BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14291594
ostatnia aktualizacja BIP'u:
13-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół nr XXV/2004
 

Protokół

 nr XXV/2004

z sesji Rady Miejskiej we Wrześni,

która odbyła się 4 października 2004 r.

w auli Samorządowej Szkoły  Podstawowej nr 1 we Wrześni przy ul. Szkolenj 1

 

XXV sesja Rady Miejskiej we Wrześni została zwołana na podstawie art. 20 ust. 1  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami).

 

Pkt 1

 

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Maciej Baranowski o godz. 17.00 otworzył sesję i po powitaniu radnych, sołtysów i gości oświadczył, że zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczy 20 radnych, co stanowi quorum.

 

Uczestnicy posiedzenia minutą ciszy uczcili pamięć śp. radnej Elżbiety Tutak.

 

Protokół  z sesji nr XXIV/2004  został przyjęty przez aklamację; nikt z radnych nie wniósł uwag do jego treści.  

 

Pkt 2

Przedstawiony porządek obrad (załącznik nr 2):

 

1.   Otwarcie sesji.

2.   Przedstawienie porządku obrad.

3.   Interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.

4.   Podjęcie uchwał w sprawie:

a)      stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Elżbiety Tutak,

b)      zbycia nieruchomości położonej w Kaczanowie przy ul. Szkolnej,

c)      zbycia nieruchomości położonej w Kaczanowie przy ul. Działkowej,

d)      zbycia nieruchomości położonej w Bierzglinie,

e)      przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w rejonie ul. Paderewskiego we Wrześni,

f)        przejęcia zadania od Powiatu Wrzesińskiego dotyczącego zimowego utrzymania dróg powiatowych położonych na terenie Miasta i Gminy Września,

g)      przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego remontu chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 15 z Wrześni do Sokołowa,

h)      ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Miasta i Gminy Września,

i)        zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004.

5.   Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni.

6.   Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września.

7.   Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.

8.   Zakończenie obrad.

 

 

 

 

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września wniósł o poszerzenie porządku obrad o podjęcie uchwały w sprawie: przejęcia środków trwałych. 

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wniosek o poszerzenie porządku obrad o podjęcie uchwały w sprawie: przejęcia środków trwałych (jako pkt 4j). 

 

Pkt 3

 

Radna Maria Taciak powiedziała, że Rada Miejska we Wrześni 28 grudnia podjęła uchwałę w sprawie wzniesienia pomnika-kopca 100-lecia strajku Dzieci Wrzesińskich. Chciałabym się dowiedzieć, na jakim etapie jest realizacja tej uchwały?

 

Radny Marek Zielnik poprosił o odpowiedź na pytanie, czy prawdą jest, że ma zostać zlikwidowana kuchnia w „Złotej Jesieni”?

Mieszkańcy ul. Kościuszki pytają mnie co dzieje się z płytkami z 1910 r., które ostatnio zostały zabrane z tej ulicy? To było kilkanaście metrów zabytkowej kostki. Gdzie te płytki chodnikowe są?

 

Radny Sylwester Jałoszyński powiedział, że swego czasu w mediach ukazała się notatka-artykuł na temat budowy dwóch boisk sportowych w Otocznej i Chwalibogowie. Jakie pieniądze w tym roku zostaną albo zostały na ten cel przeznaczone? Jak to dalej wygląda?       

 

Pkt 4

 

a)

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXV/227/04 w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Elżbiety Tutak (załącznik nr 3).

 

b)

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych 19 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” podjęła uchwałę nr XXV/228/04 w sprawie: zbycia nieruchomości położonej w Kaczanowie przy ul. Szkolnej (załącznik nr 4).

 

c)

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXV/229/04 w sprawie: zbycia nieruchomości położonej w Kaczanowie przy ul. Działkowej (załącznik nr 5).

 

d)

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXV/230/04 w sprawie: zbycia nieruchomości położonej w Bierzglinie (załącznik nr 6).

 

e)

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXV/231/04 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w rejonie ul. Paderewskiego we Wrześni (załącznik nr 7).

 

f) 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXV/232/04 w sprawie: przejęcia zadania od Powiatu Wrzesińskiego, dotyczącego zimowego utrzymania dróg powiatowych położonych na terenie Miasta i Gminy Września (załącznik nr 8).

