BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14260318
ostatnia aktualizacja BIP'u:
05-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół nr XXIII/2004
 

Protokół

 nr XXIII/2004

z sesji Rady Miejskiej we Wrześni,

która odbyła się 28 czerwca 2004 r.

w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy Września

 

 

XXIII sesja Rady Miejskiej we Wrześni została zwołana na podstawie art. 20 ust. 1  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami).

 

Pkt 1

 

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Maciej Baranowski o godz. 16.30 otworzył sesję i po powitaniu radnych, sołtysów i gości oświadczył, że zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczy 19 radnych, co stanowi quorum.

 

Protokoły  z sesji nr XXI/2004 i XXII/2004 zostały przyjęte przez aklamację; nikt z radnych nie wniósł uwag do ich treści.  

 

Pkt 2

Przedstawiony porządek obrad (załącznik nr 2):

 

1.   Otwarcie sesji.

2.   Przedstawienie porządku obrad.

3.   Interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.

4.   Podjęcie uchwał w sprawie:

a)      nadania tytułu „Honorowego Obywatela Wrześni”,

b)      zmiany Statutu Gminy Września,

c)      nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej,

d)      szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,

e)      zmieniająca uchwalone założenia do planu zaopatrzenia Gminy Września w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,

f)        zajęcia stanowiska dotyczącego wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego,

g)      przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa mieszkaniowego w Psarach Małych, obejmującego obszar ograniczony ulicami: Rolną, Długą, Przylesie i Nekielską, 

h)      przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu aktywizacji gospodarczej, obejmującego obszar działki nr 46/6, położonej w Psarach Małych,

i)        zbycia nieruchomości położonej w Noskowie,

j)        zbycia nieruchomości położonych w Radomicach,

k)      zbycia nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Czerniejewskiej, 

l)        udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego we Wrześni, 

m)    zmiany budżetu na rok 2004,

n)      odwołania skarbnika Miasta i Gminy Września,

o)      powołania skarbnika Miasta i Gminy Września,

p)      skargi na Dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrześni, ul. Szkolna 1.

5.   Informacja na temat finansowania Miejskiego Klubu Sportowego „Victoria” Września.

6.   Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni.

7.   Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września.

8.   Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.

9.   Zakończenie obrad.

 

Pkt 3

 

Radny Marek Zielnik powiedział, że ma pytanie dotyczące autobusów szkolnych, które we wsi Gozdowo zabierają dzieci do szkół. Jeden autobus zabiera dzieci koło cmentarza, a po paru minutach jedzie  drugi autobus, który zabiera dzieci na tzw. górce. Mieszkańcy pytają, czy nie mógłby zabierać tych dzieci jeden autobus. Jeżdżą dwa, a jeden z nich jest tylko wypełniony w połowie.   

Czy prawdą jest, że pracownicy urzędu dostali niedawno nagrody? Jeśli tak, to chciałbym wiedzieć jaka była kwota przeznaczona na nagrody?

Dlaczego zmieniono logo Wrześni? Ile to kosztowało? Jak wiem, to naszym logo zawsze była koniczynka, a dzisiaj jest nowy znak. Nie wiem, czym to było podyktowane?

 

Radna Maria Taciak powiedziała, że ma kilka pytań. Pierwsze dotyczy spółek gminnych. Czy dostosowano umowy spółek gminnych stosownie do ustawy z 9 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy o gospodarce komunalnej?

Czy członkowie rad nadzorczych wypełniają wymogi określone w ustawie o komercjalizacji i prywatyzacji? Chcę tylko radnym przypomnieć, że stosownie do przywołanej ustawy członkowie rad nadzorczych muszą posiadać dokument potwierdzający zdany egzamin z przepisów określonych w tej ustawie. W kontekście zadanego pytania poproszę także o informację, kto aktualnie zasiada w radach nadzorczych spółek? Jakie posiadają wykształcenie i przygotowanie zawodowe?

Przypominam sobie, że nie tak dawno, bo w poprzedniej kadencji zarzucano ówczesnemu zarządowi, iż nie przedstawia kandydatów do rad nadzorczych w spółkach gminnych. Pragnę zauważyć, że nie uczyniono tego, przynajmniej bliżej nie przedstawiono kandydatów, którzy aktualnie zasiadają w spółkach gminnych.

Poproszę także o informację na temat stanu zatrudnienia w urzędzie gminy, WOSiR-ze i WOK-u. Interesuje mnie, jaki był stan zatrudnienia w tych jednostkach 1 stycznia 2003 r. i jaki będzie na 30 czerwca 2004 r.?

 

Radny Czesław Duch powiedział, że poinformowano go o całkowitej dewastacji budynku harcówki przy ul. Wrocławskiej i Objazdowej. Pojechałem tam zobaczyć i rzeczywiście jej stan jest zły. Ten budynek jest rozbierany przez różne osoby i w najbliższym czasie może się tam stać tragedia, ponieważ może się zawalić całkowicie konstrukcja dachu. Czy burmistrz brał pod uwagę, co by z tą harcówką zrobić?

W styczniu rozmawialiśmy o monitoringu miasta i do tej pory ta sprawa jakoś ucichła. Chciałbym się dowiedzieć, czy coś w tym kierunku się robi, ponieważ w rozmowach z mieszkańcami miasta coraz częściej pojawiają się pytania na ten temat? Z tego co mi wiadomo, może nie do końca jestem doinformowany, część tego monitoringu jest w Straży Miejskiej, a część w Powiatowej Komendzie Policji. Jak to się ma do rzeczywistości? 

