BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14274089
ostatnia aktualizacja BIP'u:
07-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół nr XXVII/2004
 

Protokół

 nr XXVII/2004

z sesji Rady Miejskiej we Wrześni,

która odbyła się 20 grudnia 2004 r.

w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy Września

 

 

XXVII sesja Rady Miejskiej we Wrześni została zwołana na podstawie art. 20 ust. 1  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami).

 

Pkt 1

 

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Maciej Baranowski o godz. 16.00 otworzył sesję i po powitaniu radnych, sołtysów i gości oświadczył, że zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczy 20 radnych, co stanowi quorum. Powiedział, że protokół  z XXVI  sesji Rady Miejskiej IV kadencji zostanie przyjęty na kolejnej sesji, ponieważ termin podpisania nakładał się na termin, do którego radni mogli składać poprawki i uzupełnienia.  

 

Pkt 2

Przedstawiony porządek obrad (załącznik nr 2):

 

1.   Otwarcie sesji.

2.   Przedstawienie porządku obrad.

3.   Informacja burmistrza Miasta i Gminy Września.

4.   Interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.

5.   Podjęcie uchwał w sprawie:

a)      odwołania skarbnika Miasta i Gminy Września,

b)      powołania skarbnika Miasta i Gminy Września,

c)      uchwalenia programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami dla gminy Września,

d)      przyjęcia programu współpracy Miasta i Gminy Września z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005,

e)      udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wrzesińskiemu,

f)        zmiany budżetu na 2004 rok,

g)      zbycia nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Warszawskiej,

h)      miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Białężyce. 

6.   Informacja przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni.

7.   Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.

8.   Zakończenie obrad.

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września przedstawił autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie odwołania skarbnika Miasta i Gminy Września (załącznik nr 3), wniosek o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie powołania skarbnika Miasta i Gminy Września. Pani Iwona Wiśniewska, która miała być powołana na stanowisko skarbnika Miasta i Gminy Września jest na sali sesyjnej i wyjaśni, dlaczego nie może objąć tej funkcji.

 

Nikt z radnych nie wyraził sprzeciwu, żeby głos zabrała pani Iwona Wiśniewska.

 

Pani Iwona Wiśniewska powiedziała, że  wygrała konkurs na stanowisko skarbnika gminy Września. Dzisiaj nie mogę objąć tego stanowiska z przyczyn osobistych. Przepraszam, że tak późno o tym informuję, ale informację otrzymałam dopiero w piątek.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Maciej Baranowski zapytał, czy przyjmując dzień odwołania skarbnika 24 stycznia 2005 r., należy rozumieć, że do tego czasu burmistrz zaproponuje inną kandydaturę?  

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że w najbliższy poniedziałek ukaże się ogłoszenie i ma nadzieję, że do tego czasu nowy skarbnik zostanie poszukany.

 

Rada Miejska w obecności 16 radnych 15 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” wycofała z porządku obrad projekt uchwały w sprawie: powołania skarbnika Miasta i Gminy Września.

 

Z porządku obrad skreślony zastaje pkt 5b), pozostałe punkty zmienią się odpowiednio.

 

Pkt 3

 

Informacja burmistrza Miasta i Gminy Września (załącznik nr 4).

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że w tym punkcie porządku obrad chciałby zaprosić radnych, naczelników, posła na Sejm RP i prasę na półgodzinną wycieczkę na ul. Działkowców. Zostaliśmy zaproszeni przez właścicieli firmy Gestamp.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że  tego w porządku obrad nie było. Proponuję sesję doprowadzić do końca, a po zakończeniu sesji kto będzie chciał skorzystać z zaproszenia, to skorzysta. Materiał, który jest przedmiotem sesji jest ważniejszy.

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że w ramach punktu: „Informacja burmistrza Miasta i Gminy Września” chciałby przedstawić działalność i zaawansowanie prac przy budowie firmy Gestamp.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Maciej Baranowski powiedział, że firma Gestamp będzie mieć realny wpływ na życie naszego miasta poprzez zatrudnienie jego mieszkańców. Wyjazd potrwa około 40 minut i nic się nie stanie, jeśli radni skorzystają z zaproszenia.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że nic nie stało na przeszkodzie, żeby w informacji  podać, że taki wyjazd jest planowany, gdyż nie każdy jest przygotowany na wycieczki. Proponuję zrealizować program, który nie jest aż tak napięty, a później, jeśli burmistrz uważa, że w punkcie „informacja” można zaliczyć wycieczkę, to... 

