BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14477083
ostatnia aktualizacja BIP'u:
22-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół nr 17
 

Protokół

 z 17 posiedzenia

 komisji komunalno-finansowej

25 czerwca 2004 r.

 

Pkt 1

 

Przewodniczący komisji radny Piotr Matuszewski o godz. 16.30 otworzył posiedzenie komisji i po powitaniu radnych i gości oświadczył, że zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczy 11 członków komisji oraz goście, co stanowi quorum.

 

Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:

 

-         Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września,

-         Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy Września,

-         Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej,

-        Alicja Stawowska, kierownik referatu świadczeń rodzinnych,

-        Roman Karowski, naczelnik wydziału infrastruktury technicznej,

-         Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu,

-         Robert Madaliński, przedstawiciel Samoobrony RP,

-         Zygmunt Mazur, przedstawiciel wnoszących wezwanie, 

-         Robert Klimczak, specjalista w Biurze Rady Miejskiej, protokolant. 

 

 

Pkt. 2

 

Przewodniczący komisji przedstawił porządek obrad (załącznik nr 2), który został przyjęty jednogłośnie.

 

Porządek obrad:

 

1.      Otwarcie posiedzenia.

2.      Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

3.      Omówienie materiałów na XXIII sesję Rady Miejskiej we Wrześni.

  1. Interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.
  2. Zakończenie posiedzenia.

 

Pkt 3

 

a)

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: nadania tytułu „Honorowego Obywatela Wrześni”.

 

Komisja komunalno-finansowa w obecności 10 radnych 8 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 2 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania tytułu „Honorowego Obywatela Wrześni”.

 

b)

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: zmiany Statutu Gminy Września.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że protestuje przeciwko takiemu traktowaniu i ograniczaniu komisji rewizyjnej. Komisja rewizyjna w tej kadencji się prawie w ogóle nie zbiera i jeszcze proponuje się zmiany regulaminu tej komisji. To jest nadgorliwość, pod którą kryje się intencja ograniczania badania wykonania budżetu podczas roku budżetowego. Ustawa i regulamin funkcjonowały i nikt tego nie podważał. Jeżeli nie ma nic do ukrycia, to po co są te zmiany?

 

Radny Waldemar Grześkowiak powiedział, że z zapisu ustawy wynika, że komisja rewizyjna nie ma obowiązku opiniować sprawozdania z wykonania budżetu za półrocze. Ustawa nie przewiduje tego. To wynika także z logiki przepisów, ponieważ Rada Miejska nie przyjmuje poprzez głosowanie sprawozdania z półrocza. Przedłożony projekt uchwały proponuje tylko uporządkowanie zapisów statutowych. 

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że burmistrz jest zobowiązany tylko do przedstawienia w terminie do końca sierpnia informacji z wykonania budżetu w półroczu.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że zostało nadinterpretowane prawo. Tak przy okazji, do tego czasu jeszcze nie uporządkowano spraw budżetu.

 

Radny Piotr Matuszewski, przewodniczący komisji powiedział, że o zmianach w budżecie będzie dyskusja w innym punkcie. Radny powinien mówić na temat.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że poda tylko jeden przykład. Przy okazji omawiania projektu budżetu ubiegłorocznego okazało się, że jest pomyłka, z której się śmiano. Po to się odbywają posiedzenia komisji, by o takich sprawach dyskutować. To była oczywista pomyłka komputerowa.

 

Radna Ilona Łosińska poprosiła o informację, czy sprawozdanie z wykonania budżetu za półrocze jest przesyłanie do RIO?

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że tak.

 

Komisja komunalno-finansowa w obecności 10 radnych 8 głosami „za”, przy 1 „przeciw” i 1 „wstrzymujący się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany Statutu Gminy Września.

 

c)

 

Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej omówiła projekt uchwały w sprawie: nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej.

 

Radna Maria Taciak poprosiła o informację, czy Rada Miejska upoważniła dyrektora OPS-u do podejmowania decyzji w zakresie dodatków mieszkaniowych?

 

Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej powiedziała, że tak.

 

Radna Eugenia Potęga powiedziała, że dla „czystości” prawnej należałoby zamieścić w uchwale paragraf, że traci moc uchwała z 19 grudnia 2003 r.

