BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14466368
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół
 

Protokół

komisji rewizyjnej

z posiedzenia

6 kwietnia 2005 r.Pkt 1


Przewodniczący komisji radny Arkadiusz Czajkowski o godz. 18.30 otworzył posiedzenie komisji.

Zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczyło 10 członków komisji, co stanowiło quorum.


Pkt 2


Komisja jednogłośnie przyjęła zaproponowany przez przewodniczącego komisji porządek obrad (załącznik nr 2).


Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Ocena sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Września za rok 2004.

 4. Wolne głosy i wnioski.

 5. Zakończenie posiedzenia.


Pkt 3


Przewodniczący komisji radny Arkadiusz Czajkowski: Na początku roku wystąpiłem do burmistrza z wnioskiem (załącznik nr 3) o przedłożenie członkom komisji rewizyjnej sprawozdań druków Rb. Po wstępnym przeglądzie druków Rb zwróciłem się 4 kwietnia 2005 r. do burmistrza z kolejnym wnioskiem (załącznik nr 4) o bardziej szczegółowe wyjaśnienia. Odpowiedzi na ww. wnioski radni otrzymali.

Informacja przedstawiona przez przewodniczącego komisji – załącznik nr 5.


Członkowie komisji otrzymali następujące dokumenty:

 • Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Września za rok 2004 (załącznik nr 6);

 • Sprawozdanie Rb-27-S z wykonania planu dochodów budżetowych (załącznik nr 7);

 • Korekta nr 1 sprawozdania Rb-27-S z wykonania planu dochodów budżetowych (załącznik nr 8);

 • Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych z (załącznik nr 9);

 • Korekta nr 1 sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych (załącznik nr 10);

 • Sprawozdanie Rb-30 dział 700 rozdział 70001 z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych (załącznik nr 11);

 • Sprawozdanie Rb-30 dział 801 rozdział 80104 z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych (załącznik nr 12);

 • Sprawozdanie Rb-30 dział 921 rozdział 92109 z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych (załącznik nr 13);

 • Sprawozdanie Rb-30 dział 921 rozdział 92116 z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych (załącznik nr 14);

 • Sprawozdanie Rb-30 dział 921 rozdział 92118 z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych (załącznik nr 15);

 • Sprawozdanie Rb-32 dział 600 rozdział 60016 z wykonania planów finansowych środków specjalnych jednostek budżetowych (załącznik nr 16);

 • Sprawozdanie Rb-32 dział 754 rozdział 75416 z wykonania planów finansowych środków specjalnych jednostek budżetowych (załącznik nr 17);

 • Sprawozdanie Rb-32 dział 801 rozdział 80110 z wykonania planów finansowych środków specjalnych jednostek budżetowych (załącznik nr 18);

 • Sprawozdanie Rb-32 dział 801 rozdział 80101 z wykonania planów finansowych środków specjalnych jednostek budżetowych (załącznik nr 19);

 • Sprawozdanie Rb-32 dział 921 rozdział 92195 z wykonania planów finansowych środków specjalnych jednostek budżetowych (załącznik nr 20);

 • Sprawozdanie Rb-32 dział 921 rozdział 92118 z wykonania planów finansowych środków specjalnych jednostek budżetowych (załącznik nr 21);

 • Sprawozdanie Rb-33 z wykonania planów finansowych funduszy celowych nie posiadających osobowości prawnej (załącznik nr 22);

 • Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie (załącznik nr 23);

 • Korekta nr 1 sprawozdania Rb-NDS o nadwyżce/deficycie (załącznik nr 24);

 • Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń (załącznik nr 25);

 • Korekta nr 1 sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń (załącznik nr 26);

 • Korekta nr 2 sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń (załącznik nr 27);

 • Korekta nr 3 sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń (załącznik nr 28);

 • Sprawozdanie Rb-PDP z wykonania podstawowych dochodów podatkowych (załącznik nr 29);

 • Sprawozdanie Rb-N o stanie zadłużenia (załącznik nr 30);

 • Sprawozdanie Rb-27ZZ – sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami (załącznik nr 31);

 • Sprawozdanie Rb-50 o dotacjach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami (załącznik nr 32);

 • Sprostowanie do sprawozdania Rb 28 (załącznik nr 33);

 • Odpowiedzi na zapytania przewodniczącego komisji (załącznik nr 34).


Radny Ryszard Szwajca: Sprawozdania Rb przygotowane dla RIO i ministerstwa finansów różnią się w pewnych kwestiach od sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2004, które otrzymali radni. Wykazywane są różne wartości. Które więc sprawozdania są prawdziwe? Ja przyjąłem, że te, które przygotowano dla RIO. Chciałbym, żeby radni byli traktowani poważnie. Np. druk Rb-33 i załącznik nr 7 do budżetu. Tam się nic nie zgadza.

Są również różnice między drukami, które zostały wysłane do RIO.

W części opisowej wyszczególniono zadania wykonane w ramach GFOŚ. Brakuje przy tych zadaniach informacji na temat kosztów ich wykonania, które przy badaniu wykonania budżetu są ważne. Została wykazana inwestycja: „budowa wodociągu w ulicy Monte Cassino”. Taka sama inwestycja była wykonana w roku poprzednim. Dzisiaj się wpisuje to samo zadanie po raz wtóry, jako inwestycję.

W związku z powyższym wnioskuję o:

 • Wydruki wszystkich operacji finansowych na koncie GFOŚ według dat i dzienników od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r.

