BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14291784
ostatnia aktualizacja BIP'u:
13-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół
 

Protokół

komisji rewizyjnej

z posiedzenia

12 kwietnia 2005 r.Pkt 1


Przewodniczący komisji radny Arkadiusz Czajkowski o godz. 18.30 otworzył posiedzenie komisji.

Zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczyło 10 członków komisji, co stanowiło quorum.


Obecni na posiedzeniu niebędący członkami komisji rewizyjnej:

 • Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września;

 • Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września

 • Beata Bartczak, redaktor tygodnika „Fakty Wrześni”.

Pkt 2


Komisja jednogłośnie przyjęła zaproponowany przez przewodniczącego komisji porządek obrad (załącznik nr 2).


Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Ocena sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Września za rok 2004.

 4. Wolne głosy i wnioski.

 5. Zakończenie posiedzenia.


Pkt 3


Przewodniczący komisji radny Arkadiusz Czajkowski: Radni otrzymali odpowiedzi na pytania zadane na poprzednim posiedzeniu komisji. Przepraszam, że tak późno, ale wynikło to z wielu proceduralnych spraw. Czy pół godziny przerwy wystarczy, żeby państwo mogli się zapoznać z tymi materiałami?

Zgodnie z najważniejszą pracą komisji rewizyjnej jest opinia o udzieleniu absolutorium budżetowego. Suche sprawozdanie burmistrza, spełniające jedynie minimalne wymogi stanowione przez prawo nie może zadowolić radnych, a szczególnie radnych członków komisji rewizyjnej.

W niektórych radach określono szczegółowe wymogi dotyczące sprawozdania z wykonania budżetu, znacznie wykraczające poza art. 136 ust. 1 „Ustawy o finansach publicznych”.

Z konstytucyjnej zasady jawności działań jednostek samorządu terytorialnego oraz jawności finansów publicznych radni mogą żądać każdej informacji (dokumentów) od burmistrza, jeśli uznają ją za niezbędną do wyrobienia sobie opinii o wykonaniu budżetu.

W znacznej części gmin, aby sprawozdanie uczynić czytelnym, dołącza część się opisową, w której pokazuje się wykonanie konkretnych zadań w roku budżetowym.

Umożliwia to radnym zidentyfikowanie zadań i powiązanie ich ze środkami finansowymi, wydatkowanymi z budżetu.

Nasza komisja jest obecnie w jeszcze bardziej komfortowej sytuacji, gdyż posiada druki Rb, które szczegółowo informują radnych członków komisji rewizyjnej o dochodach i wydatkach wg „Ustawy o klasyfikacji budżetowej”. Dlatego po doświadczeniach z lat poprzednich, ustaliliśmy, że po przestudiowaniu ww. dokumentów zostaną zadane szczegółowe pytania dotyczące klasyfikacji budżetowej i jeżeli odpowiedzi na nie zadowolą wnikliwość członków komisji rewizyjnej, przystąpimy do formułowania opinii.


Członkowie komisji otrzymali następujące dokumenty:

 • Pakiet odpowiedzi na wnioski z posiedzenia 6 kwietnia 2005 r. - 78 stron (załącznik nr 3);

 • Korekta nr 2 sprawozdania Rb-28S z wykonania planów wydatków budżetowych (załącznik nr 4);

 • Korekta nr 1 sprawozdania Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do 30 września roku 2004 (załącznik nr 5);

 • Korekta nr 2 sprawozdania Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do 30 września roku 2004 (załącznik nr 6);

 • Korekta nr 2 sprawozdania Rb-NDS o nadwyżce/deficycie (załącznik nr 7);

 • Korekta nr 3 sprawozdania Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do 30 czerwca roku 2004 (załącznik nr 8);


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września: Przy okazji przygotowywania odpowiedzi na pytania i analizy zadanych pytań w kilku przypadkach radca stwierdziła, że odpowiedź na zadane pytania może wystąpić w trybie normalnej procedury odpowiedzi na zapytania radnych. Chodzi o pytania, które bezpośrednio nie dotyczą sprawozdania z wykonania budżetu. Są to pytania zadane przez radnego Ryszarda Szwajcę (wnioski - pytanie nr 8), radną Marię Taciak (wnioski – pytanie nr 6, były to wydatki sklasyfikowane w budżecie, jako „administracja publiczna - urząd gminy” 75023), radnego Marka Zielnika (wnioski – pytanie nr 1, 2 i 3) oraz radnego Waldemara Grześkowiaka (wnioski – pytania nr 1 i 2).

