BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14463201
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół nr 22
 

Protokół

 z 22 posiedzenia

 komisji komunalno-finansowej

17 grudnia 2004 r.

 

Pkt 1

 

Przewodniczący komisji radny Piotr Matuszewski o godz. 16.30 otworzył posiedzenie komisji i po powitaniu radnych i gości oświadczył, że zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczy 11 członków komisji, co stanowi quorum oraz goście.

 

Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:

 

-         Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września,

-         Jerzy Nowaczyk, sekretarz Miasta i Gminy Września,

-         Alicja Stawowska, skarbnik Miasta i Gminy Września,

-         Anna Prusak, dyrektor wrzesińskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,

-         Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury,

-         Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu,

-         Grażyna Polowczyk, inspektor wydziału komunalnego i rozwoju wsi,

-         Robert Klimczak, specjalista w Biurze Rady Miejskiej, protokolant. 

 

Pkt 2

 

Prowadzący posiedzenie komisji przedstawił porządek obrad (załącznik nr 2), który został przyjęty jednogłośnie.

 

Porządek obrad:

 

1.      Otwarcie posiedzenia.

2.      Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

 1. Omówienie materiałów na XXVII sesję Rady Miejskiej we Wrześni IV kadencji.
 2. Omówienie materiałów na XXVIII sesję Rady Miejskiej we Wrześni IV kadencji.
 3. Wyrażenie opinii w sprawie przeznaczenia kwoty 190000 zł z rezerwy celowej na obsługę ewentualnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń (dział 758, rozdział 75818, § 4810), na rezerwę ogólną (dział 758, rozdział 75818, §4810).
 4. Interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.
 5. Zakończenie posiedzenia.

 

Pkt 3

 

a) i b)

 

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września omówił projekty uchwał w sprawie:

-         odwołania skarbnika Miasta i Gminy Września,

-         powołania skarbnika Miasta i Gminy Września.

 

Komisja komulano-finansowa zapoznała się z projektami uchwał w sprawie:

-         odwołania skarbnika Miasta i Gminy Września,

-         powołania skarbnika Miasta i Gminy Września.

 

c)

 

Grażyna Polowczyk, inspektor wydziału komunalnego i rozwoju wsi omówiła projekt uchwały w sprawie: uchwalenia programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami dla gminy Września.

 

Komisja komunalno-finansowa w obecności 10 radnych 8 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchwalenia programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami dla gminy Września.

Jeden radny, będący na sali nie wziął udziału w głosowaniu.

 

d)

 

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu omówił projekt uchwały w sprawie: przyjęcia programu współpracy Miasta i Gminy Września z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005.

 

Komisja komunalno-finansowa w obecności 10 radnych 7 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 3 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przyjęcia programu współpracy Miasta i Gminy Września z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku pulicznego na rok 2005.

 

e) 

Anna Prusak, dyrektor wrzesińskiego Ośrodka Pomocy Społecznej omówiła projekt uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wrzesińskiemu.

 

Komisja komunalno-finansowa w obecności 10 radnych 7 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 3 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wrzesińskiemu.

 

f)

 

Alicja Stawowska, skarbnik Miasta i Gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu na 2004 rok oraz autopoprawkę.

 

Radny Ryszard Szwajca odnosząc się do załącznika nr 7 powiedział, że w końcu roku zrozumiałe są korekty budżetu w niezbędnym zakresie. Natomiast załącznik nr 7 w stosunku do stycznia, kiedy budżet był uchwalany jest kompletnie „poprzewracany”. W niektórych pozycjach wydatki, na marginesie mówiąc nie wiadomo na co, zostały podwyższone o ponad 100%. Proszę uzasadnić te przesunięcia. Co w tym zakresie zostało zrobione?  Na razie jest to tylko żonglerka liczbami. Nie wiem, jakie są realizowane zadania. Proszę więc o uzasadnienie poszczególnych pozycji realizowanego planu i potrzeby zwiększania środków. 