 

Radny Jan Drewniak poprosił o informację na temat eternitowych pokryć dachów. Wiele się mówi na ten temat w mediach. Czy istnieją na ten temat stosowne przepisy w związku z naszym przystąpieniem do Unii Europejskiej? Eternit był produkowany na bazie azbestu. Na terenie całej Polski, w tym na terenie gminy Września tego typu pokryć dachowych jest bardzo wiele. Czy są stosowne przepisy, które w przyszłości będą zmuszały właścicieli budynków pokrytych eternitem do jakiegoś działania? Słyszałem, że niektóre gminy przeprowadziły inwentaryzację tego typu budynków. Jak to wygląda w naszej gminie?                   

 

Pkt 4

 

a)

 

Radna Maria Taciak powiedziała, że zastanawia się, ponieważ przedłożony projekt uchwały wskazuje osobę, której Rada Miejska ma nadać tytuł: „Honorowy Obywatel Wrześni”. Nie chciałabym być źle zrozumiana, niemniej należałoby się zastanowić, bo § 2 uchwały nr XXIII/160/96 z 17 maja 1996 r. Rady Miejskiej we Wrześni w sprawie ustalenia regulaminu nadawania tytułu „Honorowego Obywatela Wrześni” mówi: „Honorowe obywatelstwo jest wyrazem najwyższego wyróżnienia i uznania społeczności gminy. Nadawany jest przez Radę Miejską we Wrześni osobom szczególnie zasłużonym dla gminy Września wg przepisów zawartych w niniejszym regulaminie”.

Oczywiście każdy z nas kojarzy pana Jarosława Kukulskiego, bo ma swoje korzenie i jest związany z Wrześnią. Proszę tylko zauważyć, że to honorowe obywatelstwo jest nadawane osobom, które dla społeczności gminy coś zrobiły. Coś, to znaczy wniosły swój wkład, w tym wypadku np. w życie kulturalne.

Przed nami festiwal im. Anny Jantar, ale on jest przed nami. Czy nie należałoby się zastanowić, żeby uhonorować tą odznaką pana Jarosława Kukulskiego chociażby po festiwalu? Myślę, że społeczność lokalna utrwali sobie to nazwisko, bo dzisiaj osoby zasiadające na sali sesyjnej to nazwisko znają, ale czy wszyscy mieszkańcy? Zastanawiam się, czy ta uchwała nie jest przedwczesną? Nie jestem przeciwna tylko mam wątpliwość, czy robimy to tylko dlatego, aby wręczyć tę odznakę w przededniu  konkursu im. Anny Jantar?

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że myśli, iż osoba pana Jarosława Kukulskiego jest zdecydowanie znana.

Jarosław Kukulski urodził się we Wrześni. Jest absolwentem szkoły podstawowej nr 1 we Wrześni. Niedawno uczestniczył w 100. rocznicy tej szkoły. Poza tym, to dzięki niemu w 1976 r. podczas „Banku 440” śpiewała Anna Jantar. Wielokrotnie, to dzięki niemu na ziemi wrzesińskiej odbywały się różne imprezy. Dzięki jego znajomościom będziemy mogli przeżywać we Wrześni festiwal, który będzie transmitowany przez telewizję o wymiarze ogólnopolskim.

Myślę, nie chciałem używać tego argumentu, ale radna sama go podsunęła,  że przeciętny mieszkaniec Wrześni prędzej miał do czynienia z muzyką i kompozycjami Jarosława Kukulskiego niż np. z osobą śp. Olgierda Brzeskiego. Jest mi przykro, że muszę używać takich argumentów.   

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych w głosowaniu imiennym (załącznik nr 3) jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXIII/206/04 w sprawie: nadania tytułu „Honorowego Obywatela Wrześni” (załącznik nr 4).

  

b)

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych 17 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 2 „wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr XXIII/207/04 w sprawie: zmiany Statutu Gminy Września (załącznik nr 5).

 

c)

 

Radna Ilona Łosińska, zastępca przewodniczącego Rady Miejskiej przedstawiła wnioski komisji do omawianego projektu uchwały.

 

Magdalena Podsiadłowska-Pawlak, radca Urzędu Miasta i Gminy Września ustosunkowując się do wniosku komisji komunalno-finansowej wyjaśniła, że zazwyczaj tak się robi, jak wnioskuje komisja, ale w tym przypadku zaistniała taka sytuacja, że została zmieniona ustawa. Zgodnie z zasadą techniki prawodawczej, jeżeli zlikwidowana zostanie ustawa, to akty wykonawcze do tej ustawy tracą moc. Wobec tego tutaj nie było takiej potrzeby.   

 

Maciej Baranowski, przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni powiedział, że komisja sformułowała wniosek i podda go pod głosowanie.

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych 5 głosami „za”, przy 8 „przeciw” i 6 „wstrzymujących się” negatywnie zaopiniowała wniosek komisji komunalno-finansowej o uzupełnienie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej o paragraf w brzmieniu: „Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Rady Miejskiej we Wrześni nr  XVI/158/03 z 19 grudnia 2003 r. w sprawie: nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej we Wrześni”.

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXIII/208/04 w sprawie: nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej (załącznik nr 6).

 

d)

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych 18 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” podjęła uchwałę nr XXIII/209/04 w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (załącznik nr 7).

 

e)

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXIII/210/04 w sprawie: zmieniająca uchwalone założenia do planu zaopatrzenia Gminy Września w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe (załącznik nr 8).

 

f)

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych 16 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 3 „wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr XXIII/211/04 w sprawie: zajęcia stanowiska dotyczącego wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego (załącznik nr 9).

 

g)

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXIII/212/04 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa mieszkaniowego w Psarach Małych, obejmującego obszar ograniczony ulicami: Rolną, Długą, Przylesie i Nekielską (załącznik nr 10).

