BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14102726
ostatnia aktualizacja BIP'u:
10-07-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
 

PROTOKÓŁ

wspólnego posiedzenia

komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej

z komisją rozwoju wsi

z 30 marca 2005 r.


Pkt 1

Przewodniczący komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej radny Czesław Duch o godz. 16.30 otworzył wspólne posiedzenie komisji, stwierdzając quorum. Powitał radnych oraz zaproszonych gości.


Zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczyło 6 członków komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej.

Zgodnie z listą obecności (załącznik nr 2) w posiedzeniu uczestniczyło 4 członków komisji.


Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:

 • Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września;

 • Jan Maciejewski, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września;

 • Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września;

 • Jerzy Nowaczyk, sekretarz Miasta i Gminy Września;

 • Grażyna Polowczyk, inspektor wydziału komunalnego i rozwoju wsi;

 • Monika Krysztofiak, referent w Biurze Rady Miejskiej, protokolant.Pkt 2

Przewodniczący komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej radny Czesław Duch przedstawił porządek obrad wspólnego posiedzenia (załącznik nr 3), który został przyjęty przez aklamację.


Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

 3. Omówienie materiałów na XXXI sesję Rady Miejskiej we Wrześni.

 4. Interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.

 5. Zakończenie posiedzenia.


Pkt 3

Omówienie materiałów na XXXI sesję Rady Miejskiej we Wrześni.


a) Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni – omówił Jan Maciejewski, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września.


Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni.


Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni.


Jan Maciejewski, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września poinformował, że projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Września zostanie wycofany z porządku obrad najbliższej sesji i przedłożony Radzie w późniejszym terminie. Jednocześnie poprosił, by w/w projekt został przez komisje na końcu dzisiejszego posiedzenia omówiony w celu sformułowania ewentualnych wniosków komisji.

Następnie Jan Maciejewski, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września poprosił, by pkt. 4c) porządku obrad XXXI sesji, został omówiony po pkt. 4g).


Nikt z członków komisji obecnych na posiedzeniu nie wniósł zastrzeżeń.


 1. Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek budżetowych Gminy Września z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych – omówił Jan Maciejewski, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września.


Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek budżetowych Gminy Września z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych.


Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek budżetowych Gminy Września z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych.


e) Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wekslowego i jego wysokości – omówił Jan Maciejewski, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września.


Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych 5 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wekslowego i jego wysokości.


Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wekslowego i jego wysokości.


f) Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – omówił Jan Maciejewski, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września.


Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych 5 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.


Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.


g) Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2005 – omówiła Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września.


Przewodniczący komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej radny Czesław Duch zadał pytanie czy zwiększona kwota na schronisko dla zwierząt jest wynikiem otrzymanych środków z ościennych gmin?


Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września odpowiedziała, że zwiększa się dochody i wydatki w rozdziale: schronisko dla zwierząt w związku z podpisaniem porozumienia z Gminą Pyzdry.


Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych 4 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 2 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2005.


Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych 3 głosami „za”, przy o „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie budżetu na rok 2005.


 1. Projekt uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów – omówiła Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września.


Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września poinformowała, że pomoc materialna dla uczniów została uregulowana w ustawie o systemie oświaty nowelizacją z dnia 16 grudnia 2004, w dodanym rozdziale 8a obowiązującym od dnia 1 stycznia 2005 r. Udzielanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym stanowi zadanie własne gminy. Na dofinansowanie realizacji tego zadania gmina otrzyma dotację celową z budżetu państwa w kwocie około 150 tys. zł. Formą tej pomocy są:

 • stypendia szkolne;

 • stypendia socjalne;

 • zasiłek losowy;

 • stypendia nabywane za naukę i osiągnięcia w sporcie.


Obecnie wpłynęło już około 200 wniosków. Możemy się spodziewać od 1000 do 1200 wniosków .


Przewodniczący komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej radny Czesław Duch zwrócił się z pytaniem: Skąd wziąć na ten cel środki, skoro otrzymamy 150 tys. subwencji?


Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedziała, że wprowadzamy oszczędności wszędzie, gdzie to jest możliwe. Będziemy szukać pieniędzy w budżecie. Zadanie jest i należy je wykonać.


