BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14299549
ostatnia aktualizacja BIP'u:
13-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
 

Protokół

ze wspólnego posiedzenia

komisji edukacji i komisji komunalno-finansowej

z 29 marca 2005 r.


Pkt 1


Przewodniczący komisji komunalno-finansowej Piotr Matuszewski o godz. 18.00 otworzył wspólne posiedzenie komisji i po powitaniu radnych i gości oświadczył, że zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu komisji edukacji uczestniczy 7 radnych, a w posiedzeniu komisji komunalno-finansowej uczestniczy 12 radnych.


Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:

 • Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września;

 • Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września;

 • Jan Maciejewski, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września;

 • Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września;

 • Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni,

 • Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu;

 • Grażyna Polowczyk, inspektor wydziału komunalnego i rozwoju wsi;

 • Robert Klimczak, specjalista w Biurze Rady Miejskiej, protokolant.


Pkt 2


Przewodniczący komisji komunalno-finansowej Piotr Matuszewski przedstawił porządek obrad wspólnego posiedzenia (załącznik nr 2), który został przyjęty przez aklamację.


Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

 3. Omówienie materiałów na XXXI sesję Rady Miejskiej we Wrześni.

 4. Interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.

 5. Zakończenie posiedzenia.


Pkt 4


(dotyczy tylko komisji edukacji)


Radna Bożena Nowacka, przewodnicząca komisji edukacji przedstawiła plan pracy komisji na rok 2005 (załącznik nr 3) oraz sprawozdanie z działalności komisji w roku 2004 (załącznik nr 4).


Radna Ilona Łosińska zaproponowała, żeby komisja, wizytując placówki oświatowe wypracowywała wnioski, które mogłyby posłużyć konkretnemu celowi.


Komisja w pełni podzieliła zdanie radnej. Komisja postanowiła, że do czerwca dokona wizytacji gimnazjów na terenie gminy Września.


Członkowie komisji edukacji zapoznali się z artykułem prasowym pt. „Stopniały dotacje dla szkół” (załącznik nr 5).


Członkowie komisji edukacji zapoznali się ze sprawozdaniem: „Kultura fizyczna i sport w 2004 r.” (załącznik nr 6).


Pkt 3


a)


Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni omówiła projekt uchwały w sprawie: zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni.


Komisja komunalno-finansowa w obecności 11 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni.


Komisja edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni.


b)


Grażyna Polowczyk, inspektor wydziału komunalnego i rozwoju wsi omówiła projekt uchwały w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Września.


Maciej Baranowski, przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni omówił wniosek Władysława Urbaniaka w sprawie zmiany uchwały nr LV/359/2002 (załącznik nr 7).


Grażyna Polowczyk, inspektor wydziału komunalnego i rozwoju wsi wyjaśniła, że proponowane zmiany uchwały nie wykluczają hodowli zwierząt w zakresie, o jaki wnioskuje Władysław Urbaniak.


Radny Waldemar Grześkowiak zgłosił uwagi:

 • do projektu uchwały powinien być załączony plan miasta, który określałby centrum miasta;

 • temat §25 powinien być wyodrębniony jako oddzielny rozdział;

 • w §25 w ust. 1 ppkt. 1 zapis „co najmniej raz w roku” zastąpić „co najmniej raz w roku w okresie od 15 kwietnia do 15 maja” (szczury, to inteligentne zwierzęta i będą się przenosić z miejsca na miejsce, dlatego ważnym jest, by akcja była przeprowadzana mniej więcej w jednym czasie);

 • w §25 powinien być zapis, że termin obowiązkowej deratyzacji podaje do wiadomości burmistrz w formie obwieszczenia;

 • w §3 ust. 1 dodać: „zamiatanie”;

 • w §5 w ust. 2 jest chyba stylistyczny błąd, wykreślić słowo: „tych”;

 • w §7 w ust. 3 wykreślić słowa: „nieodprowadzający nieczystości ciekłych do kanalizacji sanitarnej”, ponieważ one nic nie wnoszą do treści;

 • w §17 ust. 1 słowo: „lub” zastąpić słowem „i”;

 • §4 w całości powinien być przeredagowany.

  Proponuję powołać zespół, który zajmie się dopracowaniem tego regulaminu.


