BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14294797
ostatnia aktualizacja BIP'u:
13-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół nr XXIX/2005

 

Protokół

 nr XXIX/2005

z sesji Rady Miejskiej we Wrześni,

która odbyła się 21 stycznia 2005 r.

w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy Września

 

 

XXIX sesja Rady Miejskiej we Wrześni została zwołana na podstawie art. 20 ust. 1  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami).

 

Pkt 1

 

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Maciej Baranowski o godz. 16.30 otworzył sesję i po powitaniu radnych, sołtysów i gości oświadczył, że zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczy 21 radnych, co stanowi quorum.

 

Protokoły  z sesji nr  XXVII/2004 oraz XXVIII/2004  zostały przyjęte przez aklamację; nikt z radnych nie wniósł uwag do ich treści.  

 

Pkt 2

Przedstawiony porządek obrad (załącznik nr 2):

1.   Otwarcie sesji.

2.   Przedstawienie porządku obrad.

3.   Interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.

4.   Podjęcie uchwał w sprawie:

a)      powołania skarbnika Miasta i Gminy Września,

b)      utraty mocy uchwały nr XXI/191/04 Rady Miejskiej we Wrześni z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,

c)      sprostowania omyłki w uchwale nr XXVIII/263/04 z 29 grudnia 2004 r. w sprawie wydatków budżetu, które w 2004 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego,

d)      rozpatrzenia skargi na działalność organu gminy,

e)      zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta i Gminy Września.

5.   Informacja przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni.

6.   Informacja burmistrza Miasta i Gminy Września.

7.   Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.

8.   Zakończenie obrad.

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września wniósł o poszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie: gromadzenia i wydatkowania środków w ramach rachunków dochodów własnych przez niektóre jednostki budżetowe gminy Września (jako pkt 4f).

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 17 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wniosek, dotyczący poszerzenia porządku obrad o projekt uchwały w sprawie: gromadzenia i wydatkowania środków w ramach rachunków dochodów własnych przez niektóre jednostki budżetowe gminy Września (jako pkt 4f).

 

Pkt 3

 

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Maciej Baranowski powiedział, że proponuje wznowienie dyżurów radnych od 2 lutego – w każdą środę w godz. 16.00-18.00. Podaję listę i proszę zainteresowanych o wpisywanie się na nią.

 

Radny Marek Zielnik powiedział, że mieszkańcy ul. Grunwaldzkiej prosili go o interwencję w sprawie zalewania wodą tej ulicy przez deszcze. Prośba jest, by coś z tym zrobić, bo jak spadnie duży deszcz, to nie można się przemieszczać. Powstały nierówności i tworzą się kilkumetrowej średnicy kałuże. Ponoć podobnie jest na innych ulicach na os. Sławno.

Kolejne moje pytanie dotyczy zwrotu kaucji. Nie będę wymieniał nazwiska. Pewna rodzina z Wrześni 25 lat temu wprowadziła się w zasoby mieszkań komunalnych. Wpłaciła wtedy cztery „średnie krajowe” pensje jako kaucję. Minęło 25 lat, ta rodzina wyprowadziła się z zasobów komunalnych i powstał problem zwrotu kaucji. Urzędnicy zastanawiali się ile to by było, jak, co? W końcu podano kwotę 1200 zł, potem 2400 zł. Poproszę o informację na piśmie, jak te sprawy wyglądają? Ktoś wpłaca kaucję, potem chce ją odebrać i wiadomo, że jeszcze oprócz kaucji należy się rewaloryzacja za ten okres. Wszyscy wiemy, że cztery „średnie krajowe”, to jest kwota taka, a nie inna. Dlaczego takie problemy powstają? Mieszkańcy są tym zbulwersowani, bo chodzi o ich pieniądze.  Proszę o odpowiedź na to pytanie na piśmie.  

W prasie lokalnej jest poruszany temat kortów tenisowych. Ten temat mnie interesuje. Tyle lat korty istniały i wszystko było „ok”. Dzisiaj powstają problemy. Okazuje się, że jest problem poruszany przez WTT, który wiążę się oczywiście z finansami. Według ich tłumaczeń te kwoty, które są na dzień dzisiejszy podobno są wyższe niż kiedyś, jak oni prowadzili te korty. Chciałbym, żeby burmistrz mi wytłumaczył, w czym był problem i czy ponownie WTT nie mogłoby tych kortów prowadzić? Podejrzewam, że problem zostałby zażegnany.

