BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14477075
ostatnia aktualizacja BIP'u:
22-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół nr 19
 

Protokół

z 19 posiedzenia

komisji komunalno – finansowej

10 września 2004 r.


Pkt. 1


Przewodniczący komisji radny Piotr Matuszewski o godz. 16.00 otworzył posiedzenie komisji. Zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczyło 11 członków komisji, co stanowiło quorum oraz goście.


Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:

 • p. Maciej Baranowski, przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni;

 • p. Alicja Stawowska, skarbnik Miasta i Gminy Września;

 • p. Małgorzata Szczepaniak, naczelnik wydziału księgowości;

 • p. Sabina Wichtowska, starszy inspektor wydziału finansów i budżetu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego;

 • p. Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni;

 • p. Ryszard Szambelańczyk, prezes PWiK we Wrześni;

 • p. Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału komunalnego i rozwoju wsi;

 • p. Grażyna Polowczyk, inspektor wydziału komunalnego i rozwoju wsi;

 • p. Lech Raczak, inspektor wydziału komunalnego i rozwoju wsi;

 • p. Robert Klimczak, specjalista w Biurze Rady Miejskiej,

 • p. Monika Krysztofiak, referent w Biurze Rady Miejskiej, protokolant.

  Pkt. 2

  Przewodniczący Komisji radny Piotr Matuszewski przedstawił porządek obrad (załącznik nr 2). Poinformował, że głównym tematem posiedzenia ma być analiza kosztów utrzymania kanalizacji deszczowej na terenie gminy Września. Wpłynął wniosek, by przedstawić wnioski pokontrolne dot. rozliczenia dotacji celowych oraz stosowania ustawy o zamówieniach publicznych w 2003 r. i I półroczu 2004 r.

  Porządek obrad został przyjęty przez aklamację.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

 3. Przedstawienie wniosków pokontrolnych dot. rozliczenia dotacji celowych oraz stosowania ustawy o zamówieniach publicznych w 2003 r. i I półroczu 2004 r.

 4. Analiza kosztów utrzymania kanalizacji deszczowej na terenie gminy Września.

 5. Interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.

 6. Zakończenie posiedzenia.


Pkt. 3


p. Sabina Wichtowska, starszy inspektor Wydziału Finansów i Budżetu Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu poinformowała, że kontrola trwała od 16 sierpnia do 3 września 2004 r., została przeprowadzona z należytą starannością, w sposób obiektywny, dokładny i rzetelny. Dzisiejszy termin spotkania rady pokontrolnej wynika z procedur określonych w ramach ISO, których nasz Urząd Wojewódzki musi bezwzględnie przestrzegać. Wynika z tego, że jako pracownik Urzędu Wojewódzkiego zgłaszam prośbę ustną do kierownika jednostki, w tym przypadku jest to pan burmistrz i proszę o wyznaczenie terminu. Taki protokół z rady pokontrolnej podpisuje protokolant i pan burmistrz, jako kierownik rady pokontrolnej i tak się zamykają czynności kontrolne. I następnie, jeśli są kierowane wnioski, są przyjmowane lub nie.

p. Sabina Wichtowska, starszy inspektor Wydziału Finansów i Budżetu Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu omówiła tezy do przeprowadzenia kontroli finansowo – problemowej w Urzędzie Gminy we Wrześni w dniach od 16 sierpnia do 3 września 2004 r. (załącznik nr 3). Następnie przedstawiła protokół z kontroli (sporządzony w trzech egzemplarzach), obejmującej rozliczenie dotacji celowych oraz stosowania ustawy o zamówieniach publicznych w 2003 roku oraz I półroczu 2004 r. (załącznik nr 4):

   1. Prawidłowość opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z art. 126 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych.

    Zmiany wprowadzone są dobrze, rzetelnie, nie ma nieprawidłowości.

   2. Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu Wojewody Wielkopolskiego w 2003r. i I półroczu 2004 r.