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września poprosił, żeby przewodniczący ogłosił przerwę. W tym czasie wszyscy radni, może z wyjątkiem radnego Ryszarda Szwajcy, który nie chce wziąć udziału w tym, zwiedzą fabrykę.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Maciej Baranowski powiedział, że ogłasza 45-minutową przerwę. W tym czasie odbędzie się wyjazd do firmy Gestamp. 

 

Przerwa.

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że w ramach swojej informacji przekaże radnym do obejrzenia rysunki projektowanej hali sportowej przy SSP nr 1.

 

Pkt 4

 

Poseł na Sejm RP Bronisław Dankowski powiedział, że bardzo dziękuje za zaproszenie na dzisiejsze spotkanie opłatkowe radnych Rady Miejskiej, ale nie może uczestniczyć w tym spotkaniu, ponieważ o godzinie 18.00 ma następne spotkanie.

Chciałbym złożyć Państwu z okazji zbliżających się świąt życzenia spokoju, zdrowia, by wieczerza wigilijna upłynęła Państwu w rodzinnej atmosferze, a w Nowym Roku, aby wrzesiński samorząd takich inwestycji, jak budowa firmy Gestamp miał coraz więcej.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Maciej Baranowski w imieniu radnych Rady Miejskiej podziękował za życzenia.  

 

Radny Marek Zielnik powiedział, że do urzędu wpłynął wniosek od mieszkańców ul. Jasnej i Błękitnej we Wrześni w sprawie utwardzenia tych ulic. Kiedy ci mieszkańcy mogą się doczekać utwardzenia ww. ulic? Czy jest jakaś kolejność, gdyż obserwując, które ulice brane są pod uwagę, to mieszkańcy czują się zawiedzeni? Te ulice istnieją już w naszym mieście 27 lat. Proszę o udzielenie odpowiedzi na piśmie. 

 

Radny Jan Drewniak zapytał, czy istnieje możliwość wygospodarowania 5-10 miejsc do parkowania samochodów na parkingu przy ratuszu, którym zarządza sportowy klub „Victoria”, ponieważ goście i interesanci urzędu mają problemy z poszukaniem wolnych miejsc.

 

Radna Maria Grzeszczyk poprosiła o informację, jakie są decyzje odnośnie przyszłości pałacu w Kaczanowie?  Czy jest jakaś wstępna wycena tej nieruchomości?

 

Radny Henryk Krukowski poprosił o informację na temat prac drogowych prowadzonych na ul. Kościuszki i ul. Kilińskiego. Co to są za prace? Kto za nie płaci?

Trwają prace przy budowie stacji paliw przy ul. Szkolnej. Było mówione, że ta droga ma być poszerzona, czy rzeczywiście to skrzyżowanie będzie rozbudowane i szersze? Wydaje mi się, że chodnik wzdłuż stacji będzie zlikwidowany, czy tak będzie?

 

Radny Sylwester Jałoszyński powiedział, że jest budowana ścieżka rowerowa do Obłaczkowa i okazało się, że mieszkańcy, którzy jadą z Chwalibogowa i okolic drogą nieutwardzoną, chcąc wjechać na tę ścieżkę rowerową muszą skręcić w prawo na tak ruchliwą trasę, jaką jest trasa na Miłosław i następnie na tej szosie muszą nawrócić. Czy istnieje możliwość zrobić wjazd na tę ścieżkę rowerową w linii prostej tak, żeby nie trzeba było robić manewru nawracania na szosie miłosłwskiej?

 

Pkt  5

 

a)

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych 16 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 4 „wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr XXVII/254/04 w sprawie: odwołania skarbnika Miasta i Gminy Września (załącznik nr 5).

 

b)

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych 19 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” podjęła uchwałę nr XXVII/255/04 w sprawie: uchwalenia programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami dla gminy Września (załącznik nr 6).

 

c)

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXVII/256/04 w sprawie: przyjęcia programu współpracy Miasta i Gminy Września z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005 (załącznik nr 7).

 

d)

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych 19 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” podjęła uchwałę nr XXVII/257/04 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wrzesińskiemu (załącznik nr 8).

