BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14294874
ostatnia aktualizacja BIP'u:
13-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół nr XXVIII/2004
 

Protokół

 nr XXVIII/2004

z sesji Rady Miejskiej we Wrześni,

która odbyła się 29 grudnia 2004 r.

w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy Września

 

 

XXVIII sesja Rady Miejskiej we Wrześni została zwołana na podstawie art. 20 ust. 1  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami).

 

Pkt 1

 

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Maciej Baranowski o godz. 16.30 otworzył sesję i po powitaniu radnych, sołtysów i gości oświadczył, że zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczy 20 radnych, co stanowi quorum.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Maciej Baranowski powiedział, że do protokołu  z XXVI  sesji Rady Miejskiej IV kadencji została zgłoszona jedna uwaga przez radną Marię Taciak. Uwaga została uwzględniona. Ponieważ nie było innych uwag uznaję, że protokół został przez wysoką Radę przyjęty.

Protokół z XXVII sesji zostanie przedłożony Państwu radnym do przyjęcia na kolejnej sesji, ponieważ nie było możliwości przedłożenia go w terminie do 5 dnia poprzedzającego dzisiejszą sesję. 

 

Pkt 2

Przedstawiony porządek obrad (załącznik nr 2):

 

1.   Otwarcie sesji.

2.   Przedstawienie porządku obrad.

3.   Interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.

4.   Podjęcie uchwały w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

5.   Opinia Komisji Rewizyjnej, dotycząca zapoznania się z informacją o przebiegu  wykonania budżetu Miasta i Gminy Września w I półroczu 2004 r.

6.   Opinia Komisji Rewizyjnej, dotycząca zapoznania się z wynikami finansowymi oraz z perspektywą rozwoju Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o.

7.   Informacja przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni.

8.   Informacja burmistrza Miasta i Gminy Września.

9.   Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.

10. Zakończenie obrad.

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września przedstawił wniosek o poszerzenie porządku obrad o podjęcie uchwał w sprawie:

-         zmiany budżetu na rok 2004 (pkt 4b);

-         wydatków budżetu, które w 2004 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego (pkt 4c).

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 18 radnych jednogłośnie poszerzyła porządek obrad  o podjęcie uchwał w sprawie:

-         zmiany budżetu na rok 2004;

-         wydatków budżetu, które w 2004 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

 

 

Pkt 3

 

Radny Marek Zielnik powiedział, że ma zapytanie, dotyczące poprawienia bezpieczeństwa w Gulczewku. Mieszkańcy tej miejscowości zgłaszali mi, że droga Marzenin – Gulczewko wychodzi na drogę krajową nr 15 Września – Gniezno i samochody, które jadą w kierunku Wrześni, a zwłaszcza kiedy to jest autobus, wyjeżdżając powodują utrudnienia w ruchu drogowym, gdyż zastawiana jest cała droga wjazdowa. Czy jest możliwość na wylocie tej drogi poszerzyć prawoskręt?

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że na ostatniej sesji zwrócił uwagę na zwiększenie budżetu na obsługę Rady Miejskiej we Wrześni o 6 tys. zł. W związku z tym, ze ta kwota budziła moje wątpliwości poprosiłem o kalkulację wydatków na Radę Miejską. Otrzymałem odpowiedź i według mnie to nie jest kalkulacja. Ta odpowiedź mnie całkowicie nie zadowala. A ponadto jest błędnie podana kwota planowanych wydatków na 2004 r. Takiej kwoty w planie nie ma. Proszę o przedstawienie czegoś, co się nazywa „kalkulacja”. Proszę, żeby przewodniczący Rady Miejskiej odczytał tę odpowiedź. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Maciej Baranowski odczytał odpowiedź udzieloną przez burmistrza Tomasza Kałużnego na interpelację radnego Ryszarda Szwajcy: „W związku z zadanym przez Pana pytaniem, podczas obrad Rady Miejskiej w dniu 20 grudnia br. w sprawie zwiększenia pozycji w budżecie 75022 – Rada gminy – wydatki bieżące pragnę poinformować, iż w roku 2004 zostało wypłaconych diet za 13 miesięcy od grudnia do grudnia, a nie 12. Z tego tytułu zaistniała potrzeba zwiększenia budżetu o 6167 zł. Środki na diety zostały zaplanowane na poziomie 165167 zł, a wykonanie na dzień dzisiejszy wynosi 164632 zł”.

 

Radny Czesław Duch powiedział, że jest taka sytuacja, że pod koniec roku Rada Miejska podejmuje istotne problemy, a już na drugiej sesji nie widzi nowego radnego Pawła Lipieckiego. Dlaczego ten radny jest nieobecny?

 

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Maciej Baranowski powiedział, że z tego, co wie, to radny Paweł Lipiecki wyjechał za granicę.       

     

Pkt 4

 

a)

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych 18 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” podjęła uchwałę nr XXVIII/261/04 w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (załącznik nr 3).

Jeden radny, obecny na sali posiedzenia, nie wziął udziału w głosowaniu.

  

b)

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że budżet roku 2004 zostanie zamknięty tak, że wszystkie wydatki zostaną zapłacone z wykorzystaniem tylko pierwszej z trzech transzy kredytu. Kredyt został zaciągnięty w Banku Spółdzielczym. Umowa została podpisana na 1,5 mln zł, a my wykorzystaliśmy tylko 0,5 mln zł.

 

Alicja Stawowska, skarbnik Miasta i Gminy Września omówiła przedmiotowy projekt uchwały.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że pani skarbnik bardzo szybko omówiła projekt uchwały.

Załącznik nr 1, dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień. Co za te środki zostało zrobione? Dlaczego ta dotacja wpływa do budżetu gminy tak późno?