 

Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej powiedziała, że ta kwestia była konsultowana z radcą prawnym, który zwrócił uwagę, że taki zapis nie jest konieczny.

 

Radny Waldemar Grześkowiak powiedział, że może jednak warto byłoby taki zapis wprowadzić. Nie jest konieczny, ale to nie znaczy, że nie może go być.

 

Radna Maria Taciak powiedziała, że  omawiany projekt uchwały, to prawo miejscowe. Ustawodawca określił kompetencje ośrodków pomocy społecznej, ale byłoby zasadnym ująć w uchwale tego typu zapis.

 

Komisja komunaln-finansowa w obecności 10 radnych jednogłośnie wnioskuje o uzupełnienie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej o paragraf w brzmieniu: „Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Rady Miejskiej we Wrześni nr  XVI/158/03 z 19 grudnia 2003 r. w sprawie: nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej we Wrześni.

 

Komisja komunalno-finansowa w obecności 10 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej wraz z wyżej przegłosowanym wnioskiem.

 

d)

 

Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej omówiła projekt uchwały w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

 

Komisja komunalno-finansowa w obecności 10 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

 

e)

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: zmieniająca uchwalone założenia do planu zaopatrzenia Gminy Września w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

 

Radna Maria Taciak poprosiła o informację, czy w prawie energetycznym jest zapis, że Rada powinna uchwalić plan zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe?

 

Roman Karowski, naczelnik wydziału infrastruktury technicznej powiedział, że przedsiębiorstwa mogą rozbudowywać swoje sieci na podstawie założeń.

 

Radny Waldemar Grześkowiak powiedział, że jeżeli nic się nie zmieniło w prawie, to było tak, że jeżeli założenia do planu są zbieżne z zamierzeniami przedsiębiorstw, a tak powinno być, ponieważ założenia do planu są konsultowane z przedsiębiorstwami, to planu uchwalać nie trzeba.      

 

Komisja komunalno-finansowa w obecności 10 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmieniająca uchwalone założenia do planu zaopatrzenia Gminy Września w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

 

f)

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: zajęcia stanowiska dotyczącego wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego.

Jako projektodawca nie zgadzam się z zarzutem, że mieszkańcy nie byli informowani o procesie opracowywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod stację paliw oraz miejsca postojowe w rejonie ul. Szkolnej i Kosynierów we Wrześni. Podaję ważne daty:

-         31 marca 2003 r. uchwała o przystąpieniu do planu,

-         15 kwietnia 2003 r. obwieszczenie burmistrza w ww sprawie („Wieści z Ratusza”),

-         3 kwietnia 2003 r zawiadomienia o przystąpieniu do planu wysłano do: starostwa, PWiK, Woj. Sztab Wojskowy, Komenda Woj. Policji, Woj. Konserwator Zabytków, Enea SA, Pow. Insp. Sanitarny, Wojewoda Wlkp., Zarząd Woj. Wlkp.,

-         5 czerwca 2003r wysłano pisma o uzgodnienie projektu planu do: Woj. Konserwatora Zab., Telekom. P.SA., Komenda Policji Woj., Woj. Sztab Wojskowy, Zarząd Woj. Wlkp., Wielkop. Urząd Wojewódzki, Urz. Marszałkowski,

-         1 lipca 2003r. komunikat burmistrz w Wieściach z rat. o wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu od 8 do 28 lipca 2003 r.i na tablicę ogłoszeń w urzędzie,

-         8 sierpnia wpłynął protest mieszkańców ul. Szkolnej,

-         25 sierpnia 2003 r. spotkanie z protestującymi w urzędzie,

-         28 sierpnia wpłynęło pismo do urzędu o wycofaniu złożonego protestu,

-         5 września 2003 r, w „Wiadomościach Wrzesińskich” komunikat burmistrza o dacie sesji, której przedmiotem m.in. będzie uchwalenie planu, o którym mowa, a obwieszczenie w tej sprawie również zamieszczono na tablicy ogłoszeń w urzędzie,

-         12 września 2003 r. Rada Miejska uchwaliła plan,

-         22 września 2003 r. do Rady Miejskiej wpłynęło pismo przeciw budowie stacji,