 

e)

 

Alicja Stawowska, skarbnik Miasta i Gminy Września omówiła autopoprawkę burmistrza do omawianego projektu uchwały (załącznik nr 9).

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że pozycję: „diety i obsługa Rady Miejskiej” planuje się zwiększyć o 6 tys. zł. Czym to jest to spowodowane?

 

Alicja Stawowska, skarbnik Miasta i Gminy Września powiedziała, że to zwiększenie jest spowodowane tym, że w tym roku budżetowym wypłacono diety za 13 miesięcy oraz tym, żeby była możliwość uregulowania wszystkich wydatków w tym roku; tylko tyle.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że jest to dział, za realizację którego odpowiedzialny jest burmistrz, ale i zarazem przewodniczący Rady Miejskiej. Z wykonania budżetu 2003 r. wynikało, że z planu 185 tys. zł wykorzystano 153 tys. zł. Żadnych zaległości i zobowiązań nie powinno być. Plan na rok 2004 r. wynosi również 185 tys. zł. Za półrocze wykonano 80 tys. zł. W związku z tym pozostaje w planie 105 tys. zł. Takiego tłumaczenia, jakie podaje skarbnik nie można przyjąć, bo nie jest 13 diet, bo my nie otrzymujemy diet, jako „trzynastek” tylko otrzymujemy diety za 12 miesięcy. Diety nie wzrosły, proszę więc podać jakiś inny racjonalny powód.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Maciej Baranowski powiedział, że diety za grudzień, które zwyczajowo były wypłacane w styczniu zostały wypłacone w grudniu, stąd 13 wypłat diet. Poza tym były szkolenia i nadzwyczajnych wydatków nie było.

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że w tym roku zostaną wypłacone diety za 13 miesięcy, ponieważ chcemy zapłacić za wszystkie wydatki z roku 2004 w roku 2004. Diety za grudzień 2003 r. zostały wypłacone w styczniu 2004 r.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że nawet, jeżeli policzy się 13 wypłat diet, to i tak w planowanej kwocie na rok 2004 mieści się ta wyliczona kwota. Nie widzę potrzeby zwiększenia planu wydatków na obsługę Rady Miejskiej. To jest jakaś sztuczka.

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że ani przewodniczący Rady Miejskiej, ani radni nie otrzymują oczywiście żadnych dodatkowych diet. Wykonanie jest zależne od obecności na sesjach i komisjach oraz z przeniesienia płatności z grudnia 2003 r. na styczeń 2004 r. W wydatkach samorządowych liczy się data dokonania płatności, a nie data powstania zobowiązania.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że ta dyskusja jest bezcelowa. Proszę, by skarbnik i burmistrz przygotowali na następną sesję szczegółowe rozliczenie tej kalkulacji; tych wydatków.  

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych 18 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 2 „wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr XXVII/258/04 w sprawie: zmiany budżetu na 2004 rok (załącznik nr 10).

 

f)

 

Radny Arkadiusz Czajkowski powiedział, że odnalazł uchwałę Rady Miejskiej we Wrześni z 2004 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum II” we Wrześni. Czy omawiany projekt uchwały nie koliduje w jakikolwiek sposób z przygotowywanym planem? 

 

Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury powiedziała, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Centrum II” we Wrześni jest w fazie opracowywania. Zbycie przedmiotowej działki w żaden sposób nie koliduje z wykonywanymi pracami nad tym planem.

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych 17 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 3 „wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr XXVII/259/04 w sprawie: zbycia nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Warszawskiej (załącznik nr 11).

 

g)

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXVII/260/04 w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Białężyce (załącznik nr 12).

 

 

Pkt 6

 

Informacja przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni:

-         Diety radnych za grudzień zostały już wypłacone, nieobecności zostaną skorygowane przy wypłacie diet za styczeń. 

-         Do burmistrz wpłynął wniosek mieszkańców ul. Broniewskiego we Wrześni o utwardzenie tej ulicy. 

-         Wszystkie komisje Rady Miejskiej odbyły posiedzenia, na których omawiany był projekt budżetu na rok 2005. Wszystkie komisje zaopiniowały go pozytywnie.

-         Wpłynęło pismo od Głównego Rzecznika dyscypliny finansów publicznych, że dwa zawiadomienia o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych, złożone przez burmistrza Miasta i Gminy Września zostały według właściwości przesłane Rzecznikowi Dyscypliny finansów publicznych przy RIO w Poznaniu.

