BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14458068
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół nr 18
 

Protokół

 z 18 posiedzenia

 komisji komunalno-finansowej

19 sierpnia 2004 r.

 

Pkt 1

 

Pod nieobecność przewodniczącego komisji, o godz. 16.30 posiedzenie otworzył przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Maciej Baranowski.

Zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczyło 11 członków komisji, co stanowiło quorum oraz goście.

 

Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:

 

-         Maciej Baranowski, przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni,

-         Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września,

-         Alicja Stawowska, skarbnik Miasta i Gminy Września,

-         Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury,

-         Robert Klimczak, specjalista w Biurze Rady Miejskiej, protokolant. 

 

 

Pkt 2

 

Prowadzący posiedzenie komisji przedstawił porządek obrad (załącznik nr 2), który został przyjęty jednogłośnie.

 

Porządek obrad:

 

1.      Otwarcie posiedzenia.

2.      Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

3.      Omówienie materiałów na XXIV sesję Rady Miejskiej we Wrześni.

  1. Interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.
  2. Zakończenie posiedzenia.

 

Pkt 3

 

a)

 

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września poinformował, że projekt uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Białężyce zostanie przez burmistrza wycofany z porządku obrad XXIV sesji, ponieważ wpłynęły do urzędu w dniu dzisiejszym uwagi, do których będzie się trzeba ustosunkować.

 

b)

 

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Białężyce, działki nr 99/7, 99/4, 100/7, 102/5, 101/8, 101/10, oraz wsi Obłaczkowo, działki nr 117/9.

 

Komisja komunalno-finansowa w obecności 10 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Białężyce, działki nr 99/7, 99/4, 100/7, 102/5, 101/8, 101/10, oraz wsi Obłaczkowo, działki nr 117/9.

 

c)

 

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej we Wrześni nr XXII/199/04 z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  terenu aktywizacji gospodarczej, obejmującego obszar działki ozn. numerem geod. 52/16, położonej w Obłaczkowie.

 

Radna Maria Taciak poprosiła o informację, czy wszczęto już jakiekolwiek procedury związane z uchwałą nr XXII/199/04?

 

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września wyjaśnił, że planista przystąpił do sporządzenia przedmiotowego planu i na etapie tych prac wystąpiła konieczność poszerzenia jego zakresu i na pewno nie ma jakiejkolwiek kolizji.   

 

Komisja komunalno-finansowa w obecności 10 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej we Wrześni nr XXII/199/04 z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  terenu aktywizacji gospodarczej, obejmującego obszar działki ozn. numerem geod. 52/16, położonej w Obłaczkowie.

 

d)

 

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września omawiając projekt uchwały w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych  - spółka z o.o. we Wrześni poprzez wniesienie aportu w postaci prawa własności lokali użytkowych i prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkami garażowymi powiedział, że do burmistrza wpłynęło pismo od prezesa PUK o treści zbliżonej do tytułu projektu uchwały. Dokładnie chodzi o lokale użytkowe, znajdujące się przy ul. Miłosławskiej. Jeden z tych lokali, ten największy, znajdujący się po prawej stronie załączonej do projektu uchwały mapki to lokal użytkowany, w którym PUK prowadzi zakład pogrzebowy. Pozostałe trzy lokale są w tej chwili administrowane przez ZGM i dzierżawione podmiotom, które prowadzą tam działalność gospodarczą.

Jeśli chodzi o nieruchomość zabudowaną garażami, to obrazuje to załącznik nr 2 do przedmiotowego projektu uchwały. Teren ten znajduje się przy ul. Sikorskiego. Są to garaże, które w tej chwili PUK dzierżawi od ZGM-u, który jest administratorem tych nieruchomości.

Burmistrz akceptując wniosek prezesa PUK-u i przedstawiając projekt tej uchwały Radzie kierował się tym, że PUK jest spółką niedoinwestowaną, o przestarzałym parku maszynowym, która musi funkcjonować na rynku, wypracowując zysk, by pokryć swoje koszty funkcjonowania. W związku z tym, koniecznym jest takie przygotowanie warunków i taka pomoc dla tej firmy, żeby mogła konkurować i funkcjonować z sukcesem na wolnym rynku gospodarczym.

Wyżej wspomniane lokale, czyli lokal, w którym znajduje się zakład pogrzebowy, pomieszczenia garażowe i sama siedziba firmy - PUK dzierżawi od ZGM i jest to dla firmy dość poważny koszt i obciążenie. Z drugiej strony firma musi zainwestować w przestarzały park maszynowy, by mogła konkurować z innymi podmiotami na rynku.