-         2 lutego 2004 r. do Naczelnego Sądu Adm. wpłynęła skarga mieszkańców na uchwałę Rady Miejskiej z 31 marca 2003 r. nr VIII/76/03 o przystąpieniu do planu,

-         23 luty 2004 r. odpowiedź  Przewodniczącego Rady Miejskiej na skargę,

-         6 maja 2004 r. Wojewódzki Sąd Adm. postanowił o odrzuceniu skargi,

-         1 czerwca 2004 r. do Rady Miejskiej wpłynęło pismo od mieszkańców - wezwanie do usunięcia naruszenia prawa,

-         17 czerwca Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu odrzucił skargę kasacyjną  w przedmiotowej sprawie,

-         21 czerwca br. odbyło się spotkanie na zaproszenie burmistrza, w którym udział wzięli przedstawiciele mieszkańców, projektanci, inwestor,

-         na sesję 28 czerwca br. projekt uchwały w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego.

Wnioskujący wzywają do usunięcia naruszenia interesu prawnego w podjętej uchwale w sprawie zamiaru opracowania planu, a Rada Miejska 12 września 2003 r. uchwaliła już plan.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że podczas sesji, kiedy był uchwalany plan mówiono, że skarżący wycofali skargę. Czy można zobaczyć ten dokument? 

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że rozmawiał z p. Pawlakiem i zapytał go, dlaczego podpisał się pod omawianym wezwaniem.  Odpowiedział mi, że podpisał się, ponieważ nachodzono go w tej sprawie w domu.

 

Zygmunt Mazur, przedstawiciel wnoszących wezwanie powiedział, że  na spotkaniu z władzami były 4 osoby, w tym małżeństwo p. Pawlaków. Protest został wycofany nie przez mieszkańców, ale tylko przez p. Pawlaków. Pismo z września 2003 r. podpisali wszyscy mieszkańcy, którzy są na liście p. Pawlaków. Ci ludzie są niezadowoleni z tego, że powstanie przy ul. Szkolnej stacja benzynowa. Jeżeli trzeba będzie zebrać więcej podpisów, to będzie ich więcej. W tej chwili protest jest aktualny i był cały czas aktualny. Państwo są ustawowo zobowiązani do dbania o interes mieszkańców gminy i w tym momencie tego wymogu Państwo nie spełniacie.

Po wybudowaniu stacji nastąpi wzmożenie ruchu, co spowoduje dodatkowe „korki”. Stacja paliw w tym miejscu spowoduje skażenie środowiska. Mowa o stacjach ekologicznych mija się z prawdą, ponieważ w praktyce nie ma ekologicznych stacji. Ponadto stacja stanowić będzie realne zagrożenie dla okolicznych instytucji.

Spodziewałem się sensowniejszej argumentacji, ale nic takiego nie usłyszałem. Mówienie, że butle gazowe są bardziej niebezpieczne niż stacja paliw, to nie jest argument. Także mówienie, że stacja nie spowoduje natężenia ruchu jest bezpodstawne. Dla mnie jest to oczywiste. Także argumentacja, że o tym co powstanie na nieruchomości decyduje właściciel jest niezrozumiała, gdyż plan uchwala Rada Miejska. My podważamy tylko problem stacji. 

Chciałbym zwrócić uwagę, że przewodniczący Rady Miejskiej nie odpowiedział na nasze pismo z 13 września. Pismo nawet jednego obywatela zasługuje na uwagę.

Nie było żadnego spotkania z mieszkańcami, ponieważ trudno mówić o spotkaniu z mieszkańcami, na którym były 4 osoby i władze.

Słyszałem, że przegraliśmy wszystko. Tak, ponieważ nie jesteśmy prawnikami. Oddalenie sprawy nie usuwa problemu, ponieważ mieszkańcy będą niezadowoleni i temat na pewno wróci. Spodziewałem się, że Państwa przekonam. Już są pierwsze efekty budowy tej stacji. Właśnie zlecono wycięcie drzew na koszt gminy.            

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że nastąpiła wycinka tylko kilku drzew, na których gnieździły się gawrony. Nieprawdą jest to, że zapłaciła za to gmina. Zapłacił za to inwestor, czyli właściciel nieruchomości. 

Odnośnie tego, że na spotykaniu z władzami były 4 osoby. Skargę podpisali p. Pawlakowie i tylko oni byli władni, by tę skargę wycofać.