-         13 grudnia reprezentowałem w Turku gminę Września w V Mistrzostwach Samorządowców w Szachach. W turnieju VIP-ów zająłem I miejsce, pokonując m.in. prezesa Polskiego Związku Szachowego Janusza Wodę.    

-         Wpływają dla Państwa radnych, za moim pośrednictwem, liczne życzenia świąteczne i noworoczne od posłów, przedstawicieli urzędów, firm, stowarzyszeń i szkół.

 

Pkt 7

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że radny Marek Zielnik otrzyma odpowiedź na piśmie.

Miejsca na parkingu przy ul. Fabrycznej. To jest pewien problem, bo jedyne, co mi przychodzi w tej chwili do głowy, to byłoby wykupienie stałych miejsc dla radnych. Tylko to trochę kłóciłoby się z logiką, bo najpierw teren wydzierżawiamy, a później mielibyśmy wykupić miejsca. Łatwiej byłoby chyba zrobić ten parking bezpłatny. Nie umiem tak od ręki powiedzieć, czy jest jakieś rozwiązanie tej sprawy. Przemyślę to. Parking został uszczuplony, jeśli chodzi o miejsca parkingowe, ponieważ posesja granicząca z parkingiem została zakupiona z wjazdem do tej posesji i o ileś miejsc parkingowych jest mniej. 

Czy jest wycena obiektu w Kaczanowie? Taka wycena ma powstać do końca roku.

 

Krystyna Poślednia, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedziała, że jest to sprawa tzw. z ostatniej chwili i nie ma jeszcze decyzji. Od samego początku przymierzaliśmy się, żeby tam było zaplecze usług publicznych. Nie zjawił się nikt, by zrealizować taką propozycję i zagospodarować ten budynek. Była fundacja, która wykazywała zainteresowanie zagospodarowania tej nieruchomości, ale niestety rozmowy nie doszły do pozytywnego końca.

Ponieważ jest mnóstwo zdań związanych z opieką społeczną, które spoczywają na gminie, a także na powiecie, to chcemy rozmawiać z tą fundacją i chcemy się zastanowić, czy można oddać pałac  na te funkcje, czyli dość szeroko rozumianej opieki społecznej.   

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że prace wykonywane na ul. Kościuszki i ul. Kilińskiego są wykonywane przez powiat.

Prace wykonywane przy ul. Szkolnej i ul. Kosynierów. W tym tygodniu po wspólnych uzgodnieniach i ocenie wzrostu natężenia ruchu drogowego doszliśmy do wniosku i zachęciliśmy inwestora do zlecenia opracowania projektu przebudowy tego skrzyżowania na rondo. W tym tygodniu w Urzędzie Miasta i Gminy Września miało miejsce spotkanie, na którym pojawiło się takie rozwiązanie. Inwestor napisał pismo o warunki zabudowy i jeżeli wszystkie instytucje, które muszą wydać zgodę, uczynią to, to w tym miejscu powstanie rondo, które na całym świecie w sposób najlepszy rozwiązuje problem dużego natężenia ruchu. Budowa tego ronda będzie finansowana przez wykonawcę.

Ścieżka rowerowa  w Obłaczkowie. Na tym etapie jest niemożliwe wykonywanie żadnych zmian w inwestycji, ponieważ projekt ten obejmuje fragment drogi krajowej i jest to inwestycja prowadzona przy współudziale GDDK. W takiej sytuacji liczy się ranga wyższej i ważniejszej drogi, czyli w tym przypadku drogi krajowej. Na tym etapie zmienianie tego projektu byłoby trudne, jeżeli nie niemożliwe. Myślę, że można wrócić do tego tematu na wiosnę przy budowie dalszej ścieżki.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Maciej Baranowski w imieniu Rady Miejskiej we Wrześni, wręczając kwiaty podziękował Alicji Stawowskiej, skarbnik Miasta i Gminy Września za współpracę.   

 

Pkt 8

 

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni radny Maciej Baranowski o godz. 18.30 zamknął posiedzenie Rady.

Protokół zawiera 7 ponumerowanych stron.

Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie MiG Września.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni:

 

Maciej Baranowski

/-/

 

Protokolant:  

Robert Klimczak

/-/

 

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.