BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14280339
ostatnia aktualizacja BIP'u:
11-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół nr XXXII/2005
 

Protokół

nr XXXII/2005

z sesji Rady Miejskiej we Wrześni,

która odbyła się 27 kwietnia 2005 r.

w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy WrześniaXXXII sesja Rady Miejskiej we Wrześni została zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami).


Pkt 1


Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Maciej Baranowski o godz. 16.30 otworzył sesję i po powitaniu radnych, sołtysów i gości oświadczył, że zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczy 21 radnych, co stanowi quorum.


Protokół z sesji nr XXXI/2005 został przyjęty przez aklamację; nikt z radnych nie wniósł uwag do jego treści.


Pkt 2

Przedstawiony porządek obrad (załącznik nr 2):

Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.
4. Udzielenie burmistrzowi Miasta i Gminy Września absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2004:
a)przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Września za rok 2004 r.,
b)przedstawienie opinii i wniosków Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Września w 2004 roku,
c)odczytanie uchwał Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie:
opinii o przedłożonym przez burmistrza Miasta i Gminy Września sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2004 r.,
opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla burmistrza Miasta i Gminy Września.
d) podjęcie uchwały w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2004 rok i udzielenia burmistrzowi Miasta i Gminy Września  absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2004 rok.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a)wystąpienia o ustalenie, zmianę, zniesienie urzędowych nazw miejscowości na terenie gminy Września,
b)nadania nazwy amfiteatrowi w Parku im. Dzieci Wrzesińskich,
c)wzniesienia pomnika ku czci Jana Pawła II,
d)likwidacji Gimnazjum w Gozdowie,
e)przyjęcia programu „Września bez barier – informacja dla każdego”,
f)ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Września, 
g)zwolnienia z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Września w ramach pomocy de minimis,
h)przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
i)zmiany budżetu na rok 2005,
j)zmiany uchwały nr XXVI/246/04 Rady Miejskiej we Wrześni z 29 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrza Miasta i Gminy,
k)wyboru członków komisji dyscyplinarnych I i II instancji,
l)zbycia nieruchomości położonej w Obłaczkowie,
m)miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Bierzglinku,
n)miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie wsi Żerniki, Chociczka oraz Psary Małe,
o)miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu aktywizacji gospodarczej w obrębie nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 51/3, położonej w Marzeninie, gmina Września, 
p)miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Gutowo Małe,
q)miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej we wsi Gutowo Małe,
r)miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej we wsi Psary Polskie,
s)uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod budownictwo mieszkalno-usługowo-rzemieślnicze w Psarach Małych.
6. Informacja przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni.
7. Informacja burmistrza Miasta i Gminy Września.
8. Sprawozdanie z działalności komisji edukacji Rady Miejskiej we Wrześni.
9. Sprawozdanie z działalności komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej Rady Miejskiej we Wrześni.
10. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.
11. Zakończenie obrad.

Pkt 3


Radny Marek Zielnik: Na działce przy ul. Gnieźnieńskiej 32, którą gmina sprzedaje rośnie 8 ładnych drzew, w tym kasztanowce. Kiedyś były problemy, żeby przyciąć gałąź przy drzewie, bo twierdzono, że te drzewa są takie dorodne, że szkoda je obcinać, a dzisiaj nad tymi drzewami zawisło widmo zagłady, gdyż ta działka będzie bezużyteczna, jeśli te drzewa nie zostaną wycięte. Co z tymi drzewami się stanie?

Ilu ludzi straci pracę w najbliższym czasie w szkołach? Chodzi o obsługę szkół i nauczycieli. „Chodzi” plotka, że w każdej szkole mają być wprowadzane oszczędności, a tym samym będzie wiązało się to z powiększeniem bezrobocia.

Kolejne moje pytanie dotyczy zmiany organizacji ruchu na ul. Koszarowej. Czy ktoś rozmawiał z mieszkańcami? Dlaczego o tym fakcie decydują: starosta i radni powiatowi? To jest gminna droga. Z tego, co ja wiem miał być tam wdrożony wariant drogi od ul. Kilińskiego przy przedszkolu. Wiem, że ma być otwarta ulica od strony ul. Batorego, tam są budowane garaże i mieszkańcy się niepokoją.

Burmistrz otrzymał pismo podpisane przez bardzo dużą ilość mieszkańców ulic: Konarskiego, Orzeszkowej, Marcinkowskiego, Długosza, Ściegiennego i Wawrzyniaka. Mieszkańcy ci zwracają się z prośbą, żeby te drogi osiedlowe zostały doprowadzone do stanu używalności. Stan tych dróg jest tragiczny. Mieszkańcy tych ulic twierdzą, że są w naszym mieście młodsze osiedla, gdzie zbudowano już drogi, a ich osiedle wciąż nie może się doczekać mimo, że płacą podatki, jak wszyscy inni mieszkańcy.

Jeśli można, to proszę o odpowiedzi na moje pytania na piśmie.


Radny Bolesław Święciochowski: Kiedy i w jaki sposób nastąpi dokończenie prac przy wykonaniu ostatecznej nawierzchni ulic na osiedlu Sokołowskim? Chodzi o te ulice, które w zeszłym roku zostały w części wykonane m.in. ulice: Mierosławskiego, Kosińskiego i Reymonta.

Czy wdrożono już prace, tak jak zapisane jest w planie budżetu, dotyczące opracowania dokumentacji na dalsze ulice, które nie mają jeszcze nawierzchni?

Tradycyjnie w imieniu organizatorów zapraszam na uroczystości 2 maja związane z rocznicą bitwy pod Sokołowem oraz 3 maja na uroczystą wieczornicę z okazji Święta 3 Maja (załącznik nr 3). W związku z tymi świętami zwracam się z apelem o oflagowanie domów i miejsc pracy.


Radna Maria Taciak: Podczas posiedzenia komisji rewizyjnej zadałam pytania, na które nie otrzymałam odpowiedzi, uznając że mogę to uczynić w normalnym trybie. Wobec tego pytam i proszę burmistrza, aby przedłożył mi odpowiedź w formie pisemnej wraz z wyciągami bankowymi i kserokopiami dokumentów księgowych na okoliczność posiadanej karty płatniczej. Komisja rewizyjna miała ograniczony dostęp do dokumentów, bo wręcz pani radca wyraziła pogląd, że komisja nie powinna się tym zajmować. Akurat dzisiaj w „Głosie Wielkopolskim” jest artykuł o pracy komisji rewizyjnej w Szamotułach, która badała to i tam jednak można było. Nie jest tak, że w tym urzędzie kiedyś nie wszystko było udostępniane. Aktualnie jest tak samo. Proszę o te dokumenty na piśmie.


Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Maciej Baranowski: Ja w swoich dokumentach mam odpowiedź z datą 26 kwietnia na zadane przez radną pytania. Na pani półce z Biurze Rady Miejskiej powinno być takie samo pismo.


Radna Maria Taciak: Sprawdzę i jeśli jest to pismo na mojej półce, to zapoznam się, czy ta odpowiedź wyczerpuje moje pytanie.


Radny Waldemar Grześkowiak: W nawiązaniu do wiosennych porządków chciałem zwrócić uwagę, że w parku im. Dzieci Wrzesińskich są ustawione od wielu lat metalowe formy przestrzenne pomiędzy drzewami, które wymagają odświeżenia.

Odświeżenia wymagałyby także kratki przy drzewach, które są na ul. Jana Pawła II. Należałoby także je dopasować do otworów, żeby to przyzwoicie wyglądało.

Czy planowane jest coś, jeśli chodzi o odświeżenie balustrad na wiadukcie?

Proszę o rozważenie możliwości zorganizowania we Wrześni corocznej akcji: „Zielona Września” na wzór innych miast. Byłaby to dodatkowa zachęta dla właścicieli nieruchomości i innych podmiotów, by ładniej zagospodarowywać tereny zielone.


Radny Ryszard Szwajca: Chciałbym skorzystać z możliwości wypowiedzenia się w tym punkcie, ponieważ dotyczy to pracy przez cały miesiąc komisji rewizyjnej oraz wczorajszego posiedzenia komisji komunalno-finansowej.

Zadałem cztery pytania, na które nie otrzymałem odpowiedzi. Nie chcę przytaczać okoliczności, jakie temu towarzyszyły. Dzisiaj otrzymałem od burmistrza dokument, którego rzetelności nie będę oceniał, ale mógłbym uznać za odpowiedź tylko na pierwsze dwa pytania. Pozwolę więc sobie przytoczyć te pytania jeszcze raz i będę konsekwentnie domagał się odpowiedzi i to możliwie wcześniej niż w odpowiedziach na interpelacje, bo jest to związane z wykonanie budżetu gminy na rok 2004.

Proszę wyjaśnić różnicę w przychodach GFOŚiGW w druku Rb-33, a załącznikiem nr 7 do sprawozdania budżetowego. Dotyczy to kwoty 127766 zł.

Proszę wyjaśnić różnicę w wykonaniu wydatków w sprawozdaniu Rb-33, a załącznikiem nr 7 do sprawozdania budżetowego. Jest to kwota 271326 zł.

Proszę wyjaśnić przyczyny błędnego przekazania środków Agencji Nieruchomości Rolnych. Wiąże się to z dopiskiem na końcu załącznika nr 7, gdzie winę zrzuca się na ANR, że popełniła błąd.

Dlaczego nie zapłacono faktur w końcu 2004 r. za kanalizację Sokołowa, co skutkowało tym, że musimy wrócić prawie 150 tys. zł na konto NFOŚiGW.


Radny Piotr Matuszewski: Ustosunkuję się do wypowiedzi radnego Ryszarda Szwajcy, który wspomniał o wczorajszym posiedzeniu komisji komunalno-finansowej. Radny wyraził się, że zadał pytanie i zapanowała jakaś niedobra atmosfera i okazał się tutaj, jak gdyby ofiarą. Było wręcz przeciwnie, bo na tej komisji okazał się sprawcą tej atmosfery.

Korzystając z głosu przedstawię w tym punkcie sprawozdanie z działalności komisji komunalno-finansowej w roku 2004 (załącznik nr 4).


Radny Arkadiusz Czajkowski: Na ostatnim posiedzeniu komisji rewizyjnej, kiedy formułowaliśmy opinie dla RIO pytałem, czy wszyscy są zadowoleni z wyjaśnień udzielonych w sprawie wykonania budżetu. Na wszystkie pytania, które zadał radny Ryszard Szwajca zostały udzielone odpowiedzi, które stanowią załączniki do protokołów z posiedzeń komisji rewizyjnej.


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września: Odniosę się do pytań zadanych przez radnego Ryszarda Szwajcę na wczorajszej komisji komunalno-finansowej. Dwa pytania zostały wyjaśnione i przedstawione radnym w formie pisemnej. Wydawało mi się, że odpowiadać na dwa pozostałe pytania nie ma potrzeby, ale jeśli trzeba to wyjaśnię.

W sprawozdaniu Rb-33 przychody wynoszą 2 mln 570 tys. zł, dlaczego w sprawozdaniu z wykonania budżetu są o 127776 zł mniejsze? Wyjaśnienia na piśmie tej kwestii zostały państwu przedłożone (załącznik nr 7). Wytłumaczenie jest takie, że te kwoty nie mogą być równe ze względu na różnice informacji, które są zawierane w obydwóch dokumentach. Sprawozdanie z GFOŚiGW, będące załącznikiem nr 7 do budżetu w formie poziomej tabeli otrzymali radni przy okazji sprawozdania z budżetu oraz z korektą w połowie kwietnia. Załącznik ten jest wykonywany tą samą metodą, jaką jest wykonywane sprawozdanie z wykonania budżetu. Mówiąc technicznie jest to metoda „kasowa”. Wykazuje się w nim te dokumenty, które zostały zapłacone w danym roku obrachunkowym, czyli w tym przypadku w roku 2004. W związku z tym tam są wpisane wszystkie przychody i wydatki (pytanie drugie), które zostały zapłacone w roku 2004. Natomiast sprawozdanie Rb-33 wykonywane jest metodą „kosztów i innych obciążeń”. W związku z tym w sprawozdaniu Rb-33 wykazuje się wydatki, wynikające z faktur zestawionych w danym roku obrachunkowym. W związku z tym, żeby na wykazaną w sprawozdaniu kwotę 2442359 zł wyjść w sprawozdaniu Rb-33 należy uwzględnić dwie liczby. Pierwsze, to kwota zobowiązania z roku 2003 zapłacona w roku 2004. W załączniku nr 7 do sprawozdania z budżetu uwzględnia się faktury zapłacone w roku 2004, czyli również faktury, które były zobowiązaniami z roku 2003 na kwotę 224174 zł oraz faktury z roku 2004. To trzeba odjąć od tej kwoty, ale za to trzeba dodać kwotę 351948 zł. Są to środki z ANR w Poznaniu na realizację wspólnego zadania, ponieważ w wydatkach wykazanych w sprawozdaniu z GFOŚiGW nie są uwzględniane środki, jakie ponosiła przy okazji budowy kanalizacji w Sokołowie ANR. Gdy od kwoty 2442359 zł odejmiemy kwotę 224174 zł, a dodamy kwotę, którą otrzymaliśmy od ANR 351948 zł, to otrzymamy kwotę 2570133 zł - podejrzewam, że różnica 7 zł wynika z jakichś zaokrągleń i to jest ta kwota wykazana w Rb-33.