Prezes wystąpił o przekazanie aportem nie tylko tego lokalu, w którym znajduje się zakład pogrzebowy, ale również o sąsiednie lokale, argumentując to tym, że zamierza poszerzyć i rozbudować działalność gospodarczą, jaką jest zakład pogrzebowy po to, żeby mógł lepiej i korzystniej funkcjonować na rynku oraz zamierza przenieść do centrum miasta kasę i księgowość, umożliwiając klientom łatwiejszy dostęp do płacenia rachunków i komunikowania się z całą firmą.

Burmistrz miał świadomość, że pomagając jednej firmie, odbiera dochody drugiej firmie, która jest zakładem budżetowym. Trzeba mieć na uwadze to, że ZGM jest zakładem budżetowym, czyli instytucją, która nie wypracowuje dochodów i nie funkcjonuje na wolnym rynku, zajmuje się tylko administrowaniem obiektów i żyje z dotacji, opłat i czynszów.

 

Radna Ilona Łosińska powiedziała, że nie wie, o jakie dotacje chodzi, ponieważ ZGM nie otrzymał żadnej dotacji od 9 lat.   

 

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że jeżeli uznać pobieranie przez ZGM czynszów z lokali użytkowych należnych gminie, to należy uznać, że jest to dotacja.

 

Radny Waldemar Grześkowiak powiedział, że była dotacja, kiedy robiona była kotłownia.

 

Radna Maria Taciak powiedziała, że to była dotacja w wysokości tylko 30 tys. zł.

 

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że ilość mieszkań, które są nabywane przez lokatorów na własność powoduje uszczuplenie mienia, które w pewien sposób musi utrzymywać ZGM. Także powstawanie coraz większej ilości wspólnot mieszkaniowych też w istotny sposób rzutuje na aktywność ZGM, jeśli chodzi o remonty budynków, którymi administruje. Biorąc pod uwagę powyższe burmistrz podjął decyzję o tym, że przedstawi radnym omawiany projekt uchwały.

 

Radny Maciej Baranowski, przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni poinformował, że na salę posiedzenia komisji przybył przewodniczący komisji komunalno-finansowej radny Piotr Matuszewski.

 

Radna Ilona Łosińska powiedziała, że ubolewa nad przedstawionym projektem uchwały, ponieważ, tak jak burmistrz powiedział, jedną spółkę gminną się wspomaga, a drugiemu zakładowi, który również jest zakładem gminnym, odbiera się znaczne dochody.  

Mówi się, że spółka PUK jest przestarzała, że musi wypracowywać zysk, że musi się odnaleźć w realiach wolnego rynku, to wszystko jest faktem. Nie ma wątpliwości, że spółka musi być aktywna, by odnaleźć się na tym rynku.  Tylko, po pierwsze, nie mamy przedstawionego żadnego biznes-planu przez prezesa PUK. Jest prezesem już kilka miesięcy i mógłby radnym przedstawić, że widzi pewne sprawy tak i tak i, że przyniesie to takie a takie korzyści. Radni nie mają nic i mają podjąć uchwałę w ciemno?

Proponuje się nam odebranie tych lokali użytkowych i garaży. W ciągu miesiąca z samych garaży jest to 1.433 zł. Jeżeli chodzi o lokale użytkowe, to jest miesięcznie 8.486 zł. Takie ruchy robione są w ciągu roku budżetowego. To jest anomalia, bo wiadomo, że zakład planuje sobie remonty i przychód, bo to można sobie wyliczyć. W sierpniu okazuje się, że pewne dochody zakładowi zostaną odebrane. Czy w takim razie burmistrz przewidział jakąkolwiek dotację do ZGM, żeby tę uszczuploną kwotę, którą zostanie wsparte PUK, przeznaczyć dla ZGM-u? Uważam, że do końca roku w budżecie przez te cztery miesiące, licząc od września do grudnia, będzie nam brakować 34 tys. zł, które planowane było na początku roku 2004.  Nie mogę się zgodzić z burmistrzem, że zakład ma dotacje. Jeżeli chodzi o PUK, to burmistrz mówi, że ma być konkurencyjny i aktywny, to jestem za tym, to jest też spółka gminna i należy jej pomóc. Ale nie róbmy w ten sposób, że pomagamy PUK-owi, a jeżeli chodzi o ZGM, to dążymy do tego, że albo rozwiązanie, albo są jeszcze inne plany. Nie może być takich działań. Nasze zasoby też są zasobami starymi, to nie są nowe budynki.  

 

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że ten zasób się kurczy, ponieważ są wykupy mieszkań oraz powstają wspólnoty mieszkaniowe.  

 

Radna Ilona Łosińska powiedziała, że mimo wszystko jest udział gminy i jest bardzo dużo wspólnot, gdzie udział gminy wynosi ponad 50%. Musimy mieć świadomość, że jeżeli jest plan remontów i ten plan został przez wspólnotę zaakceptowany, to tę część, która przypada na udział gminy zakład musi dołożyć do tego remontu, bo nie ma innej formy.

