BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14457950
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół nr XXII/2004
 

Protokół

 nr XXII/2004

z sesji Rady Miejskiej we Wrześni,

która odbyła się 17 maja 2004 r.

w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy Września

  

XXII sesja Rady Miejskiej we Wrześni została zwołana na podstawie art. 20 ust. 1  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami).

 

Pkt 1

 

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Maciej Baranowski o godz. 16.30 otworzył sesję i po powitaniu radnych, sołtysów i gości oświadczył, że zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczy 20 radnych, co stanowi quorum.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Maciej Baranowski poinformował, że protokół  XXI sesji zostanie przyjęty na kolejnej sesji, ponieważ nie mógł być udostępniony radnym do zapoznania się w regulaminowym czasie.

 

- bez uwag

 

Pkt 2

Przedstawiony porządek obrad (załącznik nr 2):

 

1.   Otwarcie sesji.

2.   Przedstawienie porządku obrad.

3.   Interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.

4.   Podjęcie uchwał w sprawie:

a)      odwołania z funkcji przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej we Wrześni radnego Arkadiusza Czajkowskiego,

b)      nadania nazwy ulicy w Kaczanowie w kierunku Neryngowa gm. Września,

c)       nadania nazwy nowo powstałej ulicy w Bierzglinku gm. Września,

d)       zbycia nieruchomości położonych w Kaczanowie przy ul. Kościelnej,

e)       zbycia nieruchomości położonych w Obłaczkowie,

f)         zbycia nieruchomości położonej w Bierzglinku przy ul. Klonowej,

g)       zbycia nieruchomości położonej w Gutowie Małym,

h)       przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu aktywizacji gospodarczej, obejmującego obszar działki ozn. numerem geod. 52/16, położonej w Obłaczkowie,

i)         zbycia lokalu użytkowego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, położonej w Grzybowie,

j)        przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum II” we Wrześni, obejmującego obszar ograniczony ulicami: Fabryczną, Warszawską, Szkolną i Staszica,

k)       zmiany uchwały nr XI/110/03 Rady Miejskiej we Wrześni z 9 lipca 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi cmentarne na cmentarzu komunalnym we Wrześni,

l)         zmiany uchwały nr XV/147/03 Rady Miejskiej we Wrześni z 15 grudnia 2003 r. w sprawie: ustalenia we Wrześni strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego nr 1 poz. 10 z 2004 r.),

m)     podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. we Wrześni poprzez wniesienie aportu w postaci prawa własności nieruchomości gruntowych,

n)       zmiany budżetu na rok 2004.

5.   Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni.

6.   Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września.

7.   Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.

8.   Zakończenie obrad.

 

Pkt 3

 

Radny Bolesław Święciochowski podziękował wszystkim, którzy przyjęli zaproszenie i brali udział w uroczystościach patriotycznych, które odbyły się 2 i 3 maja.

W dziejach Wrześni są znane dwie najstarsze daty.  1256 rok, to pierwsza znana wzmianka o Wrześni. 1357 rok, to wzmianka i pewna data, że Września była już wtedy miastem. Zbliżają się okrągłe rocznice tych dat: 750-lecie pierwszej wzmianki o Wrześni i 650-lecie Wrześni jako miasta. Zwyczajem jest uroczyste obchodzenie takich rocznic. W związku z tym, poproszę o informację, czy burmistrz w swoich planach przewiduje rozpoczęcie jakichś przygotowań do obchodów tych rocznic? Zdaję sobie sprawę, że w chwili obecnej jest bardzo dużo bieżących zadań do realizacji, dlatego odpowiedź może być udzielona w terminie późniejszym, np. na najbliższej sesji Rady Miejskiej. 

 

Pkt 4

 

a)

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych 5 głosami „za”, przy 11 „przeciw” i 3 „wstrzymujących się” negatywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: odwołania z funkcji przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej we Wrześni radnego Arkadiusza Czajkowskiego.

Radny Arkadiusz Czajkowski nie wziął udziału w głosowaniu.

 

b)

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXII/193/04 w sprawie: nadania nazwy ulicy w Kaczanowie w kierunku Neryngowa gm. Września (załącznik nr 3).