 

g)

 

Radny Arkadiusz Czajkowski poprosił o informację, czy chodnik jest zaplanowany po obu stronach ulicy i czy będzie zabezpieczony od strony jezdni?

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że chodnik będzie w tym samym miejscu, w którym obecnie znajduje się, tzn. po prawej stronie, jadąc z Wrześni do Sokołowa. Chodzi o wyremontowanie i poszerzenie istniejącego chodnika w taki sposób, aby było można tam poruszać się również rowerem.

Zabezpieczenie, to jest pytanie specjalistyczne i nie umiem na to pytanie odpowiedzieć w tej chwili. Tam jest dość wysoki krawężnik i nikt chyba nie próbuje podjeżdżać pod niego, dlatego jest tam w miarę bezpiecznie.

 

Radny Arkadiusz Czajkowski powiedział, że krawężnik jest tam wysoko, ponieważ są koleiny.   

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że nie jest przekonany, że z tego powodu. Jeśli chodzi o moje prywatne zdanie, czy tam powinno być zabezpieczenie, to mam duże wątpliwości, gdyż to jest bardzo kosztowne przedsięwzięcie. Tym chodnikiem ludzie chodzą od kilkudziesięciu lat i nie słyszałem o przypadkach, żeby komuś coś się stało z tego powodu, że nie ma tam żadnego zabezpieczenia. Myślę, że w środku miasta jest więcej takich miejsc, gdzie jest duży ruch samochodowy i gdzie ludzie chodzą przy samej jezdni i nigdzie nie ma takich zabezpieczeń.

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXV/233/04 w sprawie: przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej, dotyczącego remontu chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 15 z Wrześni do Sokołowa (załącznik nr 9). 

 

h)

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września omówił autopoprawkę dotyczącą omawianego projektu uchwały (załącznik nr 10).

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXV/234/04 w sprawie: ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Miasta i Gminy Września (załącznik nr 11).

 

i)

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych 19 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” podjęła uchwałę nr XXV/235/04 w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004 (załącznik nr 12).

 

j)

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXV/236/04 w sprawie: przejęcia środków trwałych (załącznik nr 13).

 

Pkt 5

 

Informacja przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni:

-         Zakończyła się trzecia edycja ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Wśród laureatów znaleźli się także młodzi ludzie z naszej gminy.

-         Powiat Wrzesiński przystąpił do opracowania Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2004-2006. W związku z tym Państwu radnym na półki została położona do wypełnienia ankieta. Bardzo proszę o dostarczenie wypełnionej ankiety do Starostwa lub do Biura Rady Miejskiej, które przekaże ankiety dalej.

-         Wpłynęło pismo od posła na Sejm RP Alfreda Budnera w sprawie podjęcia odpowiednich kroków  wprowadzających zakaz handlu przez Super i Hipermarkety w niedziele na terenie gminy Września. 

-         LPR  wnioskuje, aby radni wystąpili z inicjatywą uchwałodawczą w sprawie powołania komisji ds. oszacowania strat w gminie Września podczas II wojny światowej (protokół z dyżuru przewodniczącego 20 września 2004 r.). Zdaniem pana Stefana Witasika w skład tej komisji mieliby wejść przedstawiciele historyków, prawników, urzędników gminy i być może przedstawiciele Rady Miejskiej. Koszty pracy komisji miałby ponieść urząd gminy. Jeżeli ktoś z radnych chciałby wystąpić z inicjatywą uchwałodawczą w tej sprawie, to bardzo proszę.

-         Komisja rewizyjna przystąpiła do kontroli PUK spółka z o.o.

-         Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu uchwałą nr 721/2004 umorzyło postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXIII/218/04 Rady Miejskiej we Wrześni z 28 czerwca 2004 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2004.

-         Wojewódzki Sąd Administracyjny odrzucił skargę Aleksandry Olejniczak, Zygmunta Mazura i Jerzego Wojtaszka na uchwałę Rady Miejskiej we Wrześni z 31 marca 2003 r. nr VIII/76/03 w przedmiocie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

-         W Nekli odbył się turniej gmin w strzelectwie. Wrzesińska drużyna zajęła III miejsce, a indywidualnie w turnieju VIP-ów radna Ilona Łosińska zajął IV miejsce z wynikiem 184/200 punktów.     

