BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14299822
ostatnia aktualizacja BIP'u:
13-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół nr 24
 

PROTOKÓŁ

z 24 posiedzenia

komisji edukacji

z dnia 20 sierpnia 2004 rokuPkt. 1

Przewodnicząca Komisji radna Bożena Nowacka o godz. 16.00 otworzyła posiedzenie komisji i po powitaniu radnych i gości oświadczyła, że zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu komisji uczestniczyło 6 radnych, co stanowi quorum.


Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:

p. Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września;

p. Alicja Stawowska, skarbnik Miasta i Gminy Września;

p. Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury.Pkt. 2

Przewodnicząca komisji przedstawiła porządek obrad wspólnego posiedzenia komisji (załącznik nr 2), który został przyjęty przez aklamację.


Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.

  2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

  3. Omówienie materiałów na XXIV sesję Rady Miejskiej.

  4. Interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.

  5. Zakończenie posiedzenia.


Pkt. 3

Omówienie materiałów na XXIV sesję Rady Miejskiej.


Przewodnicząca komisji na wniosek skarbnika zwróciła się do członków komisji z zapytaniem czy projekt uchwały w sprawie zmian budżetu może być omawiany jako pierwszy. Nikt z członków komisji nie wniósł sprzeciwu.


f)

Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2004 – omówił skarbnik Miasta i Gminy Września p. Alicja Stawowska.


Radny Maciej Baranowski zadał pytanie czy ta zmiana jest ustalona z RIO, czy nie będziemy musieli wprowadzać kolejnych zmian?


p. Alicja Stawowska, skarbnik Miasta i Gminy Września odpowiedziała, że było to konsultowane z RIO.


Radny Maciej Baranowski zapytał, czy nie przekazanie bilansu wiąże się z jakimiś konsekwencjami dla gminy?


p. Alicja Stawowska, skarbnik Miasta i Gminy Września odpowiedziała, że nie wiąże to się z żadnymi konsekwencjami, ponieważ bilans jest tylko do informacji.


Komisja Edukacji w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2004.a)

Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Białężyce – naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury p. Kunegunda Zakrzewska poinformowała, że projekt ten zostanie przez burmistrza wycofany z porządku obrad XXIV sesji, ponieważ wpłynęły do urzędu uwagi, do których będzie się trzeba ustosunkować.b)

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Białężyce, działki nr 99/7, 99/4, 100/7, 102/5, 101/8, 101/10, oraz wsi Obłaczkowo, działki nr 117/9 – omówił naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury p. Kunegunda Zakrzewska.Komisja Edukacji w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Białężyce, działki nr 99/7, 99/4, 100/7, 102/5, 101/8, 101/10, oraz wsi Obłaczkowo, działki nr 117/9.c)

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej we Wrześni nr XXII/199/04 z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu aktywizacji gospodarczej, obejmującego obszar działki ozn. numerem geod. 52/16, położonej w Obłaczkowie – omówił naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury p. Kuneguda Zakrzewska.Komisja Edukacji w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej we Wrześni nr XXII/199/04 z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu aktywizacji gospodarczej, obejmującego obszar działki ozn. numerem geod. 52/16, położonej w Obłaczkowie.d)

Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych – spółka z o.o. we Wrześni poprzez wniesienie aportu w postaci prawa własności lokali użytkowych i prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkami garażowymi – omówiła p. Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września.


p. Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września poinformowała, że spółkę PUK należy wyposażyć w taki majątek, by umożliwić jej funkcjonowanie w obrocie rynkowym. Czynsze jakie spółka PUK płaci Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej są wysokie i dlatego należy spółkę odciążyć.


Radna Ilona Łosińska powiedziała, że kosztem jednego zakładu wspomaga się drugi. Robi się taki ruch w połowie roku, gdzie ZGM przewidział te kwoty w budżecie i zaplanował pewne remonty. Pod koniec roku może być problem, ponieważ ta kwota będzie brakować. Z samych garaży przy ul. Sikorskiego stracimy 1433 zł miesięcznie, do tego dochodzą jeszcze kwoty z lokali przy ul. Miłosławskiej. Pod koniec roku może brakować około 34 tys. zł.

Jeśli chodzi o spółkę PUK, to jestem za tym, by jej pomóc, skoro ma być konkurencyjna na rynku. Ale nie róbmy tego kosztem zakładu.

Mój wniosek jest taki, że należałoby projekt tej uchwały wycofać z porządku obrad XXIV sesji, a w roku 2005 przeanalizować ten temat raz jeszcze, zastanowić się w jaki sposób to nam zrekompensować. A na ten moment nie podejmować tej uchwały.


p. Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedziała, że wszystkie lokale użytkowe powinny być dochodem gminy. Mamy informacje o pewnej nieprawidłowości księgowej ZGM.