Na pytanie dotyczące nagród uznaniowych, które otrzymali zastępcy burmistrza pod koniec 2004 r. odpowiem od razu, ponieważ nie było takich nagród.

Na pytanie: „W roku budżetowym 2004 nie uporządkowano zapisów w niektórych działach. W roz. 750. §0840: „wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” jest plan „0”, a wykonanie 359 233 zł, natomiast na kolejnej stronie sprawozdania jest podane odwrotnie, że plan był 42 tys. zł, a wykonanie „0”. Dlaczego w sprawozdaniu są tego rodzaju uchybienia?” Pani skarbnik odpowie ustnie, ponieważ jest to dość szerokie zagadnienie, żeby odpowiadać na piśmie.


Radna Maria Taciak: Przewodniczący użył terminu, że „z powodów proceduralnych” nie udało się wcześniej przygotować radnym odpowiedzi. Co to znaczy „proceduralnych”? Moim zdaniem pytania były merytoryczne i dotyczyły konkretnych zagadnień. Nie widzę tutaj więc szczególnych procedur, ponieważ wystarczyło sięgnąć do materiałów źródłowych i wprost udzielić odpowiedzi na zadane pytania.

W kwestii porządkowej. Przewodniczący na posiedzeniu 6 kwietnia zapewniał, że na dyżurze radnego rozmawiał z przewodniczącym Rady Miejskiej, burmistrzem i jego zastępcą i uzgodnił, że odpowiedzi na zadane pytania będą udzielone najpóźniej do poniedziałku. Jeśli dzisiaj otrzymuję plik materiałów, to potrzebuję czasu, by zapoznać się z tymi materiałami, by wypracować rzetelne i obiektywne stanowisko.

Otrzymałam nie wszystkie odpowiedzi na zadane pytania. Chciałam wyjaśnić, czy dochody w dziale 700, roz. 70005: „gospodarka gruntami i nieruchomościami” zostały wykazane prawidłowo, ponieważ kwota dochodów wykazana w sprawozdaniu różni się od kwoty wykazanej w odpowiedzi na interpelację z 10 lutego 2005 r.? Uzasadnienie, że radczyni wyraziła pogląd, iż na niektóre pytania mogą być udzielone wyjaśnienia w trybie zapytań zgłoszonych na sesji lub w okresie międzysesyjnym nie przekonuje mnie. To jest nieporozumienie. My oceniamy wykonanie dochodów i wydatków budżetu za rok 2004. Chciałam sprawdzić, czy wydatki dokonane w tym zakresie mieszczą się i są wykonane zgodnie z ustawą o finansach publicznych oraz czy dokumenty na tę okoliczność spełniają wszystkie wymogi określone w przepisach o rachunkowości. Tymczasem uniemożliwia mi się to. Dlaczego się ogranicza radnym dostęp do informacji? Gdybym wiedziała, to bym to pytanie zadała miesiąc temu i dzisiaj nie byłoby problemu.


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września: Odpowiedź na pytanie dotyczące różnic jest przygotowana dla radnej i radna otrzymała ją.


Radna Maria Taciak: Czy to jest poważne traktowanie radnego? Równocześnie z wejściem radnych na salę posiedzeń wykładane są odpowiedzi na pytania. Jak mogę się czuć, gdy mówi się mi, że mam odpowiedź w tych dokumentach? Kiedy ja się miałam z nimi zapoznać? Potrzebujemy więcej czasu, by zapoznać się z tymi odpowiedziami. W budżecie jest jeszcze szereg innych wątpliwości i moim zdaniem nie ma możliwości dzisiaj wypracowania wniosków końcowych.


Radny Ryszard Szwajca: W południe powiedziano mi, że materiałów nie ma i nie będzie. 10 minut przed rozpoczęciem posiedzenia otrzymujemy materiały. 30 minut nie wystarczy, by się z nimi zapoznać.