 

 

 

Pkt 6

 

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września (załącznik nr 14)

 

Pkt 7

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że realizacja uchwały z 28 grudnia 2001 r. wygląda w ten sposób, że została wykonana koncepcja tego obiektu. Używam sformułowania: „obiekt”, ponieważ jest to w dużym przybliżeniu góra z elementami małej architektury, które uzupełniają tę górę. Koncepcję tę wykonała poznańska firma architektoniczna, która na stałe współpracuje z firmą EKO ZEC, czyli spółką córką firmy ZEC Poznań, czyli naszego wspólnika we wrzesińskim PEC-u. Koncepcja ta została przygotowana za pieniądze ZEC Poznań. Jest ona do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy. Moim zdaniem jest bardzo profesjonalnie zrobiona, jeśli chodzi o podejście projektantów do położenia tej góry względem istniejących obecnie obiektów w okolicy, czyli rzeki Wrześnicy, ośrodka sportu, wrzesińskiej mleczarni i torów kolejowych. Następnie została wykonana na podstawie tych materiałów przestrzenna makieta, którą można obejrzeć u pani Grażyny Polowczyk.

Kolejnym etapem naszych działań było sprawdzenie od strony prawnej ze względu na to, że usypanie takiej góry wpływa na środowisko i na najbliższe otoczenie. Została wykonana analiza prawna wszystkich wpływów na wszystkie sąsiadujące media  na środowisko naturalne. Jest to opracowane i są tam wskazania jakich trzeba dopilnować przepisów i zasad, żeby móc to zrobić.

Następnym etapem były rozmowy, które są niemal zakończone z wrzesińską mleczarnią na temat możliwości zamiany gruntów sąsiadujących z tym terenem, który jest własnością gminy, aby możliwie jak najbardziej rozbudować miejsce, w którym miałaby powstać ta górka. Podczas ostatniego posiedzenia rady nadzorczej spółdzielni mleczarskiej została przedstawiona koncepcja i jeżeli doprowadzimy do końca te rozmowy, to pozamieniamy się gruntami tak, aby rozszerzyć teren działania Wrzesińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Gnieźnieńskiej właśnie o te sąsiednie tereny. Tak w skrócie wyglądają te działania techniczne. Również istotnym elementem jest pozyskanie środków i pozyskanie inwestora, który zbudowałby tę górę. Prowadzone są w tej sprawie różne działania. M.in. mieliśmy kiedyś wizytę ambasadorów krajów, które być może by chciały ulokować swoje pieniądze w innej dziedzinie niż przemysł. Zaprezentowaliśmy im ten pomysł i jak na razie bez odzewu.

Najistotniejszym w tej chwili jest to, żeby pozyskać ten teren, by ta góra była możliwie duża, aby można było ją wykorzystywać w celach rekreacyjnych.

Pytanie dotyczące kuchni w „Złotej Jesieni” – prowadzone są analizy, dotyczące możliwości przeniesienia Dziennego Domu Pomocy Społecznej w inne miejsce. Myślę, że opracowanie od strony finansowej i operacyjnej będzie przygotowane przez panią Annę Prusak, dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni i wszyscy radni otrzymają materiały przed ewentualnym podjęciem decyzji.

Płytki, które zostały zabrane z chodnika przy ul Kościuszki. Na poprzedniej sesji Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie wykonania podświetlenia ratusza. Jednym z elementów tej inwestycji jest zamontowanie lamp podświetlających ratusz. Podświetlenie to zaprojektowała firma z Politechniki Poznańskiej. W chodniku zostały umieszczone lampy, które, jeżeli pogoda będzie sprzyjać, będą w czwartek ustawione pod odpowiednim kątem, żeby oświetlały określone miejsca. W związku z tym był wykonywany remont chodnika. Płytki chodnikowe najprawdopodobniej leżały od 1910 r. i w wyniku wieloletniego użytkowania część, około 20%, płytek było popękanych. Chcąc odtworzyć to w wersji w takiej, jak było to w 1910 r. koniecznym było uzupełnienie ubytków płytkami. Ponieważ firma, która produkowała te płytki dzisiaj już najprawdopodobniej nie istnieje postanowiliśmy skorzystać z tych płytek, które się znajdują na narożniku ul. Kościuszki. Było to jedyne miejsce we Wrześni, gdzie takie płytki występują. To miejsce zostanie uzupełnione nową nawierzchnią polbrukową.