W budżecie na rok 2004 przyjęliśmy plan inwestycji. Była w nim inwestycja dotycząca gospodarki odpadami. Zaplanowaliśmy na to zadanie 200 tys. zł z budżetu gminy. Zaplanowano na to pieniądze z GFOŚ. Mało tego, Rada podjęła uchwałę o zaciągnięciu pożyczki w tej kwestii. Po roku okazało się, że zmieniono zadanie. Nie zrobiono nic. Nie wiem, czy zdążono zrobić dokumentację na to zadanie?

Faktem jest, że są zadania, które Rada Miejska uchwala i w bardzo niejasnych okolicznościach w ciągu roku nic się nie robi i zadanie znika, albo się je przemianowuje na inne. Chciałbym, żeby w tej kwestii ktoś kompetentny z burmistrzów odpowiedział.

Załącznik nr 8, w konsekwencji tego, o czym mówię, to trudno powiedzieć, żeby w roku 2004 środki własne wynosiły „zero”. Przecież środki z GFOŚ, to też są środki gminne. Jeżeli mamy zapisane, że na dokumentację zostawiono 76 tys. zł, to proszę te 76 tys. zł wpisać. Jeśli się mylę, to proszę o dokładne przedstawienie sytuacji, bo nawet nie rozliczono środków, które jeszcze 20 grudnia na sesji figurowały w tej pozycji.

Ciekawe jest, że nawet dokumentacji, którą się zleca do wykonania... Jest zawarta umowa na to, w której oprócz kwoty przeznaczonej na to zadanie jest jeszcze termin wykonania. Tutaj się okazuje, że upłynął rok 2004 i nawet dokumentacji nie zrobiono. Jest to stałą praktyką. Po roku okazuje się, że wiele zadań inwestycyjnych z roku 2003 zostało aneksowanych i powyrzucanych na rok. Radni o tym nawet nie wiedzą. Przypadkowo na komisji rewizyjnej można było się o tym dowiedzieć. Nie ma podstaw aneksowania tego.

Może z budżetem trzeba tak zrobić, ale samo uzasadnienie tych zmian, to proszę by ktoś to przedstawił.

 

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że temat związany z zadaniem rozbudowy wysypiska odpadów komunalnych w Bardzie był omawiany i radny zna odpowiedź na zadane pytanie. Ponieważ z opracowanej koncepcji wynika, że jest to inwestycja w zakresie ochrony środowiska, to znacznie wydłużone zostały procedury związane z projektem. Trudno rozpocząć inwestycję, jeżeli nie ma zrealizowanego projektu, a w związku z tym nie ma pozwolenia na budowę. Projekt jest w końcowym etapie realizacji. Jest to zadanie duże, wielomilionowe. Projekt musi być wykonany szczegółowo, ponieważ obejmuje zadanie z zakresu ochrony środowiska. W związku z tym podlega szczególnym uzgodnieniom i obostrzeniom.  Projekt ten, jak mówiłem, jest w końcowym etapie realizacji. W przyszłym roku, na podstawie tego projektu, przystąpimy do realizacji zadania związanego z wysypiskiem odpadów w Bardzie.

 

Alicja Stawowska, skarbnik Miasta i Gminy Września powiedziała, że rozliczenie ze starostwem jest zbiorcze. Cała procedura rozpoczęła się w 2000 r. Wydatki  w 2000 r. wynosiły 19 tys. zł, w 2001 r. wynosiły 140 tys. zł, w 2002 r. wynosiły 96 tys. zł, a w 2003 r. wynosiły 36 tys. zł.  Razem więc było to 292 tys. zł. Do roku 2003 r. powiat przekazał 99 tys. zł. Wykazana kwota w projekcie zmian 46 tys. zł, to reszta należności. Porozumienie zakładało, że wydatki dzielimy po połowie.  

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że zapis w budżecie gminy o dotacji od powiatu wymagał podjęcia przez Radę Powiatu Wrzesińskiego odpowiedniej uchwały. Zostało to uczynione wczoraj.   

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że  takie rzeczy burmistrz Jan Maciejewski może opowiadać przedszkolakom w przedszkolu, a nie Radzie Miejskiej we Wrześni.

Jeżeli jest pan odpowiedzialny za realizację tego zadania i nie podaje pan przyczyn niezrealizowania nawet dokumentacji i tłumaczy się pan, że to jest wielomilionowy projekt, że kończy się etap realizacji dokumentacji, ja to słyszę już od 7 października, kiedy o to się pytałem. To po co w czerwcu podejmowaliśmy uchwałę, żeby zaciągnąć pożyczkę? Po co przeznaczaliśmy środki budżetowe na tę inwestycję? A tu nie ma inwestycji i nie ma nawet dokumentacji na tę inwestycję. To jest śmieszne. To jest tłumaczenie nie do przyjęcia, przynamniej przeze mnie. 

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że najlepiej widać, jak proces przygotowawczy przebiega bez udziału gminy np. przy planach zagospodarowania przestrzennego. Jak Państwo zobaczycie datę uruchomienia procesu opracowania takiego planu, czyli datę podjęcia uchwały przez Radę oraz  datę zakończenia opracowywania, to najczęściej jest to grubo ponad rok, mimo że nie biorą w tym opracowywaniu udziału urzędnicy UMiG Września, a prywatne komercyjne firmy, które bardzo starają się szybko zakończyć ten proces, bo im zależy na pieniądzach. Nawet w takim przypadku, tworzenie planu zagospodarowania przestrzennego wydłuża się nawet do ponad roku. Dotyczy to zwłaszcza projektów, dotyczących ochrony środowiska, a zwłaszcza coś takiego, jak wysypisko śmieci. Jest to obostrzone coraz większymi przepisami i stąd pojawiają się coraz większe utrudnienia. Gmina Września ma akurat szczęście, że przystępuje do rozbudowy wysypiska w Bardzie w momencie, kiedy całe wysypisko jeszcze spokojnie pracuje i działa. Są gminy w Polsce, które mają jeszcze większe problemy w tym zakresie i nie widzę tutaj nic nadzwyczajnego.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że burmistrz mija się z prawdą. Może ma pan problemy, może mają problemy ludzie, którzy wykonują pewne rzeczy na rzecz gminy, ale żeście Państwo sami zaproponowali pewną inwestycję Radzie, która  to uchwaliła. Przeznaczyła na to środki i mało tego, bo w połowie roku Rada podjęła nawet uchwałę o zaciągnięciu pożyczki na ten cel. Jeżeli zlecano dokumentację do projektu, to chyba w tej dokumentacji powinien być określony termin wykonania i realizacji. Nie wiedzieliście państwo, kiedy wykonawca ma to zrobić? Rok to za mało? To trzeba było Radę poinformować we wrześniu czy październiku, że w związku z taką, a taką sytuacją ten kto wygrał przetarg nie wywiązuje się z przyczyn obiektywnych czy nieobiektywnych i w związku z tym jest propozycja, by to zadanie przemianować. Pewne informacje do Rady powinny dotrzeć. Mija rok, a się okazuje, że wszyscy są winni tylko nie ci, którzy decydowali.