Już widzę, że sprawozdanie Rb-NDS zostało skorygowane i można mi za to podziękować. Korekta jest z 12 kwietnia, a to znaczy, że mamy nowe oblicze wykonania budżetu.


Radny Piotr Matuszewski: Przewodniczący podał propozycję. Jeśli ktoś ma inną, to niech ją poda, a nie ma pretensje, że pół godziny, to za mało.


Radna Maria Taciak: Proponuję, żeby dzisiaj pani skarbnik odniosła się do pytań, które wymagają wyjaśnienia i żeby radni mogli zadać kolejne pytania. Natomiast na jutro można zwołać kolejne posiedzenie komisji, co umożliwi zapoznanie się z dokumentami i być może przystąpienie do sformułowania wniosków końcowych.


Komisja rewizyjna w obecności 8 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała propozycję radnej Marii Taciak.

Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września: Odpowiem na pytanie radnej Marii Taciak: W roku budżetowym 2004 nie uporządkowano zapisów w niektórych działach. W roz. 750. §0840: „wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” jest plan „0”, a wykonanie 359 233 zł, natomiast na kolejnej stronie sprawozdania jest podane odwrotnie, że plan był 42 tys. zł, a wykonanie „0”. Dlaczego w sprawozdaniu są tego rodzaju uchybienia?

W dziale 750 jest wykonanie, natomiast nie ma planu. Jeżeli jest wykonanie, to nie ma obowiązku, żeby był plan, ponieważ mogą to być różne nieoczekiwane wpływy, na które nie ma konkretnych planów. Nie wiemy czy te pieniądze wpłyną, czy nie wpłyną, a jeśli tak, to jest wykonanie.

Jeśli chodzi o dział 756, to jest plan założony, a nie jest wykonany. Jest to natomiast wpisane i wykazane w dziale 75095.

Jest wiele pozycji, które nie mają planu, natomiast jest wykonanie i jest to zgodne z uchwałą budżetową. Tam, gdzie nie było planu jest wpisane tylko wykonanie.


Radna Maria Taciak: Dział 750, §0570 jest plan, natomiast wykonanie z taką samą treścią mieści się w dziale 754, §0570. Drugi przykład, dział 750, §0450 plan „0”, a wykonanie 103 tys. zł. Ta sama pozycja w dziale 756, §0450 plan 42 tys. zł, a wykonanie „0”. Istnieją pozycje, które w ciągu roku budżetowego można było wyprostować. Jest bałagan. Przez cały rok mogliśmy uczytelnić plan i wykonanie. Nie mam zastrzeżeń, że wpłyną dochody, ale co do tych działów i paragrafów, w których po stronie dochodów i wydatków raz jest „0”, a po drugiej stronie jest wykonanie.

Jest to dobrze, czy źle? Czy tak powinno być? Proszę nie odbierać moich wypowiedzi w złej wierze i jako złośliwość.


Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września: Uważam, że każda uwaga jest cenna i się przydaje. To jest cenna uwaga i zgadzam się z panią.


Radna Maria Taciak: Ustawa o finansach publicznych określa, co sprawozdanie z wykonania budżetu powinno zawierać, ale także RIO stawia pewne wymogi. Wymogi te odnoszą się do zbyt widocznych dysproporcji między planem a wykonaniem. To powinno zostać uwidocznione w części opisowej.

W części opisowej brak jest informacji dotyczącej m.in. środków niewygasających, na okoliczność których Rada Miejska podjęła stosowną uchwałę.

Jeżeli radni otrzymali tylko i wyłącznie sprawozdanie, nie mając dostępu do druków Rb i innych, to w zasadzie dowiadują się o istotnych sprawach nie tyle z liczb, co ze sprawozdania, w dużej mierze z części opisowej. Myślę, że ta okoliczność zostanie zakwestionowana przez RIO.

Dochody. Dział 700, §0810: „Wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw” - Nie ma informacji na temat wykonania tej pozycji. Co się stało, że w końcówce roku 2004 Rada Miejska wprowadziła kwotę 287 tys. zł do planu budżetu, a na koniec roku wykonanie wynosi „0”? W części opisowej nie ma wyjaśnienia na ten temat. Skąd mam wiedzieć, co się stało, że nie ma wykonania? To powinno być także radnym wyjaśnione.

