BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14286371
ostatnia aktualizacja BIP'u:
12-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół nr 27

Protokół

z 27 posiedzenia

komisji komunalno-finansowej

15 czerwca 2005 r.


Pkt 1


Przewodniczący komisji radny Piotr Matuszewski o godz. 17.00 otworzył posiedzenie komisji i po powitaniu radnych i gości oświadczył, że zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczy 11 członków komisji, co stanowi quorum oraz goście.


Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:


 • Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września,

 • Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września,

 • Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września,

 • Jerzy Nowaczyk, sekretarz Miasta i Gminy Września,

 • Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury,

 • Stanisław Jerzak, naczelnik wydziału spraw obywatelskich i USC,

 • Mirosław Morawski, komendant Straży Miejskiej,

 • Roman Karowski, naczelnik wydziału infrastruktury technicznej,

 • Zbigniew Ogrodowicz, kierownik Wrzesińskich Obiektów Sportowo-Rekreacyjnych,

 • Robert Klimczak, specjalista w Biurze Rady Miejskiej, protokolant.


Pkt 2


Prowadzący posiedzenie komisji przedstawił porządek obrad (załącznik nr 2), który został przyjęty jednogłośnie.


Porządek obrad:


 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

 3. Zaopiniowanie wniosku państwa Danuty i Jerzego Iwińskich o umorzenie jednorazowej opłaty ustalonej decyzją burmistrza Miasta i Gminy Września nr WGA/D/4/2004 z 31 maja 2004 r. w związku ze wzrostem wartości zbytej nieruchomości.

 4. Omówienie materiałów na XXXIII sesję Rady Miejskiej we Wrześni IV kadencji.

 5. Interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.

 6. Zakończenie posiedzenia.


Pkt 3


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września omówił wniosek państwa Danuty i Jerzego Iwińskich o umorzenie jednorazowej opłaty ustalonej decyzją burmistrza Miasta i Gminy Września nr WGA/D/4/2004 z 31 maja 2004 r. w związku ze wzrostem wartości zbytej nieruchomości (załącznik nr 3).


Komisja komunalno-finansowa w obecności 8 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wniosek państwa Danuty i Jerzego Iwińskich o umorzenie jednorazowej opłaty ustalonej decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Września nr WGA/D/4/2004 z 31 maja 2004 r. w związku ze wzrostem wartości zbytej nieruchomości.


Pkt 4


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września poinformował, że będzie wnioskował, by porządek obrad XXXIII sesji został poszerzony o podjęcie uchwały w sprawie: przekształcenia zakładu budżetowego WTZ we Wrześni w jednostkę budżetową.

Projekt uchwały został omówiony.


Komisja komunalno-finansowa w obecności 9 radnych 8 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przekształcenia zakładu budżetowego WTZ we Wrześni w jednostkę budżetową.

Jeden radny obecny na sali posiedzenia nie wziął udziału w głosowaniu.


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września poinformował, że będzie wnioskował, by z porządku obrad XXXIII sesji został wycofany w projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługi rzemiosła w rejonie ulic Sokołowskiej i Łokietka we Wrześni i Gutowie Małym.


a)


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: utworzenia obwodów głosowania w szpitalu i domu pomocy społecznej na terenie Miasta i Gminy Września dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 25 września 2005 r.


Komisja komunalno-finansowa w obecności 9 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: utworzenia obwodów głosowania w szpitalu i domu pomocy społecznej na terenie Miasta i Gminy Września dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 25 września 2005 r.


b)


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: utworzenia obwodów głosowania w szpitalu i domu pomocy społecznej na terenie Miasta i Gminy Września dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 9 października 2005 r.


Komisja komunalno-finansowa w obecności 9 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: utworzenia obwodów głosowania w szpitalu i domu pomocy społecznej na terenie Miasta i Gminy Września dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 9 października 2005 r.


c)


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania wekslowego i jego wysokości.


Komisja komunalno-finansowa w obecności 10 radnych 7 glosami „za”, przy 0 „przeciw” i 3 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania wekslowego i jego wysokości.d)


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.


Radny Ryszard Szwajca: Mam pytanie w sprawie zadania: „Budowa zakładu segregacji odpadów komunalnych w Bardzie”. Jaki jest kosztorys wykonania tego zadania? W różnych dokumentach mamy różne kwoty. Podawane były kwoty: 9600000,00 zł, 9400000,00 zł, a teraz jest 7700000,00 zł. Jaki jest faktyczny koszt całości?


Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września: 7704000,00 zł całości, a my realizujemy fragment.


Radny Ryszard Szwajca: Pomówmy o tym fragmencie. Jest połowa roku, ile państwo zamierzacie zaangażować środków finansowych w roku 2005 na ten cel?


Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września: Tak, jak wynika z załącznika do budżetu na rok 2005, tj. 689000 zł.


Radny Ryszard Szwajca: Do tej pory było ponad 1 mln zł więcej. Co się stało, że angażuje się mniej środków na bardzo potrzebną inwestycję?


Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września: Prosta rzecz. Zadanie przewidziane na jeden budżet zostało rozłożone na dwa z uwagi na opróżniające się procedury rozpoczęcia realizacji tego zadania.


Radny Ryszard Szwajca: Nigdy to zadanie nie było planowane na jeden budżet.


Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września: Mówimy o I etapie. Całe zadanie jest oczywiście wieloletnie.


Radny Ryszard Szwajca: Poproszę o powtórzenie jeszcze raz, co jest przyczyną tego?


Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września: Prosta rzecz, czyli rozłożenie I etapu realizacji tego zadania na dwa budżety, na dwa lata.


Radny Ryszard Szwajca: Kiedy się odbędzie przetarg na tę inwestycję?


Tomasz Kałużny, burmistrza Miasta i Gminy Września: Bezzwłocznie po uzyskaniu pozwolenia na budowę.


Komisja komunalno-finansowa w obecności 11 radnych 9 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 2 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.


e)


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na rok 2005.


Radny Ryszard Szwajca: Czy wysokość proponowanej stawki, to zalecenie RIO?


Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września: Nie. Jest wyliczona na podstawie powierzchni.


Radny Ryszard Szwajca: Jaka jest ta powierzchnia?


Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września: ZGM administruje 25160,93 m2.


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września: Ta uchwała mówi o stawce, jaka jest niezbędna do ustalenia dotacji, a dotacja została ustalona na poprzedniej sesji Rady Miejskiej poprzez określenie kwoty w budżecie.


Komisja komunalno-finansowa w obecności 11 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na rok 2005.


f)


Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu na rok 2005 oraz zgłosiła korektę. W załączniku nr 1 na str. 5 (numeracja ręczna) w piątej kolumnie, jest „plan po zmianie”, a powinno być „plan przed zmianą”.


Radny Ryszard Szwajca: Nie ma rozdziału 75018.


Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września: Tak. Jest błąd w opisie. Powinno być 75108.


Radny Waldemar Grześkowiak: W załączniku nr 10: „Prognoza kwoty długu publicznego na rok 2005 i lata następne MiG Września” można by wprowadzić dodatkową kolumnę, w której w procentach byłoby określone, jakie jest zadłużenie w stosunku do budżetu.


Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września: Takie zestawienie jest opracowywane przy każdej zmianie budżetu dla RIO i nie ma problemu, by to udostępniać.


Radny Ryszard Szwajca: Co takiego wyniknęło, że trzeba budżet urzędu miasta, rozdział 75023, zwiększyć o taką kwotę?


Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września: Kwota ta dotyczy podatku VAT. Podczas konstrukcji budżetu nie było interpretacji ani wojewody, ani ministra finansów w jaki sposób będzie opodatkowane wieczyste użytkowanie. W chwili obecnej ten podatek wynosi 22%. W związku z powyższym, gmina, jako płatnik jest zobowiązana odprowadzić te pieniądze do urzędu skarbowego. W planie wydatków taka kwota nie została uwzględniona i w związku z tym istnieje konieczność zwiększenia „pozostałych wydatków bieżących”.


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września: Sprawa w różnych województwach tak naprawdę jest niewyjaśniona. W naszym województwie ostateczne rozstrzygnięcia zapadły kilka tygodni temu. Przy czym, zgodnie z nową ustawą i interpretacją przepisów przez poszczególne urzędy skarbowe może się zdarzyć w różnych miejscach w Polsce, że gdzieś będzie interpretacja, że nie należy liczyć tego podatku VAT. W Wielkopolsce jest rozstrzygnięcie, że od wieczystej dzierżawy musimy zapłacić VAT urzędowi skarbowemu, a praktycznie obciążyć mieszkańców i stąd wystawiamy faktury VAT mieszkańcom.