 

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział:

 1. Budowa kanalizacji i wodociągów w gminie. W ramach tego zadania sfinansowano inwestycje:

-         budowa wodociągów w ul. Bohaterów Monte Cassino, zadanie realizowane w zeszłym roku, a finansowane, jako zobowiązanie roku 2004,

-         budowa wodociągów w ul. Kossaka i Matejki, podobna sytuacja, realizacja w roku 2003, a zobowiązanie przeniesione na rok 2004,

-         realizacja projektu kanalizacji wokół zalewu „Lipówka”,

-         budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Akacjowej i Brzozowej, zadanie tegoroczne,

-         opracowanie dokumentacji kanalizacji w Sokołowie,

-         nadzory nad budową kanalizacji w Sokołowie, ul. Akacjowej i ul. Brzozowej oraz nadzór archeologiczny.

 1. Modernizacja systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Plan 100 tys. zł, a wydatkowano 33 tys. zł.
 2. Czyszczenie rowów melioracyjnych i stawów.  Zwiększenie planu w dużej części spowodowane jest tym, że są to zadania zrealizowane w roku 2003, a zobowiązanie przeniesiono na rok 2004.
 3. Zadrzewienie i prace pielęgnacyjne w lesie komunalnym. Wydatkowano faktycznie mniejszą kwotę, stąd zmniejszenie planu.
 4. Utrzymanie bieżące zieleni na terenie miasta. Zwiększenie o 20 tys. zł. Zwiększenie planu, to też jest spłata w 2004 r. zobowiązań finansowych z roku 2003.
 5. Porządkowanie systemu kanalizacji deszczowej. Koszt opracowania operatów wodno-prawnych wzrósł, ponieważ ilość wylotów do Wrześnicy wzrosła o kolejnych pięć w stosunku do wstępnie oszacowanych.
 6. Edukacja ekologiczna. Jest to szereg wydatków związanych z edukacją ekologiczną. To są różnego rodzaju konkursy w szkołach oraz badania, które wynikają  z różnych powodów w ciągu roku.
 7. Budowa kanalizacji sanitarnej w Sokołowie. W ramach tego zadania były rozliczone zadania:

-         budowa kanalizacji sanitarnej w postaci spinki,

-         budowa kanalizacji sanitarnej – główny etap,

-         inwentaryzacja kanalizacji ogólnospławnej w Sokołowie,

-         nadzory nad tymi inwestycjami,

-         nadzór archeologiczny.

 1. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Akacjowej i Brzozowej. Tutaj są połączone dwie rzeczy:

-         realizacja przecisku pod torami dla odprowadzenia wód deszczowych,

-         budowa kanalizacji deszczowej w obu tych ulicach i opracowanie dokumentacji technicznej oraz nadzory.

 1. Rozbudowa wysypiska odpadów komunalnych. Zmniejszenie planu wynika z tego, że został ogłoszony przetarg i została ustalona mniejsza kwota.
 2. Budowa kolektora słonecznego na basenie miejskim. Nastąpiło zwiększenie planu o 52500 zł.

 

Radny Ryszard Szwajca zapytał, czy została opracowana już dokumentacja na wysypisko? 

 

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że projekt jest w trakcie realizacji.  

 

Grażyna Polowczyk, inspektor wydziału komunalnego i rozwoju wsi wyjaśniła, że „po drodze” okazało się, że trzeba opracować raport oddziaływania na środowisko, czego projektant wcześniej nie przewidział.

 

Radny Ryszard Szwajca zapytał w sprawie pozycji: „Czyszczenie rowów melioracyjnych i stawów”. Zaplanowano kwotę 45 tys. zł. Czy trzeba było w roku budżetowym zwiększyć wydatki o sto procent? To się rzadko zdarza, żeby gdzieś w budżecie taka sytuacja miała miejsce. To jest złe zaplanowanie, albo jakieś inne przyczyny. Jakie?

 

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że były to zobowiązania za rok 2003.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że rok 2003 był rozliczony i nie wykazano żadnych zobowiązań. Nawet zostały pieniądze. Powiedzcie, że nie zapłacono za wykonaną usługę, a to jest coś innego. Rok 2003 został zamknięty.  