    Rozliczenia dokonywane przez OPS są bardzo dobrze nadzorowane ze strony pani skarbnik. Jest to księgowość ręczna, ale są zachowane wszystkie procedury księgowe, które wynikają z ustawy o rachunkowości.

    Kwestia świadczeń obligatoryjnych (składek na ubezpieczenie zdrowotne) – są realizowane prawidłowo. Podobnie jest z zasiłkami pielęgnacyjnymi i wychowawczymi.

    Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – rozliczenie suszy jest prawidłowe, nie ma żadnych uwag.

    Rozliczenie wyprawki szkolnej jest prowadzone w sposób prawidłowy.

Gospodarka komunalna (oświetlenie ulic) – nie ma błędów.

   1. Realizacja dochodów budżetowych związanych z zadaniami z zakresu administracji rządowej oraz terminowości ich przekazywania.

    Terminowość przekazywanych dochodów, jak również część merytoryczna – nie ma nieprawidłowości, bez uwag.

   2. Terminowość przekazywania przez organ środków z budżetu państwa do jednostek podległych.

    Jest to mały punkt opisany w protokole z uwagi na to, że jednostką, która realizowała te zadania (głównie świadczenia obligatoryjne) jest OPS. W innych urzędach wachlarz tych jednostek jest szerszy, dlatego musimy kontrolować. Zdarza się tak, że jednostki mają problemy z realizacją własnych zadań. Natomiast z własnego doświadczenia chciałam Państwu powiedzieć, że jeżeli to są jednostki danego Urzędu Miasta i Gminy, to zaliczkowanie jednostki po to, by realizowała zadania nie jest uchybieniem i nieprawidłowością.

   3. Stosowanie ustawy o zamówieniach publicznych przy wydatkowaniu środków pochodzących z dotacji celowej.

    Wydatki poniesione były w oparciu o art. 6 ust. 1 pkt 7 ustawy o zamówieniach publicznych. Wielkość zrealizowanych wydatków nie przekraczała równowartości 3000 EURO.

   4. Ocena prawidłowości opracowania sprawozdań budżetowych pod kątem zgodności z danymi wynikającymi z prowadzonej ewidencji księgowej.

    Nie stwierdzono niezgodności. Ta sprawozdawczość jest wiernym odzwierciedleniem wszystkich wydruków, zarówno analitycznych jak i syntetycznych. Jest to pełna zgodność.


Kontrola rozliczeń dotacji celowych za I półrocze 2004 roku.

1)Prawidłowość opracowania planu finansowego oraz dokonywania zmian w planie.

Przyjęłam chronologię wychodząc od Zarządzenia Burmistrza, a do tego konkretnego Zarządzenia i kwoty głównej, łącznej wypisałam poszczególne pisma Wojewody. Stwierdzam, że nie ma nieprawidłowości, podobnie jak w roku 2003.

2)Rozliczenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu Wojewody Wielkopolskiego w I półroczu 2004 r.

Sposób rozliczeń dotacji celowych jest prawidłowy.


   1. Terminowość

    Dotyczy środków przekazywanych do Ośrodka Pomocy Społecznej.

   2. Realizacja dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz terminowość ich przekazywania na rachunek budżetu państwa.

    Dochody są przekazywane terminowo, zgodnie z obowiązującą po zmianach klasyfikacją. Nie ma nieprawidłowości.

   3. Stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych przy wydatkowaniu środków pochodzących z dotacji celowych.

    Zadań było bardzo mało. Wystąpił jeden przypadek zamówienia dokonanego w trybie zamówienia z wolnej ręki – art. 67 ust 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.


p. Sabina Wichtowska, kontrolująca poinformowała również, że dostępne są wszystkie załączniki (nr 1-33).

Następnie omówiła załącznik 33, informując, że nastąpiła drobna korekta, wynikająca z księgowań wydatków płacowych i pochodnych. Korekta wykazuje pełną zgodność. Mimo, że wystąpiła korekta, nie można mówić o niezgodności.


