BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14461649
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
 

Protokół

ze wspólnego posiedzenia

komisji edukacji i komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej

z 25 kwietnia 2005 r.


Pkt 1


Przewodniczący komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej Czesław Duch o godz. 16.15 otworzył wspólne posiedzenie komisji i po powitaniu radnych i gości oświadczył, że zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) we wspólnym posiedzeniu ze strony komisji edukacji uczestniczy 7 radnych, a ze strony komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej uczestniczy 6 radnych.


Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:

 • Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września,

 • Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września,

 • Jerzy Nowaczyk, sekretarz Miasta i Gminy Września,

 • Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września,

 • Magdalena Michalska, naczelnik wydziału finansowo-budżetowego,

 • Stanisław Jerzak, naczelnik wydziału spraw obywatelskich i USC,

 • Marek Przybyła, architekt,

 • Grażyna Polowczyk, inspektor wydziału komunalnego i rozwoju wsi,

 • Robert Klimczak, specjalista w Biurze Rady Miejskiej, protokolant.


Pkt 2


Przewodniczący komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej Czesław Duch przedstawił porządek obrad wspólnego posiedzenia (załącznik nr 2), który został przyjęty przez aklamację.


Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

 3. Omówienie materiałów na XXXII sesję Rady Miejskiej we Wrześni.

 4. Interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.

 5. Zakończenie posiedzenia.


Radna Maria Grzeszczyk: Czy w porządku obrad tak ważnej sesji, jaką jest sesja absolutoryjna nie jest nazbyt dużo punktów?


Maciej Baranowski, przewodniczący Rady Miejskiej: Ja nie mam wyjścia, ponieważ jak burmistrz 7 dni przed sesją złoży materiały w Biurze Rady Miejskiej, to zgodnie z art. 20 pkt 5 ustawy o samorządzie gminnym muszę uwzględnić je w porządku obrad. Zresztą było tych materiałów więcej. Zwołałbym sesję na godz. 14.00, ale muszę uszanować to, że niektórzy radni pracują w Poznaniu i nie mogliby na czas dojechać.


Pkt 3


a)


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie wystąpienia o ustalenie, zmianę, zniesienie urzędowych nazw miejscowości na terenie gminy Września.Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wystąpienia o ustalenie, zmianę, zniesienie urzędowych nazw miejscowości na terenie gminy Września.


Komisja edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wystąpienia o ustalenie, zmianę, zniesienie urzędowych nazw miejscowości na terenie gminy Września.


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września poinformował, że zakończyła się kontrola USC i są wyniki pokontrolne, które niebawem zostaną udostępnione radnym do wglądu. Wyniki kontroli są pozytywne.


b)


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: nadania nazwy amfiteatrowi w Parku im. Dzieci Wrzesińskich.


Przewodniczący komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej Czesław Duch poprosił o informację, czy rodzina Anny Jantar wie o niniejszej inicjatywie i czy wyraziła zgodę, by wrzesińskiemu amfiteatrowi nadać nazwę: „Amfiteatr im. Anny Jantar”?


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września poinformował, że Michał Kosiński, dyrektor WOK jest w stałym kontakcie z Jarosławem Kukulskim i ta inicjatywa była z nim konsultowana.


Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 5 radnych 3 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 2 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania nazwy amfiteatrowi w Parku im. Dzieci Wrzesińskich.


Komisja edukacji w obecności 7 radnych 6 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania nazwy amfiteatrowi w Parku im. Dzieci Wrzesińskich.


c)


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: wzniesienia pomnika ku czci Jana Pawła II.


Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wzniesienia pomnika ku czci Jana Pawła II.


Komisja edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wzniesienia pomnika ku czci Jana Pawła II.


d)


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: likwidacji Gimnazjum w Gozdowie.


Zwalniając się u prowadzącego posiedzenie, salę posiedzenia opuściła radna Ilona Łosińska.


Radna Bożena Nowacka: Smutnym jest to, że jest likwidowana szkoła w Gozdowie, ale wszystko wskazuje, że to jest konieczność. Kiedyś zachęcałam mieszkańców Gozdowa, by założyli szkołę społeczną niestety bez skutku.


Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych 4 głosami „za”, przy 1 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: likwidacji Gimnazjum w Gozdowie.


Komisja edukacji w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: likwidacji Gimnazjum w Gozdowie.


e)


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: przyjęcia programu „Września bez barier – informacja dla każdego”.


Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przyjęcia programu „Września bez barier – informacja dla każdego”.


Komisja edukacji w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przyjęcia programu „Września bez barier – informacja dla każdego”.


f)


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Września.


Maciej Baranowski, przewodniczący Rady Miejskiej: Czy jest zapis dotyczący stosowania soli?


Grażyna Polowczyk, inspektor wydziału komunalnego i rozwoju wsi poinformowała, że reguluje to §4 regulaminu, stanowiącego załącznik do uchwały.


Radny Henryk Krukowski: Są tzw. „domieszki soli”, których stosowanie moim zdaniem jest lepsze od sypania popiołem.


Maciej Baranowski, przewodniczący Rady Miejskiej: Drogi mają być bezpieczne i to jest najważniejsze.


Krystyna Poślednia, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września: Przedstawiony projekt uchwały to propozycja i ostatecznie radni zdecydują w głosowaniu.


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września: Mówimy o chodnikach, a nie drogach. Utrzymanie dróg zimą regulują inne przepisy.


Maciej Baranowski, przewodniczący Rady Miejskiej: Często zdarzają się wypadki także na chodnikach. Jak właściciel posesji ma udowodnić, że prawidłowo uszorstnił nawierzchnię chodnika?


Radny Cezar Dubiel: Nie ma potrzeby stosowania soli na chodnikach. Inną kwestią jest to, że śnieg z chodnika należy zgarniać.