 

Radna Maria Taciak poprosiła o przekazanie informacji: ile sprzedano działek budowlanych, pod zabudowę mieszkaniową i usługową, w roku 2004? Jednocześnie poproszę, aby w tej informacji zamieszczona została wartość, jaka została oszacowana przez rzeczoznawcę i wartość, za jaką dana nieruchomość została zbyta. Poproszę o odpowiedź na piśmie.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że miał otrzymać odpowiedź na piśmie na temat umów i wynikających z tych umów i aneksów dat, jeśli chodzi o te zadania, które były przedmiotem uchwały o środkach niewygasających. Jest to w protokole poprzedniej sesji na str. 7.

 

Radny Czesław Duch powiedział, że jadąc drogą z Wrześni w kierunku Węgierek, za restauracją Kasandra, jest  droga w lewo do Gutowa Wielkiego. Na tej głównej drodze z Wrześni do Węgierek stoi znak: „zakaz skrętu w lewo”. Ludzie mieszkający przy tej drodze w Gutowie Wielkim przy samym asfalcie zmuszeni są jechać do krzyżówki: Bierzglin, Gutowo Wielkie i Węgierki, to jest około 2,5 km, by wrócić i dojechać do posesji.

Czy burmistrz widzi takie rozwiązanie, by stojący znak „zniknął”, bądź przemalowane by były pasy, gdyż jest tam podwójna ciągła linia?

 

Radny Sylwester Jałoszyński powiedział, że w piątek odbyło się spotkanie noworoczne zorganizowane przez posła na Sejm Bronisława Dankowskiego, podczas którego rada gminna Ludowych Zespołów Sportowych otrzymała wyróżnienie za działalność. Korzystając z okazji chciałbym wszystkim radnym oraz sołtysom, którzy się do rozwoju sportu na wsi przyczyniają podziękować. Nadmieniam, że rok temu ta sama rada otrzymała również wyróżnienie od zarządu głównego w Warszawie.

Wyjeżdżając ulicą Miłosławską z Wrześni do Miłosławia, stoi znak na wysokości 80-100 cm. Mam propozycję, żeby ten znak podnieść, ponieważ jadąc autem nie widać go.                    

 

Pkt 4

 

a)

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września omówił przedmiotowy projekt uchwały.

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXIX/264/05 w sprawie: powołania skarbnika Miasta i Gminy Września (załącznik nr 3).

 

b)

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych 19 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” podjęła uchwałę nr XXIX/265/05 w sprawie: utraty mocy uchwały nr XXI/191/04 Rady Miejskiej we Wrześni z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (załącznik nr 4).

Jeden radny obecny na sali posiedzenia nie wziął udziału w głosowaniu.

 

c)

 

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Maciej Baranowski odczytał zapytanie radnego Ryszarda Szwajcy z posiedzenia komisji komunalno-finansowej: Czy zapis: „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (tabela) w projekcie uchwały w sprawie sprostowania omyłki w uchwale nr XXVIII/263/04 z 29 grudnia 2004 r. w sprawie wydatków budżetu, które w 2004 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego jest zgodny z klasyfikacją budżetową?

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września wyjaśnił, że w rozporządzeniu ministra finansów z 25 marca 2003 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów jest napisane, że paragraf 605 to: „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”.

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXIX/266/05 w sprawie: sprostowania omyłki w uchwale nr XXVIII/263/04 z 29 grudnia 2004 r. w sprawie wydatków budżetu, które w 2004 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego (załącznik nr 5).

 

d)

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że kwestia prawidłowości skargi nie ulega wątpliwości. Inną kwestią jest sprawa przyczyny powstania takiej sytuacji, że w pewnym momencie został zmieniony plan zagospodarowania przestrzennego na tę działkę. Plan ten pogorszył warunki właścicielowi i musiał ponownie na własny koszt dokonać zmiany planu zagospodarowania przestrzennego.

