BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14463460
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
 

Protokół

ze wspólnego posiedzenia

komisji komunalno – finansowej

z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej

z 1 października 2004 r.


Pkt 1


Przewodniczący komisji komunalno - finansowej radny Piotr Matuszewski o godz. 15.30 otworzył wspólne posiedzenie komisji i po powitaniu radnych i gości oświadczył, że zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu komisji komunalno - finansowej uczestniczyło 10 radnych a w posiedzeniu komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej uczestniczyło 6 radnych.


Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:

p. Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września;

p. Jerzy Nowaczyk, sekretarz Miasta i Gminy Września;

p. Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury;

p. Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału komunalnego i rozwoju wsi;

p. Monika Krysztofiak, referent w Biurze Rady Miejskiej, protokolant.


Pkt 2


Przewodniczący komisji komunalno - finansowej radny Piotr Matuszewski przedstawił porządek obrad wspólnego posiedzenia (załącznik nr 2), który został przyjęty przez aklamację.


Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.

  2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

  3. Omówienie materiałów na XXV sesję Rady Miejskiej.

  4. Interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.

  5. Zakończenie posiedzenia.


Pkt 3


a)

Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Elżbiety Tutak.


Komisje zapoznały się z projektem uchwały w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Elżbiety Tutak.


b)


p. Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonej w Kaczanowie przy ul. Szkolnej.


Radna Maria Taciak zadała pytanie czy jest pisemna opinia konserwatora zabytków?


p. Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury odpowiedziała, że jest. Poinformowała, że opinia konserwatora zabytków dot. podziału geodezyjnego nieruchomości w Kaczanowie jest negatywna. Jest to zespół dworsko parkowy i ze stanowiska konserwatorskiego nie jest celowe ani możliwe oddzielenie budynków dworskich czy pałacowych od najbliższego otoczenia jakim jest park. Zespół ten nie jest wpisany do rejestru zabytków ale znajduje się w ewidencji obiektów zabytkowych. To oznacza, że konieczne są uzgodnienia są z konserwatorem na okoliczności podziału działki lub przebudowy czy modernizacji budynków i budowli.


Radna Maria Taciak zadała pytanie czy dla nas jest wiążące w całej rozciągłości stanowisko konserwatora?


p. Kunegunda Zakrzewska odpowiedziała, że tak.


Przewodniczący komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej radny Czesław Duch odpowiedział, że ostatnio wyczytał w gazecie o podobnej sytuacji. Jeżeli nie jest to wpisane u konserwatora, to nie ma żadnej mocy sprawczej.


p. Kunegunda Zakrzewska odpowiedziała, że wpis do rejestru to jest jedna rzecz, a ochrona koserwatorska to jest druga rzecz. Nieruchomość ta jest wpisana do nieruchomości znajdujących się pod ochroną konserwatora, ale nie jest w rejestrze zabytków.

Wszelkie sprawy związane z przebudową, rozbudową muszą być uzgadniane z konserwatorem.


Radna Maria Taciak uważa, że to jest dość ciekawy temat, ponieważ jak poinformował pan burmistrz omawiając projekt, nie można dzielić na mieszkania.


p. Kunegunda Zakrzewska odpowiedziała, że nie jest możliwy podział geodezyjny nieruchomości.


Radny Ryszard Szwajca poprosił o opinię konserwatora zabytków dot. tej nieruchomości.Komisja komunalno - finansowa w obecności 8 radnych 5 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 3 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonej w Kaczanowie przy ul. Szkolnej.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych 4 głosami “za”, przy 2 “wstrzymujących się” i 0 “przeciw” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonej w Kaczanowie przy ul. Szkolnej.


c)

p. Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonej w Kaczanowie przy ul. Działkowej.


Komisja komunalno - finansowa w obecności 9 radnych, 8 głosami “za” przy 0 “przeciw” i 0 “wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonej w Kaczanowie przy ul. Działkowej.


Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonej w Kaczanowie przy ul. Działkowej.


d)


p. Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonej w Bierzglinie.


Komisja komunalno - finansowa w obecności 9 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonej w Bierzglinie.


Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonej w Bierzglinie.


e)


p. Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w rejonie ul. Paderewskiego we Wrześni.


Komisja komunalno - finansowa w obecności 9 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w rejonie ul. Paderewskiego we Wrześni.


Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w rejonie ul. Paderewskiego we Wrześni.


f)


p. Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: przejęcia zadania od Powiatu Wrzesińskiego dotyczącego zimowego utrzymania dróg powiatowych położonych na terenie Miasta i Gminy Września.


Komisja komunalno - finansowa w obecności 9 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przejęcia zadania od Powiatu Wrzesińskiego dotyczącego zimowego utrzymania dróg powiatowych położonych na terenie Miasta i Gminy Września.


Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przejęcia zadania od Powiatu Wrzesińskiego dotyczącego zimowego utrzymania dróg powiatowych położonych na terenie Miasta i Gminy Września.


g)


p. Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego remontu chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 15 z Wrześni do Sokołowa.


Radna Maria Taciak zadała pytanie w jaki sposób w tym zadaniu będzie partycypować Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad?


p. Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału komunalnego i rozwoju wsi odpowiedział, że to będzie określać porozumienie, które zostanie zawarte. Będzie to dotyczyć materiałów.