Radny Ryszard Szwajca: Mam pytanie związane z sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu ul. Słowackiego z ul. Wojska Polskiego. Czy przetarg na wykonanie tej inwestycji został już rozstrzygnięty?


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września: Tak.


Radny Ryszard Szwajca: Na jaką kwotę?


Roman Karowski, naczelnik wydziału infrastruktury technicznej: Chyba 160 tys. zł. Coś koło tego.


Radny Henryk Krukowski: Wiele planowanych zadań jest uzależnionych od pozyskania środków unijnych. Jeśli tych środków nie otrzymamy, to nie będziemy tych zadań realizować?


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września: Tak. Nie będziemy.


Komisja komunalno-finansowa w obecności 11 radnych 9 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 2 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu na rok 2005.


g)


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XV/147/03 Rady Miejskiej we Wrześni w sprawie: ustalenia we Wrześni strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania oraz autopoprawkę, zmniejszającą opłatę abonamentową dla mieszkańców Rynku z 60 zł na 50 zł miesięcznie.


Radny Czesław Duch: Wnioskuję, by poczynić starania, mające na celu wyegzekwowanie przestrzegania przepisów regulujących zasady korzystania z parkingu przy Ratuszu poprzez częstsze kontrole lub zamontowanie elektronicznie sterowanej bramki wjazdowo-wyjazdowej. Na tym parkingu oprócz urzędników parkują ludzie z miasta.Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września: To jest dość drogie urządzenie. To byłoby źle odebrane, gdybyśmy zakazali obywatelom korzystania np. w godzinach popołudniowych z tego parkingu.


Komisja komunalno-finansowa w obecności 11 radnych 10 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XV/147/03 Rady Miejskiej we Wrześni w sprawie: ustalenia we Wrześni strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania.


h)


Stanisław Jerzak, naczelnik wydziału spraw obywatelskich i USC omówił projekt uchwały w sprawie: wystąpienia o ustalenie, zmianę, zniesienie urzędowych nazw miejscowości na terenie gminy Września.


Komisja komunalno-finansowa w obecności 11 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wystąpienia o ustalenie, zmianę, zniesienie urzędowych nazw miejscowości na terenie gminy Września.


i)


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Białężyce i Obłaczkowo.


Komisja komunalno-finansowa w obecności 11 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Białężyce i Obłaczkowo.


Salę posiedzenia opuścili radny Czesław Duch oraz Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września.


j)


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w Obłaczkowie, obszar działki nr ewidencyjny 52/16 oraz fragmenty dróg: krajowej KD15 i wojewódzkiej nr 432 w rejonie skrzyżowania.


Komisja komunalno-finansowa w obecności 10 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w Obłaczkowie, obszar działki nr ewidencyjny 52/16 oraz fragmenty dróg: krajowej KD15 i wojewódzkiej nr 432 w rejonie skrzyżowania.


k)


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie ul. Paderewskiego we Wrześni oraz zgłosił autopoprawkę, że stawka, służąca naliczeniu jednorazowych opłat, o jakiej jest mowa w §14 wynosić będzie 30%.


Komisja komunalno-finansowa w obecności 10 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie ul. Paderewskiego we Wrześni.l)


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe w Gutowie Małym w obrębie ulic Powidzkiej i Ostrowskiej.


Komisja komunalno-finansowa w obecności 10 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe w Gutowie Małym w obrębie ulic Powidzkiej i Ostrowskiej.n)


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Paderewskiego i zachodniej granicy miasta Wrześni.


Radny Ryszard Szwajca: Kto będzie pokrywał koszty opracowania tego planu? Tylko gmina, czy proporcjonalnie właściciele gruntów?


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września: Tylko gmina. Zadaniem własnym gminy jest wykonywanie planów zagospodarowania przestrzennego. Zwłaszcza na większych obszarach, na których chcemy zaprowadzić jakiś porządek, by nie było tak, jak na ul. Szafirowej i ul. Koralowej, gdzie jest to realizowane metodą doklejania kolejnych ulic, co powoduje pewien chaos architektoniczno-drogowy. Aby tego uniknąć i związku z wygaśnięciem ogólnego planu zagospodarowania z końcem 2003 r. chcemy stworzyć tereny, które będą miały wcześniej określone linie zabudowy i ulice, żeby móc wypracować kształt przyszłego osiedla w sposób bardziej racjonalny.


