BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14250012
ostatnia aktualizacja BIP'u:
03-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół
 

Protokół

 komisji rewizyjnej

z posiedzenia

 9 grudnia 2004 r.

 

 

Pkt 1

 

Przewodniczący komisji radny Arkadiusz Czajkowski o godz. 17.00  otworzył posiedzenie komisji.

Zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczyło 9 członków komisji, co stanowiło quorum.

 

Uczestnicy posiedzenia, nie będący członkami komisji rewizyjnej:

-         Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września,

-         Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września,

-         Jerzy Nowaczyk, sekretarz Miasta i Gminy Września,

-         Alicja Stawowska, skarbnik Miasta i Gminy Września,

-         Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału komunalnego i rozwoju wsi,

-         Roman Karowski, naczelnik wydziału infrastruktury technicznej,

-         Kazimierz Szymkowiak, inspektor wydziału infrastruktury technicznej, 

-         Tomasz Koralewski, referent ds. zamówień publicznych, 

-         Robert Klimczak, specjalista Biura Rady Miejskiej. 

 

Pkt 2

 

Przewodniczący komisji przedstawił porządek obrad (załącznik nr 2).

 

Przedstawiony porządek obrad:

 

1.    Otwarcie posiedzenia.

2.    Przyjęcie porządku obrad.

3.    Ocena skarg wpływających do Urzędu Miasta i Gminy Września w 2003 r.

4.    Kontrola realizacji zamówień publicznych w roku 2003.

5.    Kontrola wydatków na inwestycje zakończone w roku 2003.

6.    Wolne głosy i wnioski.

7.    Zakończenie posiedzenia.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że ma uwagę, co do protokołu z ostatniego posiedzenia komisji 7 października 2004 r.

 

Przewodniczący komisji radny Arkadiusz Czajkowski powiedział, że zgłosi wniosek, by w pkt. 7 odbyła się dyskusja dotycząca uwag do protokołu z poprzedniego posiedzenia, by nie zajmować się tym problemem wśród urzędników. 

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że jemu urzędnicy nie przeszkadzają. 

Nie zgadzam się z zapisem na str. 16 protokołu. Jest tam napisane: „Komisja rewizyjna po zapoznaniu się z informacją o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Września w I półroczu 2004 r. oraz ze sprawozdaniami, dotyczącymi ściągalności podatków w pierwszym półroczu 2004 r. jednogłośnie stwierdza, że zanotowano znaczny wzrost ściągalności porównawczo w stosunku do poprzedniego roku oraz prawidłowe zabezpieczanie nie ściągniętych zaległości”. Chciałbym stwierdzić, że byłem obecny na posiedzeniu i taki wniosek nie był głosowany. Kwintesencja tego wniosku rażąco odbiega od stanu faktycznego. Po przeanalizowaniu ściągalności podatków w porównywalnym okresie, czyli w I półroczu roku 2004 i analogicznie w I półroczu 2003, nie można powiedzieć, że nastąpił znaczący wzrost. Ściągalność podatku od nieruchomości za I półrocze 2003 r. wynosiła ponad 4 mln zł, a  w I półroczu 2004 wynosiła 3,8 mln zł, nie można zatem mówić o wzroście.

Nie wiem, w jaki sposób taki wniosek znalazł się w protokole z posiedzenia komisji. Protokół powinien odzwierciedlać to, co na posiedzeniu komisji miało miejsce. Takiego wniosku na posiedzeniu komisji nie było, a jeżeli nawet by był, to wykazałem, że jest tam merytoryczny błąd, który nie pasuje do tego, by taki wniosek był.  

 

Przewodniczący komisji radny Arkadiusz Czajkowski powiedział, że jest kiepskim aktorem, ale może zaprezentować, jak wyglądało głosowanie przedmiotowego wniosku przez radnego Ryszarda Szwajcę. Wyglądało to tak: „Róbcie, co chcecie”, powiedział, idąc szybko do drzwi. Czytałem te wnioski. Zostały przyjęte przez aklamację, a nie przez głosowanie.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że 3,8 mln zł nie jest „znaczącym wzrostem” do 4 mln zł.

 

Przewodniczący komisji radny Arkadiusz Czajkowski powiedział, że skarbnik na posiedzeniu komisji rewizyjnej odpowiadał na to pytanie rzeczowo. Zmniejszyła się pula mieszkań komunalnych i dlatego zmniejszyła się suma, ale to stanowiło większy procent ściągalności.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że mówi o podatku od nieruchomości. Ten podatek nijak się ma do mieszkań komunalnych.

 

Przewodniczący komisji radny Arkadiusz Czajkowski powiedział, że jeżeli chodzi o podatek od nieruchomości, to po tabelach, które dostali radni od pani naczelnik...

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, żeby nie robić z niego wariata. Formułuje pan po posiedzeniu wnioski, które nie były na komisji. Nie zgadzam się, żeby w protokole taki wniosek był, a jak się znalazł, to należy to poprawić. Jest to ewidentne przekłamanie.

 

Przewodniczący komisji radny Arkadiusz Czajkowski powiedział, że jest to jawna prawda i nie widzi powodów, żeby... Trzeba siedzieć do końca i słuchać, a nie lekceważyć komisję. 

 

Radny Piotr Matuszewski powiedział, że protokół odzwierciedla to, co było na komisji. Przypominam sobie, że zachowanie radnego Ryszarda Szwajcy takie było. 

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że jakie jego zachowanie było, to było, ale nie może być w protokole fałszu.   

 

Radny Piotr Matuszewski powiedział, że jak radny ma jakieś inne zdanie, to może złożyć wniosek.

 

Radny Ryszard Szwajca wnioskuje, by sprawdzić, czy faktycznie podatek od nieruchomości w roku 2004 w I półroczu znacząco wzrósł w porównaniu z I półroczem roku 2003?

 

Przewodniczący komisji radny Arkadiusz Czajkowski powiedział, że wniosek zostanie zanotowany. Sprawdzimy i ewentualnie udokumentujemy to na piśmie i podamy do wiadomości na najbliższej sesji Rady Miejskiej.

 

Radny Ryszard Szwajca zapytał, czy wniosek komisji, który jest zapisany w protokole z 7 października ma rację bytu?

 

Przewodniczący komisji radny Arkadiusz Czajkowski powiedział, że tak. Wniosek udowodnimy cyframi i podamy do wiadomości.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że ma przed sobą sprawozdanie za I półrocze 2003 r. i za I półrocze 2004 r. ... 

 

Przewodniczący komisji radny Arkadiusz Czajkowski powiedział, że sprawdzi to w swoich materiałach, bo mogą być różne.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że nie posądza, by burmistrz Kałużny robił  podwójne sprawozdania, jedno do przewodniczącego komisji, a inne dla członków komisji.

 

Radny Piotr Matuszewski powiedział, żeby przejść do realizacji porządku obrad, bo ta dyskusja, to nie jest wniosek formalny.   

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że dyskutuje się na temat bylejakości pracy komisji.   

 

Radny Piotr Matuszewski powiedział, że jeżeli chodzi o bylejakość pracy niektórych członków komisji, to jest fakt.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że radny Matuszewski jest bezczelny.

 

Radny Piotr Matuszewski powiedział, że bezczelności radnego Szwajcy nikt „nie przeskoczy”. Komisja powinna pracować zgodnie z porządkiem obrad zaproponowanym przez przewodniczącego. Jeżeli radny ma jakieś zastrzeżenia, to powinien zgłosić wniosek.

 

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że ma zastrzeżenia do protokołu z 7 października, które zgłosił wcześniej.

 

Przewodniczący komisji radny Arkadiusz Czajkowski powiedział, że to zostanie wyjaśnione.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że ma prośbę do pani skarbnik. Niech pani sprawdzi, ile wynosiły dochody z tytułu podatku od nieruchomości w I półroczu 2003 i w I półroczu 2004.

 

Radny Ryszard Szwajca wnioskuje o informację, ile wynosiły dochody gminy z tytułu podatku od nieruchomości za okres:

-         I półrocze 2003 r.;

-         I półrocze 2004 r.

       

Pkt 3

 

Jerzy Nowaczyk, sekretarz miasta i Gminy Września przedstawił informacje w sprawie skarg, jakie wpłynęły do Urzędu Miasta i Gminy Września w 2003 r. (załącznik nr 3). Rejestr skarg znajduje się do wglądu w Urzędzie MiG Września.

 

- Bez uwag.

 

Pkt 4

 

Tomasz Koralewski, referent ds. zamówień publicznych omówił zestawienie zamówień udzielonych w 2003 r. (załącznik nr 4). 

 

Radny Ryszard Szwajca zapytał, w jaki sposób przewodniczący komisji chce zrealizować omawiany punkt? Czy kontrola realizacji zamówień publicznych ma polegać na zadawaniu pytań?

 

Przewodniczący komisji radny Arkadiusz Czajkowski powiedział, że 7 października zwrócił się do burmistrza o zestawienie przetargów publicznych, które udostępniono radnym w październiku (odpowiedź na pismo przewodniczącego stanowi załącznik nr 5). Realizacja pracy komisji rewizyjnej, to nie jest tylko siedzenie na komisji, ale także zapoznanie się radnego z materiałami. W tym przypadku materiały były od października. W momencie, kiedy ktoś ma jakieś pytania w tym względzie może ewentualnie zgłosić te pytania na piśmie do mojej skrzynki. Ja zawsze to wyjaśniam. Na tym, mi się wydaje, polega praca radnego, a nie na przychodzeniu na komisję i wyciąganiu cyfr, z których nic nie wiadomo.    

