BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
13202116
ostatnia aktualizacja BIP'u:
06-12-2019
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół nr 24
 

Protokół

z 24 posiedzenia

komisji komunalno-finansowej

22 lutego 2005 r.


Pkt 1


Przewodniczący komisji radny Piotr Matuszewski o godz. 16.30 otworzył posiedzenie komisji i po powitaniu radnych i gości oświadczył, że zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczy 12 członków komisji, co stanowi quorum oraz goście.


Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:


 • Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września,

 • Krystyna Poślednia, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września,

 • Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września,

 • Jerzy Nowaczyk, sekretarz Miasta i Gminy Września,

 • Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września,

 • Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury,

 • Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu,

 • Roman Karowski, naczelnik wydziału infrastruktury technicznej,

 • Robert Klimczak, specjalista w Biurze Rady Miejskiej, protokolant.


Pkt 2


Prowadzący posiedzenie komisji przedstawił porządek obrad (załącznik nr 2), który został przyjęty jednogłośnie.


Porządek obrad:


 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

 3. Omówienie materiałów na XXX sesję Rady Miejskiej we Wrześni IV kadencji.

 4. Interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.

 5. Zakończenie posiedzenia.


Pkt 3


a)


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: zmiany programu ochrony środowiska dla Gminy Września.


Komisja komunalno-finansowa w obecności 8 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany programu ochrony środowiska dla Gminy Września.


b)


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XV/147/03 Rady Miejskiej we Wrześni z 15 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia we Wrześni strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania (Dz. U. W. W. nr 1 poz. 10 z 2004 r.).


Komisja komunalno-finansowa w obecności 8 radnych 7 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XV/147/03 Rady Miejskiej we Wrześni z 15 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia we Wrześni strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania (Dz. U. W. W. nr 1 poz. 10 z 2004 r.).


c)


Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów użytkowych, najmu lub dzierżawy na czas dłuższy niż 3 lata.


Radny Ryszard Szwajca zapytał, na jakiej podstawie określi się wartość dzierżawy lub najmu?


Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury wyjaśniła, że wartość dzierżawy zasadniczo nie wynika z ustawy, że ma być oszacowana przez rzeczoznawcę. Są dwie formy. Jest to analiza rynkowa czynszów dzierżawnych albo szacunek rzeczoznawcy.


Radny Ryszard Szwajca powiedział, że podejmowanie takiej uchwały jest korupcjogenne, ponieważ daje urzędnikowi możność do dowolnego zawierania umowy. Jest to zaniżanie dochodów własnych gminy.


Komisja komunalno-finansowa w obecności 9 radnych 4 głosami „za”, przy 2 „przeciw” i 3 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów użytkowych, najmu lub dzierżawy na czas dłuższy niż 3 lata.


d)


Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonej we Wrześni w rejonie ul. Sikorskiego.


Komisja komunalno-finansowa w obecności 9 radnych 7 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonej we Wrześni w rejonie ul. Sikorskiego.

Dwóch radnych obecnych na sali nie wzięło udziału w głosowaniu.


e)


Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Gnieźnieńskiej.


Komisja komunalno-finansowa w obecności 9 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Gnieźnieńskiej.


f)


Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonych we Wrześni przy ul. Kościuszki.


Komisja komunalno-finansowa w obecności 9 radnych 8 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonych we Wrześni przy ul. Kościuszki.


g)


Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonej w Obłaczkowie.


Komisja komunalno-finansowa w obecności 9 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonej w Obłaczkowie.


h)


Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonej w Psarach Małych przy ul. Polnej.


Komisja komunalno-finansowa w obecności 9 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonej w Psarach Małych przy ul. Polnej.


i)


Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonej w Nowej Wsi Królewskiej oznaczonej nr geodezyjnymi działek 18/1 i 18/9.


Komisja komunalno-finansowa w obecności 9 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonej w Nowej Wsi Królewskiej oznaczonej nr geodezyjnymi działek 18/1 i 18/9.


j)


Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonej w Nowej Wsi Królewskiej oznaczonej nr geodezyjnym działki 18/8.


Komisja komunalno-finansowa w obecności 9 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonej w Nowej Wsi Królewskiej oznaczonej nr geodezyjnym działki 18/8.


k)


Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu omówił projekt uchwały w sprawie: wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Września.


Komisja komunalno-finansowa w obecności 9 radnych 7 głosami „za”, przy 1 „przeciw” i 0 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Września.

Jeden radny obecny na sali nie wziął udziału w głosowaniu.l)


Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu omówił projekt uchwały w sprawie: ustalenia obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach (przedszkolach, placówkach oświatowych) prowadzonych przez Gminę Września.


Komisja komunalno-finansowa w obecności 9 radnych 7 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach (przedszkolach, placówkach oświatowych) prowadzonych przez Gminę Września.