Podobnie wygląda sytuacja po stronie wydatków. Sprawozdanie Rb-33 składa się z trzech części: „a”, „b” i „c”. W części „b” wykazuje się wydatki wyłącznie metodą „kosztów i innych obciążeń”, czyli według faktur zestawionych w danym okresie obrachunkowym. W związku z tym, wychodząc od kwoty 2488695 zł, wykazanej w części „b” sprawozdania Rb-33 musimy wspomniane wcześniej zobowiązania z roku 2003 i zapłacone w roku 2004, czyli 224174 zł dodać, ale musimy odjąć zobowiązania, które przeszły z roku 2004 na rok 2005 (145229 zł) i odjąć kwotę otrzymaną z ANR w Poznaniu na realizację wspólnego zadania, czyli wspomnianą kwotę 351948 zł. Wówczas wychodzimy na kwotę 2215692 zł, która różni się od kwoty wykazanej w sprawozdaniu 2217369 zł o 1677 zł, wynikającej z podwójnej zapłaty jednej z faktur, która została zwrócona na konto w 2005 r. W związku z tym jest różnica po stronie przychodów i po stronie wydatków między sprawozdaniem z GFOŚiGW, czyli załącznikiem nr 7, a sprawozdaniem Rb-33.

Kolejne dwa pytania. Przyczyna błędnego przekazania środków ANR. Trudno tutaj uznać, żeby ktokolwiek zawinił w jakiejkolwiek sprawie, ponieważ „błąd” polegał na tym, że ostatnia pula pieniędzy z ANR wpłynęła 31 grudnia 2004 r. Pytanie w tej sprawie radny Ryszard Szwajca zadał podczas prac komisji rewizyjnej i otrzymał kopię przelewu. Ze względu na to, że w Sylwestra banki działają krócej i wyciągi otrzymujemy dopiero na początku stycznia nie było fizycznej możliwości wychwycenia tej kwoty i przelania jej z konta budżetu gminy na konto GFOŚiGW.

Czwarte pytanie. Dlaczego nie zapłacono faktur z końca roku 2004 za kanalizację Sokołowa. Przed chwilą radny, zadając to pytanie zupełnie pomylił dwa fakty. Wspomniał, że to miało jakiś wpływ na nierozliczenie umorzenia pożyczki z NFOŚiGW. Otóż miało wpływ, ale akurat w drugą stronę, czyli miało pozytywny wpływ dzięki temu, że podjąłem decyzję, żeby zapłacić wszystkie faktury, które były przenoszone z roku na rok na kwotę kilku milionów złotych. Wszystkie faktury spłacaliśmy z wyjątkiem faktury za Sokołowo. Wiedząc o tym, że wartość inwestycji w Sokołowie jest niższa od wartości umorzenia, wynikającego z umowy z NFOŚiGW, staraliśmy się, żeby wykonawca robił tę inwestycję do ostatniego dnia grudnia tak, aby wystawić fakturę cząstkową za wykonanie robót i żeby jeszcze dokonać odbioru w 2004 r. Odbiór odbył się 30 grudnia, a faktura była wystawiona 31 grudnia z terminem płatności 30 dni, czyli pod koniec stycznia 2005 r. Było to zgodne z prawem. Dzięki temu, że ta faktura była wystawiona w ostatnim dniu grudnia mogliśmy o tyle więcej skorzystać z umorzenia pożyczki z NFOŚiGW.


Pkt 4


a)


Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Września za rok 2004 r. (załącznik nr 5).


Korekta do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Września za rok 2004 r. (załącznik nr 6).


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września: Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2004 było państwu dostarczone i było analizowane na posiedzeniach komisji rewizyjnej. Dokumenty, o które komisja prosiła były dostarczone, a szczegółowe wyjaśnienia są sporządzone w postaci pisemnej i stanowią załączniki do protokołów.

Budżet roku 2004 był realizowany praktycznie przez trzech skarbników. W roku 2004 było dwóch skarbników, ale sprawozdanie redagował trzeci. W związku z tym obecny skarbnik miał dyskomfortową sytuację, ponieważ redagował sprawozdanie na podstawie dokumentów, w których wytworzeniu nie brał udziału. Poza tym redagowanie sprawozdania przypadało na czas, kiedy prowadzona była w urzędzie kontrola roku 2003 oraz kontrola wydatkowania środków unijnych. Spiętrzenie pracy więc było dosyć duże. Do tego jeszcze przez dwa dni w tygodniu pracowała podkomisja komisji rewizyjnej. Elementów kontrolnych więc w tym czasie było bardzo dużo.

Sprawozdanie zostało radnym dostarczone w formie pisemnej i moim zdaniem nie ma konieczności odczytywać jego treści.


b)


Arkadiusz Czajkowski, przewodniczący komisji rewizyjnej odczytał opinię i wnioski komisji rewizyjnej w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Września w 2004 roku (załącznik nr 8).


c)


Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września odczytała uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu:

 • nr 17/SO-16/2005 z 27 kwietnia 2005 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym 4 kwietnia 2005 r. sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2004 r. (załącznik nr 9);

 • nr 17/SO-16/Ab/2005/Po z 27 kwietnia 2005 r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku komisji rewizyjnej Rady Miejskiej we Wrześni w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta i Gminy Września w 2004 roku (załącznik nr 10).d)


Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Maciej Baranowski: Otwieram dyskusję w pkt 4d) porządku obrad: podjęcie uchwały w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2004 rok i udzielenia burmistrzowi Miasta i Gminy Września absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2004 rok.