Chcieliśmy rozmawiać z wszystkimi. Zaprosiliśmy na spotkanie wszystkich, którzy podpisali się pod wnioskiem, w tym także 90-letnią staruszkę, która w ogóle nie wiedziała o co chodzi i była zdziwiona, że figuruje na tej liście.  Zaprosiliśmy do dyskusji i okazało się, że przyszło bardzo mało osób.

Od strony prawnej jest tak, że zainteresowanymi mogą być tylko właściciele sąsiednich działek, a są to: dwie drogi, park i obiekty sportowe.

Weszły w życie bardzo rygorystyczne przepisy dotyczące funkcjonowania stacji paliw. Z tego powodu niektóre stacje paliw na terenie Wrześni będą przeniesione w inne miejsce. Muszą być specjalne wsysacze oparów i opaski zabezpieczające teren przed przenikaniem paliw do gleby. Cały proces jest ściśle kontrolowany przez wiele instytucji. Nawet resztki paliw, które są zbierane z opasek są neutralizowane. Przykład z butlą z gazem jest bardzo dobry. Nikt nie sprawdza, czy w domach są przestrzegane normy bezpieczeństwa, a na stacjach paliw takie kontrole są bardzo często.

Natężenie ruchu na pewno nie wzrośnie znacznie, ponieważ to będzie mała miejska stacja. W 1994 roku zlikwidowano stację, która była w tym miejscu i nie wyciągnięto znajdujących się w ziemi cystern. Właśnie budowa tej nowej stacji, to dobra okazja, by te stare i zagrażające środowisku zbiorniki wyciągnąć. W 1994 r. przeciwko likwidacji tej stacji protestowali mieszkańcy Osiedla Sokołowskiego, argumentując że będą mieli daleko do innych stacji. Niektórzy, którzy protestowali w roku 1994 przeciw likwidacji teraz protestują przeciw budowie stacji pali. 

Pan Zygmunt Mazur nie jest mieszkańcem najbliższej okolicy, dlatego podziwiam z jaką gorliwością reprezentuje mieszkańców ul. Szkolnej. Właściciel terenu ma swoje prawa, które są chronione także w planie.

Dzięki temu, że powstanie przy ul. Szkolnej stacja paliw na koszt inwestora zostaną wykonanie inne prace za 1 mln zł. Będą to: 

-         przebudowa skrzyżowania,

-         budowa sygnalizacji świetlnej,

-         powstanie 80 nowych miejsc parkingowych,

-         powstanie odwodnienie ul. Szkolnej, 

-         położona zostanie nowa nawierzchnia drogi, co wydatnie przyczyni się do zmniejszenia hałasu.

 

Radny Waldemar Grześkowiak powiedział, że argument o zebraniu większej ilości podpisów jest niemiarodajny, ponieważ równie dobrze można zebrać dużo podpisów od tych, którzy chcą, by w tym miejscu była stacja paliw. Według przedstawionych argumentów każda stacja stwarza zagrożenie dla okolicznych instytucji, dlatego to nie może być argument przeciwko. Proszę nam nie wmawiać, że nie reprezentujemy interesu mieszkańców, bo ja akurat jestem przedstawicielem tych, którzy chcą, by w tym miejscu była stacja paliw.  

 

Radny Piotr Matuszewski, przewodniczący komisji powiedział, że wezwanie jest dużo spóźnione, ponieważ plan został już uchwalony.

Pan Robert Madaliński poprosił o głos, jeśli nie będzie sprzeciwu, to zostanie mu udzielony.

 

- bez sprzeciwu.

 

Robert Madaliński, przedstawiciel Samoobrony RP poprosił o wyjaśnienie, czy będą zachowane normy ochrony środowiska, ponieważ z tego co wie, to w tym miejscu była jakaś „bomba ekologiczna”?

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że właśnie budowa stacji paliw jest dobrą okazją, żeby usunąć istniejące w ziemi zagrożenie ekologiczne w postaci starych zbiorników na paliwa.

 

Komisja komunalno-finansowa w obecności 11 radnych 7 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 2 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zajęcia stanowiska dotyczącego wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego.

Dwóch radnych obecnych na sali nie wzięło udziału w głosowaniu.