 

h)

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXIII/213/04 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu aktywizacji gospodarczej, obejmującego obszar działki nr 46/6, położonej w Psarach Małych (załącznik nr 11).

 

i)

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXIII/214/04 w sprawie: zbycia nieruchomości położonej w Noskowie (załącznik nr 12).

 

j)

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXIII/215/04 w sprawie: zbycia nieruchomości położonych w Radomicach (załącznik nr 13).

 

k)

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXIII/216/04 w sprawie: zbycia nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Czerniejewskiej (załącznik nr 14).

 

l)

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych 17 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 2 „wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr XXIII/217/04 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego we Wrześni (załącznik nr 15).

 

m)

 

Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy Września przedstawił autopoprawkę do omawianego projektu uchwały (załącznik nr 16).

 

Radny Ryszard Szwajca poprosił o odpowiedź na kilka pytań w związku z przedstawionym projektem uchwały. Dlaczego dochody należne gminie za grudzień są wpisane jako przychody, a nie zgodnie z klasyfikacją budżetową?

Następne pytanie dotyczy wieloletniego programu inwestycyjnego. Przyjmując budżet, łączna kwota własnych środków na ten cel wynosiła 1 mln zł. Dlaczego zmniejsza się ją prawie o 200 tys. zł?

Jest również błąd, gdyż nakłady na to zadanie w roku 2003, ze sprawozdania nie wynika, że było wydanych 338 tys. zł, tu jest dwukrotnie kwota 171 tys. zł zapisana jako: zapłacone w roku 2003. To nie jest prawdą, porównując ze sprawozdaniem z wykonania budżetu i zapisana jest teraz dodatkowo w roku 2004, jako zobowiązanie za rok 2003. 

 

Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy Września wyjaśnił, że dochody należne za grudzień, które wpływają w styczniu, zgodnie z przepisami budżetowymi, traktuje się jako dochody z roku 2003. Jest taka zasada, gdyż te dochody są płacone przez podatników w roku 2003. W urzędach skarbowych są one pobrane w grudniu i od tego momentu następuje naliczanie tych środków. Następnie Ministerstwo Finansów w oparciu o wskaźniki nalicza środki na poszczególne gminy i przekazuje je na rachunki. Ten wpływ do budżetu gminy następuje około 10-tego każdego miesiąca. W przypadku zakończenia roku dochody za grudzień wpływają w styczniu, czyli już w nowym roku budżetowym. W związku z tym, że są to dochody pobrane i opłacone przez podatników w roku 2003 stanowią dochód roku 2003. W każdym roku tak się dzieje.  W sprawozdaniu z budżetu są one ujmowane zgodnie z kwalifikacją. W związku z tym, że wpływają te środki w styczniu nie ma możliwości ich wydatkowania w roku budżetowym. Można je wydatkować w kolejnym roku budżetowym, w tym przypadku w roku 2004. Ale, żeby można było je wydatkować trzeba je uwzględnić w planie. Nie można tych środków uwzględnić w planie dochodów budżetu 2004, dlatego że byłyby wówczas uwzględnione w planie i w sprawozdaniach dwukrotnie. Byłoby więc przekłamanie. Dlatego więc, mimo że są one w sprawozdaniu z 2003 r., chcąc je umieścić w planie 2004 r. jedyna możliwość jest taka, że umieszcza się je jako przychody budżetu. W naszym przypadku w załączniku nr 3, czyli w odróżnieniu od dochodów, określa się te środki, jako tzw. wolne środki z roku poprzedniego. Ustawa o finansach publicznych przewiduje taki zapis i taką możliwość. Jest to określone w art. 112 - o ile się nie mylę - że deficyt budżetu może być finansowany z nadwyżki roku poprzedniego, pożyczek oraz wolnych środków. Pojęcie: „wolne środki” jest w ustawie o finansach publicznych przewidziane.

Pytanie dotyczące planu wieloletniego. Pierwotnie, gdy zadanie: „budowa dróg przy współudziale mieszkańców” było wprowadzane do budżetu, to plan rzeczywiście wynosił 1 mln zł, ale w tej chwili, dokonując korekty planowanych wydatków na rok 2004, została skorygowana również kwota wydatków na rok 2003, stąd kwota w tym załączniku jest tej wysokości. Pierwotnie plan na rok 2003 zakładał 700 tys. zł, 300 tys. zł na rok 2004, czyli 1 mln zł. Z różnych względów w roku ubiegłym te nakłady były znacznie niższe i dlatego, jako wydatki w roku 2003 podaliśmy kwotę 338 tys. zł. Była to kwota, którą rzeczywiście wydatkowano i jest zgodna ze sprawozdaniem. Natomiast na rok 2004 ujmujemy kwotę, która była zaplanowana na początku w budżecie, zwiększoną o tę proponowaną zmianę w projekcie uchwały. Te kwoty są w tym momencie ze sobą zgodne.                  

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych 12 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 7 „wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr XXIII/218/04 w sprawie: zmiany budżetu na rok 2004 (załącznik nr 17).

 

n)

 

Maciej Baranowski, przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni odczytał pismo (załącznik nr 18) skierowane do Alfreda Boguckiego, skarbnika Miasta i Gminy Września: „Panie Przewodniczący! Wysoka Rado!

Pragnę w imieniu Komisji Rewizyjnej II kadencji Rady Miejskiej we Wrześni, jak i obecnej (wyłączając radnego Ryszarda Szwajcę) podziękować panu skarbnikowi Alfredowi Boguckiemu za dobrą współpracę z Komisją Rewizyjną, jak i za wszelką cierpliwość okazaną przy odpowiadaniu na pytania do późnych godzin nocnych przy wyrażaniu opinii o wykonaniu budżetu gminy za rok 2003.

