BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14463574
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół nr 21
 

Protokół

z 21 posiedzenia

Komisji Komunalno - Finansowej

z 26 listopada 2004 r.


Pkt. 1

Przewodniczący komisji radny Piotr Matuszewski o godz. 16.00 otworzył posiedzenie komisji stwierdzając quorum. Powitał radnych oraz zaproszonych gości.


Zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczyło 10 członków komisji.


Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:


p. Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września;

p. Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września;

p. Jan Maciejewski, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września;

p. Jerzy Nowaczyk, sekretarz Miasta i Gminy Września;

p. Alicja Stawowska, skarbnik Miasta i Gminy Września;

p. Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury;

p. Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu;

p. Roman Karowski, naczelnik wydziału infrastruktury technicznej;

p. Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału komunalnego i rozwoju wsi;

p. Magdalena Grochowska, referent Punktu Informacji Europejskiej;

p. Aleksandra Kopeć, młodszy referent Punktu Informacji Europejskiej;

p. Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni;

p. Paweł Lipiecki, kandydat na radnego;

p. Robert Klimczak, specjalista Biura Rady Miejskiej;

p. Monika Krysztofiak, protokolant.


Pkt 2

Przewodniczący komisji radny Piotr Matuszewski przedstawił porządek obrad posiedzenia (załącznik nr 2), który został przyjęty przez aklamację.


Porządek obrad:


 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

 3. Omówienie materiałów na XXVI sesję Rady Miejskiej.

 4. Omówienie projektu budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2005.

 5. Interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.

 6. Zakończenie posiedzenia.


Przewodniczący komisji radny Piotr Matuszewski poprosił o dyscyplinę wszystkich uczestniczących w komisji, by umożliwić sprawne procedowanie. Poinformował, że jeżeli obrady nie zakończą się do godz. 19.00, to zostanie ogłoszona przerwa w posiedzeniu do przyszłego tygodnia.


Pkt 3

Omówienie materiałów na XXVI sesję Rady Miejskiej:


a)

Projekt uchwały w sprawie wstąpienia na miejsce zmarłej radnej Elżbiety Tutak następnego kandydata z listy wyborczej.


Komisja komunalno–finansowa w obecności 7 radnych zapoznała się z projektem uchwały w sprawie wstąpienia na miejsce zmarłej radnej Elżbiety Tutak następnego kandydata z listy wyborczej.


b)

Projekt uchwały w sprawie przyjęcie Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Września – omówił burmistrz Miasta i Gminy Września p. Tomasz Kałużny.


Radny Henryk Krukowski zwrócił uwagę na błąd na str. 74 – dot. stołówki w Gimnazjum w Gozdowie.


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że zostanie wprowadzona autopoprawka w tej sprawie.


Radny Henryk Krukowski zadał pytanie dlaczego w tabelach na str. 49 przedstawiających stan bezrobocia informacje kończą się na roku 2002?


Magdalena Grochowska, referent Punktu Informacji Europejskiej odpowiedziała, że rocznik statystyczny roku 2003 będzie opublikowany dopiero w kwietniu 2005 r.


Radny Henryk Krukowski na str. 18 jest informacja o sadach w Gulczewie i Chwalibogowie. Z tego co wiem w Chwalibogowie sady są zlikwidowane. Dlatego zapis ten powinien być wykreślony.


Komisja komunalno–finansowa w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Września.


c)

Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego w Psarach Polskich, dz. o nr ewid. 270/1 – omówił naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury, p. Kunegunda Zakrzewska.


Na posiedzenie przybyła radna Maria Taciak. W tym momencie w posiedzeniu uczestniczy 8 członków komisji.


Komisja komunalno – finansowa w obecności 8 radnych 6 głosami “za”, przy 0 “przeciw” i 2 “wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego w Psarach Polskich, dz. o nr ewid. 270/1


d)

Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w rejonie drogi wojewódzkiej nr 432 oraz torów PKP Września – Jarocin w miejscowościach: obręb Obłaczkowo – Białężyce – omówili burmistrz Miasta i Gminy Września p. Tomasz Kałużny oraz naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury p. Kunegunda Zakrzewska.


Radny Ryszard Szwajca powiedział, że do projektu uchwały jest sporządzona prognoza wpływy tego planu na dochody gminy. Do poprzedniego projektu uchwały również jest sporządzona tego typu prognoza. Czy możemy zostać z tym zapoznani, jakie gmina poniesie koszty? Ponieważ mamy plany wieloletnie i tego w tych planach nie ma. Chciałbym prosić o kalkulację i jeśli jest to możliwe, to do poprzedniego projektu również.


Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury poinformowała, że do każdego planu jest prognoza wpływów ekonomicznych i oddziaływania na środowisko. To jest w formie książeczki i można się z tym w każdej chwili zapoznać.


Radny Ryszard Szwajca poprosił o informację jakie to są kwoty?


Jan Maciejewski, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września przedstawił jak wyglądają koszty związane z uzbrojeniem tego terenu:

Energia elektryczna – dostawcą tego nośnika jest firma ENEA i ta firma zabezpiecza dostarczenie energii elektrycznej w ten obszar. Udział gminy w związku z tym zadaniem energetyki – to jest połowa kosztów związanych z projektem modernizacji linii energetycznej z Miłosławia do Obłaczkowa. Jest to kwota około 80 tys. zł (udział gminy). Projekt ten jest już kończony. Resztę zadania związanego z modernizacją linii i z wszystkimi innymi opłatami związanymi z pojawieniem się energii elektrycznej w tym obszarze ponosi energetyka i obciąża nimi odpowiednio odbiorców tej energii.

Gaz – jest przygotowywany projekt sieci gazowej. Projekt jest realizowany przez gminę i na podstawie porozumienia zawartego z Wielkopolskimi Spółkami Gazowymi, w momencie kiedy pojawi się odbiorca gazu na tym terenie, to Wielkopolska Spółka Gazowa rozpocznie inwestycje na podstawie tego projektu i zwróci mam koszty poniesione na przygotowanie projektu.

Woda i kanalizacja – pokrywamy z kosztów PWiK w momencie gdy pojawi się jakiś odbiorca, inwestor na tym terenie.

Największą kwotą udziału finansowego gminy w infrastrukturę na tym terenie będzie budowa dróg gminnych, które są przewidziane w tym planie i nastąpi to w momencie, kiedy będą realizowane jakieś inwestycje i kiedy wystąpi konieczność realizacji dróg. Może to być w przyszłym roku, może za dwa lata, trudno powiedzieć w zależności od tego kiedy agencja dokona obrotu terenem i kiedy pojawi się tam inwestycja.


Radny Ryszard Szwajca powiedział, że wartość szacunkową tych inwestycji w infrastrukturę gmina ma oszacowaną.


Jan Maciejewski, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że w 99% jest to wartość dróg i jest to do wyliczenia. W tej chwili kwoty nie podam, ale możemy na sesję taką informację przygotować.


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiedział, że zadaniem własnym gminy jest budowa dróg, ale mamy osiedla, gdzie nie ma do dzisiaj drogi. Jeśli chodzi natomiast o plany wieloletnie, to nie jest tak, że plany wieloletnie oznaczają plany, które mają być za wiele lat. Nazwa plany wieloletnie oznacza wieloletnie inwestowanie w kolejnych budżetach. Nazwa plany wieloletnie nie są od słowa “za wiele lat”, tylko chodzi o to, że plany te obejmują więcej niż dwa budżety gminy.


Jan Maciejewski, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września poinformował, że wpłata urbanistyczna, którą proponujemy w uchwale w wysokości 30% powinna w stopniu wystarczającym pokryć potrzebne koszty związane z zabezpieczeniem infrastruktury na tym terenie. I drogi mogą być zrealizowane w jednym roku, wcale nie musi to być ujęte w planach wieloletnich.


Radny Ryszard Szwajca powiedział, że w uzasadnieniu do projektu jest napisane, że: “Do projektu planu sporządzono prognozę wpływu ustaleń planu na dochody własne i wydatki gminy związane z realizacją inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy”. W związku z tym pytam się: jaki wpływ mają mieć te wydatki?


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiedział, że w załączniku do uchwały na stronie przedostatniej jest to dokładnie opisane: ”Rozstrzygnięcie w sprawie realizacji zadań z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasad ich finansowania. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy (...) Sposób realizacji. W zakresie zaopatrzenia w wodę, w zakresie odprowadzania ścieków, w zakresie odprowadzania ścieków deszczowych, w zakresie komunikacji”. Wszystkie te sprawy przedstawił pan burmistrz Maciejewski.


Radny Ryszard Szwajca powiedział, że to są zadania, nie ma wydatków. Poprosił ponownie o przedstawienie prognozy.


Przewodniczący komisji radny Piotr Matuszewski, odpowiedział, że rozumie, że radny Ryszard Szwajca zostanie zapoznany z dokumentacją.


Komisja komunalno–finansowa w obecności 8 radnych 6 głosami “za”, przy 0 “przeciw” i 2 “wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w rejonie drogi wojewódzkiej nr 432 oraz torów PKP Września – Jarocin w miejscowościach: obręb Obłaczkowo – Białężyce.


e)

Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonych w Ostrowie gm. Powidz – omówił burmistrz Miasta i Gminy Września p. Tomasz Kałużny.


