BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14298593
ostatnia aktualizacja BIP'u:
13-08-2020
Portal - Sprawy finansowe
UCHWAŁA NR XXX/286/05

UCHWAŁA NR XXX/286/05

Rady Miejskiej we Wrześni

z dnia 25 lutego 2005 r.


w sprawie budżetu na rok 2005.


Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 i pkt. 9d i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz.U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591, z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 214, poz. 1806 z 2003r. nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568, nr 153, poz. 1271 oraz z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203), art. 109, art. 110 ust. 1,2, art. 112, 116, 117, 124 i art. 128 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz.U. z 2003 r. nr 15, poz. 148, nr 45, poz. 391, nr 65, poz. 594, nr 96, poz. 874, nr 166, poz. 1611 nr 189 poz. 1851 z 2004 r. nr 19, poz. 177, nr 93, poz. 890, nr 121, poz. 1264, nr 123, poz. 1291, nr 273 poz. 2703) oraz art. 420, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz.U. nr 62, poz. 627, nr 115, poz. 1229, z 2002 r. nr 74, poz. 676, nr 113, poz. 984, nr 233, poz. 1957, z 2003 r. nr 46, poz. 392, nr 80, poz. 717, nr 80, poz. 721, nr 162, poz. 1568, nr 175, poz. 1693, nr 190, poz. 1865, nr 217, poz. 2124, z 2004 r. nr 19, poz. 177, nr 49, poz. 464, nr 70 poz. 631, nr 91 poz. 875, nr 92 poz. 880, nr 96 poz. 959 nr 121 poz. 1263, nr 273 poz. 2703, nr 281 poz. 2784), Rada Miejska we Wrześni uchwala, co następuje:


§ 1


Ustala się dochody i wydatki budżetu na rok 2005 w kwotach:


DOCHODY : 58.789.901 zł

w tym:

- dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji

rządowej zlecone Gminie: 7.382.239. zł


WYDATKI : 63.713.901 zł

w tym:

- wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji

rządowej zlecone Gminie: 7.382.239 zł


zgodnie z załącznikiem nr 1 dochody, załącznikiem nr 2 wydatki, załącznikiem nr 3 dochody i wydatki w ramach zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminie oraz załącznikiem nr 4 – wydatki inwestycyjne.


DEFICYT : 4.924.000 zł


- Deficyt budżetu sfinansowany zostanie przychodami z tytułu kredytów bankowych i pożyczki z WFOŚiGW, zgodnie z załącznikiem nr 5.


§ 2


Ustala się dotacje dla gminnych zakładów budżetowych i instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 6.


§ 3


Ustala się dochody i wydatki w ramach zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie zgodnie z załącznikiem nr 3.


§ 4


Ustala się plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych i instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 7.


§ 5


Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska zgodnie z załącznikiem nr 8.


§ 6


Do budżetu dołącza się prognozę kwoty długu z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz udzielonych poręczeń w brzmieniu załącznika Nr 10.
§ 7


Ustala się plan dochodów własnych gimnazjów, szkół podstawowych i Wrzesińskich Obiektów Sportowych zgodnie z załącznikiem nr 14.
§ 8


Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2005 zgodnie z załącznikiem nr 15.§ 9


Ustala się dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 500.000,00zł oraz wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 500.000,00zł.


§ 10


Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Burmistrza Miasta i Gminy w roku budżetowym do kwoty 1.000.000,00 zł.


§ 11


Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do dokonywania zmian w budżecie, polegających na:

 1. przenoszeniu wydatków między rozdziałami w ramach jednego działu z wyjątkiem środków przeznaczonych na dotacje,

 2. przenoszeniu wydatków bieżących na wydatki majątkowe, wydatków majątkowych na wydatki bieżące oraz zmian w wykazie zadań inwestycyjnych, określonych w załączniku nr 2 w ramach jednego działu. Wprowadzane zmiany w wykazie zadań inwestycyjnych nie mogą powodować wprowadzenia nowego zadania lub skreślenia istniejącego,

 3. przenoszeniu wyodrębnionych wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
  w ramach jednego działu, a także przenoszeniu tych wydatków na pozostałe wydatki bieżące lub wydatki majątkowe oraz pozostałych wydatków bieżących lub wydatków majątkowych na wyodrębnione wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w ramach jednego działu.