Radny Ryszard Szwajca: Można by wiele mówić o budżecie roku 2004, a w szczególności o wykonaniu tego budżetu. Ja tylko pozwolę sobie przywołać fragment z opinii RIO, że faktycznie trudno ustalić jak ten budżet został zrealizowany. W szczególności chodzi o fragment, jakim jest GFOŚiGW. Dopóki traktowanie radnych będzie przez burmistrza, a szczególnie przez jego zastępcę takie, jak to miało miejsce na wczorajszym posiedzeniu komisji komunalno-finansowej, to nigdy te komisje nie będą pracować prawidłowo i nie będą wskazywać uchybień. Dopóki te sprawy nie będą załatwione, to trudno uznać, że ten budżet został zrealizowany dobrze. Dopóki te uchybienia nie znikną, tych różnic i rozliczeń kwot, o których mówiłem pan burmistrz Tomasz Kałużny nie rozliczy, to absolutorium, przynajmniej moim głosem, nie dostanie.


Radna Maria Taciak: W samorządzie pracuję od 1994 r. i muszę przyznać, że zapoznawałam się wielokrotnie w różnej roli z opiniami RIO. Raz jako radna i później, jako burmistrz. RIO w wyrażanych opiniach wielokrotnie wskazywała uchybienia. Myślę, że według przysłowia nie popełnia błędów ten, który nie pracuje i jest to prawda, ale z takimi uwagami, jak w opiniach wydanych przez Skład Orzekający RIO w sprawie sprawozdania za 2004 r. jeszcze nie dane było mi się nigdy spotkać.

Jeżeli RIO stwierdza, że kilkukrotnie nadsyłane korekty uniemożliwiają opowiedzenie się Składu Orzekającego co do rzetelności sporządzonego sprawozdania, to myślę, że to już świadczy o bałaganie, przepraszam za sformułowanie.

Przywołane przez burmistrza powody, dla których taki stan faktyczny został odnotowany, to myślę, że nie powinien mieć w ogóle miejsca. Zofia Nałkowska napisała, że „ludzie ludziom zgotowali ten los”, ale myślę, że burmistrz sam sobie zgotował ten los. Powodem takiego stanu są decyzje burmistrza, decyzje personalne. Myślę, że są to decyzje niewyważone.

Jeszcze jedna sprawa, która rzutuje na dokumentację i chaos panujący w dokumentach finansowo-księgowych. Jest to wracanie do historii. Na tej sali już wielokrotnie mówiłam, że osoba, która podejmuje się wykonywać tak odpowiedzialne zadania stawia sobie poprzeczkę i wyznacza cel do realizacji zadań. Natomiast inne są organy od tego, by kontrolować przeszłość samorządową. Tymczasem przez ostatnie lata, ale także na bieżąco z tego, co wiem, ciągle się kontroluje minioną kadencję. Angażuje się pracowników do wyszukiwania nie wiem czego. Uniemożliwia się pracownikom normalne funkcjonowanie na powierzonych stanowiskach pracy. Dzisiaj mamy obraz opłakany, bo to jest wizytówka, nie tylko obraz burmistrza, jako szefa organu wykonawczego, ale także jako kierownika urzędu. Nie kto inny, jak kierownik urzędu organizuje pracę. Tej pracy zorganizowanej w pionie finansowo-księgowym póki co nie ma.

Skład Orzekający odniósł się do kilku kwestii, które wywołały konieczność nadesłanych korekt. Radnym, którzy nie są członkami komisji rewizyjnej chcę powiedzieć bardzo istotną rzecz. Gdyby nie ci radni, którzy wykazali podczas posiedzeń komisji rewizyjnej błędy, to objętość opinii RIO byłaby jeszcze większa. Proszę przyjmować, że nasze uwagi były przekazywane w dobrej intencji. RIO w opinii o wniosku komisji rewizyjnej napisała, że tak naprawdę ona jest od tego, by odnosić się do oceny sprawozdań, a tymczasem komisja rewizyjna wyręczyła ją, po części, z tych czynności. Natomiast uniemożliwiono wykonanie ustawowego obowiązku. Zadałam na początku sesji pytanie, gdyż był to jeden z tematów, który chciałam poddać kontroli. Kolega Marek Zielnik proponował jeszcze inny temat, ale ja za kolegę nie będę się wypowiadać. Niemniej zarówno przez członków komisji rewizyjnej, co niektórych oczywiście, ale także z ust burmistrza, zostało wyrażone stwierdzenie, że to nie należy do komisji rewizyjnej i że te wątpliwości można wyjaśnić w normalnym trybie w toku zadawanych pytań na sesji niekoniecznie związanych z absolutorium. Pomylono pojęcia. Najgorsze w tym jest to, że przywoływano instruktaż ze szkoleń. Zastanawiam się dzisiaj, czy warto kierować radnych na szkolenia? Tak naprawdę z tych szkoleń, przynajmniej niektórzy radni członkowie komisji rewizyjnej nie wynoszą nic, co by się przydało w pracy bieżącej. Proszę zauważyć, że ten błąd się powielił. W ubiegłym roku była podobna sytuacja, przy czym część radnych nie podpisała opinii. Dzisiaj wprawdzie podpisaliśmy, jest to błąd z naszej strony, że nie wyrażono tam wotum separatum wobec wyrażonej opinii, ale czas był tutaj najistotniejszy, gdyż magiczną datą dla komisji był 15 marzec 2005 r., bo tak ustawa określa. Jednocześnie ustawa określa, że sprawozdanie z wykonania budżetu należy złożyć do 31 marca. Na moje pytanie, czy zostanie ono przekazane w terminie, otrzymałam zapewnienie, że z RIO jak i innymi urzędami tutejszy urząd prowadzi korespondencję w formie elektronicznej. Dzisiaj RIO przywołuje nam datę przedłożenia tego sprawozdania. To nie jest 31 marzec, ale 4 kwiecień. Zatem również nie dotrzymano terminu.