Radny Henryk Krukowski: Wnioskuję o wykreślenie z projektu uchwały §4 ust. 2.


Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych 4 głosami „za”, przy 2 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała wniosek o wykreślenie §4 ust. 2 w regulaminie, który stanowi załącznik do projektu uchwały w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Września.


Komisja edukacji w obecności 6 radnych 3 głosami „za”, przy 1 „przeciw” i 2 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała wniosek o wykreślenie §4 ust. 2 w regulaminie, który stanowi załącznik do projektu uchwały w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Września.


Krystyna Poślednia, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września poinformowała, że burmistrz przedstawi autopoprawki do §12 i §23 regulaminu.


Przewodniczący komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej Czesław Duch: Na poprzednim posiedzeniu komisji wnioskowałem, by ujęto w przedmiotowym projekcie uchwały zapis dotyczący padłych zwierząt. Tego zapisu nie ma.


Krystyna Poślednia, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września: Tego zapisu nie ma, ponieważ te kwestie regulują inne przepisy i nie ma potrzeby zapisywać tego w naszym regulaminie.


Radna Eugenia Potęga: W §26 jest zapis: „uchwale”, powinno być: „regulaminie”.


Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych 5 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Września.


Komisja edukacji w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Września.

g)


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: zwolnienia z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Września w ramach pomocy de minimis.


Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zwolnienia z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Września w ramach pomocy de minimis.


Komisja edukacji w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zwolnienia z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Września w ramach pomocy de minimis.

Jeden radny, będący na sali nie wziął udziału w głosowaniu.


h)


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.


Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.


Komisja edukacji w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.


i)


Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu na rok 2005.


Przewodniczący komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej Czesław Duch przedstawił wniosek, by zakupiono na potrzeby Biura Rady Miejskiej kserokopiarkę. Moim zdaniem takie urządzenie byłoby bardzo przydatne.


Przewodniczący komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej Czesław Duch wnioskuje, by zakupiono na potrzeby Biura Rady Miejskiej kserokopiarkę.


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września: Są urzędy, w których radni płacą za skserowanie im materiałów. Rozważymy wniosek radnego.


Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 5 radnych 4 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu na rok 2005.


Komisja edukacji w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu na rok 2005.


j)


Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XXVI/246/04 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy.


Komisja edukacji w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XXVI/246/04 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy.


k)


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: wyboru członków komisji dyscyplinarnych I i II instancji.


Radny Henryk Krukowski: Czy osoby, które wymieniono w projekcie uchwały wyraziły zgodę na to?


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września: Nie. Radni z definicji są zobowiązani do tego typu pracy.


Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych 5 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyboru członków komisji dyscyplinarnych I i II instancji.Komisja edukacji w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyboru członków komisji dyscyplinarnych I i II instancji.


l)


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonej w Obłaczkowie.


Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonej w Obłaczkowie.


Komisja edukacji w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonej w Obłaczkowie.


Zwalniając się u prowadzącego posiedzenie, salę posiedzenia opuścił radny Maciej Baranowski.


m)


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Bierzglinku.


Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Bierzglinku.


Komisja edukacji w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Bierzglinku.


n)


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie wsi Żerniki, Chociczka oraz Psary Małe.


Zwalniając się u prowadzącego posiedzenie, salę posiedzenia opuścił radny Andrzej Rzeźnik.


Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie wsi Żerniki, Chociczka oraz Psary Małe.


Komisja edukacji w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie wsi Żerniki, Chociczka oraz Psary Małe.


o)


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu aktywizacji gospodarczej w obrębie nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 51/3, położonej w Marzeninie, gmina Września.


Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu aktywizacji gospodarczej w obrębie nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 51/3, położonej w Marzeninie, gmina Września.


Komisja edukacji w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu aktywizacji gospodarczej w obrębie nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 51/3, położonej w Marzeninie, gmina Września.


p)


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Gutowo Małe.


Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Gutowo Małe.


Komisja edukacji w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Gutowo Małe.


q)


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej we wsi Gutowo Małe.


Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej we wsi Gutowo Małe.


Komisja edukacji w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej we wsi Gutowo Małe.


r)


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej we wsi Psary Polskie.


Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej we wsi Psary Polskie.


Komisja edukacji w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej we wsi Psary Polskie.


s)


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod budownictwo mieszkalno-usługowo-rzemieślnicze w Psarach Małych.


Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod budownictwo mieszkalno-usługowo-rzemieślnicze w Psarach Małych.


Komisja edukacji w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod budownictwo mieszkalno-usługowo-rzemieślnicze w Psarach Małych.

Pkt 4


Radna Bożena Nowacka: Dwie szkoły ponadgimnazjalne we Wrześni, jedna przy ul. Wojska Polskiego a druga przy ul. Kaliskiej, mieszczą się w pobliżu punktów, w których sprzedaje się alkohol. W godzinach wieczornych dochodzi do dewastacji tych szkół. Proszę, by z tym coś zrobić, np. poprzez częstsze kontrole Straży Miejskiej lub kontrolowanie czy nie sprzedaje się tam alkoholu osobom nieletnim.


(dotyczy tylko komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej)


Przewodniczący komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej Czesław Duch przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej Rady Miejskiej we Wrześni (załącznik nr 3).


- bez uwag;

Pkt 5


Wobec wyczerpania porządku obrad prowadzący obrady o godz. 19.15 zamknął posiedzenie komisji.

Protokół zawiera 8 ponumerowanych stron.

Wszystkie ww. załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.Przewodnicząca komisji edukacji

radna Bożena Nowacka

/-/
Przewodniczący komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej

radny Czesław Duch

/-/Protokolant:

Robert Klimczak

/-/


Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.