 

g)

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa mieszkaniowego w Psarach Małych, obejmującego obszar ograniczony ulicami: Rolną, Długą, Przylesie i Nekielską. 

 

Komisja komunalno-finansowa w obecności 11 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa mieszkaniowego w Psarach Małych, obejmującego obszar ograniczony ulicami: Rolną, Długą, Przylesie i Nekielską. 

 

h)

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu aktywizacji gospodarczej, obejmującego obszar działki nr 46/6, położonej w Psarach Małych.

 

Komisja komunalno-finansowa w obecności 11 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu aktywizacji gospodarczej, obejmującego obszar działki nr 46/6, położonej w Psarach Małych.

 

i)

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonej w Noskowie.

 

Komisja komunalno-finansowa w obecności 11 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonej w Noskowie.

 

j)

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonych w Radomicach.

 

Komisja komunalno-finansowa w obecności 11 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonych w Radomicach.

 

k)

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Czerniejewskiej.

 

Komisja komunalno-finansowa w obecności 9 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Czerniejewskiej.

  

l)

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego we Wrześni.

 

Komisja komunalno-finansowa w obecności 9 radnych 7 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 2 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego we Wrześni.

 

m)

 

Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu na rok 2004.

 

Radny Ryszard Szwajca poprosił o wyjaśnienie, jaka była wolna kwota środków z 2003 r. wykazana w przychodach?

 

Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy Września wyjaśnił, że jest to kwota podana w  przychodach i wynosi 1.418 tys. zł.

 

Radny Ryszard Szwajca poprosił o wyjaśnienie, z jakiego tytułu  są te przychody?

 

Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy Września wyjaśnił, że są to środki, które były na koncie budżetu 1 stycznia 2004 r. plus wszystkie wpływy zaliczane do dochodów w sprawozdaniu z 2003 r., a wpływające na konto w styczniu 2004 r. Są to głównie dochody z tytułu podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych, które urzędy skarbowe pobrały w grudniu 2003 i dlatego są traktowane jako dochody z roku 2003. Wysokość udziałów Gminy z tytułu tych podatków jest naliczana przez urzędy skarbowe i Ministerstwo Finansów i dlatego środki na konto urzędu trafiają dopiero w styczniu. Podobnie było w ubiegłych latach. 

 

Radny Ryszard Szwajca poprosił o wyjaśnienie, czy dochody naliczane z 2003 r., które wpływają na konto urzędu w 2004 r. nie powinny być wykazane w sprawozdaniu Rb 27S?

 

Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy Września wyjaśnił, że powinny być i zostały wykazane w sprawozdaniu Rb 27 za rok 2003. W 2004 r. nie możemy ich traktować jako dochód, bo wówczas wykazane byłyby dwukrotnie jako dochód. 

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że z uzasadnienia wynika, że wolne środki były wyższe niż zobowiązania. Zobowiązania wynosiły 1.8 tys. zł, a wolne środki 1.4 tys. zł, to jest kwota niższa?

 

Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy Września wyjaśnił, że zdanie dotyczące zobowiązań dotyczy wydatków na stronie 2 i o tej kwocie jest mowa w uzasadnieniu.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że nie zgadza się z tym, co mówi Skarbnik, ponieważ w sprawozdaniu Rb 28 podano kwotę 1.843 tys. zł, natomiast według korekty budżetu to jest kwota 1.334 tys. zł. Pozostaje więc kwota 509 tys. zł.

 

Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy Września wyjaśnił, że w sprawozdaniu wykazano wszystkie zobowiązania, łącznie ze składkami ZUS i podatkiem dochodowym od płac z grudnia, który można płacić w styczniu. Na te płatności nie musimy mieć dodatkowych środków  w budżecie, więc nie zostały wprowadzone do planu.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że to jest prawda, ale sprawozdanie Rb robi się w lutym i dane ujęte w sprawozdaniu powinny być już „wysycone”.

 

Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy Września wyjaśnił, że sprawozdania są sporządzane do końca lutego, ale zawierają dane na dzień 31 grudnia.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że jeżeli kwota zobowiązania 1.3 tys. zł jest wprowadzana do budżetu, to nie wie  skąd się wzięła kwota 716 tys. zł w przychodach.