Wczytując się w odpowiedzi udzielone radnemu Arkadiuszowi Czajkowskiemu coś mnie zastanowiło. „Promocja gminy”, pozycja: „pozostałe” - 23 426 zł, to jest taki worek. Co to jest i co tam się mieści?

Podejmowaliśmy uchwałę o środkach niewygasających. One były na realizację strony finansowej inwestycji, za które miano zapłacić na początku roku. Poprosiłam więc o wykaz faktur, bo skoro były zobowiązania, to chcę wiedzieć, kiedy były zapłacone.

Czy bilans został już sporządzony? Chciałabym sprawdzić tę pozycję w bilansie.


Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września: Nie. Jest opracowywany, termin jest do końca kwietnia.


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września: Odpowiedź jest przygotowana na piśmie. Są to 2 faktury niezapłacone w wyniku błędu programu komputerowego - Home Banking - do przesyłania przelewów. Opisane to jest przez informatyka. Wielokrotnie zwracaliśmy się do banku o poprawienie tego programu. Było wiele awarii. Wydawało się, że przelew wyszedł, a tak nie było. Przeprowadziliśmy całą akcję, bo staraliśmy się, żeby wszystkie zobowiązania z roku 2004 zapłacić w roku 2004. 2 faktury nie przeszły tym Home Bankingiem. Jedna była z połowy listopada, a jedna z połowy grudnia. Trzeci i czwarty przypadek jest dość podobny. PWiK w jednym przypadku wystawiło nam niesłuszną fakturę, ale księgowość ją zaksięgowała i zanim się zorientowali, że ta faktura musi być skorygowana był już rok 2005 i trzeba było w sprawozdaniu wykazać tę fakturę. Kolejny przypadek jest podobny. Faktura na 75 zł z Poczty Polskiej była przez nas zapłacona pod koniec grudnia i z niewiadomych przyczyn poczta przelała nam z powrotem te pieniądze, ale 31 grudnia i wyciągi przyszły w następnym roku. Z punktu widzenia księgowości faktura jest niezapłacona. Później są tzw. „trzynastki”, o czym mówiłem na sesji, które zgodnie z zaleceniem RIO należy wykazywać w sprawozdaniach.


Radny Ryszard Szwajca: Pozycja: „promocja gminy”. Środki wydatkowane na tę pozycję w odpowiedzi na zapytania przewodniczącego komisji oraz w sprawozdaniu dla radnych wynoszą 319 tys. zł. Po zsumowaniu poszczególnych pozycji w sprawozdaniu Rb-28S kwota ta jest o 33 600 zł większa. Skąd ta różnica? Czy informacja, którą otrzymali radni jest błędna, czy błąd jest w sprawozdaniu Rb-28S?

Jeżeli sprawozdanie Rb-28S jest prawidłowe, to znaczy, że burmistrz przekroczył dopuszczalny limit wykorzystania środków na promocję gminy. Nie jest to próba wprowadzenia radnych w błąd?


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września: Sprawdzimy to. Czy radny myśli, że my się tutaj zbieramy, żeby wprowadzać radnych w błąd?


Radny Ryszard Szwajca: Są dwie możliwości, gdy w danej kwestii są dwie różne liczby. Jest to sprawa promocji, czyli środków, które burmistrz sam wydaje i nikt wielkiego wpływu na to nie ma. Podaje się radnym niższą kwotę niż do RIO i Ministerstwa Finansów, to wychodzi, jak byście chcieli tę różnicę ukryć.


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września: To trzeba sprawdzić w dokumentach, żeby móc to potwierdzić lub zaprzeczyć.


Radny Ryszard Szwajca: Dochody (odpowiedzi na zapytania przewodniczącego komisji) z tytułu środków przekazanych przez GDDKiA na ścieżkę w Obłaczkowie. Tłumaczy się, że są to środki zapisane w środkach specjalnych. Natomiast 29 grudnia 2004 r. te środki zostały wprowadzone uchwałą Rady Miejskiej do dochodów budżetu gminy, a w sprawozdaniu tej pozycji nie ma.