Jak trudno jest wytłumaczyć laikowi zasady księgowania przychodów i dochodów budżetowych, a jednocześnie zachować spokój, jest tylko znane panu Skarbnikowi.

Już od starożytności jest znane powiedzenie: Tłumaczyć laikowi i zachować rozsądek jest dane tylko Jowiszowi”. 

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września w imieniu własnym oraz poprzednich burmistrzów, wręczając kwiaty podziękował panu Alfredowi Boguckiemu za współpracę. 

 

Maciej Baranowski, przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni w imieniu radnych, wręczając kwiaty podziękował panu Alfredowi Boguckiemu za współpracę.

 

Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy Września powiedział, że jest mu niezmiernie miło.

Chciałbym podziękować za współpracę i pracę, którą wspólnie wykonywaliśmy. Myślę, że ona jakieś owoce po sobie pozostawi i wspólnie przyczyniliśmy się do rozwoju miasta i gminy. Mam taką nadzieję, że mimo potknięć i błędów, których na pewno się nie ustrzegłem jakiś owoc moja praca przyniosła.

Chciałbym życzyć Państwu, żeby budżet gminy w dalszym ciągu był w stanie nie gorszym, a miejmy nadzieję, że coraz lepszym. Dziękuję wszystkim Państwu, a szczególnie przewodniczącemu Rady Miejskiej panu Maciejowi Baranowskiemu, przewodniczącemu komisji komunalno-finansowej panu Piotrowi Matuszewskiemu i nieobecnemu przewodniczącemu komisji rewizyjnej panu Arkadiuszowi Czajkowskiemu, z którymi bliżej współpracowałem oraz burmistrzowi panu Tomaszowi Kałużnemu, z którym współpracowałem na co dzień. Chciałbym także podziękować zastępcom burmistrza  pp.: Krystynie Pośledniej i Janowi Maciejewskiemu, naczelnikom wszystkich wydziałów i pracownikom urzędu, a także Państwu sołtysom. Wszystkim Państwu serdecznie dziękuję.  

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych 13 głosami „za”, przy 1 „przeciw” i 5 „wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr XXIII/219/04 w sprawie: odwołania skarbnika Miasta i Gminy Września (załącznik nr 19).

 

m)

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych 15 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 4 „wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr XXIII/220/04 w sprawie: powołania skarbnika Miasta i Gminy Września (załącznik nr 20).

 

o)

 

Maciej Baranowski, przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni powiedział, że ogłasza przerwę w obradach. Proszę, by po przerwie na sali obrad zebrali się tylko radni, osoby, które są niezbędne do tego, by sesja mogła się odbywać oraz osoby stricte zainteresowane omawianym projektem uchwały. Ta część obrad ze względu na dobro osób, których dotyczy projekt uchwały, jeśli radni wyrażą zgodę, zostanie utajniona zgodnie z §9 ust. 2 Regulaminu Rady Miejskiej we Wrześni, który jest załącznikiem nr 4 do statutu Gminy Września.

 

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 18 radnych jednogłośnie zdecydowała o utajnieniu części obrad w zakresie podjęcia uchwały w sprawie: skargi na Dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrześni, ul. Szkolna 1.

 

Przerwa

 

Część utajniona zgodnie z §9 ust. 2 Regulaminu Rady Miejskiej we Wrześni, który jest załącznikiem nr 4 do statutu Gminy Września. Do wglądu tylko za zgodą przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni (załącznik nr 21)

 

Pkt 5

 

Maciej Baranowski, przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni powiedział, że informację na temat finansowania Miejskiego Klubu Sportowego „Victoria” Września (załącznik nr 23) zawarł w porządku obrad sesji na wniosek prezesa klubu.

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że zasady finansowania Miejskiego Klubu Sportowego „Victoria” Września wynikają z tego, że do 1 czerwca 2004 r. kluby były finansowane na zasadach takich, jak w latach ubiegłych, a od 1 czerwca br. w związku z wejściem w życie ustawy o  pożytku publicznym jest tak, w dużym uproszczeniu, że określane są kwoty na poszczególne zadania i ten, kto wygra konkurs otrzymuje pomoc.

W tej chwili, po uwzględnieniu tej dotacji do maja oraz wygraniu przez „Victorię” konkursu na zajęcia piłkarskie, klub „Victoria” otrzymał od gminy kwotę nieco wyższą niż w roku 2003.

Jest podnoszony temat parkingu prowadzonego na Rynku przez „Victorię”. Ja już na ten temat mówiłem, ale powtórzę. Otóż według danych i faktów klub „Victoria”, prowadząc parking w roku 2003 zebrał dwa razy około 26 tys. zł. Połowa wpływała do budżetu gminy i połowa do kasy klubu. Przy kwocie 26 tys. zł, kiedyś radny Czesław Duch powiedział, że podejrzewa, że człowiek, który by zajmował się zbieraniem tych pieniędzy zarabiałby miesięcznie 800 zł  czy 1000 zł. Uwzględniając, że były zatrudnione trzy osoby, czyli razem 2,4 tys. zł raz 10 miesięcy, to byłoby 24 tys. zł. Rok ma jeszcze dwa miesiące, to jest więc grubo ponad 24 tys. zł, a wpływy z biletów wynosiły 23 tys. zł. Tak więc nie do końca mogę się zgodzić ze zdaniem zawartym w piśmie: „W tym roku nie prowadzimy parkingu w Rynku co ma ogromny wpływ na sytuację finansową klubu.” Fakty mówią zupełnie coś innego. Wpływy wynosiły 26 tys. zł i przy założeniu, że parkingowi zarabiają po 800 zł wynika, że całość pieniędzy zebranych nie starczała nawet na wypłaty parkingowych więc nie mogę z tym zacytowanym zdaniem się zgodzić.

