieć. Zespół, który pracował miał sprecyzowany zakres kontroli, którym nie było zadane przeze mnie pytanie. Dalej na ten temat się nie będę wypowiadać.

Odniosę się do pytania, które zadałam, jako radna Rady Miejskiej we Wrześni na sesji 17 czerwca 2005 r. I na to pytanie do dnia dzisiejszego nie otrzymałam odpowiedzi, mimo że burmistrz odnosząc się do pytania powiedział: „Uwaga dotycząca rozliczenia rachunków karty płatniczej za rok 2004. Wydawało mi się, że pismo wyjaśniające, które przekazałem pani podczas ostatniej sesji było wystarczające. Jeżeli nie, to wszystkie dokumenty, których pani oczekuje zostaną pani skserowane”. Takie było stanowisko burmistrza w dniu, kiedy obradowała Rada Miejska we Wrześni. Tymczasem odpowiedź skierowana do mnie, którą burmistrz przywołał z 4 lipca br. nie koresponduje z zadanym pytaniem. Burmistrz utożsamia i dokonuje wywodu na temat, co może członek komisji rewizyjnej. Myślę, że nie w tym kierunku ta odpowiedź powinna zmierzać. Radny, będący na sali sesyjnej ma prawo zadać pytania, tym bardziej że podczas obrad komisji rewizyjnej padło stwierdzenie, kiedy proponowałam kontrolę działu „administracja” i przywołałam właśnie kartę płatniczą, że w tej materii mogę zadawać pytania w normalnym trybie na sesji. Takie stanowisko wyraził burmistrz oraz skarbnik. Jako argumentację podano wywody radcy prawnego urzędu. Z tego też powodu odwołałam się do regulaminu, gdyż uznaję i podtrzymuję nadal, że ja odpowiedzi wraz ze stosownymi dokumentami nie otrzymałam.


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września: Co do trybu udzielenia odpowiedzi na pytania zadane podczas posiedzenia komisji rewizyjnej 6 kwietnia br., to udzielone przeze mnie wyjaśnienia dotyczyły właśnie pytań zadanych podczas tego posiedzenia komisji rewizyjnej.

Jeszcze raz przeczytam zadane pytania: „Wnioskuję o zestawienie operacji dokonanych przez burmistrza służbową kartą płatniczą. Jakiego rodzaju usługi były realizowane tą kartą? W jakim dziale i rozdziale wykazano te koszty?”. Dodatkowo opisałem, czego te wydatki tyczyły. Odpowiedź był udzielona dokładnie na zadane pytania.

Odpowiedź na to pytanie konsultowałem, zadając takie ogólne pytanie na temat możliwości otrzymywania przez radnych i dostępu do dokumentów w dowolnym momencie, z prezesem RIO. Absolutnie zaprzeczył temu, żeby radny miał prawo w dowolnym momencie żądać kserokopii dowolnych dokumentów.

Podam przykład do czego to może doprowadzić. Wyobraźmy sobie, że któryś z radnych poprosi o wszystkie kserokopie faktur, które są związane z oświatą. To są segregatory dokumentów. Regulamin, będący załącznikiem do statutu naszej gminy dokładnie precyzuje, w jaki sposób może odbywać się kontrola. Po pierwsze muszą to przegłosować radni. Po drugie, mogą być powołane zespoły, które na miejscu w urzędzie mogą przeglądać dokumenty.

Mówiąc o tym, że w I półroczu działał zespół kontrolny w urzędzie nie mówiłem o tym, że ten zespół miałby się zajmować tym tematem, który pani zadała, tylko powiedziałem, że działał zespół, który miał dostęp do wszystkich dokumentów. Chodziło mi o to, że ta formuła jest stosowana.


Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Maciej Baranowski: Jest rozbieżność, która wynika z pytania zadanego przez radną na sesji Rady Miejskiej, dotycząca kserokopii dokumentów. Rozumiem, że domaga się pani kserokopii dokumentów, czyli faktur, tak?


Radna Maria Taciak: Dokładnie tak.


Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Maciej Baranowski: Rozumiem, że burmistrz odmawia wydania tych kserokopii faktur, tak?


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września: Nie. Ja odmawiam działania niezgodnego z prawem.