Na posiedzenie przybył radny Arkadiusz Czajkowski. Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczy 9 członków komisji.


Komisja komunalno–finansowa w obecności 9 radnych 7 głosami “za”, przy 0 “przeciw” i 1 “wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonych w Ostrowie gm. Powidz.


f)

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od pierwszej opłaty i opłat rocznych w przypadku sprzedaży lokalu mieszkaniowego wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu – omówiła p. Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury.


Komisja komunalno–finansowa w obecności 9 radnych 8 głosami “za”, przy 0 “przeciw” i 1 “wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od pierwszej opłaty i opłat rocznych w przypadku sprzedaży lokalu mieszkaniowego wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu.


Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury dostarczyła prognozę, o którą prosił radny Ryszard Szwajca.


Przewodniczący komisji radny Piotr Matuszewski powiedział, że radny będzie mógł się zapoznać z tym materiałem podczas przerwy w obradach komisji.

g)

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej we Wrześni nr XIII/131/03 w sprawie wydania opinii potwierdzającej celowość i efektywność projektowanych do wykonania robót rekultywacyjnych na terenie gminy Września, które mogą być dofinansowane ze środków FOGR – omówił p. Jan Krotoszyński naczelnik wydziału komunalnego i rozwoju wsi.


Naczelnik poinformował, że w uzasadnieniu do ww. projektu uchwały jest błąd. Zapis: “W 2004 r.” należy zastąpić “W 2003 r.”


Komisja komunalno–finansowa w obecności 9 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej we Wrześni nr XIII/131/03 w sprawie wydania opinii potwierdzającej celowość i efektywność projektowanych do wykonania robót rekultywacyjnych na terenie gminy Września, które mogą być dofinansowane ze środków FOGR.


h)

Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2004 roku, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2005 w Mieście i Gminie Września – omówił burmistrz Miasta i Gminy Września, p. Tomasz Kałużny.

Burmistrz powiedział, że zgodnie z ustawą Rada Miejska ma obowiązek uchwalić stawki podatków lokalnych na rok kolejny do końca listopada roku poprzedniego. W przypadku nie podjęcia uchwały obowiązują stawki z roku poprzedniego. Postanowiłem nie zgłaszać projektów uchwał podatkowych, czyli stawki podatków w roku 2005 będą obowiązywać na takim poziomie jak w roku 2004 (podatki: od nieruchomości, od środków transportu, od posiadania psa i podatek leśny). Jest jeden wyjątek – podatek rolny. By zachować zasadę, jeśli chodzi o podatek rolny, tzn. żeby obowiązywała stawka podatku z roku 2004, niezbędne jest podjęcie przez Radę Miejską uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku 2004, ponieważ stawkę podatku rolnego ustala się właśnie w oparciu o taki współczynnik. Projekt uchwały wnosi o to, aby zastosować obniżenie ceny skupu żyta do takiej wartości, jaką podjęliśmy w roku minionym. W konsekwencji tego będzie obowiązywała stawka podatku rolnego w wysokości takiej, jak to było na rok 2004.


Komisja komunalno–finansowa w obecności 9 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2004 roku, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2005 w Mieście i Gminie Września.


i)

Projekt uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych omówiła p. Anna Prusak, dyrektor OPS.


Radny Arkadiusz Czajkowski zadał pytanie: jaka może być maksymalna kwota tej pożyczki?


Anna Prusak, dyrektor OPS odpowiedziała, że zależy to od sytuacji rodzinnej i materialnej tych osób. Pomoc jest przydzielana po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego. Każda sytuacja jest odmienna.


Komisja komunalno–finansowa w obecności 9 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych.


j)

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Września – omówiła p. Alicja Stawowska, skarbnik Miasta i Gminy Września.


Radna Maria Taciak powiedziała, że co do podstawy prawnej przywołanej w projekcie uchwały, art. 20 przywołanej ustawy zawiera w ust. 3 zapis, który stanowi, że maksymalne wynagrodzenie członka zarządu oraz wójta nie może przekraczać siedmiokrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowisko. A więc ustawodawca używa terminu “maksymalne” po to tylko, żeby wprowadzić górną granicę. Natomiast rozporządzenie, które pani przywołała z 11 lutego 2003 r. Dz. U. nr 47 nie zawiera terminu “maksymalne”. To rozporządzenie określa, że kierownikowi urzędu przysługuje wynagrodzenie określone w tabeli 3. Tabela ta zawiera m.in. zapis jak kształtują się dolne i górne progi wynagrodzenia dla burmistrzów, wójtów. Nasza gmina mieści się w drugiej pozycji, gdzie jest zapis powyżej 15 tys. do 100 tys. mieszkańców. Próg dolny, a więc poniżej kwoty 3.610,00 zł burmistrz nie może zarabiać. Natomiast określa ta tabela górną granicę w kwocie 4.740,00 zł. Patrząc na projekt uchwały stwierdzam, że zawarto zapis bardzo sprytnie, bowiem określono terminem wysokość wynagrodzenia właśnie w kwocie maksymalnej, a zatem, jeśli nastąpi zmiana tabeli dla pracowników samorządowych, również dla burmistrza, może dojść do tego, że wynagrodzenie nie będzie ustalane przez Radę. Tymczasem z ustawy o samorządzie wynika, że kwoty wynagrodzenia ustala Rada Miejska, również odnosi się to do pozostałych dodatków. Czytając w uzasadnieniu kwoty, które zostały wyszczególnione, to wnioskodawca wprowadza właśnie kwoty maksymalne, a zatem: 4.740,00 zł, dodatek funkcyjny 1.860,00 zł. Jeśli chodzi o dodatek specjalny, to jest przepis, który precyzuje, komu należy przyznać dodatek specjalny - §8 rozporządzenia: ”Z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań o wysokim stopniu złożoności lub odpowiedzialności kierownik urzędu lub właściwy organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli przepisy szczególne zobowiązują ten organ do określenia wynagrodzenia, może przyznać pracownikowi dodatek specjalny na czas określony, nie dłuższy niż rok”. Zatem jest definicja komu ten dodatek specjalny jest przyznawany. Chciałabym wiedzieć jakie wynagrodzenie zasadnicze ma na dzień dzisiejszy burmistrz p. Tomasz Kałużny? Czy mieści się w widełkach powyżej dolnej granicy, ale nie przekracza górnej granicy? Jaka jest zatem wysokość dodatku specjalnego? Po otrzymaniu tej informacji będę kontynuowała swoją wypowiedź.


Alicja Stawowska, skarbnik Miasta i Gminy Września udzieliła następującej odpowiedzi:

 • wynagrodzenie zasadnicze – 4.600,00 zł

 • dodatek funkcyjny – 1.800,00 zł

 • dodatek specjalny – 1.280,00 zł


Radna Maria Taciak odpowiedziała, że wobec tego można wprowadzić tę uchwałę po to tylko, żeby uporządkować podstawę prawną, bo ona faktycznie uległa zmianie. Natomiast osobiście nie widzę podstaw aby zmieniać wynagrodzenie zasadnicze przywołując, że jest to spowodowane koniecznością wynikającą z aktualizacji stanu prawnego. Pan burmistrz mieści się niewiele poniżej górnego pułapu tego przedziału. Natomiast odnośnie dodatku specjalnego – oczywiści to Rada zadecyduje. Szkoda tylko, że nie ma tu wnioskodawcy, ponieważ kiedy wywołana była uchwała w zakresie przyznania dodatku specjalnego poprzedniemu burmistrzowi, uznawano, że nie wykonuje specjalnych czynności, że nie ponosi odpowiedzialności, że ma urzędników. Pan burmistrz dzisiaj ma dwóch zastępców, nie widzę wielkiego stopnia złożoności, kiedy panu jest dane kierować gminą w towarzystwie dwóch zastępców. Odwołuję się do Państwa radnych, nie dajmy się wmanewrować w zapis projektodawcy, bo przyjęcie “maksymalne” sprawi, że pan burmistrz będzie miał zastosowany automatyzm.


Radny Cezar Dubiel zwrócił się z pytaniem do radnej Marii Taciak: Czy ma Pani jakąś konkretną propozycję innego sformułowania?

Następnie zwrócił się z pytaniem do pani skarbnik: czy aktualnie obowiązująca uchwała o wynagrodzeniu burmistrza jest określona kwotowo czy tak jak w tym projekcie?


Alicja Stawowska, skarbnik Miasta i Gminy Września odpowiedział, że w uchwale z 27 grudnia 2002 r. jest również wskazane wynagrodzenie w maksymalnej wysokości. Obecny projekt jest tak samo sformułowany jak poprzednio.