 • W sprawozdaniu NDS kwota przychodów wynosi 2 312 885 zł, a w sprawozdaniu z wykonania budżetu w załączniku nr 3 wykazana jest kwota 894 tys. zł. Dlaczego jest różnica rzędu prawie 1,5 mln zł?

 • Rozchody.

  a) §992: „spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów” - rozpisanie podanej kwoty na poszczególne wydatki i kopie przelewów realizacji tych że.

  b) §995: „rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych” - na jakie cele i w jakiej kwocie wydatkowano wykazaną kwotę 1 988 148 zł?

  - Ksero przelewów na subkonto dotyczące wydatków niewygasających w 2004 r.

  - W korekcie sprawozdania Rb27S w rozdziale 75615 §0310 wykazana jest kwota 71 861 zł. W pierwotnym sprawozdaniu tego nie ma. Z czego wynikają te potrącenia?

  - Informację na temat kosztów inwestycji realizowanych z GFOŚiGW.

  - Wyjaśnienie, czy środki niewygasające są prawidłowo zapisane w sprawozdaniu Rb28S?

  - Informację na temat realizacji zarządzenia burmistrza nr 139 z 29 czerwca 2004 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie z gminą Powidz umowy zamiany nieruchomości położonych w miejscowości Ostrowo.


Radna Maria Taciak: Wnioskuję o:

  - Wyjaśnienie, czy dochody w dziale 700, roz. 70005: „gospodarka gruntami i nieruchomościami” zostały wykazane prawidłowo? Kwota dochodów wykazana w sprawozdaniu różni się od kwoty wykazanej w odpowiedzi na interpelację z 10 lutego 2005 r., dotyczącą wykazu nieruchomości sprzedanych lub oddanych w wieczyste użytkowanie.

  - Informację, czy nie ma obowiązku wyjaśnienia w części opisowej sprawozdania różnic między planem a wykonaniem? Według mojej wiedzy istnieje obowiązek w części opisowej sprawozdania z wykonania budżetu wyjaśnić różnice między planem a wykonaniem, a są to różnice znaczące. Są pozycje, które wymagają komentarza, aby ustrzec się uwag RIO, że pominięto te kwestie.

  - W roku budżetowym 2004 nie uporządkowano zapisów w niektórych działach. W roz. 750. §0840: „wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” jest plan „0”, a wykonanie 359 233 zł, natomiast na kolejnej stronie sprawozdania jest podane odwrotnie, że plan był 42 tys. zł, a wykonanie „0”. Dlaczego w sprawozdaniu są tego rodzaju uchybienia?

  - Wyjaśnienie dlaczego nie przekazano całej dotacji bibliotece? Czy nie było potrzeb? W budżecie są wykazane także dotacje do WOK-u, które zrealizowano. Jeśli Rada uchwaliła wysokość dotacji, to powinna być poinformowana, dlaczego nie wykonano planu w tym zakresie.

  - Druk RbZ – zobowiązania. Chcę się dowiedzieć, czy nie mamy zobowiązań przeterminowanych.

  a) dział 600: „transport i łączność”, jeśli były zobowiązania, to musiały być płacone w styczniu - wykaz operacji finansowych oraz faktury do wglądu.

  b) dział 750: „administracja publiczna” - jw.

  c) GFOŚ – jw.

  - Zestawienie operacji dokonanych przez burmistrz służbową kartą płatniczą. Jakiego rodzaju usługi były realizowane tą kartą? W jakim dziale i rozdziale wykazano te koszty?


Radny Marek Zielnik: Wnioskuję o:

 1. Informację na temat wysokości nagród uznaniowych, które otrzymali zastępcy burmistrza pod koniec roku 2004.

 2. Informację na temat łącznej wysokości nagród uznaniowych w roku 2004, które otrzymały: p. Magdalena Michalska, naczelnik wydziału finansowo-budżetowego oraz p. Anna Kałek, kierownik referatu świadczeń rodzinnych.

 3. Informację na temat ilości służbowych telefonów komórkowych, które są na stanie Urzędu Miasta i Gminy Września. Na jaką kwotę opiewają rachunki za telefon komórkowy poszczególnych naczelników oraz komendanta Straży Miejskiej?


Radny Waldemar Grześkowiak: Wnioskuję o:

 1. Informację na temat zasad korzystania ze służbowych telefonów komórkowych w Urzędzie MiG Września.

 2. Informację, jak powyższe zasady są egzekwowane od pracowników?Komisja przy badaniu sprawozdania szczególnie będzie się zajmować wykonaniem Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska.


Pkt 4


Radny Ryszard Szwajca poprosił o informację, kiedy będą do odbioru w biurze Rady Miejskiej odpowiedzi na wnioski radnych?


Przewodniczący komisji radny Arkadiusz Czajkowski poinformował, że rozmawiał na ten temat z burmistrzem Tomaszem Kałużnym i przewodniczącym Rady Miejskiej Maciejem Baranowskim. Odpowiedzi na zapytania członków komisji rewizyjnej będą przygotowane na poniedziałek rano.


Następne posiedzenie komisji odbędzie się 12 kwietnia, godz. 18.30. Komisja zaprasza na swoje posiedzenie Tomasza Kałużnego, burmistrza Miasta i Gminy Września oraz Jolantę Kościańską, skarbnika Miasta i Gminy Września.


Pkt 5


Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący komisji o godz. 20.00 zamknął posiedzenie.

Protokół zawiera 4 ponumerowane strony.

Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.


Przewodniczący komisji rewizyjnej

radny Arkadiusz Czajkowski

/-/Protokolant:

Robert Klimczak

/-/


Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.