BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14260104
ostatnia aktualizacja BIP'u:
05-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej oraz komisją rozwoju wsi
 

PROTOKÓŁ

wspólnego posiedzenia

komisji rozwoju wsi,

komisji edukacji,

komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej


z 14 czerwca 2005 r.Pkt 1

Przewodniczący komisji rozwoju wsi radny Mirosław Zgoliński o godz. 16.30 otworzył wspólne posiedzenie komisji, stwierdzając quorum. Powitał radnych oraz zaproszonych gości.


Zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu komisji rozwoju wsi uczestniczyło 4 członków komisji.

Zgodnie z listą obecności (załącznik nr 2) w posiedzeniu komisji edukacji uczestniczyło 7 członków komisji.

Zgodnie z listą obecności (załącznik nr 3) w posiedzeniu komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej uczestniczyło 6 członków komisji.


Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:


 • Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września;

 • Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września;

 • Jerzy Nowaczyk, sekretarz Miasta i Gminy Września;

 • Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury;

 • Stanisław Jerzak, naczelnik wydziału spraw obywatelskich i USC;

 • Mirosław Morawski, komendant Straży Miejskiej,

 • Roman Karowski, naczelnik wydziału infrastruktury technicznej;

 • Zbigniew Ogrodowicz, kierownik Wrzesińskich Obiektów Sportowo-Rekreacyjnych;

 • Monika Krysztofiak, referent w Biurze Rady Miejskiej, protokolant.
Pkt 2

Przewodniczący komisji rozwoju wsi radny Mirosław Zgoliński przedstawił porządek obrad wspólnego posiedzenia (załącznik nr 4), który został przyjęty przez aklamację.


Porządek obrad:


 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

 3. Omówienie materiałów na XXXIII sesję Rady Miejskiej we Wrześni.

 4. Interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.

 5. Zakończenie posiedzenia.

Pkt 3

a)

Projekt uchwały w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalu i domu pomocy społecznej na terenie Miasta i Gminy Września dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 25 września 2005 r. - omówił Jerzy Nowaczyk, sekretarz Miasta i Gminy Września.


b)

Projekt uchwały w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalu i domu pomocy społecznej na terenie Miasta i Gminy Września dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 9 października 2005 r. - omówił Jerzy Nowaczyk, sekretarz Miasta i Gminy Września.


Radny Sylwester Jałoszyński zwrócił się z pytaniem czy jest możliwość przeniesienia siedziby lokalu wyborczego ze szkoły w Chwalibogowie do świetlicy wiejskiej?


Jerzy Nowaczyk, sekretarz Miasta i Gminy Września odpowiedział, że istnieje taka możliwość jeżeli będzie akceptacja mieszkańców i Rady Sołeckiej.


Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedziała, że warunkiem byłoby to, czy nie będzie się to wiązać z poniesieniem dodatkowych kosztów i czy będzie zapewnione bezpieczeństwo.


Komisja rozwoju wsi w obecności 3 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalu i domu pomocy społecznej na terenie Miasta i Gminy Września dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 25 września 2005 r.


Komisja edukacji w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalu i domu pomocy społecznej na terenie Miasta i Gminy Września dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 25 września 2005 r.


Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalu i domu pomocy społecznej na terenie Miasta i Gminy Września dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 25 września 2005 r.


Komisja rozwoju wsi w obecności 3 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalu i domu pomocy społecznej na terenie Miasta i Gminy Września dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 9 października 2005 r.


Komisja edukacji w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalu i domu pomocy społecznej na terenie Miasta i Gminy Września dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 9 października 2005 r.


Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalu i domu pomocy społecznej na terenie Miasta i Gminy Września dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 9 października 2005 r.


c)

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wekslowego i jego wysokości – omówił Roman Karowski, naczelnik wydziału infrastruktury technicznej.


Radny Sylwester Jałoszyński wyraził zdanie, by w uzasadnieniu do projektu uchwały po miejscowościach Września – Białężyce – Obłaczkowo dopisać Chwalibogowo. Czy jest możliwość zrobienia spustu – przepompowni ścieków na terenie Obłaczkowa? Wówczas ścieki z Chwalibogowa byłyby o połowę tańsze. W tej chwili kosztują ponad 10 zł za m3.


Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedziała, że jest to w kilku względach niemożliwe, ponieważ jest już zgłoszony do różnych organów projekt techniczny. Czy można dokonać tzw. spustu tych ścieków? Niestety punkty zlewcze na ścieki w tej chwili są obwarowane pewnymi przepisami prawa i bardzo kosztowne. Natomiast tak jest przygotowana kanalizacja w kierunku Obłaczkowa, że w przyszłości będzie można dołączyć całe Chwalibogowo.

Dopisywanie czegokolwiek do uzasadnienia projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wekslowego i jego wysokości nie jest tematem tego projektu.


Komisja rozwoju wsi w obecności 3 radych, 2 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wekslowego i jego wysokości.


Komisja edukacji w obecności 5 radnych, 4 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wekslowego i jego wysokości.


Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych, 3 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 3 „wstrzymujących się” (w tym głos przewodniczącego komisji) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wekslowego i jego wysokości.


d)

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – omówił Roman Karowski, naczelnik wydziału infrastruktury technicznej.


Przewodniczący komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej radny Czesław Duch poruszył sprawę problemu mieszkańców Skotnik dot. usytuowania linii wysypiska śmieci. Zadał pytanie: Czy zostało to wyjaśnione?


Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedziała, że ta sprawa jest w trakcie konsultacji społecznych. Odbyły się wszelkie procedury związanie z uzgadnianiem lokalizacji. Odbyła się rozprawa administracyjna w urzędzie wojewódzkim. Cały projekt mamy już uzgodniony. Składowisko odpadów było budowane 10 lat temu pod rządami innych przepisów. Wtedy były wymagane tzw. strefy ochronne, które wynosiły 500 m od granicy takiego przedsięwzięcia do miejsca zamieszkania ludzi. Wówczas została podpisana umowa, parafowana przez wiele stron i zostało zawarte zobowiązanie, że od granicy pól ta odległość nie będzie mniejsza niż 250 m. Obecnie przepisy się zmieniły. Wszystkie wymogi dot. ochrony środowiska muszą się zamknąć w granicach działki – czyli jeżeli coś jest opłotowane, to jak gdyby oddziaływanie negatywne nie powinno poza daną działkę wyjść. Przestały działać przepisy z tamtego okresu, więc w pewnym sensie można domniemywać, że przestały działać te zobowiązania w tym zakresie. Ale jest także ustawa o konsultacjach społecznych. W pewnym momencie wszystkie procedury konsultacji społecznej będą wyczerpane. Jesteśmy w ostatniej fazie ścierania się pewnych racji i zamknięcia tego tematu.


Na posiedzenie przybyła radna Bożena Nowacka. Od tego momentu w posiedzeniu komisji edukacji uczestniczy 6 radnych, a w posiedzeniu komisji rozwoju wsi 4 radnych.


Przewodniczący komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej radny Czesław Duch zapytał, czy nie można wykorzystać na ten cel ziemi, którą otrzymaliśmy z Agencji Nieruchomości Rolnych?


Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedziała, że tej ziemi nie dostaliśmy. Jest ona objęta planem i chcemy ją przejąć. Otrzymaliśmy pismo od Agencji Nieruchomości Rolnych, w którym agencja powołuje się na to, że nie ma jeszcze planu – jest opracowywany. Następnie jest sprawa dzierżawy – Agencja Nieruchomości Rolnych dzierżawi te tereny i ewentualnie należałoby wypowiedzieć umowy. Kolejną rzeczą jest wniosek dawnych właścicieli terenów - czapskich. Praktycznie mamy zarezerwowaną tę ziemię do przekazania. Żeby nam przekazać te tereny, musi być obowiązujący plan miejscowy. To wszystko jest jeszcze w trakcie procedur.


Radna Eugenia Potęga zwróciła uwagę na błędy ortograficzne w treści projektu i w uzasadnieniu (w skrócie „tys.”).


Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych, 3 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.


Komisja edukacji w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.


Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych, 5 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.


e)

Projekt uchwały w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na rok 2005 – omówiła Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września.


Radna Ilona Łosińska zwróciła uwagę, że nie mamy wyliczonych metrów kwadratowych, nie wiemy jaką powierzchnią operujemy.


Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedziała, że jest wyliczona stawka za m2 na nakłady remontowe na budynki. Ponieważ w uchwale budżetowej jest przewidziana określona kwota na ten cel, to przydzieli się ją na tyle metrów kwadratowych, na ile starczy środków finansowych.


Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na rok 2005.


Komisja edukacji w obecności 6 radnych, 5 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na rok 2005.


Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych, 5 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na rok 2005.


Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września poinformowała, że zostanie wprowadzony jako pkt 4f) porządku obrad sesji dodatkowy projekt uchwały w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego WTZ we Wrześni w jednostkę budżetową. Numeracja pozostałych projektów ulegnie automatycznie przesunięciu.


Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września omówiła dodatkowy projekt uchwały w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego WTZ we Wrześni w jednostkę budżetową.


Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego WTZ we Wrześni w jednostkę budżetową.


Komisja edukacji w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego WTZ we Wrześni w jednostkę budżetową.


Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego WTZ we Wrześni w jednostkę budżetową.


g)

Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2005 – omówiła Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września.


Na posiedzenie przybył przewodniczący Rady Miejskiej radny Maciej Baranowski. Od tego momentu w posiedzeniu komisji edukacji uczestniczyło 7 radnych.


Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych 3 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2005.


Komisja edukacji w obecności 7 radnych, 6 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2005.


Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych, 4 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2005.h)

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XV/147/03 Rady Miejskiej we Wrześni w sprawie: ustalenia we Wrześni strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania – omówił Mirosław Morawski, komendant Straży Miejskiej.


Przewodniczący Rady Miejskiej radny Maciej Baranowski zwrócił się z pytaniem czy wezwanie do opłaty dodatkowej znajdujące się za wycieraczką pojazdu uznaje się za doręczone?


Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedziała, że jeżeli osoba jest świadoma, że parkowała bez uiszczenia opłaty, to może się spodziewać, że została gdzieś zapisana. Wkładający za wycieraczkę wezwanie nie odpowiada, za to, że to wezwanie nie zaginie. To, że jest wyrok w NSA, że wezwanie dostarczone za wycieraczkę nie jest skuteczne i nie należy na nie reagować, to skuteczne jest natomiast wezwanie drugie.


Przewodniczący komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej radny Czesław Duch zwrócił uwagę, że na małym parkingu przy ratuszu parkują mieszkańcy, którzy przyjeżdżają robić zakupy na zieleniaku. Tym samym pracownicy oraz radni nie mają możliwości zaparkowania swoich pojazdów. Czy można to jakoś rozwiązać?


Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedziała, że przy okazji opracowywania tego projektu uchwały zastanawialiśmy się czy nie rozszerzyć strefy parkowania. Wiele miejsc parkingowych na skwerku przed ratuszem jest zablokowanych przez cały dzień przez dane samochody, które nie ruszają się. Padł również pomysł, by wjazd na mały parking przy ratuszu był na kartę magnetyczną, ale jeszcze trzeba pomyśleć nad tamtym rozwiązaniem dot. rozszerzenia strefy parkowania.


Przewodniczący Rady Miejskiej radny Maciej Baranowski powiedział, że mieszkańcy rynku są zobowiązani do uiszczenia opłaty miesięcznej za parkowanie w wysokości 60 zł. Uważam, że kwota ta jest za wysoka, można by ją obniżyć.

Następnie radny złożył wniosek, by opłatę abonamentową dla osób zameldowanych na pobyt stały w obszarze strefy płatnego parkowania, będących właścicielami lub użytkownikami pojazdów samochodowych ustalić na poziomie 50 zł.