Dla mnie  i mam nadzieję także dla radnych jest oczywistym, że podjęcie przedmiotowej uchwały jest konieczne. Natomiast co do drugiej kwestii, to sytuacja może być rozwiązana tak, że po pierwsze zainteresowani złożą wniosek w sprawie umorzenia tej należności, a po drugie prosiłbym, aby Rada Miejska choćby w dzisiejszym protokole zapisała, a najlepiej, żeby przegłosowała taki wniosek do burmistrza.

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych 16 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 5 „wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr XXIX/267/05 w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność organu gminy (załącznik nr 6).

 

e)

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że na komisji komunalno-finansowej prosił o przedstawienie realizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, który został przyjęty uchwałą przez Radę Miejską dwa lata temu. Okazało się, że otrzymałem to samo, co dwa lata temu Rada uchwaliła. Chodziło mi o to, co przez te dwa lata zrobiono, a nie o plan. 

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że był świadkiem, kiedy radny pytał. Radny oczekiwał właśnie planu.

 

Radny Arkadiusz Czajkowski powiedział, że  mają być zatwierdzone taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta i Gminy Września. Z bólem i kamieniem na sercu będę głosował za tym, żeby podnieść te taryfy z tego względu, że zostały one opracowane nie przez Radę, a przez prezesa spółki PWiK. Rada Miejska zatwierdza tylko taryfy na wniosek prezesa PWiK.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że interesowało go, jaka jest realizacja planu. Jeżeli nawet nie ma tej realizacji w tej chwili, to proszę o informację, na jakim etapie realizacji jest ten plan.

 

Radny Sylwester Jałoszyński powiedział, że  przy okazji omawiania taryf za wodę i ścieki chciałby informacyjnie przekazać, że mieszkańcy należący do spółdzielni mieszkaniowej w Chwalibogowie po tej podwyżce zbliżą się do kwoty 10 zł za m3, a w mieście będzie 3,69 zł. Związane jest to z wywozem ścieków.

 

Ryszard Szambelańczyk, prezes PWiK spółka z o.o. powiedział, że na komisji miał rozliczenie planu. Radny Ryszard Szwajca mówił o załączniku do wniosku, a zgodnie z przepisami załącznikiem jest zatwierdzony przez Radę Miejską plan. Mówiłem radnemu, że mam rozliczenie. Pan odpowiedział mi, że to pana nie interesuje i poszedł pan na papierosa.  

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że nie miał nic do tego, żeby prezes przedstawił, jeżeli takie coś jest. Ja się zwracam do burmistrza, bo wniosek o zatwierdzenie złożył prezes do burmistrza. Będąc na komisji chciałem to zobaczyć. Proszę burmistrza, w ramach interpelacji, o tę realizację planu za dwa lata na piśmie w najbliższym czasie.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Maciej Baranowski zaproponował, żeby prezes PWiK przedstawił realizację planu wszystkim radnym.  

 

Ryszard Szambelańczyk, prezes PWiK spółka z o.o. powiedział, że wieloletni plan rozwoju dotyczy właściwie środków pozataryfowych, a nie inwestycji realizowanych z amortyzacji.

Sieć wodociągowa – os. Sokołowskie: ul. Witkowska, Matejki, Makowskiego, Kossaka, Malczewskiego i Grottgera. To zadanie miało być finansowane z GFOŚ. Był ogłoszony przetarg, który PWiK wygrało. Zadanie to zostało zrealizowane. 

Sieć wodociągowa – os. Sokołowskie, ul. Monte Cassino. To zadanie miało być również finansowane z GFOŚ. Był ogłoszony przetarg. PWiK startowało na równych zasadach z innymi przedsiębiorcami i wygrało ten przetarg. Zadanie zostało zrealizowane.

Sieć wodociągowa – Przyborki. Została opracowana dokumentacja. Zadanie będzie realizowane w latach 2004-2006.

Sieć wodociągowa – Września, ul. Koralowa. Zadanie zostało wykonane w zakresie ulicy gminnej. Nie jest zrealizowane w zakresie, gdzie dotyczy to indywidualnych właścicieli, ponieważ wymaga to uregulowań prawnych.

Sieć wodociągowa – Przyborki, ul. Boczna. Zadanie wykonane.

Sieć wodociągowa – Przyborki, ul. Gronowa. Zrobiono dokumentację i zadanie będzie realizowane w tym roku. 