Jest ciekawa sprawa wydatkowania środków na oczyszczanie miasta – 460 tys. zł. Na jakiej podstawie gmina wypłaciła tę kwotę. Umowa, która została zawarta jest według prawa nieważna. Ma wady prawne i została zawarta z naruszeniem prawa o zamówieniach publicznych. To komisja też powinna wiedzieć, bo przetarg na usługę „oczyszczanie miasta” odbył się dopiero w lutym 2005 r. Ale to tak na marginesie.


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września: Ja tego zupełnie nie przyjmuję, bo pan stosuje tutaj metodę jakiegoś osądu. Pan twierdzi, ja nawet nie znam sprawy, bo akurat nie pamiętam jak wygląda umowa i stwierdza na podstawie jakiegoś osądu, że bezprawnie, że umowa była nieprawna itd. Pan sobie to tak powie, bo pan może sobie tak powiedzieć, gdyż pana to nic nie kosztuje, a ja, żeby odpowiedzieć, to muszę to sprawdzić. Pan sobie wymyśli takie oskarżenie i jest pan zadowolony, a jak się okaże, że to nieprawda, no to trudno.


Radny Ryszard Szwajca: Proszę nie traktować mojej uwagi jako oskarżenie. Proszę się zapoznać z dokumentami.


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września: Niech pan zapyta albo podważy, ale niech pan publicznie nie oskarża. Nie mam nawet możliwości sprawdzenia tego w tej chwili.


Radny Ryszard Szwajca: Będzie pan o oskarżeniu mógł mówić, gdy pan sprawdzi.


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września: Pan już oskarżył.


Radny Ryszard Szwajca: Ja już sprawdziłem więc wiem, o czym mówię.


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września: A co będzie, gdy się zdarzy, że pan nie ma racji? Nic nie będzie? Pana nie będzie obchodzić, że pan nie miał racji.


Radny Ryszard Szwajca: To są pańskie dywagacje. Zostawmy już ten temat.


Radny Waldemar Grześkowiak: To nie był pierwszy i ostatni raz, że radny Ryszard Szwajca stawia oskarżenia, a potem, jak się okaże, że nie ma racji, to ani „be”, ani „me”.


Radny Ryszard Szwajca: A kiedy nie miałem racji?


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września: Prawie nigdy pan nie miał racji. Gdyby pan stosował normalną formułę, to ja rozumiem, ale pan rzuca oskarżenie.


Radna Maria Taciak: Usługi zapłacone karta płatniczą mieszczą się w dziale 750, rozdział 75023. To jest ciekawy paragraf. Proszę, żeby komisja sprawdziła dział 750, właśnie ten rozdział 75023.


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września: Rozmawiałem z radcą prawnym Magdą Podsiadłowską-Pawlak i badanie sprawozdania z wykonania budżetu jest określone, a to czego radna oczekuje, to jest badanie dokumentów. Od tego są kontrole, które może zarządzić Rada Miejska. Taka kontrola odbywa się czy odbywała się w wykonaniu 4 radnych. Wówczas taki zespół kontrolny ma wgląd w dokumentację.

Badanie wykonania sprawozdania z budżetu odnosi się do zupełnie innej kwestii. I tak większość dokumentów, które dla państwa przygotowaliśmy jest ponad działania komisji w tym zakresie, bo jest to kontrolowanie konkretnych dokumentów. Na to są regulacje wynikające ze statutu. Notabene, działająca komisja dawno po terminie nie zakończyła swojej działalności. Regulamin stanowi, że taka kontrola powinna zakończyć się przedstawieniem burmistrzowi protokołu pokontrolnego, a z tego co wiem, to komisja nie tworzy takiego protokołu, a radny Ryszard Szwajca, który jest przewodniczącym tego zespołu i jest taki wnikliwy, w tym przypadku ma wybiórczą metodę kontroli, polegającą na tym, że nic nie robi. Ta kontrola jest właśnie do badania poszczególnych dokumentów. Przygotowanie dokumentacji, którą państwo otrzymaliście, to jest przewracanie całej księgowości. To jest opinia kilku radców.