§ 12


Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do dokonywania spłat zobowiązań z tytułu zaciągniętych przez Gminę pożyczek, kredytów oraz udzielonych poręczeń.

§ 13


Ustala się wysokość sumy, do której Burmistrz Miasta i Gminy Września może samodzielnie zaciągać zobowiązania w imieniu Gminy, na kwotę 945.000,00 zł.§ 14


Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Września do zaciągania zobowiązań wekslowych w imieniu Gminy do wysokości 945.000,00 zł.§ 15


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.


§ 16


Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


§ 17


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni

Maciej Baranowski

(-)

Uzasadnienie do uchwały nr XXX/286/05

z dnia 25 lutego 2005 r.

Rady Miasta i Gminy Września

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2005


Budżet Miasta i Gminy Września opracowany został przy założeniu przewidywanej na rok 2005 średniej rocznej inflacji na poziomie ok. 3% (analogicznie jak dla budżetu państwa). W wyniku dokonanych prognoz poszczególnych źródeł dochodów, budżet gminy po stronie dochodów ustalony został na poziomie 58.789.901 zł. Wydatki natomiast ustalono w kwocie 63.713.901zł. Deficyt budżetu w wysokości 4.924.000 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu kredytów bankowych i pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Mając również na uwadze opinię Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie projektu budżetu Miasta i Gminy Września wprowadza się autopoprawką poniższe zmiany.


Zmieniono szatę graficzną budżetu na rok 2005, kolejność oraz ilość załączników.


1. Dochody budżetu:

Dochody budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2005 przyjęto w kwocie 58.789.901 zł i spadły w stosunku do dochodów przedstawionych w projekcie o kwotę 5.681.587 zł.

Wprowadzono autopoprawkę w załączniku Nr 1 – dochody budżetu gminy na rok 2005:

 • w dziale 600 transport i łączność wprowadzono nowy rozdział o nazwie - drogi publiczne gminne i przyporządkowując paragraf § 6290 w kwocie dochodów 40.000 zł

 • zmniejszono dochody w dziale 700 gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami § 0690 w kwocie 1.000.000 zł i przeniesiono do działu 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w paragrafie § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

 • zwiększono dochody w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75108 – Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP, § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 63.739 zł - dotacja Krajowego Biura Wyborczego na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do senatu RP zarządzonych na dzień 16 stycznia 2005 r. ( zgodnie z pismem DKN – 572-8-3/04 z dnia 8 grudnia 2004 r.)

 • w dziale 756 dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, zmieniono nazwę działu 75615- z wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych - na - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 września 2004 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

 • zmniejszono dochody w dziale 756 - dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – w rozdziale 75615 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w paragrafach do kwot: § 0310 – podatek od nieruchomości do kwoty 6.700.000 zł, § 0320 – podatek rolny do kwoty 170.000 zł, § 0330 – podatek leśny do kwoty 20.000 zł, § 0340 – podatek od środków transportowych 300.000 zł, § 0360 – podatek od spadków i darowizn – 50.000 zł, § 0370 podatek od posiadania psów - 0 zł, § 0430 wpływy z opłaty targowej - 0 zł,§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych – 600.000 zł, § 0690 – wpływy z różnych opłat – 10.000 zł, § 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 90.000 zł

 • zwiększono § 0450 – wpływy z opłaty administracyjnej do kwoty 50.000 zł

 • wprowadzono w dziale 756 - dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - rozdział 75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych oraz paragrafy wykazując następujące dochody: § 0310 podatek od nieruchomości - 1.720.000 zł, § 0320 - podatek rolny – 1.700.000 zł, § 0330 podatek leśny – 2.000 zł, § 0340 podatek od środków transportowych 350.000 zł, § 0360 – podatek od spadków i darowizn – 20.000 zł, § 0370 – podatek od posiadania psów 2.000 zł, § 0430 wpływy z opłaty targowej 200.000 zł, § 0450 – wpływy z opłaty administracyjnej 0 zł, § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych – 150.000 zł, § 0690 – wpływy z różnych opłat 10.000 zł, § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 90.000 zł

- w dziale 756 - dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale - 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w § 0410 zwiększono dochody o kwotę 200.000 zł