W tej chwili kontrola będzie polegała na tym, że jak ktoś będzie miał pytania, to je zada. Jeżeli nie będzie to stosowne, to zostaną jeszcze udostępnione materiały. Można to było zgłosił od października. 

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że po to są posiedzenia komisji, bo indywidualny radny nie może kontrolować urzędu.

 

Przewodniczący komisji radny Arkadiusz Czajkowski powiedział, że może zgłaszać przewodniczącemu pytania.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że zgłosił potrzebę wykazu inwestycji za rok 2003 i do dzisiaj nie otrzymał tego wykazu. 

 

Przewodniczący komisji radny Arkadiusz Czajkowski powiedział, że napisał w tej sprawie pismo do burmistrza i otrzymał odpowiedź, że te rzeczy zostały udostępnione radnym razem ze sprawozdaniem z wykonania budżetu w 2003 r. na str. 11 i 17. Każdy mógł się z tym zapoznać i jak radny śledzi pracę Rady, to wie o tym, bo wszystko jest zawarte na tych stronach w budżecie, a dodatkowo każdy dostał specyfikację wykonania tych inwestycji. 

 

Radny Ryszard Szwajca zapytał: A te, które nie są zawarte?

 

Przewodniczący komisji radny Arkadiusz Czajkowski powiedział, że w kwietniu mówił, że bardzo go niepokoi, jeżeli takie pytania zadaje były zastępca burmistrza. Dziękuję za to, że może takie coś istnieć i okazało się, że mogło takie coś istnieć. W momencie, kiedy takie coś będziemy mieli i wykryjemy takie coś, to w tym momencie nasza rola, jako Rady jest „zerowa”. Nie może być takiego czegoś, co nie jest jawne w finansach gminy. Takie pytania, w momencie, kiedy sobie nie wierzymy nie mają żadnego sensu.

 

Radny Ryszard Szwajca zapytał, dlaczego zrezygnowano z zamówienia publicznego zapisanego w zestawieniu pod numerem 6: „Bieżące utrzymanie czystości na terenie Miasta i Gminy Września”?  

 

Tomasz Koralewski, referent ds. zamówień publicznych powiedział, że powodem unieważnienia tego przetargu było wpłynięcie jednej oferty. W przypadku poprzedniej ustawy o zamówieniach publicznych, gdy była jedna oferta, to oferty tej się nie otwierało i odsyłało się temu, kto ją złożył. Przetarg z przyczyn formalnych był unieważniany.

PUK, który do tej pory sprawował bieżące utrzymanie czystości na terenie gminy Września dalej to prowadził zgodnie z umową, która była zawarta w latach wcześniejszych.

 

Radny Ryszard Szwajca zapytał, dlaczego rozpisano przetarg, jeżeli wykonywanie tej usługi mogło dalej funkcjonować na podstawie umowy wcześniej zawartej? 

 

Tomasz Koralewski, referent ds. zamówień publicznych powiedział, że umowa wygasała i należało rozpocząć postępowanie. W tym roku zostało ogłoszone kolejne postępowanie na następny rok. W tym roku jesteśmy w tej szczęśliwej sytuacji, że w przypadku złożenia jednej oferty przetarg zostanie zgodnie z prawem rozstrzygnięty.   

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że jest mowa o roku 2003. Na jakiej podstawie PUK świadczył te usługi na rzecz miasta? To jest kwota prawie 300 tys. zł.

 

Przewodniczący komisji radny Arkadiusz Czajkowski powiedział, że jego zdaniem, to jest na takiej zasadzie, że to jest spółka gminna i w momencie, kiedy nie ma oferenta, to się zleca takie coś spółce gminnej, która ma za zadanie wykonywać takie rzeczy.

 

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że przetarg został ogłoszony. Z przyczyn formalnych nie rozstał rozstrzygnięty. W związku z tym podjęta została decyzja o przedłużeniu umowy na bieżące utrzymanie czystości PUK-owi.

 

Radny Ryszard Szwajca poprosił o wgląd do decyzji w tej sprawie.

 

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że decyzja ta ma formę umowy.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że tę umowę chciałby zobaczyć. Jeżeli się zawiera umowę bez procedur przetargowych, to znaczy, że omija się prawo o zamówieniach publicznych.

 

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że to jest tylko wniosek i stwierdzenie radnego. Tradycyjnie popełniany jest ten sam błąd. Pan ma przygotowany na posiedzenie komisji zestaw pytań i problemów, które radnego interesują i które radny przedstawia na posiedzeniu zamiast wyłuszczyć i przekazać je przewodniczącemu komisji przed posiedzeniem, stosownie kilka dni wcześniej po to, żebyśmy mogli przygotować np. umowy, by je panu przekazać. Teraz mamy, jak zwykle powtórkę z historii polegającą na tym, że przed komisją nie mówi pan i nie zgłasza przewodniczącemu nic, natomiast na komisji oczekuje pan, że w godzinach wieczornych, kiedy urząd jest nieczynny wszyscy będą biegać i wyciągać dla pana z archiwum zestaw dokumentów wg życzeń.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział: To jest pana zdanie. Nie po to tutaj jestem, żeby słuchać co ma pan do powiedzenia, tylko po to i pozostali członkowie komisji, żeby zobaczyć co pan zrobił.

Jeżeli rozpisano przetarg, który się z różnych powodów nie odbył, to tak być mogło, ale była potrzeba takiego przetargu. W związku z tym pytam się, na jakiej podstawie PUK świadczy te usługi? Pan mówi o umowie. Właśnie mi chodzi o to, żeby zobaczyć tę umowę. Umowa powinna być zawarta w wyniku przeprowadzonych przez urząd procedur przetargowych. Tu się okazuje, że procedur nie było, a umowa została zawarta. I to mnie ciekawi.

 

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że umowa zostanie przedstawiona i nikt nie będzie się od tego uchylał.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że na następnym posiedzeniu komisji chciałby zobaczyć zawartą umowę z PUK na 2003 rok.

Komisja zbiera się tak rzadko, a nie ode mnie  to zależy i nie mam zamiaru tu siedzieć i porównywać to, co burmistrz napisał raz z tym, co po jakimś czasie przedstawił, jako wykonanie. Kontrola polega na porównywaniu tego, co jest faktycznie z tym, jak powinno to być. A na podstawie przedłożonych dokumentów trudno taką ocenę wypracować. Co by szkodziło powołać komisję czy część radnych i zbadać? Może to być część radnych lub cała komisja rewizyjna.

Następne pytanie. Rozumiem, że umowę dotyczącą bieżącego utrzymania czystości na terenie Miasta i Gminy Września  w roku 2003 otrzymam na następnym posiedzeniu.    

 

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że tak.           

 

Radny Ryszard Szwajca  wnioskuje o wgląd do umowy podpisanej z PUK na bieżące utrzymanie czystości na terenie Miasta i Gminy Września w roku 2003.

 

Radny Ryszard Szwajca zapytał, dlaczego dzieli się zadania na części? Mam na myśli ul. Zamysłowskiego. Czemu ogłoszono przetarg, rozstrzygnięto przetarg, zawarto umowę, a następnie na jakiej podstawie była realizowana dalsza część tego zadania? 

 

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że było kilka zadań, które były realizowane w roku 2003, a które stanowiły pewne połączenie kilku rzeczy. Mianowicie, udział mieszkańców, część materiału związanego z budową drogi pozyskaliśmy od firmy budującej autostradę (była to masa asfaltowa lub podkład tłuczniowy) i w związku z tym wykonanie zadania, polegającego na budowie nawierzchni drogowej stanowiło pewną kumulację, tj. połączenie kilku rzeczy. Dlatego ta część zadania, która była jakby wkładem na mocy zawartego porozumienia jednej czy drugiej strony była jakby z tego przetargu wyłączona, bo trudno, żeby robić przetarg na masę asfaltową, skoro ta masa już u nas była. Trudno robić przetarg na krawężniki, skoro zobowiązali się je kupić mieszkańcy. W związku z tym, wyłączając te rzeczy, które stanowiły już i zabezpieczone były na poczet wykonania tej drogi, rozstrzygano przetargi dotyczące pozostałych części tego zadania. To tyle tytułem ogólnych informacji. Jeśli chodzi o ul. Zamysłowskiego, to naczelnik resztę wyjaśni.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że ma jeszcze pytanie do zastępcy burmistrza. Pan naczelnik już przedstawiał, bo referował te sprawy na komisji rewizyjnej 13 kwietnia i ja opinię pana naczelnika i zdanie znam. Ja się pytam pana, bo to pan o tym decydował. Czy ten sposób prowadzenia inwestycji jest zgodny z ustawą o zamówieniach publicznych, która obowiązywała w 2003 r.?

 

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział: W naszej ocenie tak.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział: Czyli krótko mówiąc ogłoszono przetarg, który zamknął się kwotą 56 tys. zł, a faktycznie wartość zadania wynosiła 125 tys. zł.  

 

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału komunalnego i rozwoju wsi powiedział, że w innych warunkach przeprowadzenie tego zadania byłoby niemożliwe ze względów takich, że czas dostarczenia towaru, który był za darmo od firmy STRABAG, nie był zależny od nas.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział: Zgoda, naczelnik ma rację, tylko czy ustawa o zamówieniach publicznych umożliwia ogłoszenie zamówienia, z jakby to powiedzieć, częściowo z materiałem powierzonym, czyli z tym, co dała firma STRABAG? Moim zdaniem jest to naruszenie ustawy o zamówieniach publicznych.   