 

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że zgadza się, ale nie jest tak, że ZGM może sobie dowolnie ustalać remonty budynków, bo tam, gdzie powstały wspólnoty mieszkaniowe na wydzielonych kontach powinien gromadzić się fundusz remontowy i wspólnota powinna decydować o tym: co?, kiedy?, jak?, przez kogo? i w jakim zakresie?

 

Radna Ilona Łosińska powiedziała, że zgadza się i z tego powodu, że te zebrania muszą odbyć się w pierwszym kwartale każdego roku plan remontów został zamknięty i zakład przewidział tę kwotę w swoim budżecie. ZGM wystąpił już o przetargi, które się odbyły i są już podpisane umowy na wykonanie pewnych prac. Ten proces jest nieodwracalny.

 

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, żeby mu nie wmawiać, że 30 tys. zł burzy cały plan remontowy, czy cały budżet ZGM-u.   

 

Radna Ilona Łosińska powiedziała, że chodzi o to, że pod koniec roku będą problemy, bo wiadomo, że nie ma miejsc pracy, jest we Wrześni bezrobocie i jeżeli chodzi o płatności i wpłaty do kasy zakładu, to one nie są takie, jak powinny być, wiadomo z jakich powodów tak się dzieje. To też należy wziąć pod uwagę i przeanalizować. Pod koniec roku, jeżeli nie będzie tych 33 tys. zł, to będzie duża ujma dla kasy zakładu.  W następnych latach, to jest netto w skali roku 58 tys. zł, które będą brakować, jeżeli chodzi tylko o te cztery lokale użytkowe.

W uzasadnieniu jest napisane, że przedmiotowe lokale służą statutowej działalności PUK-u. Jeżeli chodzi o dwa lokale użytkowe - to jak najbardziej, PUK ma tam swoją siedzibę, ale następne dwa? Jak te dwa lokale mają się do zadań statutowych PUK-u?

 

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że przedstawił tylko argumentację, którą  przedstawił prezes, a radni się do tego ustosunkują.   

 

Radna Ilona Łosińska powiedziała, że wnioskuje o to, żeby przekazać PUK-owi dwa lokale użytkowe, które są mu potrzebne do realizacji swoich zadań statutowych i garaże, ZGM jakoś sobie poradzi. Proszę o wstrzymanie się z tą decyzją do końca roku 2004 i podjęcie decyzji w roku 2005, bo wtedy ZGM inaczej będzie pewne rzeczy planował.

 

Radna Maria Taciak powiedziała, że zgadza się z tym, co mówiła radna Ilona Łosińska, ponieważ dokonywanie takich zmian w ciągu roku budżetowego jest kuriozalne. Czy prezes spółki PUK posiada licencję jako zarządca?

 

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że przedmiotowe lokale są przekazywane aportem na własność, a nie do zarządzania.

 

Radny Waldemar Grześkowiak powiedział, że jest rozwiązanie obaw radnej Ilony Łosińskiej, ponieważ wszystko można tak zorganizować, że aport tych nieruchomości nastąpi od 1 stycznia 2005 r.  W takim wypadku bieżący rok byłby już rozwiązany, natomiast tych pieniędzy nie będzie w budżecie ZGM-u w roku przyszłym. Docelowo PUK, pozyskując nowe obiekty, wyniesie się z biurowca ZGM-owskiego i w związku z tym będą to jakieś dodatkowe środki, które zrekompensują ZGM-owi straty z lokali przy ul. Miłosławskiej.  Strata wpływów z nieruchomości dzierżawionych przez ZGM, a przekazanych aportem do PUK-u zostanie zastąpiona wpływami z dzierżawionych jakiejś firmie pomieszczeń w biurowcu.

Rozumiem, że cała dyskusja dotyczy tylko tych dwóch lokali użytkowych nie użytkowanych w tej chwili przez PUK przy ul. Miłosławskiej?

 

Radna Ilona Łosińska powiedziała, że chodzi o to, żeby na ten moment przekazać tylko dwa lokale, a w momencie, kiedy prezes przedstawiłby jakiś biznes-plan, podjąć dalszą dyskusję. Tak naprawdę nie wiemy, co w tej spółce się dzieje i czy jest potrzebne takie wsparcie?

 

Radny Waldemar Grześkowiak powiedział, że pieniądze, które były przekazywane do kasy ZGM-u z tytułu dzierżawy będą zostawały w PUK-u i to są te pieniądze, które PUK może przeznaczyć na modernizację. 

 

Radny Piotr Matuszewski, przewodniczący komisji powiedział, że jeżeli się mówi, żeby PUK przedstawił biznes-plan, to trzeba by też się zainteresować i zorientować jak faktycznie jest w ZGM-ie choćby ze ściągalnością, bo też nie wiemy. Czy to jest katastrofa dla ZGM-u, jak ubędą dwa lokale? Można by się przyjrzeć temu bliżej.