- w dziale 756 - dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75621 – udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, § 0010- podatek dochodowy od osób fizycznych zwiększa się kwota o 78.979 zł ( na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3-4820-3/2005)

- w dziale 758 – różne rozliczenia, rozdziale 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla Gminy zmniejsza się kwota w § 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa o 622.720 zł (zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3-4820-3/2005)

- w dziale 801 – oświata i wychowanie, rozdziale szkoły podstawowe , § 0750 zmniejsza się kwoty dochodów o 47.033 zł

 • w dziale 801 – oświata i wychowanie, rozdziale szkoły podstawowe wprowadza się § 0970 – wpływy z różnych usług z kwotą dochodów 7.040 zl (wynika to z uchwały Nr XXIX/269/2005 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 stycznia 2005 r. w sprawie gromadzenia i wydatkowania środków w ramach dochodów własnych przez niektóre jednostki budżetowe gminy Września)

 • w dziale 801 oświata i wychowanie, rozdziale 80110 gimnazja, § 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze zmniejsza się o kwotę 74.472 zł (wynika to z uchwały Nr XXIX/269/2005 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 stycznia 2005 r. w sprawie gromadzenia i wydatkowania środków w ramach dochodów własnych przez niektóre jednostki budżetowe gminy Września)

 • w dziale 801 oświata i wychowanie, rozdziale 80110 gimnazja, wprowadza się § 0830 – wpływy z usług w kwocie 1.304 zł i § 0970 – wpływy z różnych usług – w kwocie 12.500 zł (wynika to z uchwały Nr XXIX/269/2005 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 stycznia 2005 r. w sprawie gromadzenia i wydatkowania środków w ramach dochodów własnych przez niektóre jednostki budżetowe gminy Września)

 • w dziale 852 – pomoc społeczna, rozdziale 85212 świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wprowadza się § 0970 – wpływy z różnych usług w kwocie 22.958 zł

 • w dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejsza się dochody w § 6269 dotacje celowe z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 1.500.000 zł, w § 6320 – dotacje otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zmniejsza się kwotę o 300.000 zł (na dzień uchwalenia budżetu brak decyzji Agencji Nieruchomości Rolnej o przyznaniu środków)

 • w dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90013 – schronisko dla zwierząt – wydatki bieżące zwiększa się kwotę w § 2310 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 5.500 zł (podpisano porozumienie z gminą Czerniejewo)

 • w dziale 926 kultura fizyczna i sport , w rozdziale 92601 – obiekty sportowe w § 0830 wpływy z usług zmniejsza się o kwotę 217.882 zł (wynika to z uchwały Nr XXIX/269/2005 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 stycznia 2005 r. w sprawie gromadzenia i wydatkowania środków w ramach dochodów własnych przez niektóre jednostki budżetowe gminy Września)

 • w dziale 926 kultura fizyczna i sport, rozdziale 92601 obiekty sportowe zmniejsza się § 6269 dotacje otrzymane z funduszy celowych lub na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 2.962.500 zł


2. Wydatki budżetu:

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2005 przyjęto w kwocie 63.713.901 zł i spadły w stosunku do wydatków przedstawionych w projekcie o kwotę 1.436.587 zł.

Wprowadzono autopoprawkę w załączniku Nr 2 – wydatki budżetu gminy na rok 2005:

 • w dziale 600 – transport i łączność, rozdziale 60016 drogi publiczne gminne ulega zwiększeniu kwota wydatkowana na wydatki majątkowe – inwestycje o wartość 320.000 zł (zgodnie z załącznikiem nr 4 - zadanie nr 3,4,5)

 • w dziale 700 gospodarka mieszkaniowa, wprowadza się rozdział 70001 zakłady gospodarki mieszkaniowej wprowadza się dotację dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na wydatki inwestycyjne w kwocie 132. 569 zł (załącznik nr 7)

 • w dziale 750 administracja publiczna, rozdziale 75023 – Urząd Miasta i Gminy zwiększa się kwotę przeznaczoną na wydatki majątkowe- inwestycje o kwotę 55.000 zł

 • w dziale 750 administracja publiczna, rozdziale 75095 pozostała działalność wydatki bieżące umniejsza się o kwotę 74.160 zł