Fakt podpisania pozytywnej opinii absolutnie nie przenosi się na stanowisko, przynajmniej części radnych, dotyczące sprawozdania z wykonania budżetu. O ile mogę powiedzieć, że satysfakcjonująca jest strona dochodów wykonania budżetu, był to wyjątkowo szczęśliwy rok dla burmistrza, o tyle gdybym miała spojrzeć na realizację inwestycji, to każdy z państwa wczytując się w tabele zauważył, co zdołano zrobić. W zasadzie rok 2005 będzie finalizował rozpoczęte działania w roku 2004. Mimo złożonego podpisu jestem nadal przekonana, że to sprawozdanie z wykonania budżetu zawiera szereg uchybień i moja odpowiedzialność za podjęcie stosownej decyzji jest następująca: nie mogę z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że udzielę burmistrzowi absolutorium i na pewno będę głosowała w obliczu tego potoku słów, które zostały wypowiedziane - „przeciw”.


Arkadiusz Czajkowski, przewodniczący komisji rewizyjnej: Pragnę podzielić się z państwem kilkoma spostrzeżeniami, które nasunęły mi się przy przeglądzie budżetu Miasta i Gminy Września 2004 r.

Realizacja po stronie dochodów to 99,3% planu, a wydatki to 96,5% planu. Procenty te nie wymagają komentarza.

Większość środków budżetowych przeznaczona jest na wydatki stałe. Przykłady. Rada Miejska kosztowała w obecnym roku budżet 165191 zł, co stanowi 0,31% budżetu gminy po stronie wydatków. Urząd Miasta i Gminy Września kosztował 4639672 zł, co stanowi 0,23% budżetu gminy po stronie wydatków.

Piętą Achillesową naszego budżetu jest utrzymanie szkół. Jak stwierdziła na komisji komunalno-finansowej zastępca burmistrza Krystyna Poślednia, ilość dzieci stale maleje, a zatrudnienie nauczycieli pozostaje na stałym poziomie. Wydatki na przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja kształtują się na poziomie 26817837 zł po stronie wydatków budżetowych, a wynagrodzenia osobowe wraz z dokształcaniem nauczycieli i pochodnymi wynoszą 20890709 zł, co stanowi 77,9% kwoty wydanej na utrzymanie szkół. Jak z tego widać, znikome fundusze zostają na pozostałe wydatki.

Teraz należy patrzeć na to, że wydatki na szkoły stanowią 50,35% stałych wydatków budżetowych. Kamieniem u szyi jest także nasza opieka społeczna, na którą przeznacza się 10284733 zł, co stanowi 19,31% budżetu gminy po stronie wydatków, z czego 8366136 zł przeznacza się na wsparcie potrzebujących, co stanowi 81,35% sumy wydatkowanej na prawdziwą pomoc społeczną.

Te dane liczbowe także nie wymagają komentarza. Z obliczeń jeszcze dalej idących na przeciętnego mieszkańca naszej gminy miesięcznie na pomoc z opieki społecznej wypada suma 23,24 zł.

Doliczając otrzymane dofinansowanie w działach: administracja publiczna, bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa, straż miejska, przeciwdziałanie alkoholizmowi – ochrona zdrowia, oświetlenie ulic i dróg, kultura, biblioteki, muzea i kultura fizyczna, to wydatki rzędu 3438468 zł, co stanowi 6,46% budżetu gminy po stronie wydatków.

Po zsumowaniu procentowym stałe wydatki budżetowe, to 85,38% całego budżetu, na które mamy tylko pośredni wpływ i ich kształt, choć istnieją rezerwy, np. w wydatkach szkolnych.

Winien jestem jeszcze państwu kilka słów o kwocie 2259441 zł, co stanowi 4,43% budżetu po stronie wydatków przeznaczonych na zadania inwestycyjne i przygotowanie inwestycji na następny rok.

Zobowiązania wymagalne na 31 grudnia 2004 r., to suma 41855 zł, co stanowi 0,08% budżetu gminy po stronie wydatków. Kredyty i pożyczki, to suma 1284000 zł, co stanowi 2,41% budżetu po stronie wydatków, w tym kredyty długoterminowe 784000 zł, co stanowi 1,47% budżetu gminy po stronie wydatków.

Z tej krótkiej statystyki wynika, że ustawodawca i rządzący coraz więcej obciążają budżet gminy nowymi zadaniami nie dając dodatkowych środków na ich wykonanie.

Gmina chcąc inwestować w infrastrukturę, która poprawi warunki życia mieszkańców oraz przyciągnie nowych inwestorów, aby zmniejszyć bezrobocie musi zaciągać kredyty, albo przechodzić gehennę celem uzyskania naszych pieniędzy wpłaconych do Unii Europejskiej potocznie nazywanych funduszami unijnymi.

Parę zdań na temat wypowiedzi moich poprzedników. Na posiedzeniach komisji rewizyjnej i na sesji są zadawane te same pytania, na które już udzielono pisemnych odpowiedzi na komisji rewizyjnej.

Zadawane w tej chwili pytania są to tzw. pytania pod publiczkę i jakby pochodziły z księżyca.

Radny Ryszard Szwajca, będąc zastępcą burmistrza jak i radna Maria Taciak, będąc burmistrzem odczuwali na pewno niedobory w kasie gminy, czego dowodem jest posiłkowanie się wydanymi pieniędzmi z konta ochrony środowiska, by nie płacić odsetek za kredyt w bankach komercyjnych, jak się to ma do ustawy o finansach publicznych - wiadomo.

Czasami warto poszukać pretekstu nie mając prawdziwych podstaw negatywnych, aby móc głosować przeciwko wykonaniu budżetu. Tu każdemu z nas prawdopodobnie przypomina się przedszkole: „na złość babci odmrożę sobie uszy”.

Wszystkim wiadomo, że trudno pogodzić się z utratą władzy i korzyści z jej sprawowania płynących przy minimalnym wysiłku wkładanym w jej sprawowanie.

Ciśnie się tu na usta powiedzenie naszego premiera, że „mężczyznę poznaje się po tym nie jak zaczyna lecz jak kończy”.

Parę słów na temat orzeczenia RIO. Sprawozdanie pisemne obliguje członków komisji rewizyjnej do sprawdzenia pewnych rzeczy, do których nie mają wglądu, a sprawozdania Rb zawierają wydatki według klasyfikacji budżetowej.

Dziwię się, że Skład Orzekający nie może ocenić rzetelności wykonania budżetu, ponieważ w jego składzie znajdują się tacy ludzie, jak pp.: Karol Chyra, Grażyna Wróblewska i Anna Michalak, którzy 30 lat pracują w RIO i są przed emeryturą.