 

Radna Ilona Łosińska powiedziała, że jeżeli chodzi o zastąpienie lokali, że PUK wychodzi na Miłosławską i na ul. gen. Sikorskiego pozostają pomieszczenia po PUK-u, to nie można powiedzieć, że te pieniądze wejdą jakby jedne w drugie. Lokale użytkowe przy ul. Miłosławskiej są w centrum miasta i to jest zupełnie inny punkt, za który można uzyskać zupełnie inną kwotę. Cena lokali przy ul. gen. Sikorskiego jest taka, a nie inna i na pewno te lokale nie przyniosą do kasy ZGM-u takich wpływów jak lokale przy ul. Miłosławskiej.

Windykacja należności jest prowadzona przez ZGM. W poprzedniej kadencji badała komisja rewizyjna w jaki sposób to jest robione i było to przedstawione. To nie jest tak, że niektórzy ludzie nie płacą, bo nie chcą płacić. Niektórzy ludzie są naprawdę zmuszeni do tego, żeby nie płacić, bo sytuacja we Wrześni na rynku pracy jest taka a nie inna.

Nie twierdzę, że nie należy pomóc PUK-owi. Jest to spółka gminna i należy jej pomóc, ale musimy wiedzieć o jaką kwotę chodzi?, na jaką modernizację?, na zakup jakich samochodów? Przecież nikt z radnych nie podejmie błędnej decyzji, żeby utopić PUK. Tam też pracują ludzie i to też są miejsca pracy. Nie może być tak, że jednemu zakładowi odbieramy przychody i pod koniec roku może to przynieść niezbyt ciekawą sytuacje finansową, by pomóc drugiej spółce.

Wnioskuję, żeby przekazać garaże i dwa lokale przy ul. Miłosławskiej, które są potrzebne do realizacji zadań statutowych PUK-owi, a z resztą wstrzymać się i podjąć temat w roku 2005. Wtedy prezes przedstawi plan o jaką kwotę chodzi?, o jaką modernizację?, o jaki zakup urządzeń czy samochodu? Jeżeli chodzi o ZGM, to się wspólnie zastanowimy co dalej.  Wtedy możemy pewne rzeczy przyblokować, realizować tylko konieczne remonty.

 

Radny Henryk Krukowski poprosił o informację, jaka jest opinia kierownika ZGM-u w przedmiotowej sprawie? Czy to nie jest początek działań, żeby nastąpiło połączenie tych dwóch zakładów? Czy jest w tym temacie jakaś opinia pana Strzelczyka?

 

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że zanim przygotowano projekt uchwały poprosił prezesa PUK-u i kierownika ZGM-u o to, żeby usiedli przy stole i wypracowali wspólne stanowisko. To stanowisko w mojej ocenie jest odzwierciedleniem tego projektu.   

 

Radna Ilona Łosińska powiedziała, że jeżeli chodzi o przekazanie lokali użytkowych, łącznie z garażami, to szef napisał do burmistrza pismo, że takie przekazanie lokali użytkowych i uszczuplenie wpływów do kasy zakładu spowoduje, że będziemy zmuszeni podnieść czynsze o około 10%.

 

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że można napisać tak jak kierownik, bo to jest najbardziej nośne, a można było napisać np. ograniczenie remontów, ale kierownik wolał napisać czynszów.  

 

Radny Waldemar Grześkowiak powiedział, że skoro nasze przedsiębiorstwo komunalne użytkuje te obiekty i  one są mu potrzebne, to płacenie czynszu ZGM-owi powoduje, że PUK ma wyższe koszty. Jeżeli obydwa podmioty należą do gminy,  to w interesie gminy jest takie doposażenie tych przedsiębiorstw w majątek, żeby mogły  funkcjonować bez zbędnych kosztów. Aż się prosi, by wprowadzić aportem te nieruchomości do PUK-u.

 

Radna Ilona Łosińska powiedziała, że jeżeli chodzi o garaże, to jeżeli PUK potrzebuje tych garaży, to jak najbardziej, jest to potrzebne spółce do realizacji zadań statutowych.  Jeżeli chodzi o dwa lokale użytkowe przy ul. Miłosławskiej, które są potrzebne także do realizacji zadań statutowych to dobrze, należy pomóc. Niemniej proponowana pomoc jest daleko idąca, a nie ma żadnych planów i nie wiemy, co się takiego złego w PUK-u dzieje i na ile jest ta pomoc potrzebna, żeby PUK mógł normalnie funkcjonować.

 

Radny Piotr Matuszewski, przewodniczący komisji poprosił o informację, czy dwa lokale, będące kwestią sporną są potrzebne PUK-owi do prowadzenia działalności statutowej?

