BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14462267
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół
 

Protokół

 komisji rewizyjnej

z posiedzenia

  29 września 2004 r.

 

 

Pkt 1

 

Przewodniczący komisji radny Arkadiusz Czajkowski o godz. 17.00  otworzył posiedzenie komisji.

Zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczyło 8 członków komisji, co stanowiło quorum.

 

Pkt 2

 

Przewodniczący komisji poprosił radnych, członków komisji, o uczczenie minutą ciszy pamięci śp. radnej Elżbiety Tutak.

 

Członkowie komisji uczcili minutą ciszy pamięć śp. Elżbiety Tutak i w ciszy odmówili modlitwę w swoim wyznaniu.

 

Komisja jednogłośnie przyjęła zaproponowany przez przewodniczącego komisji porządek obrad (załącznik nr 2).

 

Porządek obrad:

 

1.    Otwarcie posiedzenia.

2.    Przyjęcie porządku obrad.

3.    Zapoznanie się z wynikami finansowymi oraz z perspektywą rozwoju Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych.

4.    Wolne głosy i wnioski.

5.    Zakończenie posiedzenia.

 

Pkt 3

 

Radny Arkadiusz Czajkowski, przewodniczący komisji, otwierając posiedzenie komisji powiedział: „Zgodnie z realizacją uchwały Rady Miejskiej we Wrześni nr VIII/167/04 z 26 stycznia 2004 r. i załącznika kontroli Komisji Rewizyjnej pkt 3, zwróciłem się do burmistrza Wrześni o dostarczenie materiałów dotyczących spółki PUK we Wrześni. Materiały te mają dać pogląd radnym o sposobie strategii spółki  oraz jej wynikach finansowych za rok 2003.

Dostarczono radnym następujące materiały:

 1. Załącznik nr 4 „Bilans jednostek z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli” z przeznaczeniem do Urzędu Skarbowego z 31 grudnia 2003.
 2. Informację dodatkową do bilansu Rachunku zysków i strat za rok 2003 - załącznik nr 6
 3. Załącznik nr 7B - Uchwała Nr 6/05/2004 Rady Nadzorczej PUK Spółka z o.o.
  z 2 czerwca 2004 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu PUK Września w okresie od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r.
 4. Uchwała Nr 2/06/2004 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PUK Sp. z o.o. 17 czerwca 2004 r.
 5. Tekst jednolitej Umowy Spółki.
 6. Załączniki Nr 1 i 2; sprawozdanie GUS o przychodach wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe za okres od początku roku do końca II kwartału 2004 r.
 7. Załącznik nr 3 o uzyskaniu Certyfikatu Jakości Zarządzania MISTER POLAND
  EUROPARTNER.

Po przeglądzie dostarczonych materiałów nasuwa się kilka pytań:
Z czego wynika wzrost majątku obrotowego z 612554 zł (2002) do 749327 zł (2003)?

Jakie zakupy spowodowały wzrost zapasów z 30118zł do 47587 i materiałów z 19773 do 31641zł?

Jakie są przyczyny wzrostu należności i rozliczeń między rokiem 2002 a 2003 - 502071 a 590531 zł - czyżby braku windykacji należności?

Na jaki cel wykorzystano 81633 zł w zobowiązaniach długoterminowych?

Dlaczego wzrosły zobowiązania krótkoterminowe porównawczo w latach 2002-2003 o około 75000 zł?

Zanotowano w bilansie wzrost z tytułu zobowiązań dostaw i usług 123253 zł w 2002 roku, a 257487 zł w roku 2003, chciałbym się dowiedzieć z jakich zobowiązań dostaw i usług wynika taki wzrost?

Z informacji dodatkowej bilansu rachunku zysków i strat za 2003 r. może jeszcze zastanawiać struktura zatrudnienia 13-tu pracowników umysłowych i 38-iu na stanowiskach roboczych. W dobie komputeryzacji 74% zarabiających pracuje na 26% administrujących.

Z otrzymanych materiałów wymaga jeszcze omówienia choćby w paru słowach ramowa strategia rozwoju spółki PUK. Nie będzie to chyba tajemnicą spółki, jeśli Radni, jako przedstawiciele jedynego udziałowca spółki dowiedzą się chociaż o orientacyjnych kosztach i czasie realizacji zamierzonych celów rozwoju spółki:

-         odbudowa zdewastowanego taboru - koszt odbudowy i czas realizacji,

-         wymiana taboru dostosowanego do usług w okresie 5-ioletnim - koszt wymiany oraz usługi, które zamierza wykonywać PUK,

-         zwiększenie asortymentu rodzajowego pojemnikach jest rzeczą nadzwyczaj cenną, bo przyczynia się do sortowania odpadów i wykorzystania ich bez zbędnego składowania do recyclingu, ale chciałbym poznać koszt zakupu tych pojemników,

-         w pkt g strategii rozwoju firmy wymienia się administrację szalet, targowiska, zbiórkę opłat zgodnie z PKD, pytanie brzmi: czy tych czynności w tej chwili gmina nie wykonuje i czy przeniesienie tych obowiązków do PUK nie przedroży tej
działalności oraz nie spowoduje rozdrobnienia działalności spółki PUK na tyle, że
nie będziemy w stanie oczyszczać miasta.

Do pkt B pt. „Zakład Usług Pogrzebowych”:

-         bardzo optymistyczny jest pdkt a - o 80% rozszerzenie usług pogrzebowych w Gminie Września, nie chciałbym sądzić, że wynika to z prognoz demograficznych (wzrost umieralności Września), ani z umów wynikających jak w sprawie łódzkiej, daleki również jestem od tego, aby sądzić, że działania terrorystyczne przeniosą się na nasze tereny. Myślę, że będzie to wynikało ze zdrowej konkurencji zakładów pogrzebowych, ale należy wątpić, czy nastąpi to aż w takim procencie.