 

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że tak. Nie zapłacono za to zadanie. Płatność została przeniesiona na rok następny.

 

Radny Ryszard Szwajca zapytał, dlaczego planowano wydatki na rok 2004 i w projekcie budżetu tych niezapłaconych sum nie uwzględniono? To jest niezrozumiała sytuacja.

 

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że zgadza się z tym, że to nie jest normalna sytuacja. Myślę, że to jest ostatni rok, kiedy taka nienormalna sytuacja wystąpiła.

 

Radny Ryszard Szwajca odnosząc się do pozycji: „Rozbudowa wysypiska odpadów komunalnych” powiedział, że okazuje się, że nie ma jeszcze w tej kwestii sporządzonej dokumentacji. To jest dziwne i proszę, żeby wyjaśniono to. Na ostatniej komisji pan mówił, że część pożyczki została wykorzystana. W innym przypadku, któryś z pracowników mówił, że pożyczka w ogóle nie została zaciągnięta. Jaki jest stan faktyczny?

 

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że nie chce podać informacji nieścisłej, dlatego udzieli na to pytanie odpowiedzi na sesji.

Pani skarbnik mi podpowiada, że pożyczka nie została zaciągnięta. Z tego co wiem, to miały być jakieś elementy związane z rozbudową tego wysypiska zrealizowane, ale ponieważ sprawy projektowe przeciągają się w czasie, to nie ma uzasadnienia i możliwości realizacji rozbudowy. Czekamy na zakończenie opracowywania projektu. Zgodnie z tym, co będzie zapisane w budżecie 2005 przystąpimy do realizacji zadania na tyle, na ile pozwolą nam środki finansowe i wsparcie z funduszy ochrony środowiska.

 

Radny Ryszard Szwajca zapytał, czy w umowie, wynikającej z przetargu  niebył zawarty termin wykonania dokumentacji? Jeśli tak, to jaki?

 

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że był, ale nie pamięta jaki. Termin został przedłużony.

 

Radny Ryszard Szwajca zapytał, z jakich powodów aneksowano termin?  

 

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że musi to sprawdzić. 

 

Grażyna Polowczyk, inspektor wydziału komunalnego i rozwoju wsi wyjaśniła, że trzeba było opracować raport oddziaływania na środowisko. Poza tym projektant nie wywiązał się z terminu. Jest to ewidentnie wina projektanta.   

 

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że odpowiedź precyzyjna zostanie udzielona w poniedziałek.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że prosi o odpowiedź na piśmie. Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że to miał być w zasadzie początek realizacji inwestycji, a stanęliśmy na etapie opracowywania dokumentacji. Chcę potwierdzenia tego.

 

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że potwierdza, że projekt jest w realizacji.  

 

Przewodniczący komisji radny Piotr Matuszewski powiedział, że chciałby wrócić do sygnalizowanej na poprzednim posiedzeniu komisji nienormalnej sytuacji. Wreszcie próbujemy doprowadzić do tego, żeby sytuacja w budżecie zaczęła robić się normalna i dlatego są te zmiany. Dziwię się radnemu. W projekcie, chociażby tego gminnego funduszu, są zmiany po to, żeby było normalnie. Gdyby zrobiono tak, jak dwa lata do tyłu i przesunięto by faktury, to byłoby normalnie? 

 

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział: Tę nienormalność zapoczątkowaliście Państwo.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział: Panie burmistrzu, to że się błaźni pan przewodniczący komisji, to niech się pan już do tego nie przyłącza.  

 

Przewodniczący komisji radny Piotr Matuszewski powiedział: Panie radny, to co pan przed chwilą powiedział, to wszyscy się uśmiechali pod nosem, a ja tylko wyraziłem to głośno, bo się pan tak dopytuje. Okazuje się, że to pan się błaźni.

 

Radna Maria Taciak zapytała, czy rok 2004 jest w ocenie burmistrza ostatnim rokiem, kiedy będzie się odwoływał do historii poprzedniej kadencji? Przed chwilą przewodniczący starał się być adwokatem pana, mówiąc że dwa lata do tyłu. Umiem liczyć i dwa lata do tyłu, to pańska kadencja. Czasami mam wrażenie, że Państwu historia miesza się z rzeczywistością.