Posiedzenie opuściła radna Bożena Nowacka.


Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych 5 głosami „za”, przy 1 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów.


Komisja rozwoju wsi w obecności 3 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów.


OŚWIADCZENIE w sprawie poparcia wystąpienia Rady Miasta Łodzi z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego – przedstawiła Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września.

Dodatkowo do materiałów na XXXI sesję Rady Miejskiej radni otrzymali tabelę przedstawiającą subwencję szkolną w latach 2000-2005 (załącznik nr 4).


Na posiedzenie wróciła radna Bożena Nowacka.


Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie wyraziła pozytywną opinię dot. Oświadczenia Rady Miejskiej we Wrześni w sprawie poparcia wystąpienia Rady Miasta Łodzi z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego.


Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie wyraziła pozytywną opinię dot. Oświadczenia Rady Miejskiej we Wrześni w sprawie poparcia wystąpienia Rady Miasta Łodzi z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego.
b) Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Września – omówiła Grażyna Polowczyk, inspektor w wydziale komunalnym i rozwoju wsi.


Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września poinformowała, że proponowany regulamin oparty jest na starym regulaminie. Zostały dopisane punkty, które wynikają z nowelizacji ustawy o porządku i czystości w gminie. Należy przedyskutować ten regulamin, pragniemy zapoznać się z Państwa spostrzeżeniami, które następnie przeanalizujemy.


Radny Henryk Krukowski powiedział, że można nabyć produkt do posypywania chodników, który jest mieszanką piasku i soli, np. taki produkt rozprowadza firma Cenos.


Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedziała, że nie wszystko co jest w sprzedaży, jest dozwolone do stosowania. Jeżeli sól jest w piasku, to jest środkiem chemicznym.


Radny Cezar Dubiel jest zdania, by solą wcale nie sypać chodników.


Radny Henryk Krukowski wnioskuje, by chodniki w okresie zimowym mogły być posypywane piaskiem z domieszką soli w takich samych proporcjach, jak to jest stosowane przy posypywaniu ulic.


Przewodniczący komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej radny Czesław Duch powiedział, że ustalamy ten regulamin dla naszej gminy i nie chcemy posypywać chodników solą. Jeśli są mieszanki piasku z solą w sprzedaży, to niech mają zastosowanie na innych terenach.

Natomiast radny ma prawo złożyć wniosek do projektu, który będzie na nowo opracowywany z możliwością zastosowania naszych propozycji.


Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września jeszcze raz podkreśliła, że to, że jest jakiś produkt wyprodukowany (chodzi o mieszankę piasku z solą), to nie znaczy, że musi być u nas zastosowany. Radni będą decydowali o tym czy ma być użyta sól czy nie.


Radny Cezar Dubiel zwrócił uwagę, że w omawianym materiale nie zostały przedstawione inną czcionką fragmenty z poprzedniego regulaminu, które zostały usunięte.


Przewodniczący komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej radny Czesław Duch zaproponował, by w rozdziale 6 w §24 dopisać pkt 4 regulujący sprawę padłych zwierząt.


Przewodniczący komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej radny Czesław Duch zaproponował w rozdziale 5 w §20 istniejący zapis uzupełnić następującym sformułowaniem: „oraz ciąży na nim obowiązek szczepienia przeciwko wściekliźnie”.


Przewodniczący komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej radny Czesław Duch zwrócił się z wnioskiem, by wszystkie uwagi i propozycje do regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Września, radni mogli składać w Biurze Rady Miejskiej lub bezpośrednio w wydziale komunalnym i rozwoju wsi.


Pkt 4 i 5

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej radny Czesław Duch o godz. 18.45 zamknął wspólne posiedzenie komisji.


Protokół zawiera 5 ponumerowanych stron.


Wszystkie ww. załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.


Przewodniczący komisji

bezpieczeństwa i polityki społecznej


radny Czesław Duch

/-/Przewodniczący komisji

rozwoju wsi


radny Mirosław Zgoliński

/-/


Protokolant:

Monika Krysztofiak

/-/

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.