Komisja komunalno - finansowa w obecności 9 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego remontu chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 15 z Wrześni do Sokołowa.


Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego remontu chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 15 z Wrześni do Sokołowa.


h)


p. Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Miasta i Gminy Września.


Radna Eugenia Potęga poprosiła o sprawdzenie czy oznaczenia w postaci gwiazdek zawarte w projekcie są zgodne z techniką legislacyjną?


p. Jerzy Nowaczyk, sekretarz Miasta i Gminy Września odpowiedział, że projekt został podpisany przez radcę prawnego. Ale zostanie to sprawdzone.


Przewodniczący komisji komunalno – finansowej radny Piotr Matuszewski zadał pytanie czy jest prowadzona analiza kosztów klas “0”, które są w przedszkolach? A jak by ta sytuacja wyglądała gdyby te dzieci poszły do “0” ale w szkołach? Czy to by nie było taniej?


Radna Maria Taciak powiedziała, że konieczność rodzica zmusza, że musi posłać dziecko do oddziału zerowego w przedszkolu, ponieważ nie ma opiekunów. Natomiast rodzice, którzy są w domu posyłają dziecko do oddziału zerowego do szkoły. Natomiast różnica jest istotna, że w szkole rodzic nie płaci a w przedszkolu musi płacić.


Przewodniczący komisji radny Piotr Matuszewski zapytał czy prawdą jest za uczęszczanie dziecka do oddziału zerówkowego w przedszkolu rodzic płaci 100%?


p. Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiedział, że rodzice płacą od 18 – 20%. Poinformował również, że nie było robionej analizy o którą radny wcześniej pytał.


Komisja komunalno - finansowa w obecności 9 radnych, 8 głosami “za”, przy 0 “przeciw” i 1 “wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Miasta i Gminy Września.


Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Miasta i Gminy Września.

i)


p. Jerzy Nowaczyk, sekretarz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004.


Radny Ryszard Szwajca poprosił o przedłożenie preliminarza wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004 z uwzględnieniem zmian. Jeżeli rozszerza zakres zadań, to powinien być zwiększony plan wydatków.


p. Jerzy Nowaczyk, sekretarz Miasta i Gminy Września odpowiedział, że preliminarz wydatków jest obecnie korygowany i gdy będzie gotowy zostanie przekazany.


Komisja komunalno - finansowa w obecności 9 radnych 8 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004.


Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004.


Radny Ryszard Szwajca wnioskuje, by w ramach środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przewidzieć zakup 1 – 2 torów przeszkód dla strażackich, młodzieżowych zawodów.

Bez tego toru drużyny młodzieżowe nie będą mogły w przyszłym roku uczestniczyć w zawodach strażackich. Radny poinformował, że przypomina o tej sprawie, ponieważ pan burmistrz już to wcześniej jakby przyobiecał.

Koszt takiego toru, to kwota około 10 – 12 tys. zł.


p. Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września poinformował, że wspólnie z panem naczelnikiem i panem Zielińskim sprawa ta była omawiana i jest rozpatrywana.


p. Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że będzie wnioskował na sesji o poszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie: przejęcia środków trwałych. Następnie omówił projekt.


Radny Ryszard Szwajca powiedział, że gmina przejmie kanalizację zarówno sanitarną jak i deszczową. Zadał pytanie czy kanalizacja deszczowa będzie również odbudowywana czy tylko przyjmowana?


p. Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiedział radnemu, że takich szczegółów nie zna, ponieważ sprawy te prowadzi burmistrz Maciejewski. Powiedział również, że w każdym miejscu naszej gminy dbamy o kanalizację deszczową. Jest to wyjątkowy przypadek, że na terenie byłych PGR-ów w Sokołowie ta kanalizacja była wydzielona. Ale nie możemy traktować mieszkańców Sokołowa inaczej. I nie widzę w tym nic zdrożnego, by również tą kanalizacją deszczową gmina się zajmowała.Komisja komunalno – finansowa w obecności 9 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przejęcia środków trwałych.


Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przejęcia środków trwałych.


Pkt 4

Przewodniczący komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej radny Czesław Duch poinformował, że po 15 października planuje spotkanie komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej z Komendantem Powiatowym Policji, Komendantem Straży Pożarnej, Komendantem OSP i Komendantem Straży Miejskiej w sprawie bezpieczeństwa w gminie. Poprosił członków komisji o przygotowanie wniosków i zapytań, które będzie można skierować podczas spotkania do zaproszonych gości.

Przewodniczący komisji zwrócił uwagę na problem, jakim jest niemożność dojazdu samochodami straży pożarnej do niektórych bloków.


Radna Maria Taciak poprosiła o informację dot. preliminarza wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 r.:

  • jakie kwoty zostały ustalone na dane zadanie?

  • jak się kształtowało ich wykonanie za I półrocze?

Pkt 5


Wobec wyczerpania porządku obrad prowadzący obrady o godz. 16.30 zamknął posiedzenie komisji.

Protokół zawiera 6 ponumerowanych stron.

Wszystkie ww. załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.Przewodniczący komisji

komunalno – finansowej

radny Piotr Matuszewski

/-/


Przewodniczący komisji

bezpieczeństwa i polityki społecznej

radny Czesław Duch

/-/Protokolant:

Monika Krysztofiak

/-/


Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.