 

Tomasz Koralewski, referent ds. zamówień publicznych powiedział, że jest to możliwe. Z przedmiotu zamówienia wyłącza się..., można zorganizować osobne postępowania na wykonanie roboty, na zakup materiałów...

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że ma ustawę i nie chciałby się...

 

Tomasz Koralewski, referent ds. zamówień publicznych powiedział, że chciałby skończyć to, co zaczął mówić. Każde zamówienie publiczne może zostać w tej samej procedurze zorganizowane, co wartość zamówienia. Wartość zamówienia była 120 tys. zł, nie przekraczała progu dużego przetargu. Wartość na ogłoszony przetarg była 56 tys. zł, jest to sama „robota”. Moglibyśmy zrobić przetarg na dostawę materiałów budowlanych, ale dostaliśmy je w ramach użyczenia dróg gminnych firmie budującej autostradę. Z całego przedmiotu zamówienia materiały przekazane przez firmę STRABAG w ramach porozumienia, zostały z wartości przedmiotu „zdjęte”.         

 

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału komunalnego i rozwoju wsi powiedział, że w przypadku ul. Zamysłowskiego było tak, że kilka razy robiono procedurę zapytania o cenę. Przystępowaliśmy do tego, bo mieliśmy informację, że np. 20-tego mamy dostawę asfaltu, bo wytwórnia „chodzi”. To jest tak, że ten asfalt trzeba odbierać od razu o danej godzinie, żeby był w określonej temperaturze i żeby był transport podstawiony itd., bo mieliśmy materiał tylko i transport, do tego trzeba mieć „rozściełacz”, czyli urządzenie i walce do tego, żeby ten materiał położyć. Nie zawsze firmy są gotowe na to, żeby podpisać z nami umowę i powiedzieć: „W obojętnie jakim czasie ten materiał przyjdzie, to my przyjedziemy i będziemy wam to robić”.  Zazwyczaj to odbywa się na tak, że rozstrzyga się przetargi na zasadzie  stawki godzinowej i wtedy za przestoje maszyny też się płaci, czyli bierze się odpowiedzialność za to, że wytwórnia nie daje w danym czasie materiału, maszyna stoi i płaci się tak samo, jak gdyby to urządzenie pracowało.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że to rozumie, bo to jest rzecz oczywista. Mnie nie chodzi o to, że materiał został pozyskany w sposób tańszy czy korzystny, ale przecież ułożenie nawierzchni robił kto inny, podbudowę kto inny, „korytował” kto inny i odwodnienie jeszcze kto inny. 

 

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału komunalnego i rozwoju wsi powiedział, że każdy z nich był wybrany w drodze przetargu. Nikt nie był z wolnej ręki.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że na jedno zadanie odbyło się kilka... 

 

Tomasz Koralewski, referent ds. zamówień publicznych powiedział, że nie wolno dzielić zamówienia publicznego na części tak, aby obejść procedurę dla danej wartości. Gdybyśmy podzielili wszystkie te roboty na takie wartości, żeby udzielić zamówienia  w art. 6 ust. 1 pkt 7, czyli według przepisów ustawy  do wartości 3 tys. euro, a później od października 6 tys. euro, to przepisów by się nie stosowało. My takiej czynności nie dokonaliśmy i zorganizowaliśmy na poszczególne elementy zamówienia przetarg lub tryb zapytania o cenę, jeżeli to była usługa, którą ustawa o zamówieniach publicznych dopuszcza.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że przejdzie do zamówienia: „Zakup płyt ażurowych z dostawą na teren wbudowania”. Chodzi o parking przy SSP nr 2. Zakupiono płyty, tam było prawie 18 tys. zł i resztę pokrył p. Szafraniak? W jakiej kwocie?

 

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że 25 tys. zł.

 

Radny Ryszard Szwajca zapytał, ile w sumie to kosztowało gminę? Zakup i transport płyt?

 

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału komunalnego i rozwoju wsi powiedział, że tyle, ile na rachunku wystawił wybrany w drodze przetargu wykonawca.

 

Radny Ryszard Szwajca zapytał, dlaczego w wykazie inwestycji ta pozycja wynosi 28.344 zł? To jest w dokumencie, który polecił nam burmistrz Tomasz Kałużny. Mówię o sprawozdaniu z wykonania budżetu w 2003 r. 

 

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału komunalnego i rozwoju wsi powiedział, że może się to brać  z tego, że zakres parkingu łączony był z przebudową czy z remontem drogi dojazdowej do SSP nr 2. To był ten sam czas realizacji i na to poszerzenie poniesiono nakłady. 

 

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że była naprawiana droga asfaltowa, łącząca parking z ul. Kościuszki.        

 

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału komunalnego i rozwoju wsi powiedział, że był także przebudowywany wyjazd, żeby można było bezpiecznie wyjeżdżać.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że robiono również parking przy ul. Kosynierów. Tutaj współuczestniczył bank PKO BP w kwocie 50 tys. zł. Nigdzie w dostępnych dokumentach nie otrzymałem i nie mam możliwości zobaczenia wpłaty tych 50 tys. zł. Może by pan burmistrz przybliżył temat?

 

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że może przybliżyć jedynie tak,  że na następnym spotkaniu komisji dokument finansowy dotyczący przekazania tej kwoty zostanie przedłożony. 

 

Radny Ryszard Szwajca wnioskuje o wgląd do dokumentu potwierdzającego wpłatę 50 tys. zł przez Bank PKO BP na konto gminy z tytułu budowy parkingu przy ul. Kosynierów.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że ma pytanie dotyczące tych słynnych „Złotych Wrzosów”. W zestawie zamówień to jest 64 pozycja. Na jakiej zasadzie to się odbyło? Wykazano 967 zł, to było z wolnej ręki?

 

Tomasz Koralewski, referent ds. zamówień publicznych powiedział, że to było poza ustawą, art. 6 ust. 1 pkt 7, ponieważ do zamówień o wartości poniżej 6 tys. euro już wtedy przepisów ustawy się nie stosowało.

 

Radny Ryszard Szwajca zapytał, ile tych statuetek było?

 

Tomasz Koralewski, referent ds. zamówień publicznych powiedział, że 2.

 

Radny Ryszard Szwajca zapytał, czy to było płacone z promocji?

 

Tomasz Koralewski, referent ds. zamówień publicznych powiedział, że tak.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że w innym dokumencie wartość ta nie wynosiła 967 zł tylko 2.681 zł. To jest w dokumencie, to znaczy środki, którymi dysponował burmistrz w ramach promocji. Skąd ta różnica?

 

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, żeby radny konkretnie podał, jak w dokumencie był opisany ten punkt.

 

Tomasz Koralewski, referent ds. zamówień publicznych powiedział, że kwota 967 zł, to było wykonanie odlewu 2 statuetek przez firmę z Pleszewa. Odbiór tych statuetek nastąpił pod koniec grudnia.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że  rozumie, iż na następnym posiedzeniu ta różnica zostanie wyjaśniona. To jest w wykazie środków wydatkowanych na promocję gminy.

 

Radny Ryszard Szwajca wnioskuje o wyjaśnienie, na co  wydatkowano kwotę 2.681 zł, którą wykazano w wykazie środków wydatkowanych na promocję gminy w roku 2003, gdyż w jednym dokumencie wykazuje się, że wykonanie statuetki „Złoty Wrzos” kosztowało 967 zł, a w innym 2.681 zł.  

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że rozumie, iż zamówienie jest finalizowane zawarciem umowy. Czy w roku 2003 w tych wykazywanych zamówieniach  zdarzyło się, a jeśli tak, to z jakich powodów, że nie zawarto umowy, a zostało rozstrzygnięte postępowanie?

 

Tomasz Koralewski, referent ds. zamówień publicznych powiedział, że to, co zostało przedstawione radnym odzwierciedla zamówienie lub umowę, czy zlecenie.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że radni mają tylko wykaz udzielonych zamówień, natomiast nic nie ma o umowach.

 

Tomasz Koralewski, referent ds. zamówień publicznych powiedział, że w każdej teczce przetargowej są adnotacje na temat umowy lub jest wpięta umowa.   

 

Radny Ryszard Szwajca wnioskuje o informację na temat  rozstrzygniętych zamówień, na które  nie zawarto umów w 2003 r. 

 

Pkt 5

 

Przewodniczący komisji radny Arkadiusz Czajkowski przedstawił pismo od burmistrza w sprawie przedłożenia wykazu inwestycji zrealizowanych w 2003 r. (załącznik nr 6) oraz odpowiedź (załącznik nr 7).

 

Radny Ryszard Szwajca zapytał, jak radni mają przeprowadzić kontrolę? Z jednej strony mamy wykazane przez burmistrza zadania, które były planowane, a z drugiej mamy wykonanie, które też jest sporządzone przez burmistrza. Czy kontrola ma polegać na porównaniu tych dwóch dokumentów?