 

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że PUK planuje poszerzenie działalności, jaką jest prowadzenie zakładu usług pogrzebowych i przeniesienie na ul. Miłosławską kasy, dostępnej dla mieszkańców gminy i księgowości. Taki jest wniosek prezesa. Jeżeli radni poprą wniosek radnej Ilony Łosińskiej, to burmistrz rozważy przedstawiony projekt i być może wprowadzi autopoprawkę. 

 

Radny Piotr Matuszewski, przewodniczący komisji powiedział, że przy takiej odpowiedzi uważa, że propozycja przeniesienia kasy do centrum miasta, bliżej klienta, jest „dzień do nocy” w stosunku do tego, jak jest teraz, że mieszkaniec musi jechać na koniec miasta, żeby zapłacić kilka złotych np. za wywóz śmieci.

 

Radna Maria Taciak zaproponowała, żeby wycofano z porządku obrad omawiany projekt uchwały i przygotowano projekt, uwzględniający wnioski radnej Ilony Łosińskiej. Członkowie komisji powinni także zapoznać się z wynikami finansowymi spółki. Prezes powinien także przedłożyć członkom komisji strategię rozwoju spółki, bo działanie po partyzancku nie jest zasadne. Podjęcie tej uchwały skutkuje konsekwencjami długofalowymi i nie można działać „na kolanie” w ciągu roku budżetowego. Nie ma znaczenia czy to jest 30 tys. zł, czy 50, to są jakieś pieniądze, które zostały zaplanowane w budżecie danego zakładu i trudno, żeby np. rada szukała 30 tys. zł, by przekazać dotację zakładowi, by zamknąć bilans roku 2004. Nasza komisja powinna zwłaszcza tym problemem się zająć i to w sposób bardzo szczegółowy.

 

Radny Cezar Dubiel powiedział, że w całej rozciągłości popiera inicjatywę zapoznania się z aktualną sytuacją jak również z planami PUK. Racjonalnym byłoby także zapoznanie się z aktualną sytuacją i planami ZGM-u. Dzisiaj już wiele argumentów z obu punktów widzenia padło, sporo argumentów było obiektywnych, ale wiele było też subiektywizmu. Wszyscy to rozumiemy i wybaczamy. Sądzę, że można na tym dyskusję zakończyć, a swój głos chciałbym zakończyć tym, że nie podejrzewam burmistrza, by podejmował mało rozsądne decyzje i jeżeli taki jest projekt, to ja proponuję, by ten projekt poprzeć w całości.

 

Radny Waldemar Grześkowiak powiedział, że proponuje wprowadzić taki zapis do uchwały, by aport nastąpił od 1 stycznia 2005 r., żeby nie było argumentu, że w ciągu roku budżetowego wprowadza się tego typu zmiany.           

 

Komisja komunalno-finansowa w obecności 11 radnych 6 głosami „za”, przy 4 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” wnioskuje o wycofanie z porządku obrad XXIV sesji projektu uchwały w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych  - spółka z o.o. we Wrześni poprzez wniesienie aportu w postaci prawa własności lokali użytkowych i prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkami garażowymi. Komisja wnioskuje o przygotowanie nowego projektu uchwały, uwzględniającego uwagi radnych, wyrażone podczas posiedzenia komisji. 

 

e)

 

Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży Wrzesińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej we Wrześni gruntu będącego w jej użytkowaniu wieczystym w związku z ustanowieniem na rzecz członków Spółdzielni odrębnej własności lokali mieszkalnych lub z przeniesieniem  na członków Spółdzielni własności lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych.

 

Salę posiedzenia opuścił radny Arkadiusz Czajkowski.

 

Radna Ilona Łosińska poprosiła o informację, czy zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami można ustalić bonifikatę na poziomie 95% czy 99%? Czy nie jest tak, że trzeba nabyć nieruchomość za minimum 10% wartości?

 

Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury powiedziała, że według ustawy bonifikata może być na poziomie 99,9%. Bonifikata nie może być równa lub przekroczyć 100%.  

 

Radna Eugenia Potęga poprosiła o informację, czy przedłożony Radzie Miejskiej wykaz obejmuje wszystkie grunty, które spółdzielnia użytkuje wieczyście od gminy? Chodzi o budynek przy ul. Piastów 1, którego w tym wykazie nie ma. 

 

Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury powiedziała, że przedmiotowy wykaz przedłożyła spółdzielnia. Spółdzielnia posiada także na własność część gruntów i może lokatorów uwłaszczyć na tym gruncie w pełnym zakresie. Prace wydzielania działek przez spółdzielnie nie są jeszcze zakończone i być może będą kolejne tego typu projekty uchwał. Podczas sesji będzie prezes WSM i wyjaśni wszelkie wątpliwości.