Komisja komunalno-finansowa w obecności 10 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Paderewskiego i zachodniej granicy miasta Wrześni.


o)


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w rejonie dróg krajowych nr 92 i projektowanej obwodnicy drogi nr 15 oraz torów PKP Warszawa – Poznań w miejscowościach Gutowo Wielkie i Gutowo Małe.


Komisja komunalno-finansowa w obecności 10 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w rejonie dróg krajowych nr 92 i projektowanej obwodnicy drogi nr 15 oraz torów PKP Warszawa – Poznań w miejscowościach Gutowo Wielkie i Gutowo Małe.
p)


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Szosa Witkowska i projektowanej obwodnicy drogi krajowej nr 15 we Wrześni, Gutowie Małym i Gutowie Wielkim.


Komisja komunalno-finansowa w obecności 10 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Szosa Witkowska i projektowanej obwodnicy drogi krajowej nr 15 we Wrześni, Gutowie Małym i Gutowie Wielkim.


q)


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod aktywizację gospodarczą, obejmującego obszar ograniczony fragmentami: drogi krajowej Nr 2, torów PKP Warszawa – Poznań i autostradą A-2 oraz drogami gminnymi o numerach ewidencyjnych 56/5, 173, 172, 55/2, 55/5, położonych w Chociczy Wielkiej.


Komisja komunalno-finansowa w obecności 10 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod aktywizację gospodarczą, obejmującego obszar ograniczony fragmentami: drogi krajowej Nr 2, torów PKP Warszawa – Poznań i autostradą A-2 oraz drogami gminnymi o numerach ewidencyjnych 56/5, 173, 172, 55/2, 55/5, położonych w Chociczy Wielkiej.


r)


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów na cele aktywizacji gospodarczej z zabudową mieszkaniową, obejmującego obszar działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 130/8, 120/9, 120/7 i 122/4, położonych w Białężycach.


Komisja komunalno-finansowa w obecności 10 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów na cele aktywizacji gospodarczej z zabudową mieszkaniową, obejmującego obszar działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 130/8, 120/9, 120/7 i 122/4, położonych w Białężycach.


s)


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i produkcyjno-usługowej w rejonie ul. Koszarowej we Wrześni.


Komisja komunalno-finansowa w obecności 10 radnych 7 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i produkcyjno-usługowej w rejonie ul. Koszarowej we Wrześni.

Dwóch radnych, będących na sali posiedzenia nie wzięło udziału w głosowaniu.


t)


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonej w Strzyżewie.


Komisja komunalno-finansowa w obecności 10 radnych 9 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 0 wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonej w Strzyżewie.

Jeden radny, będący na sali posiedzenia nie wziął udziału w głosowaniu.


u)


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonej w Słomowie.


Komisja komunalno-finansowa w obecności 10 radnych 9 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonej w Słomowie.


v)


Zbigniew Ogrodowicz, kierownik Wrzesińskich Obiektów Sportowo-Rekreacyjnych omówił projekt uchwały w sprawie: ustalenia regulaminu korzystania z obiektów sportowo-rekreacyjnych we Wrześni.


Radny Ryszard Szwajca: Mam pytanie, które nie dotyczy regulaminów tylko basenu. Interesuje mnie stan techniczny drugiej niecki. Jak to wygląda?


Zbigniew Ogrodowicz, kierownik Wrzesińskich Obiektów Sportowo-Rekreacyjnych: Na dzisiaj obrzeże niecki, czyli korona została wyszpachlowana, ponieważ odpadły płytki. Dzisiaj była szlifowana. Myślę, że w tym sezonie korona wytrzyma. Płytki na dnie basenu w ilości około 100 m2 zostały ponownie przyklejone. Są zafugowane i myślę, że na ten sezon to wystarczy. Powierzchnia około 150 m2 jest w tej chwili szpachlowana. Myślę, że zostanie to zakończone do piątku. W niedzielę do południa, mam nadzieję, położymy dwie warstwy farby na tę powierzchnię szpachlowaną. Do tego momentu pozostałą część basenu wymyjemy i od niedzieli chcemy napuszczać wodę. Trzeba trzy doby, żeby wypełnić nieckę. Następnie po 6 dniach Sanepid może wydać dopiero decyzję, jeżeli nie będzie jakichś zaburzeń bakteryjnych.