Sieć wodociągowa – Września, ul. Objazdowa. Zadanie to będzie zrealizowane do roku 2006. Jest częściowa realizacja przez mieszkańców po prawej stronie, tam gdzie były działki budowlane i warsztatowe.

Sieć wodociągowa – Września, ul. Działkowców i Malinowa. Zadanie zostało zrobione. Została połączona ul. Wrocławska z ul. Paderewskiego.

Sieć wodociągowa – Września, ul. Ogrodowa z przejściem pod ul. Witkowską, plus ul. Owocowa. Zadanie zostało wykonane.

Sieć wodociągowa – Września, ul. Baczyńskiego. Na to zadanie dokumentacja jest wykonana.  

Sieć wodociągowa – Września, ul. Czerniejewska. Na to zadanie dokumentacja zostanie wykonana.  

Będę mówił o tym, co zostało wykonane, bo na pozostałe zadania są wykonane dokumentacje. Sieć wodociągowa – Września, ul. Dolnośląska. Zadanie zostało wykonane. Także: Psary Polskie i Nowy Folwark – 270 m; ul. Słowackiego plus 280 m w rejonie przedszkola.

W zakresie kanalizacji. W tej chwili jest realizowany punkt zlewczy zlokalizowany na oczyszczalni ścieków. Następne zadanie, to ułożenie rurociągu grawitacyjnego w ul. Działkowców i przejście pod torami.

Na oczyszczalni ścieków, dobudowa części mechanicznej – separator piasku z piaskownikiem karata, łącznie z likwidacją części mechanicznej na ul. Miłosławskiej.  Na dzień dzisiejszy mamy już koncepcję. Dokumentacja jest w opracowaniu i będziemy to realizować w tym roku.  

Września, ul. Ogrodowa; kanalizacja sanitarna będzie robiona, gdy będzie remontowana ulica.

Września, ul. Sikorskiego. W związku z modernizacją części mechanicznej część kolektora w tej ulicy zostanie przekształcona w kanalizację tłoczną. To zadanie więc będzie realizowane troszeczkę inaczej. To zadanie jest przewidziane na koniec 2005 r. i początek 2006 r.

Na 2006 r. pozostała do zrobienia kanalizacja w ul. Objazdowej. Ul.  Kolejowa i ul. Przemysłowa wymaga przedyskutowania z uwagi na małą ilość odbiorców.

Budowa kanalizacji w ul. Kościuszki. To zostało właściwie zrobione.    

 

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Maciej Baranowski powiedział, że o głos prosił pan Jerzy Książczak w sprawie wysokości taryf wody i kanalizacji.

 

- nikt nie wraził sprzeciwu, by głos zabrał pan Jerzy Książczak.

 

Pan Jerzy Książczak powiedział, że jest przedstawicielem os. Sokołowskiego. W imieniu mieszkańców tego osiedla chciałby zadać pytanie. Dlaczego we Wrześni opłata za wodę i kanalizację stale wzrasta? W Poznaniu są stawki mniejsze niż we Wrześni. Na os. Sokołowskim jest wielu mieszkańców, którzy nie mają pracy ze względu na likwidację zakładów, są renciści i emeryci. Po podłączeniu „kanalizy” automatycznie stawka wzrasta i jeszcze są jakieś dodatki, a ludziom do kieszeni nic nie przybywa. Coś się tutaj dzieje nie tak, jak powinno.

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że podwyżka cen wody, która ma nastąpić od 1 marca 2005 r. będzie pierwszą podwyżką od 1 kwietnia 2002 r. Cena wody zostanie podniesiona pierwszy raz od trzech lat i jest podnoszona o 10 gr., z 2,25 zł na 2,35 zł, czyli o 4,5%.

Jeśli chodzi o ceny ścieków, to poprzednia podwyżka miała miejsce 1 marca 2003 r. Podwyżka wyniesie 35 gr., z 3,60 zł do 3,95 zł, co stanowi około 9,7% podwyżki.

W obliczu tego, jak dużo przedsiębiorstwo wykonuje zadań i biorąc pod uwagę wzrost cen i różnych kosztów, które miały miejsce przez trzy lata, to myślę że ta podwyżka nie jest ogromna.