 

Przewodniczący komisji radny Arkadiusz Czajkowski powiedział, że w 1997 r., jak w podobnym składzie przeprowadzana była kontrola delegacji burmistrza Bachorza, to radnego Ryszarda Szwajcę wysłano do biura i przeszukał te delegacje. Znalazł, że niektóre delegacje były nieuzasadnione. W tej chwili, dorośliśmy  na tym poziomie demokracji, że możemy pewne rzeczy zgłaszać na piśmie i wyjaśnić to przed. Już to raz mówiliśmy, bo przygotowujemy się do komisji od października. Jeżeli nas coś interesuje, to można to zgłosić wcześniej. Państwo napiszecie, że chcecie takie rzeczy skontrolować i ja powołam inspekcję robotniczo-chłopską i pójdziecie do segregatorów i będziecie patrzeć, czy taka umowa jest tak, czy inaczej skonstruowana. Nie na tym polega praca w Radzie, że nie wierzymy sobie czy urzędnikom. Możemy im patrzeć na ręce i chodzić do wydziałów. Nie ma problemu, żeby zebrało się 3 radnych, którzy poszliby sprawdzić także umowy w ramach pracy komisji rewizyjnej. Istnieje taka opcja, że może 3 radnych iść i sprawdzać konkretne rzeczy, które są zawarte w segregatorach. „Zero” problemu.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że chce, by mu przewodniczący takie upoważnienie wystawił, jak jest władny takie coś zrobić.

 

Przewodniczący komisji radny Arkadiusz Czajkowski powiedział, że jeżeli zbierze się 3 radnych, to „zero” problemu. Przewodniczący Rady Miejskiej takie coś wystawi. Ale tych 3 radnych będziemy głosować, a nie, że ktoś będzie sobie tam...

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że głosować to... Jak poziom demokracji się mierzy tym, że ktoś umie pisać, bo się napisze coś, to faktycznie.  

 

Radna Maria Taciak powiedziała, że Rada Miejska we Wrześni podjęła uchwałę w sprawie programu kontroli na rok 2004 dla komisji rewizyjnej. Proszę zdefiniować pojęcie kontroli. Co to jest kontrola?

 

Przewodniczący komisji radny Arkadiusz Czajkowski powiedział, że tak, jak radny Ryszard Szwajca powiedział, to jest porównanie pewnych dokumentów z wykonaniem, porównanie zamierzeń  z wykonaniem.    

 

Radna Maria Taciak zapytała, jak komisja rewizyjna ma się odnieść do tej definicji, skoro nie dysponuje kompletem dokumentów?

 

Przewodniczący komisji radny Arkadiusz Czajkowski powiedział, że komisja rewizyjna jest przygotowana od października. W październiku radni otrzymali wiadomość, że takie punkty będą omawiane. Można w trakcie roku takie rzeczy zgłaszać i udostępnione będzie wszystko.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że odniesie się do protokołu, którego zapis kwestionował. Na str. 9, zacytuję: „Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że to zadanie jest opisane, jako modernizacja systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Tak, jak pani skarbnik powiedziała zostały tam nieprawidłowo przypisane, czy może nie do końca odpowiadające treści tego zadania, wydatki. Zostanie to skorygowane na najbliższej sesji”. Chodziło o wydatki z GFOŚ. To było 7 października. Najbliższa sesja już się odbyła i oczywiście tego nie otrzymałem. Więc jak wierzyć, panie przewodniczący, panu lub burmistrzowi, który obiecuje i nie dostarcza? 

 

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że odpowiedział na sesji na to pytanie.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że otrzymał odpowiedź, że na następnej sesji. 

 

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że tak. Jeżeli miałoby być na tej sesji, to radny miałby materiały w swojej przegródce, a skoro ich nie było i mówiłem, że będzie to przekazane na następnej sesji... 

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że jeżeli to było mówione 7 października, to „najbliższa sesja” już się odbyła. Mógł pan powiedzieć, że na kolejnej, następnej sesji, a nie na najbliższej. Czekam dwa miesiące, żeby usłyszeć, że na następnej. W związku z tym, panie przewodniczący, takie występowanie na piśmie o cokolwiek daje efekt taki, jak pan wystąpił na piśmie o przedłożenie wykonanych inwestycji. Dostaliście, to sobie poszukajcie, tam było w sprawozdaniu.

 

Radna Maria Taciak zapytała, dlaczego dokument, który otrzymał przewodniczący nie został powielony pozostałym radnym? Czy nie uznał pan, że radni powinni go otrzymać? 

 

Przewodniczący komisji radny Arkadiusz Czajkowski powiedział, że przejrzał ten dokument i wiedział, że każdy ma to na str. 11 sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2003 r. To jest to samo. Jeżeli ktoś interesuje się budżetem, pracuje w komisji komunalno-finansowej i komisji rewizyjnej, to takie rzeczy ma pod ręką.

 

Radna Maria Taciak powiedziała, że komisja rewizyjna nie pracuje. Komisja rewizyjna po prostu wsłuchuje się tylko i wyłącznie w monolog, a więc w pana wystąpienia i jakieś autorytatywne rozstrzygnięcia. Pan uznaje, ze głosy pozostałych radnych są nierzeczowe, bzdurne. Pytam się zatem, jaka jest rola radnego w komisji rewizyjnej?

 

Przewodniczący komisji radny Arkadiusz Czajkowski powiedział, że absolutnie nie uznaje za bzdurne, bo każdego jednakowo szanuje i każdy ma prawo zabrać głos.

 

Radna Maria Taciak powiedziała: Nie szanuje pan.

 

Przewodniczący komisji radny Arkadiusz Czajkowski powiedział, że wszyscy radni nie powiedzą, że ich nie szanuje.

 

Radna Maria Taciak powiedziała, że wypowiada się za siebie.

 

Przewodniczący komisji radny Arkadiusz Czajkowski powiedział, że szanuje każdego. Np. radny Ryszard Szwajca ubogaca pytaniami komisje i sesje.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że jakby nie zadał pytań, to komisja mogłaby się rozejść.

 

Radna Maria Taciak powiedziała: I podpisać protokół.

 

Przewodniczący komisji radny Arkadiusz Czajkowski powiedział, że nie. Na początku specjalnie nie powiedziałem, co chciałem powiedzieć, bo byłbym posądzony o stalinizm więc na końcu to wszystko powiem.

 

Radny Piotr Matuszewski powiedział, że jeśli radni chcą takie dialogi między sobą prowadzić, to prosi, by przewodniczący ogłosił przerwę. Jeżeli radny Ryszard Szwajca i radna Maria Taciak mają jakieś uwagi, to mogą złożyć wniosek i rozstrzygniemy.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że na razie ta komisja ma przewodniczącego. Należy dopracować jak prowadzić kontrolę. A pan niech skupi swoją uwagę na prowadzeniu komisji komunalno-finansowej, bo ona dużo...

 

Radny Piotr Matuszewski powiedział: A pan niech gada do rzeczy. 

 

Przewodniczący komisji radny Arkadiusz Czajkowski powiedział, że proponuje przejść do zadawania pytań w zakresie wykonanych inwestycji w 2003 r.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że ma pytanie natury ogólnej. Ile środków finansowych, na jaką kwotę wykonano inwestycje w roku 2003? Z różnych dokumentów wynikają różne kwoty. Proszę, by tę kwotę w protokole zapisano.  

 

Przewodniczący komisji radny Arkadiusz Czajkowski powiedział, że według wyliczeń druku „Rb-NDS” i kontrolera izby obrachunkowej p. Wróblewskiej kwota zawarta na inwestycje jest wykazana w druku „Rb-NDS” sporządzonym za cały rok działalności i mieści się w ppkt „B”.

W momencie, kiedy weźmiemy całość wydatków, wydatki majątkowe, dzieląc wydatki majątkowe przez całość wydatków, to dochodzimy do tego, ile procent stanowiły inwestycje i wydatki majątkowe w danym roku budżetowym. W druku „Rb-NDS”, sporządzonym 31 grudnia 2003 r. kwota ta wynosi 3.611.701,00 zł, co stanowi 8,66% budżetu gminy 2003 r. To są dane, którymi ja dysponuję.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że w informacji z wykonania budżetu jest inna suma.

 

Przewodniczący komisji radny Arkadiusz Czajkowski powiedział, że w kwietniu było wytłumaczone, że ta informacja jest inna w stosunku do druków sprawozdawczych oddawanych do RIO.

Uchwalanie informacji z wykonania budżetu odbywa się na podstawie uchwał, które poprzednie Rady Miejskie zatwierdziły. 14 października 1994 r. podjęto uchwałę  w sprawie procedur uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu i uchwała ta była nowelizowana 20 grudnia 1999 r. Informacja, którą tu otrzymujemy, jako informację pisemną jest oparta na tych uchwałach.

Druki „Rb” to sprawozdawczość oddawana do RIO i też jest oparta na rozporządzeniu ministra finansów z 13 marca 2001 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Te rzeczy nie są ze sobą tożsame.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział: Czyli informacja do wiadomości radnych i „Rb NDS”, jeżeli chodzi o wydatki inwestycyjne, to nie są tożsame? Na jakiej podstawie więc została sporządzona informacja dla radnych?

 

Przewodniczący komisji radny Arkadiusz Czajkowski powiedział, że na podstawie wydatków księgowych na inwestycje. W „NDS” oprócz tego są majątkowe.

 

Radny Ryszard Szwajca zapytał, czy wydatki inwestycyjne, to nie są wydatki majątkowe?

 

Przewodniczący komisji radny Arkadiusz Czajkowski powiedział, że są.