Radny Ryszard Szwajca powiedział, że z protokołu wynika, że dotacje są zrealizowane w tym zakresie, który był korygowany pismem Wojewody. Ostatnia z korekt, pism zmieniających, to był listopad lub grudzień roku 2003. Natomiast pan Burmistrz twierdził, że pisma czy fax-y zawiadamiające przyszły 29 grudnia i on musiał antydatować 5 stycznia, żeby dopasować te pieniądze. Jak my sami w praktyce wiemy, taka rzecz miejsca mieć nie mogła. Czyli w tym przypadku chyba należałoby stwierdzić, że pan Burmistrz kłamał. Ponadto, jeżeli patrzę na stronę 5 tego protokołu, to Zarządzeniem Nr 286 z 29 grudnia kwota planu ogółem wynosi 2.869.894 zł, natomiast radni w sprawozdaniu finansowym za rok 2003 otrzymali wysokość dotacji na kwotę 2.964.000. W związku z tym pytam się dlaczego jest ta różnica? W protokole z kontroli odpowiedzi na to pytanie nie ma.


p. Sabina Wichtowska, kontrolująca zwróciła się do radnego z pytaniem czy wszystko weryfikował?


Radny Ryszard Szwajca odpowiedział, że sprawdził to, co przedstawił w sprawozdaniu rocznym pan Burmistrz. Czyli jednak różnica między informacją, jaką otrzymali radni, a stanem faktycznym i tym, co pani tu potwierdza, jest.


p. Sabina Wichtowska, kontrolująca zapytała czy radny otrzymał pismo pana Wojewody datowane na 18 maja 2004 r.wraz z zestawem pism?


Radny Ryszard Szwajca odpowiedział, że tak.


p. Sabina Wichtowska, kontrolująca powiedziała, że jeżeli zmiany są wprowadzane, to jest sugestia pani dyrektor Wydziału Finansów i Budżetu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, by te zmiany znalazły odzwierciedlenie w sprawozdawczości. I to jest. Czy pan się pofatygował, żeby wziąć i zweryfikować wszystkie pisma? I panu się zgadza, że są wszystkie? Czy sprawdzał pan te pisma datami, czyli enumeratywnie jak trafiały z zastrzeżeniem końcowym, gdy miały się pojawiać w sprawozdaniach i czy pana zdaniem Zarządzenie i zestawienie tych pism panu nie “zagrało”? Mi “zagrało”.


Radny Ryszard Szwajca odpowiedział, że się zgadzało. Tylko dlaczego otrzymujemy informację, że ta kwota wynosi 2.964.000, a faktycznie ma pani tam inną?


p. Sabina Wichtowska, kontrolująca odpowiedziała, że to jest plan na 2003 rok.


Radny Ryszard Szwajca odpowiedział, że to nie jest plan lecz wykonanie planu.


p. Sabina Wichtowska, kontrolująca odpowiedziała, że mówi cały czas o zmianach w planie.


Radny Ryszard Szwajca powiedział, że mówimy o roku 2003, jaka była wysokość dotacji pana Wojewody do Gminy Września. Poprosił o podanie kwoty dotacji.


p. Sabina Wichtowska, kontrolująca odpowiedziała, że pod takim kątem tego nie sprawdzała.


Radny Ryszard Szwajca powiedział, że w pismie od pana Wojewody otrzymał taką informację, jaka została potwierdzona przez panią w protokole z kontroli (str. 5). Dlaczego w informacji mamy jako radni kwotę inną? Na tym polega cały problem.


p. Sabina Wichtowska, kontrolująca odpowiedziała, że nie ma możliwości, żeby w wydziale księgowości, do którego trafia sprawozdawczość, która redagowana jest bezpośrednio dla Ministerstwa Finansów, a którym to wydziałem kieruje pani dyrektor Kocik, żeby jakiekolwiek sprawozdanie mogło przemknąć, będąc nie przyjęte po uzgodnieniu planu wykonania. Poprosiła podać konkretną kwotę i rozdział o jaki chodzi - gdy się mówi, że ktoś kłamie, to należy to naprawdę wiarygodnie przeanalizować. Najlepiej, jeżeli się nie mówi ogólnie o wszystkim, tylko docelowo o konkretach (dział, rozdział).