Radna Maria Taciak: Wobec tego uprzejmie proszę przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni o zwrócenie się o wykładnię, czy radny może prosić o przedmiotowe dokumenty, przywołując dokładnie ten przykład. Te dokumenty potwierdzają fakt wydatkowania środka publicznego. W związku z powyższym chciałam sprawdzić m.in. i zorientować się, czy rzeczywiście spełnione zostały wymogi, które określa ustawa o rachunkowości itd. Mam prawo wiedzieć, jaki dokument potwierdza dany wydatek, który został dokonany nie gotówką tylko kartą płatniczą.


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września: Popieram wniosek radnej Marii Taciak, by uzyskać opinię w przedmiotowej sprawie. Kontrolowanie odbywa się w trybie określonym ustawowo. Jest kilka ustaw, które ten temat regulują. Poza tym obowiązuje statut Miasta i Gminy Września, w którym m.in. jest zawarty regulamin komisji rewizyjnej. Radny, jako pojedyncza osoba nie jest żadnym ciałem kontrolnym.


Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Maciej Baranowski: Pani życzenie zostanie spełnione. Pismo w tej sprawie zostanie sporządzone przez pracownika Biura Rady Miejskiej we Wrześni.


Radny Ryszard Szwajca: Burmistrz, odpowiadając na temat interpelacji, którą złożyła radna powołuje się, że w rozmowie z przewodniczącym RIO czegoś się dowiedział. Mam zatem pytanie. Wszystkie te pytania dotyczą gospodarki finansowej naszej gminy, a że z tą gospodarką jest nie najlepiej, przynajmniej w sprawozdawczości, to jest fakt, bo RIO zarzuciła, że sprawozdania są nierzetelne, a korekty są niewiarygodne. Czy po 27 kwietnia burmistrz sporządził kolejne korekty, dotyczące budżetu roku 2004? Usłyszeliśmy dzisiaj, że ZGM sporządzał jeszcze korektę w kwietniu. Przewodniczący miał pytanie, dotyczące środków obrotowych netto ZGM, które ja podzielam. Na to również zwraca uwagę RIO w piśmie z lipca. Dobrze by było, żeby na następną sesję radni otrzymali te korekty, które sporządzone zostały przez burmistrza Tomasza Kałużnego po sesji 27 kwietnia, czyli po sesji absolutoryjnej.


Pkt 6


Informacja burmistrza Miasta i Gminy Września:

 • Informacja z prac wydziałów Urzędu Miasta i Gminy Września (załącznik nr 12).

 • Informacja z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych za rok 2004 pracowników Urzędu Miasta i Gminy Września, kierowników jednostek gminnych, prezesów spółek gminnych, dyrektorów szkół i przedszkoli (załącznik nr 13).


Pkt 7


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września: Na pierwsze pytanie radnej Marii Taciak odpowiedziałem przy okazji informacji przewodniczącego Rady Miejskiej.

Drugie pytanie dotyczyło oczyszczenia stawu przy ul. Piastów. Z przeznaczonych środków na czyszczenie rowów i stawów w tej chwili została połowa. Przekażę tę sprawę do wydziału.

Kolejna sprawa dotyczyła wysypiska śmieci. W tej sprawie toczy się proces projektowy i uzgodnienia.


Jan Maciejewski, zastępca burmistrz aMiasta i Gminy Września: Wszystkie dokumenty konieczne do uzyskania pozwolenia na budowę zostały złożone w Starostwie Powiatowym i trwa procedura uzyskania pozwolenia na budowę. Jeśli chodzi o stan wysypiska, to z informacji przekazanej przez prezesa PUK wynika, że możliwości składowania odpadów są maksymalnie jeszcze na rok.


Krystyna Poślednia, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września: Odpowiadając na pytanie, dotyczące hoteliku przy ul. Słowackiego, to muszę powiedzieć, że nie jest mi znane „Stowarzyszenie Ojczyzna”. Nic nie wiem o tym, żeby tam była wywieszona tablica. Mnie się wydaje, że na terenie powiatu w ogóle takiego stowarzyszenia nie ma.


Radna Maria Taciak: Jest wywieszona tablica, informująca o fundacji. Sprawdzę to i jutro do pani burmistrz w tej sprawie zadzwonię.


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września: Kolejne pytanie dotyczyło utrzymania zieleni i czystości na rondzie w Obłaczkowie. To rondo jest przy drodze krajowej i zarządza nim GDDKiA. Jedyne, co możemy zrobić, to zgłosić to GDDKiA. Nic specjalnie innego nie możemy zrobić.