 

Radna Maria Taciak zapytała, czy kwoty zawarte w sprawozdaniach w tym obszarze, który jest przedmiotem posiedzenia komisji winny być zgodne, czy nie?

 

Alicja Stawowska, skarbnik Miasta i Gminy Września powiedziała, że analizując sprawozdanie z „Rb-28”, to te wydatki są zgodne.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że powinny być zgodne. Mówimy o części wydatków na inwestycje, a pan przewodniczący mówił, że mogą być różne.

 

Alicja Stawowska, skarbnik Miasta i Gminy Września powiedziała, że przewodniczący mówił o „NDS”.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że wydatki majątkowe w „NDS” i w „Rb-28S” powinny być tożsame.

 

Przewodniczący komisji radny Arkadiusz Czajkowski powiedział, że muszą być tożsame.

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że przed chwilą w przerwie sprawdzano każdy wydatek inwestycyjny i w sprawozdaniu z wykonania budżetu są kwoty identyczne, jak w druku „Rb-28S”.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że ma przed sobą te dokumenty i są różne.

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września poprosił, żeby pani skarbnik pokazała radnemu przedmiotowe sprawozdania.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że może się okazać, że będzie tak, jak z „Rb 33”. W kwietniu burmistrz przekazywał komisji inne druki i na ostatniej sesji otrzymałem inny. Druk ten sam, ale inne wartości. 

 

Alicja Stawowska, skarbnik Miasta i Gminy Września powiedziała, że jest w posiadaniu kopii korekty nr 1 z lutego 2004 r. i korekty nr 2 z 6 października 2004 r. Jeżeli chodzi o wydatki, to tutaj nie ma żadnych zmian. Mogę po kolei przeczytać.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że to jest bezcelowe, bo jeśli mówi się o październiku 2004 r., a radni otrzymali w marcu 2004 r., to radni dysponują innymi materiałami. Dobrze by było, żeby burmistrz dostarczył te inwestycje razem z korektami.   

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że w druku „Rb” z lutego w tych pozycjach są identyczne kwoty, jak w druku z października. Zmiana  w „Rb” polega wyłącznie na wykazaniu zobowiązań.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że radni tym materiałem nie dysponują.

 

Przewodniczący komisji radny Arkadiusz Czajkowski powiedział, że dysponują, ponieważ korekty dotyczyły tylko niezapłaconych rachunków wymagalnych, które były przy tzw. „rolowaniu”, a reszta jest taka jak było. Nie może być tak, że jakaś korekta 2003 r. następuje w październiku. O czym my rozmawiamy?

 

Radna Maria Taciak powiedziała, że komisję rewizyjną interesowałaby informacja, o której mówiła podczas przerwy. Wartość umowy z przetargu i wartość na jaką zamknęła się dana inwestycja.

 

Przewodniczący komisji radny Arkadiusz Czajkowski powiedział: Przyjmujemy w tej chwili, że będziemy takie pytania kierowali i to będzie każdemu dostępne.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, ze zwrócił się do przewodniczącego w listopadzie, 40 dni wcześniej, o dostarczenie wykazu inwestycji i wartości tych inwestycji w 2003 r. Odpowiedziano, że mamy korzystać z informacji o wykonaniu budżetu 2003 r. Korzystam. Okazuje się, że są różne, bo pani skarbnik naniosła korekty.    

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, żeby radny nie mówił nieprawdy, bo nikt tego nie powiedział.

 

Radny Ryszard Szwajca poprosił, żeby wyjaśnić mu różnice między „Rb-28”, a sprawozdaniem, które otrzymali radni.

 

Alicja Stawowska, skarbnik Miasta i Gminy Września omówiła:

-         Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych – korekta nr 1 z 25 lutego 2004 r. (załącznik nr 8),

-         Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych – korekta nr 2 z 6 października 2004 r. (załącznik nr 9).

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że patrząc na załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2003 r., to kwoty 2,318 mln zł na „wydatki majątkowe na oświatę i wychowanie” nie ma, a taka kwota jest w drukach  z „Rb” z lutego i października.

 

Alicja Stawowska, skarbnik Miasta i Gminy Września powiedziała, że tak. Zauważyłam. Sprawdzałam przed chwilą z załącznikiem nr 2 i nie wszystkie kwoty pokrywają się z budżetem, ale nie potrafię tego wyjaśnić. Zgadza mi się budżet ze sprawozdaniem, ale nie wiem dlaczego nie zgadza się załącznik nr 2.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że pani skarbnik się zgadza, tylko dlaczego radni są dezinformowani? Nam się nie zgadza, bo otrzymaliśmy taki materiał. Nie zgadza się 80101 – „oświata”. Załącznik nr 2 generalnie nie zgadza się z faktycznym wykonaniem w „Rb-28S” i „Rb-NDS”. I o to chodzi. Nie będziemy szczegółów wyciągać, bo to nie jest miejsce i czas, żeby analizować to w szczegółach, ale faktem jest, że są niezgodności. Można by powiedzieć, że wszyscy radni otrzymali niewłaściwy materiał.

 

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że to jest zbyt daleko idący wniosek, bo te niezgodności rzeczywiście na pierwszy rzut oka są, ale będziemy musieli się skontaktować z byłym skarbnikiem i poprosić go o wyjaśnienia, dotyczące tych niezgodności. Dopiero w momencie, kiedy wyjaśnienia byłego skarbnika zostaną Państwu zaprezentowane, to będzie odpowiedni moment do stwierdzenia wniosków końcowych.   

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że sprawozdanie pt. „załącznik nr 2” jest wykonane przez pana Alfreda Boguckiego w jakiejś dziwnej postaci dwukolumnowej, gdzie pisze się o jakiejś kwocie „razem” oraz kwocie „w tym coś tam”. Nie wykluczone, nie mówię, że tak jest, że z jakichś powodów tak to prezentował, aczkolwiek wydawałoby się dziwnym, gdyby to miało być jakimś celowym działaniem, ponieważ w załączniku nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu w rubryce po stronie wydatków wszystkie inwestycje są wykazane prawidłowo, zgodnie z „Rb”. Być może z jakichś powodów sprawozdawczych w dziwny sposób to zapisał, nie zgadzający się z załącznikiem nr 1.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że wszystko na skarbnika, ale podpis jest: „Burmistrz Tomasz Kałużny”. Pozwoli pan, że będę rozmawiał z panem lub pana pracownikiem, jakim jest skarbnik.  Po prostu stwierdzamy fakt, że nie ma zgodności w tych dokumentach. Tyle w tej kwestii.

Jakie jest wykonanie środków z tytułu podatku od nieruchomości?      

 

Alicja Stawowska, skarbnik Miasta i Gminy Września powiedziała, że odpowiedź na ten temat zostanie przygotowana.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że w zestawie udzielonych zamówień jest „wykonanie sieci wodociągowej w ulicy Kossaka i Matejki we Wrześni” na kwotę 133 tys. zł. Nigdzie w wykonaniu budżetu takiej inwestycji nie ma. Ani Rada nie przyjęła w planie takiej inwestycji, ani nie ma takiej inwestycji w wykonaniu budżetu.

 

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że to jest do sprawdzenia i wyjaśnienia. 

 

Alicja Stawowska, skarbnik Miasta i Gminy Września powiedziała, że wydaje się jej, że to będzie w GFOŚ: „kanalizacja i wodociągi w gminie”.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że w zestawieniu inwestycji wykonanych z gminnego funduszu też tego nie ma. Jest budowa sieci wodociągowej w ul. Bohaterów Monte Cassino, a ul. Kossaka i ul. Matejki nie ma. Dlaczego? Proszę sprawdzić. Proszę o umowę na tę inwestycję.

 

Przewodniczący komisji radny Arkadiusz Czajkowski powiedział, że to wszystko będzie dostępne.

 

Radny Ryszard Szwajca zapytał, kiedy? Jesteśmy w połowie planu, który komisja sobie założyła na rok 2004 i nie wiem, kiedy te zadania zrealizujemy. Jak już coś robimy, to zróbmy chociaż jedno, ale dobrze. 

 

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że zostanie to sprawdzone w jaki sposób została ta inwestycja wykonana i rozliczona. Odpowiedź zostanie udzielona.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że jemu nie chodzi o odpowiedź, a o dokumentację tej inwestycji. Wszystko, co Państwo w tej kwestii macie dzisiaj do pokazania, od umowy poprzez rozliczenie. 

 

Przewodniczący komisji radny Arkadiusz Czajkowski powiedział, że stale wracamy do tego, że pytania należy składać przed komisją.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że to nie są pytania. Zwracam panu uwagę, że jest punkt „kontrola”. W związku z tym skontrolujmy tę sprawę na podstawie materiałów, które w tym urzędzie są dostępne.

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że kontrola dokumentów może się odbywać w godzinach urzędowania urzędu. Powinien pan o tym wiedzieć.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że burmistrz też powinien wiedzieć, że to zrobił. Jeżeli pan coś tu ukrył, to po to jest komisja rewizyjna, żeby tę sprawę...

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że dokumenty są dostępne w godzinach urzędowania urzędu.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że on tej komisji po godzinach pracy urzędu nie zwołał. Czy ktoś zrobił jakiś ruch, żeby tę sprawę wyjaśnić?

 

Przewodniczący komisji radny Arkadiusz Czajkowski powiedział, że tak.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że jest to wydatek majątkowy. Odbyły się wszystkie procedury związane z udzieleniem takiego zamówienia, to powinno to mieć odzwierciedlenie w budżecie, bo burmistrz może realizować inwestycje, które Rada uchwaliła. Może to jest prywata?