Radny Ryszard Szwajca powiedział, że jest wykazany dział 751 rozdział 75101.


p. Sabina Wichtowska, kontrolująca odpowiedziała, że nie nie jest to zakres jej kontroli. Gdyby pan zechciał odwołać te informacje, które pan ma na pismie, do sprawozdawczości, to by pan zrozumiał na czym polega sprawozdanie Rb 50 i co się tam przedstawia do urzędu. Tą sprawozdawczość przekazuje się do Konina i tam są rozliczenia. Ja nie mogę w mojej kontroli i zakresie tez kontrolnych przekraczać obligatoryjnie zaleceń i wybiegać do Konina. I chciałam panu powiedzieć, że żadnym pismem, którym pana powiadomił Wojewoda i które w tym piśmie informacyjnym panu przekazał, nie ma informacji o Koninie. To są pieniądze i informacje z Konina. Tam trzeba szukać pieniędzy, rozliczeń i błędów. Jeżeli by pan się zwrócił o takowe rozliczenie, ja myślę, że pani dyrektor Fiałkowska z Konina, jako szef kontroli tamtejszej delegatury, taką kontrolę by przeprowadziła. Natomiast ja zrobiłam kontrolę enumeratywnie według sprawozdania Rb 50 o dotacjach i o wydatkach sprawdzając celowość, zasadność, ustawę o Prawie o zamówieniach publicznych, jak również fakt czy środki, które nie zostały wykorzystane, zostały na czas przekazane do pana Wojewody. To był mój etap kontroli.


Radny Ryszard Szwajca powiedział, że nie kwestionuje ani zakresu kontroli ani rzetelności przeprowadzenia jej. Ja jestem tylko radnym i otrzymuję sprawozdanie burmistrza za rok 2003. Między tym, co przekazano radnym, a stanem faktycznym jest różnica 87.000. W protokole nie widzę Zarządzenia Nr 288, zmieniającego dotację pana Wojewody.


p. Sabina Wichtowska, kontrolująca odpowiedziała, że wszystkie materiały otrzymała, wszystko jest zliczone i zgadza się do Rb 50. Proszę nie mylić pojęć. Moja kontrola obowiązywała mnie zgodnie z programem i dotyczyła rozliczeń dotacji pana Wojewody. Ale to, że pan Wojewoda daje z zakresu administracji rządowej, to należy to umiejętnie czytać. To są określone zadania, wynikające z klasyfikacji budżetowej, a najlepiej można się w nich zorientować kiedy się sięgnie, nie po tabele, nie po część opisowo – merytoryczną, lecz po typowe sprawozdanie, które jest rozliczane w Warszawie. Gdyby pan zechciał zobaczyć skąd te środki idą. Pan Wojewoda to tak zupełnie tych środków nie daje, proszę zobaczyć kto chce rozliczenia tych środków – organ w Koninie. Więc proszę zobaczyć dokąd szła sprawozdawczość. Ja jestem reprezentantem Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego i jest mi dane sprawdzić to wszystko zgodnie z tezami powierzonymi przez dyrektora. Rozliczenie w Koninie jest zupełnie odrębną sprawą. Mogę panu jedynie zasugerować sprowadzenie kontroli z Konina lub z innej jednostki w celu zbadania dotacji, którą rozliczał Konin.