Radna Maria Taciak złożyła wniosek do projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrza Miasta i Gminy Września, proponując następujący zapis:

§ 1

 1. wynagrodzenie zasadnicze - 4.600,00 zł

 2. dodatek za wieloletnią pracę – na zasadach określonych w rozporządzeniu;

 3. dodatek funkcyjny – 1.800,00 zł

 4. dodatek specjalny 1.280,00 zł


§2 – bez zmian

§3 – bez zmian


Radny Cezar Dubiel powiedział, że tego rodzaju zmiana układu merytorycznego projektu uchwały prowadzi do sytuacji, że cała Rada będzie dyskutowała na temat uposażenia burmistrza, co mi się wydaje zbędne. Chciałbym się zwrócić do Państwa radnych o podtrzymanie projektu w proponowanym układzie czyli proponuję odrzucić wniosek radnej Marii Taciak.


Radna Maria Taciak powiedziała, że nie ma powodu ingerować w wypowiedź radnego Cezara Dubiela. Ale wywoływanie emocji tytułem poddawania na sesji Rady Miejskiej projektu uchwały kwotami, że będzie wywoływało zainteresowania, burmistrz jest osobą publiczną, wynagrodzenie burmistrza jest jawne. Dlaczego mieszkańcy Miasta i Gminy Września mają nie wiedzieć ile burmistrz zarabia? Poprzednio mieszkańcy wiedzieli za pomocą publikacji prasowych, a dzisiaj się nie mówi o wynagrodzeniu burmistrza. To Rada stanowi o wynagrodzeniu, nie widzę w tym nic zdrożnego.


Radny Ryszard Szwajca powiedział, że projektodawcą jest przewodniczący Rady więc dlaczego go nie ma?


Przewodniczący komisji radny Piotr Matuszewski odpowiedział, że nie ma pojęcia.


Radna Ilona Łosińska powiedziała, że to Rada ustala wynagrodzenie burmistrza i to Rada ocenia pracę burmistrza. I trudno, żebyśmy przy ustalaniu takich kwot nie dyskutowali, bo 8.299,20 zł to są niezłe pieniądze. I należałoby się odwołać do tych ludzi, którzy nie mają pracy, którzy z OPS-u pobierają zasiłki, które nie wystarczają, by kupić jedzenie dla całej rodziny. Więc nie mówmy, że to nie wzbudza emocji.


Radny Henryk Krukowski powiedział, że był przekonany i o to pytał na poprzedniej komisji, że ma to być regulacja. Dziś zmienił zdanie. W prasie wyraźnie jest zamieszczone, że na sesji Rada zatwierdza podwyżkę dla pana burmistrza. Dlatego nie jest to regulacja lecz podwyżka.


Przewodniczący komisji radny Piotr Matuszewski poddał pod głosowanie złożony wcześnie wniosek radnej Marii Taciak.


Komisja komunalno–finansowa w obecności 9 radnych 4 głosami “za”, przy 4 “przeciw” (w tym głos przewodniczącego komisji) i 1 “wstrzymującym się” negatywnie zaopiniowała wniosek radnej Marii Taciak.


Komisja komunalno–finansowa w obecności 9 radnych 4 głosami “za” (w tym głos przewodniczącego), przy 4 “przeciw” i 1 “wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Września.


k)

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planach dochodów budżetu gminy na 2004 rok – omówił burmistrz Miasta i Gminy Września p. Tomasz Kałużny.


Radna Maria Taciak powiedziała, że projekt uchwały określa wysokość kredytu, a w §2 posiada zapis: ”Kredyt zostanie zaciągnięty w banku wybranym przy zastosowaniu ustawy prawo zamówień publicznych. W związku z powyższym podejmujemy uchwałę po dokonanej czynności czy przed dokonaną czynnością? Jaka powinna być kolejność?


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że uchwała w tej sprawie została podjęta 23 sierpnia 2004 r.


Radna Maria Taciak zwracając się do burmistrza powiedziała, że pan czyta uzasadnienie do projektu. Następnie dodała, że pana kolega, radny Grześkowiak na jednej z sesji powiedział, nie wiem czy miał rację czy nie, ale była obecna radca pani Magdalena Pawlak, która uznała, że uzasadnienie, mimo, że powinno się brać pod uwagę, to jednak uchwała, to jest zapis, który został zatwierdzony, podpisany przez przewodniczącego Rady, a zatem ta część stanowiąca, regulująca pewną materię. Stwierdzono, że uzasadnienie nie jest integralną częścią. Prawdą jest, że w sierpniu Rada Miejska we Wrześni podejmowała uchwałę i tam w uzasadnieniu jest zawarty taki zapis, tylko, że dla zaciągnięcia kredytu wymagana jest ta uchwała, która będzie przedmiotem sesji 29 listopada 2004 r. W tej uchwale pan mówi o tym, że kredyt zostanie zaciągnięty w banku wybranym przy zastosowaniu ustawy o zamówieniu publicznym. A zatem, że ta czynność zostanie wdrożona w momencie podjęcia tej uchwały. Tymczasem dzisiaj dowiaduję się, że przetarg został rozstrzygnięty, wcześniej było ogłoszenie o zaproszenie do udziału w przetargu zainteresowanych oferentów. Dlatego zadałam pytanie: jaka powinna być kolejność zdarzeń w tej konkretnej sytuacji?


Jan Maciejewski, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że taka, jak to zostało przedstawione. Państwo zadecydowaliście o możliwości i daliście na to zgodę zaciągnięcia kredytu w wysokości 2.700.000 zł i na mocy tej Państwa zgody ten kredyt został uruchomiony. Że zostanie to zrealizowane zgodnie z trybem zamówień publicznych, stało się faktem. Zostało to zrealizowane zgodnie z trybem zamówień publicznych i nie pozostaje to w żadnej sprzeczności z tym zdaniem, które pani przeczytała w uchwale.


Alicja Stawowska, skarbnik Miasta i Gminy Września poinformowała, że w przetargu został wyłoniony kandydat, ale umowa nie została zawarta. Czekamy na zgodę Rady Miejskiej.


Radna Maria Taciak odpowiedziała, że w ten sposób pani potwierdza zasadność mojej wcześniejszej wypowiedzi, że dokumentem niezbędnym do dopełnienia wszystkich czynności związanych z przetargiem jest podjęcie tej uchwały.


Radny Ryszard Szwajca poprosił o informację na jakich warunkach ten kredyt został zaciągnięty? I jeśli to jest możliwe, chciałby zobaczyć projekt umowy z bankiem, z którym w przypadku podjęcia uchwały ta umowa zostanie zawarta.


Alicja Stawowska, skarbnik Miasta i Gminy Września odpowiedziała, że rozumie, że chodzi o specyfikację i projekt umowy.


Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedziała, że to może badać komisja rewizyjna.


Radny Ryszard Szwajca powiedział, że radni mają głosować nie orientując się w warunkach kredytu?


Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września wyjaśniła, że jeżeli w uchwale budżetowej jest głosowana jakaś inwestycja, to przed budżetem nie przedstawiamy Państwu wszystkich warunków wykonania tej inwestycji, tylko wdrażamy ten cały budżet w życie i przeprowadzamy przetargi, podpisujemy umowy, realizujemy inwestycje. I podlega badaniom, jeżeli komisja rewizyjna pragnie zobaczyć jak to zostało zrealizowane. Pan chce odwrócić w tej chwili sytuację, że my przed budżetem na 2005 rok złożymy wszystkie dokumenty, żeby pan się mógł zapoznać.


Radny Ryszard Szwajca powiedział, że mówimy o budżecie 2004 roku, bo kredyt jest zaciągany w tym roku. Dlatego chciałbym wiedzieć ile gminę będzie kosztowała obsługa tego kredytu?


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że te informacje są jawne i zostaną udostępnione. Aczkolwiek gdyby się zastosować do propozycji pani Marii Taciak, to ten pana wniosek byłby nie do zrealizowania.


Alicja Stawowska, skarbnik Miasta i Gminy Września udzielając odpowiedzi radnemu Ryszardowi Szwajcy poinformowała, że specyfikacja przetargowa znajduje się w BIP-ie na stronie internetowej. Kredyt jest zaciągany na preferencyjnych warunkach: koszty obsługi wynoszą 7,05%, kwota do zapłaty za zaciągnięty kredyt wynosić będzie około 128 tys. zł (pod warunkiem, że będzie to cały kredyt), nie ma prowizji.


Komisja komunalno–finansowa w obecności 9 radnych 6 głosami “za”, przy 0 “przeciw” i 3 “wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planach dochodów budżetu gminy na 2004 rok.


l)

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Września na lata 2004–2008 – omówił p. Jan Maciejewski, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września.


Radna Maria Taciak zadała pytanie: czy projekt na budowę środowiskowej sali sportowej jest już wykonany?


Jan Maciejewski, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że projekt w najbliższych dniach będzie ukończony.


Radna Maria Taciak w sprawie zakładu zagospodarowania odpadami powiedziała, że gmina występowała o zaciągnięcie pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska. Zadała pytanie: jak zostały zaangażowane środki jeśli chodzi o rok 2004?


Jan Maciejeski, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że pożyczka ta nie została w całości wykorzystana i zostanie przesunięta na kolejny rok.


Radna Maria Taciak zapytała: czy do zadania 3 – budowa sieci kanalizacji sanitarnej mamy już projekt?


Jan Maciejewski, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że projekt jest również na ukończeniu.


Radny Ryszard Szwajca zapytał: co jest z zadaniami wieloletnimi, które przyjęliśmy przy okazji budżetu roku 2004?