 

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że sprawa wygląda tak, że w planach GFOŚ na rok 2003 zaplanowano po stronie wydatków zadanie opisane jako: „Budowa kanalizacji i wodociągów w gminie”. To zadanie, o którym mówi radny jest zadaniem realizowanym właśnie z tego obszaru.

Przetarg na wykonanie tego zadania. Otwarcie ofert nastąpiło 9 października. Przetarg wygrało PWiK. Umowa została podpisana 29 października i zadanie było przewidziane na okres miesiąca. Przy czym w trakcie realizacji tego zadania, ponieważ teren, przez który przebiegała sieć przechodził przez teren ogródków, działkowych wskutek błędów geodezyjnych poprzednich lat i nastąpiły pewne różnice dotyczące granic nieruchomości, wystąpiła konieczność wyprostowania i przesunięcia tych granic. W związku z tym zadanie zostało na czas uporządkowania tematów związanych z granicami, przesunięciem ogrodzeń itd., wstrzymane.  Ponieważ zima pokrzyżowała możliwość zakończenia tego zadania, to zostało ono dokończone w roku 2004, dlatego skarbnik uszczegółowiając zawartość tego zadania, jakim była „budowa kanalizacji i wodociągów w gminie” tego zadania nie wykazał, ponieważ nie zostało ono wykonane. Zostało to w ramach tej puli ogólnej: „budowa kanalizacji i wodociągów” wkomponowane w budżet 2004 r. i w tym budżecie zostało to wykonane.

Mam do wglądu umowę i aneks do umowy.

 

Ww. dokumenty zostały udostępnione radnym do wglądu.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że w budżecie 2004 r. tego zadania nie ma.

 

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że jest zadanie: „Budowa kanalizacji i wodociągów w gminie”. To jest w jednym „worku”.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, ze ma podobną sytuację, jeżeli chodzi o zadanie: „Wykonanie kanalizacji sanitarnej w Sokołowie – spinka od przepompowni”. Nie ma tego ani w budżecie, ani... 

 

Roman Karowski, naczelnik wydziału infrastruktury technicznej powiedział, że konieczność wykonania tej spinki została wymuszona tym, że w ramach inwestycji: „Budowa przepompowni i rurociągu tłocznego w Sokołowie” okazało się, że musi być wykonana część kanalizacji zwanej spinką. W 2003 r. został ogłoszony na to przetarg i to zadanie zostało rozpoczęte w roku 2003. To było związane z tym, żeby kanalizację z Sokołowa podłączyć do nowej przepompowni, która została wykonana w ramach programu SAPARD. 

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że to była odpowiedź merytoryczna, ale nie otrzymał odpowiedzi, dlaczego to zadanie nie znalazło się i nie ma odzwierciedlenia w wykazie inwestycji.

 

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września zapytał, czy to nie jest zapis: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Sokołowie” na kwotę 50 tys. zł?

 

Roman Karowski, naczelnik wydziału infrastruktury technicznej powiedział, że to jest to.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że to nie jest to, bo w wykazie jest podana kwota 127 tys. zł. 

 

Roman Karowski, naczelnik wydziału infrastruktury technicznej powiedział, że część została wykazana w roku 2003.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że nie bardzo rozumie. Jeżeli zamówienie zostało zawarte w wykazie i podano kwotę 127 tys. zł i na to została zawarta umowa, to nie można wykazywać w sprawozdaniu, że to kosztowało 50 tys. zł.

 

Roman Karowski, naczelnik wydziału infrastruktury technicznej powiedział, że część zadania została wykonana w roku 2003, a część w roku 2004 z uwagi na okres zimowy. Termin umowy był do 30 kwietnia.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że nie bardzo to pasuje. Budowa kanalizacji sanitarnej w Sokołowie w wydatkach GFOŚ na rok 2003, to kwota 50.800 zł, czy jest na tę kwotę zawarta umowa? 

 

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że to jest częściowa wpłata za wykonanie.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że chce zobaczyć umowę na wykonanie tego zadania.

W związku z realizacją umowy dotyczącej wodociągowania ul. Matejki i Kossaka, jakie są w urzędzie dokumenty, które pozwoliły na niedotrzymanie terminu i odstępstwa od tej umowy?

 

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że jest aneks.

 

Radni otrzymali do wglądu aneks do umowy w sprawie wykonania sieci wodociągowej w ulicy Kossaka i Matejki we Wrześni.

 

Radny Ryszard Szwajca zapytał, czy jest wniosek wykonawcy w kwestii sporządzenia aneksu?  Umowa obowiązywała i dzień przed odbiorem okazuje się, że sporządza się aneks. Wiadomo jakie są procedury w związku... 

 

Przewodniczący komisji radny Arkadiusz Czajkowski powiedział, że tylko żałować, że 3 lata temu nie było takiej wnikliwej komisji rewizyjnej.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że była.

 

Przewodniczący komisji radny Arkadiusz Czajkowski powiedział, że jak czyta protokoły, to pożal się Boże. Przeczytałem całość dokumentacji.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że radny Matuszewski tam brylował.

Czy mógłbym zobaczyć protokół odbioru? Dlaczego ta inwestycja nie znalazła odzwierciedlenia w wykazie inwestycji ani roku 2004, ani roku 2003? Chodzi mi o ulice Kossaka i Matejki.  

 

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że ta inwestycja znalazła się w postaci ogólnego zapisu.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że najlepiej było napisać: „budżet gminy”, kwotę i hulaj dusza piekła nie ma.

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że to była metoda stosowana od lat. W międzyczasie sprawdziłem w wykonaniu budżetu 2000 r. i tak właśnie wyglądał plan i wykonanie GFOŚ.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że przedmiotem kontroli jest rok 2003. Dzisiaj jest kontrola realizacji wydatków inwestycyjnych w roku 2003.

Jest wniosek wykonawcy? Zmiana niniejszej umowy może nastąpić w formie pisemnej przy zachowaniu wymogów art. 76 ustawy o zamówieniach publicznych.   

 

Radna Maria Taciak zapytała, jak przewodniczący i w jakim terminie  przewiduje przekazanie do burmistrza wniosku? Kiedy mogłabym otrzymać odpowiedź? Interesuje mnie wartość zadań, na które zostały zawarte umowy oraz faktyczna wartość zakończonej inwestycji.

 

Przewodniczący komisji radny Arkadiusz Czajkowski zapytał, czy może się wstrzymać z odpowiedzią na to pytanie, bo ma koncepcję na ten temat, którą przedstawi i zapyta radnych o zdanie później?

 

Radna Maria Taciak powiedziała, że tak.

 

Roman Karowski, naczelnik wydziału infrastruktury technicznej powiedział, że szukał w teczce, ale być może wniosek o sporządzenie aneksu został wpięty gdzieś indziej. Ale jest bezspornym faktem, że na tej ulicy były problemy znaczące z tymi granicami ogródków działkowych. Okazało się, że sieć wodociągowa jest wytyczona po linii ogrodów i parkanów. Trzeba było te sprawy uregulować. To była okoliczność, która wystąpiła pod koniec roku.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że nie kwestionuje tego faktu. Umowa została zawarta i jeden z paragrafów tej umowy mówi, że zmiana postanowień tej umowy następuje w formie pisemnej na wniosek nie inwestora tylko wykonawcy. Chodzi mi o ten pisemny wniosek i wszystkie z tym związane sprawy, które spowodowały, że burmistrz podpisał aneks.

 

Roman Karowski, naczelnik wydziału infrastruktury technicznej powiedział, że najprawdopodobniej kolega Adam Chmielewski wpiął w jakąś inną teczkę ten dokument.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że jest jeszcze jedna sprawa o podobnym charakterze.     

 

Przewodniczący komisji radny Arkadiusz Czajkowski powiedział, że proponuje przegłosować wnioski.

Pierwszy wniosek, to wniosek radnej Marii Taciak o to, że w następnym sprawozdaniu , które otrzymamy od burmistrza należy tabelarycznie ująć:

a)      inwestycja,

b)      przetarg,

c)      koszt ustalony podczas przetargu,

d)      koszt wykonania,

i dokumentację (ksero faktury dołączone w jednym egzemplarzu).

 

Radna Maria Taciak powiedziała, że to nie jest jej wniosek.

 

Przewodniczący komisji radny Arkadiusz Czajkowski powiedział, że wniosek uzupełnił on o dokumentację.

 

Radna Maria Taciak powiedziała, że jej wniosek tak nie brzmiał. I nie w przyszłości tylko to, co zostało nam przedłożone. Wnoszę o uzupełnienie przedłożonej informacji  tabelarycznej o kolumnę zawierającą informację o wartości przedmiotu zamówienia według zawartej umowy oraz kolumnę informującą o całkowitym koszcie tego zadania. O fakturach nie mówiłam.

 

Przewodniczący komisji radny Arkadiusz Czajkowski powiedział, że jego wniosek jest dalej idący i proponuje, by dodatkowo były ksera faktur.  

           

Komisja rewizyjna jednogłośnie wnioskuje o uzupełnienie przedłożonego zestawienia udzielonych zamówień w 2003 r. o kolumny:

-         informacja o wartości przedmiotu zamówienia według zawartej umowy,

-         informacja o całkowitym koszcie tego zadania.

Komisja wnioskuje, by do przedmiotowego zestawienia załączono ksera faktur.