Radny Ryszard Szwajca powiedział, że nie jest pracownikiem, nie mam dostępu do pism od pana Wojewody zmieniających dotację. W związku z tym jedynym materiałem na jakim się opierałem, była informacja z wykonania budżetu. Dopiero do tego doszedłem, gdy otrzymałem wykaz wszystkich pism i kwot zmieniających dotację.


p. Sabina Wichtowska, kontrolująca powiedziała, skoro otrzymał pan te materiały od pana Wojewody, bo wcześniej pan nie wiedział jak ten problem niejasności rozwiązać, to dlaczego pan nadal szafuje słowami, kiedy ja kończę swój wywód o zamknięciu protokołu?


Radny Ryszard Szwajca poprosił o protokół z sesji Rady Miejskiej z dnia 29 kwietnia br., w którym znajduje się zapis, że radni zostali poinformowani, że 29 grudnia pan Wojewoda przysłał fax i postawił w stresowej sytuacji pana Burmistrza, który musiał antydatować i 5 stycznia zmieniał wykaz dotacji.


p. Sabina Wichtowska, kontrolująca odpowiedziała, że w ciągu roku budżetowego dotacje ulegają zmianie i te zmiany są skrzętnie opracowywane przez wydział planowania Urzędu. Moja kontrola wykazała, że wszystkie zmiany, wynikające z pism zostały wprowadzone na czas i zostały wykazane rzetelnie w sprawozdawczości. Moja rola na tym się kończy. Program mój był taki, a nie inny. Zakończyłam z taką, a nie inną oceną. Nadal podkreślam, że zmiany w planach finansowych z zakresu administracji rządowej są dokonywane zgodnie z art. 126 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych. Wytłumaczyłam panu, że do oddziału w Koninie trafia sprawozdawczość i dokumenty.

Następnie pani Wichtowska podziękowała za wysłuchanie i za współpracę.


Przewodniczący komisji radny Piotr Matuszewski zadał pytanie, czy ta kontrola była zasugerowana przez radnego?


p. Sabina Wichtowska, kontrolująca powiedziała, że nie odpowie na to pytanie.


Radny Ryszard Szwajca zadał pytanie, czy zostało do kontroli udostępnione Zarządzenie burmistrza nr 288 z roku 2003?


p. Alicja Stawowska, skarbnik Miasta i Gminy Września odpowiedziała, że kontrolującemu zostało udostępnione zarządzenie nr 286. Natomiast zarządzenie nr 288 jest wycinkiem zarządzenia Nr 286.


p. Sabina Wichtowska, kontrolująca poinformowała również, że pan Burmistrz zapoznał się z treścią protokołu czytając go. Ponadto poinformowała, że pan Burmistrz ma prawo do odmowy podpisania protokołu przy zachowaniu pisemnego wyjaśnienia przyczyn odmowy. W ciągu siedmiu dni od daty podpisania protokołu Burmistrz ma prawo zgłoszenia pisemnych wyjaśnień do zawartych ustaleń. To prawo przysługuje kierownikowi jednostki czyli panu Burmistrzowi.


Radny Cezar Dubiel podziękował pani Sabinie Wichtowskiej za przedstawienie protokołu z kontroli, ponieważ jest to zawsze jakieś uspokojenie dla radnych, którzy nie są fachowcami i często muszą opierać się albo na zaufaniu, albo na wynikach kontroli. Następnie zadał pytanie, czy w przypadku gdyby zrodziła się wątpliwość o okres wcześniejszy, lata 2001 i 2002, to czy byłaby możliwość przeprowadzenia kontroli?


p. Sabina Wichtowska, kontrolująca odpowiedziała, że Urząd Wojewódzki wysyła swoich pracowników w teren na kontrolę w zakresie tzw. “rządówki”, oczywiście bez tych komisji konińskich. Natomiast, jeżeli chodzi o realizację całości Państwa wydatków, to rozlicza to Regionalna Izba Obrachunkowa. Jeżeli Regionalna Izba Obrachunkowa, czy to by było w roku 2000 czy 2001 i tak enumeratywnie do dzisiejszych czasów, wydała opinię pozytywną, to wydaje mi się, że Państwo w pierwszej kolejności musielibyście uchylić tę decyzję.