Myślę, że ten sezon uda mi się przeczekać, ale nie wiem jak to będzie po sezonie i po napełnieniu niecki wodą, bo nie we wszystkich miejscach dokonaliśmy napraw, gdyż podczas pukania okazywały się głuche.

Kwestia, dlaczego tak się dzieje? Zostały pobrane próbki i zostali powołani eksperci, którzy przedłożą ekspertyzę na piśmie i wtedy będzie wiadomo, co było przyczyną takiego stanu. Nie wiem, ile to czasu zajmie. Sprawa jest w toku i prowadzi to wydział inwestycyjny.


Radny Ryszard Szwajca: Kto prowadzi ten bieżący remont?


Zbigniew Ogrodowicz, kierownik Wrzesińskich Obiektów Sportowo-Rekreacyjnych: W tej chwili robimy to własnymi siłami. Przy tym, co było trudniejsze posiłkowaliśmy się spółdzielnią remontowo-budowlaną p. Andrzeja Monarchy.


Radny Ryszard Szwajca: Co na to firma wykonująca tę inwestycję – firma NOWBUD? A gwarancja?


Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września: Gwarancji już nie ma. Po ekspertyzie będzie można określić, po której stronie i w jakim miejscu była wina.


Radny Ryszard Szwajca: Czy zabezpieczenie finansowe złożone przez firmę NOWBUD na jakość wykonawstwa tego basenu zostało zwrócone?


Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września: Nie ma już pani skarbnik i nie odpowiem na to pytanie.


Radny Ryszard Szwajca: To jest bardzo istotne. Pomijam termin ostatecznego odbioru tej inwestycji i płynące prawa użytkowania. O ile pamiętam, to wekslem została zabezpieczona kwota 400 tys. zł, co do jakości wykonanych prac. Jeżeli to nie zostało wykorzystane czy zaniedbane, to ... Chciałbym usłyszeć, jak to wygląda. Jak ma się zabezpieczenie, to trzeba było to wykorzystać.

Chodzi mi o kwestię relacji między wykonawcą, a inwestorem.


Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września: Zabezpieczenie obejmowało tylko jakiś okres, a nie na wieki.


Radny Piotr Matuszewski: W warunkach atmosferycznych, panujących w Polsce płytki na zewnątrz nie będą się trzymać dłużej niż kilka lat. Ten temat nadaje się do zbadania przez komisję rewizyjną. Oglądałem ten basen i to jest tylko załatanie problemu na ten sezon. Z płytkami jest tak, że jak jedna odpadnie, to potem odpada reszta i trzeba od nowa kłaść wszystkie, jeśli miałyby w ogóle być płytki.


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września: Ze wstępnych analiz wynika, że raczej nie będziemy wracać do płytek, ponieważ to wymaga większego zakresu robót. Czekamy na ekspertyzę, ponieważ być może są inne przyczyny niż same płytki czy jakość kleju.


Radny Waldemar Grześkowiak: Jeszcze jest jakość wykonania i technologii. W pierwszej niecce też są płytki i jakoś nie odchodzą. Myślę, że gdyby druga niecka była dobrze wykonana, to by takiego problemu nie było.


Zbigniew Ogrodowicz, kierownik Wrzesińskich Obiektów Sportowo-Rekreacyjnych: To jest zupełnie inna jakość płytek. Płytki na koronie miały bardzo cienką warstwę szkliwa, która uległa starciu i płytki nasiąkają wodą.


Radny Ryszard Szwajca wnioskuje o informację, czy zostały zwrócone środki wpłacone z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez wykonawcę II etapu modernizacji basenu miejskiego „Łazienki” ?


Komisja komunalno-finansowa w obecności 10 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia regulaminu korzystania z obiektów sportowo-rekreacyjnych we Wrześni.


Pkt 5


Radny Ryszard Szwajca zgłosił uwagę, że pobocza przy drogach gminnych są niewykaszane.Radny Ryszard Szwajca wnioskuje, by radni otrzymali wykonanie rzeczowo-finansowe Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2004.Pkt 6


Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący komisji o godz. 19.30 zamknął posiedzenie komisji.

Protokół zawiera 11 ponumerowanych stron.

Wszystkie ww. załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

Przewodniczący komisji

radny Piotr Matuszewski

/-/
Protokolant

Robert Klimczak

/-/


Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.