Radny Waldemar Grześkowiak: Nie chcę polemizować, bo to nie ma sensu. Powiem tylko w kilku słowach, dlaczego ja będę głosował za udzieleniem absolutorium dla burmistrza.

Wszyscy wiemy, w jakich okolicznościach w tym roku przyszło burmistrzowi pracować. Mamy praktycznie trzeciego skarbnika gminy. Burmistrz udzielając nam informacji mówił, że nie ma się nawet kogo spytać o wyjaśnienie, bo nie ma osób, które potrafiłyby odpowiedzieć i które podejmowały decyzje o sposobie księgowania i rozliczania niektórych faktur. Nie ma się kogo spytać. Burmistrz praktycznie od początku buduje ten pion u siebie w urzędzie.

Jestem też przekonany, jak wiele osób, że bardzo ważne jest, by księgowość była prowadzona zgodnie z regułami i bezbłędnie. W toku dyskusji były wskazane błędy, jakie zostały popełnione. Niejednokrotnie burmistrz potwierdzał, że błędy zostały popełnione. Natomiast nigdy mi nie odpowiadał sposób, w jaki się próbuje błędy wskazywać. Tym bardziej, że wielokrotnie się zaczyna od rzucania podejrzeń o niecne zamiary na osoby, które są odpowiedzialne za wydawanie pieniędzy publicznych. To mnie nie odpowiada. W większości przypadków te zarzuty zostały wyjaśnione i w wyniku tych wyjaśnień okazywało się, że nie ma żadnych niecnych powodów i zamiarów burmistrza, żeby zaciemniać pewne zdarzenia finansowe.

Ważne jest, by prowadzić budżet bezbłędnie. Wydaje mi się natomiast, że nie należy tutaj przeceniać tych błędów i przykładać do nich aż tak dużej wagi przy ocenie za miniony rok. Udzielając absolutorium odnosimy się do wykonania finansowego minionego roku, ale dla mnie również ważnym jest, w jaki sposób i co przy okazji zostało załatwione i wyprostowane. Na tej sali wielokrotnie słyszeliśmy, jakie rzeczy musiał burmistrz ze swoimi pracownikami prostować.

Dlatego ja uważam, że nawet popełniając te błędy, które zostały popełnione przy wielu cennych inicjatywach i zadaniach, które zostały wykonane, saldo plusów i minusów, w moim przypadku, wypada na plus.

Wydaje się, że w opinii RIO nie wykorzystano wszystkich sprostowań, które zostały w terminie późniejszym dosłane przez burmistrza do RIO. Gdyby w tej kwestii burmistrz chciał jeszcze coś powiedzieć bliższego, to tym, którzy w niektórych sprawach mają jeszcze wątpliwości mógłby te wątpliwości rozwiać.


Po zwolnieniu się u przewodniczącego Rady Miejskiej salę posiedzenia opuścił radny Henryk Krukowski.


Radny Piotr Matuszewski: Chciałbym się odnieść do tego, co powiedziała radna Maria Taciak, bo to również mnie dotyczyło.

Radna powiedziała, że szkoda pieniędzy na szkolenia radnych, bo nic z tych szkoleń nie wynika. Odniosłem wrażenie, że tylko radna Maria Taciak wie, jak się pracuje w komisji rewizyjnej, a pozostali nie umieją. Nie kto inny, jak ja zgłaszałem na komisji rewizyjnej, że kontrola sprawozdania z wykonania budżetu jest nieprawidłowa i powinna iść w innym kierunku. Moja propozycja nie przeszła, więc szereg pytań radnej i radnego Ryszarda Szwajcy był kierowany i wynikał z druków Rb. Dlatego w opinii komisji rewizyjnej było zdanie: Komisja rewizyjna wnosi o większą staranność przy opracowywaniu sprawozdania z wykonania budżetu, mając na uwadze druki Rb”, a w opinii Składu Orzekającego RIO jest zdanie: „Zatem komisja dokonała oceny sprawozdań, których ocena ustawowo przypisana jest Składom Orzekającym RIO”.

Ta uwaga radnej była nie na miejscu i powinna być raczej skierowana do radnej Marii Taciak i radnego Ryszarda Szwajcy.


Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Maciej Baranowski: Czy ktoś chce jeszcze zabrać głos?


Nikt nie wyraził woli, by zabrać głos.


Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych w głosowaniu jawnym 14 głosami „za”, przy 4 „przeciw” i 2 „wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr XXXIII/293/05 w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2004 rok i udzielenia burmistrzowi Miasta i Gminy Września absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2004 rok (załącznik nr 11).


Pkt 5


a)


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września przedstawił autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie: wystąpienia o ustalenie, zmianę, zniesienie urzędowych nazw miejscowości na terenie gminy Września (załącznik nr 12).


Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXIII/294/05 w sprawie: wystąpienia o ustalenie, zmianę, zniesienie urzędowych nazw miejscowości na terenie gminy Września (załącznik nr 13).


b)


Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXIII/295/05 w sprawie: nadania nazwy amfiteatrowi w Parku im. Dzieci Wrzesińskich (załącznik nr 14).
c)


Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXIII/296/05 w sprawie: wzniesienia pomnika ku czci Jana Pawła II (załącznik nr 15).


d)


Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Maciej Baranowski poinformował, że postanowieniem nr 41/2005 z 23 marca 2005 r. wielkopolski kurator oświaty zaopiniował pozytywnie uchwałę nr XXX/285/05 Rady Miejskiej we Wrześni w sprawie: zamiaru likwidacji Gimnazjum w Gozdowie z dniem 31 sierpnia 2005 r.


Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych 15 głosami „za”, przy 4 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” podjęła uchwałę nr XXXIII/297/05 w sprawie: likwidacji Gimnazjum w Gozdowie (załącznik nr 16).


e)


Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXIII/298/05 w sprawie: przyjęcia programu „Września bez barier – informacja dla każdego” (załącznik nr 17).


f)


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września przedstawił autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Września (załącznik nr 18).


Radny Arkadiusz Czajkowski: Wydaje mi się, że przedstawiona autopoprawka, zważywszy na to stosowanie soli i środków chemicznych, nie wiadomo jakiego pochodzenia, spowoduje szybkie niszczenie się obuwia i odzieży.


Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych 17 głosami „za”, przy 2 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” podjęła uchwałę nr XXXIII/299/05 w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Września (załącznik nr 19).


g)


Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXIII/300/05 w sprawie: zwolnienia z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Września w ramach pomocy de minimis (załącznik nr 20).


h)


Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXIII/301/05 w sprawie: przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (załącznik nr 21).


i)


Radny Ryszard Szwajca: Wiadomo, że w ciągu roku przychodzą istotne powody, z których należy budżet zmienić. Natomiast w tym przypadku przy wielu posunięciach jedno jest w moim przekonaniu niedopuszczalne. Jeżeli brakuje na inwestycje 43 tys. zł, to po co od razu zwiększać z tego tytułu kredyt. Burmistrz dysponuje rezerwą ponad 0,5 mln zł i niech z tej rezerwy tę kwotę uzupełni. Stawiam wniosek, żeby tę brakującą kwotę przeznaczyć z rezerwy, a nie zwiększać kredytowania gminy. Przecież tych kredytów mamy zaplanowanych już dosyć dużo.


Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych 5 głosami „za”, przy 8 „przeciw” i 5 „wstrzymujących się” negatywnie zaopiniowała wniosek, by brakującą kwotę 43 tys. zł na inwestycję przesunąć z rezerwy budżetowej w miejsce proponowanego zaciągnięcia kredytu bankowego.

Dwóch radnych obecnych na sali obrad nie wzięło udziału w głosowaniu.


Radny Ryszard Szwajca: Tu widzimy, jak niektórzy radni głosują. Jaki to ma sens? 43 tys. zł, które brakują i jeżeli burmistrz dysponuje kwotą ponad 0,5 mln zł rezerwy ogólnej, to co szkodzi wziąć z tej rezerwy tę brakującą kwotę, a nie zadłużać. Już żeśmy poprzez jeden błąd zaplanowali kredyt 1,5 mln zł, a teraz zwiększamy go o następne 43 tys. zł. Czyli wszystkie potrzeby, które w ciągu roku będą wyskakiwać, to będziemy kredytem regulować? Tych kredytów teoretycznie już mamy zapisanych ponad 8 mln zł.


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września: Wydaje mi się, że głosowanie, które się odbyło było bezprawne, bo projekt budżetu może tylko przedstawiać zarząd gminy, czyli w tym przypadku burmistrz.

Rezerwa budżetowa. Taka rezerwa istnieje po to, żeby burmistrz mógł nią dysponować w określonych przypadkach.

Radny dobrze wie, że są to bardzo urojone i teoretyczne kredyty. Zadłużenie gminy, dzisiaj było to odczytane z opinii RIO, wynosi 2% i jest to minimalne w stosunku do wielu gmin w Polsce. To, co pan mówi więc nie znajduje potwierdzenia w faktach.


Radny Arkadiusz Czajkowski: Nie możemy sobie tak mówić, że wziąć z rezerwy. Zamysły rządzących i realizujących budżet mogą być inne, dlatego trzeba przyjąć, że ta pożyczka nie zrujnuje naszego budżetu, a pomoże w realizacji jakiś zadań. Dlatego jestem za tym, żebyśmy głosowali to, co jest zapisane w projekcie uchwały.


Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych 16 głosami „za”, przy 2 „przeciw” i 2 „wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr XXXIII/302/05 w sprawie: zmiany budżetu na rok 2005 (załącznik nr 21).


j)


Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych 18 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 2 „wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr XXXIII/303/05 w sprawie: zmiany uchwały nr XXVI/246/04 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrza Miasta i Gminy (załącznik nr 22).


k)


Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych 18 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 2 „wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr XXXIII/304/05 w sprawie: wyboru członków komisji dyscyplinarnych I i II instancji (załącznik nr 23).


l)


Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych 16 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 4 „wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr XXXIII/305/05 w sprawie: zbycia nieruchomości położonej w Obłaczkowie (załącznik nr 24).


m)


Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych 17 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” podjęła uchwałę nr XXXIII/306/05 w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Bierzglinku (załącznik nr 25).

Dwóch radnych obecnych na sali obrad nie wzięło udziału w głosowaniu.


n)


Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych 19 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i1 „wstrzymującym się” podjęła uchwałę nr XXXIII/307/05 w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie wsi Żerniki, Chociczka oraz Psary Małe (załącznik nr 26).


o)


Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych 18 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 2 „wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr XXXIII/308/05 w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu aktywizacji gospodarczej w obrębie nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 51/3, położonej w Marzeninie, gmina Września (załącznik nr 27).


p)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXIII/309/05 w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Gutowo Małe (załącznik nr 28).


q)


Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXIII/310/05 w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej we wsi Gutowo Małe (załącznik nr 29).


r)


Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXIII/311/05 w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej we wsi Psary Polskie (załącznik nr 30).


s)


Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXIII/309/05 w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod budownictwo mieszkalno-usługowo-rzemieślnicze w Psarach Małych (załącznik nr 31).


Pkt 6


Informacja przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni:

 • Komisja edukacji opracowała plan pracy.

 • Zadałem pytanie przewodniczącemu komisji rewizyjnej, kiedy zakończy pracę podkomisja do przeprowadzenia kontroli zamówień publicznych oraz wydatków na inwestycje w roku 2003 (odpowiedź została odczytana).

 • Firma Cenos Świat Wodny zwróciła się z propozycją zagospodarowania terenu sąsiadującego z pływalnią przy ul. Koszarowej we Wrześni.

 • RIO w Poznaniu wszczęła postępowanie nadzorcze w odniesieniu do uchwały nr XXXIX/269/05 Rady Miejskiej we Wrześni z 21 stycznia 2005 r. w sprawie: gromadzenia i wydatkowania środków w ramach rachunków dochodów własnych przez niektóre jednostki budżetowe gminy Września.

 • Wpłynął do wiadomości Rady Miejskiej protest mieszkańców wsi Skotniki w sprawie rozbudowy wysypiska śmieci w miejscowości Bardo.

 • Wpłynęła oferta w sprawie urządzenia do bezprzewodowego systemu głosowania, proszę o zapoznanie się z tą ofertą i wyrażenie swojej opinii.


Bożena Nowacka, przewodnicząca komisji edukacji przedstawiła plan pracy komisji edukacji na 2005 r. (załącznik nr 32).