Przybył radny Waldemar Grześkowiak. Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczy 10 radnych.


Jan Maciejewski, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że pierwsze zadanie – budowa i modernizacja dróg, kończy się w tym roku; drugie zadanie – wybudowanie punktu przeładunku z linią sortowniczą na wysypisku odpadów jest uwzględnione.


Radny Ryszard Szwajca zwrócił się z pytaniem: co w roku 2004 zostało wykonane za kwotę 200 tys. zł.


Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedziała, że jest to kwota części planowanej pożyczki z WFOŚ. Plan jest zrobiony z GFOŚ. Ponieważ pewne fakty nie są jeszcze dokonane, pożyczka nie została przemianowana przez WFOŚ w innym miejscu. To wynika z prognozy zaciągania długu z uchwały z końca sierpnia br. Stąd ta pozycja znajduje się w wieloletnim planie, odzwierciedlająca stan faktyczny. Pomimo to, ona nie będzie skonsumowana, ponieważ będziemy przesuwać tę inwestycję na rok przyszły. Jeżeli nie będziemy zaciągać tej pożyczki, to ona zniknie, a jeżeli będziemy zaciągać, to musi być uwidoczniona.


Komisja komunalno-finansowa w obecności 10 radnych 8 głosami “za”, przy 0 “przeciw” i 2 “wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Września na lata 2004-2008.


m)

Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu na 2004 r.


Członkowie komisji otrzymali materiały obrazujące obciążenie budżetu gminy w latach 1999–2003 (załącznik nr 3).

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września omawiając projekt uchwały na wstępie poinformował, że chciałby podziękować radnemu Ryszardowi Szwajcy, że zwrócił mu uwagę na kwestię sprawozdań Rb i różnych innych, i spowodował moje zgłębienie tego tematu. Ale nie zwalnia to pana radnego z odpowiedzialności za to, co przedstawię, bo dotyczy to również okresu minionego. Chciałbym zakończyć rok 2004 w pełni rozliczony, jeśli chodzi o wydatki. Sprawdzałem w gminach: Kołaczkowo, Granowo, Miłosław oraz w mieście Gniezno. We wszystkich tych przypadkach nie przenosi się żadnych wydatków na kolejny rok z budżetu roku poprzedniego. Jest to dość logiczne, jednak nie zawsze w naszej gminie było to stosowane.

Burmistrz przedstawił bilanse Miasta i Gminy Września od roku 1998. Zwrócił uwagę na pozycję nr 50 – zobowiązania z tytułu dostaw i usług. 31 grudnia 1998 r. mieliśmy 0 zł niezapłaconych faktur i wszelkich zobowiązań; 31 grudnia 1999 r. zobowiązania wynoszą 276.930,68 zł; 31 grudnia 2000 r. zobowiązania wynoszą 1.243.346,03 zł; 31 grudnia 2001 r. zobowiązania wynoszą 2.445.049,34 zł. Następnie burmistrz przedstawił wykres z zamieszczonymi danymi z bilansu za lata 1998–2003. W kolumnie B są wpisane kwoty z bilansu. W roku 2002 w bilansie w poz. 50 mamy kwotę na początku roku 2.445.049,34 zł i tutaj pojawia się iskierka nadziei, bo maleje ta kwota do 423.074,19 zł. Ale niestety w roku 2002 dochodzi do pewnego zjawiska – obrazuje to kolumna A – zobowiązania wobec Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 1.727,264 zł. Żeby zobrazować obciążenia budżetu kolejnych lat, po prawej stronie tej tabeli przedstawiłem kwoty rat pożyczek spłacanych w poszczególnych latach. Są to pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska zaciągnięte na budowę oczyszczalni ścieków kanalizację. W roku 1999 budżet gminy musiał spłacać 607,000 zł, w 2000 r. 787,000 zł, w 2001 roku 1.011,000 zł, w 2002 roku 1.023,000 zł, w 2003 r. 2.141,000 zł. Kolumna D przedstawia odsetki spłacane w danym roku od tych kwot. Jak widać w roku 2003 dwukrotnie jest większa kwota rat pożyczek niż w roku 2002. Jest to związane z tym, że pożyczka z NFOŚ wzięta na budowę kanalizacji na os. Sławno i Lipówka jest spłacana od dnia 1 lipca 2003 r. W kolumnie C+D roczna spłata rat i odsetek. W kolumnie A+B+C+D są łączne obciążenia wynikające ze spłaty kredytów i pożyczek oraz niezapłaconych faktur i “pożyczonych”, zabranych pieniędzy z GFOŚ.

8 sierpnia 2002 r. gmina Września otrzymała wpłatę z Autostrady Wielkopolskiej za wycinkę drzew pod budowę autostrady w wysokości ponad 4 mln zł. Jak tłumaczy skarbnik w wyjaśnieniach, które Państwu załączyłem: “(...) Pożyczka z GFOŚ nie została zaciągnięta jednorazowo, lecz były to kilkakrotnie pożyczane mniejsze kwoty (w międzyczasie spłacane i znów pożyczane) w roku 2002 na bieżące płatności budżetowe, ze względu na dramatyczną w tym czasie sytuację finansową. Były one traktowane jako pożyczki “chwilowe”, tymczasowe, zaciągane z zamiarem spłacenia ich przed końcem roku (wówczas nie widniałyby w żadnych sprawozdaniach). W związku z tym nie było w tej sprawie uchwał zarządu, ale fakt był znany i akceptowany przez burmistrza i zastępcę poprzedniej kadencji”. 9 sierpnia, dzień po wpłacie tych pieniędzy na GFOŚ “pożyczono” pieniądze z GFOŚ. Pieniądze te są funduszem celowym, który przechowywany jest w banku na osobnym koncie i którego wydatkowanie jest określone w ustawie prawo o ochronie środowiska. W kolejnych dniach “pożyczano” pieniądze z GFOŚ - w materiałach została załączona kserokopia przelewów oraz druk Rb33 z kwotą na koniec roku 1.727,264 zł. Takiej kwoty brakowało na GFOŚ. Te pieniądze zostały wydatkowane z naruszeniem ustawy o finansach publicznych.

W roku 2002 zobowiązania z tytułu niezapłaconych faktur wynosiły 423.074,19 zł. Do tego trzeba dodać kwotę “pożyczoną” z GFOŚ na kwotę 1.727,264 zł. W roku kolejnym czynność ta została zachowana i pieniądze nie zostały zwrócone do GFOŚ.

Jak to się działo?

Aby przedstawić mechanizm działania, opowiem to na przykładzie jednego rozdziału budżetu. Są realizowane wydatki na wykonywanie planów zagospodarowania przestrzennego. Powiedzmy, że był robiony projekt budżetu na rok 2001 r. Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu do dnia 15 września naczelnicy i szefowie jednostek zgłaszają do budżetu swoje propozycje, niezbędne wydatki na rok kolejny. Naczelnik wydziału, mając doświadczenie, przynosił swoją propozycję, by na rok 2001 na wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego wpisać kwotę 100 tys. zł. Skarbnik przygotowywał projekt budżetu, następnie Rada Miejska uchwalała budżet na rok 2001 i zaczął płynąć rok 2001. Naczelnik wie, że Rada uchwaliła 100 tys. zł i może zlecać plany zagospodarowania przestrzennego na taką kwotę. I np. zleca plan zagospodarowania nr 1 na kwotę 30 tys. zł. Faktura za to pojawiła się w marcu 2001. Następnie w lipcu zlecono plan nr 2 na kwotę 50 tys. zł. Realizowano plan nr 3 na kwotę 25 tys. zł. Faktura przyszła w listopadzie 2001 r. Razem daje to kwotę 105 tys. zł. Przekraczało to plan budżetu. Ale również się okazywało, o czym nie wiedział naczelnik wydziału, że pan skarbnik miał niezapłaconą fakturę na kwotę 20 tys. zł z datą listopada 2000 r., którą zapłacił w styczniu 2001 r. Żeby nie być gołosłownym przejdę do roku 2004. Pani skarbnik: ile mieliśmy niezapłaconych faktur z roku 2003?


Radny Ryszard Szwajca zapytał, czy może przerwać na chwilę burmistrzowi? Skoro mówimy o 2001 r. i jeżeli zaangażowane było już 80 tys. zł, to dlaczego pani Zakrzewska uruchomiła procedury przetargowe i zgodziła się na 25 tys. zł.


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiadając powiedział, że w przykładzie zmieni tę kwotę na 20 tys. zł.


Radny Ryszard Szwajca odpowiedział, że to teraz się zgadza, bo w tym, co pan do tej pory przedstawił, pani Zakrzewska przekroczyłaby swój budżet.


Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedziała, że pani Zakrzewska nie przekracza. Przekracza zarząd i skarbnik.


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że w dziale tym było przekroczenie na kwotę 41 tys. zł w roku 2003 na 2004. I co w tym momencie się działo?


Radny Ryszard Szwajca powiedział: z 2003 r. na 2004 r.?


Jan Maciejewski z-ca burmistrza Miasta i Gminy powiedział, że zobowiązania za 2003 r. , ale przed chwilą radny słyszał, jakie były zobowiązania z 2000 na 2001.

Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedziała: Niech pan wysłucha i potem pan wyciąga wnioski, jeżeli pan będzie w stanie.


Radny Ryszard Szwajca powiedział: Ja będę w stanie? Niech pani po prostu mi nie ubliża.


Przewodniczący komisji radny Piotr Matuszewski zwrócił się z pytaniem: czy jest potrzeba przerwy?


Radny Ryszard Szwajca odpowiedział, może by się przydała na uspokojenie...


Przerwa


Po przerwie

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że chciałby się ustosunkować do tego, co miało miejsce przed przerwą. Z uwagą słuchałem tego, co pan burmistrz mówił, wydaje mi się, że rozumiałem i poddawanie w wątpliwość takimi tekstami, jak tutaj pani burmistrz Poślednia mnie potraktowała, czy to warto mówić, czy on w ogóle zrozumie, to jest chyba niegrzeczne i nieładne. I chciałbym, żeby to dzisiaj znalazło swoje odzwierciedlenie w protokole z komisji. Jeżeli sytuacja się powtórzy panie przewodniczący, to opuszczę tę komisję, bo ja się obrażać nie pozwolę. Może nie mam takiej wiedzy, jak moja przedmówczyni, ale obrażać się jako radny, jako człowiek nie pozwolę.


Przewodniczący komisji radny Piotr Matuszewski przypomniał, że przy otwarciu komisji apelował, żeby zgłaszać się, chcąc zabrać głos. Ja udzielam głosu, dlatego proszę nie wchodzić w słowo osobie, która jest przy głosie, żeby procedować dobrze.


Radny Ryszard Szwajca powiedział, że z burmistrzem był w prawidłowej komunikacji, nie ma pretensji do tego. Ale bez oddania głosu, wtrąciła się pani Poślednia; przynajmniej nie na miejscu, bardzo nieprzyzwoicie; czuję się obrażony.


Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedziała, że zgadza się, nie zastosowałam się do pewnego wniosku pana przewodniczącego, który powiedział na samym początku, żeby nie wchodzić w słowo i nie zachowałam się stosownie do tej prośby. Cieszę się, że po dwóch latach są takie wnioski, żeby tak się zachowywać, żeby innych nie obrażać, bo tych słów z różnych stron zawsze doznawaliśmy bardzo dużo: burmistrz kłamie, burmistrz to, burmistrz tamto. I jest to zasadny wniosek i także jestem za tym, żeby zostało to zaprotokołowane.


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powrócił do omawianego wcześniej przykładu zmieniając kwotę faktury. W tym przypadku pani Zakrzewska nadal obserwując wydatki, mogła zlecić wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego na 20 tys. zł, ponieważ była przekonana, że ma do tej pory dwie faktury (na 30 tys. i na 50 tys.). Zleca po przetargu kolejny plan na kwotę 20 tys. zł i jest przekonana, że wszystko jest w porządku, bo mieści się w kwocie, którą zaplanowano w budżecie. Ale okazuje się, że w międzyczasie została zapłacona faktura z listopada 2000 r. na kwotę 25 tys. zł. W tym momencie skarbnik ma dwie możliwości: wnosić do Rady Miejskiej pod koniec roku o zmianę planu budżetu, tak aby podwyższyć o 25 tys. zł wynikające z faktury, którą zapłacił w styczniu, a o której nie poinformował naczelnika, że ma obciążony budżet roku obecnego wydatkami z roku poprzedniego; albo – co stosował skarbnik – miał zapłaconą fakturę i oczywiście musiał jeszcze podnieść o 5 tys. zł plan, bo by go w tym przypadku przekroczył. Więc przy okazji kolejnych zmian w budżecie podniósł o 5 tys. zł plan. A fakturę z bieżącego roku chował znowu do biurka i płacił w następnym roku. Proces ten nie dotyczył tego jednego działu i rozdziału, był bardzo powszechny, występował we wszystkich możliwych paragrafach, w oświacie, w remontach dróg i w każdym niemalże dziale. To działało jak lawina. W roku 1999 było takich faktur na kwotę 276,000. zł, w 2000 r. była to kwota 1.243,000 zł, w 2001 r. kwota 2.440,000 zł i sytuacja wymknęła się spod kontroli i zaczęło się “rolowanie” faktur na kolejny rok i płacenie ich w następnym roku. W roku 2002 zastosowano sztuczkę z “pożyczką” z GFOŚ, aby spłacić część tych faktur, tyle tylko, że to nie zmieniało postaci rzeczy, że te pieniądze trzeba było oddać. O tym, że wszyscy w tym brali udział, również Radni obecnej kadencji świadczy załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2003. W załączniku tym wymienia się przychody i rozchody. W druku Rb33 jest kwota 1.727,264 zł i te pieniądze trzeba było jakoś oddać do budżetu. Nie ma nigdzie dokumentu, który formalnie wprowadzałby tę kwotę do budżetu po stronie przychodów w roku 2002. Skarbnik wpadł na pomysł, którego nie zauważył ani burmistrz, ani Rada, ani nawet Regionalna Izba Obrachunkowa, wprowadził to w załączniku nr 3 w pozycji §995 – rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych w wysokości 770,869 zł. Jak widać ta kwota ma się nijak do kwoty, której brakuje w GFOŚ. W konsekwencji tych wszystkich działań z roku na rok obciążenie budżetu rosło i doszło do tego, że mamy jako nieliczna z gmin w Wielkopolsce sytuację, gdzie płacimy w roku kolejnym faktury z roku minionego.

Wracając do projektu uchwały, chcielibyśmy i podejmujemy różne działania, aby zakończyć rok 2004. W tym celu chcemy zwołać przynajmniej jeszcze dwa posiedzenia Rady Miejskiej, zwłaszcza w ostatnich dniach roku, by wyrównać plany, wydatki, dochody do prawdziwych. Oznacza to, że chcemy zapłacić wszelkie możliwe faktury w tym roku z pieniędzy tegorocznych i nie przenosić żadnych zobowiązań na kolejny rok. W tym celu, gdzie tylko to możliwe, staramy się oszczędzać na wydatkach; otrzymaliśmy niespodziewanie z PFRON-u blisko 1 mln zł tytułem odszkodowania za utracony podatek od nieruchomości od zakładów pracy chronionej; mamy zwiększone wpływy ze sprzedaży gruntów pod inwestycje; jak dobrze pójdzie otrzymamy jeszcze w tym roku kwotę za rentę urbanistyczną z gruntu, które sprzedało starostwo przy drodze na Gozdowo, jest to 10% od różnicy wartości między ceną zakupu a ceną gruntu rolnego; są zwiększone wpływy z podatków. “Podpieramy” się w tym miejscu kredytem w wysokości 1500000 zł., który będzie wpisany oficjalnie do budżetu. I wreszcie chcemy ten budżet zbilansować, aby zakończyć ten precedens przesuwania płatności faktur na rok kolejny. Zwróciliśmy już wszystkie pieniądze do GFOŚ.


Radny Ryszard Szwajca zwrócił się z pytaniem: Czemu ten wykład miał służyć?


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiedział, że po pierwsze chodziło o uzasadnienie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu na 2004 rok, a także chodziło o wyjaśnienie wszystkim, w jakiej sytuacji znajduje się budżet gminy Września.


Radny Ryszard Szwajca powiedział, że się bardzo cieszy, że pan burmistrz w końcu do tego doszedł od lipca 2003 roku. Pamiętam od tej sesji, kiedy pan mówił, że drzwi są otwarte. Na wielu sesjach, przy omawianiu budżetu, zmian w budżecie, wnosiłem, prosiłem, apelowałem. Ucinane to było, dyskusji na temat finansów przez dwa lata tej kadencji nie było. Było połowicznie jeżeli ktoś, w szczególności mówię o swojej osobie, chciałem zabrać głos, to ucinano. Oczywiście na komisji komunalno–finansowej również. Wydaje mi się, że kierunek jest dobry, bo jest to właściwe i jedyne wyjście z sytuacji, ale złe jest to, że musiał do tego dojrzeć burmistrz i wtenczas się dopiero zaczyna ten proces naprawczy. W całym tym materiale, bo trudno to wszystko przejrzeć, w szczegółach się nie zgadza, bo np. w sumie zobowiązania wobec GFOŚ w roku 2003 to nie ta kwota.


Jan Maciejewski, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że tak jak pan burmistrz wspomniał robiąc w stronę pana radnego Szwajcy ukłon dotyczący jego zaangażowania, aktywności i dociekliwości w sprawach dotyczących budżetu tej kadencji czyli od roku 2003, to chcę powiedzieć, że w okresie poprzednich 4 lat, kiedy te nieprawidłowości narastały i miały olbrzymi wymiar, to tej dociekliwości z pana strony nie było. Myślę, że to, co w tej chwili zostało wykonane przez pana burmistrza, czyli przedstawienie radnym całej sytuacji, w mojej ocenie nie zasługuje na pana słowa krytyki dotyczące fragmentu pana wypowiedzi.


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września dodał, że kwota zobowiązania w tabelce 1 977 831 zł na koniec roku 2003 pochodzi ze sprawozdania Rb33, które właśnie mówi o brakujących środkach na GFOŚ.