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział: Właśnie chciałem powiedzieć, że dzisiaj mamy 29 grudnia 2004 r. i mamy sesję Rady Miejskiej. Na tej sesji wszystkich radnych informuję, że tak właśnie wygląda sytuacja, że z powodów takich, o których opowiadał burmistrz Jan Maciejewski było niemożliwe rozpoczęcie tej inwestycji, co nie wiązało się z żadnymi kosztami, ani innymi problemami.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że gmina może problemów nie ma, ale burmistrz ma problemy. Pan to Radzie zaproponował. Minął rok i tak delikatnie mówiąc nie ma się pan czym pochwalić. Tłumaczy pan czy pana kolega to..., nie chcę tego nazwać nieudacznictwem, to jest niekonsekwencja w postępowaniu.

Słyszymy, że już wszystko jest na końcowym etapie, jaka jest krańcowa data tego etapu? Kiedy ta dokumentacja będzie zrobiona?

 

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że musi to sprawdzić.

 

Radny Ryszard Szwajca poprosił, by burmistrz sprawdził to i jeszcze na tej sesji podał tę datę. Na to są umowy, żeby sprawdzić i radnym podać.

 

Radny Arkadiusz Czajkowski powiedział, że takie rozmowy odbywają się na sesji, ponieważ nie zawsze pamięta się o tym, że plan to tylko plan i nie zawsze istnieje możliwość jego realizacji. Czytałem, że Sejm RP uchwalił 2,5 tys. ustaw bubli.

 

Radny Sylwester Jałoszyński zapytał o „rozdział 92695”, w tym: „Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu” oraz „...w zakresie organizacji masowych imprez sportowych”. Kwota 36 tys. zł została przeniesiona na: „imprezy sportowe organizowane przez Urząd Miasta i Gminy”. Dlaczego to zostało zmienione i o jakie imprezy chodzi?

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że proponowane przesunięcie wynika z tego, że od 1 czerwca 2004 r. obowiązują przepisy, które mówią, że nie ma dofinansowywania stowarzyszeń, jeśli chodzi o organizację takich imprez. Odbywa się to wyłącznie na zasadzie ogłaszania konkursów na tzw. granty na zorganizowanie poszczególnych imprez. Zdarzyło się tak, że kilka konkursów nie zostało rozstrzygniętych, bo nie zgłosił się nikt do zorganizowania tych imprez. Pieniądze na ten cel więc nie zostały przekazane nikomu i w związku z tym przesuwamy te pieniądze do wydatków gminnych.

 

Radny Ryszard Szwajca poprosił o informację, co sprawiło, że na imprezy kulturalne organizowane przez urząd  należało zwiększyć środki o 30 tys. zł?

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że to są różne wydatki. Żeby to określić, to trzeba by wydrukować wszystkie wydatki w tym dziale, żeby to rozstrzygnąć, bo myślę, że to się rozkłada.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że gdyby chodziło o 1 tys. zł przy kwocie 75 tys. zł, to byłoby zrozumiałe, że gdzieś przekroczono itd. Natomiast, jeżeli pan tutaj podawał na ostatniej sesji przykłady, jak u pani Zakrzewskiej  były skarbnik ponoć coś „rolował”, to wydaje mi się... Nie wiem, jeżeli ma się w planie zapisane 75 tys. zł na imprezy kulturalne organizowane przez urząd i okazuje się, że wydano 105 tys. zł, to chyba ktoś albo nie patrzył na plan, kiedy realizował te imprezy, albo zorganizowano jakąś imprezę, którą trzeba teraz opłacić.

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że główną część tej kwoty stanowi impreza zorganizowana dla dzieci z okazji świąt Bożego Narodzenia w WOK-u. Była to impreza dla dzieci ze szkół podstawowych, w której uczestniczyło około 520 dzieci z terenu całej gminy. Na imprezie tej były wręczane paczki ze słodyczami.          

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że dobrze, iż dzieciom zorganizowano gwiazdkę tylko, czy ta impreza nie była planowana? Czy środki na tę imprezę nie były zabezpieczone? Czy była planowana i środki były niewystarczające i przekroczono plan na tę kwotę 30 tys. zł?

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że nie mówił, iż to była impreza za 30 tys. zł. Mówiłem, że to był jeden z wydatków.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że prosi o kalkulację, jakie wydatki w tym dziale na kwotę 105 tys. zł zostały zrealizowane? Proszę o plan oraz na co te dodatkowe 30 tys. zł poszło, a nie w ten sposób, jak otrzymałem odpowiedź na pytanie zadane na poprzedniej sesji.  