Radny Ryszard Szwajca powiedział, że nie kwestionuje pracy osoby kontrolującej. Pani miała wszelkie dokumenty. Ja pisma zmieniające dotację otrzymałem dopiero na prośbę, kiedy zwróciliśmy się do pana Wojewody, bo nie zgadzała się informacja faktyczna w Rb 50. Następnie odczytał fragment protokołu z XXI sesji Rady Miejskiej z dnia 29 kwietnia 2004 r.: “Przeważnie jest tak, że te pieniądze znajdują się pod koniec roku. Tak samo jest w tamtym budżecie jak i w naszym, że wojewoda się nagle dowiaduje, że ma jakąś pulę pieniędzy, którą rozdziela według jakiegoś wzoru na poszczególne samorządy. Najpierw wysyła fax, potem przychodzi list, żeby było dowcipniej, to list przyszedł 5 stycznia i musiałem dokonać antydatowania. List przyszedł 5 stycznia, a równocześnie 29 grudnia wysłali fax i skarbnik w tym młynie pod koniec roku opracowuje i wpisuje kolejny numer zarządzenia, żeby zwiększyć tę dotację, bo takie przyszły pieniądze. Jak by tego nie wprowadził, to by były pretensje, że nie wprowadziliśmy otrzymanych pieniędzy. Co do szczegółów zarządzenia 286 oddaję głos skarbnikowi”. Jeżeli Burmistrz, który nadzoruje i prowadzi to wszystko, przedstawia radnemu i Radzie taki tekst, a faktycznie z dokumentów wynika, że ostatnia zmiana była w listopadzie, to niech mi pani pokaże jaki fax przysłaliście 29 grudnia.


p. Sabina Wichtowska, kontrolująca powiedziała, że koniec roku jest tzw. tragicznym działaniem finansowym. “Sypią” się pieniądze...


Radny Ryszard Szwajca zadał pytanie, czy dobrze to świadczy o Wojewodzie, jeżeli takie rzeczy by zrobił?


p. Sabina Wichtowska odpowiedziała, że jest takie powiedzenie: w swoje się nie robi – takie niekulturalne może ale proste, bardzo docelowe do słuchania. A co ma zrobić pan Wojewoda, jeśli odgórnie otrzymuje pieniądze z Ministerstwa do zagospodarowania? Niech pan zrozumie, że te same rzeczy dzieją się w każdych jednostkach budżetowych.


Radny Ryszard Szwajca odpowiedział, że jest radnym Rady Miejskiej we Wrześni i w związku z tym odnosi się do konkretnych przypadków. Podałem pani fragment protokołu, zawierający to, co usłyszałem od pana Burmistrza. I w związku z tym, jak to się ma do rzeczywistości?


p. Sabina Wichtowska, kontrolująca odpowiedział, że wszystko jest robione z należytą starannością. Nie ma mowy o “przewałach” w zmianach planu finansowego. Nie ma takiej możliwości.Pkt. 4

Analiza kosztów utrzymania kanalizacji deszczowej na terenie gminy Września.


p. Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału komunalnego i rozwoju wsi przedstawił przepisy regulujące utrzymanie sieci deszczowej (załącznik nr 5 cz.I podstawa prawna).