 

Radni otrzymali do wglądu umowę zawartą na budowę kanalizacji w Sokołowie. Termin zakończenia 30 kwietnia 2004 r.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że ma nadzieję, że w związku z kontrolą dwóch zamówień komisja jakieś wnioski sformułuje.

 

Przewodniczący komisji radny Arkadiusz Czajkowski powiedział, że właśnie chce przeczytać zanotowane wnioski. Proponuję, by nie „trzymać” pracowników urzędu i dalej obradować tylko w składzie komisji.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że urzędnicy jeszcze szukają dokumentów potrzebnych do zbadania.

 

Przewodniczący komisji radny Arkadiusz Czajkowski powiedział, że nie, bo było już wyjaśnione, że prawdopodobnie pan Adam Chmielewski wpiął ten dokument w inne miejsce.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że nie ma pewności, że to jutro będzie uzupełnione. Przecież tego po prostu nie ma. W dniu posiedzenia komisji musimy stwierdzić stan faktyczny. Jeżeli jest, to jest naczelnik pana Adama Chmielewskiego, a jeżeli tego nie będzie, to wydano aneks, zmieniono warunki umowy, które są ściśle określone, kiedy wolno zmieniać w ustawie o zamówieniach publicznych. Art. 76 mówi jasno i wyraźnie, że warunki mogą być zmienione na wniosek w formie pisemnej i chodzi mi o tę formę pisemną.

Jeśli chodzi o tę drugą inwestycję, to §10 mówi, że zapłata za przedmiot zamówienia nastąpi w oparciu o fakturę wystawioną po odbiorze robót, czyli rozumiem, że protokolarny odbiór odbywa się po zakończeniu inwestycji. Natomiast, jeżeli wartość zamówienia jest 127 tys. zł, a zapłacono 50 tys. zł i reszta będzie..., albo była jakaś przedpłata, to nie bardzo rozumiem.    

 

 

Tomasz Koralewski, referent ds. zamówień publicznych powiedział, że może wystąpić faktura częściowa dla robót, które ulegają zakryciu.  Inspektor nadzoru odbiera i wykonawca w oparciu o protokół odbioru potwierdzony przez inspektora nadzoru i przedstawiciela zamawiającego, wtedy może wystąpić faktura częściowa.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że to jest umowa nr 47. Dosyć ciekawe są to rzeczy, jeżeli na prace kanalizacyjno-sanitarne umowy zawiera się w okresie zimowym, kiedy w każdej chwili może wystąpić sytuacja, że z przyczyn atmosferycznych nie będzie możliwości realizacji.

 

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że nie ma w tym nic dziwnego, ani nadzwyczajnego.

 

Przewodniczący komisji radny Arkadiusz Czajkowski powiedział, że będzie wnioskował do przewodniczącego Rady Miejskiej o powołanie grupy radnych z komisji rewizyjnej do przeprowadzenia szczegółowej kontroli w czasie pracy urzędu gminy.  Na mój wniosek przewodniczący wyda stosowane upoważnienia.

Proponuję, by w skład tej komisji weszli radni: Ryszard Szwajca i Sylwester Jałoszyński. Czy ktoś z Państwa chce się jeszcze do tej grupy radnych dopisać?

 

Radny Sylwester Jałoszyński nie wyraził zgody.

 

Radna Maria Taciak powiedziała, że to jest zwykła złośliwość przewodniczącego. Żeby kontrola miała charakter kontroli obiektywnej, to w skład takiego zespołu powinien wchodzić radny z drugiej strony.

 

Przewodniczący komisji radny Arkadiusz Czajkowski powiedział, że pytał się swoich i odpowiedzieli, że nie mają czasu do południa.

 

Radna Maria Taciak powiedziała, że radny podejmując pracę w organie uchwałodawczym i komisjach musi sobie zdawać sprawę z tego, że przyjdzie dzień, że trzeba będzie poświęcić więcej czasu. Przewodniczącemu chodzi pewnie o to, żeby „Wiadomości Wrzesińskie” na pierwszej stronie napisały, że powstała „spec komisja”?

 

Przewodniczący komisji radny Arkadiusz Czajkowski powiedział, że nie. Kto z radnych chce jeszcze pracować w tym zespole? To przyspieszy sprawę i uwiarygodni naszą działalność.

Jeżeli sobie Państwo nie życzą, to ja wycofam ten wniosek.  

 

Tomasz Koralewski, referent ds. zamówień publicznych na wniosek radnego Ryszarda Szwajcy odczytał  art. 76 i art. 77 ustawy o zamówieniach publicznych.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że w związku z powyższym interesuje go ta forma pisemna, wynikająca z umowy. Aneks jest zmianą i on powstał na pisemny wniosek i ten wniosek chcę zobaczyć. W tym wniosku wykonawca uzasadnia zapewne wszystkie sprawy i na podstawie tego burmistrz podpisał aneks. Powołuję się na §12 umowy. 

 

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że wniosek zostanie jutro odszukany i przedstawiony.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że na dzień posiedzenia komisji można sformułować wniosek, że aneksowano umowę z naruszeniem ustawy.

 

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że nie, ponieważ w ten sposób radny może wszystko powiedzieć.

 

Tomasz Koralewski, referent ds. zamówień publicznych powiedział, że ustawa nie mówi, że wniosek ma być załączony do umowy. Ma być tylko w dokumentach. Na pewno w dokumentach pana Adama Chmielewskiego, który zajmuje się sprawami wodociągów i kanalizacji ten wniosek jest. Art. 76 mówi,  że zmiana umowy ma być w formie pisemnej, a nie wniosek.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że 29 października była podpisana umowa z terminem wykonania do 20 listopada, a 19 listopada, czyli dzień przed odbiorem się aneksuje.

 

Tomasz Koralewski, referent ds. zamówień publicznych powiedział, że zachodzą różne przesłanki i nieraz trzeba działać w ciągu jednego dnia. To jest normalne.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że to jest dziwne, że inwestycje wartości ponad 100 tys. zł nie znajdują odzwierciedlenia w budżecie.

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że znajdują się w wydatkach GFOŚ, jako ogólne zadanie: „Wodociągowanie i kanalizacja gminy”. Od zawsze taki był zapis w GFOŚ.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że trzymanie wszystkiego w jednym „worku” służy dziadostwu w prowadzeniu inwestycji.

 

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że rozumie, że to jest również samokrytyka. Tak?

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że nie. To jest krytyka pana, jako zastępcy burmistrza. Od 7 października, kiedy pan przyobiecał, że dostarczy pan wykaz zadań finansowanych z GFOŚ, powiedział pan, że na następnej sesji. Miał pan dwa miesiące i nie ma. Jest 9 grudzień i nie ma. Kiedy będzie?

 

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że 20-tego.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział: Nic ich nie obowiązuje. 

 

Przewodniczący komisji radny Arkadiusz Czajkowski powiedział: doszliśmy do punktu, że zostało to częściowo wyjaśnione.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że nic nie zostało wyjaśnione.

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że jeszcze raz powie, jak przebiegała ta inwestycja. Ogłoszono przetarg. Przetarg został rozstrzygnięty. Podpisano umowę. W czasie wykonywania inwestycji okazało się, że są trudności techniczne, jakieś granice nie takie, przechodzenie rur w granicy działek i z tych powodów nie można było zakończyć w czasie inwestycji. Wykonawcą było PWiK sp. z o.o., czyli firma, która w 100% jest własnością gminy Września. Niemal raz w tygodniu odbywa się spotkanie z pracownikami i prezesem PWiK i na co dzień ustala się te sprawy. Jeżeli dochodzimy do wniosku, że trzeba zrobić aneks i podpisujemy w terminie, zgodnie z art. 76, to nie widzę niczego...

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że  nikt tego nie kwestionuje.   Chodzi o to, na jakiej podstawie podpisano aneks?

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że aneks podpisano na podstawie ustaleń i pisma.

 

Radna Maria Taciak powiedziała, że dobrze, iż PWiK wygrało przetarg, ale to nie zwalnia z procedury postępowania, tzn. z wywiązania się z procedury formalno-prawnej. Tą stroną formalno-prawną i tutaj cały czas o to się bój toczy, jest umocowanie w zapisie umowy, którą PWiK podpisało. Cały czas dyskusja przedłuża się tylko dlatego, że nie ma tego dokumentu, bo gdyby w paragrafie, który tę materię reguluje zawarto sformułowanie natury ogólnej, że „na podstawie ustaleń zawartych z wykonawcą”, to pewnie nie byłoby tej dyskusji. Jeżeli jest droga sformalizowana, to trzeba ją wypełnić, to nie jest po uważaniu. Tutaj nie ma jakichkolwiek złośliwości. Powiedział pan, że na podstawie ustaleń. Niechby one miały odzwierciedlenie w odpowiednich dokumentach.

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że nie wie, czy widział takie pismo, bo te sprawy prowadzi Jan Maciejewski, a w dalszej kolejności naczelnicy. Jeżeli nie byłoby ustaleń, to nikt by nie podpisywał aneksu.

 

Radna Maria Taciak powiedziała, że takich daleko idących wniosków nie wyciągała. 

 

Roman Karowski, naczelnik wydziału infrastruktury technicznej powiedział, że w aneksie jest podana data wpływu przedmiotowego pisma.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że dobrze by było, gdyby przy aneksie to pismo było. 