 

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że projekt na rozbudowę wysypiska w Bardzie wg umowy zostanie zakończony w ciągu czterech tygodni od momentu uzyskania prawomocnej decyzji o warunkach zabudowy. Ta decyzja jest w trakcie realizacji, dlatego termin zakończenia opracowania projektu był trudny do określenia.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że to jest odpowiedź bardzo relatywna i burmistrz próbuje się wyślizgnąć jak piskorz, nie udzielając konkretnej odpowiedzi. Czy ja rozmawiam z burmistrzem, czy jakimś laikiem?  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Maciej Baranowski powiedział, że skoro w umowie nie był zapisany konkretny termin...

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział: A kto tę umowę sporządzał? Ja sporządzałem tę umowę? Przewodniczący niech się skupi na prowadzeniu tych obrad, a merytoryczną stronę...

 

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Maciej Baranowski powiedział, że radny wszystkich tylko poucza i obwinia.

 

Radny Piotr Matuszewski powiedział, że kto nie zrozumiał odpowiedzi udzielonej przez burmistrza, to niech podniesie rękę, bo widzi, że tylko jedna osoba nie zrozumiała.

 

Radna Maria Taciak powiedziała, że wnioskuje o przygotowanie dla wszystkich radnych informacji, krok po kroku, wyjaśniającej tok postępowania w omawianej sprawie. Proszę o przygotowanie pisemnej informacji na temat wszystkich procedur (przetarg, umowa, itd.), aż do dzisiaj.  

 

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że taka informacja zostanie przygotowana.                            

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych 16 głosami „za”, przy 1 „przeciw” i 3 „wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr XXVIII/262/04 w sprawie: zmiany budżetu na rok 2004 (załącznik nr 4).

 

c)

 

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września omówił przedmiotowy projekt uchwały.

Przeniesienie do budżetu na rok 2005 środków finansowych w wysokości 460.734 zł, jako środki nie wygasające w 2004 roku dotyczy wydatków na finansowanie następujących zadań:

1.    Budowa nawierzchni ulicy Akacjowej i Brzozowej – zadanie inwestycyjne – kwota 249845 zł. Podczas odbioru technicznego stwierdzono usterki, z których część zostanie usunięta do 15 stycznia 2005 r.. Natomiast część usterek, które wymagają dodatnich temperatur zostanie usunięta do 30 kwietnia 2005 r.

2.    Budowa i modernizacja dróg i ulic realizowana z udziałem mieszkańców; przewidywane do realizacji ulice: Reymonta, Orkana – zadanie inwestycyjne – kwota 20000 zł. w wyniku dokonanego odbioru technicznego stwierdzono usterki, które zostaną usunięte ze względu na wymagane temperatury dodatnie do 30 kwietnia.

3.    Budowa nawierzchni pieszo – rowerowej do Obłaczkowa z udziałem GDDKiA – zadanie inwestycyjne – kwota 64089 zł. Ze względu na realizowanie zadania wspólnie z GDDKiA, która zwiększyła zakres zadania, pozostały zakres zostanie wykonany do 31 stycznia 2005 r.

4.    Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Działkowców i Paderewskiego – opracowanie projektu – zadanie inwestycyjne – kwota 16900 zł oraz budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Słowackiego, Dąbrowskiego i Wojska Polskiego – opracowanie projektu – kwota 31900 zł. Ze względu na sprawy związane z zawarciem umowy z ENEA na podłączenie projektowanej sygnalizacji świetlnej do sieci energetycznej, termin zakończenia przesunięto do 15 stycznia 2005 r.

5.    Opracowanie projektu sieci gazowej przy autostradzie A2 w ramach porozumienia z WSZG – zadanie inwestycyjne – kwota 50000 zł. W związku z odmową właściciela gruntu położonego wzdłuż drogi krajowej nr 15 (Września – Miłosław), zaistniała konieczność zaprojektowania sieci gazowej zamiennie, trasa wzdłuż drogi na Białężyce i dalej w kierunku Obłaczkowa. W związku z tym przesunięto termin opracowania projektu do 15 maja 2005 r.

6.    Opracowanie projektu modernizacji sieci energetycznej przy autostradzie A2 w ramach porozumienia ENEA – zadanie inwestycyjne – kwota 28000 zł. Opracowywany jest wspólnie z ENEA projekt modernizacji sieci energetycznej i w związku z trudnościami  w uzyskaniu zgody niektórych właścicieli gruntów na przejście przez ich tereny termin opracowania przesunięto do 30 czerwca 2005 r.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że przeniesienie realizacji niektórych zadań sięga półrocza 2005 r. Na te zadania zostały zawarte umowy. Chcę otrzymać terminy realizacji tych zadań, które były zawarte w umowach oraz przyczyny aneksowania tych umów.

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że przyczyny aneksowania umów podał burmistrz Jan Maciejewski. Co do dat, wynikających z umów, to odpowiedź zostanie przygotowana na piśmie.

 

Radny Ryszard Szwajca zapytał, czy kwota 460734 zł jest na osobnym koncie?

 

Alicja Stawowska, skarbnik Miasta i Gminy Września powiedziała, że wystąpiliśmy do Banku Spółdzielczego o otwarcie subkonta na środki niewygasające.  Czekam tylko na podjęcie przez Radę Miejską omawianej uchwały i przelewam środki na to subkonto. 

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXVIII/263/04 w sprawie: wydatków budżetu, które w 2004 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego (załącznik nr 5).

 

Pkt 5

 

Przewodniczący komisji rewizyjnej radny Arkadiusz Czajkowski przedstawił opinię komisji rewizyjnej, dotyczącą zapoznania się z informacją o przebiegu  wykonania budżetu Miasta i Gminy Września w I półroczu 2004 r. (załącznik nr 6).

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że chciałby uzasadnić, dlaczego nie podpisał wniosków w odczytanej opinii.

Wniosek w treści, która jest zapisana w opinii nie był przedmiotem pracy komisji. Nie został wypracowany na posiedzeniu komisji. Nie wiem, w jaki sposób znalazł się zarówno w protokole z posiedzenia komisji, jak i w opinii. Może dopisano to w trakcie pisania protokołu? Nie wiem. Byłem obecny na całym posiedzeniu komisji.