 • w dziale 751 urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, wprowadza się rozdział 75108 - Wybory do Sejmu RP i Senatu RP i przypisuje kwotę wydatków – 63.739 zł

 • w dziale 756 - dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75647 wprowadza się zwiększenie wydatków z tytułu diet sołtysów w kwocie 74.160 zł

 • w dziale 757 – obsługa długu publicznego, rozdziale 75702 obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego (odsetki od pożyczek) – wydatki bieżące zwiększa się wydatki o kwotę 106.359 zł

 • w dziale 757 obsługa długu publicznego, wprowadza się rozdział 75704 rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego i zwiększa kwotę wydatków w dziale o kwotę 190.000 zł

 • w dziale 758 różne rozliczenia, rozdziale 75818 – rezerwy ogólne i celowe zmniejsza się kwotę wydatków o 190.000 zł

 • w dziale 801 – oświata i wychowanie, w dziale 80101 szkoły podstawowe zmniejsza się kwotę wydatków o 447.842 zł

 • w dziale 801 oświata i wychowanie, rozdziale 80110 gimnazja zmniejsza się kwotę wydatków o 174.878 zł

 • w dziale 851 – ochrona zdrowia, rozdziale 85154 zmienia się wysokość wydatków w grupach

 • w dziale 852 pomoc społeczna, rozdziale 85214 zasiłki i pomoc społeczna w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - wydatki bieżące zwiększa się kwotę wydatków o 75.000 zł

 • w dziale 852 pomoc społeczna, rozdziale 85295 pozostała działalność zmniejsza się wydatki o kwotę 75.000 zł

 • w dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 pozostała działalność zmniejsza się kwotę dotacji dla Warsztatów Terapii Zajęciowej do wysokości 37.520 zł

 • w dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 200.000 zł (załącznik nr 4 – na dzień uchwalania budżetu nie było informacji od Agencji Nieruchomości Rolnych o przyznaniu środków gminie)

 • w dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90002 – gospodarka odpadami – wydatki majątkowe zmniejsza się wydatki do kwoty 1.695.000 zł

 • w dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90003 oczyszczanie miast i wsi wydatki bieżące zmniejsza się wydatki do kwoty 319.000 zł

 • w dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90013 – schronisko dla zwierząt – wydatki bieżące zwiększa się kwotę wydatków o 5.500 zł ( podpisano porozumienie z gminą Czerniejewo)

 • w dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90015 zwiększa się kwotę wydatków majątkowych o 69.500 zł

 • w dziale 926 kultura fizyczna i sport, rozdziale 92601 – obiekty sportowe - zmniejsza się wydatki do kwoty 500.000 zł


3. Dochody i wydatki budżetu w ramach zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminie:

Dochody w ramach zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminie na rok 2005 przyjęto w kwocie 7.382.239 zł

Wydatki w ramach zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminie na rok 2005 przyjęto w kwocie 7.382.239 zł


Wprowadzono autopoprawkę w załączniku Nr 3 – Dochody i wydatki budżetu w ramach zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminie na rok 2005:

 • w dziale 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, rozdziale 75108 wybory do Sejmu RP i Senatu RP po stronie dochodów wprowadzono § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom ustawami w kwocie 63.739 zł (zgodnie z pismem DKN -572-8-3/04 z dnia 8 grudnia 2004 r.)

 • w dziale 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, po stronie wydatkowej wprowadzona się rozdział 75108 wybory do Sejmu RP i Senatu RP w kwocie 63.739 zł4. Wprowadzono autopoprawkę do załącznika nr 4 – wykaz inwestycji gminnych realizowanych w roku budżetowym 2005:

 1. w dziale 600 transport i łączność wprowadzono dodatkowe zadania do realizacji: zadanie nr 4 – nakładki asfaltowe na ulicach Reymonta w wysokości 85.000 zł, ul. Kosińskiego w wysokości 32.000 zł, ul. Mierosławskiego w wysokości 30.000 zł, l. Orkana w wysokości 33.000 zł – całkowita wartość zadania wynosi 180.000 zł

 2. w dziale 600 transport i łączność wprowadzono dodatkowe zadania do realizacji: zadanie nr 5 budowa chodników na terenie Miasta i Gminy Września – całkowity koszt realizacji zadania 130.000 zł.