p. Grażyna Polowczyk, inspektor wydziału komunalnego i rozwoju wsi omówiła stan formalno – prawny (załącznik nr 5 cz. II). Poinformowała, że koszty i zadania jakimi się zajmujemy, są związane nie tylko z utrzymaniem stanu technicznego sieci, ale też ze sprawami wynikającymi bezpośrednio z ustawy “Prawo ochrony środowiska” z dnia 27.04.2001r. Ustawa ta wprowadziła obowiązek ponoszenia opłat za wody opadowe i roztopowe. Ta znowelizowana ustawa w definicji ścieków ujęła, że wody opadowe lub roztopowe, ujęte w systemy kanalizacyjne, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych są ściekami. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska od 1 stycznia 2002 r. obowiązuje opłata. W momencie gdy nie ma się pozwolenia wodno – prawnego na odprowadzanie ścieków deszczowych opłata ta jest podwyższana. W 2002 r. ustawowo podwyższenie opłaty za brak pozwolenia wodno – prawnego wynosiło 500%. Wówczas okazało się, że my takich pozwoleń wodno – prawnych nie mamy wobec czego nastąpiła konieczność przystąpienia do opracowania. W 2003 r. i 2004 r. Ustawodawca zmienił opłatę na 100%. W roku 2003 r. zleciliśmy opracowanie operatów wodno – prawnych. W pierwszym etapie opracowanie operatów wodno – prawnych obejmuje wszystkie wyloty z sieci kanalizacji deszczowej do Wrześnicy (15 wylotów - szacunkowo jest to 80% terenu miasta). Opłata za odprowadzanie wód opadowych bądź roztopowych na powierzchni dróg i parkingów o nawierzchni szczelnej wynosi 0,043 zł/rok. Powierzchnia dróg i parkingów będących w utrzymaniu gminy na terenie miasta wynosi 166,600 m2. W roku 2002, gdy zaczęła obowiązywać ustawa, byliśmy zmuszeni płacić opłatę podwyższoną o 500%, która wynosiła 39.984,00 zł. W 2003 r. gdy opłata podwyższona wynosiła 100%, kwota ta wynosiła 13.994,00 zł. W roku 2004 opłata ta wyniesie 10.386,88 zł. Gdybyśmy mieli pozwolenie wodno – prawne na całość terenu, to kwota ta by wynosiła 7.163,00 zł. Pozwolenie wodno-prawne nakłada obowiązek wykonania osadników na wylotach – termin ważności decyzji to 31 maja 2008 r., koszt budowy jednego osadnika to 7.000 – 15.000 zł (w zależności od wielkości komory studni). Wykonanie projektów technicznych osadników oraz ich budowę należy zrealizować do 2008 r. - proponuje się uwzględnienie tego zadania w planie budżetu na 2005 r. Również na przyszły rok musimy zaplanować środki finansowe na realizację II etapu pozwoleń wodno-prawnych.


Radny Cezar Dubiel zadał pytanie jaki był koszt wykonania operatu wodno-prawnego?


p. Grażyna Polowczyk odpowiedziała, że wykonanie operatu wodno-prawnego na odprowadzenie wód z sieci deszczowej do Wrześnicy obejmującego 15 wylotów (czyli 80% miasta) wyniosło 35 tys. zł.


Przewodniczący komisji radny Piotr Matuszewski zadał pytanie jaką kwotę należałoby zaplanować w przyszłym roku, by pozwoleniami wodno-prawnymi objąć już całe miasta?


p. Grażyna Polowczyk odpowiedziała, że planujemy 15 tys. zł. Jest to kwota szacowana.


p. Ryszard Szambelańczyk, prezes PWiK poinformował, że przedsiębiorstwo zrobiło przegląd wszystkich wylotów kanalizacji deszczowej. Należy dbać o to, by kanalizacja deszczowa była drożna, by była w stanie odebrać ewentualny nadmiar wody.


p. Lech Raczak omówił stan techniczny sieci (załącznik nr 5 cz. III). Główne problemy w utrzymaniu sieci to:

 • konieczność odłączenia przyłączy ścieków bytowo – gospodarczych (Osiedle Lipówka i Sławno);

 • ul. Szkolna – zły stan techniczny, rury betonowe, kanalizacja prawdopodobnie z okresu międzywojennego. Wymiana jej na odcinku 60 m wiąże się z kosztem w wysokości około 75 tys. zł;

 • brak na części ul. Ogrodowej gulików;

 • konieczność przebudowy sieci w rejonie ul. Wojska Polskiego ze względu na brak właściwych spadków.