Merytoryczna strona tego wniosku. Zawarto tam absurdalne stwierdzenie: „znaczny wzrost ściągalności w porównaniu do odpowiedniego okresu roku poprzedniego, czyli 2003 r.”. Jeśli w roku 2004 w I półroczu najbardziej znaczący podatek od nieruchomości zrealizowano na kwotę 3.830 tys. zł, a w analogicznym okresie w roku 2003 na poziomie ponad 4 mln zł, to nie można mówić o wzroście.

Otrzymałem od burmistrza odpowiedź w tej kwestii. Tę sprawę poruszałem na posiedzeniu komisji rewizyjnej 9 grudnia. Okazuje się, że dane, które otrzymałem w tym piśmie, to traktuję, jako dobry żart pana burmistrza, są całkiem inne niż te, które są w sprawozdaniu, które są przekazywane do RIO. Zająłbym Radzie zbyt dużo czasu, żeby poszczególne pozycje porównywać. Kwota 3830 tys. zł za I półrocze, podatek od nieruchomości, kiedy w sprawozdaniu „Rb-27S” i w zarządzeniu burmistrza nr 198 z wykonania budżetu za I półrocze taka kwota jest podana, to teraz podaje się kwotę 3996 tys. zł. Nie wiem, skąd to się bierze. Nie próbuję tego dochodzić. Podobna sytuacja jest z podatkiem rolnym. Różnice są mniejsze lub większe, ale są. Dziwię się, że w urzędzie sporządza się dokumenty dotyczące sprawozdawczości finansowej tego samego okresu i przy różnych okazjach i przy różnych terminach podawane są inne liczby. To świadczy tylko o tym, że jest bałagan, albo to jest celowe dezinformowanie, żeby Rada nie wiedziała.  

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że pismo z 20 grudnia br., które radny otrzymał dlatego się różni, ponieważ radny porównuje sprawozdanie „Rb-27S” z połowy roku, a w tym piśmie jest zaznaczone gwiazdką, że są to dane wynikające z korekty sprawozdania „Rb-27S” z 14 października 2004 r. Jest to więc całkowicie wytłumaczalne.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że nie można tak mówić. Może i dokument został sporządzony 14 października, ja czytać umiem, ale dotyczy to 30 czerwca. Sprawozdanie dotyczy półrocza i jeżeli ono byłoby dobrze zrobione, to zarówno w „Rb-27S” za półrocze, jak i w Pańskim zarządzeniu powinno być to samo, ta sama kwota.

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że nie chce przeciągać tej dyskusji, ale zada pytanie, czy radny wie, co oznacza w języku polskim słowo „korekta”? Jeżeli radny zna znaczenie tego słowa, to jest to wytłumaczenie na pana wszystkie wątpliwości.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że wątpliwości pozostają, bo termin składania sprawozdania „Rb-27S” za półrocze, to jest 25 lipiec roku, którego dotyczy. Jak długo jeszcze będzie pan te korekty robił?

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że wysyłał korektę sprawozdania z półrocza 2002 r. podpisaną przez zastępcę burmistrza Ryszarda Szwajcę. Po dwóch latach musiałem wysyłać korektę. Niech pan nie będzie zdziwiony, że pojawiają się korekty po jakimś czasie.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, żeby burmistrz sobie nie żartował z Rady i powagi jego osoby.   

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że nie żartował. Sprawozdanie, które radny podpisał w połowie roku 2002 było nieprawdziwe i poinformowałem głównego inspektora dyscypliny finansów publicznych, jak wygląda prawdziwe. To się nazywa korekta.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, żeby najpierw burmistrz zrobił korektę swoich wszystkich sprawozdań, które przez cały rok 2003 i 2004 sporządził.

Jeżeli w wykonaniu budżetu, czyli w tym nad czym pracowaliśmy i to, co opiniowała RIO, coś się zmieniło i zrobiło się korektę, to trzeba o tej korekcie poinformować RIO i radnych. Myśmy pracowali na informacji, która jest zawarta w zarządzeniu burmistrza nr 198 i tam są inne dane, przed korektą.

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że w piśmie, które radny otrzymał 20 grudnia na stronie drugiej pod tabelką jest napisane: „Dane wynikające z korekty sprawozdania „Rb-27S” z 14 października 2004 r.”. Sam pan stwierdził, że umie pan czytać i jest napisane, że była korekta. Nie ma w tym nic nadzwyczajnego.

 

Radny Ryszard Szwajca zapytał, dlaczego komisja rewizyjna nie otrzymała informacji, że nastąpiła korekta i pracowała na innych danych? 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Maciej Baranowski powiedział, że w sprawie wniosku formalnego udziela głosu radnemu Cezarowi Dubielowi.

 

Radny Cezar Dubiel powiedział, że zwraca się z uprzejmą prośbą do przewodniczącego, by prowadził posiedzenie zgodnie z zasadami. Na pytanie powinna być udzielona odpowiedź, a jeżeli są wątpliwości, to można się odezwać raz jeszcze.

Jeżeli wszyscy jakoś potrafią zrozumieć, a radny Ryszard Szwajca nie rozumie, to może się radny spytać kolegów czy koleżanek w przerwie. Wytłumaczą panu. Po co 20 osób ma słuchać pana dziwnych wynurzeń. Innego słowa na to nie ma. Brakuje cierpliwości.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Maciej Baranowski powiedział, że stara się udzielać głosu i cały czas kontroluje, kto ten głos zabiera. Uważam, że robię te czynności z należytą starannością, a że one się przedłużają, zgadzam się, ale można ogłosić przerwę, jeśli Państwo sobie tego życzą.           

 

Radny Ryszard Szwajca zapytał, czy wypowiedź radnego Cezara Dubiela, to był wniosek formalny? 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Maciej Baranowski powiedział, że statutowo, to przewodniczący ma prawo zwracać uwagę radnym w kwestiach porządkowych.