-         przeniesienie kasy na ulicę Miłosławską nie nazwałbym strategią rozwoju firmy, ale polepszeniem ściągalności zaległych opłat za usługi.

Do pkt C pt. „Wysypisko”, chciałbym poznać orientacyjny koszt budowy linii zastawniczej oraz monitoringu i ewentualna realizacja tego w czasie.

Po odpowiedziach na te pytania oraz na pytania radnych członków Komisji Rewizyjnej nie omieszkamy we wnioskach pracy Komisji odnotować, że zakres zaplanowanych działań jest dostosowany do możliwości finansowych spółki.

Dziękuję za uwagę” (załącznik nr 3).

 

 

Członkowie komisji zapoznali się z następującymi materiałami:

-         sprawozdania GUS o przychodach wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe za okres od początku roku do końca II kwartału 2004 r. (załącznik nr 4 i 5);

-         informacja o uzyskaniu Certyfikatu Jakości Zarządzania MISTER POLAND
EUROPARTNER (załącznik nr 6);

-         bilans jednostek z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli z przeznaczeniem do Urzędu Skarbowego na 31 grudnia 2003 r. (załącznik nr 7);

-         rachunek zysków i strat jednostek z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli z przeznaczeniem do Urzędu Skarbowego za okres od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r. (załącznik nr 8);

-         informację dodatkową do bilansu rachunku zysków i strat za rok 2003 (załącznik nr 9);

-         uchwała nr 6/05/2004 Rady Nadzorczej PUK Sp. z o.o.
z 2 czerwca 2004 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu PUK Września w okresie od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r. (załącznik nr 10);

-         uchwała nr 2/06/2004 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PUK Sp. z o.o. z 17 czerwca 2004 r. (załącznik nr 11);

-         tekst jednolitej Umowy Spółki (załącznik nr 12);

-         ramowa strategia rozwoju spółki (załącznik 13).

 

Radna Maria Taciak powiedziała, że szereg pytań, które się jej nasuwały zadał już przewodniczący komisji. Interesuje mnie majątek obrotowy, ponieważ niekorzystnym zjawiskiem jest wzrost zapasów środków trwałych.  Czym to jest spowodowane?

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, chciałabym znać strukturę tych należności.

Cześć opisowa (str. 4) znajduje się odniesienie do kosztów wynagrodzeń w 2003 r. Chciałabym wiedzieć, jak się kształtowała pensja członków zarządu PUK-u i rady nadzorczej?

Bilans, chciałabym wiedzieć jak się przedstawiają wskaźniki rotacji: należności, zapasów, płynności i rentowności?

Ramowa strategia rozwoju. „Odbudowa zdewastowanego taboru”, co to znaczy? Co prezes spółki ma na myśli? Na czym ma polegać uporządkowanie cen, umów i działalności? W jaki sposób prezes chce osiągnąć rozszerzenie usług do 80%? Jak te usługi mają się dzisiaj?

 

Radny Arkadiusz Czajkowski, przewodniczący komisji powiedział, że spotkał się z prezesem, który wyjaśnił, że zamierza rozszerzyć usługi na okoliczne cmentarze na wsi.

 

Radny Ryszard Szwajca poprosił o przygotowanie odpowiedzi na następujące pytania:

-         Jakie inwestycje i na jaką kwotę poczyniono w ramach modernizacji systemu gospodarki odpadami komunalnymi w 2003 i 2004 r.?

-         Na jakim etapie jest rozbudowa wysypiska odpadów komunalnych w ramach zaciągniętej przez gminę pożyczki w kwocie 200 tys. zł z WFOŚ?

-         Na jakim etapie jest inwestycja, której koszt się szacuje na 2 mln zł – budowa linii sortowniczej i punktu przeładunku odpadów? Poproszę o informację, kiedy odbędą się przetargi albo kiedy się odbyły? Co w ramach tych inwestycji będzie robione?  

 

Radny Arkadiusz Czajkowski, przewodniczący komisji poprosił, by radny Marek Zielnik zadał pytanie, jeśli nadal ma wątpliwości w sprawie zakupu przez PUK samochodu do przewozu zwłok.  

  

Radny Marek Zielnik poprosił o odpowiedź na pytanie, ile kosztował samochód do przewożenia zwłok zakupiony przez PUK, łącznie z doposażeniem? 

 

Pkt 4

 

Termin kolejnego posiedzenia – 7 października 2004 r., godz. 17.00.

 

Komisja prosi, by w posiedzeniu wziął udział Burmistrz Miasta i Gminy Września oraz prezes spółki PUK.

 

Komisja na posiedzeniu 7 października planuje także zapoznać się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu MiG Września w I półroczu 2004 r. Komisja prosi, by w posiedzeniu wziął udział Skarbnik MiG Września  (godz. 18.00).

 

Komisja rewizyjna w związku z przystąpieniem do zapoznania się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu MiG Września w I półroczu 2004 r. wnioskuje o przygotowanie informacji na temat ściągalności podatków lokalnych w I półroczu 2004 r. 

 

Pkt 5

 

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący komisji o godz. 18.30 zamknął posiedzenie.

Protokół zawiera 4 ponumerowane strony.

Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

 

                                                                                                   Przewodniczący komisji rewizyjnej

radny Arkadiusz Czajkowski

/-/

 

Protokolant:

Robert Klimczak

/-/

 

 

 

 

 

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.