Radny Czesław Duch złożył wniosek, by mieszkańcom rynku obniżyć abonament o 50%, ale jednocześnie rozszerzyć strefę płatnego parkowania o parking wokół bunkra przed ratuszem.


Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że na najbliższą sesję trudno będzie wnieść uchwałę o poszerzenie strefy płatnego parkowania. Należy to jeszcze przedyskutować i wprowadzić ewentualnie na następną sesję Rady Miejskiej. Na dzień dzisiejszy nie wiem ile jest kart zarejestrowanych samochodów. Możemy to zbadać. Przyjmijmy, że w strefie rynku jest zarejestrowanych 300 samochodów. Miejsce do parkowania w tej strefie po godz. 18.00 do 10.00 następnego dnia oraz w soboty i niedziele jest bezpłatne. 60 zł proponowanej opłaty abonamentowej – to daje 2 zł na jeden dzień czyli jest to niewiele jeżeli ktoś ma potrzebę, by samochód stał przez cały dzień na tym miejscu. Jeżeli obniżymy to o 50%, to będzie to 1 zł na dzień – to wszyscy wykupią te karty i będziemy mieć zablokowany cały parking. Stawka 50 zł to jakaś możliwość umniejszenia tej stawki, ale to Rada będzie uchwalać.


Przewodniczący Rady Miejskiej radny Maciej Baranowski powiedział, że mieszkańcy rynku przychodzą do przewodniczącego Rady Miejskiej, bo mają przekonanie, że ta Rada Miejska jest Radą mądrą, która w poczuciu krzywdy tych osób, postara się im ulżyć. Dlatego zróbmy pewien gest w kierunku tych osób i obniżmy stawkę chociaż o 10 zł. My nie zbiedniejemy, ani nie zostaną wszystkie karty wykupione, ale zawsze będzie to sytuacja, w której Rada Miejska w ich kierunku wyszła. Nie można nikomu ograniczać prawa do tego, że nie może parkować samochodu w tym miejscu, gdzie mieszka.


Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedziała, że obniżenie stawki o 10 zł można wprowadzić jako autopoprawkę. Natomiast jeśli chodzi o poszerzenie strefy, to będziemy dyskutować na ten temat bliżej jesieni.


Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych 3 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XV/147/03 Rady Miejskiej we Wrześni w sprawie: ustalenia we Wrześni strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania.


Komisja edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XV/147/03 Rady Miejskiej we Wrześni w sprawie: ustalenia we Wrześni strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania.


Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XV/147/03 Rady Miejskiej we Wrześni w sprawie: ustalenia we Wrześni strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania.


i)

Projekt uchwały w sprawie wystąpienia o ustalenie, zmianę, zniesienie urzędowych nazw miejscowości na terenie gminy Września – omówił Stanisław Jerzak, naczelnik wydziału spraw obywatelskich i USC.


Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wystąpienia o ustalenie, zmianę, zniesienie urzędowych nazw miejscowości na terenie gminy Września.


Komisja edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wystąpienia o ustalenie, zmianę, zniesienie urzędowych nazw miejscowości na terenie gminy Września.


Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wystąpienia o ustalenie, zmianę, zniesienie urzędowych nazw miejscowości na terenie gminy Września.


Przewodniczący komisji rozwoju wsi radny Mirosław Zgoliński zwrócił się do członków komisji z pytaniem: Czy można w tym miejscu omówić projekt uchwały zapisany w porządku obrad sesji w pkt. v) w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z obiektów sportowo-rekreacyjnych we Wrześni?


Nikt z radnych obecnych na wspólnym posiedzeniu nie wniósł sprzeciwu.


v)

Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z obiektów sportowo-rekreacyjnych we Wrześni – omówił Zbigniew Ogrodowicz, kierownik Wrzesińskich Obiektów Sportowo-Rekreacyjnych.


Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z obiektów sportowo-rekreacyjnych we Wrześni.


Komisja edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z obiektów sportowo-rekreacyjnych we Wrześni.Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z obiektów sportowo-rekreacyjnych we Wrześni.


j)

Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Białężyce i Obłaczkowo – omówiła Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury.


Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Białężyce i Obłaczkowo.