Cena wody we Wrześni, w porównaniu z innymi miastami wielkopolskimi jest mniej więcej średnia.

 

Ryszard Szambelańczyk, prezes PWiK spółka z o.o. powiedział, że w materiałach na sesje była informacja zawierająca ceny wody w innych wielkopolskich miastach. Dlaczego są tak często podwyżki? Podwyżki reguluje ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Taryfy obowiązują przez rok i co roku każde miasto podnosi opłaty.  Ceny ustalają samorządy i informacja na ten temat ukazuje się tylko w prasie regionalnej. Poznań w 2004 r. miał cenę za wodę brutto 2,72 zł, a Września miała 2,25 zł. Po podniesieniu ceny w 2005 r. Września będzie miała 2,35 zł, a Poznań będzie miał 2,93 zł. Zdecydowanie Poznań góruje, jeśli chodzi o województwo wielkopolskie. Zarzut, że Września ma wyższą cenę niż Poznań jest chybiony. 

 

Radny Arkadiusz Czajkowski powiedział, że od 2002 r. nie wprowadzono podwyżki za wodę z tego względu, że wprowadzono uchwałą Rady Miejskiej opłaty za wodomierze. M.in. ta opłata była to jakaś podwyżka dla nas wszystkich.

W tym roku jest idealny rok, żeby odpowiednio użyć swojego głosu, żeby nie było tych podwyżek.

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych 13 głosami „za”, przy 6 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” podjęła uchwałę nr XXIX/268/05 w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta i Gminy Września (załącznik nr 7).

 

f)

 

Krystyna Poślednia, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedziała, że odpowie na pytanie radnego Ryszarda Szwajcy, zadane podczas komisji komunalno-finansowej, jak będzie realizowana omawiana uchwała?

Na dzień dzisiejszy decyzja jest taka, że środki własne jednostek będą funkcjonowały w obrębie konta danej jednostki podobnie jak w WOK, że środki, które wypracowują z działalności własnej zostają w ich budżecie.

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXIX/269/05 w sprawie: gromadzenia i wydatkowania środków w ramach rachunków dochodów własnych przez niektóre jednostki budżetowe gminy Września (załącznik nr 8).

 

Pkt 5

 

Informacja przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni:

-         Proszę, by komisje stałe Rady Miejskiej opracowały plany pracy na rok 2005 oraz sporządziły sprawozdania za rok 2004.

-         Informacja o nieobecności radnych na sesjach w 2004 r. (załącznik nr 9).

-         Informacja z analizy danych zawartych w oświadczeniu majątkowym radnego Pawła Lipieckiego złożonym po objęciu mandatu radnego Rady Miejskiej we Wrześni 29 listopada 2004 r. (załącznik nr 10).

-         Wpłynął apel radnych Gminy Stare Miasto w sprawie udzielenia pomocy poszkodowanym podczas tragicznych wydarzeń w Azji spowodowanych trzęsieniem ziemi.

-         Mieszkańcy dwóch posesji przy ul. Warszawskiej 30 i 31 złożyli sprzeciw  w sprawie sprzedaży działki budowlanej.

-         Nadeszły życzenia świąteczne na Nowy Rok 2005 od Roberta Barre, Isabelle Florimond i radnych Rady Miejskiej Bruz.

-         W Biurze Rady Miejskiej znajduje się wykaz szkoleń organizowanych przez Ogólnopolskie Centrum Edukacji Samorządu i Administracji. Proszę radnych, by się zapoznali z tą ofertą i w razie zainteresowania zgłosili to pracownikom biura.

-         Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan w Poznaniu organizuje 19 lutego br. w Witkowie turniej dla radnych, wójtów, burmistrzów, prezydentów i starostów w tenisie stołowym. Jeżeli są zainteresowani uczestnictwem w tym turnieju, to proszę to zgłosić pracownikom Biura Rady Miejskiej. 

 

Pkt 6

 

Informacja burmistrza Miasta i Gminy Września (załącznik nr 11):

- Radnym została przekazana informacja, że subwencja oświatowa na rok 2005 została ponownie umniejszona o kolejne 600 tys. zł. Trzeba będzie więc gdzieś ująć 600 tys. zł, żeby pokryć wydatki oświatowe.

