BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14286271
ostatnia aktualizacja BIP'u:
12-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Uchwała nr IV/36/02

UCHWAŁA Nr IV/36/02

Rady Miejskiej we Wrześni

z dnia 27 grudnia 2002 r.

 

w sprawie ustalenia diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych oraz sołtysów.

 

 

            Na  podstawie art. 25, ust. 4 i 37b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz.U. z 2001r., nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), §3 pkt. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. nr 61 poz. 710) oraz §2, ust. 2 i §5, ust. 3  Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000r.
w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowej radnych gminy (Dz. U. Nr 66 poz. 800 z późniejszymi zmianami), art. 7, ust. 1 i 2 Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego (Dz.U. z 1994r., nr 124, poz 607) Rada Miejska we Wrześni uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

1.      Diety dla radnych i sołtysów ustala się w formie ryczałtu miesięcznego, z zastrzeżeniem
punktu 4.

 

2.      Ryczałt, o którym mowa w ustępie 1 stanowi procent diety maksymalnej, w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r. i wynosi odpowiednio:

1)      dla Przewodniczącego Rady – 90 % diety maksymalnej,

2)      dla Zastępców Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji – 38 % diety maksymalnej,

3)      dla pozostałych radnych –  28 % diety maksymalnej,

4)      dla sołtysów –  10% diety maksymalnej.

 

3.      Diety wymienione w ustępie 1 punkty od 1 do 3 ulegają obniżeniu w przypadku nieobecności radnego:

-         na sesji Rady Miejskiej – o 40%,

-         na posiedzeniu Komisji – o 20%.

 

4.      Radni otrzymują dietę za udział w gminnych komisjach, innych, niż określone Statutem Gminy, w wysokości 7% diety maksymalnej w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r. za udział w posiedzeniu komisji. Dieta ta wypłacana jest niezależnie od diety określonej w punkcie 1.

 

§ 2

 

Diety dla członków Komisji Rewizyjnej określa Regulamin Komisji Rewizyjnej.

 

§ 3

 

Diety, o których mowa w §1 i 3 wypłaca się z dołu w terminie do 10-go dnia następnego miesiąca.

 

 

- 2 -

 

§ 4

 

1.    Miejscowość rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej, termin i miejsce wykonywania zadania, cel podróży oraz rodzaj środka lokomocji Przewodniczącemu Rady określa Zastępca Przewodniczącego Rady.

2.    W przypadku odbywania podróży służbowej pojazdem samochodowym nie będącym własnością Gminy, radnemu przysługuje zwrot kosztów przejazdu za 1 km podróży,
w wysokości maksymalnych stawek określonych w §2 Rozporządzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 26 marca 1998r. w sprawie  warunków ustalania
i zasad zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli
i motorowerów nie będących własnością pracodawcy.

 

 

§ 5

 

Traci moc uchwała nr XXIII/170/96 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 maja 1996r.
w sprawie ustalenia diet sołtysom oraz uchwała nr XXXII/227/00 Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia 4 grudnia 2000r. w sprawie ustalenia diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych,  członków komisji Rady Miejskiej nie będących radnymi oraz sołtysów.

 

§ 6

 

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.

 

§ 7

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003r.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni

Maciej Baranowski

/-/

 

                       

 

 


Uzasadnienie

 

 

 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. nr 61 poz. 710), maksymalna dieta jaką może otrzymywać radny w miastach i gminach o liczbie mieszkańców od 15 do 100 tysięcy wynosi obecnie 1.804,01 zł miesięcznie. Ustawa budżetowa na rok przyszły przewiduje utrzymanie tej  kwoty na nie zmienionym poziomie. Ustalone niniejszą uchwałą diety miesięczne wyniosą więc:

 

1)      dla Przewodniczącego Rady – 1623,61 zł,

2)      dla Zastępców Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji – 685,52 zł,

3)      dla pozostałych radnych –  505,12 zł,

4)      dla sołtysów –  180,40 zł,

5)      za pracę radnego w innej komisji, np. Mieszkaniowej –  126,28 zł.

 

Sołtysi otrzymywali dotychczas 2 rodzaje diet – jedną uzależnioną od uchwały zebrania mieszkańców sołectwa, przeciętnie wynosiła ona 122 zł miesięcznie, oraz dietę za udział w sesji Rady Miejskiej w wysokości 36,08 zł. Diety te ustalone zostały dwoma uchwałami Rady Miejskiej (z dnia 17 maja 1996r. i z dnia 4 grudnia 2000r.), każda z nich na odmiennych zasadach. Sytuacja taka, z prawnego punktu widzenia nie jest prawidłowa, dlatego też powyższa uchwała porządkuje tę sytuację. Wprowadza się jeden rodzaj diety, wypłacanej miesięcznie,
w jednakowej wysokości dla wszystkich sołtysów. Dieta ta będzie wyższa niż średnia suma 2-ch diet dotychczasowych, tak więc większość sołtysów w wyniku tej zmiany uzyska większą gratyfikację za pełnienie swej funkcji.

 

Sposób ustalenia wysokości diet dla członków Komisji Rewizyjnej (§2) nie ulega zmianie w stosunku do uchwały obowiązującej dotychczas.

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.