 

Jerzy Nowaczyk, sekretarz Miasta i Gminy Września odpowiadając na pytanie dotyczące budowy boisk powiedział, że w Otocznej zostanie wykonane trawiaste boisko do piłki nożnej oraz 110-metrowa bieżnia. W gestii gminy (ze środków GKRPA) była niwelacja terenu, wyprofilowanie miejsca pod bieżnię i boisko, okrawężnikowanie  oraz nawiezienie piasku pod finalną nawierzchnię bieżni. W gestii szkoły jest posianie trawy na części do piłki nożnej, nawiezienie szlaki na nawierzchnię bieżni. Wszystkie prace są realizowane w ramach przetargów, które organizowała gmina na poszczególne prace czy dostawy, nie było przetargu na całość inwestycji. Za nadzór nad całością odpowiedzialny jest dyrektor szkoły, my realizujemy tylko poszczególne etapy.

W Chwalibogowie z kolei jest to podobnego typu inwestycja jak w Otocznej, jeśli chodzi o udział gminy. Tutaj jest tylko taka różnica, że obok bieżni jest zaplanowane boisko do piłki nożnej 5-osobowej z możliwością wykorzystania do piłki ręcznej i piłki siatkowej z nawierzchni asfaltowej. Jest trochę inny układ współfinansowania, znaczący współudział społeczności lokalnej, ponadto dyrektor pozyskał sponsora na nawierzchnię dla boiska. Odpowiedzialność za całość prac spoczywa na dyrekcji szkół. My, jako komisja się tylko dołączamy, jeśli chodzi o współfinansowanie. Na dzisiaj boisko w Otocznej jest bliskie zakończenia, brakuje tylko trawy i finalnej nawierzchni na bieżni. W Chwalibogowie wykonana jest podbudowa pod bieżnię, potrzebna jest tylko wierzchnia warstwa, i jest niwelowany teren pod boisko. 

 

Radny Sylwester Jałoszyński powiedział, że w związku z obowiązkiem wprowadzenia od września 2004 r. obowiązku nauczania przedszkolnego chciałby, by burmistrz ustosunkował się do tego, co z opłatami, ponieważ rodzice twierdzą, że za nauczanie początkowe w przedszkolach płacą?

 

Jarosław Malicki, naczelnik wydziały oświaty, kultury i sportu powiedział, że minimum programowe wynosi 25 godzin, czyli 5 godzin dziennie. I takie minimum jest za darmo, a to co ponadto, to trzeba za to płacić. W przedszkolach nie ma oddziałów 5-godzinnych, są tylko 9-godzinne, dlatego opłata jest taka a nie inna. Jest to opłata za przedszkole, a nie nauczanie.                         

 

Radny Jan Drewniak poprosił o informację na temat utrzymania dróg wokół ronda i pobudowanej pieszo-jezdni przy wyjeździe z Wrześni w kierunku Obłaczkowa. Kto zimą będzie odśnieżał te drogi i chodniki?

Został rozstrzygnięty przetarg na budowę ścieżki rowerowej w kierunku Obłaczkowa. Podobnie, kto będzie odśnieżał tę ścieżkę? Kiedy rozpocznie się realizacja tej inwestycji?

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że na pytanie radnego udzieli odpowiedzi na piśmie.

Jeśli chodzi o przetarg, to rzeczywiście został rozstrzygnięty, ale nie mam przy sobie materiałów i nie pamiętam, kiedy rozpoczną się prace. Informacja zostanie przedstawiona na piśmie. 

 

 

Pkt 8

 

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni radny Maciej Baranowski o godz. 18.00 zamknął posiedzenie Rady.

Protokół zawiera 7 ponumerowanych stron. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie MiG Września.

 

                                                              Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni:

 

Maciej Baranowski

/-/

 

Protokolant:

Robert Klimczak

/-/

 

                                                                                               

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.