Radna Maria Taciak zgłosiła uwagi:

 • w projekcie używa się często sformułowania: „itp.”, co daje dużą swobodę interpretacji m.in. przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej i może dochodzić do różnych niepotrzebnych spięć; trzeba rozważyć możliwość wyeliminowania takich zapisów;

 • należy rozważyć możliwość stosowania soli podczas aury zimowej; zakaz używania soli może spowodować więcej szkód niż pożytku (np. stłuczki samochodów, złamania rąk i nóg, różne kolizje); zapis w tym zakresie powinien być bardziej liberalny;

 • §4 – podzielam zdanie radnego Waldemara Grześkowiaka;

 • w §14 ust. 4 wykreślić: „udostępnianych przez firmę wywozową”, ponieważ jest monopolistyczny zapis; podobnie w §17 ust. 3.

Radny Czesław Duch zgłosił uwagi:

 • termin wycinki drzew w §3; w lasach państwowych odchodzi się od określania terminu wycinki drzew, która trwa cały rok; można rozważyć liberalizację tego przepisu;

 • należy zwrócić uwagę na egzekwowanie przepisów §20;

 • w §24 dodać kolejny punkt określający sposób zagospodarowania martwych zwierząt i kto będzie się trudnił ich zbieraniem.


Radny Arkadiusz Czajkowski zaproponował, żeby w §22 dodać: „chodnik”.


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że w związku z dużą ilością uwag wycofa z porządku obrad sesji omawiany projekt uchwały.


c)


Krystyna Poślednia, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów.


Radny Ryszard Szwajca poprosił o informację, w jakiej wysokości gmina Września otrzymała dotację celową? Kto faktycznie będzie realizował finansową stronę omawianej uchwały?


Krystyna Poślednia, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedziała, że nie ma jeszcze decyzji o wysokości dotacji celowej z budżetu państwa na ten cel. Realizacją tej uchwały zajmie się urząd, ponieważ nie może tego robić OPS. Jest ustawowe wyłączaenie z tego OPS.


Komisja komunalno-finansowa w obecności 11 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów.


Komisja edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów.


d)


Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Września z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych.


Radna Maria Taciak poprosiła o wyjaśnienie, jakie intencje miał projektodawca uchwały, wprowadzając w §1 zapis: „jednostek budżetowych”? Art. 34a ustawy o finansach publicznych, stanowiący podstawę prawną przedmiotowego projektu uchwały zawiera zapis: „jednostki organizacyjne”.Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że podczas sesji radca prawny tę kwestię wyjaśni. Uchwała, która obowiązuje od 2000 r. ma dokładnie taki sam zapis, jak omawiany projekt.


Radna Maria Taciak wnioskuje o wyjaśnienie, jakie intencje miał projektodawca uchwały w sprawie: szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek budżetowych Gminy Września z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych, wprowadzając w §1 zapis: „jednostek budżetowych”? (Art. 34a ustawy o finansach publicznych, stanowiący podstawę prawną przedmiotowego projektu uchwały zawiera zapis: „jednostki organizacyjne”).


Komisja komunalno-finansowa w obecności 10 radnych 5 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 5 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Września z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych.


Komisja edukacji w obecności 6 radnych 5 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Września z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych.

e)


Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania wekslowego i jego wysokości.


Radny Ryszard Szwajca powiedział, że rozumie, że ma być zabezpieczeniem weksel i jest to jakieś obciążenie budżetu i takie obciążenie powinno znaleźć swoje odzwierciedlenie w uchwale budżetowej.


Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że na razie radni muszą podjąć decyzję o umożliwieniu zaciągnięcia takiego zobowiązania.


Radny Ryszard Szwajca powiedział, że rozumie, iż po podjęciu przez Radę Miejską omawianego projektu uchwały na sesji burmistrz wniesie to do uchwały budżetowej, czy dopiero przy następnej zmianie budżetu?


Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że przy następnej.


Komisja komunalno-finansowa w obecności 10 radnych 7 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 3 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania wekslowego i jego wysokości.


Komisja edukacji w obecności 6 radnych 5 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania wekslowego i jego wysokości.


f)


Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.


Radny Ryszard Szwajca zapytał, czy zabezpieczenie pożyczki w postaci weksla in blanco zostanie zapisane w uchwale budżetowej?


Krystyna Poślednia, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedziała, że weksel in blanco dołącza się do umowy, w której określona jest kwota zabezpieczenia.


Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że jeśli będzie konieczność, to przedmiotowe zabezpieczenie znajdzie odzwierciedlenie w uchwale budżetowej.