 

c)

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXII/194/04 w sprawie: nadania nazwy nowo powstałej ulicy w Bierzglinku gm. Września (załącznik nr 4).

 

 

d)

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXII/195/04 w sprawie: zbycia nieruchomości położonych w Kaczanowie przy ul. Kościelnej (załącznik nr 5).

 

e)

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXII/196/04 w sprawie: zbycia nieruchomości położonych w Obłaczkowie (załącznik nr 6).

 

f)

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXII/197/04 w sprawie: zbycia nieruchomości położonej w Bierzglinku przy ul. Klonowej (załącznik nr 7).

 

g)

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXII/198/04 w sprawie: zbycia nieruchomości położonej w Gutowie Małym (załącznik nr 8).

Jeden z radnych, obecny na sali, nie wziął udziału w głosowaniu.

 

h)

 

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Maciej Baranowski poinformował, że w przedłożonym projekcie uchwały jest błąd. Przedmiotowa działka powinna mieć numer geodezyjny 52/16. 

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXII/199/04 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu aktywizacji gospodarczej, obejmującego obszar działki ozn. numerem geod. 52/16, położonej w Obłaczkowie (załącznik nr 9).

 

i)

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXII/200/04 w sprawie: zbycia lokalu użytkowego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, położonej w Grzybowie (załącznik nr 10).

 

j)

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXII/201/04 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum II” we Wrześni, obejmującego obszar ograniczony ulicami: Fabryczną, Warszawską, Szkolną i Staszica (załącznik nr 11).

 

k)

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych 19 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr XXII/202/04 w sprawie: zmiany uchwały nr XI/110/03 Rady Miejskiej we Wrześni z 9 lipca 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi cmentarne na cmentarzu komunalnym we Wrześni (załącznik nr 12).

Jeden z radnych, obecny na sali, nie wziął udziału w głosowaniu.

 

l)

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych 19 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr XXII/203/04 w sprawie: zmiany uchwały nr XV/147/03 Rady Miejskiej we Wrześni z 15 grudnia 2003 r. w sprawie: ustalenia we Wrześni strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego nr 1 poz. 10 z 2004 r.) (załącznik nr 13).

Jeden z radnych, obecny na sali, nie wziął udziału w głosowaniu.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Maciej Baranowski powiedział, że zgodnie z  § 28 Regulaminu Rady Miejskiej we Wrześni radny obecny na sali ma obowiązek brania udziału w głosowaniu.

 

m)

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXII/204/04 w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. we Wrześni poprzez wniesienie aportu w postaci prawa własności nieruchomości gruntowych (załącznik nr 14).

 

n)

 

Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy Września przedstawił autopoprawkę do omawianego projektu uchwały (załącznik nr 15).

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że jest kolejna zmiana budżetu na rok 2004. Miała nastąpić korekta budżetu dotycząca opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, chodzi o te 281 tys. zł z roku 2003. Zarówno burmistrz jak i skarbnik obiecywali, że przy kolejnej zmianie budżetu te pieniądze w budżecie roku 2004 się znajdą. Nie ma tego ani w przedstawionej autopoprawce, ani w projekcie uchwały. 

 

Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy Września powiedział, że zmiana budżetu, o której radny mówi będzie przygotowana. Zostanie przygotowany projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu, który będzie obejmował dość dużo spraw. Tych zmian będzie więcej. Będą to zmiany związane z rozliczeniem roku ubiegłego. Są to sprawy związane ze środkami na profilaktykę alkoholową oraz umową z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska w sprawie umorzenia pożyczki. Postanowienia, które wynikają z umowy z NFOŚ muszą być uwzględnione w budżecie. Projekt uchwały zostanie przygotowany na kolejną czerwcową sesję.  Na tę sesję nie zdążyliśmy przygotować projektu, ponieważ było za mało czasu od ostatniej sesji.      

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXII/205/04 w sprawie: zmiany budżetu na rok 2004 (załącznik nr 16).

 

Pkt 5

 

Informacja przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni:

-         Wpłynęło pismo od p. Józefa Lepczyka w sprawie jego nieżyjącego syna (do wglądu w Biurze Rady Miejskiej).