 

Pkt 7

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział:

-         Kanalizacja na os. Sławno około 2000 r. była wykonywana często w istniejących ulicach. Wycinano fragmenty asfaltu i montowano kanalizację w tych wyciętych miejscach. Nie była przewidziana wymiana całych nawierzchni ulic i w związku z tym, w niektórych miejscach asfalt, który jest położony w miejsce wyciętego różni się i w tych miejscach tworzą się kałuże. Staramy się większe zagłębienia terenu wyrównywać, ale wtedy, kiedy pogoda na to pozwala. Jest to wykonywane w ramach remontów drobnych, zimowych.

-         Zwrot kaucji za mieszkania. Ci Państwo, którzy rozmawiali z radnym byli u nas na rozmowie. Nie jest to przypadek odosobniony, ale bardzo skomplikowany, ponieważ nie ma przepisu, według którego należałoby naliczać zwrot kaucji. Wszędzie metoda stosowana jest różna. Bardzo często tego typu sprawy kończą się w sądzie. Zastosowaliśmy taki pomocniczy tryb, tzn. sprawdziliśmy, jakie zapadają w sądzie wyroki w podobnych sprawach. Szczegółową odpowiedź na to pytanie przygotuje radca urzędu.

-         Korty tenisowe. W 2004 r. korty tenisowe były obsługiwane przez gminę poprzez WOSiR po rozwiązaniu umowy z Wrzesińskim Towarzystwem Tenisowym, która obowiązywała do 2003 r. Wówczas zawarta umowa była niezgodna z prawem. Nie można było tolerować takiej umowy, która jest niezgodna z prawem. Niezgodność z prawem polegała na kilku rzeczach. Po pierwsze, WTT miało użyczone korty od gminy, czyli otrzymywało od gminy majątek do dyspozycji, ale pełne koszty utrzymania (energia, woda) były pokrywane przez gminę. Pieniądze kasowane za grę na korcie wpływały nie do gminy tylko do tego stowarzyszenia. Oprócz tego stowarzyszenie to otrzymywało jeszcze dotację na ten cel. Przykładowo w roku 2002 było to 7 tys. zł, a w 2003 r. 3 tys. zł. To jest tak, że jak ja byłbym właścicielem mieszkania i radnemu użyczyłbym to mieszkanie i radny by mi za to nie płacił tylko ja jeszcze bym płacił za wodę i prąd, a pan wynajmowałby to moje mieszkanie za pieniądze i do tego jeszcze dostawałby pan 10 tys. zł dodatkowo. Nie mówiąc już o tym, że to nie jest żaden interes dla gminy, to jeszcze to jest niezgodne z prawem, ponieważ prawo dokładnie określa, co znaczy słowo: „użyczenie”. „Użyczenie” jest wtedy, gdy ktoś komuś coś daje, a ten, który to bierze, to utrzymuje na własny koszt. Druga sprawa jest taka, że po rozwiązaniu umowy poprosiliśmy na rozmowę zarząd WTT i zaproponowaliśmy podpisanie nowej umowy w ramach użyczenia w myśl znaczenia słowa: „użyczenie”. Rozmowy były przeprowadzone kilkakrotnie. Propozycja była ponawiana kilkakrotnie. Odmówili kilkakrotnie. Stawiali warunek następujący, że zgadzają się na użyczenie i będą sami ponosić koszty utrzymania pod warunkiem, że dopłacimy im 10 tys. zł. To z kolei jest niezgodne z ustawą, która obowiązuje od 2004 r. o dofinansowywaniu organizacji pozarządowych. Musi się to odbywać poprzez ogłoszenie konkursu na realizację pewnych zadań. Wobec tego propozycja użyczenia była również niezgodna z prawem. Koszty utrzymania tych kortów w 2002, kiedy zajmowało się tym WTT wynosiły 53 tys. zł, a w roku 2004, gdy zajmowała się tym gmina wyniosły 16 tys. zł. Są to koszty utrzymania majątku gminnego. Nie widzę żadnej podstawy, by zrobić tak, jak radny oczekuje, tzn. żeby przywrócić ponownie zarządzanie tymi kortami przez WTT. W styczniu 2004 r. WTT zawiesiło swoją działalność. Ostatnio stowarzyszenie to wznowiło swoją działalność i 17 stycznia wybrało nowe władze. Zaprosiliśmy prezesa stowarzyszenia przedwczoraj na spotkanie, na którym ponowiliśmy propozycję, a pan prezes odpowiedział, że nie jest zainteresowany podpisaniem takiej umowy, o której mówiłem, ale chce współpracować na takich zasadach, jakie były w 2004 r. Zasady są proste, kto chce pograć na korcie ten wnosi opłatę i wchodzi na kort. Korty są gminne i nie widzę w tym niczego nadzwyczajnego. Dodam, że w różnych rozliczeniach widać, że były kupowane różne rzeczy dla tych kortów, w momencie, kiedy została rozwiązana umowa WTT zabrało stamtąd wszystko.