 

Radny Ryszard Szwajca zapytał, dlaczego przewodniczący nie przerwał wypowiedzi radnemu Cezarowi Dubielowi i go nie pouczył?

 

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Maciej Baranowski powiedział, że nie znał konkluzji i czekał na koniec.

 

Radna Maria Taciak powiedziała, że pod przedstawioną opinią nie ma jej podpisu, ponieważ nie przyjmuje treści tam zawartej. Chcę wyjaśnić powody, dla których nie podpisałam tej opinii.

W pracach komisji rewizyjnej staram się uczestniczyć i pracować zgodnie z planem, często pod dyktando przewodniczącego komisji. Każdy z nas ma swoistą urodę i w pewnych przedziałach czasowych akceptuję ten sposób bycia przewodniczącego. Nie mogę jednak zaakceptować, kiedy zmienia się formułę wypracowanego wniosku, który przegłosowali radni. Wniosek ten został zaprotokołowany i okazuje się, że kiedy otrzymujemy czystopis do podpisu, to jego treść jest zupełnie inna. To jest żonglerka kwotami w zależności, nie wiem, żeby kogoś usatysfakcjonować?

Tak się złożyło, że na tej komisji wniosek złożony przez radnego  Piotra Matuszewskiego nie uzyskał większości. Zaproponował głosowanie przewodniczący komisji, a nawet sformułował sam wniosek i ten wniosek uzyskał większość. Dzisiaj niestety odczytano treść zupełnie innego wniosku.

Co z tego płynie? Taka mądrość życiowa, że oprócz przewodniczącego komisji potrzebny jest arbiter w postaci przewodniczącego Rady Miejskiej. Myślę, że jak będzie się zbierała komisja rewizyjna, by wypracować wnioski, to uprzejmie proszę przewodniczącego Rady Miejskiej, by uczestniczył w posiedzeniu, bądź oddelegował kolegów zastępców.

Druga moja prośba bardzo serdeczna, jeżeli w tym urzędzie, a szczególnie w Biurze Rady Miejskiej jest dyktafon, to proszę najpierw sprawdzić jego walory techniczne po to, aby nie dochodziło do niezbyt miłych sytuacji, kiedy zgłaszam pytanie, czy ta komisja była nagrywana i otrzymuję odpowiedź, że ten fragment się nie nagrał. To jest kuriozalne. Akurat ten fragment się nie nagrał?

Gdybym pracowała w komisji rewizyjnej po raz pierwszy i nie miała pewnego doświadczenia, to bym nie pokusiła się dzisiaj o zabranie głosu. Nie po to zostałam radną, by podpisywać wnioski, by okazać ciepło panu przewodniczącemu komisji czy radnemu Piotrowi Matuszewskiemu, który ten wniosek podyktował.

 

Radny Piotr Matuszewski powiedział, że na komisji komunalno-finansowej radny Czesław Duch mniej więcej powiedział, że nie przypuszczał, że na komisjach czy na sesjach będą się odbywać różnego rodzaju dyskusje; myślał, że będziemy pracować dla wspólnego dobra miasta i gminy. To są święte słowa. Jak współpracować z takimi radnymi, a szczególnie z takim radnym, który po raz kolejny mija się z prawdą, a mówiąc słowami radnego kłamie. Odnoszę się do tego co powiedział, że taki wniosek nie był głosowany, a on cały czas na tej komisji był.

Stwierdzam i informuję Radę, że rzecz miała się następująco. Przy formułowaniu tego wniosku radny Ryszard Szwajca się obraził i wyszedł z komisji. Nikt z członków komisji na takie zachowanie radnego nie miał wpływu. To jego wola, że sobie wyszedł. Komisja dalej pracowała i wypracowała wnioski.

Co do kwestii, czy ten wniosek był prawidłowy, czy nie. Jestem członkiem komisji rewizyjnej drugą kadencję i pracowałem przez całe cztery lata poprzednie i wiem, pamiętam doskonale, jakie były trudności z otrzymaniem materiałów, nad którymi mieliśmy pracować.

Na tę jedną komisję naczelnik Magdalena Michalska przygotowała sprawozdanie ze ściągalności podatków, to był plik materiałów. Kartkę po kartce omawiała. Na przedostatniej stronie tego materiału jest wykazana faktyczna ściągalność podatków. Porównywaliśmy wykonanie I półrocza 2004 z wykonaniem I półrocza 2003 r. I tak np.:

-         podatek od środków transportowych – 2003 r. – kwota wpływu wynosiła 151 tys. zł, a w 2004 r. 247 tys. zł; 

-         podatek od nieruchomości; osoby fizyczne – 2003 r. – kwota wpływu wynosiła 899 tys. zł, a w 2004 r. 865 tys. zł. Tutaj zgoda, jedna minimalna różnica, bo wpłynęło ogółem mniej o 14 tys. zł;

-         podatek od nieruchomości; osoby  prawne – 2003 r. – kwota wpływu wynosiła 2687 tys. zł, a w 2004 r. 2612 tys. zł;

-         podatek rolny, od nieruchomości  i leśny – 2003 r. – kwota wpływu wynosiła 741 tys. zł, a w 2004 r. 839 tys. zł;

-         podatek rolny, osoby prawne – 2003 r. – kwota wpływu wynosiła 26 tys. zł, a w 2004 r. 29 tys. zł.

Ogółem wzrost w porównaniu do roku 2003. Łączna kwota różnic, to 596 tys. zł.

Na takich materiałach pracowaliśmy i nikt nie kwestionował, że te materiały są nieprawidłowe. Czy w świetle tego, co przedstawiłem, to trzeba to jeszcze tłumaczyć?  Jest wzrost, czy nie ma? Wniosek, który komisja wypracowała jest jak najbardziej prawidłowy.