Budowa hali sportowej przy SSP nr 1. Wszystkie niezbędne dokumenty są przygotowane od kilku miesięcy, a jest ich około trzydziestu i czekamy na ogłoszenie drugiego naboru na projekty z Unii Europejskiej z funduszy strukturalnych. Był tam pewien poślizg i wszystkie projekty musiały być analizowane ponownie, ponieważ wystąpiły jakieś komplikacje między ministerstwem a urzędem Marszałkowskim. Komitet sterujący ponownie analizował wnioski i właściwie sytuacja jest mniej więcej w tej chwili taka sama, jak na początku roku, tzn. nie ma ogłoszonego terminu drugiego naboru na projekty strukturalne.

Pytania radnego Ryszarda Szwajcy. Kiedy będzie podany do publicznej wiadomości wykaz podatników, którym umorzono podatek w roku 2004? Zgodnie z artykułem 16a ustawy o finansach publicznych burmistrz sporządza wykaz podatników, którym umorzono zaległości podatkowe w kwocie wyższej niż 100 zł. Taki wykaz był wywieszony w lutym 2005 r. w gablocie przy wejściu do Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni.

Radny Jan Drewniak pytał o budowę ścieżki rowerowej budowanej tak naprawdę w tej chwili już w trzech etapach. Odbyły się spotkania z właścicielami nieruchomości od krzyża do mniej więcej karczmy oraz indywidualne rozmowy z jednym opornym mieszkańcem nieruchomości położonej na tej trasie. Te rozmowy prowadzi GDDKiA. W dużym skrócie jest tak, że między tą karczmą a rondem jest tylko dwóch właścicieli nieruchomości oraz GDKKiA, będąca właścicielem pasa drogowego i zgodnie z przepisami na tym odcinku można było budować tę ścieżkę i ta ścieżka powstaje. Udało się doprowadzić do tego, że uczestniczy w tej budowie również inwestor prywatny pan Piechocki. Ten odcinek z tego, co widać jest już bliski ukończenia. Przygotowania i prace miały być prowadzone również na odcinku od karczmy do krzyża, ale jeden z właścicieli nieruchomości, a jest ich kilkunastu, nie chce się zgodzić na sprzedaż części swojej działki ze względu na kwotę, którą proponowano za sprzedaż tego gruntu. Wniosek ostateczny był taki, że postanowiono skorzystać z przepisu szczególnego o trybie wywłaszczenia. Ta procedura jest skuteczna, ale długa. W związku z tym budowa na tym odcinku nie jest prowadzona.

Studzienka kanalizacyjna przy ul. Gnieźnieńskiej. Tym skrzyżowaniem zarządza GDDKiA i tę informację przekażę również dyrekcji.

Zaśniedziałe tablice. Tej sprawie się przyjrzymy.

Pytania radnego Henryka Krukowskiego. Fontanna przy szpitalu. Teren, na którym znajduje się ta fontanna znajduje się w sporze u wojewody. Kończy się rozprawa między starostwem, a gminą Września, ponieważ obydwa samorządy chciały uzyskać ten teren. Starostwo chce ten teren do potrzeb szpitala, a my chcieliśmy go w zupełnie innym celu. Z tego, co słyszę rozstrzygnięcie nastąpi w najbliższych dniach.

Brzegi Wrześnicy są w zarządzie Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych. Filia tej instytucji znajduje się we Wrześni przy ul. Czerniejewskiej. Tam można zgłaszać swoje uwagi, aczkolwiek z doświadczenia wiem, że ciężko to idzie i z powolnym skutkiem, jeśli w ogóle.

Radny Bolesław Święciochowski pytał o prace związane z projektowaniem ul. Wincentego Pola. Przetarg jest w trakcie rozstrzygnięcia. Zgłosiło się 5 firm, które chcą wykonać ten projekt. Do końca roku powinien ten projekt być wykonany.

Pytanie dotyczące pojemników na odpady przekażę odpowiedniemu wydziałowi.


Krystyna Poślednia, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września: Wielokrotnie odpowiadałam na to pytanie. Zrobiliśmy harmonogram rozmieszczenia pojemników na odpady, zgodnie z uchwalonym przez Radę Miejską planem gospodarki odpadami. Taki pojemnik w Chwalibogowie jest. Być może powinna się zwiększyć częstotliwość opróżniania tych pojemników, tym bardziej że jest lato i plastikowych pojemników po napojach zbiera się więcej. W tej chwili uzupełniane są kosze do selektywnej zbiórki szkła. Jest to program realizowany częściowo ze środków powiatu i naszych środków z GFOŚiGW. Mamy przygotowaną mapę z zaznaczeniem, gdzie te pojemniki są rozmieszczone. Jeżeli będzie wola, to na komisjach może być taka informacja przedstawiona. Jak te pojemniki są zapełnione, to można zadzwonić do firmy, która je opróżnia, by przyjechała. Takie pojemniki są ustawione w większości wsi naszej gminy.