-         Odpowiedź na pytanie dotyczące sprzedanych działek w roku 2004 zostanie przygotowana na piśmie.

-          Jeśli chodzi o pytanie radnego Ryszarda Szwajcy, dotyczące zapytania na poprzedniej sesji o środki niewygasające, to cytuję z protokołu, str. 7: „Radny Ryszard Szwajca powiedział, że przeniesienie realizacji niektórych zadań sięga półrocza 2005 r. Na te zadania zostały zawarte umowy. Chcę otrzymać terminy realizacji tych zadań, które były zawarte w umowach oraz przyczyny aneksowania tych umów”.  17 stycznia radny otrzymał odpowiedź na  to pytanie. Mam nadzieję, ze zostało przekazane przez Biuro Rady Miejskiej?

 

Radny Ryszard Szwajca odpowiedział, że nie. Gdybym otrzymał, to bym nie pytał.

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że ma przed sobą kopię odpowiedzi. Jeśli radny nie ma, to mogę przekazać swoją kopię.

Pytanie dotyczące zjazdu z drogi nr 92 w kierunku Gutowa Wielkiego, tzw. „napoleonka”. „Zakaz skrętu” i podwójna linia na tym odcinku pojawiły się tam podczas remontu drogi między Wrześnią a Węgierkami w roku ubiegłym. Drogę tę remontowała GDDKiA. Skrzyżowanie to podlega tej instytucji, do której należy droga wyższej kategorii. W tym przypadku jest to droga krajowa, czyli jest w zarządzie GDDKiA. W związku z tym wszystkie remonty i zmiany organizacji ruchu są w zarządzie GDDKiA. Przy okazji przebudowy tego odcinka drogi GDDKiA, a szczególnie skrzyżowania w Bierzglinie, zwróciła się do gminy Września o opinię w zakresie zmiany organizacji ruchu w celu poprawy bezpieczeństwa w obrębie tych dwóch skrzyżowań i zaproponowali, żeby tam nie było wolno skręcać w lewo. Gmina Września, mamy odpowiednie pismo, udzieliła negatywnej odpowiedzi. Mimo tego, że gmina wydała negatywną opinię GDDKiA przeforsowała taką zmianę organizacji ruchu.

Pytanie dotyczące zbyt nisko zamontowanego znaku tzw. „sierżanta”, czyli znaku, który kieruje ruch w lewo lub w prawo, to sytuacja wygląda tak, że radny mówi o zjeździe w dół od ul. Sienkiewicza. Problem polega na tym, że ten znak nie służy jadącym w tym kierunku tylko jadącym od PWiK w górę. Pojawił się tam z kilku powodów, tj. żeby ktoś, kto jeździł tą drogą kilkadziesiąt lat nie wjechał pod prąd oraz żeby wyraźnie kierować ruch w kierunku Rynku. Jak widać ta zmiana organizacji ruchu zakończyła się sukcesem. Nie ma specjalnych stłuczek czy kolizji. Jadąc od dołu ten znak musi być na wysokości wzroku kierowcy. Parametry znaków oraz wysokość ich zamontowania są określone w rozporządzeniu ministra infrastruktury.    

         

Pkt 8

 

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni radny Maciej Baranowski o godz. 18.00 zamknął posiedzenie Rady.

Protokół zawiera 9 ponumerowanych stron.

Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie MiG Września.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  we Wrześni:

Maciej Baranowski

/-/

 

Protokolant:  

Robert Klimczak

/-/

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.