Proszę poprosić panią skarbnik, by zapoznała Państwa z przepisem, który wprowadził do druków „Rb”, nie pamiętam czy to był rok 2000 czy 2001, kolumnę: „zobowiązania”. Być może po przeczytaniu tego aktu prawnego zmienicie swoją ocenę poprzedników, którzy zostawili wam bagno, astronomiczny dług 6,2 mln zł, a dzisiaj spłacacie dwa lata do tyłu. W listopadzie 2002 r. nastąpiło przekazanie władzy, to proszę pamiętać, że to był wasz początek. Dziś mamy 20 grudnia 2004 r. Państwo odpowiadacie za 2003 r. i 2004 r.

 

Przewodniczący komisji radny Piotr Matuszewski powiedział, że mówiąc dwa lata do tyłu miał na myśli dwa budżety do tyłu. Mógłbym też powiedzieć, że trzy lata do tyłu. Pani nie lubi wracać do historii, ale ja lubię.  Z historii trzeba wyciągać wnioski.      

 

Radna Maria Taciak powiedziała, że będzie szczęśliwa, jeśli nie będzie żadnego zobowiązania na 2005 r.

Burmistrz odwołuje się do roku 1998 i 1999, to jest jakieś tworzenie mitów.

 

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że to nie są mity i to nie jest bezzasadne. Pani o tym bardzo dobrze wie, że budżety nie zrealizowane po stronie dochodów rzutowały na brak środków, jeśli chodzi o pokrycia wydatków.

 

Radna Maria Taciak powiedziała, że dzisiaj są środki, bo zaciąga się kredyt.

 

Radny Czesław Duch powiedział, że minęły dwa lata IV kadencji i należałoby zacząć merytorycznie i przyszłościowo dyskutować wszystkie tematy. Budżet jest bardzo ważny i dobrze, gdy jedna strona podpowie drugiej i odwrotnie. A nie ciągle jakieś niesnaski, przygadywanie i „odgrzewanie” starych rzeczy. Kończymy rok kalendarzowy i zajmijmy się sprawami bieżącymi. Jak można pracować, jak wciąż są jakieś niesnaski? Bądźmy normalni i zajmijmy się pracą, a nie wyciąganiem starych rzeczy.

 

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że nikt by nie ruszał historii, gdyby ta historii nie miała wpływu na dzień dzisiejszy, na 2003 r. i 2004 r. Jednak ten wpływ był i był bardzo wyraźny, i bardzo czytelny. Może się to Państwu nie podobać, ale tak jest i dlatego te odnośniki do historii, powoływanie się na to, co było, jest bardzo istotne i zasadne. Rok 2004 chcemy zakończyć wykonaniem budżetu bez przenoszenia zobowiązań na rok 2005, a jeżeli będą przenoszone w postaci niezakończonych i niezamkniętych zadań, to za tym „pójdą” pieniądze z budżetu roku 2004. Nie będzie obciążany budżet roku 2005.

 

Radna Maria Taciak powiedziała, że urząd burmistrza przejmowała po burmistrzu Celestynie Bachorzu w roku 1998. Uważa pan, że on był idealny?

 

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że nie twierdzi tak.

 

Radna Maria Taciak powiedziała, że jej poprzednicy zaciągnęli kredyt na oczyszczalnię ścieków. Też więc były zobowiązania, które trzeba było płacić.

 

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział: Tylko to, co Państwo próbowaliście czy te uderzenia, które w nas Państwo kierowaliście były pochodnymi Państwa budżetu przede wszystkim z roku 2002.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział: Panie burmistrzu, co pan opowiada?

 

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września zapytał, kto wziął pieniądze z GFOŚ?

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że burmistrz Tomasz Kałużny w grudniu 2002 r. przetransformował 950 tys. zł.    

 

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział: A pan wziął 2 mln zł w ciągu roku. Tak?  