Warto dodać, że „Victoria” również czerpie korzyści z wynajmu lokalu, który jest przy stadionie. Lokal ten dzierżawi pan Waszak i jest to kwota około 10 tys. zł rocznie. Gmina Września przy pomocy Wrzesińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji finansuje również utrzymanie dwóch pracowników stadionu, jest to palacz i pan Wichłacz, który w praktyce zajmuje się wszystkim. To jest utrzymywane z naszych pieniędzy, które są w budżecie WOSiR za kwotę około 100 tys. zł rocznie. Utrzymujemy jeszcze dwóch stróży poborowych.

Dodam dla porównania, że utrzymanie zieleni w całej gminie i mieście, to kwota 250 tys. zł, a utrzymanie stadionu kosztuje 100 tys. zł.

Zgodnie z przedstawionym przez „Victorię” sprawozdaniem, klub otrzymuje jeszcze pieniądze od sponsorów, wpływy ze sprzedaży biletów oraz środki finansowe z reklam.

W związku ze zwycięstwem w rozgrywkach wielkopolskich o Puchar Polski i rozmowami na temat finansowania klubu, w których brał udział również przewodniczący Rady Miejskiej, doszło do spotkania z trenerem i dwoma przedstawicielami drużyny. W ramach pomocy zostały zakupione dla „Victorii” piłki, buty piłkarskie, a w tej chwili są zamówione i szyte stroje sportowe (koszulki i spodenki) z logiem Wrześni na nowy sezon sportowy.

Prowadzone są w tej chwili prace, mające na celu dostosowanie stadionu sportowego przy ul. Kosynierów do rozgrywek nawet międzynarodowych. Otrzymaliśmy propozycję, aby w 2006 roku we Wrześni odbyły się dwa lub trzy mecze w ramach mistrzostw Europy juniorów.

 

Maciej Baranowski, przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni powiedział, że klub „Victoria” odniósł bardzo znaczący sukces, ponieważ jest jedną z 64 drużyn, które biorą udział w Pucharze Polski.       

 

Pkt 6

 

Informacja przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni:

-         Regionalna Izba Obrachunkowa prosiła o przesłanie wyciągu protokołu z sesji 29 kwietnia w części dotyczącej dyskusji podczas udzielenia absolutorium. Zostałem wezwany i zobligowany do potwierdzenia czy oświadczenia na piśmie, że głosowanie odbyło się w trybie jawnym. W protokole z 29 kwietnia ta sugestia RIO została przeze mnie uwzględniona i na str. 16 protokołu jest zapis: „Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych w głosowaniu jawnym 13 głosami „za”, przy 5 „przeciw” i 2 „wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr XXI/184/04 w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu i udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Września  absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2003 rok.” Właśnie ten fragment, dotyczący głosowania jawnego został przeze mnie uwzględniony. RIO nie przesłała jeszcze do mnie żadnej informacji na temat podjęcia przez Radę przedmiotowej uchwały.    

-         Uprzejmie proszę o dostarczanie nowych numerów kont (26 cyfr). Numery kont można przedłożyć w Biurze Rady Miejskiej.

-         Wpłynęło pismo w sprawie dobrowolnego przekazania diet przez radnych na konto Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”.

-         Wpłynęło także postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu w przedmiocie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (do wglądu w Biurze Rady Miejskiej).

-         Wpłynęło pismo w sprawie pomysłu zainstalowania we Wrześni szynobusów (do wglądu w Biurze Rady Miejskiej).

-         Zakończyłem dzisiaj czynności związane z analizą oświadczeń majątkowych radnych. Zgodnie z procedurą, przekażę kopie oświadczeń do urzędu skarbowego oraz do burmistrza w celu ich publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

Pkt 7

 

Informacja burmistrza Miasta i Gminy Września (załącznik nr 23).

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września przedstawił informację dotyczącą PEC Września S.A. (załącznik nr 24). Podsumowując powiedział, że ani na zgromadzeniu wspólników, ani w radzie nadzorczej gmina nie ma żadnych praw.

 

Krystyna Poślednia, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedziała: przygotowywaliśmy się do akcji letniej mozolnie, próbując ten projekt zrealizować wspólnie ze świetlicami wiejskimi. Projekt jest realizowany i uczestniczy w nim wiele dzieci i młodzieży. Do świetlic dojeżdżają pracownicy i organizują zajęcia letnie. W lipcu zajęcia letnie będą organizowane w formie półkolonii dla poszczególnych świetlic z wyjazdami na basen i innymi wycieczkami. Dla uczestników zajęć przygotowano po drożdżówce i napoju. Udało się na ten cel wygospodarować środki z pomocy społecznej na dzieci, które są objęte pomocą społeczną w formie dożywiania.

Muszę z żalem powiedzieć, że co roku uczestniczyliśmy w programie „Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan” i w jakiś sposób, nie wiemy dlaczego, Września została w tym roku pominięta. Nie poinformowano nas o spotkaniu. Później w jakiś nieformalny sposób się dowiedzieliśmy i przyznano nam w tym programie na ostatnią chwilę 90 miejsc. Nie wiem, dlaczego tak się stało. Czy ze względów politycznych, czy jeszcze innych, nie wiem, to są nasze dzieci i szkoda, że kiedyś to było 250  miejsc, a nagle się zmniejszyło do 90. Nie wiem, czy te dzieci zawiniły? Będzie ten program realizowany w Chwalibogowie. Będzie także dość ciekawa oferta zorganizowana na naszych obiektach sportowych i innych placówkach. W programie w świetlicach wiejskich i półkoloniach będzie uczestniczyć prawie 500 dzieci. Drugie tyle dzieci będzie miało zorganizowany czas w mieście. Oprócz tego udzieliliśmy pewnej pomocy koloniom, które organizują parafie w Gozdowie, Fara, Sławno i św. Ducha. Pomoc polega na tym, że udostępniamy nasze autobusy szkolne do przewozu tych dzieci na kolonie i z powrotem.