Radny Ryszard Szwajca powiedział, że tam jest błąd. Zobowiązania w druku Rb33 z roku 2003 za rok, to nie kwota 1 977 000. Wziął ją pan ze sprawozdania z I półrocza. Zwróćcie Państwo uwagę, że w tej pozycji W20 są to należności w tej kwocie, ale W40 jest jeszcze 224 000 zł zobowiązań. Czyli różnica między tymi dwoma liczbami... Dlatego ta kwota 1 977 000 jest niewłaściwa, bo nie w takiej wysokości wykazuje sprawozdanie Rb33 za 2003 r. Chcę jeszcze powiedzieć, że dziwna rzecz się stała, bo w cudowną noc sylwestrową w sprawozdaniu za 2003 r. była kwota 1 932 000, natomiast już pierwszego stycznia jest 1 977 000 zł. Brakuje 45 490 zł. Może wyjaśni pani skarbnik różnicę.


Alicja Stawowska, skarbnik Miasta i Gminy Września odpowiedziała, że należność są to należności do budżetu i należy je traktować jako kwotę 1 977 831 zł. Natomiast nie można od należności odjąć zobowiązań. Nie można łączyć pożyczki ze zobowiązaniem. To jest pożyczka, którą przelano sobie na budżet. Nie można tego odejmować ani dodawać.


Radna Maria Taciak zadała pytanie do przedstawionych informacji w formie tabeli, czy w kwocie 5.987,481 zł jako obciążenia, powinna się znaleźć kwota rat pożyczek i odsetek? Bo kwoty w kolumnie D i C musiały być w danym roku uregulowane. Domyślam się również, że chodzi o pożyczki z NFOŚ i z WFOŚ, bo jeżeli byśmy nie uregulowali, to Gmina Września nie uzyskałaby umorzenia, ponieważ tam warunkiem niezbędnym jest terminowe regulowanie transz pożyczki. Czy te dwie pozycje powinny znaleźć się w kolumnie A+B+C+D? Czy nie jest to “wrzucenie do jednego worka” różnych wielkości?

Do kolumny B: Czy były to zobowiązania wymagalne czy były to innego rodzaju zobowiązania? Ponieważ są takie okoliczności regulowane przepisem prawa, które określają – przywołam składkę na ubezpieczenie społeczne. To Państwo nie możecie w grudniu zapłacić składki, tylko Was obowiązuje termin do 5 stycznia.


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września odnosząc się do trzeciego pytania wyjaśnił, że składkę ZUS możemy płacić do piątego dnia miesiąca następnego, ale to nie znaczy, że można zapłacić w roku 2004. Jeśli chodzi o drugie pytanie, to w kolumnie B są zobowiązania wymagalne i niewymagalne, co nie zmienia postaci rzeczy, ponieważ tak jak mówiłem, sprawdzałem w innych gminach – tam płacą w starym roku faktury z danego roku.


Alicja Stawowska, skarbnik Miasta i Gminy Września poinformowała, że w kolumnie B są tylko faktury. Nie ma “ZUS-ów”, nie ma “skarbówki” i nie ma “13”.


Radna Maria Taciak zapytała czy wielkości wykazane w kolumnie C i D powinny znaleźć się w tej pozycji, która sumuje wszystkie wyszczególnione dane w kolumnach.


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiedział, że ta tabelka nie jest żadnym Rb ustanowionym przez RIO czy Urząd Skarbowy. W kolumnie A+B+C+D jest dokładnie to, co opisane jest w tytułach tych kolumn. W obliczu 2001 roku 2,5 mln zł, w obliczu 2002 roku 2,3 mln i w obliczu 2003 roku 3,6 mln – kwoty te są dodatkową trudnością, ponieważ te pożyczki trzeba spłacać. Czyli to, co mamy zapisane w kolumnie C i w kolumnie D powoduje dodatkową trudność, te faktury są dodatkowym obciążeniem.


Na posiedzenie przybyli: przewodnicząca komisji edukacji radna Bożena Nowacka oraz przewodniczący komisji rozwoju wsi radny Mirosław Zgoliński.


Przewodniczący komisji radny Piotr Matuszewski poinformował, że z uwagi na późną porę w dniu dzisiejszym nie będzie realizowany punkt posiedzenia dot. omawiania projektu budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2005. Zostanie ogłoszona przerwa w posiedzeniu do dnia 1 grudnia 2004 r.


Wracając do omawiania projektu uchwały w sprawie zmian budżetu na rok 2004, Alicja Stawowska, skarbnik Miasta i Gminy Września poprosiła o wykreślenie w uzasadnieniu ostatniego zdania dot. załącznika nr 7, ponieważ nie ma tego załącznika.


Radny Ryszard Szwajca wracając do przedstawionej przez burmistrza tabeli, uważa, że pani radna Maria Taciak ma rację, że umieszczenie tam rocznych spłat rat i odsetek, to te kwoty “zamazują” obraz, ale przypuszczam, że pan burmistrz chciał uzyskać większy efekt.


Jan Maciejewski, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że chcieliśmy pokazać jak narastały obciążenia z tytułu spłaty kredytów.


Radny Ryszard Szwajca zwrócił uwagę, że w zał. nr 8 jest błąd rachunkowy w kolumnie 7 poz. 1 – łączne nakłady finansowe. Suma w tej pozycji nie jest adekwatna do kwot w poszczególnych latach. Nie powinno być 509.000,00 zł lecz 499.000,00 zł.


Alicja Stawowska, skarbnik Miasta i Gminy Września przeliczyła te kwoty i stwierdziła, że powinno być wpisane 499.000,00 zł; zostanie to poprawione.


Radny Ryszard Szwajca uważa, że nie powinno się wprowadzać autopoprawki, lecz należy naprawić błąd w pozycji któregoś roku, ponieważ w planie wieloletnim tego poprawić nie idzie. Suma się powtarza w różnych dokumentach.

Jeśli chodzi o załącznik nr 7, to załącznik ten był ciągle integralną częścią budżetu, a stał się załącznikiem tabu.


Jan Maciejewski, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września poinformował, że na najbliższej sesji ten załącznik się pojawi.


Radny Ryszard Szwajca zwrócił również uwagę na błąd ortograficzny - w §0960 słowo “spatki”.


Radny Cezar Dubiel powiedział, że dużym nieporozumieniem jest nazywanie “wykładem” informacji, którą dzisiaj otrzymaliśmy. Była to informacja znacząca, zbierająca fakty z wielu lat i takie spłycanie tego do żartu jest moim zdaniem niepoważne, zwłaszcza w ustach jednego z głównych winowajców zaistniałej sytuacji. W związku z tym mam takie pytanie: zamiast przez dwa lata wyzywać burmistrza od kłamców, sugerować jakieś błędy w uchwałach, nie było prościej przekazując władzę powiedzieć – no trochę się nam te rządy nie za bardzo udały, trochę wydaliśmy więcej pieniędzy niż wypadało. Teraz rządzicie wy i wyprowadźcie to jakoś. Czy to tak łatwiej było pisać różne donosy do instytucji skarbowych, do wojewody, do gazetek podziemnych?


Radny Ryszard Szwajca zadał pytanie: czego miała dotyczyć ta wypowiedź? Co to znaczy winowajcy? Co to miało wspólnego ze zmianą uchwały dot. budżetu?Komisja komunalno–finansowa w obecności 10 radnych 8 głosami “za”' przy 0 “przeciw” i 2 “wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu na 2004 rok.


n)

Komisja komunalno–finansowa w obecności 10 radnych zapoznała się z projektem uchwały w sprawie zmian składu osobowego Komisji Komunalno–Finansowej Rady Miejskiej we Wrześni.


o)

Komisja komunalno–finansowa w obecności 10 radnych zapoznała się z projektem uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej Rady Miejskiej we Wrześni.


p)

Komisja komunalno–finansowa w obecności 10 radnych zapoznała się z projektem uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej we Wrześni.Przewodniczący komisji radny Piotr Matuszewski ogłosił przerwę w posiedzeniu komisji. Ustalono, że obrady zostaną wznowione 1 grudnia o godz. 17.00


Radny Ryszard Szwajca nawiązując do artykułu zawartego w “Wiadomościach Wrzesińskich” z 26.11.2004 r., chciałby zobaczyć dokument, który został podpisany 18 listopada 2002 r.


Wznowione obrady komisji po przerwie 1 grudnia 2004 r. godz. 17.00


Przewodniczący komisji radny Piotr Matuszewski powitał członków komisji oraz gości i wznowił obrady komisji po przerwie stwierdzając quorum.


Zgodnie z listą obecności (załącznik nr 4) w posiedzeniu uczestniczyło 11 radnych.


Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:

 • p. Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września;

 • p. Jan Maciejewski, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września;

 • p. Alicja Stawowska, skarbnik Miasta i Gminy Września;

 • p. Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu;

 • p. Robert Klimczak, specjalista Biura Rady Miejskiej;

 • p. Monika Krysztofiak, protokolant.


Pkt. 4

Projekt budżetu Miasta i Gminy Września na 2005 rok – omówił burmistrz Tomasz Kałużny.