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział: Według pana. Jak pana historia interesuje, to ja panu przybliżę. W 2003 r. w dalszym ciągu żeście korzystali z GFOŚ, transformując pieniądze do budżetu, który był w strasznej sytuacji. Ile razy mówiłem, że nie zgadza się? Nie, bo nie wolno było dyskutować na ten temat i dzisiaj okazuje się, że nie wiadomo, jakie inwestycje były wykonywane, nie wiadomo na podstawie czego były aneksowane. Na komisji rewizyjnej dowiadujemy się, że są prowadzone inwestycje, przetarg rozstrzygnięty, umowa podpisana, niezrealizowana, aneksowana do następnego roku. Kto z radnych wiedział, że inwestycje są aneksowane? Gdyby któryś z wykonawców wiedział, że aneksujecie umowy o całe lata budżetowe inwestycje...

 

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że nikt bezzasadnie i bez uzasadnionych przyczyn nie aneksuje umów.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że był na komisji i zasadności podpisania aneksu w tym urzędzie nie było. 

 

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział: Pan chyba żartuje?

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że nie żartuje, bo na to są fakty. Na komisji rewizyjnej był aneks, natomiast przyczyny aneksu nie było.

 

Radny Henryk Krukowski powiedział, że zgadza się z radnym Czesławem Duchem. Uważam, że każdy radny ma prawo zapytać, tak jak to robi radny Ryszard Szwajca. Proszę więc nie zamykać ust. Jeśli np. projektant zawalił sprawę, to wyjaśniamy to. Przestańmy wytykać poprzedni zarząd, bo też byłem w tym zarządzie i czuję się troszeczkę obrażony. Mówmy o konkretach, a nie, że wciąż wracamy do jednego tematu. Pan komentuje i doprowadza do tych dyskusji.

 

Radna Maria Taciak powiedziała, że wielokrotnie przywoływany jest poprzedni burmistrz i poprzedni zastępca. Tylko ta historia się maże, zamazuje, bo poprzednikiem radnego Ryszarda Szwajcy na stanowisku mojego zastępcy był radny Waldemar Grześkowiak i dzięki Bogu, to on był najdłużej zastępcą burmistrza. Ryszard Szwajca został powołany chyba w kwietniu 2002 r. Dlaczego jesteście tacy tendencyjni w swoich wypowiedziach? Siedzi tutaj radny Waldemar Grześkowiak i dlaczego nie są artykułowane pytania pod jego adresem?

 

Radny Piotr Matuszewski powiedział, że odniósł się tylko do zarzutu radnego Ryszarda Szwajcy, że jednak była sprawa nienormalna. Odniosłem się tylko do tej insynuacji, że sprawa w budżecie jest nienormalna.  Pan burmistrz przyznał rację. Dyskusja tylko dlatego się odbywa, że trzeba było wytłumaczyć dlaczego ta sytuacja jest nienormalna, z czego to wynikało. To było powiedziane. Odniesiono się do historii, ponieważ do radnego Ryszarda Szwajcy to nie dotarło.

 

Radny Waldemar Grześkowiak powiedział, że jest atmosfera, która nie służy wypracowaniu jakiegokolwiek poglądu i wspólnego stanowiska. Zarzucanie sobie, np. sięganie do historii, to miałbym zbyt krótką pamięć, żeby nie pamiętać, że zawsze tak było, że na początku II kadencji sięgano do I kadencji, bo taki jest urok władzy. Jak świat światem, to zawsze następująca władza znajdzie coś po swoich poprzednikach. Dla mnie cudów nie ma i tyko ten, kto nic nie robi nie popełnia błędów.

Tylko dla mnie to jest takie nieuczciwe, że jeżeli ktoś, a mam na myśli przede wszystkim radnego Ryszarda Szwajcę, od samego początku tej kadencji udowadnia komuś nieudolność i najczęściej dotyczy to tematów, które, jak się okazuje, w jakiś sposób się zazębiają na poprzednią kadencję.

Ja nie ukrywam, że w poprzedniej kadencji byłem zastępcą burmistrza. Wsłuchuję się w to, co jest mówione i dotąd na ten temat nie zabierałem głosu. Uważałem, że byłoby to niestosowane.