ZGM ustala, robi remonty, ale nic nie stoi na przeszkodzie jeśli ZGM swój plan finansowy zmieni i burmistrz to zaakceptuje.

Wolimy dać spółce ten majątek, by mogła funkcjonować na rynku. Bez tej możliwości spółka będzie się zjadać.


Radny Maciej Baranowski zadał pytanie jakiej wysokości czynsz płaci PUK za pomieszczenia przy ul. Sikorskiego?


Radna Ilona Łosińska odpowiedziała, że jest to 5820 zł.


Radny Maciej Baranowski wyraził zdziwienie, że przelewa się pieniądze z gminnej spółki do zakładu gminnego.


Radna Ilona Łosińska zwróciła uwagę, że nie ma żadnych nieprawidłowości księgowych ZGM.

Wiem, że jest nagonka, by zakład nie prowadził wspólnot mieszkaniowych, by powierzyć to prywatnej firmie.

Nie jestem natomiast przekonana czy spółce PUK potrzebny był taki samochód.

Następnie dodała, że zasoby ZGM są zasobami starymi i wszelkie remonty, jakie przeprowadzamy są ustalane zgodnie z opiniami jakie otrzymujemy, a są to opinie: kominiarskie, elektryczne.

Dlatego wnioskuję o wycofanie tego projektu z porządku obrad XXIV sesji Rady Miejskiej i rozpatrzenie tej sprawy w roku 2005.


Głosowanie w sprawie wniosku radnej Ilony Łosińskiej:

“za” - 3 głosy

“przeciw” - 2 głosy

“wstrzymujących się” - 1 głos


Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek radnej Ilony Łosińskiej.Komisja Edukacji wnioskuje o wycofanie z porządku obrad XXIV sesji Rady Miejskiej projektu uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych – spółka z o.o. we Wrześni poprzez wniesienie aportu w postaci prawa własności lokali użytkowych i prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkami garażowymi i rozpatrzenie tej sprawy w roku 2005.e)

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży Wrzesińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej we Wrześni gruntu będącego w jej użytkowaniu wieczystym w związku z ustanowieniem na rzecz członków Spółdzielni odrębnej własności lokali mieszkalnych lub z przeniesieniem na członków Spółdzielni własności lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych – omówił naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury p. Kunegunda Zakrzewska.


Radny Maciej Baranowski zadał pytanie jakie są szacunkowe koszty rzeczoznawcy i notariusza?


p. Zakrzewska odpowiedziała, że koszty rzeczoznawcy wyłania się w przetargu. Im więcej działek, tym cena jednostkowa niższa. Natomiast koszty aktu wynikają z wartości przedmiotu umowy.

Poinformowała również, że w wykazie nie znalazły się bloki, które zostały zbudowane na działkach mających różny stan prawny.


Radny Maciej Baranowski zadał pytanie czy jest możliwość ewentualnego wycofania z wykazu dwóch dużych działek (przy ul. Culica i 17 Dywizji Piechoty) w przypadku gdyby do sesji wpłynęło pismo ze spółdzielni mieszkaniowej w tej sprawie?


p. Kunegunda Zakrzewska odpowiedziała, że jeśli wpłynie do sesji pismo w tej sprawie, to będzie jeszcze czas, by burmistrz mógł to rozpatrzyć i ewentualnie autopoprawką zmienić.Komisja Edukacji w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży Wrzesińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej we Wrześni gruntu będącego w jej użytkowaniu wieczystym w związku z ustanowieniem na rzecz członków Spółdzielni odrębnej własności lokali mieszkalnych lub z przeniesieniem na członków Spółdzielni własności lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych .Pkt.4

Interpelacja, zapytania i wolne głosy radnych.


p. Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września przekazała następujące informacje:

  • zostały ogłoszone przez dyrektorów szkół przetargi na remonty szkół;

  • odbyły się egzaminy na nauczycieli mianowanych;

  • będzie podsumowanie “akcji letniej”;

  • udało się zrealizować dożywianie dzieci w wakacje.Radny Maciej Baranowski poinformował, że na basenie miejskim zaobserwował brak należytego nadzoru ze strony ratowników.Przewodnicząca Komisji radna Bożena Nowacka poinformowała członków komisji, że we wrześniu odbędzie się posiedzenie komisji poświęcone wyłącznie tematyce szkolnej.
Pkt. 5

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodnicząca komisji radna Bożena Nowacka o godz. 17.30 zamknęła posiedzenie komisji.Protokół zawiera 5 ponumerowanych stron.


Wszystkie ww. załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy Września.Przewodnicząca komisji

radna Bożena Nowacka

/-/


Protokolant

Monika Krysztofiak

/-/

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.