Przewodniczący komisji radny Piotr Matuszewski zaproponował, by dyskusję na temat projektu budżetu podzielić na trzy etapy:

 1. dochody;

 2. wydatki;

 3. wnioski.


DOCHODY


Radny Ryszard Szwajca zadał pytanie do działu 700 §0690 – z jakiego tytułu jest kwota 1 mln zł?


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiedział, że jest to renta urbanistyczna za zmianę przy pierwszym obrocie nieruchomości.


Radny Ryszard Szwajca zapytał w jakiej kwocie jest ta renta?


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiedział, że jest to procentowo ustalane przez Radę Miejską.


Jan Maciejewski, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września poinformował, że została zlecona rzeczoznawcy wycena wartości nieruchomości dot. 35 ha, która była przedmiotem obrotu sprzedaży Starostwa Powiatowego, gdzie opłata urbanistyczna została ustalona na poziomie 10%. Ponieważ ten teren został sprzedany; opłata urbanistyczna do gminy szacowana jest na poziomie 0,5 mln zł.


Przewodniczący komisji radny Piotr Matuszewski zwrócił się z pytaniem: czy ta kwota jest planowana jeszcze w tym budżecie?


Jan Maciejewski, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział: założyliśmy, że do budżetu przyszłorocznego. Jeżeli się zdarzy, że będzie potrzebna ta kwota do zamknięcia budżetu tego roku, to być może część pieniędzy z tej opłaty będziemy chcieli, by wpłynęła w tym roku, a reszta będzie przeniesiona w postaci wolnych środków na rok 2005.


Radny Ryszard Szwajca zapytał dlaczego tak niski jest plan dochodów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych?


Alicja Stawowska, skarbnik Miasta i Gminy Września odpowiedziała, że 15 tys. zł, a poprzednio było 12 tys. zł.


Radny Ryszard Szwajca powiedział, że jeszcze wcześniej była to kwota 35 tys. zł.


Jan Maciejewski, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że należy zwrócić uwagę jakie było wykonanie.


Radny Ryszard Szwajca odpowiedział, że 50%, ale egzekucja nie należy do Straży Miejskiej.

Gdyby ściągnięto w 2003 r. wszystkie mandaty, to w 2004 r. mogliby już nic nie robić w tej dziedzinie i plan 12 tys. byłby wykonany w 100%.

W §900, §926 planowane są dochody z tytułu dotacji z Unii Europejskiej – na jakim jesteśmy etapie realizacji tych pożyczek czy dotacji?


Jan Maciejewski, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września wyjaśnił, że jeśli chodzi o zadanie związane z budową sali przy SSP nr 1 - jest zakończony projekt i wystąpiliśmy o pozwolenie na budowę, jesteśmy na etapie kompletowania dokumentów. Dowiedzieliśmy się, że planuje się ogłoszenie terminów składania wniosków na przełom stycznia i lutego. Jest to jeszcze nieoficjalne.

Jeśli chodzi o inwestycję – kanalizację wokół zalewu Lipówka - projekt będzie zakończony w grudniu zgodnie z zawartą umową.


Radny Ryszard Szwajca zapytał jak należy rozumieć pożyczkę z WFOŚ w kwocie 853 tys. zł na Bardo jeśli w tym roku mieliśmy pożyczkę, z której nie skorzystamy. A jedna transza tej pożyczki miała przypadać na rok 2005 i miało to być 600 tys. zł.


Jan Maciejewski, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września poinformował, że zostało złożone pismo o wyrażenie zgody na przeniesienie przyznanej kwoty z roku 2004 na rok 2005, czekamy na odpowiedź.


Radny Ryszard Szwajca zapytał czy ta kwota zaplanowana w budżecie roku 2005 to jest inna pożyczka czy uzupełniająca pożyczka?


Jan Maciejewski, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że jest to kwota, o którą będziemy wnioskować do WFOŚ na realizację tego zadania.


Radny Ryszard Szwajca zapytał: co z kwotą 600 tys.?


Jan Maciejewski, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że 200 tys. zł przenosimy z tego roku jako niewykorzystane środki.


Radny Ryszard Szwajca zwrócił się z pytaniem: czyli o ile na przyszły rok będzie pan wnioskował?


Jan Maciejewski, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że będzie wnioskował o 800 tys. zł.


Przybył radny Waldemar Grześkowiak. Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczy 11 radnych.

WYDATKI


Radny Henryk Krukowski zwrócił się z pytaniem czy zwiększenie planu wydatków na schronisko dla zwierząt jest związane z zatrudnieniem pracownika czy ze zwiększoną ilością zwierząt?


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiedział, że zwiększenie związane jest z zatrudnieniem pracownika na etat. Mamy zwiększone wpływy ze względu na podpisywane umowy z kolejnymi gminami.


Radny Henryk Krukowski zadał pytanie dot. szaletów miejskich. W związku z tym, że obecnie jest jeden szalet, dlaczego koszty utrzymania nie zmniejszyły się o 50%? Na jakich zasadach funkcjonuje szalet przy ul. Harcerskiej?


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiedział, że koszty utrzymania nie zmieniły się. W roku 2003 jak i w roku 2004 był czynny jeden szalet, dlatego koszty się nie zmieniły. Jeśli chodzi o obsługę, to został ogłoszony przetarg i z firmą, która wygrała została podpisana umowa.


Radny Henryk Krukowski zwrócił się z pytaniem czy zwiększone środki na WOK związane są z organizacją festiwalu im. Anny Jantar czy dotyczą ogólnej działalności WOK?


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiedział, że jest to całkowicie związane z festiwalem, ponieważ w tym roku było to pokrywane z budżetu gminy, a w roku 2005 będzie płacone z budżetu WOK-u.


Radny Henryk Krukowski powiedział, kierownictwo WOK powinno się starać o zmniejszenie wydatków i szukać rozwiązań w postaci sponsoringu.


Radna Maria Taciak zadała pytanie dot. działu 750 – komputeryzacja Urzędu Miasta i Gminy. Czy tegoroczna kwota została wykorzystana i czy istnieje nadal potrzeba w zakresie modernizacji?


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiedział, że należy dokonać modernizacji w Urzędzie Stanu Cywilnego, ponieważ tam od stycznia funkcjonować będzie referat księgowości przy wydziale oświaty. W związku z tym należy tam stworzyć sieć komputerową. W ramach tej kwoty przewidziana jest również wymiana centrali telefonicznej w urzędzie.


Alicja Stawowska, skarbnik Miasta i Gminy Września poinformowała, że w ramach tej komputeryzacji w zał. nr 2 zostanie dopisana modernizacja centrali telefonicznej.


Radna Maria Taciak powiedziała, że corocznie gmina otrzymywała pismo z Ministerstwa Finansów, które zakładało wskaźnik wzrostu, według którego indeksowały się dochody. Jak to wygląda na rok 2005?


Alicja Stawowska, skarbnik Miasta i Gminy Września odpowiedziała, że przy budżecie państwa i tak samo przy dotacji od wojewody jest założenie 3%.Radna Maria Taciak zapytała jak to wygląda w przypadku wynagrodzeń?


Alicja Stawowska, skarbnik Miasta i Gminy Września odpowiedziała, że w przypadku wynagrodzeń staraliśmy się też utrzymać 3%, aczkolwiek jest trochę więcej, co jest wywołane różnymi przesłankami, np. w urzędzie dochodzi dodatkowy referat. Przez to umniejszone są środki w oświacie, a znajdują się one w urzędzie.


Radna Maria Taciak zadała pytanie: ile pieniędzy zaoszczędzi gmina likwidując stanowiska księgowych w szkołach, a tworząc referat w urzędzie?


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiedział, że oszczędności wyniosą około 300 tys. zł w skali roku. W referacie zatrudnionych zostanie 6 osób.


Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu uzupełniając wypowiedź burmistrza poinformował, że aktualnie w szkołach jest 12 etatów księgowych, a zatrudnionych jest 15 osób. W referacie będzie 6 etatów. Szukamy rozwiązań, by pozostałe osoby nie straciły pracy i tak: dwie panie odchodzą na emeryturę, jedna przechodzi na rentę, jedna otrzymała pracę w liceum jako księgowa, jedna pani przeszła do wydziału księgowości do urzędu i jedna pani najprawdopodobniej znajdzie pracę u pana Kowalskiego.


Radny Ryszard Szwajca zadał pytanie: ile na dzień dzisiejszy kosztuje utrzymanie księgowych?


Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu odpowiedział, że około 470 lub 480 tys. zł.


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września poinformował, że średnie wynagrodzenie księgowej w szkole jest około 1,8 razy wyższe niż księgowej zatrudnionej w Urzędzie Miasta i Gminy Września.


Radny Ryszard Szwajca zapytał czy w związku z tym będą obniżone pensje?


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiedział, że tak.


Radny Henryk Krukowski zadał pytanie w związku z likwidacją stołówki w DDPS czy z jakichś pomieszczeń będziemy korzystać? A jeśli tak, to czy jakieś środki są zabezpieczone czy to będzie OPS regulował?


Jan Maciejewski, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że finansowane to jest ze środków OPS; jeśli chodzi o pomieszczenia, to zostaje duża świetlica, toaleta i dwa małe pomieszczenia.