-         Wpłynęło pismo od RIO w Poznaniu w sprawie nadesłania uwierzytelnionego odpisu protokołu obrad Rady Miejskiej we Wrześni XXI sesji 29 kwietnia br. w części dotyczącej absolutorium. Stosowny odpis został przygotowany i przesłany. 

 

Radna Bożena Nowacka, przewodnicząca komisji edukacji przedstawiła plan pracy komisji edukacji (załącznik nr 17).

 

Radny Czesław Duch, przewodniczący komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej przedstawił plan pracy komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej (załącznik nr 18).

 

Pkt 6

 

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września (załącznik nr 19). Informacje dodatkowe:

-         Główne działania urzędu skupione są na europrawyborach do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się we Wrześni 23 maja. W ostatnich dniach przebywali we Wrześni liczni politycy, którzy odbywali w ratuszu konferencje prasowe. Byli to pp.: Donald Tusk, Marek Siwiec, Marcin Libicki, Adam Biela, Andrzej Lepper. W najbliższych dniach będziemy gościć kolejnych polityków. Myślę, że największym echem odbije się wizyta Aleksandra Kwaśniewskiego, prezydenta RP, która odbędzie się w najbliższą środę. Udział w europrawyborach zapowiedziało 15 komitetów wyborczych, a więc wszystkie komitety, które zgłosiły listy w okręgu wielkopolskim. Będziemy więc we Wrześni gościć pp.: Marka Siwca, Krzysztofa Janika i Józefa Oleksego (Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej – Unia Pracy); Wojciecha Kazimierza Cichego (Komitet Wyborczy Wyborców – Ogólnopolski Komitet Obywatelski „OKO”); Andrzeja Mariana Grzyba, Janusza Wojciechowskiego i kilku innych posłów (Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe); Filipa Kaczmarka, Jana Marię Rokitę i Zytę Gilowską (Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP); Wojciecha Szczęsnego Kaczmarka i Aldona Kamelę-Sowińską (Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski); Jana Jerzego Kułakowskiego i Władysława Frasyniuka (Komitet Wyborczy Unia Wolności); Marcina Libickiego i Jarosława Kaczyńskiego (Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość); Jana Tadeusza Masiela, Andrzeja Leppera i wszystkich kandydatów z listy wielkopolskiej (Komitet Wyborczy Samoobrona RP); Mariusza Pawluka (Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy); Elżbietę Irenę Smorawińską, Sylwię Pusz, Marka Borowskiego  i Andrzeja Celińskiego (Komitet Wyborczy Socjaldemokracja Polska); Przemysława Sytka (Komitet Wyborczy Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych); Artura Szuberta i Janusza Korwina-Mikke (Komitet Wyborczy Unia Polityki Realnej); Witolda Tomczaka i Romana Giertycha (Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin); Marka Waszkowiaka, Jerzego Kropiwnickiego i Macieja Płażyńskiego (Komitet Wyborczy Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców) oraz Włodzimierza Wyciska (Komitet Wyborczy Krajowa Partia Emerytów i Rencistów – Partia Ludowo-Demokratyczna). Debaty z politykami będą prowadzone na terenie amfiteatru. Oprócz tego będzie przygotowana druga mała scena i 15 namiotów, w których będzie można porozmawiać z przedstawicielami poszczególnych komitetów. PENTOR – Poznań Instytut Badania Opinii i Rynku przeprowadził 5 i 6 maja na próbie 308 uprawnionych do głosowania mieszkańców miasta Września oraz wsi znajdujących się na terenie gminy sondaż dotyczący frekwencji wyborczej oraz wiedzy na temat Prawyborów we Wrześni. Połowa  Wrześnian (52 proc.) deklaruje, że słyszała o idei prawyborów, a 75 proc. deklaruje, że planuje wziąć w nich udział. Rodzi się pytanie czy to zapowiedź wysokiej frekwencji w całym kraju? Biorąc pod uwagę doświadczenia dotyczące frekwencji w eurowyborach w innych krajach Unii Europejskiej należy deklaracje tak wysokiej frekwencji upatrywać raczej  w „lokalnym patriotyzmie” i chęci aby ich miasto wypadło dobrze oraz w  chęci wzięcia udziału w niepowtarzalnym wydarzeniu, które 79 proc. badanych ocenia jako dobry pomysł, a tylko 4,5 proc. jako jednoznacznie zły. Wśród przeciwników  organizowania przez Wrześnię europrawyborów dominują przeciwnicy wejścia do Unii Europejskiej. Uczestników sondażu pytano o cechy, jakie powinna posiadać osoba kandydująca na posła do Parlamentu Europejskiego. Prawie co trzeci z badanych uważa, że polski poseł powinien być przede wszystkim uczciwy (32,1 proc.), co piąty chciałby, aby był wykształcony (20,1 proc), a 14 proc. jako niezbędną cechę wymieniło kompetencję. Oprócz ogólnego wykształcenia poseł powinien znać języki obce (11,4 proc.). Spośród cech, jakimi powinien odznaczać się polski europarlamentarzysta badani najwyżej ocenili: „wywiązywanie się z powierzonych obowiązków”. Za bardzo istotną cechę uznali też znajomość języków i łatwość wysławiania się oraz znajomość prawa. Prawie połowa badanych chciałaby, aby poseł przede wszystkim reprezentował interesy Polski w Europie (48,1 proc.), aby dobrze i godnie ją reprezentował (12,7 proc.) oraz promował nasz kraj (5,2 proc.). Komisja centralna składać się będzie z prawie wszystkich przewodniczących Rady Miejskiej we Wrześni od 1990 r.