 

Radny Ryszard Szwajca wnioskuje o wgląd do dokumentacji na wykonanie sieci wodociągowej w ulicy Kossaka i Matejki we Wrześni.

Gdzie ta inwestycja jest zapisana w sprawozdaniu z wykonania budżetu 2003 r.?

 

Radny Ryszard Szwajca wnioskuje o wgląd do dokumentacji na wykonanie kanalizacji sanitarnej w Sokołowie – spinka od przepompowni.

Gdzie ta inwestycja jest zapisana w sprawozdaniu z wykonania budżetu 2003 r.?

 

Przewodniczący komisji radny Arkadiusz Czajkowski zapytał, czy ktoś jeszcze ma pytania do urzędników. Nie widzę. Dziękuję Państwu za przybycie na komisję, a my w dalszym ciągu będziemy prowadzić obrady.

 

Salę posiedzenia komisji opuścili urzędnicy, a pozostali członkowie komisji rewizyjnej oraz sekretarz spotkania.

 

Pkt 6

 

Przewodniczący komisji radny Arkadiusz Czajkowski powiedział, że wnioski z poprzedniego posiedzenia komisji zostały podpisane przez część radnych. Ażeby dopełnić formalności proponuje przegłosować je ponownie.

 

Radna Maria Taciak powiedziała, że wnioski były przegłosowane. Nie można dzisiaj przeprowadzać głosowania skoro jest wśród nas radny, który nie brał udziału w posiedzeniu komisji rewizyjnej, kiedy przedmiotem była m.in. ocena budżetu. Jak ten radny ma zachować się? Jak ma głosować? Głosowaliśmy wniosek i wniosek ten przeszedł. Został odczytany i zanotowany.

 

Przewodniczący komisji radny Arkadiusz Czajkowski powiedział, że to on odczytał dwa wnioski, które zostały przegłosowane. W takim razie nie głosujemy tego, a wpisujemy do dzisiejszego protokołu, że nie zgadzają się z wnioskami i opinią członkowie komisji, którzy jej nie podpisali.

 

Radna Maria Taciak powiedziała: Albowiem pierwotnie ustalona treść odbiega w całej rozciągłości od treści zawartej we wniosku. Niech pan będzie precyzyjny.

 

Radny Piotr Matuszewski powiedział, że jeżeli ktoś ma uwagi, to może je zgłosić. Można zgłosić zdanie odrębne.

 

Przewodniczący komisji radny Arkadiusz Czajkowski powiedział, że w związku z tym, że razem z budżetem 2003 r. otrzymali radni realizację planu finansowego WOK na 2003 r., to proponuje, żeby się z tym dokumentem zapoznać i sformułować wnioski.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że nie otrzymał takiego dokumentu. 

 

Przewodniczący komisji radny Arkadiusz Czajkowski powiedział, że każdy otrzymał ten dokument przy ocenie budżetu.

 

Radny Sylwester Jałoszyński powiedział, że nie ma takiego dokumentu.

 

Przewodniczący komisji radny Arkadiusz Czajkowski powiedział, że każdy ten dokument otrzymał w kwietniu. Dobrze, powtórnie to zostanie Państwu skserowane. Proponuję przesunięcie tego punktu na kolejny rok.    

 

Komisja rewizyjna 3 głosami „za”, przy 4 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” negatywnie zaopiniowała wniosek, by kontrola realizacji planu finansowego WOK na 2003 r.  odbyła się w 2005 r.

 

Przewodniczący komisji radny Arkadiusz Czajkowski powiedział, że dokument, o którym mówił zostanie radnym skserowany. Zwołuję posiedzenie komisji na 17 grudnia o godz. 7.00 rano.

 

Radny Marek Zielnik zaproponował, żeby przegłosować zaproponowany przez przewodniczącego termin kolejnego posiedzenia.

 

Radny Ryszard Szwajca zapytał, kiedy zostanie zrealizowany pkt 7 i 8 planu pracy komisji rewizyjnej na 2004 r.?

 

Przewodniczący komisji radny Arkadiusz Czajkowski powiedział, że prosił, by zgłosili się radni do pracy w zespole. Nie było chętnych. To ja organizuję pracę komisji i zwołuję kolejne posiedzenie na 17 grudnia br.

Proponowałem, żeby powołać grupę 3 radnych, którzy by skontrolowali brakujące rzeczy na dzisiejszym posiedzeniu i zdaliby nam sprawozdanie. Nikt z Państwa nie chciał się zgodzić. Termin zebrania nie wymaga głosowania.

 

Radna Maria Taciak powiedziała, że nie będzie mogła wziąć udziału w posiedzeniu komisji w zaproponowanym terminie. Przewodniczący uniemożliwia mi udział w pracach komisji.

 

Przewodniczący komisji radny Arkadiusz Czajkowski powiedział, że proponuje, by powołać zespół radnych, który te rzeczy by załatwił i kontrolował do południa. Proponuję wniosek, że dwóch radnych przyjdzie i te wszystkie rzeczy sprawdzi i zda nam relację.

 

Radny Piotr Matuszewski powiedział, że trzeba określić cel.

 

Przewodniczący komisji radny Arkadiusz Czajkowski powiedział, że cele są wypisane, ponieważ to wynika z protokołu. Nie upieram się przy terminie 17 grudnia, gdy powołamy grupę radnych.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że komisja w planie pracy ma osiem punktów. Jest to zatwierdzone przez Radę Miejską. Można przyjąć, że sześć punktów zostało zrealizowanych. Zostaje pkt 7 i 8 planu pracy.  Jak pan proponuje rozwiązać tę sprawę? Można tę kontrolę WOK-u z obiektywnych przyczyn faktycznie przesunąć na 2005 r. Wszystkim członkom komisji termin 17 grudnia nie pasuje. Podawanie a priori, to jest złośliwość.

Natomiast GFOŚ, to nie mamy ani roku 2003, ani roku 2004. Rok się kończy. Widzimy, że burmistrz w dalszym ciągu się upiera i nawet materiału wyjściowego nie dostarcza.

Jeżeli komisja rewizyjna przez dwa lata nie zajęła się tą kwestią, a ma to wpisane i jest zobligowana przez Radę Miejską do wykonania tego i tego nie realizuje, to...

 

Radny Piotr Matuszewski powiedział, że Rada nie zobligowała tylko zatwierdziła plan. Plan jest nadal planem. To, czy go wykonamy, czy nie, to jest osobna rzecz. 

 

Radny Sylwester Jałoszyński powiedział, że obowiązkiem komisji rewizyjnej jest wykonanie planu.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że takie tłumaczenie jest błędne. Jest podjęta uchwała  i jak można nie wykonać uchwały Rady?

 

Przewodniczący komisji radny Arkadiusz Czajkowski powiedział, że w planie pracy komisji nie jest zapisane w pkt: „Kontrola realizacji GFOŚ”  i tak samo w kontroli WOK, za który rok to ma być.

 

Radna Maria Taciak powiedziała, że wnosi, żeby przewodniczący zastanowił się i zaproponował inny termin, ponieważ godzina uniemożliwia jej pracę w komisji. Proponuję wypracować kompromis.

 

Przewodniczący komisji radny Arkadiusz Czajkowski powiedział, że proponuje, by pkt 7 i 8 zostały przesunięte na 2005 r., ponieważ trzeba jeszcze wyjaśnić te punkty, które są w dzisiejszym protokole. Proponowałem dlatego powołanie grupy radnych, która zweryfikuje i zda relację komisji.  

 

Radny Piotr Matuszewski powiedział, że jeżeli taką grupę się powołuje, to trzeba powołać przewodniczącego i określić zakres.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że zakres, to realizacja inwestycji oraz przetargów. 

 

Komisja rewizyjna jednogłośnie powołała skład zespołu, który po wystawieniu stosownego upoważnienia przez Przewodniczącego Rady Miejskiej dokona czynności kontrolnych w Urzędzie Miasta i Gminy Września w godzinach urzędowania:

-         radny Maciej Gawron,

-         radny Sylwester Jałoszyński,

-         radny Paweł Lipiecki,

-         radny Ryszard Szwajca.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że można by zrealizować pkt 7 planu, ale nie ma żadnych materiałów, do których można by się odnieść.

Ta heca trwa już drugi rok. Nie wiemy, jak to wyglądało w roku 2003, a rok 2004 się kończy. Nie mamy dokumentów, co z tymi pieniędzmi zrobiono.

 

Przewodniczący komisji radny Arkadiusz Czajkowski powiedział, że zobowiązuje się do tego, by wyciągnąć nawet wyciągi z kont z dwóch lat, żeby zostały skserowane i na posiedzenie komisji dostarczone.

Proponuję te dwa punkty do realizacji do 15 marca 2005 r., bo będą już druki „Rb”.

 

Komisja rewizyjna jednogłośnie podjęła decyzję, że realizacja punktu 7 i 8  planu pracy komisji rewizyjnej na rok 2004 (kontrola realizacji Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska oraz kontrola gospodarki finansowej prowadzonej we Wrzesińskim Ośrodku Kultury) zostanie zrealizowana  do 15 marca 2005 r.

 

 

 

Pkt 7

 

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący komisji o godz. 21.00 zamknął posiedzenie.

Protokół zawiera 26 ponumerowanych stron.

Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

 

                                                                                                   Przewodniczący komisji rewizyjnej

radny Arkadiusz Czajkowski

/-/

 

 

 

Protokolant:

Robert Klimczak

/-/

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.