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że komisja obradowała 7 października, tak jest napisane w opinii, a korekta została podpisana i wysłana do RIO 14 października, a więc po obradach komisji. Korekta dotyczyła kwoty 2755 zł, a mówimy o milionach. Występuje przesunięcie między podatkiem od nieruchomości, a podatkiem rolnym. Jest to związane z pewną trudnością prowadzenia tego podatku od początku 2003 r., ponieważ zgodnie ze znowelizowaną ustawą o zagospodarowaniu przestrzennym tereny położone w mieście, a nie przekwalifikowane w zasobach geodezyjnych starostwa powiatowego są traktowane, jako niezabudowane tereny rolne.  Jest to zresztą paradoks i rzecz niekorzystna dla naszej gminy, ale tak jest. W związku z tym, że nie ma obowiązku składania co roku deklaracji podatkowej, tylko przy zmianie nieruchomości, występują pewne trudności w naliczaniu podatku od nieruchomości i rolnego. To było jedyne przeksięgowanie między podatkami, co nie zmienia łącznej kwoty, że wzrost podatku ściągniętego w I półroczu 2004 r. w stosunku do I półrocza 2003 r. wynosił 891 tys. zł (łącznie z opłatami lokalnymi). O tyle mamy większe wpływy. O tym, że nie są to żadne wymyślone historie świadczy to, że udaje się nam budżet roku 2004 zamknąć spłatą wszystkich zobowiązań przenoszonych fakturami z roku 2003. Nie zapłacilibyśmy ich, gdybyśmy nie mieli wyższych wpływów.

Proszę zwrócić uwagę, że w roku 2004 w stosunku do roku 2003 Rada Miejska uchwaliła  zmniejszenie stawki  podatku od nieruchomości od działalności gospodarczej. W roku 2003 stawka tego podatku wynosiła 13,71 zł, a w 2004 r. 12,99 zł. Przy uwzględnieniu kwoty spływającej, to oznacza, że mieliśmy o ponad 200 tys. zł mniej szansy na ściągnięcie podatku. Zostało to zrobione specjalnie, aby zachęcić inwestorów do inwestowania we Wrześni.

 

Radny Arkadiusz Czajkowski powiedział, że terminy składania druków „Rb” określa rozporządzenie ministra finansów z 13 marca 2001 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej. 

Chciałbym także odpowiedzieć na zarzuty, które podniosła radna Maria Taciak. Radna powołując się na to, że to był wniosek radnego Piotr Matuszewskiego  pomyliła komisje. Radny Piotr Matuszewski składał wniosek na posiedzeniu komisji dotyczącej PUK-u, a nie ściągalności podatków. Ten wniosek wtedy nie przeszedł. Ja się wstrzymałem od głosu.

To, że zginęło nagranie, to moja cenzura. Jestem wychowany od dziecka z armią radziecką i dlatego to zlikwidowałem.

 

Radna Maria Taciak powiedziała, że odniesie się do wypowiedzi przewodniczącego komisji rewizyjnej. Przewodniczący komisji zarzucił mi, że odniosłam się nie do tego wniosku. Mam dobrą pamięć i o tym, że tak jest przywołam protokół komisji rewizyjnej z  grudnia 2004 r.:

Radna Maria Taciak powiedziała, że wnioski były przegłosowane. Nie można dzisiaj przeprowadzać głosowania skoro jest wśród nas radny, który nie brał udziału w posiedzeniu komisji rewizyjnej, kiedy przedmiotem była m.in. ocena budżetu. Jak ten radny ma zachować się? Jak ma głosować? Głosowaliśmy wniosek i wniosek ten przeszedł. Został odczytany i zanotowany.

Przewodniczący komisji radny Arkadiusz Czajkowski powiedział, że to on odczytał dwa wnioski, które zostały przegłosowane. W takim razie nie głosujemy tego, a wpisujemy do dzisiejszego protokołu, że nie zgadzają się z wnioskami i opinią członkowie komisji, którzy jej nie podpisali.

Radna Maria Taciak powiedziała: Albowiem pierwotnie ustalona treść odbiega w całej rozciągłości od treści zawartej we wniosku. Niech pan będzie precyzyjny”.

Dwa słowa komentarza. Radny Arkadiusz Czajkowski zachęcał, żeby była reasumpcja głosowania, chciał włączyć radnego Pawła Lipieckiego i stąd moja dygresja, że jak może brać udział w głosowaniu, skoro nie pracował przy ocenie budżetu. Moja wcześniejsza wypowiedź na temat wniosku jest kompatybilna z tym, co zostało zapisane w protokole. Zatem nie na żadnej innej komisji odnosiłam się tylko na tej komisji rewizyjnej.

 

Radny Arkadiusz Czajkowski powiedział, że  właściwie zapomniał o tym, ale to dotyczyło zupełnie innego wniosku, który dotyczył PUK-u.

 

Radna Maria Taciak powiedziała, że wniosek dotyczący PUK-u przeszedł jednogłośnie. 

 

Radny Arkadiusz Czajkowski powiedział, że przedtem był wniosek radnego Piotra Matuszewskiego, który upadł.

 

Radna Maria Taciak powiedziała, że radny Arkadiusz Czajkowski mówi to, co jest mu wygodne.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że jego zdaniem to, co mówi radny Piotr Matuszewski, to jest tylko jego zdanie. Ja nie zgadzam się z tym, ponieważ dla mnie istotne są dokumenty.

Jeżeli komisja rewizyjna pracuje na dokumentach, przekazanych do RIO i tam są kwoty, które się zgadzają, a 20 grudnia otrzymujemy informację, że nastąpiła korekta, to jest chyba trochę nie „fair”. To źle świadczy o urzędzie, że przez całe pół roku tylko koryguje się sprawozdanie.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Maciej Baranowski powiedział, że mówi pan trzy razy to samo. To było już wyjaśniane.   