 

Radny Maciej Baranowski, przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni zaproponował, żeby w projekcie uchwały zapisać, że wpłata na rzecz gminy powinna się odbyć w odpowiednim terminie. 

 

Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury powiedziała, że ten temat był rozważany i pod względem prawnym nie ma możliwości narzucenia terminu zapłaty. Ta kwestia podlega indywidualnym uzgodnieniom, które będzie prowadził burmistrz.

 

Komisja komunalno-finasowa w obecności 10 radnych 4 głosami „za”, przy 1 „przeciw” i 5 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży Wrzesińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej we Wrześni gruntu będącego w jej użytkowaniu wieczystym w związku z ustanowieniem na rzecz członków Spółdzielni odrębnej własności lokali mieszkalnych lub z przeniesieniem  na członków Spółdzielni własności lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych.

 

f)

 

Alicja Stawowska, skarbnik Miasta i Gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu na rok 2004.

 

Radna Maria Taciak powiedziała, że wprowadza się kolejne zmiany do załącznika nr 2 i już się w tym gubi. Ten załącznik był wielokrotnie zmieniany od początku roku i członkowie komisji powinni otrzymać tekst ujednolicony, by byli zorientowani w stanie zadań inwestycyjnych. Wnioskuję, by członkowie komisji otrzymali załącznik nr 2 do budżetu na 2004 rok w formie ujednoliconej.

Nie otrzymałam ostatnich zarządzeń burmistrza w sprawie zmian budżetu. Proszę, by członkowie komisji otrzymywali kopie tych zarządzeń na bieżąco.   

W „Wieściach z Ratusza” ogłoszono przetarg na iluminację i remont ratusza. Chciałabym wiedzieć, jaki jest stan wydatkowanych środków finansowych na remont ratusza. Nie neguję potrzeb remontowych, ale chcę znać jaki jest fundusz na to zadanie. Poproszę także o informację na temat kosztów komputeryzacji. Kto te remonty przeprowadza?  W pierwotnej uchwale budżetowej nie było takiej pozycji, jak remont ratusza.

 

Radna Maria Taciak wnioskuje o przygotowanie dla członków komisji komunalno-finansowej tekstu ujednoliconego załącznika nr 2 (zadania inwestycyjne) do uchwały budżetowej na rok 2004 r.

 

Radna Maria Taciak wnioskuje, by członkowie komisji na bieżąco otrzymywali kopie zarządzeń burmistrza w sprawie zmian budżetu.

 

Radna Maria Taciak wnioskuje o informację, ile wydatkowano w tym roku budżetowym środków na remont ratusza wraz z informacją kto te remonty wykonuje?

 

Radna Maria Taciak wnioskuje o informację, ile wydatkowano w tym roku budżetowym środków na  komputeryzację urzędu?

 

Alicja Stawowska, skarbnik Miasta i Gminy Września wyjaśniła, że katalog zadań inwestycyjnych w formie ujednoliconej jest już przygotowany i nie ma problemu, żeby go radnym przedłożyć. Zarządzenia burmistrza w sprawie zmian budżetu zostały wczoraj członkom komisji położone na półkach w Biurze Rady. Za to, jak było poprzednio nie mogę odpowiadać, ale jeśli są jakieś zaległości, to będą nadrobione. Informacja na temat kosztów remontu i komputeryzacji zostanie przygotowana na piśmie.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że w zadaniach inwestycyjnych planowanych na rok 2004 nie było remontu ratusza. Proszę tego nie odbierać osobiście, ale na podstawie dokumentów, które radni otrzymują w postaci projektów uchwał, można stwierdzić, że jest totalny bałagan w dokumentacji. Np. jeżeli chodzi o załącznik nr 2, to proszę porównać zarządzenie nr 129, kiedy kwota po zmianie wynosiła prawie 2,5 mln zł na te inwestycje, a dzisiaj mamy dodatkowe, dopisywane są uchwałą Rady Miejskiej z 28 czerwca i zarządzeniem 140 i 182  dochodzą inne i jest 2,416 mln.