Dużo będziemy bazować na wolontariuszach. Zatrudnieni będą także stażyści z urzędu pracy do programu: „Zielone wakacje”. Pomagać będą także nauczyciele.

 

Pkt 8

 

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu odpowiadając na pytanie dotyczące dowozów dzieci do szkół w Gozdowie powiedział, że przypuszcza, iż nałożyły się dwa obwody. Pierwszy obwód, to dzieci dowożone z Bierzglinka, Kaczanowa, Nowej Wsi Królewskiej i z Gozdowa do Gimnazjum nr 2. Drugi obwód, to dzieci dowożone do szkoły podstawowej w Kaczanowie z Nowej Wsi Królewskiej, Neryngowa i Gozdowa. Mogło tak się zdarzyć, jeden autobus jechał za drugim, ale nie ma możliwości, żeby nasz wypełniony autobus, dowożący dzieci do Gimnazjum nr 2, zabrał jeszcze dzieci do szkoły podstawowej w Kaczanowie. Jeśli radny sobie życzy, to mogę wszystko szczegółowo posprawdzać i dać odpowiedź na piśmie. 

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że nie były wypłacane pracownikom urzędu żadne zbiorowe nagrody. Były, są i będą dawane nagrody indywidualne, które służą do motywowania do pracy i za szczególne zaangażowanie i osiągnięcia. Jest to narzędzie stosowane powszechnie przez każdego pracodawcę służące do mobilizowania do pracy oczywiście w ramach przeznaczonego na ten cel budżetu. Takich przypadków w tym roku było około 10. Nie było żadnych zbiorowo przyznawanych nagród. Nie było również w tym roku żadnych podwyżek dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Września.

Kolejne pytanie dotyczyło zmiany logo Wrześni. Września nigdy nie posiadała logo, dlatego nie mogło być zmienione. Żeby coś zmienić, to musi już coś być. Herbem Wrześni jest róża Porajów, znajdująca się na przykład w witrażach na oknach sali sesyjnej. Jest to herb Wrześni zapisany, opisany i zamieszczony w Statucie Gminy Września. Ten herb obowiązuje i jest wykorzystywany we wszelkich materiałach, których powaga czy ważność tego wymaga. Istotnie, nie jest to zresztą żadna nowość z ostatnich dni ani w ogóle na świecie, powstało logo, które zawiera trzy elementy. Zawiera w sobie nazwę, a w herbie nie ma nazwy; po drugie jest dość proste do stosowania na materiałach jednokolorowych; po trzecie jest prostym elementem symbolicznym. Jest to stosowane od wielu lat na świecie. W Biurze Rady Miejskiej wisi tablica, na której jest herb miasta Garbsen, natomiast do materiałów reklamowych używane jest logo. Logo jest więc używane oprócz herbu.

Rzeczywiście opracowano logo Wrześni. Nie jest to żadna nowość, ponieważ informacje i projekty na ten temat przedstawiałem, na którymś z posiedzeń komisji około rok temu. Radni głosowali wtedy, jaki wybrać projekt koszulki reklamowej. Opracowane logo jest stosowane już ponad rok, także nie ma w tym żadnej nowości czy tajemnicy.  Logo to jest stosowane i wykorzystywane w materiałach reklamowych od roku. Jeżeli ktoś chciałby się zapoznać z materiałami promocyjnymi, to bardzo proszę. Są to materiały projektowane przez firmę Pawrowski i Zdanowicz z Poznania.

Pytania dotyczące spółek gminnych. We wszystkich spółkach, zgodnie ze zmianą ustawy o gospodarce komunalnej, zmiany we wszystkich tych spółkach zostały wprowadzone na zgromadzeniach wspólników.

Jeśli chodzi o członków rad nadzorczych i czy spełniają wymogi, to powyższa ustawa zobowiązuje do zmian statutowych w ciągu 6 miesięcy od wejścia w życie tej ustawy oraz w ciągu kilkunastu miesięcy zmusza do tego, aby członkowie rad nadzorczych uzyskali odpowiednie uprawnienie poprzez danie odpowiedniego egzaminu państwowego dla członków rad nadzorczych. Ten 12-miesięczny termin upływa w listopadzie 2004 r., jeśli chodzi o członków rad nadzorczych, którzy byli członkami rad nadzorczych w momencie wejścia w życie tejże ustawy, a jeśli chodzi o nowych członków, to od razu.

Składy rad nadzorczych:

-         Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych: Włodzimierz Mokracki (odbywa kurs uprawniający do bycia członkiem rady nadzorczej), Bogdan Narożny (posiada odpowiednie uprawnienia), Stanisława Smoczyńska (posiada odpowiednie uprawnienia).

-         Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji: Jerzy Gizelski (nie posiada odpowiednich uprawnień, ma czas do terminu, który określa ustawa), Dariusz Jurewicz (posiada uprawnienia), Stanisław Waligóra (posiada uprawnienia).

-         Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej: Adam Jasiński (posiada uprawnienia), Maciej Tomczak (posiada uprawnienia).

-         Wrzesińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego: Leszek Kmiecik (posiada uprawnienia).

Jeśli chodzi o liczbę zatrudnionych 1 stycznia 2003 r. i 30 czerwca 2004 r., to informacja zostanie przygotowana na piśmie.