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że chce dokończyć. Pozwalał przewodniczący innym radnym mówić o swoich osobistych odczuciach i wtedy im pan nie przerywał. Przewodniczącemu chyba się wydaje, że mówię to samo.

 

Radny Piotr Matuszewski powiedział, że też to już słyszał. 

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział: Panie radny Matuszewski, ja panu już powiedziałem, że jest pan finansowym ignorantem. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Maciej Baranowski powiedział: Nie. Przepraszam, ale odbieram panu głos.  Zachowuje się pan tak, jak nie wypada radnemu. Obraża pan pozostałych radnych. Pan radny prowokuje sytuacje „podpuszczając” czy insynuując nieprawidłowości w prowadzeniu obrad, dokumentach, obelżywie odnosząc się do radnego Piotra Matuszewskiego, a później po reprymendzie lub ripoście, to jest pan ofiarą tego wszystkiego i udaje pan pokrzywdzonego. To jest nieprawdopodobne w jaki sposób pan potrafi wykorzystać to, że najpierw pan prowokuje tę sytuację, a później odnosi się pan do niej, jako ofiara. Nie rozumiem tego. To jest dla mnie szczyt obłudy. Proszę mi wybaczyć, ale tak jest.

 

Radny Waldemar Grześkowiak zgłosił wniosek formalny o przerwanie i zakończenie dyskusji w pkt 5.   

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych 13 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 4 „wstrzymujących się”  pozytywnie zaopiniowała wniosek o zakończenie dyskusji w punkcie 5.

Dwóch radnych obecnych na sali nie wzięło udziału w głosowaniu.

 

Pkt 6

 

Przewodniczący komisji rewizyjnej radny Arkadiusz Czajkowski przedstawił opinię komisji rewizyjnej, dotyczącą zapoznania się z wynikami finansowymi oraz z perspektywą rozwoju Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. (załącznik nr 7).

 

- bez uwag

 

Pkt 7

 

Informacja przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni:

-         17 grudnia 2004 r. wpłynął wniosek PWiK o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

-         Wpłynęło pismo od Stowarzyszenia Sołtysów Gminy Września w sprawie podwyższenia wynagrodzenia sołtysów.  

-         W dalszym ciągu wpływają dla Państwa radnych za moim pośrednictwem życzenia świąteczne i noworoczne od posłów, stowarzyszeń i szkół.

 

Radna Bożena Nowacka, przewodnicząca komisji edukacji odczytała informację na temat opieki stomatologicznej uczniów w gminie Września w 2004 r. (załącznik nr 8).

 

Radna Maria Taciak poprosiła, by przewodniczący Rady Miejskiej odczytał pismo, które otrzymał od byłego skarbnika MiG Września pana Alfreda Boguckiego, ponieważ jest praktyką stosowaną od wielu lat, że pisma sygnowane na przewodniczącego są odczytywane podczas sesji. To, że pismo to zostało skserowane i przekazane radnym, to dobrze, ale nie zwalnia to pana z obowiązku poinformowania, że pan otrzymał takie pismo. Czy nie uważa pan, że pismo byłego skarbnika nie powinno zostać tutaj odczytane?

 

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Maciej Baranowski powiedział, że takie pismo wpłynęło. Zrobiłem, co mogłem, czyli poleciłem, by skserowano i przekazano to pismo radnym. Czy ktoś nie zapoznał się z tym pismem? 

 

Radny Piotr Matuszewski powiedział, że każdy umie czytać i radni zapoznali się z tym pismem. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Maciej Baranowski odczytał pismo Alfreda Boguckiego w sprawie dyskusji na temat sytuacji finansowej gminy Września w ostatnich latach (załącznik nr 9).        

 

Pkt 8

 

Informacja burmistrza Miasta i Gminy Września:

-         16 stycznia 2005 r. odbędą się wybory uzupełniające do Senatu RP. Zgłosiło się tylko 8 komitetów wyborczych, dlatego obwodowe komisje będą pracować w składach 9-osobowych i nie było konieczności przeprowadzania losowania. Wszystkie informacje dotyczące tych wyborów zostaną zamieszczone w jutrzejszym wydaniu biuletynu „Wieści z Ratusza”.  

-         W dniu dzisiejszym rozpoczęła się w Urzędzie Miasta i Gminy Września kontrola RIO.

 

Pkt 9

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiadając na zapytanie dotyczące drogi w kierunku Marzenina w Gulczewku powiedział, że podczas remontu nawierzchni tej drogi wystąpiono do GDDKiA z wnioskiem o poszerzenie tej drogi, gdyż droga Września - Gniezno, to droga krajowa. Została wydana zgoda o poszerzenie tej drogi na skrzyżowaniu do 8 m. Na większe przebudowanie tego skrzyżowania GDDKiA nie wyraziła zgody. Bez zgody GDDKiA i bez ujęcia tego w jej planach remontowych nie ma możliwości tego zrobić nie łamiąc prawa.

 

Alicja Stawowska, skarbnik Miasta i Gminy Września powiedziała, że w „rozdziale 75022 - Rada gminy” występuje kwota 191 tys. zł. W układzie wykonawczym budżetu diety radnych znajdują się  w  „§3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w planowanej kwocie 165 tys. zł. Na kwotę 191 tys. zł w planie składa się jeszcze: „§4210 Zakup materiałów i wyposażenia” na kwotę 9 tys. zł, „§4300 Zakup usług pozostałych”  na kwotę 15 tys. zł, wydatków w „§4410 Podróże służbowe krajowe” na kwotę 2 tys. zł.

Szczegółową kalkulację wydatków w „rozdziale 75022 - Rada gminy” przygotuję na piśmie.   

 

Pkt 10

 

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni radny Maciej Baranowski o godz. 18.30 zamknął posiedzenie Rady.

Protokół zawiera 15 ponumerowanych stron.

Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie MiG Września.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni:

 

Maciej Baranowski

/-/

 

Protokolant:  

Robert Klimczak

/-/

 

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.