Nie byłoby tej sprawy z ostatnich miesięcy, gdyby nie zaczął tematu drążyć radny Ryszard Szwajca nie zauważając, że w tym czasie, kiedy mógł on decydować, te sprawy już miały swój bieg. Takie są fakty.

Na każdym kroku udowadnia pan komuś nieudolność. To było w II kadencji, to było w III kadencji w stosunku do mnie. Wszyscy wiedzą, że pan wciąż wszystkim udowadnia nieudolność. Łącznie z tym, że przyjeżdżają kontrolerzy od wojewody z Poznania i pan obraża człowieka, dlatego że wykonuje uczciwie swoją pracę.

Mam dla pana uznanie za dociekliwość, za wgłębianie się i czas poświęcony na analizowanie materiałów, tylko że oprócz tego, że ma się pewną wiedzę, to trzeba jeszcze umieć tę wiedzę wykorzystać, trzeba umieć przeprowadzić syntezę tego, co akurat się znalazło. Jeżeli pracujemy dla tego miasta i gminy, to powinno to być dla dobra, a nie po to, żeby komuś „dopieprzyć”. A tak to jest przez wszystkich odbierane. To wynika z pana charakteru. Pan uwielbia innym dokuczyć. Pan ma to po prostu we krwi. Nawet, jeżeli będzie miał pan słuszny argument i rację, to nawet swoi ani opozycja nie przyznają panu racji, ponieważ z człowiekiem, który tylko przede wszystkim jest nastawiony na to, żeby innym dołożyć niezbyt chętnie się drugi człowiek chce identyfikować. A pan ma taki charakter. To wszyscy widzą, nie mówiąc w tej chwili o szczegółach.

Przepraszam jeżeli obraziłem, ale ja dłużej już tego słuchać nie mogę. 

Byłem wielokrotnie atakowany i mówiłem, że przede mną były roboty dodatkowe, pode mną były roboty dodatkowe i po mnie będą roboty dodatkowe. Tak było i proszę sobie to przypomnieć.

 

Radny Cezar Dubiel zgłosił wniosek formalny o zakończenie dyskusji.

 

Komisja komunalno-finansowa w obecności 8 radnych przez aklamację pozytywnie zaopiniowała wniosek o zamknięcie dyskusji.  

 

Radna Maria Taciak i radny Ryszard Szwajca opuścili salę posiedzenia.

 

Komisja komunalno-finansowa w obecności 8 radnych 5 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu na 2004 rok.

Dwóch radnych, będących na sali nie wzięło udziału w głosowaniu.                       

 

Radna Maria Taciak i radny Ryszard Szwajca wrócili na salę posiedzenia.

 

g)

 

Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Warszawskiej.

 

Radny Waldemar Grześkowiak zwrócił uwagę, żeby zapewnić możliwość zapewnienia przejścia z ul. Warszawskiej do „Centrum II” przez  przedmiotową nieruchomość, jeśli istnieje taka możliwość.

 

Radny Arkadiusz Czajkowski poprosił o informację, jakie są określone warunki zabudowy w przyszłości w planie zagospodarowania przestrzennego dla tej nieruchomości?

To jest teren, który świadczy o naszym mieście. To będzie zabudowa piętrowa, czy parterowa?  

 

Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury powiedziała, że warunki zabudowy określa się decyzją i wyznaczają je nieruchomości sąsiednie. Dotyczy to także wysokości budynków. W sąsiedztwie przedmiotowej działki są nieruchomości mieszkalno-usługowe. Taka funkcja więc jest jak najbardziej wskazana.

 

Radny Arkadiusz Czajkowski poprosił o informację, czy sąsiednie budynki są traktowane, jako zabytki?

 

Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury powiedziała, że ul. Warszawska jest objęta ochroną konserwatorską. W przypadku tych nieruchomości trzeba uzyskać pozytywną opinię konserwatora zabytków co do rodzaju zabudowy. Każda decyzja o warunkach zabudowy jest konsultowana z konserwatorem zabytków.