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że w budżecie jest wykazywana pożyczka, jako zobowiązanie. Weksel nie jest obciążeniem. Gdybyśmy tak zrobili, to byśmy w budżecie zapisali jedno obciążenie podwójnie.


Komisja komunalno-finansowa w obecności 10 radnych 7 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 3 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.


Komisja edukacji w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.


g)


Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu na rok 2005.


Radny Henryk Krukowski zapytał: na jaki wydatek są planowane środki na monitoring miasta?


Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września wyjaśniła, że są to środki przeznaczone na utrzymanie bieżące.


Radny Henryk Krukowski poprosił o informację na temat zmian wykazanych w uzasadnieniu w pkt 6 i 9.


Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września wyjaśniła, że zmiany w wynagrodzeniach w Gminnym Centrum Informacji wynikają z tego, że zaplanowano więcej środków niż potrzeba. W pierwszej wersji była założona zbyt duża kwota. Zwiększenie wydatków w pkt 9 wynika z tego, że odbył się turniej w halowej piłce nożnej. W tym turnieju brało udział 15 drużyn, które wpłacały pieniądze tytułem wpisowego. Te środki wpłynęły do budżetu i z tych środków był finansowany cały turniej.


Radna Maria Taciak powiedziała, że proponowany projekt wprowadza kilka istotnych zmian do budżetu.

Rozpocznę od §14. Na sesji zadałam pytanie, na co przewiduje się upoważnienie do zaciągnięcia zobowiązań wekslowych? Udzielono mi odpowiedzi, że tak zawsze było. Obecnie ten paragraf przyjmuje zupełnie inne brzmienie. Nie jest więc zasadą, że tak, jak zawsze było, ma się ostać.

Kolejna zmiana dość istotna dotyczy §11. W poprzedniej wersji miał dość istotne postanowienie. Zawierał stwierdzenie, że „wprowadzane zmiany w wykazie zadań inwestycyjnych nie mogą powodować wprowadzenia nowego zadania lub skreślenie istniejącego”. Teraz ten paragraf jest krótszy, ale zawiera pkt 4, w którym użyto słów „za wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych”. Co przyświecało projektodawcy, aby doszło do tych radykalnych zmian?


Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września powiedziała, że to nie są radykalne zmiany. Zmiany wynikają z konsultacji z naszym opiekunem w RIO. W §11 jest tylko wprowadzana czytelność zapisu, natomiast sens nie uległ zmianie.


Radna Maria Taciak powiedziała, że konsultacje należało wcześniej zrobić, a nie po podjęciu uchwały.


Radny Ryszard Szwajca powiedział, że ma pytanie związane z §14. Zabezpieczenie zostało wykorzystane na zabezpieczenie umowy z NFOŚiGW i czy teraz ten zapis można zmienić? Jeżeli była sugestia dotycząca rezerw, to trzeba było to zapisać w innym paragrafie. Akurat opiekun zasugerował zmieniamy §14?


Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września powiedziała, że podczas rozmowy, którą przeprowadziła jednoznacznie usłyszała, że taki zapis, czyli obowiązujący §14 w uchwale budżetowej nie jest konieczny.


Radny Ryszard Szwajca powiedział, że jeszcze rok temu było to wprowadzane, bo to był wymóg, żeby zawrzeć umowę z NFOŚiGW.

Kolejna sprawa, która dotyczy odpisu na izby rolnicze. Plan był mniejszy. Zwiększa się odpis. Pani sama doszła do tego, czy też ktoś zwrócił uwagę na to?


Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września powiedziała, że odpis musi wynosić dokładnie 2% planowanych podatków.


Radny Ryszard Szwajca powiedział, że on o tym wie. Dlaczego miesiąc temu nie zaplanowano tego odpowiednio?


Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września powiedziała, że widocznie to jej umknęło.


Radny Ryszard Szwajca powiedział, że brakującą kwotę zdjęto z utrzymania targowiska. Na ten cel zostało 89 tys. zł. Jest to połowa tego, co wydano na ten cel w roku ubiegłym. Może więc zabraknąć środków na utrzymanie targowiska.


Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września powiedziała, że w trakcie roku będzie się przyglądać realizacji wydatków i wtedy stwierdzi, czy wystarczy środków.


Radny Ryszard Szwajca powiedział, że przesunięto środki z pomocy społecznej w kwocie 142 tys. zł. To była sugestia pani skarbnik? Proszę spojrzeć ile wynosi fundusz płac, a pochodne od funduszu płac są dwa razy większe.


Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września powiedziała, że przy świadczeniach społecznych jest również odprowadzana składka społeczna, która wchodzi w grupę pochodnych od wynagrodzeń.


Radny Ryszard Szwajca powiedział, że wpłynęło 9 tys. zł z tytułu zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej. Te środki znalazły się po stronie dochodów, a dlaczego nie zostały wpisane po stronie wydatków? Czyżby pomoc społeczna nie potrzebowała tych pieniędzy?


Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września powiedziała, że jest dotacja dla pomocy społecznej z tego tytułu. Są to pieniążki, które będą wpływać jako odpłatność za obiady wydawane i są to pieniądze, które są odprowadzane do naszego budżetu.


Radny Ryszard Szwajca powiedział, że w uzasadnieniu w pkt 11 pisze się o załącznikach nr 5 i 6, a załącznika nr 5 nie ma.

Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września powiedziała, że powinno być 6 i 7.


Radny Ryszard Szwajca powiedział, że w dziale 85214: „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne wydatki bieżące” w kolumnie: „Plan po zmianie” zapisano kwotę 125800 zł, a powinno być 1614700 zł.


Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września powiedziała, że jest błąd i zostanie to poprawione.


Radny Ryszard Szwajca powiedział, że środki z roku ubiegłego z tytułu opłat alkoholowych nie zostały uwzględnione w budżecie roku 2005. Na ostatniej sesji burmistrz w tej kwestii powiedział, że: „Jeśli chodzi o fundusze ze sprzedaży alkoholu, to jest tak, że wykonanie za rok ubiegły musi być przygotowane do 28 lutego roku następnego. Takie sprawozdanie jest w trakcie przygotowywania i będzie zakończone do 28 lutego. Dopiero wtedy, na kolejnej sesji te środki, które pozostały z roku 2004 zostaną wpisane, jako przechodzące na rok 2005. Jest to zapisane również w uchwale, którą podejmowała Rada Miejska w sprawie preliminarza wydatków na realizację programu profilaktyki na rok 2005”.

Mamy sesję i tego zapisu nie ma.


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że I część jego wypowiedzi jest prawdziwa i jest prawdą, natomiast II część jest o tyle nieprawdziwa, że nie wiedziałem o tym, że musi to być dopiero po przyjęciu sprawozdania z budżetu za rok 2004.


Radny Ryszard Szwajca powiedział, że czyli to, co mówił burmistrz podczas sesji jest nieprawdą. Tak?


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że nic takiego nie powiedział. Powiedziałem, że I część była prawdziwa, a nie wiedziałem jeszcze, że data 28 lutego nie jest ostateczną datą możliwą do wykorzystania, by wprowadzić zmiany w budżecie. Korekta nastąpi po przyjęciu przez Radę Miejską sprawozdania z wykonania budżetu.


Radny Ryszard Szwajca zgłosił następujące uwagi do projektu uchwały w sprawie: zmiany budżetu na rok 2005:

 • w uzasadnieniu w pkt 11 wymienia się załączniki nr 5 i 6, powinno być nr 6 i 7.

 • w dziale 85214: „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne wydatki bieżące” w kolumnie: „Plan po zmianie” zapisano kwotę 125800 zł, a powinno być 1614700 zł.


Komisja komunalno-finansowa w obecności 9 radnych 7 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 2 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu na rok 2005.


Komisja edukacji w obecności 5 radnych 4 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu na rok 2005.Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września omówił oświadczenie w sprawie poparcia wystąpienia Rady Miasta Łodzi z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego.Komisja komunalno-finansowa zapoznała się z oświadczeniem w sprawie poparcia wystąpienia Rady Miasta Łodzi z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego.Komisja edukacji zapoznała się z oświadczeniem w sprawie poparcia wystąpienia Rady Miasta Łodzi z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego.Pkt 4

Radny Ryszard Szwajca wnioskuje, by radni otrzymali ksero sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni za rok 2004.


Pkt 5


Wobec wyczerpania porządku obrad prowadzący obrady o godz. 21.00 zamknęła posiedzenie komisji.

Protokół zawiera 8 ponumerowanych stron.

Wszystkie ww załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.Przewodnicząca komisji komunalno-finansowej

radny Piotr Matuszewski

/-/Przewodniczący komisji edukacji

radna Bożena Nowacka

/-/Protokolant:

Robert Klimczak

/-/Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.