 

 

Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy Września wyjaśnił, że kwota ta wynika ze zbilansowania zmian w dochodach, wydatkach, przychodach i rozchodach. Różnica między dochodami a wydatkami misi się zawsze równać różnicy między przychodami a rozchodami.

Radny Ryszard Szwajca poprosił o wyjaśnienie, dlaczego nie wykazuje się w budżecie  pożyczki z WFOŚ, ani przypadających spłat w tym roku?

 

Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy Września wyjaśnił, że wykazuje się. Zaciągane pożyczki są w przychodach, a spłaty pożyczek są ujęte w rozchodach w załączniku nr 3.    

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że w budżecie nie była wykazana kwota 40 tys. zł, w opinii RIO było to napisane. Wg budżetu na rok 2004 nie jest uwzględnione zaciągnięcie tej pożyczki oraz rat jej spłaty.

 

Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy Września powiedział, że nie jest tak, jak mówi radny, ponieważ 40 tys. zł nie było ujęte w sprawozdaniu z 2003 roku, co zostało skorygowane. To nie może być w roku 2004, bo było w 2003 roku ujęte w budżecie.

Spłata jest uwzględniona w budżecie. Jest to zapisane w prognozie długu publicznego. W roku 2004 zaplanowano spłatę rat kapitałowych na kwotę 20 tys. zł i odsetek 300 zł. Jest to zapisane w pozycji: rozchody.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że dziwne jest, że w planie ujęto spłatę pożyczki, gdy nie została jeszcze ona zaciągnięta.

 

Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy Września wyjaśnił, że pożyczka została zaciągnięta w kwietniu lub w maju ubiegłego roku.  

 

Radny Ryszard Szwajca poprosił o wyjaśnienia dotyczące rozchodów  z tytułu różnych rozliczeń.  Jakie są to rozliczenia? Jak i kiedy będą zrealizowane?

 

Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy Września wyjaśnił, że to jest tylko korekta tej kwoty i wcześniej było o tym mówione. To jest zobowiązanie wewnętrzne wobec GFOŚ. Do tej poty spłacono około 0,5 mln zł. Pozostałe kwoty planuje się rozliczyć do końca roku.

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że wewnętrzna pożyczka wobec GFOŚ została zaciągnięta, kiedy radny Ryszard Szwajca był członkiem zarządu, dlatego zaskoczenie i pytania radnego w tej sprawie są dziwne.

 

Radny Piotr Matuszewski, przewodniczący komisji komunalno-finansowej powiedział, że ten temat był już wyjaśniany. Proszę o konkretne pytania, które będą temat posuwać do przodu. Pytania radnego Ryszarda Szwajcy nic nie wnoszą i nudzą.

 

Radny Czesław Duch powiedział, że w kwietniu podjęto uchwałę w sprawie nawiązania współpracy z ościennymi gminami w zakresie wspólnego finansowania schroniska dla zwierząt, czy w tej sprawie coś się dzieje?  

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że uchwała wyrażała tylko wolę i nie można zmusić gminy do współpracy i zawarcia porozumienia.

 

Radny Czesław Duch powiedział, że zakładał, iż skoro podejmujemy taką uchwałę, to mamy już jakieś wstępne ustalenia.

 

Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy Września wyjaśnił, że jeszcze nie podpisano porozumień w omawianym przedmiocie.

 

Radny Waldemar Grześkowiak powiedział, że podziwia wnikliwość radnego Ryszarda Szwajcy. Obserwując jednak radnego, nasuwa się ocena, że jeżeli na sto przypadków raz radny trafi, to budzi powątpiewanie co do sensowności intencji radnego. Już był jeden radny, któremu wciąż się nie zgadzało w słupkach i nikt go nie słuchał. Tok rozumowania radnego Ryszarda Szwajcy nie budzi zaufania. 

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że zmniejsza się kwotę na spłatę pożyczek. To jest kwota niższa niż NFOŚ umorzył. Warunkiem umorzenia jest podpisanie umowy, czy mogę prosić o kopię tej umowy?

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że radny otrzyma przed sesją kopię podpisanej umowy.

 

Radny Ryszard Szwajca wnioskuje o kopię umowy pomiędzy gminą Września a NFOŚ w sprawie umorzenia pożyczki zaciągniętej w 1996 r. na budowę oczyszczalni ścieków.