Jeśli chodzi o szczegółowe pytanie dotyczące karty płatniczej, to w tym kraju można zapłacić gotówką, przelewem i kartą płatniczą. Jeżeli mówimy o zapłatach, które dokonywałem kartą płatniczą, to jest to taka sama dokumentacja jak przy innej formie płatności i zapłacony wydatek mieści się zgodnie z wykazanymi sprawozdaniami w budżecie tak, jak uchwaliła Rada.


Radna Maria Taciak: Mnie chodziło przede wszystkim o stwierdzenie celowości i zasadności wydatków dokonywanych kartą. Przelew np. wymaga podpisów dwóch osób.


Radny Waldemar Grześkowiak: Za tym też idzie faktura. Nie ma znaczenia, w jaki sposób się płaci za usługę.


Przewodniczący komisji radny Arkadiusz Czajkowski: Jeden radny nie może sobie uzurpować prawa, by badać niektóre rzeczy i faktury, gdy innych radnych to nie interesuje. Są granice rozsądku, a nie „pierdoły” i wyciąganie wyciągów z karty płatniczej, gdzie operacje wyglądają w granicach 1,5 tys. zł.


Radny Ryszard Szwajca: W kwestii podkomisji komisji rewizyjnej burmistrz powiedział wiele nieprawdy. Podkomisja nie pracowała. Tak się złożyło, że złamałem nogę i na ten okres zawiesiliśmy pracę. Protokół będzie napisany. To nie ma nic do rzeczy, bo podkomisja bada rok 2003, a my teraz mówimy o roku 2004.


Radny Marek Zielnik: Spory i kłótnia są niepotrzebne. Nic nie jest ściśle tajne. Ja na przykład chciałbym się dowiedzieć coś na temat wydatków kartą płatniczą po prostu z ciekawości. Koledzy z drugiej strony też z chęcią chcieliby się dowiedzieć, tylko wstydzą się to powiedzieć.

Odpowiedzi na zapytania przewodniczącego komisji. Rozdział 90095 §4300; Pozostała działalność: „za dozór parku” – 60 632 zł. O jaki dozór chodzi?

Rozdział 90095 §4300; Pozostała działalność: „za dzierżawę lokalu” – 6 280,56 zł. O jaki lokal chodzi?


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września: Jeśli chodzi o dozór, to chodzi o park im. Dzieci Wrzesińskich. Jest to umowa podpisana przez poprzedni zarząd, jeśli dobrze pamiętam. Wyjaśnimy to i odpowiemy na piśmie.


Radny Ryszard Szwajca: Mam pytania dotyczące GFOŚiGW. Przez rok 2004 zmieniono tylko plan, a teraz otrzymaliśmy coś, co nie koresponduje z faktycznie wykonanymi zadaniami. Nigdy o tym nie mówiono, bo zawsze mówiono: „plan”. Są tak różne dane, które nie korespondują ze sprawozdaniem Rb 33. Nie ma najistotniejszej informacji w sprawozdaniu, tzn. na temat kosztów wykonania tych inwestycji.

W sprawozdaniu dla radnych nie ma informacji na temat kosztów wykonanych inwestycji. Jakie zadania (rozpisane na poszczególne i konkretne inwestycje) zrealizowano i na jaką kwotę w 2004 r. w ramach GFOŚiGW?

Kiedy została wykonana budowa wodociągu w ulicy Monte Cassino – w roku 2003, czy w roku 2004? Kiedy zapłacono za tę inwestycję?

Czy remont ratusza i USC był realizowany z GFOŚiGW?

Druk Rb 33 §4300; na koniec roku wykazuje się wykonanie 400 tys. zł, a w sprawozdaniu za półrocze wykazuje się wykonanie prawie 500 tys. zł. Dlaczego?

Jaką kwotę w sumie zrefundowała ANR (budowa kanalizacji sanitarnej w Sokołowie)? Kiedy przeksięgowano trzecią transzę wpłaconą przez ANR z konta budżetu gminy na konto GFOŚiGW?

Modernizacja systemu gospodarki odpadami komunalnymi – na koniec roku wykazano wykonanie 31 873 zł, a na półrocze było wykazane wykonanie na kwotę 47 tys. zł. Dlaczego?