 

Radny Henryk Krukowski poprosił o informację, kto ma tam garaże? Mieszkańcy budynków przy tej nieruchomości, czy ktoś zupełnie inny?

 

Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury powiedziała, że to są osoby, które mieszkają w bezpośrednim sąsiedztwie tego terenu.

Posiadacze garaży mają zawarte umowy na czas nieokreślony na dzierżawę gruntu. 

 

Radny Henryk Krukowski powiedział, że projektując „Centrum II” powinno się zaprojektować przejście. Tak samo powinno pozostać przejście przy Urzędzie Skarbowym. Wielu ludzi z takich przejść korzysta. Z tego, co mi wiadomo, to według planu w tym miejscu prowadzi droga ślepa, czyli ulica, którą można dojechać. Pewna osoba wystąpiła z wnioskiem, wszyscy wiemy o kogo chodzi, a my wszystko robimy, żeby to sprzedać, w ten sposób zamkniemy dojazd i przejście do „Centrum II”.

 

Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury powiedziała, że przelotowość i dostęp przez przedmiotową działkę w głąb terenów zwanych umownie „Centrum II”, to jest tak, że nie można planować jakiegoś publicznego przejścia z uwagi na to, że nieruchomość nr 30 i 31 jest objęta wspólnotą mieszkaniową i żadnej służebności nie ma. Można jedynie zrobić służebność przejścia dla tych ludzi, którzy tam mieszkają. Tej nieruchomości nie można omawiać w kontekście „Centrum II”, ponieważ jest tak położona, że tylko w minimalnym zakresie  graniczy z tym obszarem.

 

Komisja komunalno-finansowa w obecności 10 radnych 7 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 3 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Warszawskiej.

 

h)

 

Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Białężyce.

 

Komisja komunalno-finansowa w obecności 10 radnych 8 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 2 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Białężyce.

 

Pkt 4

 

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że XXVIII sesja zwołana jest w ostatnich dniach grudnia po to, żeby przygotować projekt uchwały, żeby radni mogli zapoznać się z ostatnią zmianą budżetu 2004. Z przyczyn technicznych związanych z „zamykaniem” roku 2004 nie jesteśmy w stanie tego projektu uchwały w tej chwili przedstawić. Ten projekt zostanie dostarczony Państwu przed sesją, ponieważ musi to być absolutnie aktualny i bieżący temat związany z budżetem roku 2004. W związku z tym burmistrz będzie wnioskował o zmianę porządku obrad, wprowadzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2004. 

 

Jerzy Nowaczyk, sekretarz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

Komisja komunalno-finansowa w obecności 10 radnych 9 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że wniosek w opinii komisji rewizyjnej, dotyczący wykonania budżetu w I półroczu jest niezgodny z tym, co było głosowane na posiedzeniu komisji. Nie wiem, jakim cudem znalazł się w protokole. Byłaby to sprawa drugorzędna, gdyby wniosek zawierał prawidłowe stwierdzenie stanu faktycznego. Wniosek w opinii  jest taki, że w I półroczu 2004 r. zanotowano znaczny wzrost ściągalności w stosunku do roku poprzedniego. Stwierdzam, że jeden z głównych podatków, jaki wpływa do budżetu gminy, to jest podatek od nieruchomości w I półroczu 2003 r. wynosił ponad 4 mln zł, natomiast w roku 2004 jest to 3,8 mln zł. Jest absurdem, żeby stwierdzić, że liczba 3,8 mln jest znacząco wyższa od 4 mln. Nie chcę już mówić o innych przykładach oraz o końcówce tego wniosku. Jest to śmieszne. Kuriozum, że taki wniosek w ogóle znalazł się, jako wniosek komisji. To jest powód, dlaczego nie podpisałem tej opinii.

Szkoda, że jeszcze nie ma przygotowanej odpowiedzi na wniosek z komisji rewizyjnej o informację, ile wynosiły dochody gminy z tytułu podatku od nieruchomości za okres:

-         I półrocze 2003 r.;

-         I półrocze 2004 r.

