BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14299889
ostatnia aktualizacja BIP'u:
13-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
 

Protokół

ze wspólnego posiedzenia

komisji edukacji i komisji rozwoju wsi

z 30 września 2004 r.

 

Pkt 1

 

Przewodnicząca Komisji Edukacji radna Bożena Nowacka o godz. 16.00 otworzyła wspólne posiedzenie komisji i po powitaniu radnych i gości oświadczyła, że zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu komisji edukacji uczestniczyło 7 radnych a w posiedzeniu komisji rozwoju wsi uczestniczyło 4 radnych.

 

Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:

p. Jan Maciejewski, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września;

Jerzy Nowaczyk, sekretarz Miasta i Gminy Września;

p. Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury;

p. Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału komunalnego i rozwoju wsi;

p. Robert Klimczak, specjalista w Biurze Rady Miejskiej, protokolant.

 

Pkt 2

 

Przewodnicząca komisji edukacji radna Bożena Nowacka przedstawiła porządek obrad wspólnego posiedzenia (załącznik nr 2), który został przyjęty przez aklamację.

 

Porządek obrad:

1.    Otwarcie posiedzenia.

2.    Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

3.    Omówienie materiałów na XXV sesję Rady Miejskiej we Wrześni.

4.    Interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.

5.     Zakończenie posiedzenia.

 

Pkt 3

 

a)

 

Komisje chwilą ciszy uczciły pamięć śp. radnej Elżbiety Tutak.

 

Komisje zapoznały się z projektem uchwały w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Elżbiety Tutak.

 

b)

 

Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonej w Kaczanowie przy ul. Szkolnej.

 

Radny Sylwester Jałoszyński powiedział, że w przeszłości byli zainteresowani nabyciem przedmiotowej nieruchomości przedstawiciele jakiejś fundacji z Białężyc. Czy ci Państwo są nadal zainteresowani tą nieruchomością?

 

Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury odpowiedziała, że przetarg na sprzedaż tej nieruchomości będzie najprawdopodobniej nieograniczony i każdy będzie mógł wziąć w nim udział po spełnieniu określonych warunków, także ci Państwo.

 

Komisja edukacji w obecności 6 radnych 5 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonej w Kaczanowie przy ul. Szkolnej.

 

Komisja rozwoju wsi w obecności 3 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonej w Kaczanowie przy ul. Szkolnej.

 

c)

 

Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonej w Kaczanowie przy ul. Działkowej.

 

Komisja edukacji w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonej w Kaczanowie przy ul. Działkowej.

 

Komisja rozwoju wsi w obecności 3 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonej w Kaczanowie przy ul. Działkowej.

 

d)

 

Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonej w Bierzglinie.

 

Komisja edukacji w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonej w Bierzglinie.

 

Komisja rozwoju wsi w obecności 3 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonej w Bierzglinie.

 

e)

 

Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w rejonie ul. Paderewskiego we Wrześni.

 

Komisja edukacji w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w rejonie ul. Paderewskiego we Wrześni.

 

Komisja rozwoju wsi w obecności 3 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w rejonie ul. Paderewskiego we Wrześni.

 

f)

 

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału komunalnego i rozwoju wsi omówił projekt uchwały w sprawie: przejęcia zadania od Powiatu Wrzesińskiego dotyczącego zimowego utrzymania dróg powiatowych położonych na terenie Miasta i Gminy Września.

 

Komisja edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przejęcia zadania od Powiatu Wrzesińskiego dotyczącego zimowego utrzymania dróg powiatowych położonych na terenie Miasta i Gminy Września.

 

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przejęcia zadania od Powiatu Wrzesińskiego dotyczącego zimowego utrzymania dróg powiatowych położonych na terenie Miasta i Gminy Września.

 

g)

 

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału komunalnego i rozwoju wsi omówił projekt uchwały w sprawie: przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego remontu chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 15 z Wrześni do Sokołowa.

 

Komisja edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego remontu chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 15 z Wrześni do Sokołowa.

 

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego remontu chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 15 z Wrześni do Sokołowa.

 

h)

 

Jan Maciejewski, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Miasta i Gminy Września.

 

Radny Mirosław Zgoliński, przewodniczący komisji rozwoju wsi zwrócił uwagę, że SSP w Kaczanowie mieści się przy ul. Kaliskiej, a nie przy ul. Kościelnej.

 

Jan Maciejewski, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że przedmiotowy błąd zostanie poprawiony.

 

Radny Sylwester Jałoszyński powiedział, że nauka z klasie „0” w szkołach jest bezpłatna, natomiast jeśli dziecko chodzi do przedszkola, to rodzice ponoszą pełną opłatę za rok przedszkolny.