Harcówka przy ul. Wrocławskiej jest jakby samoistnie rozbierana. Jest tak, że trochę się to dzieje pod naszą kontrolą. Po spaleniu Straż Miejska zabezpieczyła ten obiekt na tyle, że usunięto do końca okna, które mogły stanowić zagrożenie. Dalsze rozbiórki, tak jak inne budynki, wykonywane są przez tzw. podsądnych, którzy odbywają kary zasądzone przez sąd grodzki pod opieką Straży Miejskiej. Budynek ten będzie rozebrany.

Monitoring miasta. W budżecie gminy na 2004 r. nie ma w ogóle takiego zadania. Przyglądamy się od dwóch lat jak funkcjonuje monitoring. Nie wyglądało to na początku rewelacyjnie, ponieważ było dużo usterek. Były problemy z wyegzekwowaniem napraw gwarancyjnych. Mimo naszego sporego udziału w „monitoringowaniu” Wrześni, nasz dostęp do informacji był znikomy lub żaden. W związku z tym podjęliśmy decyzję w ubiegłym roku, aby zdublować monitoring, który znajdował się w komendzie policji. Nie do końca jest więc tak, że część znajduje się w Straży Miejskiej, a część w komendzie Policji. Są to zdublowane monitory z możliwością sterowania tymi kamerami.

Dalsze rozbudowywanie, a także późniejsze utrzymanie monitoringu jest złożone. Wydaje się, a mówię to po kilku spotkaniach, które odbyliśmy z przedstawicielami samorządu okolicznych miast oraz firmami, które zajmują się monitoringiem, że powoli mija zachwyt monitoringiem. Była to pewnego rodzaju nowość, która budziła duży entuzjazm. Nie chodzi o to, że to nie jest dobre narzędzie, ale jest bardzo kosztowne, ponieważ, żeby był jakiś efekt, to musiałby ktoś przy tym siedzieć 24 godziny na dobę. Wykorzystywanie przez samorządy monitoringu nie jest na szerszą skalę stosowane, ponieważ to kosztuje, a ponadto same urządzenia są drogie. Dodatkowo występują problemy telekomunikacyjne. Kiedyś była jedna Telekomunikacja Polska, a w tej chwili po zmianach własnościowych zdecydowanie trudniej porozumieć się z tą firmą w sprawie wykorzystania kanałów, w których są położone kable łączące kamery z centrum i rozwój na zasadach handlowych jest również ograniczony odległością, ponieważ łączność bezprzewodowa jest jeszcze droga albo niepewna. Tak więc nastąpił pewien zastój w rozwoju monitoringu. Być może rozwój techniczny spowoduje, że ten pomysł ożyje za parę lat dużo intensywnej. Póki co staramy się, by to, co zostało zbudowane w jak największym procencie było wykorzystywane.

 

Krystyna Poślednia, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedziała, że kwestie dotyczące używania eternitu zostały określone w rozporządzeniu 2 kwietnia 2004 r. W ciągu 6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia właściciele, wieczyści użytkownicy czy zarządcy nieruchomości muszą dokonać kontroli i oceny stanu obiektów i nieruchomości zawierających azbest. Muszą to zrobić w terminie 6 miesięcy, czyli praktycznie do końca tego roku. Następnie muszą przekazać wyniki kontroli organowi nadzoru budowlanego. Ta informacja jest potrzebna do monitorowania wyrobów azbestowych. Jest tak, że nowe instalacje lub materiały używane do modernizacji nie mogą zawierać azbestu. Termin wyeliminowania elementów zawierających azbest kończy się w 2022 r. Są to bardzo duże koszty, stąd okres eliminacji jest tak długi.   

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że złożył interpelację do burmistrza 2 czerwca 2004 r. i otrzymał odpowiedź. Proszę, by przewodniczący Rady Miejskiej zapoznał radnych z interpelacją i odpowiedzią burmistrza.

 

Maciej Baranowski, przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni odczytał odpowiedź na interpelację złożoną przez radnego Ryszarda Szwajcę 2 czerwca 2004 r. do burmistrza Miasta i Gminy Września (załącznik nr 25) oraz powiedział, że sprawdził i nie zgadza się suma i prosi o wyjaśnienie tej kwestii przez pana Alfreda Boguckiego.

 

Alfred Bogucki powiedział, że na podsumowanie, czyli na wyliczenie kwoty łącznej dotacji od wojewody składają się cztery składniki. Trzy składniki dotyczą dotacji na zadania własne i czwarty składnik, to kwota dotacji na zadanie zlecone, łącznie z sumą otrzymaną z biura wyborczego, czyli jest źle przeniesiona jedna kwota. Gdyby dokładnie przeanalizować treść pisma, to wyliczenia się zgadzają, jednak z górnego akapitu jedna z kwot jest nieprawidłowa. Taki jest rzeczywiście błąd w tym piśmie. Natomiast suma wyliczenia jest podana prawidłowo. Był błąd w przenoszeniu z jednego akapitu do drugiego. Podsumowanie było wykonywane odrębnie, jakby w innym programie niż pismo i błąd wynika z redakcji.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że uważa, że jest właśnie błąd w sumowaniu. Rzecz dla mnie jest oczywista. Czy otrzymam od burmistrza prawidłową odpowiedź na interpelację? Czy mam traktować, że takie błędy są dopuszczalne? 