Przewodniczący komisji radny Piotr Matuszewski zadał pytanie jak wygląda sytuacja na Os, Sławno?


p. Lech Raczak odpowiedział, że na Oś. Sławno pozostała kanalizacja stara z której korzystano jako deszczowej i trzeciej komory szamba.


p. Ryszard Szambelańczyk poinformował, że kanalizacja deszczowa na Os. Sławno funkcjonuje jako odprowadzenie wód z trzeciej komory szamba do kanalizy deszczowej. Przy wybudowaniu kanalizacji sanitarnej są przyłącza do posesji ale ludzie z tego nie korzystają. Poinformowaliśmy wszystkich mieszkańców osiedla, że jest wybudowana kanalizacja sanitarna i należy się przyłączyć. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu porządku i czystości, Gmina ma prawo zażądać rozliczenia się ze ścieków.


Przewodniczący komisji radny Piotr Matuszewski zapytała jak to wygląda na oś. Lipówka?


p. Ryszard Szambelańczyk odpowiedział, że tam jest jakiś procent mieszkańców podłączonych, tylko tam nie ma przyłącz. Natomiast na os. Sławno podłączonych do kanalizacji sanitarnej jest 80-90% mieszkańców, natomiast korzysta z tego około 20%.


Radny Ryszard Szwajca zapytał na co konkretnie zostało wydane 132 tys. zł na kanalizację w I półroczu?


p. Grażyna Polowczyk odpowiedziała, że na sieć kanalizacyjną w Sokołowie.


Przewodniczący komisji radny Piotr Matuszewski zadał pytanie jaki jest roczny koszt utrzymania sieci deszczowej?


p. Lech Raczak poinformował:

rok 2001 - 76 000 zł

rok 2002 – 80 000 zł

rok 2003 – 33 500 zł

rok 2004 – 11 200 zł (do tej pory).


Następnie p. Lech Raczek przekazał informację, że nie ma kanalizacji deszczowej w ul. Opieszyn na odcinku od ul. Kościuszki do skrzyżowania z ulicą Harcerską włącznie. Są jeszcze inne miejsca gdzie brak kanalizacji deszczowej.


p. Jan Krotoszyński poinformował o roszczeniu mieszkanki ul. Kopernika, która złożyła wniosek o odszkodowanie za to, że wody opadowe zniszczyły jej budynek.Pkt. 5

Radny Cezar Dubiel zaproponował, by odbyć spotkanie komisji, podczas którego byłaby możliwość zwiedzenia wieży ciśnień.


Przewodniczący komisji radny Piotr Matuszewski poprosił o wypracowanie wniosków związanych z kanalizacją.


Radny Waldemar Grześkowiak powiedział, że wnioskiem jest wspieranie tych zaleceń, które zostały tu przedstawione.


Przewodniczący Komisji radny Piotr Matuszewki powiedział, że przy okazji omawiania kanalizacji deszczowej poruszono sprawy kanalizacji sanitarnej, która też jest ważna zarówno dla przedsiębiorstwa jak i dla gminy.


Radny Ryszard Szwajca poprosił o zwołanie odrębnego posiedzenia komisji dotyczącego kanalizacji sanitarnej.


Przewodniczący komisji radny Piotr Matuszewski poruszył temat propozycji, która pojawiła się już w poprzedniej kadencji, gdzie był pomysł na formę opodatkowania ścieków.


Radny Waldemar Grześkowiak wyraził zdanie, by nie rozmawiać dziś na ten temat.


Członkowie komisji (7 radnych obecnych w tym momencie na posiedzeniu) poparli wniosek, zalecający pilną realizację wymogów wynikających z pozwolenia wodno-prawnego dotyczącego kanalizacji deszczowej.

Wszyscy “za”


Pkt. 6

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący komisji o godz. 19.00 zamknął posiedzenie komisji.


Protokół zawiera 9 ponumerowanych stron.

Załączniki znajdują się do wglądu w biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy Września.


Przewodniczący komisji

radny Piotr Matuszewski

/-/


Protokolant:

Monika Krysztofiak

/-/

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.