Grubym nieporozumieniem i mankamentem  jest to, o czym mówiłem 28 czerwca. Burmistrz przedstawił, że gmina posiada na rachunku bankowym wolne środki w kwocie 1,4 mln zł. Nie chcę się powtarzać, wszystko jest zawarte w protokole komisji z 25 czerwca, mówiłem również o tym na sesji. Były te wolne środki, czy to był tylko „pic” na potrzeby Rady? Pytam, bo mam przed sobą uchwałę Kolegium RIO i to jest przyczyna, że w poniedziałek musi się odbyć sesja, żeby tę sprawę wyprostować, bo 25 sierpnia zostanie rozpatrzona sprawa. To rzutuje na Radę. Panowie z Unii Wrześnian i wszyscy, którzy 28 czerwca, kiedy zgłaszałem swoje uwagi i mówiłem wyraźnie i skarbnik się upierał,  przegłosowali uchwałę. Dzisiaj mamy, RIO stwierdziło, że uchwała została podjęta z naruszeniem prawa. Duża gmina i nie ma ludzi, którzy znają ustawę o finansach publicznych? Albo się ma 1,5 mln zł na koncie, albo się nie ma. To nie jest tylko przesunięcie przychodów z tytułu różnych rozliczeń. Skarbnik mówił, że tak można, a ja mówiłem, że nie można, bo jest źle sklasyfikowane w budżecie. Nie wiem, skąd te pieniądze się wzięły i dzisiaj jest potrzeba zrównoważenia tego poprzez wzięcie dodatkowo kredytu w wysokości 1,5 mln zł.

Uważam, że uchwała jest przygotowana fatalnie. To jest aż nieładnie jak się pisze: „w celu wypełnienia zaleceń”, bo Kolegium RIO nie zaleca, a nakazuje, to jest różnica. Projekt tej uchwały należy zmodernizować, by nie było więcej wstydu dla Rady Miejskiej we Wrześni w RIO. To jest wstyd dla Rady Miejskiej, że takie buble wychodzą. Ściąga się nas z wakacji i urlopów, żeby naprawić to, co można było 28 czerwca prawidłowo przyjąć. Trzeba było powiedzieć, że należy zwiększyć kredyt, a nie „picować” radnych, że mamy na koncie jakieś wolne środki. Skarbnik i burmistrz twierdzili, że wszystko jest w porządku, a jak się okazuje nie jest i długo nie będzie. 

 

Alicja Stawowska, skarbnik Miasta i Gminy Września wyjaśniła, że wolne środki zapisane po stronie przychodów występują. Muszę przyznać rację, że w klasyfikacji budżetowej wolne środki, jako nadwyżka, kiedy spojrzymy na ustawę o finansach publicznych art. 112 ust. 2, faktycznie nie pochodzą z pożyczek, aczkolwiek te środki są na rachunku bieżącym. Jest to nieszczęśliwe sformułowanie, ale nie ma przekłamania.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że nie chce ze skarbnikiem polemizować, bo życzy mu jak najlepiej, ale od niego też zależy jak to zostanie wyprostowane. Pewne rzeczy, to są zaszłości z roku poprzedniego. Jeżeli w roku budżetowym są dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, to niezależnie czy wpłynęły do końca grudnia czy na początku stycznia, jeżeli są za rok budżetowy, tak jak jest zapisane w ustawie o finansach publicznych, tak są sklasyfikowane. Natomiast przychody z tytułu innych rozliczeń, to są pieniądze wolne. Na budżet trzeba patrzeć jak na całość. Albo mamy nadwyżkę budżetową, albo mamy deficyt.

Mam wątpliwą satysfakcję, że RIO potwierdza to, o czym mówiłem. Tak się dzieje w naszej Radzie i do tego nie będę wracał, chyba że do sesji wyjdą jeszcze jakieś sprawy.

Dlaczego bilans wykonania budżetu roku 2003 jeszcze nie jest w RIO? Czy moglibyśmy, jako komisja otrzymać ten bilans na sesję? Nie ukrywam, że jest grupa radnych, którzy złożą wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej w sprawie wyjaśnienia budżetu. Zastępca burmistrza ma rację, mówiąc że rzeczywiste potrzeby zostaną określone po analizie aktualnej sytuacji finansowej. Wy nie wiecie na czym siedzicie, a my chcielibyśmy wiedzieć na czym siedzicie. Sprawy związane z budżetem są bombą z opóźnionym zapłonem.

 

Radna Maria Taciak poprosiła o informację, do kiedy bilans powinien być dostarczony do RIO?   Poproszę, by członkowie komisji otrzymali kopię tego bilansu.

 

Radna Maria Taciak i radny Ryszard Szwajca wnioskują, by członkowie komisji komunalno-finansowej otrzymali bilans  za rok 2003.

 

Alicja Stawowska, skarbnik Miasta i Gminy Września wyjaśniła, że bilans jest już w RIO, a termin składania jest do końca maja.                       

 

Radna Maria Taciak poprosiła o wyjaśnienie, jakie były powody tak znacznego opóźnienia.

 

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że skarbnik nie przygotował go na czas.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że za to odpowiada burmistrz.