 

Radny Ryszard Szwajca poprosił o wyjaśnienie, jak to się stało, że budowa szkoły podstawowej w Kaczanowie została rozliczona i znów się pojawia kilka tysięcy jako brak do uzupełnienia?

 

Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy Września wyjaśnił, że była o tym mowa przy omawianiu sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2003. Dotyczy to zakupu wyposażenia szkoły.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że należałoby uzasadnić zmiany dotyczące załącznika nr 8, bo suma tego zadania wieloletniego wynosiła 1 mln zł, a tutaj zostaje tylko 800 tys. zł.

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że to jest zmiana budżetu i z tego ta zmiana kwot wynika.

 

Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy Września wyjaśnił, że na stronie 3 jest  sformułowanie: „Zadanie nr I otrzymuje brzmienie:”, a więc po przyjęciu tej uchwały przez radę, obowiązywać będą  kwoty takie, jak w tym projekcie. 

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że jest błąd. Dwa razy jest uwzględniona kwota 171 tys. zł. Wprowadza się tę kwotę na inwestycje w 2003 r. Po co więc jeszcze raz dolicza się tę samą kwotę w 2004 r.?

 

Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy Września wyjaśnił, że w roku 2003 ta kwota podana była w planie, ale nie została wydatkowana i dlatego musi być jeszcze raz wprowadzona do planu 2004 r.

 

Rady Ryszard Szwajca powiedział, że w sprawozdaniu jest to wykazane.

 

Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy Września wyjaśnił, że to, co zostało wykazane w sprawozdaniu, jako wydatki w 2003 roku, to nie są te wydatki, o których mówi radny.

 

Radny Piotr Matuszewski, przewodniczący komisji komunalno-finansowej poprosił, by skarbnik odpowiedział, czy jest przekonany, że nie ma błędu?

 

Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy Września wyraził przekonanie, że nie ma błędu.

 

Radny Czesław Duch powiedział, że zaczynając pracę w komisji komunalno-finansowej myślał, że komisja będzie się zastanawiać nad sposobem pozyskania i wydatkowania środków. Tymczasem dyskutuje się o nieprawidłowościach. Taka dyskusja powinna mieć miejsce na posiedzeniu komisji rewizyjnej.

 

Komisja komunalno-finansowa 6 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 3 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu na rok 2004.

 

n)

 

Komisja komunalno-finansowa zapoznała się z projektem uchwały w sprawie: odwołania skarbnika Miasta i Gminy Września.

 

Radny Arkadiusz Czajkowski w imieniu komisji rewizyjnej podziękował panu Alfredowi Boguckiemu za solidną pracę i życzył mu sukcesów w życiu osobistym i zawodowym. 

 

o)

 

Komisja komunalno-finansowa zapoznała się z projektem uchwały w sprawie: powołania skarbnika Miasta i Gminy Września.

 

p)

 

Posiedzenie w tej części posiedzenia zostało utajnione i wyłączone z protokołowania.

 

Komisja komunalno-finansowa zapoznała się z projektem uchwały w sprawie: skargi na Dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrześni, ul. Szkolna 1.

 

Pkt 4

 

Radny Ryszard Szwajca poprosił o wyjaśnienie, dlaczego gmina nie skorzystała z możliwości zakupu samochodu dla ochotniczych straży?

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiedział, że gmina nie skorzystała z możliwości zakupu samochodu dla ochotniczych straży, ponieważ nie miała środków, by dołożyć resztę do 80 tys. zł.

 

Rany Piotr Matuszewski, przewodniczący komisji zaproponował, by komisja odbyła posiedzenie 30 czerwca br., podczas którego omawiane byłyby sprawy kanalizacji deszczowej.

 

Radny Waldemar Grześkowiak powiedział, że komisja powinna zająć się także inwestycjami.

 

Komisja komunalno-finansowa 4 głosami „za” (w tym głos przewodniczącego), przy 4 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała propozycję zwołania posiedzenia komisji 30 czerwca 2004 r. 

 

Pkt 5

 

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący komisji o godz. 19.30 zamknął posiedzenie komisji.

Protokół zawiera 12 ponumerowanych stron.

Wszystkie ww. załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

                                                                                               

Przewodniczący komisji

radny Piotr Matuszewski

/-/

 

Protokolant

Robert Klimczak

/-/

 

 

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.