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że nie zgadza się z opinią radnego, że suma jest nieprawidłowa. Suma jest prawidłowa i wynosi tak, jak w piśmie podano: 3.952.623 zł. Po zsumowaniu kwot podanych w piśmie wychodzi właśnie taka kwota. Podejrzewam, że błąd wynika z tego, że pan Alfred Bogucki używa arkusza kalkulacyjnego i komputer sam podsumował prawidłowo, a przy przenoszeniu wyliczeń do edytora tekstu skopiowano odręcznie błędną liczbę. Nastąpił więc błąd redakcyjny, a kwota, o którą radny pytał wynosi 3.952.623 zł. Radny otrzyma wyjaśnienie na piśmie.

 

Maciej Baranowski, przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni powiedział, że ma prośbę do radnego oraz pozostałych radnych, aby kopie pism kierowanych do burmistrza przez radnych zostawały także w Biurze Rady Miejskiej, bo tak się złożyło, że pisma skierowanego przez radnego do burmistrza nie widział, w Biurze Rady tego pisma nie ma, ponieważ zostało przekazane do sekretariatu burmistrza i radny ma jedynie potwierdzenie przyjęcia do urzędu z kancelarii. Proszę, by takie dokumenty jednak zostawały w Biurze Rady Miejskiej. Podobna jest sytuacja z wysłanym do Państwa pismem-prośbą, aby w ramach uzupełnienia dokumentacji komisji rewizyjnej radni, którzy wyrazili swoje zdanie odrębne i występowali jako członkowie komisji rewizyjnej i radni Rady Miejskiej we Wrześni do Regionalnej Izby Obrachunkowej dostarczyli kopię tego pisma. Pisma skierowanego do RIO nie ma w Biurze Rady Miejskiej. Nie chcę powiedzieć, że to jest niegrzeczne, ale dziwne, że Państwo występują, jako radni Rady Miejskiej, a w Biurze Rady Miejskiej tych pism nie ma. Uprzejmie proszę, by kopie tych pism zostały dostarczone w celu włożenia ich do segregatora komisji rewizyjnej.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że nie zgadza się z tym, bo statut i regulamin Rady Miejskiej mówi wyraźnie, że jeżeli się składa interpelację do burmistrza, to burmistrz odpowiada zainteresowanemu radnemu na piśmie i powinien kopię tego przekazać przewodniczącemu Rady Miejskiej. Radny w przypadku niepełnej czy błędnej odpowiedzi ma prawo poprosić o przeczytanie interpelacji i odpowiedzi udzielonej. Nie jest tutaj wina po stronie radnego tylko wina po stronie organizacji Biura Rady czy przewodniczącego.   

 

Maciej Baranowski, przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni powiedział, że udzieloną odpowiedź ma, a nie ma pisma skierowanego do burmistrza. To samo tyczy się pisma skierowanego do RIO. Zwrócę się do RIO o przesłanie kopii Państwa pisma, które Państwo przesłali, jako radni Rady Miejskiej we Wrześni.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że chcieli to pismo przedstawić podczas posiedzenia komisji rewizyjnej, ale wiadomo w jakich warunkach ta komisja pracowała, to wynika z protokołu posiedzenia komisji 14 kwietnia. Nie było możliwości.

 

Maciej Baranowski, przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni powiedział, że jednak nalega, ponieważ zasada jawności działa w dwie strony. Radni wnioskują i otrzymują wszelkie niezbędne dokumenty z urzędu, a w drugą stronę w Biurze Rady Miejskiej powinny znajdować się pisma, które radni kierują, jako radni Rady Miejskiej we Wrześni.  

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że to było pismo w jednym egzemplarzu. Rzeczywiście można się zwrócić do RIO, może kopię prześle. Dobrze by było, żeby przewodniczący komisji rewizyjnej zweryfikował sposób prowadzenia komisji i nie przychodził z gotowcami tylko poczekał, co mają do powiedzenia członkowie komisji.

 

Radny Henryk Krukowski poprosił o wyjaśnienie, dlaczego nie działa fontanna przy ośrodku zdrowia? Czy kamping będzie też wykorzystany podczas wakacji? Mamy swój ośrodek i czy te miejsca noclegowe będą wykorzystane?

 

Na ostatniej komisji komunalno-finansowej poruszałem sprawę bramek przy ul. Dąbrowskiego i doszły mnie słuchy, że zostały już wywiezione. Dokąd?

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że kamping działa na zasadach zbliżonych do komercyjnych i jeżeli jest ktoś chce zapłacić za domek i chce przenocować, to bierzemy te pieniądze i za to udostępniamy ten domek. Nie będziemy stosować innych metod, np. przymusu do nocowania na kampingu we Wrześni. Będziemy stosować klasyczne sposoby wykorzystywania kampingu.

Co do fontanny to jest tak, że nie działa. Są pewne plany do wykorzystania tej fontanny w celu używania innego niż puszczanie i zbieranie tam wody. Na razie nie chcę zdradzać o co chodzi, dlatego że muszę się zorientować, czy to jest możliwe do zrobienia. Myślę, że w ciągu 2-3 tygodni to się wyjaśni.

 

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału komunalnego i rozwoju wsi powiedział, że bramki zostały usunięte. Gdzie i czy w ogóle zostaną ustawione jeszcze nie wiadomo, ponieważ bramki, które są ustawiane na naszych obiektach muszą posiadać odpowiednie certyfikaty.

 

Radny Piotr Matuszewski poinformował, że posiedzenie komisji komunalno-finansowej  planowane na najbliższą środę nie odbędzie się, ponieważ nie wszystkim radnym odpowiada termin.                           

 

Pkt 9

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni radny Maciej Baranowski o godz. 20.00 zamknął posiedzenie Rady.

Protokół zawiera 14 ponumerowanych stron.

Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie MiG Września.

 

                                                Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni:

Maciej Baranowski

/-/

 

 

Protokolant:  

Robert Klimczak  

/-/                                                                                                                                                                

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.