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września: Kolejna sprawa dotyczyła wypowiedzi Natalii Kukulskiej. Mam bardzo dużą sympatię dla Jarosława Kukulskiego i Natalii Kukulskiej i wolę tej spawy nie komentować.

Pytania przewodniczącego Rady Miejskiej. Jedno dotyczyło wywłaszczania i o tym mówiłem już wcześniej. Drugie pytanie dotyczyło inwestycji przy ul. 17 Dywizji Piechoty. Informacja na ten temat została już przekazana. Następna sprawa dotyczyła garbów na ul. Powstańców Wielkopolskich. Wniosek został złożony przez mieszkańców ulicy. Po rozpatrzeniu takiego wniosku powstaje projekt i propozycja, którą musimy uzgodnić z Powiatową Komendą Policji. Po uzyskaniu pozytywnej opinii występujemy do Starostwa Powiatowego, które wydaje decyzje o zmianie organizacji ruchu. Ten tryb często bywa dosyć długi. Jeżeli chodzi o to, żeby umieścić ten garb na zakręcie, to nie ma za bardzo takiej możliwości ze względu na organizację ruchu i oznakowanie, które musi być z dużym wyprzedzeniem i to na prostej. Regulują to określone przepisy.


Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Maciej Baranowski: Chyba dwa lata temu złożyłem wniosek na komisji, by zabezpieczyć część chodnika na zakręcie ul. Powstańców Wielkopolskich cienkimi słupkami połączonymi łańcuchami, tak jak przy szkołach. O ile pamiętam Powiatowa Komenda Policji udzieliła odpowiedzi, że nie jest to celowe. Ja bym ponownie przemyślał tę sprawę, ponieważ auta niejednokrotnie wjeżdżają na chodnik na tym łuku i jak ktoś nie jest tego świadomy, bo nie jest mieszkańcem tego osiedla, to może zostać przejechany i dopiero wtedy może dojść do nieszczęścia.


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września: Uwaga radnego Czesława Ducha. Muszę przyznać, że z dużym zdziwieniem wysłuchałem informacji, że można utwardzić drogę za 2 tys. zł. Poproszę o szczegóły tego odkrycia, bo moglibyśmy zaoszczędzić bardzo dużo pieniędzy.

Radny Ryszard Szwajca: Burmistrz obiecał, że otrzymam odpowiedź dotyczącą środków obrotowych WOK-u i nie otrzymałem tej odpowiedzi.


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września: W trakcie dyskusji była ta sprawa omawiana.


Radny Ryszard Szwajca: W protokole z 17 czerwca jest to pytanie, kiedy podnosiłem kwestię różnicy między Rb-30 WOK, a budżetem gminy. Przyobiecał burmistrz, że w tej kwestii otrzymam odpowiedź no i czekam.


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września: Mówiłem podczas sesji na ten temat. Odpowiedź była udzielona na piśmie.


Radny Ryszard Szwajca: Żeby nie przeciągać i przedłużać tej sesji ponawiam to pytanie. Jeżeli burmistrz się zobowiązał na sesji do udzielenia odpowiedzi, to prosiłbym o to.


Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Maciej Baranowski: Mam odpowiedzi na interpelacje radnych i odczytam udzieloną radnemu odpowiedź (załącznik nr 14).


Radny Ryszard Szwajca: Nie jest to błąd redakcyjny. To jest błąd merytoryczny, powodujący, że WOK dysponował różnicą 60 tys. zł. Czy ta kwota, będąca nadwyżką środków obrotowych, została wprowadzona do budżetu gminy?


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września: Ta nadwyżka nie została wprowadzona, bo nie musiała. Nie jest to zakład budżetowy.


Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Maciej Baranowski: Zatem te środki nie zostały wprowadzone do budżetu. Taka jest odpowiedź na pytanie radnego.Pkt 8


Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni radny Maciej Baranowski o godz. 21.00 zamknął posiedzenie Rady.

Protokół zawiera 24 ponumerowane strony.

Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie MiG Września.


Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni:

Maciej Baranowski

/-/


Protokolant:

Robert Klimczak

/-/

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.