 3. w dziale 600 transport i łączność zwiększono wartość zadania nr 3 o kwotę 10.000 zł

 4. w dziale 750 administracja publiczna wprowadza się dodatkowe zadanie nr 8 – adaptacja pomieszczeń budynku Rynek 19 na archiwum zakładowe – całkowity planowany koszt zadania to 55.000 zł

 5. w dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska w zadaniu nr 11 - zwiększa się planowany poziom zadłużenia kredytowego o kwotę 1.500.000 zł do wysokości 1.700.000 zł (Urząd Miasta i Gminy Września stara się o pozyskanie funduszy z Unii Europejskiej na realizację tego zadania w kwocie 1.500.000 zł – jednak na dzień uchwalania budżetu MiG Września jest brak informacji czy środki te zostaną przyznane Gminie; w przypadku nie pozyskania tych funduszy zadanie to nie będzie realizowane w budżecie roku 2005 i nie będzie też zaciągany kredyt bankowy)

 6. w dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska w zadaniu nr 12 zwiększa się kwotę na realizację tego zadania ze środków pochodzących z budżetu gminy o 100.000 zł (nie pozyskano jednak środków od Agencji Nieruchomości Rolnej - na dzień uchwalania budżetu jest brak informacji w tej kwestii) – całkowity koszt realizacji zadania został obniżony do poziomu 410.000 zł

 7. w dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska w zadaniu nr 13 zmniejsza się planowany na rok 2005 koszt realizacji inwestycji; środki zabezpieczone w budżecie gminy zostały zmniejszone do kwoty 329.000 zł, jak i środki z NFOŚiGW – nie będzie zaciągana pożyczka w kwocie 1.015.000 zł, lecz wykorzystane zostaną środki pochodzące z umorzenia pożyczki na kanalizację miasta z roku 1999 w wysokości 516.000 zł oraz zaciągnięta zostanie pożyczka z WFOŚiGW (pismo nr FOŚ-II-PU/42/159/05/rz) w wysokości 850.000 zł – zaplanowany koszt inwestycji na rok 2005 został obniżony zatem do poziomu 1.695.000 zł

 8. w dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska w zadaniu nr 14 zwiększa się koszt realizacji zadania o 35.000 zł

 9. w dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska wprowadza się do realizacji zadanie nr 16 – opracowanie projektu technicznego ul. Leśnej na kwotę – 6.000 zl

 10. w dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska wprowadza się zadanie nr 17 – aktualizacja projektu technicznego oświetlenia ulicznego ul. Wrzosowej na kwotę 8.500 zł

 11. w dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska wprowadza się zadanie nr 18 – modernizacja oświetlenia ulicznego ul. Witkowska, ul. Wojska Polskiego i ul. Słowackiego na kwotę - 20.000 zł

 12. w dziale 926 – kultura fizyczna i sport w zadaniu nr 19 – budowa sali sportowej przy stadionie zwiększa się kwotę planowego kredytu o 2.962.500 zł do wysokości 3.357.500 zł(Urząd Miasta i Gminy Września stara się o pozyskanie funduszy z Unii Europejskiej na realizację tego zadania w kwocie 2.962.500 zł – jednak na dzień uchwalania budżetu MiG Września jest brak informacji czy środki te zostaną przyznane Gminie; w przypadku nie pozyskania tych funduszy zadanie to nie będzie realizowane w budżecie roku 2005 i nie zostanie również zaciągnięty kredyt)


5. Wprowadzono autopoprawkę do załącznika nr 5 – przychody i rozchody w roku budżetowym 2005:

 1. zwiększono stronę przychodową o kredyty bankowe do wysokości 6.557.500 zł

 2. zmniejszono stronę przychodową o pożyczkę z NFOŚiGW w kwocie 1.015.000 zł

 3. zmniejszono również pożyczkę z WFOŚiGW o kwotę 3.000 zł (na podstawie pisma FOŚ-II-PU/42/159-rz z dnia 07.02.2005 r w sprawie planowanej pomocy finansowej ze środków WFOŚiGW)