Komisja edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Białężyce i Obłaczkowo.


Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Białężyce i Obłaczkowo.


k)

Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w Obłaczkowie, obszar działki nr ewidencyjny 52/16 oraz fragmenty dróg: krajowej KD15 i wojewódzkiej nr 432 w rejonie skrzyżowania - omówiła Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury.


Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w Obłaczkowie, obszar działki nr ewidencyjny 52/16 oraz fragmenty dróg: krajowej KD15 i wojewódzkiej nr 432 w rejonie skrzyżowania.

Komisja edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w Obłaczkowie, obszar działki nr ewidencyjny 52/16 oraz fragmenty dróg: krajowej KD15 i wojewódzkiej nr 432 w rejonie skrzyżowania.


Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w Obłaczkowie, obszar działki nr ewidencyjny 52/16 oraz fragmenty dróg: krajowej KD15 i wojewódzkiej nr 432 w rejonie skrzyżowania.


l)

Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie ul. Paderewskiego we Wrześni - omówiła Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury.


Posiedzenie opuścił radny Andrzej Rzeźnik. Komisja edukacji od tego momentu liczyła 6 radnych.


Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie ul. Paderewskiego we Wrześni.


Komisja edukacji w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie ul. Paderewskiego we Wrześni.


Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie ul. Paderewskiego we Wrześni.


m)

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe w Gutowie Małym w obrębie ulic Powidzkiej i Ostrowskiej - omówiła Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury.


Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe w Gutowie Małym w obrębie ulic Powidzkiej i Ostrowskiej.


Komisja edukacji w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe w Gutowie Małym w obrębie ulic Powidzkiej i Ostrowskiej.


Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe w Gutowie Małym w obrębie ulic Powidzkiej i Ostrowskiej.


Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września poinformowała, że projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługi w rejonie ulic Sokołowskiej i Łokietka we Wrześni i Gutowie Małym zostanie wycofany z porządku obrad najbliższej sesji.


n)

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Paderewskiego i zachodniej granicy miasta Wrześni - omówiła Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury.


Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Paderewskiego i zachodniej granicy miasta Wrześni.


Komisja edukacji w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Paderewskiego i zachodniej granicy miasta Wrześni.


Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Paderewskiego i zachodniej granicy miasta Wrześni.


o)

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w rejonie dróg krajowych nr 92 i projektowanej obwodnicy drogi nr 15 oraz torów PKP Warszawa – Poznań w miejscowościach Gutowo Wielkie i Gutowo Małe - omówiła Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury.


Posiedzenie opuścił radny Maciej Baranowski. Komisja edukacji od tego momentu liczyła 5 radnych.


Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w rejonie dróg krajowych nr 92 i projektowanej obwodnicy drogi nr 15 oraz torów PKP Warszawa – Poznań w miejscowościach Gutowo Wielkie i Gutowo Małe.


Komisja edukacji w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w rejonie dróg krajowych nr 92 i projektowanej obwodnicy drogi nr 15 oraz torów PKP Warszawa – Poznań w miejscowościach Gutowo Wielkie i Gutowo Małe.


Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w rejonie dróg krajowych nr 92 i projektowanej obwodnicy drogi nr 15 oraz torów PKP Warszawa – Poznań w miejscowościach Gutowo Wielkie i Gutowo Małe.


Na posiedzenie wrócił radny Maciej Baranowski. Komisja edukacji od tego momentu liczyła 6 radnych.


p)

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Szosa Witkowska i projektowanej obwodnicy drogi krajowej nr 15 we Wrześni, Gutowie Małym i Gutowie Wielkim - omówiła Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury.


Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Szosa Witkowska i projektowanej obwodnicy drogi krajowej nr 15 we Wrześni, Gutowie Małym i Gutowie Wielkim.


Komisja edukacji w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Szosa Witkowska i projektowanej obwodnicy drogi krajowej nr 15 we Wrześni, Gutowie Małym i Gutowie Wielkim.


Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Szosa Witkowska i projektowanej obwodnicy drogi krajowej nr 15 we Wrześni, Gutowie Małym i Gutowie Wielkim.


q)

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod aktywizację gospodarczą, obejmującego obszar ograniczony fragmentami: drogi krajowej Nr 2, torów PKP Warszawa – Poznań i autostradą A-2 oraz drogami gminnymi o numerach ewidencyjnych 56/5, 173, 172, 55/2, 55/5, położonych w Chociczy Wielkiej - omówiła Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury.


Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod aktywizację gospodarczą, obejmującego obszar ograniczony fragmentami: drogi krajowej Nr 2, torów PKP Warszawa – Poznań i autostradą A-2 oraz drogami gminnymi o numerach ewidencyjnych 56/5, 173, 172, 55/2, 55/5, położonych w Chociczy Wielkiej.


Komisja edukacji w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod aktywizację gospodarczą, obejmującego obszar ograniczony fragmentami: drogi krajowej Nr 2, torów PKP Warszawa – Poznań i autostradą A-2 oraz drogami gminnymi o numerach ewidencyjnych 56/5, 173, 172, 55/2, 55/5, położonych w Chociczy Wielkiej.


Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod aktywizację gospodarczą, obejmującego obszar ograniczony fragmentami: drogi krajowej Nr 2, torów PKP Warszawa – Poznań i autostradą A-2 oraz drogami gminnymi o numerach ewidencyjnych 56/5, 173, 172, 55/2, 55/5, położonych w Chociczy Wielkiej.


r)

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów na cele aktywizacji gospodarczej z zabudową mieszkaniową, obejmującego obszar działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 130/8, 120/9, 120/7 i 122/4 położonych w Białężycach - omówiła Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury.


Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów na cele aktywizacji gospodarczej z zabudową mieszkaniową, obejmującego obszar działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 130/8, 120/9, 120/7 i 122/4 położonych w Białężycach.


Komisja edukacji w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów na cele aktywizacji gospodarczej z zabudową mieszkaniową, obejmującego obszar działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 130/8, 120/9, 120/7 i 122/4 położonych w Białężycach.


Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów na cele aktywizacji gospodarczej z zabudową mieszkaniową, obejmującego obszar działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 130/8, 120/9, 120/7 i 122/4 położonych w Białężycach.


s)

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i produkcyjno-usługowej w rejonie ul. Koszarowej we Wrześni – omówiła Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września.


Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i produkcyjno-usługowej w rejonie ul. Koszarowej we Wrześni.


Komisja edukacji w obecności 6 radnych 5 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i produkcyjno-usługowej w rejonie ul. Koszarowej we Wrześni.


Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i produkcyjno-usługowej w rejonie ul. Koszarowej we Wrześni.


t)

Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Strzyżewie - omówiła Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury.


u)

Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Słomowie - omówiła Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury.


Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał w sprawie:

 • zbycia nieruchomości położonej w Strzyżewie;

 • zbycia nieruchomości położonej w Słomowie.


Komisja edukacji w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał w sprawie:

 • zbycia nieruchomości położonej w Strzyżewie;

 • zbycia nieruchomości położonej w Słomowie.


Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał w sprawie:

 • zbycia nieruchomości położonej w Strzyżewie;

 • zbycia nieruchomości położonej w Słomowie.Pkt 4

Przewodnicząca komisji edukacji radna Bożena Nowacka ustaliła z członkami komisji edukacji termin kolejnego spotkania po 20 sierpnia br. w celu zapoznania się z funkcjonowaniem WOK-u.


Pkt 5

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący komisji rozwoju wsi radny Mirosław Zgoliński o godz. 19.30 zamknął wspólne posiedzenie komisji.


Protokół zawiera 13 ponumerowanych stron.


Wszystkie ww. załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy Września.


Przewodniczący komisji

rozwoju wsi


radny Mirosław Zgoliński

/-/


Przewodnicząca komisji

edukacji


radna Bożena Nowacka

/-/


Przewodniczący komisji

bezpieczeństwa i polityki społecznej


radny Czesław Duch

/-/


Protokolant:

Monika Krysztofiak

/-/

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.