Radny Henryk Krukowski zapytał co się stanie z całym sprzętem kuchennym i sprzętem do ćwiczeń?


Jan Maciejewski, burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiedział, że sprzęt kuchenny zostanie rozdysponowany po naszych stołówkach, które mają potrzeby w tym względzie. A sprzęt rehabilitacyjny zostanie przeniesiony na ulicę Szkolną do DDPS.


WNIOSKI

Radny Ryszard Szwajca zgłosił wniosek, by różnicę, która wynika z porównania nawet po przeniesieniu tego referatu do oświaty w dziale 750 ponad rok 2004, przenieść te środki na budowę sali gimnastycznej przy SSP nr 6.


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiedział, że to jest niemożliwe, ponieważ w projekcie budżetu na 2005 rok jest już wpisana kwota po odjęciu kwot na wynagrodzenia księgowych ze szkół. Nie można przenosić czegoś, czego nie ma.


Radny Ryszard Szwajca powiedział, że nie mówi o budżecie oświaty, mówi o dziale 750 tj. dział administracja czyli Ratusz i tutaj wzrost wynagrodzeń i środków w porównaniu do roku 2004 jest tak znaczny, że nawet, gdy się dołoży te 180 tys. zł (bo tak z tego by wynikało) na płace tego referatu księgowego, to jeszcze jest różnica. Myślę, tę różnicę przeznaczyć na budowę sali przy szkole nr 6.


Przewodniczący komisji radny Piotr Matuszewski zapytał: jaka to jest różnica?


Radny Ryszard Szwajca odpowiedział, że jest taka różnica, że planuje się 2 726 000 zł na płace a faktycznie ile jest potrzebne? Jeżeli w roku 2004 realizacja jest , tak jak tam jest zaplanowane, nawet jeżeli się dołoży to, co “zdjęto” z oświaty, to też jest różnica..


Jan Maciejewski, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września zapytał czy Pan mówi o planach z początku roku 2004?


Przewodniczący komisji radny Piotr Matuszewski poprosił, by pan radny podał konkretną kwotę.


Radna Maria Taciak poprosiła o informację, w którym dziale są wykazane wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu?


Alicja Stawowska, skarbnik Miasta i Gminy Września odpowiedziała, że jest to dział 75618 §048, kwota 500 tys. zł.


Radna Maria Taciak zapytała na jakim poziomie w tej chwili jest wykonanie planu?


Alicja Stawowska, skarbnik Miasta i Gminy Września poinformowała, że nie zwiększała go jeszcze ale też jest na poziomie 500 tys. zł. Jeżeli nie zwiększę do końca roku o 50 tys. zł, to zostanie to przeniesione na przyszły rok.


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września odnosząc się do wniosku radnego Ryszarda Szwajcy powiedział, że wniosek do budżetu, zgodnie z procedurą uchwalania budżetu, musi wskazywać, w którym miejscu dopisać cel i w którym miejscu odjąć środki na ten cel.


Radny Ryszard Szwajca powiedział, że mówił, iż należy dopisać na salę tyle, jaka wyjdzie różnica między budżetem funduszu płac w urzędzie, po utworzeniu tej komórki, bo tam jest zaplanowane na wyrost. Nie określę co do złotówki, ile wynosi ta różnica, bo ja nie jestem konstruktorem tego projektu budżetu. Ja wskazuję tylko różnicę i nie określam, ile ona wynosi. Wniosek jest zapisany.


Przewodniczący komisji radny Piotr Matuszewski poprosił o odczytanie wniosku.


Robert Klimczak, specjalista w Biurze Rady Miejskiej powiedział, że z tego co rozumie, to chodzi o różnicę, którą należy obliczyć, odejmując od planu 2005 r. plan 2004, następnie od uzyskanej różnicy należy odjąć kwotę, która jest potrzebna na ten referat i wychodzi ta różnica, o którą chodzi radnemu.


Radny Ryszard Szwajca powiedział, że mniej więcej, bo od planu 2005 należy odjąć wykonanie 2004.


Robert Klimczak, specjalista w Biurze Rady Miejskiej powiedział, że jest jeszcze pytanie, czy ze współczynnikiem regulacji, czy bez, bo wtedy należy jeszcze pomnożyć przez 3%. Jest to kwota, którą należy odjąć od planu 2005 i otrzymujemy wtedy różnicę, o którą chodzi radnemu.


Radny Ryszard Szwajca zapytał, w jakim celu trzeba jeszcze regulować tę kwotę? To, co będzie w roku 2004 wydane, to już będzie zrealizowane.


Robert Klimczak, specjalista w Biurze Rady Miejskiej powiedział, że kwota planu roku 2005 zawiera regulację inflacyjną.


Przewodniczący komisji radny Piotr Matuszewski poprosił, by radny podał jednak konkretną kwotę. Poprosił o sformułowanie wniosku na piśmie.


Radny Cezar Dubiel powiedział, że nieporozumienie bierze się stąd, że wnioskodawca niejako założył, że cała kwota, która w budżecie bieżącego roku była wydatkowana na księgowych w ramach budżetu oświaty, została przeniesiona do pozycji – administracja w urzędzie. Z tego, co się orientuję nie została cała taka sztuczna kwota przeniesiona, tylko przeniesiono tych pieniędzy tyle, ile aktualnie będzie się potrzebowało na wynagrodzenia tych osób. Natomiast reszta tych pieniędzy niejako pozostała w budżecie oświaty w roku 2005. W związku z tym tych pieniędzy nie ma, one pozostały w budżecie oświatowym, ponieważ budżet oświaty nie jest skonstruowany jedynie na bazie subwencji oświatowej, jaką otrzymujemy, tylko jeszcze do tej subwencji dokładamy środków. Aktualnie w projekcie budżetu na przyszły rok “wpadnie” tych środków do budżetu oświaty o tyle mniej, ile potrzeba tych pieniędzy na opłacenie księgowych w nowym miejscu pracy. W związku z tym cała ewentualna oszczędność, ta hipotetyczna, pozostała w budżecie oświaty.


Radny Ryszard Szwajca zadał pytanie, jaka kwota z wydziału oświaty została przeniesiona na administrację w związku z zatrudnieniem tych osób? Jaką kwotą z tego tytułu umniejszono dział oświaty?


Alicja Stawowska, skarbnik Miasta i Gminy Września odpowiedziała, że nie została przeniesiona. To nie było na zasadzie umniejszenia, tylko dodania mniejszych środków na oświatę.


Radny Ryszard Szwajca zapytał, o ile mniejszych z tego tytułu?


Jan Maciejewski, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że pan naczelnik już podał, że jest to kwota około 480 tys. zł.


Alicja Stawowska, skarbnik Miasta i Gminy Września powiedziała, że te środki są już teraz bardziej hipotetyczne niż de facto, bo dzięki temu zaoszczędziliśmy, że na oświatę nie dołożyliśmy 480 tys. więcej, tylko dołożyliśmy na inne działy, rozdziały, paragrafy. To się rozłożyło. Załóżmy, że 180 tys. przeniosłam do administracji, czyli od 480 tys. odjąć 180 tys. i ta różnica “idzie” na salę gimnastyczną przy SSP nr 6. To nie jest taka prosta kalkulacja.


Radny Ryszard Szwajca powiedział, że jest to jedyny dział, w którym jest taka “górka”. Różnica między planowanymi wydatkami w administracji do realizacji planu w roku 2004 jest ponad 450 tys. W związku z tym z tych 450 tys. zł należy uwzględnić koszt utrzymania tego referatu.


Jan Maciejewski, z – ca Burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że nie ma jeszcze wykonania, operujemy na planach.


Radny Ryszard Szwajca powiedział, że jest to różnica między planem roku 2005, a faktyczną realizacją roku 2004. Dokładnie jest to 458 tys. zł


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września zapytał radnego: jakie kwoty odejmował?


Radny Ryszard Szwajca poinformował, że wycofuje wniosek.


Przewodniczący komisji radny Piotr Matuszewski zwrócił się z pytaniem, czy są jeszcze jakieś wnioski do projektu budżetu?


Nikt z radnych obecnych na posiedzeniu nie złożył wniosku.


Głosowanie na projektem uchwały w sprawie budżetu na rok 2005.


Komisja komunalno–finansowa w obecności 11 radnych 7 głosami “za”, przy 2 “przeciw” i 1 “wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie budżetu na rok 2005.Przewodniczący komisji radny Piotr Matuszewski poinformował, że w gestii komisji komunalno–finansowej jest opiniowanie wniosków do budżetu zgłoszonych przez pozostałe komisje. Pozostałe komisje nie złożyły żadnych wniosków do budżetu roku 2005 i projekt budżetu na rok 2005 zaopiniowały pozytywnie.


Pkt 5 i 6

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący komisji radny Piotr Matuszewski o godz. 17.55 zamknął posiedzenie komisji.

Protokół zawiera 23 ponumerowane strony.

Wszystkie ww. załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy Września.Przewodniczący komisji

radny Piotr Matuszewski

/-/Protokolant:

Monika Krysztofiak

/-/


Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.