 4. spłaty z tytułu kredytu bankowego wynoszą 1.850.000 zł

 5. spłaty pożyczek z NFOŚiGW wynoszą 377.000 zł

 6. spłata pożyczki z WFOŚiGW wynosi 256.500 zł


6. Wprowadzono autopoprawkę do załącznika nr 6 – dotacje z budżetu gminy dla gminnych zakładów budżetowych:


- w dziale 853 pozostała działalność, rozdziale 85395 zmniejszono dotację dla warsztatów Terapii Zajęciowej i usunięto z załącznika, gdyż zgodnie z opinią RIO nie jest on gminnym zakładem budżetowym

- w dziale 700 gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70001 wprowadzono dotację dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w kwocie 132.569 zł7. Wprowadzono autopoprawkę do załącznika nr 7 – plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych i instytucji kultury na rok 2005


 1. w rozdziale 70001 wprowadza się dotację dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej z budżetu gminy na realizację zadań bieżących w wysokości 132.569 zł; po stronie wydatkowej zwiększa się poziom wydatków bieżących o kwotę dotacji tj. 132.569 zł

 2. w dziale 85395 pozostała działalność usuwa się Warsztat Terapii Zajęciowej, gdyż zgodnie z opinią RIO nie jest on zakładem budżetowym ani instytucją kultury


8. Wprowadzono autopoprawkę do załącznika nr 8 – plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na rok 2005:


- wprowadzono prawidłowy stan środków finansowych na 01.01.2005 r. w kwocie 224.990 zł

 1. wprowadzono zadanie – opracowanie projektu technicznego likwidacji oczyszczalni ścieków w Sokołowie w kwocie 10.000 zł

 2. wprowadzono do realizacji zadanie – budowa kanalizacji i wodociągów w gminie w kwocie 99.990 zł

 3. wprowadzono zadanie – modernizacja systemu gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 50.000 zł

 4. wprowadzono zadanie – edukacja ekologiczna, „akcja sprzątanie świata” i inne wydatki w zakresie ochrony środowiska w kwocie 29.000 zł


9. Wprowadzono autopoprawkę do załącznika nr 9 – wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne na rok 2005:


 1. w zadaniu nr 6 zwiększono kwotę kredytu bankowego do poziomu 1.700.000 zł

 2. w zadaniu nr 7 zmniejszono kwotę pożyczki z WFOŚiGW do poziomu 850.000 zł i zrezygnowano z pożyczki z NFOŚiGW , gdyż uzyskano umorzenie części pożyczki z roku 1999 na kanalizację miasta w kwocie 516.000 zł - kwota ta będzie właśnie wykorzystana na realizację tego zadania

 3. w zadaniu nr 8 zwiększono poziom zadłużenia kredytowego do poziomu 3.357.500 zł10. Wprowadzono autopoprawkę do załącznika nr 10 prognoza długu publicznego – na rok 2005 i lata następne:


 1. wprowadzono zadania do finansowania na rok 2005 i lata następne wraz ze źródłami ich finansowania i przewidywaną prognozą długu do spłacenia (odnośnikiem jest załącznik nr 9 i załącznik nr4)

 2. wykazano planowany kredyt bankowy w kwocie 1.500.000 zł na pokrycie deficytu budżetowego w roku 2005


 1. Wprowadzono załącznik nr 14 - plan dochodów własnych i wydatków dla gimnazjów, szkół podstawowych oraz Wrzesińskich Obiektów Sportowych (działania podjęte na podstawie Uchwały Rady Miejskiej z dnia 21 stycznia 2005 r w sprawie gromadzenia i wydatkowania środków w ramach rachunków dochodów własnych przez niektóre jednostki budżetowe gminy Września)


12. Wprowadzono autopoprawką załącznik nr 15 – plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na rok 200513. Mając na uwadze opinię RIO na temat projektu budżetu na rok 2005 wyjaśnia się:

 1. rezerwa celowa w dziale 926 kultura fizyczna i sport, rozdział 92601 obiekty sportowe – jest przeznaczona na nieprzewidziane wydatki związane z remontami obiektów i sprzętu (pkt. III ppkt. 2 opinii RIO)

 2. wydatki w dziale 750 – administracja publiczna, rozdział 75095 pozostała działalność - na wynagrodzenia Komisji Mieszkaniowej zostały zaplanowane na podstawie zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 30.05.2003 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu pracy Komisji Mieszkaniowej.

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.