Jeden radny obecny na sali nie wziął udziału w głosowaniu.


m)


Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu omówił projekt uchwały w sprawie: kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Miasto i Gminę Września.


Komisja komunalno-finansowa w obecności 10 radnych 8 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 2 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Miasto i Gminę Września.


n)


Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu omówił projekt uchwały w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia.


Komisja komunalno-finansowa w obecności 11 radnych 7 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 4 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia.


o)


Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu omówił projekt uchwały w sprawie: ustalenia sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Miasta i Gminy Września.


Komisja komunalno-finansowa w obecności 11 radnych 9 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 2 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Miasta i Gminy Września.


p)


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: zawiadomienia o zamiarze i przyczynach likwidacji Gimnazjum w Gozdowie.


Radny Ryszard Szwajca powiedział, że w projekcie uchwały o zamiarze likwidacji placówki oświatowej w Gozdowie jest, natomiast o przyczynach żaden paragraf tego nie przedstawia. W projekcie uchwały nie wymieniono przyczyn likwidacji.

W poprzednich latach w uchwałach o zamiarze likwidacji szkół w treści uchwały wyszczególniano przyczyny zamiaru likwidacji. W treści uchwały powinny być wymienione powody zamiaru likwidacji zgodnie z tytułem uchwały.


Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu powiedział, że przyczyny likwidacji są określone w uzasadnieniu do projektu uchwały. Uzasadnienie jest integralną częścią uchwały.


Radna Maria Taciak powiedziała, że uzasadnienie jest lub nie jest integralną częścią uchwały zależnie od tego, jak pasuje projektodawcy. Kiedyś na sesji powiedziano mi, że nie. Do tej kwestii odnosiła się pani burmistrz Krystyna Poślednia.


Radna Maria Taciak wnioskuje o wyjaśnienie, czy uzasadnienie jest integralną częścią uchwały?Radny Ryszard Szwajca wnioskuje o wyjaśnienie, czy w poprzednich latach w uchwałach o zamiarze likwidacji szkół w treści uchwały wyszczególniano przyczyny zamiaru likwidacji? Zdaniem radnego w treści uchwały powinny być wymienione powody zamiaru likwidacji zgodnie z tytułem uchwały.Komisja komunalno-finansowa w obecności 12 radnych 6 głosami „za”, przy 2 „przeciw” i 4 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zawiadomienia o zamiarze i przyczynach likwidacji Gimnazjum w Gozdowie.

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że autopoprawki do projektu budżetu na 2005 r. szczegółowo omówi skarbnik. Autopoprawki spowodowane są:

 • Ministerstwo edukacji przesłało informację, że została zmniejszona subwencja oświatowa o kolejne 600 tys. zł.

 • Uwagi RIO do projektu budżetu złożonego w RIO. Główne uwagi RIO dotyczą tego, że wpisaliśmy bezpośrednio do budżetu środki na inwestycje współfinansowane z Unii Europejskiej. RIO zakwestionowało taki sposób zapisywania tych środków i każe wpisać to tak, że pojawia się to po stronie udziału w postaci kredytu. Dopiero, kiedy nastąpi zatwierdzenie decyzji komitetu sterującego czy organów przyznających te środki mogą te środki pojawić się w innym paragrafie. Do tego czasu mają być one wykazywane po stronie dochodów, jako kredyt.

 • Mamy kosztorys na Bardo, według którego potrzebna kwota na realizację tego zadania jest niższa niż zakładana w projekcie przekazanym Radzie Miejskiej 15 listopada 2004 r. Dołożyliśmy kilka zadań, które można sfinansować za środki, które wynikają z tej różnicy.

 • Informacje z NFOŚiGW o umorzeniach.

 • Rada Miejska podjęła uchwałę wynikającą ze zmiany ustawy o środkach specjalnych w szkołach i w związku z tym styczniowe wpływy ze środków specjalnych są przychodem budżetu, ponieważ uchwała weszła w życie 1 lutego.


Radna Maria Taciak powiedziała, że burmistrz wyraża się zazwyczaj precyzyjnie, jednak nie użył tej precyzji wyjaśniając interpretację RIO. W opinii do budżetu nigdzie się nie doczytałam, że RIO wskazuje, że wydatki związane z realizacją zadań, które mają być finansowane z funduszy unijnych w przypadku, kiedy nie ma jeszcze rozstrzygnięć czy projekt uzyskał akceptację komitetu sterującego i czy te środki zostały przyznane mają być finansowane z kredytów. To jest nieprecyzyjna wypowiedź. Gdyby samorząd był bogaty, to by nie finansował tych zadań w ten sposób, tylko wydatkował własne dochody. Czyli ze względu na to, że budżet gminy jest skąpy, a chcemy przystąpić do realizacji zadania, na które chcemy pozyskać środki unijne, gmina zmuszona jest finansować je z kredytów. Należy powiedzieć wprost, że aby uzyskać te środki tytułem zrealizowanego zadania, to trzeba najpierw wyłożyć, a żeby wyłożyć, to trzeba mieć, a jeśli się nie ma, to można te zadania zrealizować z kredytów i to jest prawda. Potem otrzymujemy refinansowanie.


