BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14260402
ostatnia aktualizacja BIP'u:
05-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
 

PROTOKÓŁ

ze wspólnego posiedzenia

komisji edukacji i komisji rozwoju wsi

z 19 stycznia 2005 r.


Pkt 1

Przewodnicząca komisji edukacji radna Bożena Nowacka o godz. 15.15 otworzyła wspólne posiedzenie komisji, stwierdzając quorum. Powitała radnych oraz zaproszonych gości.


Zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczyło 7 członków komisji edukacji.


Zgodnie z listą obecności (załącznik nr 2) w posiedzeniu uczestniczyło 4 członków komisji rozwoju wsi.


Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:


 • Krystyna Poślednia, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września,

 • Ryszard Szambelańczyk, prezes PWiK spółka z o.o.,

 • Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury,

 • Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu,

 • Alicja Stawowska, skarbnik Miasta i Gminy Września,

 • Monika Krysztofiak, referent w Biurze Rady Miejskiej, protokolant.


Pkt 2

Przewodnicząca komisji edukacji radna Bożena Nowacka przedstawiła porządek obrad wspólnego posiedzenia komisji (załącznik nr 3), który został przyjęty przez aklamację.


Porządek obrad:


 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

 3. Omówienie materiałów na XXIX sesję Rady Miejskiej we Wrześni IV kadencji.

 4. Interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.

 5. Zakończenie posiedzenia.


Pkt 3

a)

Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie: powołania skarbnika Miasta i Gminy Września.


Komisja edukacji zapoznała się z projektem uchwały w sprawie: powołania skarbnika Miasta i Gminy Września.

Komisja rozwoju wsi zapoznała się z projektem uchwały w sprawie: powołania skarbnika Miasta i Gminy Września.


b)

Alicja Stawowska, skarbnik Miasta i Gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie: utraty mocy uchwały nr XXI/191/04 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.


Komisja edukacji w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: utraty mocy uchwały nr XXI/191/04 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.


Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: utraty mocy uchwały nr XXI/191/04 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.


c)

Alicja Stawowska, skarbnik Miasta i Gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie: sprostowania omyłki w uchwale nr XXVIII/263/04 z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie wydatków budżetu, które w 2004 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.


Komisja edukacji w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: sprostowania omyłki w uchwale nr XXVIII/263/04 z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie wydatków budżetu, które w 2004 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.


Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: sprostowania omyłki w uchwale nr XXVIII/263/04 z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie wydatków budżetu, które w 2004 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.


d)

Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność organu gminy.


Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września uzupełniając wypowiedź pani naczelnik powiedziała, że przez czas, gdy tam był tam plac zielony, dbałość o estetykę tego miejsca była wykonywana na koszt gminy.

Skarga jest niezasadna, ponieważ procedury były jawne i możliwe do zastosowania, ale osoba ma prawo się nie zgadzać z decyzją i właściwym organem do rozpatrzenia skargi jest rada.

Na posiedzenie przybył radny Bolesław Święciochowski. W tym momencie w posiedzeniu komisji edukacji uczestniczy 7 radnych.


Komisja edukacji w obecności 7 radnych 5 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 2 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność organu gminy.


Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych 3 głosami “za”, przy 0 “przeciw” i 1 “wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność organu gminy.


e)

Ryszard Szambelańczyk, prezes PWiK spółka z o.o. omówił projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta i Gminy Września.


Radny Sylwester Jałoszyński powiedział, że po podwyżce cena 1 m3 wody w Chwalibogowie przekroczy kwotę 10 zł.


Ryszard Szambelańczyk, prezes PWiK poinformował, że jest kończona dokumentacja rurociągu tłocznego z Chwalibogowa.


Przewodnicząca komisji edukacji radna Bożena Nowacka zwróciła się z pytaniem czy jest plan przejmowania terenów miejskich do wodociągów? Jako mieszkańcy Marzenina płacimy za wodę spółce z Sokołowa.


Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września poinformowała, że część Marzenina i Gulczewa jest obsługiwana przez wodociąg należący do spółki Agropol. Nie jest to wodociąg komunalny. Niestety wszystkie zabiegi przejęcia tego wodociągu na własność komunalną nie powiodły się, spółka nie jest tym zainteresowana, ponieważ sama musiałaby nam płacić za wodę.


Radny Mirosław Zgoliński zadał pytanie dotyczące straty, jaką spółka poniosła na wodzie i ściekach?


Ryszard Szambelańczyk, prezes PWiK wyjaśnił, że przychody były mniejsze niż rozchody. Związane to jest z dodatkowymi podatkami oraz ze zwiększeniem się opłat za energię i paliwa. Od 2002 roku nie podnosiliśmy opłat za wodę. Spółka nie przynosi strat, a straty na wodzie kompensowaliśmy przychodami z innych działalności.


Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września uzupełniając wypowiedź prezesa poinformowała, że jest wyliczona strata na usłudze – woda, druga strata jest na usłudze - odbiór ścieków i ich oczyszczenie. Te dwie usługi przy obowiązującej taryfie wykazały straty, ale bilans przedsiębiorstwa jest bliski zera.


Następnie prezes przedstawił jakie są możliwości dostarczania wody we Wrześni:

 • zdolność dobowa dostarczenia wody wynosi 10 312 m3;

 • stacja uzdatniania może podawać 8600 – 10 000 m3;

 • pompownia ma wydolność 16 000 m3


Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września zaproponowała, by może na sesji przedstawić radnym w formie prezentacji materiał dotyczący dostarczania wody ?


Ryszard Szambelańczyk, prezes PWiK odpowiedział, że może to przygotować.


Komisja edukacji w obecności 7 radnych 5 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 2 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta i Gminy Września.


Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych 3 głosami “za”, przy 0 “przeciw” i 1 “wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta i Gminy Września.


Posiedzenie opuściła radna Eugenia Potęga. Od tego momentu skład komisji edukacji liczy 6 radnych.


Krystyna Poślednia omówiła projekt uchwały w sprawie: gromadzenia i wydatkowania środków w ramach rachunków dochodów własnych przez niektóre jednostki budżetowe gminy Września.


Komisja edukacji w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: gromadzenia i wydatkowania środków w ramach rachunków dochodów własnych przez niektóre jednostki budżetowe gminy Września.


Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: gromadzenia i wydatkowania środków w ramach rachunków dochodów własnych przez niektóre jednostki budżetowe gminy Września


Pkt 5

Przewodnicząca komisji edukacji radna Bożena Nowacka poinformowała członków komisji edukacji, że na kolejnym posiedzeniu przedstawi sprawozdanie z pracy komisji w roku 2004 oraz poprosi radnych o propozycje do planu pracy komisji na rok 2005.


Przewodnicząca komisji edukacji radna Bożena Nowacka poprosiła o przygotowanie informacji do pkt. 4, 5 i 6 zawartych w planie pracy komisji na rok 2004 (załącznik nr 4).


Radny Sylwester Jałoszyński powiedział, że w ubiegłym roku komisja rozwoju wsi dokonała wizytacji świetlic wiejskich i zadał pytanie czy komisja w tym roku będzie sprawdzała, co ze spraw remontowych zostało wykonane?


Przewodniczący komisji rozwoju wsi odpowiedział, że komisja dokona wizytacji świetlic, które były całkowicie remontowane.


Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedziała, że przygotuje sprawozdanie dot. remontu świetlic wiejskich (na kwotę 80 tys. zł), a potem komisja stwierdzi, czy będzie chciała dokonać wizji lokalnej remontowanych świetlic.


Przewodniczący komisji rozwoju wsi radny Mirosław Zgoliński poprosił o przygotowanie dla członków komisji sprawozdania finansowego dot. remontu świetlic.


Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września poinformowała, że kolejny raz została zmniejszona subwencja oświatowa. Złożyliśmy do prezesa Rady Ministrów pana Marka Belki protest dotyczący wzoru naliczającego subwencję. Niestety przegraliśmy to, obniżono nam subwencję. Kolejną naszą kompetencją jest coroczne uchwalanie regulaminu dla nauczycieli.

Weszła nowa ustawa o pomocy materialnej dla ucznia. W ciągu trzech miesięcy należy uchwalić regulamin stypendiów socjalnych i zasiłków losowych dla ucznia.

Ponieważ wzór na podział subwencji jest bardzo krzywdzący, będziemy chcieli w formie uchwały poprzeć wniosek Łodzi o zaskarżeniu rozporządzenia ministra kultury i sportu do Trybunału Konstytucyjnego.


Radny Bolesław Święciochowski poinformował, że Wrzesińskie Towarzystwo Kulturalne uzyskało status organizacji pożytku publicznego. Zwrócił się z prośbą do obecnych na posiedzeniu członków komisji oraz zaproszonych gości o możliwość przekazania na rzecz WTK 1% podatku należnego przy okazji rozliczania się z Urzędem Skarbowym.


Pkt 6

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodnicząca komisji edukacji o godz. 16.30 zamknęła wspólne posiedzenie komisji.

Protokół zawiera 7 ponumerowanych stron.

Wszystkie ww. załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

Przewodnicząca komisji edukacji

radna Bożena Nowacka

/-/


Przewodniczący komisji rozwoju wsi

radny Mirosław Zgoliński

/-/


Protokolant:

Monika Krysztofiak

/-/Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.