-         Chciałbym wyjaśnić pewną rzecz, która wzbudza zainteresowanie szczególnie jednego radnego, dotyczącą podwyżek dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni. Spośród 74 pracowników UMiGW, którzy pracują w tej chwili w urzędzie i pracowali podczas ostatniej podwyżki, tj. 1 stycznia 2001 r., 41 osób nie otrzymało od tamtego czasu żadnej podwyżki. Nie można funduszu płac, który został uchwalony w budżecie na 2004 rok mylić z podwyżką, ponieważ w funduszu płac znajdują się także wynagrodzenia dla pracowników, którzy zajmują się nowymi zadaniami. I tak np. od początku kwietnia działa  w urzędzie referat zajmujący się świadczeniami rodzinnymi, które zostały przekazane gminom, a dotychczas zajmowały się tym:  ZUS, KRUS, Powiatowy Urząd Pracy, OPS oraz firmy, które zatrudniają pracowników. W związku z wejściem w życie od 1 maja ustawy zasiłki rodzinne, zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia alimentacyjne są obsługiwane przez gminę. M.in. z tego powodu trzeba było utworzyć referat, który się tym zajmuje. W tej chwili pracują w nim cztery osoby. M.in. z tych powodów musiał być zwiększony fundusz płac urzędu. Sprawdziliśmy, ile osób się zajmowało świadczeniami w tych miejscach, które wymieniłem. W KRUS-ie zajmowała się tym  jedna osoba, w ZUS-ie trzy osoby, w PUP dwie osoby, w OPS-ie dwie osoby i do tego trzeba dodać te firmy, w których wypłacano te zasiłki na takiej zasadzie, że pracodawca je naliczał. Zamieszanie związane z wypłacaniem tych zasiłków wynikało z tego, że to, co dotychczas było rozłożone i załatwiane w ciągu roku trzeba było załatwić do końca maja. Podejrzewam, że w kolejnych miesiącach ilość zajęć w tym referacie będzie mniejsza.    

 

 

 

Pkt 7

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że zauważył także, że zbliżają się wymienione przez radnego Bolesława Święciochowskiego rocznice. Prawdopodobnie, wzorem lat minionych, będzie powołany komitet, który zajmie się organizacją i odpowiednim uczczeniem tych rocznic w dziejach Wrześni. W najbliższym czasie urząd się tym zajmie. Przygotowywana jest monografia dziejów Wrześni na przestrzeni wieków.

 

Pkt 8

 

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni radny Maciej Baranowski o godz. 17.15 zamknął posiedzenie Rady.

Protokół zawiera 7 ponumerowanych stron.

Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie MiG Września.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

we Wrześni:

Maciej Baranowski

/-/

 

Protokolant:  

Robert Klimczak

/-/

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.