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że istotnie wyraził się nieprecyzyjnie co do zapisu w opinii RIO. Sytuacja wygląda tak, że w naszym przypadku, aby móc to wpisać po stronie inwestycji musimy zaciągnąć kredyt. Tym bardziej, że tak, jak mówiłem podczas omawiania projektu budżetu realizację dwóch projektów, czyli sali i kanalizacji, bierzemy pod uwagę wyłącznie, gdy pozyskamy środki unijne, ponieważ są to olbrzymie wydatki.


Radny Ryszard Szwajca powiedział, że jedną z przyczyn zmiany załącznika nr 10 jest zmiana kosztorysu na Bardo. Ile wynosi ten kosztorys.


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że wartość zadania jest wpisana w projekcie budżetu.


Radny Ryszard Szwajca powiedział, że rozumie więc, że projekt na Bardo jest.


Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że projekt jest w końcówce.


Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września omówiła autopoprawki do projektu budżetu na 2005 r.


Radny Ryszard Szwajca powiedział, że zgodnie z uchwałą podjętą na ostatniej sesji środki specjalne mają swój plan, a jest też jednostka organizacyjna WOS-R i tego planu przychodów i wydatków nie ma. WOS-R podlegają pod tę uchwałę. Nie ma tego załącznika do budżetu. To jest przeoczenie?


Krystyna Poślednia, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedziała, że jest to przeoczenie i zostanie opracowany załącznik i będzie na sesji.


Radny Ryszard Szwajca powiedział, że jest zatroskany sytuacją, jeżeli chodzi o dochody ze sprzedaży alkoholu. Zaplanowane jest 500 tys. zł, a pozostało ponad 350 tys. zł z lat ubiegłych. Gdzie to jest zapisane?

Inwestycje, mam pytanie dotyczące hali sportowej. Na jakim etapie jest pozyskiwanie dotacji z Unii Europejskiej na budowę tej hali? Niedawno tłumaczono, że na przełomie stycznia i lutego będziemy składać wniosek.


Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że na etapie oczekiwania ogłoszenia naboru.


Radny Ryszard Szwajca powiedział, że burmistrz niedawno tłumaczył, że na przełomie stycznia i lutego będziemy składać wniosek.


Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że miał taką nieoficjalną informację.


Radny Ryszard Szwajca powiedział, że w projekcie budżetu jest napisane: „Na dzień uchwalania budżetu jest brak informacji, czy środki zostaną przyznane gminie w tej kwestii”. Jak mam ten zapis rozumieć? Kto miałby udzielić tej informacji? Chodzi mi o budowę hali.


Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że chodzi o środki z funduszy strukturalnych. Nie ma informacji od komitetu sterującego.


Radny Ryszard Szwajca zapytał, na jakiej zasadzie komitet sterujący przyznaje środki?


Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że najpierw jest ogłaszany termin składania wniosku. Następnie wniosek jest rozpatrywany i dawana jest odpowiedź.


Radny Ryszard Szwajca zapytał, na jakiej podstawie rozpatrujący wniosek ma udzielić informacji, skoro nie został złożony wniosek?


Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że czekamy na ogłoszenie terminu składania wniosku.


Radny Ryszard Szwajca zapytał, czy przedmiotowy zapis w budżecie jest właściwy?


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że jak najbardziej.


Radny Ryszard Szwajca powiedział, że z tego zapisu wynika, że gmina wszystko ze swojej strony zrobiła, tylko instytucja, jaką jest zarząd województwa jeszcze nie podał informacji, czy przyzna środki. Co w tej kwestii burmistrzowie mają do powiedzenia.


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że odpowiedź na to pytanie już była udzielona.


Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że może odpowiedź powtórzyć. Czekamy na ogłoszenie terminu składania wniosku. W momencie, kiedy te terminy będą ogłoszone, to złożymy wnioski na budowę hali i kanalizacji i będziemy oczekiwać na pozytywne decyzje dotyczące wsparcia tych inwestycji funduszami strukturalnymi.


Radny Ryszard Szwajca powiedział, że brakuje załączników nr 11, 12 i 13. Odnoszę wrażenie, że czegoś brakuje.


Radny Ryszard Szwajca wnioskuje, by wyjaśniono kwestię numeracji załączników do projektu uchwały w sprawie budżetu na rok 2005 (nie ma załącznika nr 11, 12 i 13).


Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września powiedziała, że prawdopodobnie przy kserowaniu nastąpił jakiś błąd. Zostanie to wyjaśnione i poprawione.


Radny Ryszard Szwajca zapytał, czy dokumentacja na kanalizację zalewu jest ukończona?


Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że jeszcze nie.


Radny Ryszard Szwajca powiedział, że nie ma podstawowej rzeczy, która jest potrzebna do tego, aby złożyć wniosek.


Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, projekt na kanalizację został dostarczony i trwa procedura związana z uzyskaniem pozwolenia na budowę i nastąpi „zamknięcie” zadania. Nie jest tak, że ktoś siedzi i pracuje nad tym jeszcze.


Radna Maria Taciak zapytała, czy wystąpiły jakieś okoliczności, które zmusiły skarbnika do takiego, a nie innego zredagowania podpunktu: „Pozostała działalność. Wydatki bieżące, w tym świadczenia społeczne. Posiłki dla potrzebujących z budżetu gminy, dotacja dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i na zadania w zakresie opieki społecznej”? Jest jedna kwota – 240 tys. zł. Dlaczego nie wyodrębniono kwoty np. na dożywianie uczniów.


Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września powiedziała, że było na ten temat pismo, które wpłynęło z OPS-u. To wynika ze zmiany ustawy. Był wniosek, aby w jednej kwocie zapisać: „Posiłek dla potrzebujących z budżetu gminy”. To wynikało z pisma i na tej podstawie dokonałam tej korekty.


Krystyna Poślednia, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedziała, że zapis w budżecie „posiłki dla potrzebujących” jest zgodny z prawem.


Radna Maria Taciak powiedziała, że jej pytanie zmierzało do tego, aby wyodrębnić w budżecie kwotę na dożywianie dzieci.

Mam pytanie w związku z brakiem realizacji ze strony agencji środków finansowych, bo rozumiem, że gmina podpisała umowę i zawarto określone postanowienia i ktoś nie wywiązał się z tych postanowień. Jakie okoliczności spowodowały, że agencja nie chce przekazać tych pieniędzy?


Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że chodzi o środki na rok 2005. Budżet agencji będzie uchwalany na końcu lutego i wtedy dopiero wtedy będzie wiadomo, jakie środki i jaka gmina otrzymała.


Radna Maria Taciak powiedziała, że dla ZGM-u jest dotacja na remont dwóch budynków. Co to są za budynki?


Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że są to budynki w Sokołowie i Kaczanowie.


Radna Maria Taciak powiedziała, że zapis w pozycji 12 w załączniku z katalogiem inwestycji odbiega od pierwotnego zapisu w projekcie pierwszym. Był wyszczególniony etap II i III.


Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że tak, ponieważ wcześniej była wstępna obietnica prezesa agencji o przyznaniu środków na III etap i zapisaliśmy to. Natomiast do momentu opracowania budżetu jest tak, jak mówiłem w poprzedniej odpowiedzi na pytanie. Nie ma jeszcze tych środków przyznanych oficjalnie i musieliśmy to zadanie usunąć.Jerzy Nowaczyk, sekretarz Miasta i Gminy Września odpowiadając na pytanie, dotyczące wysokości zapisanych środków za wydawanie pozwoleń na sprzedaż alkoholu powiedział, że poprzedni skarbnik uznał, że taka pula wpłynie do budżetu. Do tego dojdą jeszcze środki z roku 2004, które zostaną przeniesione do budżetu roku 2005. Nastąpi to po sporządzeniu sprawozdania z wykonania budżetu w roku ubiegłym.Radna Maria Taciak zapytała, gdzie będzie realizowana kanalizacja, a gdzie realizowane wodociągowanie? Chodzi o załącznik nr 8.Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że w załączniku nr 8 zadania nie zostały sprecyzowane. Tak naprawdę są to środki przeznaczone na realizację zadań, wynikających w trakcie roku, a związanych z drobnymi zadaniami. Są to środki na bieżące obsłużenie czy załatwienie spraw związanych z kanalizacją lub wodociągami. Jeżeli się okaże jednak, że będzie to jakieś większe zadanie, to poinformujemy radnych o zrealizowaniu czy chęci zrealizowania większego zadania z tej puli. Chociaż ta kwota jest mała i nie należy spodziewać się tutaj większych rzeczy.Komisja komunalno-finansowa zapoznała się ze zmianami do projektu budżetu na rok 2005.Pkt 4-5


Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący komisji o godz. 19.00 zamknął posiedzenie komisji.

Protokół zawiera 9 ponumerowanych stron.

Wszystkie ww. załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

Przewodniczący komisji

radny Piotr Matuszewski

/-/


Protokolant

Robert Klimczak

/-/

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.