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września: Remonty ratusza i USC nie były realizowane z GFOŚiGW, to jest błąd w opisie.

Dzisiaj radni otrzymali zestawienie wydatków z GFOŚiGW. Ta informacja nie zawiera remontu ratusza. Błąd polegał na tym, że źle „wklejono” otrzymany tekst z wydziału.

Budżet GFOŚiGW został uchwalony w takiej, a nie innej szczegółowości i w takiej szczegółowości przygotowano sprawozdanie, nawet w większej. Jeżeli radny ma życzenie, by otrzymać sprawozdanie o większej szczegółowości, to nie ma problemu.

Agencja Nieruchomości Rolnych. Mieliśmy podpisane porozumienie, zgodnie z którym agencja płaciła 80%, a my 20%. Gmina płaciła wszystkie faktury, a następnie po sprawozdaniu i przedłożeniu faktur ANR zwracała nam pieniądze. Zwracała nam te pieniądze w trzech ratach. Te kwoty wpływały w różnych dniach. Trzecia kwota wpłynęła na konto bankowe „budżetowe” 31 grudnia, czyli na nieprawidłowe konto. Wyciągi bankowe odebraliśmy w roku następnym, na początku stycznia i nie dało się tego przeksięgować na konto GFOŚiGW jeszcze w starym roku.

Rozbieżności bardzo często biorą się z tego, że operator z księgowości źle opisze zadanie, które następnie jest księgowane nie na to konto. Taka faktura musi być po jakimś czasie przeksięgowana i stąd biorą się rozbieżności w sprawozdawczości, którą się sporządza na podstawie wydruku z danego konta. To nie jest powód do chluby, ale to się zdarza.


Radny Ryszard Szwajca: Załącznik nr 8. Wieloletni plan inwestycyjny. W jakim zakresie wykonano ten plan w 2004 r.? W ilu procentach i na jakie kwoty wykonano zadania ujęte w tym załączniku?

Burmistrz zaproponował projekt budżetu, który Rada Miejska uchwaliła. Były dwie pozycje. Mówię o wydatkach majątkowych. Pozycje te nie zostały zrealizowane. Dlaczego nie zostały zrealizowane należałoby wszystkim radnym powiedzieć.

Sprawozdanie Rb 50. Dotacje. Dlaczego są sporządzone w dwóch wersjach? Chodzi o środki uzyskane z urzędu wojewódzkiego. W sprawozdaniu Rb 50 jest kwota planu dochodów ponad 5,8 mln zł, natomiast w planie zarządzenia burmistrza nr 284 jest kwota 5,670 mln zł. Czy jest możliwość, żeby wydatkować więcej dotacji niż przekazał dotujący?


Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września: Nie. Można jedynie dołożyć ze środków własnych.


Radny Ryszard Szwajca: Wykazuje pani, że tak. Dotacja wykazana w Rb 50 jest o 22 tys. zł większa niż gmina uzyskała.


Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września: Sprawdzę to.


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września: Jeśli chodzi o zakup samochodu do Straży Miejskiej, to były prowadzone rozmowy i nadal są prowadzone z firmą VW, żeby jeden z samochodów testowych tej firmy przy pomocy firmy Gestamp został przekazany po testach za drobną kwotę w stosunku do ceny salonowej gminie Września. Problem polega na tym, że osoba, z którą prowadziliśmy rozmowy nie jest już członkiem zarządu i sprawa się przeciąga.

Pozostałe sprawy zostaną wyjaśnione na piśmie.


Pkt 4


Następne posiedzenie komisji odbędzie się 13 kwietnia o godz. 19.00.


Przewodniczący komisji radny Arkadiusz Czajkowski poinformował, że w biurze Rady Miejskiej są do wglądu radnych materiały dotyczące audytu w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej.


Pkt 5


Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący komisji o godz. 20.30 zamknął posiedzenie.

Protokół zawiera 8 ponumerowanych stron.

Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.


Przewodniczący komisji rewizyjnej

radny Arkadiusz Czajkowski

/-/
Protokolant:

Robert Klimczak

/-/

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.