 

Radna Maria Taciak powiedziała, że kierownikiem urzędu jest burmistrz i to burmistrz ponosi odpowiedzialność. Skarbnik jest wybierany przez radę, ale jest pracownikiem. Dziwię się, że nie było ciągłej kontroli w zakresie gospodarki finansowej.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że mamy kilka inwestycji, czyli załącznik nr 2 i są jeszcze inne kwestie prowadzone z GFOŚ, jakby obok przy budżecie. Gmina prowadzi dwie poważne inwestycje na kwotę około 1 mln zł każda, które wynikają z umowy z NFOŚ i nie znajduje to odbicia w budżecie 2004 r. W budżecie powinny znaleźć się te inwestycje oraz pieniądze, które wynikają z umów z Agencją Nieruchomości Rolnej, która współfinansuje te zadania.

 

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że można porozmawiać o pożyczkach, które zostały zaciągnięte z GFOŚ przez poprzedni zarząd i których nie oddano. Jak jest radny takim dociekliwym „budżetowcem”, to można o tym porozmawiać.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że jest mowa o dwóch różnych sprawach.

 

Radna Maria Taciak powiedziała, że ostatnio wyrażono opinię, że ta formuła wypracowana przez poprzedni zarząd była lepsza niż zaciągnięcie kredytu komercyjnego.

 

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że tylko teoretycznie.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że wnioskuje o informację pisemną na ten temat.

 

Radny Ryszard Szwajca wnioskuje o informację na temat dwóch inwestycji, które wynikają z umów z NFOŚ i są  realizowane przez gminę.  

 

Radna Maria Taciak powiedziała, że na jednej z sesji pytała burmistrza o ilość wniosków złożonych o fundusze „sapardowskie”. Otrzymałam wtedy odpowiedź, że uzyskały one bardzo wysoką punktację. Czy mogę znać treść odpowiedzi, którą Państwo otrzymaliście, że gmina Września nie otrzymała środków z funduszu SAPARD?   

 

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że to nie były wnioski o środki z funduszu SAPARD. To były wnioski przygotowywane pod fundusze strukturalne.

 

Radna Maria Taciak powiedziała, że w takim razie wycofuję swoje pytanie i nie określa, jako „SAPARD”, a określa jako „fundusze strukturalne” i chce wiedzieć, z jakich powodów gmina Września nie uzyskała środków z funduszy strukturalnych?

 

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że gmina Września nie otrzymała jeszcze odpowiedzi w sprawie funduszy strukturalnych.      

 

Komisja komunalno-finasowa w obecności 10 radnych 4 głosami „za”, przy 3 „przeciw” i 3 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu na rok 2004.

 

Pkt 4

 

Radny Ryszard Szwajca wnioskuje o informację na temat środków finansowych wydatkowanych na organizację Festiwalu im. Anny Jantar.

Jaka kwota została wydatkowana na to zadanie z budżetu gminy (z wyszczególnieniem na co te środki zostały wydatkowane)?

Jaka kwota została wydatkowana na to zadanie z budżetu WOK (z wyszczególnieniem na co te środki zostały wydatkowane)?

Jaka kwota na to zadanie została pozyskana od sponsorów (z wyszczególnieniem na co te środki zostały wydatkowane)?

Jeśli były inne wpływy finansowe lub rzeczowe, to radny wnioskuje o ich wykazanie.

 

Radna Maria Taciak wnioskuje, by służby urzędu w ciągu tygodnia dokonały weryfikacji czystości na terenie miasta, ponieważ niektóre fragmenty są bardzo zanieczyszczone (np. ul. Kościuszki w kierunku cmentarza komunalnego oraz teren cmentarza – kosze na śmieci są przepełnione, ul. Wojska Polskiego, ul. Konopnicka, ul. Szkolna, etc.).

 

Radna Maria Taciak zwróciła uwagę na to, że plakat drukowany na ostatniej stronie „Wieści z Ratusza” nr 17/2004 jest nieczytelny.

 

Radny Ryszard Szwajca zwrócił uwagę, że nie są na bieżąco publikowane w BIP-ie zarządzenia burmistrza, dotyczące zmian budżetu.

 

Radny Czesław Duch wnioskuje, by gmina interweniowała w GDDPiA, ponieważ nowo budowane rondo na ul. Sikorskiego jest za małe, by duże auta ciągnikowe mogły swobodnie przez nie przejeżdżać nie powodując zniszczeń.

 

Radny Maciej Baranowski wnioskuje, by rozważyć możliwość przesunięcia słupków ograniczających szerokość pasa parkingowego na nowo wybudowanym parkingu przy ul. Warszawskiej, ponieważ średniej wielkości auta osobowe nie mieszczą się i wystają na pas jezdni.      

                                                                       

 

Pkt 5

 

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący komisji o godz. 18.30 zamknął posiedzenie komisji.

Protokół zawiera 12 ponumerowanych stron.

Wszystkie ww. załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

                                                                                               

Przewodniczący komisji

radny Piotr Matuszewski

/-/

 

 

 

Protokolant

Robert Klimczak

/-/

 

 

 

 

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.