Pkt 7


Informacja burmistrza Miasta i Gminy Września (załącznik nr 33):

 • Dzisiaj została podpisana umowa z hiszpańską firmą, która będzie budować swoją fabrykę na terenie w Białężycach. Firma ta będzie produkować drzwi ognioodporne. Produkcja będzie sprzedawana na terenie całej Europu Środkowej i Wschodniej. Sprzedawcą gruntu jest osoba prywatna. W grudniu zeszłego roku zakończyliśmy prace nad planem zagospodarowania przestrzennego tego terenu. W tym roku planujemy doprowadzenie kanalizacji do skrzyżowania drogi wojewódzkiej na Środę Wlkp. z drogą gminną na Białężyce.

 • W dniu wczorajszym w związku z dość długą chorobą kierownika Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej powołałem na okres zastępstwa kierownika ZGM-u. Został nim Sławomir Nowak. W latach 90-tych przez 8 lat był szefem Urzędu Rejonowego we Wrześni.

 • Mieliśmy całościową kontrolę dokumentów Urzędu Stanu Cywilnego. Wyniki kontroli będą do wglądu, po podpisaniu protokołu, w Biurze Rady Miejskiej.


Pkt 8


Bożena Nowacka, przewodnicząca komisji edukacji przedstawiła sprawozdanie z działalności komisji edukacji Rady Miejskiej we Wrześni (załącznik nr 34).


Pkt 9


Czesław Duch, przewodniczący komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej przedstawił sprawozdanie z działalności komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej Rady Miejskiej we Wrześni (załącznik nr 35).


Pkt 10


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września:

 • Jeśli chodzi o posesje przy ul. Gnieźnieńskiej 30 i 32 oraz widmo zagłady 8 drzew, to sytuacja wygląda tak, że Rada Miejska we Wrześni podjęła decyzję o przeznaczeniu do zbycia tej działki. Została wydzielona działka o powierzchni 837 metrów kwadratowych i jest działką, która może być odrębnie zagospodarowana, ponieważ ma dostęp do drogi publicznej, infrastruktury technicznej, odpowiednią szerokość frontu i sąsiedztwo zabudowane budynkami mieszkalnymi. Ewentualna jej sprzedaż w przetargu ustnym nieograniczonym. Będzie mogła nastąpić po doprowadzeniu przez ZGM do takiej sytuacji, aby najemcy mieszkań komunalnych w budynkach nr 30 i 32 nie musieli korzystać z działki 443/2, ponieważ mieszkańcy ci korzystają z pomieszczeń gospodarczo-garażowych i bezumownie urządzonych ogródków na tym terenie. Także sytuacja jest w trakcie wyjaśnień.

 • Zmiana organizacji ruchu na ul. Koszarowej. Nic mi nie wiadomo na temat działań, o których mówił radny. Procedura zmiany organizacji ruchu jest określona i wymaga zaoponowania przez starostę i policję. Poza tym obowiązuje tam plan miejscowego zagospodarowania przestrzennego, który Rada Miejska uchwalała. Nie ma w tym kierunku żadnych kroków.

 • Dwa kolejne pytania radnego są ze sobą skorelowane. Ile osób straci pracę w szkołach i kiedy ulice będą miały nową nawierzchnię? Mimo, że tematy wydają się odległe są zbieżne. Budżet gminy Września w dużej mierze jest obciążony wydatkami na oświatę. Przekazywałem radnym informację na temat wysokości różnych obciążeń budżetu i w dużej mierze są to wydatki na oświatę, które należy dołożyć do subwencji. Dokładamy pieniądze kosztem innych wydatków, które nie są realizowane. Mimo, że te tematy są odległe od siebie, gdyż z jednej strony ulice, a z drugiej strony oświata, to sytuacja jest taka, a nie inna. Powiem skrajnie. Można wszystkie klasy w szkołach podzielić na pół i zamiast jednej klasy 20-osobowej zrobić dwie klasy 10-osobowe i zatrudnić dodatkowych nauczycieli, wtedy rzeczywiście zwalczymy bezrobocie przynajmniej w jakiejś części, ale będzie nas to kosztować kilka milionów złotych więcej. Pytanie jest z gruntu tzw. populistycznych i dziwię się, że radny takie pytanie zadaje, bo Rada Miejska tak często podejmuje decyzje w sprawie pieniędzy przeznaczanych na różne rzeczy, a w szczególności na oświatę. Odpowiedź więc na pytanie radnego sama się rodzi.

 • Pojawienie się asfaltu na poszczególnych ulicach czy innej nawierzchni. W naszej gminie i mieście jest około 60 km bez nawierzchni twardej. Prowadzimy w urzędzie analizę dotyczącą poszczególnych ulic i kolejności budowy tych nawierzchni. Najważniejszym jest pozyskanie dość sporych środków na ten cel, bo to jest wydatek rzędu kilku milionów złotych. Prowadzimy analizy, skąd pozyskać takie środki na budowę nawierzchni dróg zarówno na terenie miasta jak i na terenie gminy. Mam nadzieję, że w ciągu 2-3 miesięcy taką propozycję przedłożymy Radzie Miejskiej.

 • Kiedy zostaną zakończone remonty rozpoczętych ulic na os. Sokołowskim? W planie budżetu są przeznaczone środki na położnie ostatniej warstwy asfaltu na tych ulicach. W maju ma być rozstrzygnięty przetarg i na przełomie czerwca i lipca ma być wykonana nakładka asfaltowa.

 • Pytanie dotyczące odświeżenia balustrad na wiadukcie. Trwa już przygotowanie do przeprowadzenia przetargu i są na to środki w budżecie gminy. Po wyłonieniu wykonawcy remont zostanie przeprowadzony.

 • Kwestie porządkowe parku i drzew przy ul. Jana Pawła II. Na sali są pracownicy, którzy zajmują się tymi sprawami i mam nadzieję, że słyszeli te pytania.

 • Akcja „Zielona Września”. Proszę o jakieś materiały pisemne na ten temat, które by nam pomogły. Przy okazji dodam, że w zeszłym tygodniu uruchomiliśmy adres internetowy czysta@wrzesnia.pl. Po tygodniu tej akcji wpłynęło już kilka zgłoszeń, wskazujących zaniedbane i zanieczyszczone miejsca, które zostały uporządkowane.


Pkt 11


Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni radny Maciej Baranowski o godz. 19.45 zamknął posiedzenie Rady.

Protokół zawiera 14 ponumerowanych stron.

Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie MiG Września.Przewodniczący Rady Miejskie

we Wrześni:

Maciej Baranowski

/-/


Protokolant:

Robert Klimczak

/-/

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.