 

Radna Bożena Nowacka, przewodnicząca komisji edukacji powiedziała, że nauka w szkole jest bezpłatna, a jeśli dziecko chodzi do przedszkola, to jest wybór rodziców, za który ponoszą odpowiedzialność i konsekwencje, m.in. jest to wspomniana opłata. Opłata w przedszkolu jest wnoszona m.in. za opiekę i wyżywienie. 

 

Komisja edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Miasta i Gminy Września.

 

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Miasta i Gminy Września.

  

i)

 

Jerzy Nowaczyk, sekretarz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004.

 

Radny Sylwester Jałoszyński poprosił o informację, czy sprawa przestawienia słupów energetycznych na boisku w Chwalibogowie znajdzie swój finał?

 

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału komunalnego i rozwoju wsi powiedział, że słupy energetyczne nie kolidują z planowaną modernizacją boiska. Rozmowy na temat przestawienia słupów z energetyką nie są łatwe, ponieważ przedsiębiorstwo to chce jak najwięcej kosztów przerzucić na gminę. Nie da się w jakikolwiek sposób nakłonić energetyki do ich przestawienia na własny koszt. 

 

Radna Eugenia Potęga poprosiła o wyjaśnienie, jak się ma zapis w punkcie 3 (po lewej stronie tabeli) do zamiaru inwestowania w placówkę przy ul. Witkowskiej?

 

Jerzy Nowaczyk, sekretarz Miasta i Gminy Września powiedział, że ustawa ma bardzo szeroki zakres i nie można tego rozkładać na czynniki pierwsze. Zapis, o którym mówiła radna jest wzięty z ustawy.     

 

Radny Maciej Baranowski poprosił o informację, czy proponowane zmiany funkcjonują w innych miastach?

 

Jerzy Nowaczyk, sekretarz Miasta i Gminy Września powiedział, że proponowane zapisy funkcjonują np. w Krakowie i Zielonej Górze.

 

Komisja edukacji w obecności 7 radnych 6 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004.

 

Komisja rozwoju wsi w obecności 3 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004.

 

 

Jan Maciejewski, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że burmistrz wniesie o poszerzenie porządku obrad sesji w projekt uchwały w sprawie: przejęcia środków trwałych.

 

Komisja edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przejęcia środków trwałych.

 

Komisja rozwoju wsi w obecności 3 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przejęcia środków trwałych.

 

Pkt  4

 

Radna Bożena Nowacka, przewodnicząca komisji edukacji poinformowała, że planuje posiedzenie komisji edukacji na 11 października, godz. 16.30.

Przedmiotem posiedzenia komisji będą:

1.Wykonanie budżetów placówek oświatowych w I półroczu 2004 r. (z uwzględnieniem informacji na temat wysokości subwencji).

2. Podsumowanie wymiernych efektów wdrożenia nowej sieci szkół.

3. Realizacja szeroko rozumianej profilaktyki zdrowotnej w szkołach.

4. Informacja na temat naboru do przedszkoli i oddziałów zerowych w przedszkolach.

5. Informacja na temat kosztów i sieci dowozów uczniów do szkół.

6.    Informacja na temat naboru uczniów do szkół na rok bieżący w porównaniu z latami ubiegłymi.

7.    Informacja na temat danych demograficznych na 6 lat do przodu. 

 

Komisja edukacji wnioskuje o przygotowanie informacji:

1. Wykonanie budżetów placówek oświatowych w I półroczu 2004 r. (z uwzględnieniem informacji na temat wysokości subwencji).

2. Podsumowanie wymiernych efektów wdrożenia nowej sieci szkół.

3. Realizacja szeroko rozumianej profilaktyki zdrowotnej w szkołach.

4. Informacja na temat naboru do przedszkoli i oddziałów zerowych w przedszkolach.

5. Informacja na temat kosztów i sieci dowozów uczniów do szkół.

6.      Informacja na temat naboru uczniów do szkół na rok bieżący w porównaniu z latami ubiegłymi.

7.      Informacja na temat danych demograficznych na 6 lat do przodu. 

 

Radny Mirosław Zgoliński, przewodniczący komisji rozwoju wsi poinformował, że wspólnie z Izbą Rolniczą zorganizuje 10 października wycieczkę na Targi „Polagra”.

 

Pkt 5

 

Wobec wyczerpania porządku obrad prowadząca obrady o godz. 17.00 zamknęła posiedzenie komisji.

Protokół zawiera 5 ponumerowanych stron.

Wszystkie ww. załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

 

 

Przewodnicząca komisji edukacji                                            

radna Bożena Nowacka

/-/

 

 

Przewodniczący komisji rozwoju wsi

radny Mirosław Zgoliński

/-/

 

 

Protokolant:

Robert Klimczak

/-/

 

 

 

 

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.