 

Radny Arkadiusz Czajkowski powiedział, że co do liczb, to zawsze jak się pewne nacje spotykały, to na pytanie ile jest dwa razy dwa odpowiadają, kto chce wiedzieć?

  

Pkt 5

 

Alicja Stawowska, skarbnik Miasta i Gminy Września omówiła wniosek Tomasza Kałużnego, burmistrza Miasta i Gminy Września  z 15 grudnia 2004 r. o wyrażenie opinii w sprawie przeznaczenia kwoty 190000 zł z rezerwy celowej na obsługę ewentualnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń (dział 758, rozdział 75818, § 4810), na rezerwę ogólną (dział 758, rozdział 75818, §4810) (załącznik nr 3).

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że  taka sama rezerwa celowa, w tej samej kwocie, była w roku 2003. Wówczas burmistrz twierdził, że opinii komisji komunalno-finansowej w tym przedmiocie nie potrzeba było, sam sobie zadysponował.

W tym roku dobrze byłoby, jeżeli to jest rezerwa celowa, by burmistrz podał, jakie wydatki z budżetu będą z tego sfinansowane? Wrzucanie tego do rezerwy ogólnej, którą można sobie dowolnie manewrować, czyli poza wiedzą Rady, to jest duże nieporozumienie. Miał 310 tys. zł i już to zrobił. I kolejne 190 tys. zł z rezerwy celowej? Jeżeli chce rządzić, tak jak czytamy w przejrzystym urzędzie, to dobrze byłoby, żeby powiedział na co te pieniądze są potrzebne. Najwidoczniej nie ma takiej potrzeby, jeżeli wrzuca to do rezerwy ogólnej.

 

Radna Maria Taciak poprosiła o informację, na jaki wydatek ta rezerwa celowa jest przewidziana? 

 

Alicja Stawowska, skarbnik Miasta i Gminy Września powiedziała, że na razie ma być przeznaczona ogólnie na rezerwę ogólną. W piśmie podałam na co chcemy ją przeznaczyć. Nie muszę wskazywać na co konkretnie, że na to i na to, ale tutaj zgłaszam - na rezerwę ogólną.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że byłoby dobrze, gdyby komisja była poinformowana w których działach wystąpią braki, które z tych środków zostaną sfinansowane.

 

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że to będzie wiadome za kilka dni, kiedy budżet będzie ostatecznie bilansowany. Będzie wiadomo wtedy, w których działach czy rozdziałach trzeba będzie tę część pieniędzy rozdysponować.

 

Radna Maria Taciak poprosiła o informację, jaka w tej chwili jest kwota tej rezerwy?

 

Alicja Stawowska, skarbnik Miasta i Gminy Września powiedziała, że 190 tys. zł jest na rezerwie celowej. Cała kwota. Na ogólnej jest „zero”. 

 

Komisja komunalno-finansowa w obecności 10 radnych 7 głosami „za”, przy 2 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” pozytywnie opiniuje przeznaczenie kwoty 190000 zł z rezerwy celowej na obsługę ewentualnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń (dział 758, rozdział 75818, § 4810), na rezerwę ogólną (dział 758, rozdział 75818, §4810).

 

Pkt 6

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że chce odpowiedzieć radnemu Waldemarowi Grześkowiakowi, który powiedział to, co powiedział. Dobrze byłoby, gdyby radny zajął się merytoryczną sprawą, czyli tym, co radny może, a nawet czym powinien się zajmować. Sprawy dotyczące mojego charakteru, to czy to się panu podoba, czy się nie podoba, to posiedzenie komisji Rady Miejskiej nie jest miejscem, żeby się tym zajmować.  Komisja ma swoje cele i ja sobie nie życzę tego, żeby pan pod moim adresem różne sugestie i opinie wydawał. 

 

Pkt 7

 

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący komisji o godz. 18.30 zamknął posiedzenie komisji.

Protokół zawiera 12 ponumerowanych stron.

Wszystkie ww. załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

                                                                                               

Przewodniczący komisji

radny Piotr Matuszewski

/-/

 

 

 

 

Protokolant

Robert Klimczak

/-/

 

 

 

 

 

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.